หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-bkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายสมดี พละสารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางยุวดี แพงโคตรครูโรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ สอนเครือครูโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายภูวนัย ฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ อำพลหงษ์ครูโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสมจิตร บุญเพ็งครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมเกียรติ วงหาบุศย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86ประธานกรรมการ
2. นายสงัด ทองแดงครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นางพินพนา กินณะรีโดนครูโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายประยุทธ โยธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ"เจริญวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางคำสอน ทองพาครูโรงเรียนบ้านกุดสิมกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ธเนศ นรบุตรครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายวราศักดิ์ แสงนครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำภูประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ แก้วนางครูโรงเรียนบ้านเหล่าคามกรรมการ
3. นางสิรินาฎ ตรีวรเวทย์ครูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายนิคม แพงสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทันสมัย ทิพย์นมครูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาววารินทร์ สีทะครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายปุญญาพัฒน์ อองตันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร ทัดทาครูโรงเรียนสิริภัทรวิทยากรรมการ
3. นายศราวุธ แสงสว่างครูโรงเรียนบ้านหนองชัยวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางรัตนพร พัทบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหมื่น"ตชด.อนุสรณ์"ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ สุกทนครูโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการ
3. นางจันมี พลพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ทองภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาต้องประธานกรรมการ
2. นายศรีละคร แสนสุริยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
3. นางสาวนวลฉวี ปัตเตย์ครูโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายพันธ์ชัย สมบัติมนต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะแบงประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ เทศารินทร์ครูโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
3. นางขนิษฐา ภูชมศรีครูโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายเดชา ลุนาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสาประธานกรรมการ
2. นายนเรศ มากองครูโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
3. นางละเอียด จันทร์พุธครูโรงเรียนบ้านท่าคำรวมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายถาวร ศรีลุนช่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ อุปพงษ์ครูโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางลำดวน บุญเวินครูโรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจำปาประธานกรรมการ
2. นางมะลิ เดิมทำรัมย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นางสาวจุติพร วงกระโซ่ครูโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดมกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ ชูน้ำคำครูโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา ชัยคินีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเสถียรประธานกรรมการ
2. นางปราจิตร คำธะณีครูโรงเรียนบ้านชุมภูทองกรรมการ
3. นายบุญเอก ประภัสรางค์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการ
4. นางพรนิภา ตระการณ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกนรินทร์ โงนมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซาวประธานกรรมการ
2. นางสาวนลินี ทีหอคำครูโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนริศรา คณานันท์ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1กรรมการ
4. นางนภาพร กาญจนสุนทรครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ ปุยะบาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมภูทองประธานกรรมการ
2. นายธนะชัย พาลึกครูโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นางลักขณา ทิพย์ศรีราชครูโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายปาริชาติ ตีบอุดครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายวรการ เวชวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ตันสร้างครูโรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการ
3. นางบุษบา ภูการุณย์ครูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายพีรยุทธ โสภาคำครูโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสมควร ภูมิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอประธานกรรมการ
2. นางธาวัลย์มานิดา ไกรรักษ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นายสุวิทย์ จักรแก้วครูโรงเรียนบ้านซ่อมกอกกรรมการ
4. นางเจษฎาภรณ์ พรหมดาครูโรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายประสาน โคตรเมืองยศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านางประธานกรรมการ
2. นายดาว จันทรประทักมีครูโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดมกรรมการ
3. นางจุฑามณี วีระกิตินันท์ครูโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายยงยุทธ กาญจนสุนทรครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสุริยงค์ ทะแพงพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลเดี่ยวประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรดิษย์ บุญธะราครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นายบุญสิทธิ์ พยุวงศ์ครูโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ บุญประคมครูโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ ทวีวันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นายศรัณวุฒิ วีระกิตินันท์ครูโรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซงกรรมการ
3. นางสาวพวงชมพู พันธุวรครูโรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นายสิริณัฏฐ์ ประจิมทิศครูโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางศศิธร วงศ์ชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเค็มประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ เขียวน้ำชุมครูโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
3. นายภูริพงษ์ ภูริศรีครูโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอรัญญา สารีโพธิ์ครูโรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายฟ้าอำนวย ภูพันนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุลประธานกรรมการ
2. นายสวาท คำชนะครูโรงเรียนแก่งอาฮงกรรมการ
3. นางสาวนรินทร์ ท้าวแสงครูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการ
4. นางสาวกัลยกร ชัยบัณฑิตครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต ทาต้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดินท่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาฎ หมื่นเรือคำครูโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
3. นางสาวปรียา โคตรสาลีครูโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการ
4. นางสาวสุพิชญา อามาตย์มนตรีครูโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เรือนวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ประธานกรรมการ
2. นางน้ำฝน พงษ์ญาติครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นายละมัย วงคำแก้วครูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวเปรมใจ สว่างวงศ์ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1กรรมการ
5. นางมาลัย มูลภักดีโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
6. นายยุทธศาสตร์ ฮาดดาครูโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ มายูรรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางเจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียนกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ โพนสิงห์ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ เสาะก่านครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. นางบุญชู โสดาคำแสนครูโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
6. นางสาวอภิสรา ประเคนคะชาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสุรพล บุญเวินครูโรงเรียนบ้านนาต้องประธานกรรมการ
2. นายมนัส พิมพ์กลมครูโรงเรียนบ้านโนนสากรรมการ
3. นายสุริยา ศรีลาวรรณ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ถวิลคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทรายประธานกรรมการ
2. นางดัชนี สอนรมย์ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
3. นางนิภา อัมมะวันครู โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรา เรืองศิลป์ครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ กระทู้ครู โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญกรรมการ
3. นางอรุณศรี ลุนาวงศ์ครู โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสหรัฐ พลวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรา จันปัดถาครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางอโณทัย จันทร์อ้วนครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสำราญ วงษ์ชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่านประธานกรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ ใบธรรมครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ สุกันครูโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินแปลงประธานกรรมการ
2. นายบรรเลง อะปะหังครูโรงเรียนบ้านซ่อมกอกกรรมการ
3. นางสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธครูโรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ รุ่งเรืองวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียนประธานกรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ บัวโฮมครูโรงเรียนบ้านสร้างคำกรรมการ
3. นางยุพาพร ภูขำครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพูนสิทธิ์ บุตรเสนครูโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดินประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร ไชยคำภาครูโรงเรียนบ้านนาดงกรรมการ
3. นายชาญยุทธ บุญพันธ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมพร ถิ่นปรุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทพรมครูโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยากรรมการ
3. สิบเอกชาติชาย พองพรหมครูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการ
4. นายไพโรจน์ แก้วกันหาครูโรงเรียนบ้านโคกนิยมกรรมการ
5. นายตุรงค์ มั่นคูณครูโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ สายสิงห์ครูโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล พิณพงษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
3. นางวิไล พรมภิมาตย์ครูโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
4. นางมาลี ภักดีเจริญครูโรงเรียนบ้านสามหนองกรรมการ
5. นางบุญครอง ชนะมารครูโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ บุตรแวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวธีราภรณ์ สุขะครูโรงเรียนชุมชนสมสนุกกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ สายสิงห์ครูโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่กรรมการ
4. นางสาวศิริพร ซายขาวครูโรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
5. นายสุรพล ถวิลรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอุบล ไชยดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเปือยประธานกรรมการ
2. นายประมูล แอ่งสุธาครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นายวัชระ ไมยะปันครูโรงเรียนบ้านชุมภูทองกรรมการ
4. นางสาวประกายคำ เทศารินทร์ครูโรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86กรรมการ
5. นายธวัชช์ ชมภูพื้นครูโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิชิต กาหวายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทิพย์ประธานกรรมการ
2. นางพรสวาท ตรีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
3. นายนิกร เผ่าพันธ์ครูโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
4. นางกชวรรณ กะอาจครูโรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยมกรรมการ
5. นายวิษณุ สอนวงศ์ษาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวงามกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายณัฐวัฒน์ ตีตราผอ.โรงเรียนบ้านโคกกระแซขี้เหล็กน้อยประธานกรรมการ
2. นางปาณิสรา ประครองพันธ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นายชิน อัคฮาดครูโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
4. นายชวะลิต บานยอครูโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมโภชน์ จันทร์ศิริผอ.โรงเรียนบ้านโคกหนองลาดประธานกรรมการ
2. นางวนิดา พานโคกสูงครู โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
3. นายสมจิต อามาตย์มนตรีครู โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการ
4. นางสาววิภารัตน์ ป้องนาทรายครูโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประวิน แก้วดวงแสงผอ.โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพรธิวา สุวรรณไตรครูโรงเรียนบ้านโคกนิยมกรรมการ
3. นายสมพงษ์ สมานทรัพย์ครู โรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
4. นายสุวรรณมาลี พร้อมไธสงค์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอดุลรัตน์ หงษ์ชูตาผอ.โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)ประธานกรรมการ
2. นายภูมิพัฒน์ สุกทนครู โรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
3. นางบรรเทา วิชัยวงษ์ครู โรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
4. นางสาวแอนนา ซาแสงบงครู โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ จันทรุณผอ.โรงเรียนบ้านคำไชยวาลประธานกรรมการ
2. นางปรางศิริ ศิริขันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาววนิดา พลยางนอกครู โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญกรรมการ
4. นายศิริวัฒน์ พรมจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ วิชิตผอ. โรงเรียนบ้านนาคำแคนประธานกรรมการ
2. นายสมนึก บาทวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์กรรมการ
3. นายดวง แดงมาครู โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทองกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ สังขะรมย์ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา ภูด่านวัวผอ.โรงเรียนบ้านนาสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายพีรพล อินใจครูโรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
3. นายศักดิ์ธิเดช ชำกรมครูโรงเรียนบ้านท่ากกแดงกรรมการ
4. นายวัฒนา เฉิดดิลกครูโรงเรียนบ้านท่าสีไคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายเผด็จ ประกายสิทธิ์ผอ.โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ ไชยเดชครูโรงเรียนบ้านดอนหญ้านางกรรมการ
3. นางสาวศรีอำพร โพธิ์สว่างครูโรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
4. นายสุภาพ เจริญชาติครูโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายเด่นชัย โพธิสว่างผอ.โรงเรียนบ้านหนองเด่ินทุ่งประธานกรรมการ
2. นางแสวง ไทยอ่อนครูโรงเรียนบ้านดงเสียดกรรมการ
3. นางสุพัตรา จันผายครูโรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวสโรชา มีชัยวัฒนกุลครู โรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายไวยวุฒิ กุพันลำผอ.โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่ามประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ภูไชยแสงครูโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิมกรรมการ
3. นางประครอง ลมงามครูโรงเรียนบ้านดงชมภูกรรมการ
4. นางสาวอรไท ไชยบุปผาครู โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ หวันลาผอ.โรงเรียนบ้านนาทรายประธานกรรมการ
2. นางสมพจน์ ฤทธิสิงห์ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองลาดกรรมการ
3. นายชุมพล ประกายสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้ากรรมการ
4. นางสาวอำไพ พึ่งโสภาครูโรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสุรชัย ไกรรัตน์ผอ.โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮงประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ ลาสงยงครู โรงเรียนบ้านนาแสงกรรมการ
3. นายปฏิวัติ จันทจรครู โรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ สันติรักษ์พงษ์ครูโรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมคิด บุโฮมผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วันโยครูโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่งกรรมการ
3. นางสายฝน สุวรรณศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านโสกบงกรรมการ
4. นางพรทิพย์ โชคเอนกอนันต์ครูโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพวง กุมภิโรผอ.โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นายชัยทวี จันทรักษ์ครูโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกกรรมการ
3. นายประพัฒน์ บุศดีครูโรงเรียนบ้านท่าคำรวมกรรมการ
4. นายธรรมจักร ประฮาดไชยครูโรงเรียนบ้านซ่อมกอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมจันทร์ สิงพิมพ์ผอ.โรงเรียน้านดอนแพงประธานกรรมการ
2. นางสมควร สว่างวงศ์ครูโรงเรียนสังวาล์วิทย์ 1กรรมการ
3. นางลำใย นิลเขตครูโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดกรรมการ
4. นายนิรันดร์ ปะนาตาครูโรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ ศรีลาพัฒน์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ นรายศครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
3. นางอรพธู ระดาฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
4. นางวิภาวดี ศรีเกื้อกลิ่นครู โรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายไกรแก้ว เศรษฐแสงศรีผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูประธานกรรมการ
2. นางนุสรา ไมยะปันครู โรงเรียนบ้านชมภูทองกรรมการ
3. นายสมาน ใจแก้วครูโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยากรรมการ
4. นายไพโรจน์ ทะเสนฮดครู โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ ภูคัสมาสผอ.โรงเรียนบ้านหนองบัวงามประธานกรรมการ
2. นางกรกนก กาติวงค์ครู โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดกรรมการ
3. นางจิราพร นิลเนตรครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
4. นางปณิสรา ประครองพันธ์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายพรมมา สิงหามาตย์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสวางประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐศรี พรหมศิริครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการ
3. นายประยูร ศรีนะอารังครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยากรรมการ
4. นายสมัย คนเพียรครู โรงเรียนชุมชนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสุริยันต์ วงศ์ษาผอ.โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดประธานกรรมการ
2. นายภาณุมาศ ศรีสุชาติครู โรงเรียนบ้านเหล่าถาวรกรรมการ
3. นายสุขกาย คำมุงคุณครู โรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการ
4. นายอนุชิต วันปะโขครู โรงเรียนบ้านโคกกระแซขี้เหล็กน้อยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ คำเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน พรชัยครูโรงเรียนบ้านทองสายกรรมการ
3. นายจิรายุทธ บุญเจิมครูโรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางบุปผา หอมสมบัติครูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือประธานกรรมการ
2. นายเรืองชัย สุวรรณภักดีครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นางบุญธรรม จิตจักรครูโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สุโรรัมย์ครูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายไกรสร ถนอมดำรงศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ จำวงศ์ครูโรงเรียนสิริภัทรวิทยากรรมการ
3. นายคุณากร บัวโฮมครูโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายสุวรรณ แสงโลกีย์ครูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการ
5. นายปิติวัฒน์ ศรีสุราษฎร์ครูโรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ อรัญมิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสำราญประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ เดชะครูโรงเรียนชุมชนบ้านตูมกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ วงษ์ทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
4. นางสาวเทวา พันธุ์จำปาครูโรงเรียนบ้านซ่อมกอกกรรมการ
5. นางจารุณี อาจจันดาครูโรงเรียนเลิดสินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพัฒนา อินทรมาตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคำรวมประธานกรรมการ
2. นายนิกร บัวปัดครูโรงเรียนชุมชนสมสนุกกรรมการ
3. นายสุพล มุขอาษาครูโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
4. นางสุภาวดี ราชาทุมครูโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุพรม จอมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต เทียมจันศรีครูโรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการ
3. นายมงคล ภาคภูมิครูโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
4. นายศุภกร อุเทศครูโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายถนอมเกียรติ ผจงศิลป์ผูอำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากผางประธานกรรมการ
2. นายปัญญา นาเมืองรักษ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ พลฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
4. นายทอแสง ถนัดค้าครูโรงเรียนบ้านทรัพย์วังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเต็มเดช ต่อโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองสายประธานกรรมการ
2. นายประกิต เพียงเงินครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นางบุษบา สุขกวีครูโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วงกรรมการ
4. นายไพบูลย์ เชื้อสาวถีครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ แสงจำปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำเจริญประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ชนชิตครูโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอดกรรมการ
3. นายทวีศิลป์ หอมสมบัติครู โรงเรียนบ้านนาแสงกรรมการ
4. นายบุญหยด สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านหนองพันทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประไพ อุณาศรีผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2ประธานกรรมการ
2. นายประคอง งามตาครูโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายพิทักษ์พงษ์ วิชิตครูโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
4. นายฉลอม จันทร์โคตรครูโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ ศรีพาราผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลมประธานกรรมการ
2. นางอิสรีย์ แก้วใสครูโรงเรียนบ้านโสกบงกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ สำนักบ้านโคกครูโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซกรรมการ
4. นางสาวนุชรินทร์ อินทร์แสงครูโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ อิ่มรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนเลิดสินประธานกรรมการ
2. นายสมควร คุณาคมครูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นายสังวร อาจเทเวศน์ครู โรงเรียนสิริภัทรวิทยากรรมการ
4. นางดาววี บุญคงครูโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายวีระ กองบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นายชุมพล กล้าหาญครู โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้กรรมการ
3. นางบรรจง โพธิจันทร์ครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางกรรมการ
4. นางสาวปรมาพร สอนสิงห์ครูโรงเรียนบ้านโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต จันทศิลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างคำประธานกรรมการ
2. นายสมภพ อุดหมอครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
3. นายสำเนียง วงษ์ษาเวียงครูโรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการ
4. นายวิชัย พัทบุรีครูโรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวินิจ ชิณโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาภรณ์ ปัญญาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการ
3. นางนิตยา สีแดงอ่อนครูโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
4. นายศิริพล นาเมฆครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายถาวร เงาศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเสียดประธานกรรมการ
2. นางสุดสงวน ภาษีสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพงกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ กุลตาครูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายเฉลียว บุญกวีครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอุทาน บุญเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ หมื่นศรีครูโรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการ
3. นางวาสนา เกตุแก้วครูโรงเรียนโนนสวางกรรมการ
4. นางสุรีพร วงศ์คำผิวครูโรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ พาโพนงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายคนอง อาจโยธาครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการ
3. นางสาวสุไล พิรักษาครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายสุวัฒน์ ศรีนครเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราถนาดีประธานกรรมการ
2. นางสิริเกศ คิสาลังครูโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายคำน้อย ตรีนอกครูโรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวพรรณพฤกษา คนงามครูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายกว้าง เสียงล้ำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นายประกาศิต คำวะเนตรครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นายไชยยุทธ จันทุมครูโรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
4. นางเอื้องพร มุงคุณครูโรงเรียนสิริภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายปรีชา รุ่งเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนิยมประธานกรรมการ
2. นายบันดาล ศรีดาดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านดอนเสียดกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ บุตตะกูลครูโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
4. นายเจริญ พรหมพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเสงี่ยม เสาสมทบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุภศักดิ์ คำนางครูโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
3. นายนฤมิตร ภูแสงครูโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นางหนูเล็ก ธะนาไสย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเสงี่ยม เสาสมทบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุภศักดิ์ คำนางครูโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
3. นายนฤมิตร ภูแสงครูโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นางหนูเล็ก ธะนาไสย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเสงี่ยม เสาสมทบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุภศักดิ์ คำนางครูโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
3. นายนฤมิตร ภูแสงครูโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นางหนูเล็ก ธะนาไสย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเสงี่ยม เสาสมทบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสุภศักดิ์ คำนางครูโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
3. นายนฤมิตร ภูแสงครูโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นางหนูเล็ก ธะนาไสย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพศาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการ
3. นายวชิรพงษ์ ค้ำคูณครูโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพศาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์ครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นายวชิรพงษ์ ค้ำคูณครูโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ไพศาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์ครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นายวชิรพงษ์ ค้ำคูณครูโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ไพศาลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์ครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นายวชิรพงษ์ ค้ำคูณครูโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล หงษ์ชูตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำนาในประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ นามโยธาครูโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นายประกฤตฎิ์ พิลาคงครูโรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ อินทกูลครูโรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล หงษ์ชูตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำนาในประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ นามโยธาครูโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นายประกฤตฎิ์ พิลาคงครูโรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ อินทกูลครูโรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสำรวย เทพขามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นประธานกรรมการ
2. นางวงจันทร์ รุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านปรารถนาดีกรรมการ
3. นางดวงใจ วรรณชูครูโรงเรียนบ้านท่าสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเนตรน้อย ทองป้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไคร้ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ บุญโนนแต้ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาวอรไท ไชยบุปผาครู โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายไพศาล หงษ์ชูตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำนาในประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ นามโยธาครูโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นายประกฤตฎิ์ พิลาคงครูโรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ อินทกูลครูโรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายประยนต์ชัย ปุณริบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุปรีชา อุปัญครูโรงเรียนบ้านปรารถนาดีกรรมการ
3. นายเกตุ พาทาจันทร์ครู โรงเรียนบ้านคำแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ธนูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวโคกประธานกรรมการ
2. นายไพชยนต์ บุษมงคลครูโรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
3. นางพูลศิริ หาเคนครูโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายดาราเวศ คำตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา คำภูษาครูโรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการ
3. นางอินอ้อย ชัยลาครูโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ประกายสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเข็งประธานกรรมการ
2. นายเรวัต ศรีอุดรครูโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ลาภไธสงค์ครูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประทิน ไชยโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปันน์ยริตา นาเมืองรักษ์ครูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
3. นายมนัส เทียนไสย์ครูโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเสกสรรค์ สารณีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดแฮ่ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ จันทร์ศรีนวลครูโรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็งกรรมการ
3. นางจินดา พันทีครูโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา แก้วนางผู้อำนวยการโรงเรียนบึงของหลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรนันทน์ บรรจงครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายเทพพิทักษ์ ผลจันทร์ครูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย พันธ์น้อยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะแบงประธานกรรมการ
2. นายทวี รักษ์โคตรครูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
3. นายจาตุรณ บุญพรมมาครูโรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมนัส วงษ์ภูธรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงชมภูประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาพร กำทองดีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางสาวสุวพัทร พลหน่วยครูโรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา พลพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุขเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางญานิกา จงเกษกรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสมศรี ลุนหล้าครูโรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชูชาติ พวงมาลีผู้อำนวยการโรงเรียนประวิตร(หนองบ่อ)ประธานกรรมการ
2. นายวรัทดล ไชยตาแสงครูโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ สุวรรณวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมานมิตร ทองเทพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลาประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านท่ากกต้องกรรมการ
3. นายประสพ หล้าพรมครูโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ สุกทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยประธานกรรมการ
2. นายคำพันธ์ ยันตะบุตรครูโรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์กรรมการ
3. นางแดนสวรรค์ สัพโสครูโรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายลือทัย นามศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร วงค์คำผิวครูโรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการ
3. นางอาภรรักษ์ อินทวงษ์ครูโรงเรียนบ้านโคกกระแซขี้เหล็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร โทอิ้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ พอสอนครูโรงเรียนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
3. นางประภัสสร พันธ์คำครูโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเดช คำมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นางรัญจวน พลโยธาครูโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นกรรมการ
3. นายอนุชิต รางศรีครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา นามวันครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้งกรรมการ
3. นายประพัฒน์ บุศดีครูโรงเรียนบ้านท่าคำรวมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา นามวันครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้งกรรมการ
3. นายประพัฒน์ บุศดีครูโรงเรียนบ้านท่าคำรวมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายสุรชาติ ใจสู้ศึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโทนประธานกรรมการ
2. นางใบเตย พรวาปีครูโรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็งกรรมการ
3. นายวรนันทน์ บรรจงครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
4. นางอัญชลี บงบุตรครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ ใจสู้ศึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโทนประธานกรรมการ
2. นางใบเตย พรวาปีครูโรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะฯกรรมการ
3. นายวรนันทน์ บรรจงครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
4. นางอัญชลี บงบุตรครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอุทัย อินทะนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อพนาประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร พันธ์คำครูโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
3. นางโสภาวดี พลอาษาครูโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วงกรรมการ
4. นายพรชัย ธนะก่ำครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัย อินทะนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อพนาประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร พันธ์คำครูโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
3. นางโสภาวดี พลอาษาครูโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วงกรรมการ
4. นายพรชัย ธนะก่ำครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนิภาภรณ์ จันทรุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ แก้วมณีครูโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดกรรมการ
3. นายวิเศษ แพงสุขครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางธนัชชา เที่ยงภักดิ์ครูโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนิภาภรณ์ จันทรุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ แก้วมณีครูโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดกรรมการ
3. นายวิเศษ แพงสุขครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางธนัชชา เที่ยงภักดิ์ครูโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายถาวร ดอนจันทร์โคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางพนอมพรรณ์ ศรีนิเวศน์ครูโรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
3. นายต๋อย มัชเรศครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ หารธงชัยครูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายถาวร ดอนจันทร์โคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางพนอมพรรณ์ ศรีนิเวศน์ครูโรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
3. นายต๋อย มัชเรศครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ หารธงชัยครูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมพล บรรเทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางประธานกรรมการ
2. นายสายัญ ทรายทองครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายสายัณห์ โพธิสว่างครูโรงเรียนบ้านท่าไคร้กรรมการ
4. นายบุญหนา คำเดชครูโรงเรียนศิริพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมพล บรรเทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางประธานกรรมการ
2. นายสายัญ ทรายทองครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นายสายัณห์ โพธิสว่างครูโรงเรียนบ้านท่าไคร้กรรมการ
4. นายบุญหนา คำเดชครูโรงเรียนศิริพัฒน์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสุทธิพงษ์ พลงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวันวิสา จิกจักรครูโรงเรียนบ้านชุมภูทองกรรมการ
3. นายอัคราช แพงแก้วครูโรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการ
4. นางธันยาภัทร์ ทุมมณีครูโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ สุขสบายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางวินิจ ไชยวานครูโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ข่าขันมะลีครูโรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวเรณู ดีเมืองโขงครูโรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายฉลอม วาสชัยกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสมคิด วันคามครูโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
3. นางไพรมณี ศรีดาดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านดอนเสียดกรรมการ
4. นางอรอนงค์ เขื่อนแก้วครูโรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ วงษ์ชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่านประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สยาม แสงสุพงษ์ครูโรงเรียนบ้านศรีนาวากรรมการ
3. นางรัติกาญจน์ อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
4. นางสาวฐิตาภรณ์ สีทอนสุดครูโรงเรียนเทศบาลพรเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายจิรศักดิ์ แก้ววันทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอดประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย หาญธงชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นางบุญฤทธิ์ ในอรชรครูโรงเรียนบ้านชุมภูทองกรรมการ
4. นางสาวจำเรียง กราบกรานครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสมภาษณ์ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสงอรุณประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา ยืนยั่งครูโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการ
3. นางทองสวรรค์ โคตรหานามครูโรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการ
4. นางสาวขวัญจิตร อนุลีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านนากั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวิไล วิสาพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดอกคำประธานกรรมการ
2. นางนุจรินทร์ เจียมไพเราะครูโรงเรียนบ้านหนองจิก (เซกา)กรรมการ
3. นางอัจฉรา พาชัยครูโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ แม้นศิริครูโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งอรุณ ป้องกันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำบอนประธานกรรมการ
2. นางละมัย ดรสุวรรณดีครูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทกานต์ สุนาครูโรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการ
4. นางจันทญา ตั้งตระกูลครูโรงเรียนบ้านนากั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายไพ เวียงอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาลบังบดประธานกรรมการ
2. นายสิงห์ทอง สว่างวงค์ครูโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1กรรมการ
3. นางบัณฑิต สอนโพธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการ
4. นายวิโรจน์ โสภาวรรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ดีแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแวงประธานกรรมการ
2. นายถาวร ตรีวรเวทย์ครูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการ
3. นายบรรจง ขันติมนต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
4. นายบุญถม บุตรมาครูโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ภูประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ พลโยธาครูโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ พรหมเวหาครูโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการ
4. นางสุมิตตรา เพ็งธรรมครูโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเอกศักดิ์ แสนวังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ วิเวกครูโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายประพันธ์ พันธ์คำเกิดครูโรงเรียนบ้านนาป่านกรรมการ
4. นางสาวจิราพร วันโสครูโรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ คำมุุงคุณครูโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ปาระแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดินประธานกรรมการ
2. นางละมัย เพ็งคำปั้งครูโรงเรียนบ้านหนองจิก (ศรีวิไล)กรรมการ
3. นางมยุรี กิ่งโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
4. นางสำลี ศรีสมครูโรงเรียนบ้านพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นายคงศักดิ์ รินทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นางวลีรัตน์ ทาระกะจัดครูโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสังวาลย์ บุตรดีวงศ์ครูโรงเรียนบ้านหนองสิมโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ จุลอ่อนครูโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายเสกสรร ไทยอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมประธานกรรมการ
2. นางพานคำ พลาชัยครูโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอดกรรมการ
3. นางสุวิภา พันธุ์วงษาครูโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
4. นางสาววัลภา ศรีภูธรครูโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายปริญญา บุญเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ จันทร์บางครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นางสาวยุภาพร บุญเทียมครูโรงเรียนประวิตร(หนองบ่อ)กรรมการ
4. นางรัชนี ศรีคลังไพรครูโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย เหมวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลงประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ บุญคงครูโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
3. นางผกามาศ เทพรัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาแสงกรรมการ
4. นางสาวกนกพรรณ สุจริตครูโรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายทองม้วน ไชยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากั้งประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ บุญพันธ์ครูโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นางนุดี อะทุมชายครูโรงเรียนชุมชนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสาวปิยฉัตร คำภูษาครูโรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายนิพันธ์ สุวรรณวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางจันมี พลพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ แพงแก้วครูโรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการ
4. นางอรพิน โสภาวรรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเดชสมัย วรรณคำโกฎิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสมสนุกประธานกรรมการ
2. นายจันทร์รงค์ จันผายครูโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นายอภิญญา รักษาแสงครูโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิมกรรมการ
4. นางศิริทิพย์ ชาลีวรรณ์โรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
5. นางสาวคชาภรณ์ โยวะครูโรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายรังสิทธิ์ มังคละคีรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อมกอกประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ โพธิทองดีครูโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นกรรมการ
3. นายพาราชัย ทองกรอบครูโรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคีกรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ ศรีโยธาครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
5. นางสาวศิริภักดิ์ อุปถัมถ์ครูโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายคณิต ยลวงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายคณาวุฒิ กุตันครูโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นายประสาน พรหมเจริญครูโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
4. นายสมพร พลโรมครูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
5. นายบดินทร์ โพธิทองดีครูโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประณต โปตะวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายทรัพย์หิรัญ จันทร์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียนกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ภูชมศรีครูโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
4. นางสาวปิยะพร พันหลวงครูโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ สุทธศรีผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยยะเดช มาดีครูโรงเรียนบ้านโคกกระแซขี้เหล็กน้อยกรรมการ
3. นายบรรจบ พรมวงค์ครูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ พันธุ์บุตรครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย ศรีละครครูโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ กุดกันยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดงประธานกรรมการ
2. นายไพบูรณ์ คำภูษาครูโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายปริญญา นันทะมีชัยครูโรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการ
4. นางสาวพัชรนันท์ ธเนศพงศ์อังกูรครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญพิมพ์ ภูชมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ หมื่นศรีครูโรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
3. นายศุภวิชฌ์ สุวรรณวงศ์ครูโรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการ
4. นางวนิดา ทิพยอาสน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน ศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาแซงดอนเจริญประธานกรรมการ
2. นายโสวัฒน์ อุทัยลีครูโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1กรรมการ
3. นายสังคม โพธิจันทร์ครูโรงเรียนบ้านดอนหญ้านางกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ชัยชนะครูโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายจารึก ดวงสุกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีชมภูประธานกรรมการ
2. นายสุริยเดช หังษาบุตรครูโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นายวรจิต จันทร์สวยครูโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางวรรณิภา ปัททุมครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพัฒนา ประยูรสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ แก้ววงษาครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เทรักสีครูโรงเรียนบ้านแสงอรุณกรรมการ
4. นายสมคิด สิงห์จารย์ครูโรงเรียนเลิดสินกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบุญทวี สาลีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย โพธิ์คำครูโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
3. นายสายัณห์ พันธุ์ทองครูโรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็งกรรมการ
4. นางสาวธนิดา นะธิศรีครูโรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
5. นายเสด็จ สาชิตครูโรงเรียนบ้านตาลเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเกื้อ ไชยชนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำบอนประธานกรรมการ
2. นายอรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นายสุดใจ ปุณริบูรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการ
4. นางสาวชุติมา ภูชมศรีครูโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเกื้อ ไชยชนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอนประธานกรรมการ
2. นายอรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นายสุดใจ ปุณริบูรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการ
4. นางสาวชุติมา ภูชมศรีครูโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายแสงดาว กาพย์กลอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร ดีวาสนาครูโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
3. นายธีรชัย สีเทพครูโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการ
4. นายชยพัทธ์ สุกทนครูโรงเรียนบ้านทรัพย์วังทองกรรมการ
5. นายสรวัช คำบับภาครูโรงเรียนบ้านดาลบังบดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายแสงดาว กาพย์กลอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร ดีวาสนาครูโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
3. นายธีรชัย สีเทพครูโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการ
4. นายชยพัทธ์ สุกทนครูโรงเรียนบ้านทรัพย์วังทองกรรมการ
5. นายสรวัช คำบับภาครูโรงเรียนบ้านดาลบังบดกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายบุญธรรม ปาวสง่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากกต้องประธานกรรมการ
2. นางวีระยา พรมสุรีย์ครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ บุญยังครูโรงเรียนบ้านหาดแฮ่กรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร ยางธิสารครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายรัฐพล สารทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากกแดงประธานกรรมการ
2. นางนลินี พาลึกครูโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ จันทร์มาลาครูโรงเรียนประวิตร(หนองบ่อ)กรรมการ
4. นางศรีสุดา พุฒเขียวครูโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายสุปรณิช อุดมเพ็ญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงประธานกรรมการ
2. นางบุษกร พิมพาครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นางสาววิริยะรัตน์ ร่มวาปีครูโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
4. นางผกามาศ พันธุระครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายสัมฤทธิ์ มั่นดอนเรือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพรพันธุ์ สิงห์จารย์ครูโรงเรียนเลิดสินกรรมการ
3. นายชัชวาล แสงจักรวาลครูโรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการ
4. นางสาวเกษรินทร์ มูลศรีแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองบัวงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ชัย ประจักษ์โกผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัลช์วีณา ศกลต์ทิวัตถ์ครูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการ
3. นางสาวนภัสกร แก้วมาดีครูโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกกรรมการ
4. นางสาววรัชดล ไชยตาแสงครูโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายประจบ สอนโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเสียดประธานกรรมการ
2. นางสายใจ เริ่มรักรัมย์ครูโรงเรียนบ้านดาลบังบดกรรมการ
3. นายสกรรจ์ จั่นกันครูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวอชิรญาณ์ เขียวชอุ่มครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายสุริยา จันทร์แดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ทัศมีครูโรงเรียนบ้านหนองจันทน์กรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ ทนุจันทร์ครูโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วงกรรมการ
4. นางสาวรัชดาภรณ์ ฝ่ายอุบลครูโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร พรเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดาราประธานกรรมการ
2. นายวิชัย เฉยฉิวครูโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
3. นางกาญจนา มานะยิ่งครูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริวิมล สัมพันธพงษ์ครูโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายทิวา พรมมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยางคำประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ แดงลีท่าครูโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดกรรมการ
3. นางสมภาร มณีวงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ สุ่มมาตรครูโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายคณิต อุดมกันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซประธานกรรมการ
2. นางสาววัลลี งามศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านท่าส้มโฮงกรรมการ
3. นางสาวพิมลพร บุญเวินครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
4. นางสาวธิดาพร กำทองดีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายพิบูลย์ การิเทพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรวดี วิทเวชครูโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางกาญจน์สิตา โภพัทธ์สถิตย์ครูโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ จันผายครูโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายประสพ หล้าพรมครูโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูประธานกรรมการ
2. นางสาวอ้อมใจ ชาญวงศ์ศรีครูโรงเรียนเซกากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายประสพ หล้าพรมครูโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูประธานกรรมการ
2. นางสาวอ้อมใจ หาญวงศ์ศรีครูโรงเรียนเซกากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายสุระศักดิ์ อะทุมซ้ายผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ธกร พันธ์ขันธ์ครูโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ วันพลครูโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้ากรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ นาเมืองรักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ศิริบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหนองประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ ดวงบุบผาครูโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางวรรณภา ลีพรมครูโรงเรียนบ้านซ่อมกอกกรรมการ
4. นางสาววรัชยา จันทร์โคตรครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุดสาคร นุชิตผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ หงส์สวรรค์ครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยากรรมการ
3. นายทองเพชร พิมพ์แสนครูโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1กรรมการ
4. นายพรชัย ด้วงแพงครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยากรรมการ
5. นายจีรวัฒน์ กิติราชครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมพร ทีหอคำผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายประสพ สีหอมครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นายสุรฉัตร พลทำครูโรงเรียนบ้านคำภูกรรมการ
4. นายรัฐพงษ์ ภูมิลาครูโรงเรียนชุมชนบ้านตูมกรรมการ
5. นายครุฑทอง หอมชื่นครูโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการ
6. นายสุพจน์ ศรีสว่างครูโรงเรียนบ้านนาแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยมงคล ทุ่งหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ แก้วใสครูโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดกรรมการ
3. นายบุญเคน บาริศรีครูโรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อยกรรมการ
4. นางพิสมัย ขันติมนต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
5. นายดำรง ศรีนิเวศน์ครูโรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย หลาบหนองแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทรายจกประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร กลางชมภูครูโรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นายอุทัย มะลิรัตน์ครูโรงเรียนสิริภัทรวิทยากรรมการ
4. นายไตรภพ รำเพยพลครูโรงเรียนแก่งอาฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายธเนตร มีรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสว่างประธานกรรมการ
2. นายกำพล บุญคงครูโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
3. นางศุภนิตย์ ชาติวิเศษครูโรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์กรรมการ
4. นายนรินทร์ นาบำรุงรอง ผอ.โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายไสว พลพุทธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดสิมประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ วงศ์พงศ์คำครูโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ทันแล้วครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการ
4. นายอัศวิน แสนโคตรครูโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวีระนนท์ ตะโกนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยางประธานกรรมการ
2. นางพรวดี วิเศษศรีครูโรงเรียนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
3. นางสาวระพีพรรณ สมภักดีครู โรงเรียนบ้านไคสีกรรมการ
4. นางไกษร กองธรรมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพวง กุมภิโรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพงประธานกรรมการ
2. นางรัติกาญจน์ อาจวิชัยครูโรงเรียนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
3. นายสมาน คำหินกองครูโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ โงนมณีครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสงวน คำผองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าไร่ไทยเจริญกรรมการ
2. นางไพรมณี ศรีดาดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านดอนเสียดกรรมการ
3. นางหนูพิษ ปัดชาชมครูโรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ บุญดาราครูโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสุทิน ลีเจ้ยวะระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ หาดชุมครูโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นางรพีพร ถิ่นปรุครูโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
4. นางอัมพวรรณ์ โคโตสีครูโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายคาน เศษรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแสงประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาสิณี หัศกรรจ์ครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางสาวดลนภา พันอินากูลครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
4. นายเทียนชัย เลิศสงครามครูโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายประดับ มหาโคตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสมจิตย์ ศรีมังคละครูโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
3. นางเอื้อมเดือน อินทรพานิชครูโรงเรียนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
4. นางทิตยา นำสงค์ครูโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสมพระเนตร ฝ่ายพงษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก(เซกา)ประธานกรรมการ
2. นางทิตยา ทำเนาว์ครูโรงเรียนบ้านท่ากกต้องกรรมการ
3. นางสาวนรินทร์ ท้าวแสงครูโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการ
4. นายธนะชัย พาลึกครูโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายทองคำ โมกขศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอิสรีภรณ์ แก้วใสครูโรงเรียนบ้านโสกบงกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ นาอินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดกรรมการ
4. นางรัตนา จันทรโคตร์ครูโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายคาวี สุขะหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชัยวานประธานกรรมการ
2. นางระพีพร ถิ่นปรุครูโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
3. นายเดือน ขุนค้าครูโรงเรียนบ้านตาลเดี่ยวกรรมการ
4. นางสาวเศวตาภรณ์ ธรรมประเสริฐครูโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสงคราม รัตนวรรณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสีไคประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ บัวโฮมครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
3. นางพันทิพา วะเกิดเป้งครูโรงเรียนบ้านดงเสียดกรรมการ
4. นายเสถียร เสนาสีครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายวิพนธ์ จิตจักรผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ฝั้นถาครูโรงเรียนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
3. นายสำราญ สมทิพย์ครูโรงเรียนบ้านถ้ำเจริญกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ลาภสารครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายเริงศักดิ์ เขื่อนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี สาวรีย์ครูโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นกรรมการ
3. นางปารณีย์ มุมจันดาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการ
4. นายเจษฎา บุญชาญครูโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประหยัด ศรีน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ อินทกูลครูโรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ คำหมุนครูโรงเรียนบ้านซ่อมกอกกรรมการ
4. นายสายัญ ทรายทองครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ศรีน้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ อินทกูลครูโรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการ
3. นายวีระพันธ์ คำหมุนครูโรงเรียนบ้านซ่อมกอกกรรมการ
4. นายสายัญ ทรายทองครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าคามประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สำราญบุญครูโรงเรียนบ้านโป่งเปือยกรรมการ
3. นายชนะศึก บุญศรีนาคครูโรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพ ที่ 86กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ด่านพิมายครูโรงเรียนบ้านดงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าคามประธานกรรมการ
2. นายสุนทร สำราญบุญครูโรงเรียนบ้านโป่งเปือยกรรมการ
3. นายชนะศึก บุญศรีนาคครูโรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพ ที่ 86กรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ด่านพิมายครูโรงเรียนบ้านดงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายสุนทร จันชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นายสรวิศ เดชะครูโรงเรียนสิริภัทรวิทยากรรมการ
3. นางสาวพีรพิชญา ยุทธไกรครูโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
4. นายลือชัย ศรีหริ่งครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายสุนทร จันชมภูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นายสรวิศ เดชะครูโรงเรียนสิริภัทรวิทยากรรมการ
3. นางสาวพีรพิชญา ยุทธไกรครูโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
4. นายลือชัย ศรีหริ่งครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายคาน มุงคุณผู้อำนวยการโรงเรียนสิริภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ภูมิศรีแก้วครูโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นายคฑายุทธ สายทองครูโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการ
4. นายครรชิต ผลจันทร์ครูโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายคาน มุงคุณผู้อำนวยการโรงเรียนสิริภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ ภูมิศรีแก้วครูโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นายคฑายุทธ สายทองครูโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการ
4. นายครรชิต ผลจันทร์ครูโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองประธานกรรมการ
2. นายบุญเจิม สนั่นเอื้อครูโรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลมกรรมการ
3. นายสระสินธุ์ พิมพนอมครูโรงเรียนบ้านดอนหญ้านางกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ โคตรสขึงครูโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1กรรมการ
5. นายชาญณรงค์ ยุชิครูโรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายประยูร ชมภูพื้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกบงประธานกรรมการ
2. นายประยูร ศิริสมบัติครูโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายวรวิทย์ ภูมิศรีแก้วครูโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นายวชิรกุล อดุลเดชาครูโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายทองไสย สอนบุญตาครูโรงเรียนบ้านชุมภูทองกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายคงเดช ราชาทุมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไคสีประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา ทองแดงครูโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นางพิศวาส วงษาครูโรงเรียนบ้านท่าไร่วิทยากรรมการ
4. นางวีณารัตน์ บรรเทาครูโรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์กรรมการ
5. นางฝนทิพย์ ไฮวังครูโรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกษมา ป้องกันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ซามาตย์ครูโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางประคอง สมบัติมนต์ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)กรรมการ
4. นางจีรนันท์ ชัยพัฒน์ครูโรงเรียนชุมชนสมสนุกกรรมการ
5. นางพัฒนา ศรีลาวรรณ์ครูโรงเรียนเลิดสินกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายวิชัย โนนทิงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนประธานกรรมการ
2. นางวนิสรา ปุณริบูรณ์ครูโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการ
3. นางปิยวรรณ แก้วมงคลครูโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
4. นางอรุณี พิทักษ์กุลครูโรงเรียนบ้านเหล่าคามกรรมการ
5. นางสาวชลธิชา เคหฐานครูโรงเรียนบ้านโสกบงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ไกรพรมครูโรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
3. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรครูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ไกรพรมครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
3. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ไกรพรมครูโรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
3. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรครูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ไกรพรมครูโรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
3. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรครูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ไกรพรมครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
3. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
2. นางพิสมัย ไกรพรมครูโรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
3. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรครูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรครู โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
3. นางพิสมัย ไกรพรมครู โรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางปัญจ๋า รักษ์โคตรครูโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางพิสมัย ไกรพรมครูโรงเรียนบ้านนาสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางณัฐพร วัณณกุลครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ ทองลาดครูโรงเรียนบ้านไคสีกรรมการ
3. นางพิสมัย แข็งสง่าครูโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
4. นางกรรณิกา หัสรินทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐพร วัณณกุุลครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ ทองลาดครู โรงเรียนบ้านไคสีกรรมการ
3. นางพิสมัย แข็งสง่าครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
4. นางกรรณิกา หัสรินทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณัฐพร วัณณกุุลครู โรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ ทองลาดครู โรงเรียนบ้านไคสีกรรมการ
3. นางพิสมัย แข็งสง่าครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
4. นางกรรณิกา หัสรินทร์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณัฐพร วัณณกุลครูโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ ทองลาดครูโรงเรียนบ้านไคสีกรรมการ
3. นางพิสมัย แข็งสง่าครูโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
4. นางกรรณิกา หัสรินทร์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประยูร นามวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประยูร นามวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนครูโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทครูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอรุณี ถนัดค้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย เขจรยศครูโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
3. นายสิทธิผล ศรีคุณแสงครูโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
4. นายนันทวุฒิ กัสนุกาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ถนัดค้ารอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย เขจรยศครู โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
3. นายสิทธิผล ศรีคุณแสงครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
4. นายนันทวุฒิ กัสนุกาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรุณี ถนัดค้ารอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ประธานกรรมการ
2. นายพิสมัย เขจรยศครู โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
3. นายสิทธิผล ศรีคุณแสงครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
4. นายนันทวุฒิ กัสนุกาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ถนัดค้ารอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย เขจรยศครู โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
3. นายสิทธิผล ศรีคุณแสงครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
4. นายนันทวุฒิ กัสนุกาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยูร นามวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประยูร นามวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนครูโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทครูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประยูร นามวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประยูร นามวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประยูร นามวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประยูร นามวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนครูโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทครูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยูร นามวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประยูร นามวงศ์ผอ.โรงเรียนบ้านบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนครู โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศุภชาติ ดีแกงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางศุภวรรณ ชาญชราครูโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวดาลัด ศรีสวาสดิ์ครูโรงเรียนบ้านท่ากกแดงกรรมการ
4. นายวิทยา แสนโคตรครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมนตรี จันทร์เภาครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางเก็จมณี อินทะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ โพธิ์คำครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวกัญญา สุริยะกมลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมนตรี จันทร์เภาครูโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางเก็จมณี อินทะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ โพธิ์คำครูโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวกัญญา สุริยะกมลครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมนตรี จันทร์เภาครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางเก็จมณี อินทะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ โพธิ์คำครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวกัญญา สุริยะกมลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววาลิกา อัครนิตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนาวาประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร อูปจันทร์ครูโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้กรรมการ
3. นางสาววนิดา อวนอ่อนครูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นางสาวอัญชลี กาปัญญาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมนตรี จันทร์เภาครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางเก็จมณี อินทะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ โพธิ์คำครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวกัญญา สุริยะกมลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววาลิกา อัครนิตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนาวาประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร อูปจันทร์ครูโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้กรรมการ
3. นางสาววนิดา อวนอ่อนครูโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นางสาวอัญชลี กาปัญญาครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเก็จมณี อินทะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านนาทรายประธานกรรมการ
2. นางมนตรี จันทร์เภาครู โรงเรียนบ้านหนองจันทน์กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ โพธิ์คำครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวกัญญา สุริยะกมลครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมนตรี จันทร์เภาครูโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางเก็จมณี อินทะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ โพธิ์คำครูโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวกัญญา สุริยะกมลครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรุณี ถนัดค้ารอง ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย เขจรยศครู โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
3. นายสิทธิผล ศรีคุณแสงครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
4. นายนันทวุฒิ กัสนุกาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอรุณี ถนัดค้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย เขจรยศครูโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
3. นายสิทธิผล ศรีคุณแสงครูโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
4. นายนันทวุฒิ กัสนุกาครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปิยาวรรณ์ สัตตาคมครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยประธานกรรมการ
2. นายประมูล บุญปรกครู โรงเรียนบ้านนาแสงกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ มีธรรมครู โรงเรียนบ้านปรารถนาดีกรรมการ
4. นางสาวปวีณา บัวศิริครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปิยาวรรณ สัตตาคมครูโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยประธานกรรมการ
2. นายประมูล บุญปรกครูโรงเรียนบ้านนาแสงกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ มีธรรมครูโรงเรียนบ้านปรารถนาดีกรรมการ
4. นางสาวปวีณา บัวศิริครูศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปิยาวรรณ สัตตาคมครู โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยประธานกรรมการ
2. นายประมูล บุญปรกครูโรงเรียนบ้านนาแสงกรรมการ
3. นางรัชนีวรรณ มีธรรมครูโรงเรียนบ้านปรารถนาดีกรรมการ
4. นางสาวปวีณา บัวศิริครู ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]