หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   4 ต.ค. 2556   5 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 2 ห้อง 221-222 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 4 ห้อง 422-423 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 455 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต้นท์ 1-4 ห้อง แนวถนนหน้าอาคาร 7 5 ต.ค. 2556 12.00-16.00
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง ลานชั้นล่าง 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 454 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 7 ห้อง 725 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 421-422 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต้นท์ 1-4 ห้อง แนวถนนหน้าอาคาร 7 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง ลานชั้นล่าง 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A-4 ห้อง มุมถนนหน้าอาคาร 6 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 2 ห้อง ลานคอนกรีต 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพเซกา ห้อง สนามกีฬา 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพเซกา ห้อง สนามกีฬา 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพเซกา ห้อง สนามกีฬา 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพเซกา ศาลา ห้อง สนามกีฬา 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 443 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต้นท์ 5-8 ห้อง แนวถนนหน้าอาคาร 7 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต้นท์ 5-8 ห้อง แนวถนนหน้าอาคาร 7 5 ต.ค. 2556 12.00-16.00
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 4 ห้อง 412 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง ห้องสมุด 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A-7 ห้อง ริมสนามใต้ต้นยูคา 5 ต.ค. 2556 14.00-16.00
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A-7 ห้อง ริมสนามใต้ต้นยูคา 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
8 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเซกา เวที A-3 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A-5 ห้อง มุมถนนหน้าอาคาร 2 5 ต.ค. 2556 12.00-16.00
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 7 ห้อง 712 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 3 ห้อง 323 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
12 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 445-446 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ลานอเนกประสงค์ ห้อง หลังอาคาร 7 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง ล่างอาคาร 4 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง 338 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
2 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 5 ห้อง 512 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
3 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 5 ห้อง 512 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง 335 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
5 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 5 ห้อง 521 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง 333 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 5 ห้อง 511 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
8 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 5 ห้อง 511 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
9 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 10 โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
10 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 10 โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
11 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ห้อง 716 ห้องอาเซียน ข้างสนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
12 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 10 โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
13 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ห้อง 716 ห้องอาเซียน ข้างสนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
14 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 10 โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
15 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ห้อง 716 ห้องอาเซียน ข้างสนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
16 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 10 โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
17 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ห้อง 716 ห้องอาเซียน ข้างสนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
18 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 10 โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
19 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ห้อง 716 ห้องอาเซียน ข้างสนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
20 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 10 โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
21 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A - 7 ข้างสนามฟุตบอล ริมสนามใต้ต้นยูคา 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
22 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 10 โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
23 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A - 7 ข้างสนามฟุตบอล ริมสนามใต้ต้นยูคา 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
24 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
25 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
26 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A - 6 มุมถนนหน้าอาคาร 1 โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
27 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A - 6 มุมถนนหน้าอาคาร 1 โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 12.00 - 16.00
28 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A - 2 โรงอาหาร หลังอาคาร 6 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
29 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A - 2 โรงอาหาร หลังอาคาร 6 5 ต.ค. 2556 12.00 - 16.00
30 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A - 1 อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 10.00 - 13.00
31 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
32 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A - 1 อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
33 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
34 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A - 1 อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00 - 10.00
35 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเซกา เวที A - 10 โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
36 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเซกา เวที A - 10 โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต๊นที่ 9 -12 ห้อง หลังอาคาร 6 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต๊นที่ 9 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา โรงอาหาร ห้อง หลังอาคาร 6 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
4 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต๊นที่ 13 - 16 ห้อง หลังอาคาร 6 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
5 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา โรงอาหาร ป.- 4 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
6 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา โรงอาหาร ป.- 5 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
7 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ลานชั้นล่าง 5 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
8 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 431 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
9 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง 331 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
10 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ลานเอนกประสงค์ สนามวอลเล่ย์บอล 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
11 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา ลานคอนกรีต หน้าอาคาร 2 ทิศตะวันออก หน้าเสาธง 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
12 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ลานเอนกประสงค์ สนามวอลเล่ย์บอล 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
13 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา ลานคอนกรีต หน้าอาคาร 2 ทิศตะวันออก หน้าเสาธง 5 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 432 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 4 ห้อง 422 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 4 ห้อง 423 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 434 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 2 ห้อง 214 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 435 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 4 ห้อง 421 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 433 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 4 ห้อง 424 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วิทยาลัยการอาชีพเซกา 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพเซกา สนามกีฬา 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพเซกา 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 6 ห้อง 611 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง 331 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ห้องสมุด 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 2 ห้อง 225 - 226 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้องสมุด 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้องสมุด 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 2 ห้อง 222 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 2 ห้อง 223 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา สนามฟุตบอล 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A- 10 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A- 10 5 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A -1 อาคารเอนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 14.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A-5 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 12

5 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 13 - 25
09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 2 ห้อง 211-212-213 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]