หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 043 โรงเรียน ตชด.นาแวง 1 1 1
2 019 โรงเรียน ตชด.หนองตะไก้ 0 0 0
3 020 โรงเรียน ตชด.ห้วยดอกไม้ 1 3 2
4 066 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 17 31 24
5 244 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ 17 28 25
6 107 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 58 146 85
7 257 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 28 80 42
8 221 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 8 32 15
9 183 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 10 29 19
10 115 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 17 34 25
11 073 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 77 186 115
12 251 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 21 33 25
13 032 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ 20 40 32
14 184 โรงเรียนชุมชนสมสนุก 3 6 5
15 097 โรงเรียนทรัพย์วังทอง 6 12 8
16 133 โรงเรียนท่าไร่วิทยา 3 5 3
17 021 โรงเรียนธเนตรวิทยา 7 22 14
18 148 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 26 74 47
19 033 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 4 5 5
20 108 โรงเรียนบ้านกุดสิม 2 4 2
21 163 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 5 9 8
22 193 โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 3 10 6
23 022 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 12 25 16
24 134 โรงเรียนบ้านคำบอน 28 52 41
25 261 โรงเรียนบ้านคำบอน 0 0 0
26 045 โรงเรียนบ้านคำภู 20 66 32
27 142 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 0 0 0
28 012 โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 4 7 6
29 210 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 3 13 7
30 209 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 15 31 24
31 211 โรงเรียนบ้านคำแวง 1 2 2
32 067 โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 3 8 6
33 202 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 15 35 25
34 271 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 16 37 28
35 035 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 4 13 9
36 058 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม 1 3 2
37 194 โรงเรียนบ้านซำบอน 9 15 11
38 110 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 8 16 8
39 135 โรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง 11 25 15
40 143 โรงเรียนบ้านดงชมภู 11 17 16
41 155 โรงเรียนบ้านดงบัง 11 23 18
42 267 โรงเรียนบ้านดงบัง 12 22 16
43 124 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 7 23 12
44 075 โรงเรียนบ้านดงเสียด 8 13 11
45 154 โรงเรียนบ้านดงโทน 1 1 1
46 014 โรงเรียนบ้านดอนปอ 4 10 8
47 089 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 35 106 53
48 249 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 0 0 0
49 125 โรงเรียนบ้านดอนเสียด 14 28 17
50 036 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 8 14 7
51 164 โรงเรียนบ้านดอนแพง 4 6 5
52 185 โรงเรียนบ้านดาลบังบด 4 9 8
53 116 โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 9 19 17
54 259 โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ 0 0 0
55 126 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 18 84 34
56 173 โรงเรียนบ้านต้าย 1 3 2
57 219 โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 3 3 3
58 037 โรงเรียนบ้านทองสาย 14 65 28
59 127 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 7 15 12
60 118 โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 5 7 5
61 117 โรงเรียนบ้านท่ากกแดง 6 25 11
62 222 โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 4 10 7
63 156 โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 2 8 4
64 090 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 13 75 33
65 195 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 11 22 16
66 119 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 23 61 37
67 111 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 7 32 11
68 158 โรงเรียนบ้านท่าสีไค 34 161 70
69 165 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 16 40 28
70 047 โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 7 39 15
71 136 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 27 51 43
72 262 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 0 0 0
73 002 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 2 2 2
74 001 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 1 1 1
75 157 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 14 27 22
76 266 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 19 31 27
77 174 โรงเรียนบ้านนากั้ง 16 31 23
78 277 โรงเรียนบ้านนากั้ง 18 39 29
79 144 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 2 5 4
80 265 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 14 62 27
81 204 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 11 20 18
82 278 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 17 56 27
83 048 โรงเรียนบ้านนาคำ 20 94 42
84 238 โรงเรียนบ้านนาคำ 0 0 0
85 091 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 6 12 7
86 068 โรงเรียนบ้านนาคำแคน 12 31 22
87 213 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 2 5 4
88 098 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 67 195 123
89 258 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 0 0 0
90 166 โรงเรียนบ้านนาจาน 4 7 6
91 092 โรงเรียนบ้านนาซาว 26 51 35
92 254 โรงเรียนบ้านนาซาว 0 0 0
93 186 โรงเรียนบ้านนาดง 9 19 15
94 280 โรงเรียนบ้านนาดง 21 35 33
95 049 โรงเรียนบ้านนาต้อง 58 143 77
96 240 โรงเรียนบ้านนาต้อง 0 0 0
97 059 โรงเรียนบ้านนาทราย 23 40 34
98 247 โรงเรียนบ้านนาทราย 3 5 4
99 003 โรงเรียนบ้านนาป่าน 1 3 2
100 039 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 10 38 15
101 069 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 55 159 98
102 246 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 0 0 0
103 060 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 11 38 16
104 145 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 25 58 45
105 270 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 12 26 21
106 024 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 10 24 16
107 235 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 12 19 16
108 038 โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 4 5 5
109 223 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 8 14 11
110 272 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 4 8 7
111 070 โรงเรียนบ้านนาแสง 35 99 62
112 245 โรงเรียนบ้านนาแสง 0 0 0
113 189 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 10 12 12
114 279 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 11 23 18
115 146 โรงเรียนบ้านบัวโคก 12 25 21
116 269 โรงเรียนบ้านบัวโคก 9 21 17
117 004 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 12 28 18
118 130 โรงเรียนบ้านบ่อพนา 2 4 4
119 077 โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 4 5 4
120 137 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 31 97 58
121 260 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 27 62 42
122 225 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 1 2 2
123 176 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 3 19 7
124 005 โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 10 21 18
125 078 โรงเรียนบ้านวังยาว 11 38 21
126 252 โรงเรียนบ้านวังยาว 0 0 0
127 206 โรงเรียนบ้านศรีชมภู 7 16 11
128 220 โรงเรียนบ้านศรีนาวา 1 3 2
129 187 โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 3 8 6
130 131 โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 3 4 4
131 026 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 3 5 4
132 079 โรงเรียนบ้านสร้างคำ 2 4 2
133 027 โรงเรียนบ้านสะง้อ 2 3 3
134 226 โรงเรียนบ้านสามหนอง 10 22 17
135 273 โรงเรียนบ้านสามหนอง 5 9 7
136 028 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 4 9 6
137 062 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 13 32 21
138 071 โรงเรียนบ้านหนองจิก 10 19 15
139 139 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 9 24 16
140 041 โรงเรียนบ้านหนองตอ 5 6 5
141 197 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 14 24 19
142 007 โรงเรียนบ้านหนองนาแซง 7 11 9
143 177 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 11 7
144 072 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 12 51 25
145 080 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1 1 1
146 121 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 8 20 15
147 081 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 24 65 38
148 253 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 0 0 0
149 227 โรงเรียนบ้านหนองพันทา 20 40 31
150 053 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 15 10
151 030 โรงเรียนบ้านหนองหมู 25 50 40
152 094 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 15 32 23
153 159 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 5 7 7
154 268 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 9 13 13
155 029 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 1 1 1
156 168 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 8 45 19
157 167 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 3 7 6
158 138 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 45 88 72
159 263 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 0 0 0
160 216 โรงเรียนบ้านหนองแวง 1 2 2
161 208 โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ 2 3 3
162 215 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 11 23 15
163 275 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 25 46 33
164 122 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 24 38 31
165 264 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 0 0 0
166 170 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 5 16 10
167 178 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 9 13 11
168 101 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 3 6 5
169 055 โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 1 10 3
170 198 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 11 19 13
171 102 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 24 71 41
172 256 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 0 0 0
173 063 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 28 54 42
174 228 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 13 57 20
175 018 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 3 4 4
176 017 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 12 32 21
177 054 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ 5 25 12
178 103 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 3 6 5
179 169 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 7 15 10
180 179 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 14 31 25
181 140 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 4 28 10
182 008 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 5 12 9
183 199 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 11 42 16
184 113 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 3 9 4
185 160 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง 0 0 0
186 095 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 1 5 2
187 207 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 13 24 20
188 006 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 4 19 6
189 212 โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 14 61 27
190 203 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 13 24 19
191 232 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สาขาสามแยก 1 2 2
192 046 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 50 88 66
193 239 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ 0 0 0
194 074 โรงเรียนบ้านโคกนิยม 3 6 4
195 034 โรงเรียนบ้านโคกสวาง 9 41 19
196 087 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 10 8
197 023 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 11 50 20
198 231 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 0 0 0
199 236 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 18 63 32
200 243 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 15 35 23
201 088 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 6 13 12
202 076 โรงเรียนบ้านโนน 7 21 15
203 040 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 9 28 15
204 205 โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 2 3 3
205 061 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 7 11 8
206 025 โรงเรียนบ้านโนนยาง 0 0 0
207 128 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 6 11 9
208 050 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 6 12 8
209 093 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 13 31 21
210 214 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 9 18 13
211 276 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 22 41 33
212 015 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 43 239 99
213 218 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 9 19 15
214 051 โรงเรียนบ้านโนนสา 1 1 1
215 129 โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน 16 53 33
216 099 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 7 12 11
217 175 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 11 21 16
218 224 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 20 49 34
219 016 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 31 67 52
220 233 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 48 132 75
221 120 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 3 6 5
222 188 โรงเรียนบ้านโสกบง 1 3 2
223 147 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 3 12 5
224 250 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมพู 0 0 0
225 082 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 12 56 19
226 123 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 8 15 14
227 013 โรงเรียนบ้านไคสี 12 24 17
228 196 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 8 21 15
229 052 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 15 41 27
230 192 โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 7 16 11
231 171 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 2 4 3
232 056 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 41 98 57
233 241 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 0 0 0
234 190 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 14 50 20
235 281 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 14 28 16
236 217 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 11 21 17
237 274 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 32 81 51
238 096 โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 2 4 3
239 191 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 17 34 27
240 112 โรงเรียนหนองจิก 4 12 8
241 114 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 17 33 26
242 255 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 35 105 55
243 149 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 6 7 7
244 161 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 21 55 37
245 031 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 9 17 12
246 237 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 16 30 21
247 009 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 40 114 60
248 172 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 21 59 34
249 180 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 24 43 31
250 083 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 75 305 141
251 248 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 0 0 0
252 064 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 42 131 81
253 150 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 27 82 40
254 104 โรงเรียนอนุบาลเซกา 49 125 80
255 200 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 33 99 59
256 042 โรงเรียนเลิดสิน 6 15 11
257 234 โรงเรียนเลิดสิน 13 25 22
258 011 โรงเรียนแก่งอาฮง 5 10 8
259 109 โรงเรียนโคกบริการสันกำแพง 6 6 6
260 057 โรงเรียนโคกสำราญพรสวรรค์ 6 32 11
261 153 โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 2 3 3
262 100 โรงเรียนโนนเหมือดแอ่ 8 19 14
263 132 โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 25 71 45
264 162 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 11 46 23
265 242 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ 0 0 0
266 229 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 0 0 0
267 141 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดธรรมาธิปไตย 0 0 0
268 105 โรงเรียนจินตนาปัญญาเลิศ 0 0 0
269 044 โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 7 9 8
270 010 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 8 14 9
271 084 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ 4 5 5
272 151 โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ 0 0 0
273 182 โรงเรียนอนุบาลฉัตรพงษ์ 0 0 0
274 085 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 5 24 5
275 152 โรงเรียนอนุบาลบึงโขงหลง 2 4 3
276 201 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 6 17 7
277 065 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 0 0 0
278 230 โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต 0 0 0
279 181 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 29 83 51
280 106 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ 0 0 0
281 282 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา 1 3 2
282 086 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ 7 19 11
รวม 3214 8442 5192
13634

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]