สรุปเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพรเจริญ 49 9 2 1 60
2 ชุมชนบ้านโคกอุดม 40 10 5 6 55
3 บ้านนางัวสายปัญญา 37 11 5 5 53
4 บ้านนาต้อง 35 4 2 7 41
5 ชุมชนบ้านซาง 34 9 6 4 49
6 บ้านโป่งเปือย 33 6 3 1 42
7 อนุบาลศรีวิไล 33 6 1 1 40
8 บ้านนาสะแบง 32 9 4 8 45
9 อนุบาลเซกา 31 11 3 3 45
10 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 31 6 9 3 46
11 บ้านโนนสว่าง 31 6 0 2 37
12 บ้านหนองแก่งทราย 28 11 3 2 42
13 ประสานมิตรวิทยา 28 4 4 4 36
14 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 27 10 1 2 38
15 หนองทุ่มวิทยา 27 1 3 1 31
16 บ้านท่าสีไค 24 7 1 2 32
17 อนุบาลเลิศปัญญา 22 5 0 1 27
18 บ้านดอนหญ้านาง 22 4 2 4 28
19 อนุบาลโซ่พิสัย 21 6 3 2 30
20 สังวาลย์วิทย์ ๑ 20 4 2 3 26
21 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 20 2 2 2 24
22 บ้านนาแสง 19 5 4 1 28
23 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 18 7 4 0 29
24 บ้านคำบอน 18 5 1 1 24
25 บ้านหนองผักแว่น 18 2 1 0 21
26 บ้านโป่งเปือย 17 6 2 3 25
27 บ้านหนองหมู 16 3 5 1 24
28 บ้านโนนแก้วโพนทอง 16 1 0 3 17
29 บ้านห้วยผักขะ 15 2 3 2 20
30 สิริภัทรวิทยา 15 1 1 0 17
31 บึงของหลงวิทยา 14 8 2 2 24
32 บ้านห้วยลึก 14 7 6 1 27
33 บ้านท่าเชียงเครือ 14 5 4 2 23
34 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 14 5 3 3 22
35 อนุบาลปากคาด 14 4 3 3 21
36 บ้านนาซาว 14 4 2 2 20
37 บ้านหนองพันทา 14 3 1 0 18
38 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ 14 2 2 2 18
39 บ้านนาทราย 14 1 3 5 18
40 บ้านหนองหัวช้าง 14 0 0 1 14
41 บ้านคำแก้ว 14 0 0 0 14
42 บ้านนาอ่าง 13 6 2 1 21
43 อนุบาลบุ่งคล้า 13 5 2 1 20
44 บ้านหัวแฮต 13 2 4 1 19
45 หนองทุ่มวิทยา 13 2 2 0 17
46 บ้านนากั้ง 13 2 0 1 15
47 บ้านทองสาย 13 1 0 0 14
48 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 13 0 0 0 13
49 บ้านนาดง 12 3 3 1 18
50 บ้านโนนสวาง 12 3 2 1 17
51 บ้านนาคำ 12 2 2 2 16
52 บ้านโนนสำราญยางเรียน 12 2 2 0 16
53 บ้านห้วยเซือมเหนือ 12 0 0 0 12
54 โสกก่ามนาตาไก้ 11 9 1 2 21
55 บ้านนากั้ง 11 2 1 2 14
56 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 11 2 0 1 13
57 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 11 1 1 3 13
58 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 10 7 0 0 17
59 บ้านคำภู 10 5 1 2 16
60 ชุมชนบ้านโคกอุดม 10 4 2 3 16
61 บ้านคำไผ่ 10 4 2 0 16
62 บ้านต้องโคกกะแซ 10 4 1 1 15
63 บ้านไร่สุขสันต์ 10 4 0 0 14
64 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 10 4 0 0 14
65 กัลยาณิวัฒนา ๒ 10 3 2 1 15
66 บ้านท่าศรีชมชื่น 10 2 1 0 13
67 บ้านหนองจันทน์ 10 2 0 0 12
68 บ้านบึงกาฬ 10 1 1 0 12
69 บ้านท่าสะอาด 9 7 3 4 19
70 กัลยาณิวัฒนา 2 9 7 0 0 16
71 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 9 4 3 0 16
72 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 9 3 0 0 12
73 บ้านไคสี 9 3 0 0 12
74 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 9 3 0 0 12
75 บ้านคลองเค็ม 9 3 0 0 12
76 บ้านดอนเสียด 9 2 2 1 13
77 บ้านโคกกลาง 9 2 2 0 13
78 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 9 2 1 0 12
79 บ้านดงบัง 9 2 0 0 11
80 เลิดสิน 9 1 1 2 11
81 บ้านหนองบัวงาม 9 1 1 1 11
82 บ้านหนองโดดอนเสียด 8 9 5 2 22
83 บ้านโคกสะอาด 8 5 2 2 15
84 บ้านท่าส้มโฮง 8 5 0 3 13
85 บ้านโนนสวรรค์ 8 3 0 2 11
86 บ้านเหล่าทองหลาง 8 3 0 0 11
87 บ้านนาสิงห์ 8 2 1 0 11
88 บ้านวังยาว 8 2 0 1 10
89 บ้านโนนเสถียร 8 2 0 1 10
90 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 8 2 0 1 10
91 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 8 1 2 0 11
92 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 8 1 1 0 10
93 หอคำพิทยาสรรค์ 7 5 2 1 14
94 บ้านคำไผ่ 7 5 1 2 13
95 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 7 4 1 1 12
96 บ้านห้วยลึก 7 4 0 1 11
97 บ้านแสงอรุณ 7 3 1 2 11
98 สังวาลย์วิทย์ ๑ 7 3 1 0 11
99 บ้านดงบัง 7 2 2 1 11
100 บ้านโคกสะอาด 7 2 0 2 9
101 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 7 2 0 1 9
102 บ้านโนนจำปา 7 2 0 0 9
103 บ้านโคกสวาง 7 1 1 0 9
104 บ้านห้วยก้านเหลือง 7 1 1 0 9
105 บ้านโนนสวาง 7 1 1 0 9
106 บ้านซำบอน 7 1 0 0 8
107 บ้านนาสวรรค์ 7 0 2 1 9
108 ไทยรัฐวิทยา 51 7 0 2 0 9
109 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 7 0 1 1 8
110 บ้านโนนม่วง 7 0 0 0 7
111 บ้านห้วยไม้ซอด 6 5 2 1 13
112 บ้านหนองโดดอนเสียด 6 3 2 0 11
113 บ้านนาคำแคน 6 3 1 2 10
114 บ้านดงชมภู 6 2 3 0 11
115 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 6 1 4 0 11
116 ชุมชนบ้านตูม 6 1 1 0 8
117 บ้านใหม่สามัคคี 6 1 1 0 8
118 บ้านดงเสียด 6 1 0 1 7
119 บ้านนาเจริญ 6 0 3 2 9
120 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 6 0 1 0 7
121 บ้านหนองนาแซง 6 0 1 0 7
122 โคกบริการสันกำแพง 6 0 0 0 6
123 หนองแสงประชาสรรค์ 5 10 2 1 17
124 บ้านหนองจิก 5 4 1 0 10
125 บ้านสามหนอง 5 3 0 2 8
126 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 5 2 1 2 8
127 บ้านใหม่ศรีชมภู 5 2 0 2 7
128 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 5 2 0 0 7
129 ธเนตรวิทยา 5 2 0 0 7
130 บ้านโนน 5 2 0 0 7
131 บ้านไร่โนนสำราญ 5 2 0 0 7
132 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 5 1 1 1 7
133 บ้านท่าสำราญ 5 1 0 1 6
134 เทศบาลพรเจริญ 5 1 0 1 6
135 เลิดสิน 5 1 0 0 6
136 หนองสิมโนนสวรรค์ 5 0 1 0 6
137 บ้านโนนยางคำ 5 0 0 1 5
138 บ้านห้วยเซือมใต้ 5 0 0 0 5
139 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 4 3 1 2 8
140 บ้านหนองบัวแดง 4 3 1 0 8
141 บ้านไทรงามโนนภูดิน 4 3 0 1 7
142 บ้านห้วยทราย 4 3 0 0 7
143 บ้านดงสว่าง 4 3 0 0 7
144 บ้านนาดง 4 2 1 1 7
145 บ้านซ่อมกอก 4 2 1 1 7
146 บ้านโนนวังเยี่ยม 4 2 0 0 6
147 โคกสำราญพรสวรรค์ 4 2 0 0 6
148 บ้านทุ่งทรายจก 4 1 2 0 7
149 บ้านท่ากกแดง 4 1 1 0 6
150 บ้านโคกหนองลาด 4 1 1 0 6
151 บ้านท่าอินทร์แปลง 4 1 0 2 5
152 บ้านเหล่าถาวร 4 1 0 0 5
153 บ้านหนองตอ 4 1 0 0 5
154 บ้านตาลเดี่ยว 4 0 1 2 5
155 บ้านห้วยเล็บมือ 4 0 1 2 5
156 อนุบาลกมลวรรณ 4 0 0 0 4
157 หอคำพิทยาสรรค์ 3 3 2 1 8
158 โนนเหมือดแอ่ 3 3 1 1 7
159 บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 3 3 0 2 6
160 บ้านบัวโคก 3 2 3 2 8
161 บ้านหนองฮูฝอยลม 3 2 3 0 8
162 บ้านนาอ่าง 3 1 1 2 5
163 บ้านหนองยาว 3 1 1 1 5
164 บ้านขามเปี้ย 3 1 0 1 4
165 บ้านชุมภูทอง 3 1 0 0 4
166 บ้านท่าคำรวม 3 1 0 0 4
167 ทรัพย์วังทอง 3 1 0 0 4
168 บ้านโคกสว่าง 3 1 0 0 4
169 บ้านนาเจริญวิทยา 3 1 0 0 4
170 บ้านสุขสำราญ 3 1 0 0 4
171 บ้านแสนสำราญ 3 1 0 0 4
172 บ้านท่ากกต้อง 3 0 2 0 5
173 บ้านดอนปอ 3 0 1 0 4
174 บ้านกำแพงเพชร 3 0 1 0 4
175 หนองจิก 3 0 1 0 4
176 บ้านสามหนอง 3 0 0 1 3
177 บ้านหนองบัว 3 0 0 0 3
178 ท่าไร่วิทยา 3 0 0 0 3
179 บ้านสรรเสริญ 3 0 0 0 3
180 บ้านพรสวรรค์ 3 0 0 0 3
181 บ้านห้วยเรือ 3 0 0 0 3
182 บ้านคำไชยวาล 3 0 0 0 3
183 บ้านศรีสว่างพัฒนา 3 0 0 0 3
184 บ้านหนองเดิ่นท่า 3 0 0 0 3
185 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 3 0 0 0 3
186 บ้านโคกนิยม 3 0 0 0 3
187 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 3 0 0 0 3
188 บ้านนาเจริญ 2 3 3 2 8
189 อนุบาลรัชดา 2 3 0 0 5
190 บ้านหนองชัยวาน 2 2 1 3 5
191 บ้านศรีชมภู 2 2 1 0 5
192 บ้านนาคำนาใน 2 2 0 0 4
193 อนุบาลนวรัตน์ 2 1 2 0 5
194 แก่งอาฮง 2 1 2 0 5
195 บ้านหนองฮูฝอยลม 2 1 1 1 4
196 บ้านดาลบังบด 2 1 1 0 4
197 บ้านเหล่าคาม 2 1 0 1 3
198 บ้านเหล่าหนองยาง 2 1 0 0 3
199 บ้านปรารถนาดี 2 0 2 0 4
200 บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 2 0 2 0 4
201 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 2 0 1 1 3
202 บ้านศิริพัฒน์ 2 0 1 0 3
203 บ้านห้วยคอม 2 0 0 1 2
204 บ้านคลองทิพย์ 2 0 0 1 2
205 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 2 0 0 0 2
206 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 2 0 0 0 2
207 บ้านบ่อพนา 2 0 0 0 2
208 สันติสุขเจริญราษฎร์ 2 0 0 0 2
209 อนุบาลบึงโขงหลง 2 0 0 0 2
210 บ้านหาดแฮ่ 1 3 1 0 5
211 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 1 2 0 0 3
212 ชุมชนสมสนุก 1 2 0 0 3
213 บ้านนาจาน 1 1 2 0 4
214 ชุมชนบ้านซาง 1 1 0 7 2
215 บ้านดอนแพง 1 1 0 2 2
216 บ้านท่าดอกคำ 1 1 0 0 2
217 โนนสาสวรรค์ 1 1 0 0 2
218 บ้านบัวโคก 1 0 1 3 2
219 บ้านท่าโพธิ์ 1 0 1 0 2
220 ประวิตร (หนองบ่อ) 1 0 1 0 2
221 บ้านสะง้อ 1 0 0 1 1
222 บ้านกุดสิม 1 0 0 1 1
223 อนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา 1 0 0 0 1
224 ตชด.นาแวง 1 0 0 0 1
225 ตชด.ห้วยดอกไม้ 1 0 0 0 1
226 บ้านชุมภูพรโสกก่าม 1 0 0 0 1
227 บ้านต้าย 1 0 0 0 1
228 บ้านท่าไคร้ 1 0 0 0 1
229 บ้านนาป่าน 1 0 0 0 1
230 บ้านป่าไร่โนนม่วง 1 0 0 0 1
231 บ้านหนองเข็ง 1 0 0 0 1
232 บ้านเหล่าใหญ่ 1 0 0 0 1
233 บ้านโคกกลาง สาขาสามแยก 1 0 0 0 1
234 บ้านโสกบง 1 0 0 0 1
235 บ้านโนนประเสริฐ 0 1 1 0 2
236 บ้านถ้ำเจริญ 0 1 0 2 1
237 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 0 1 0 1 1
238 บ้านคำแวง 0 1 0 0 1
239 บ้านดงโทน 0 1 0 0 1
240 บ้านห้วยดอกไม้ 0 1 0 0 1
241 บ้านโนนสา 0 1 0 0 1
242 บ้านหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 1 1 1
243 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 1 0 1
244 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 0 0 0 2 0
245 บ้านหนองแวง 0 0 0 1 0
246 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 0 0 0 0 0
247 บ้านนาทราย 0 0 0 0 0
248 บ้านสร้างคำ 0 0 0 0 0
249 บ้านศรีนาวา 0 0 0 0 0
รวม 1,953 544 257 222 2,754