หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประธานกรรมการอำนวยการ  
2 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
3 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
4 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย  
5 นายจรูญรัตน์ ส่งศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย  
6 นายอนันต์ ไขแสงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเซกา รองประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย  
7 นายสุพัฒน์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาลและอนามัย  
8 นายจรูญรัตน์ ส่งศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณและพัสดุ  
9 นายพิบูลย์ การิเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณและพัสดุ  
10 นายสุจริต ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักขะ กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณและพัสดุ  
11 นายอนันต์ ไขแสงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณและพัสดุ  
12 นายณัฐพงษ์ สัตตาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณและพัสดุ  
13 นางกรรณิกา บุญผ่องศรี นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณและพัสดุ  
14 นางศิริลักษณ์ กางทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณและพัสดุ  
15 นางสุภารักษ์ พรมโสภา นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณและพัสดุ  
16 นางสาวขวัญดาว บุญเรือง ครูอัตราจ้าง กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณและพัสดุ  
17 นางสาวรจนา สมรักษ์ พนักงานอัตราจ้าง กรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณและพัสดุ  
18 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณและพัสดุ  
19 นางสาวประไพพร บุญโท นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณและพัสดุ  
20 นายสุริยงค์ พิมวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ  
21 นายพิบูลย์ การิเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์  
22 นายทองคำ โมกขศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไร่วิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์  
23 นายสุรสิทธิ์ คะลีล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์  
24 นายศุภชาติ ดีแกง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์  
25 นายสิทธิผล อัศวภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์  
26 นายเกื้อ ไชยชน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอน คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์  
27 นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าคาม คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์  
28 นายคาวี สุขะหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชัยวาน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสิทธิประโยชน์  
29 นายจรูญรัตน์ ส่งศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง  
30 นายวิทยา แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเซกา รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง  
31 นายเทพนคร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง  
32 นายสุรจิตย์ ผิวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักขะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง  
33 นายพันธุ์ศักดิ์ เนื่องอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเรือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง  
34 นายณัฐพงษ์ สัตตาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง  
35 นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
36 นางสการะ จีนะสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
37 นายยุทธพร ภักดีหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
38 นางสาวจิรพร จันทรขันตี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฎิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
39 นางสาวสุมนมาลย์ ศิริเนตร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
40 นายวรวุฒิ บุตรแสนลี เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
41 นายมาโนช แก้วเพียท้าว เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
42 นายธนานนท์ ชาญสูงเนิน เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
43 นายนภดล ศรีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง  
44 นายประวี สมภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ อุปกรณ์ แสง เสียง  
45 นายจรูญรัตน์ ส่งศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
46 นางศศิิธร วงศ์ชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเค็ม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
47 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประธานกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
48 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
49 นายธรรมนูญ สุพรหมจักร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
50 นายชูเกีบรติ พาเทียม นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
51 ดาบตำรวจสมพงษ์ ภูยางตูม เจ้าหน้าที่ลูกเสือชาวบ้าน คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
52 ดาบตำรวจสมถวิล ปะนันโต เจ้าหน้าที่ลูกเสือชาวบ้าน คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
53 ดาบตำรวจสันติ โสภาพ เจ้าหน้าที่ลูกเสือชาวบ้าน คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
54 นายนภดล ศรีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
55 นายสายัณห์ บุราณหิต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการและเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
56 นายกิตติเดช นิลเนตร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ การจราจรและรักษาความปลอดภัย  
57 นายจรูญรัตน์ ส่งศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
58 นายวิทยา แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเซกา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
59 นางกนกพร เนื่อง ณ สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
60 นายสายัณห์ บุราณหิต ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
61 นายสุพัฒน์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
62 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
63 นางรำไพ ทองกาสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
64 นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
65 นางสายใหม นันทศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
66 นายสุรเวท สุกทน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
67 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ แสง สี เสียง  
68 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
69 นายจรูญรัตน์ ส่งศรี รองผู้อำนวยการ สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
70 นายอิทธิชัย วิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเปี้ย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
71 นายสุพัฒน์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
72 นายคนอง ศรีสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอม (เอ1) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
73 นายอนันต์ นุสนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพันทา (เอ2) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
74 นายสิทธิผล อัศวภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง (เอ3) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
75 นายวีรนนท์ ตะโกนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง (เอ 5) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
76 นายพวง กุมภิโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง (เอ4) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
77 นายเอกนรินทร์ โงนมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซาว (เอ 6) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
78 นายสิทธิชัย หาญธงชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซาง (เอ 7) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
79 นายวิชิต กาหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทิพย์ (เอ 8) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
80 นายอดิสรณ์ ถวิลคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย (เอ 9) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
81 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำบอน (เอ 10) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
82 นายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
83 นายชัยภัทร รุจาคม นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
84 นายสมพจน์ ศรีปราชญ์ นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
85 นายประวี สมภักดี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
86 นายนพดล ศรีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
87 นายธรรมนูญ สุพรหมจักร์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
88 นายอนันต์ ไขแสงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเซกา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
89 นางทรงศรี แสงจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลเซกา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
90 นายนภดล ศรีสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
91 นางชนิดา บุญเฮ้า นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย  
92 นายชูเกียรติ พาเทียม นิติกร ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย  
93 นางระเบียบ กาละชิต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย  
94 นางชนิดา ศรีสุข นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย  
95 นางมณี กงระหัด นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย  
96 นางเตือนใจ พงศ์วัฒนาวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านห้วยผักขะ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและอนามัย  
97 นายจรูญรัตน์ ส่งศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง  
98 นางภาวินันท์ นามศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง  
99 นายสมหมาย หลาบหนองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง  
100 นายประดับ มหาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสะอาด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง  
101 นายประจบ สอนโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเสียด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง  
102 นายวิพนธ์ จิตร์จักร ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทย 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง  
103 นายอนันต์ นุสนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพันทา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง  
104 นายสิทธิผล อัศวภูมิ ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง  
105 นายพวง กุมภิโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง  
106 นายวีระนนท์ ตะโกนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง  
107 นางรำไพ ทองกาสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง  
108 นางวิระมล แสนวา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง  
109 นายธนัฐพงษ์ วงษ์ชำนาญ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง  
110 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง  
111 นายคนอง ศรีสรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง  
112 นางเอมอร พันธุวร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง  
113 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการ สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
114 นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
115 นายสุรจิตย์ ผิวงาม ผอ.ร.ร.บ้านห้วยผักขะ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
116 นายนพดล ศรีสม ผอ.ร.ร.บ้านโนนเหมือดแอ่ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
117 นายประดับ มหาโคตร ผอ.ร.ร.บ้านท่าสะอาด คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
118 นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านตาลเดี่ยว คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
119 นายโสวัติ หล้าสอน ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองหิ้ง คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
120 นายสัมฤทธิ์ มั่นดอนเรือ ผอ.ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
121 นายรัฐพล สารทอง ผอ.ร.ร.บ้านท่ากกแดง คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
122 นางกนกพร เนื่อง ณ สุวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
123 นายสุรเวท สุกทน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
124 นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
125 นายสันติชัย พรหมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
126 น.ส.เพียงกานต์ พวงพยอม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
127 นางอภินันท์ อรกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
128 นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
129 นางนิภาพร อาจหาญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
130 นายบรรพต แสงสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
131 นายนเรนทร์ศูรย์ ชัยศิริ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
132 นายทนงศักดิ์ แหล่งสนาม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
133 นางสุภาวดี กุมภิโร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
134 น.ส.ยุวดี สุพรรณโมกข์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
135 นายสมนึก ภูวศานต์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
136 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ  
137 นายจรูญรัตน์ ส่งศรี รอง ผอ.สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
138 นายวราศักดิ์ แสงนคร ผอ.ร.ร.บ้านคำภู คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
139 นายสมคิด เรือนวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านโสกก่ามนาตาไก้ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
140 นายพิบูลย์ การิเทพ ผอ.ร.ร.บ้านหนองแก่งทราย คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
141 นายวิเศษ อิ่มรักษา ผอ.ร.ร.เลิดสิน คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
142 นายทองม้วน ไชยศรี ผอ.ร.ร.บ้านนากั้ง คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
143 นายเผด็จ ประกายสิทธิ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลบุ่งคลัา คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
144 นายวิพนธ์ จิตรจักร ผอ.ร.ร.สังวาลย์วิทย์ 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
145 นายจิรศักดิ์ แก้ววันทา ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไม้ซอด คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
146 นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูง ผอ.ร.ร.บ้านโนนแก้วโพนทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
147 นายสวนิตย์ กำทองดี ช่างไม้ ระดับ 4 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
148 นายประมวล ใจศิริ ช่างไฟฟ้า ระดับ 4 โรงเรียนอนุนบาลพรเจริญ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
149 นายสุพัฒน์ โคตรหานาม ช่างไม้ ระดับ 4 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
150 นายบุยกว้าง แกมนิล ช่างไม้ ระดับ 4 โรงเรียนบ้านดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
151 นายบันรับ ปะทังวา ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
152 นายบุญธรรม จ่องสละ ช่างไม้ ระดับ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
153 นายบุญมา นูคำดี ช่างไม้ ระดับ 4 โรงเรียนบ้านหนองยาว คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
154 นายทวีพร วงศ์พระจันทร์ ช่างไม้ ระดับ 4 โรงเรียนบ้านคำภู คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
155 นายไพรยันตต์ แสนอุบล ช่างไม้ ระดับ 4 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
156 นายกิตติศักดิ์ แก้วนาง ช่างไม้ ระดับ 3 สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
157 นายล่ำ เลาหา ช่างไม้ ระดับ 3 สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
158 คณะครูโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ทุกคน โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
159 นางสาวเตรียมจิตร เพ็งคำ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
160 นางสาวอุไรวรรณ มาลีลัย นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
161 นางสาวณัฏธณิชา บุญสวา เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
162 นางสาวสุพรรษา สุริยะกาญจน์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
163 นางสาวขวัญดาว บุญเรือง ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
164 นายไชยัณต์ โพลังกา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
165 นายพัฒนทอง ทุมโยมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
166 นายชัยภัทร รุจาคม นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
167 นายสมนึก คำมะโนชาติ เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
168 นายนิรันด์ อันทะศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
169 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
170 นางรำไพ ทองกาสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
171 นายบรรพต แสนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
172 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการ สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
173 นายสมหมาย หลาบหนองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
174 นายประจบ สอนโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเสียด คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
175 นายคณิต อุดมกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
176 นายทิวา พรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยางคำ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
177 นางสาวอุทัย อินทะนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อพนา คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
178 นายธเนตร มีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
179 นายสุริยา จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
180 นายสุรเวท สุกทน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
181 นางเอมอร พันธุวร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
182 นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
183 นายสันติชัย พรหมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
184 นางสาวเพียงกานต์ พวงพยอม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
185 นางสาวอภินัน อรกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
186 นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
187 นางนิภาพร อาจหาญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
188 นายบรรพต แสนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
189 นายนเรนทร์ศูรย์ ชัยศิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
190 นายทนงศักดิ์ แหล่งสนาม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
191 นางสุภาวดี กุมภิโร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
192 นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
193 นายสมนึก ภูวศานต์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
194 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
195 นางกนกพร เนื่อง ณ สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
196 นายพัฒนา อินทรมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคำรวม คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมนิทรรศการผลงานทางการศึกษาของโรงเรียน และกิจกรรมถนนคนเรียน  
197 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการ สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
198 นายชูศักดิ์ สุทธศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
199 นายรังสิทธิ์ มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อมกอก คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
200 นายวีรนนท์ ตะโกนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
201 นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก (เซกา) คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
202 นายสุรเวท สุกทน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
203 นางเอมอร พันธุวร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
204 นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
205 นายสันติชัย พรหมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
206 นางสาวเพียงกานต์ พวงพยอม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
207 นางสาวอภินัน อรกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
208 นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
209 นายบรรพต แสนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
210 นายนเรนทร์ศูรย์ ชัยศิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
211 นายทนงศักดิ์ แหล่งสนาม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
212 นางสุภาวดี กุมภิโร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
213 นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
214 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
215 นางกนกพร เนื่อง ณ สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
216 นางนิภาพร อาจหาญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
217 นายสมนึก ภูวศานต์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม OBEC Awards และนวัตกรรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
218 นายวิชิต จิตจักร รองผอ.สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
219 นายพันธ์ศักดิ์ เนื่องอุดม ผอ.ร.ร.บ้านห้วยเรือ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
220 นายพิบูลย์ การิเทพ ผอ.ร.ร.บ้านหนองแก่งทราย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
221 นายศุภชาติ ดีแกง ผอ.ร.ร.บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
222 นายเกื้อ ไชยชน ผ.อ.ร.ร.บ้านคำบอน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
223 นายสมบูรณ์ จันทรุณ ผอ.ร.ร.บ้านคำไชยวาล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
224 นายณัฐพงษ์ สัตตาคม รองผอ.ร.ร.บ้านนางัวสายปัญญา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
225 นางวิระมล แสนวา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
226 น.ส.จีรพร วันโส ครู ร.ร.บ้านห้วยผักขะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
227 นายไพบูรณฺ์ คำภูษา ครู ร.ร.บ้านโนนเหมือดแอ่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
228 น.ส.ดารุณี มุงคุณ ครู ร.ร.บ้านนางัวสายปัญญา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
229 นายชยพัทร์ สุกทน ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านทรัพย์วังทอง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
230 นายเอกสิทธิ์ มุมบุญ ครูธุรการ ร.ร.อนุบาลเซกา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
231 น.ส.อำไพ แดงทำมา ครูธุรการ ร.ร.บ้านห้วยเรือ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
232 น.ส.ขนิษฐา เกลี้ยกล่อม ครูธุรการ สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
233 น.ส.รัฐพร อุดมเพ็ญ ครูธุรการ ร.ร.บ้านโนนเหมือดแอ่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
234 นางชนิดา ศรีสุข นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
235 นางระเบียบ กาละชิต นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
236 น.ส.วัชรี ชายศรี นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
237 นายสุรสิทธิ์ คะลีล้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
238 นายณัฐพงษ์ สัตตาคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
239 นายศมากร เกดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเซกา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  
240 นายอนันต์ ไขแสงจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเซกา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุป และรายงานผลการดำเนินงาน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]