หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ณ โรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   4 ต.ค. 2556   5 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 2 ห้อง 221-222 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00 น.
2 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 451 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 2 ห้อง 223 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 2 ห้อง 224 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 452 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 4 ห้อง 422-423 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 453 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A-9 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 4 ห้อง 421 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 454 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 7 ห้อง 728 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 7 ห้อง 727 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต้นท์ 1-4 ห้อง แนวถนนหน้าอาคาร 7 4 ต.ค. 2556 12.00-16.00
4 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง ลานชั้นล่าง 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 7 ห้อง 726 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 7 ห้อง 725 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 457 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 4 ห้อง 412 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง ลานชั้นล่าง 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต้นท์ 1-4 ห้อง แนวถนนหน้าอาคาร 7 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A-9 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 7 ห้อง 715 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา ศาลา 2 ห้อง ลานหน้าศาลา 2 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 7 ห้อง 723 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 7 ห้อง 724 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง ลานชั้นล่าง 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเซกา เวที A-3 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A-4 ห้อง มุมถนนหน้าอาคาร 6 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A-8 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 7 ห้อง 712 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 445-446 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา สนามบาสเก็ตบอล 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต้นท์ 5-8 ห้อง หน้าอาคาร 2 4 ต.ค. 2556 12.00-16.00
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 7 ห้อง 727 4 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 441 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 5 ห้อง 511 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 5 ห้อง 511 4 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
3 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง 337 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
4 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง 336 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
5 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 5 ห้อง 522 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
6 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง 334 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง 332 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
8 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A - 7 ข้างสนามฟุตบอล ริมสนามใต้ต้นยูคา 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
9 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ห้อง 716 ห้องอาเซียน 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
10 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ห้อง 716 ห้องอาเซียน ข้างสนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
11 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 10 โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
12 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ห้อง 716 ห้องอาเซียน ข้างสนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
13 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ห้อง 716 ห้องอาเซียน ข้างสนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
14 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
15 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ห้อง 716 ห้องอาเซียน ข้างสนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
16 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 4 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
17 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ห้อง 716 ห้องอาเซียน ข้างสนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
18 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 4 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
19 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 4 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
20 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 4 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
21 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
22 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A - 2 โรงอาหาร หลังอาคาร 6 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
23 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A - 2 โรงอาหาร หลังอาคาร 6 4 ต.ค. 2556 12.00 - 16.00
24 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 4 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
25 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 4 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
26 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A - 6 มุมถนนหน้าอาคาร 1 โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
27 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 4 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
28 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A-6 ห้อง มุมถนนหน้าอาคาร 1 4 ต.ค. 2556 13.00-16.00
29 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 4 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
30 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 4 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
31 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 4 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
32 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A - 5 มุมถนนหน้าอาคาร 2 โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 12.00 - 16.00
33 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 4 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
34 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
35 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A - 1 อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 11.00 - 14.00
36 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 3 4 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ลานคอนกรีตหลังอาคาร 1 4 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา โรงอาหาร ลานหลังอาคาร 1 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00 - 16.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต๊นที่ 5 - 8 ห้อง แนวถนนหน้าอาคาร 2 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
5 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา ลานคอนกรีต หน้าอาคาร 4 หน้าเสาธง 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต๊นที่ 9 -12 ห้อง หลังอาคาร 6 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
7 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 6 ห้อง 631 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
8 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต๊นท์ 13-15 ห้อง หลังอาคาร 6 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
9 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา ลานคอนกรีต หน้าอาคาร 4 หน้าเสาธง 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
10 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เต๊นท์ที่ 13-16 ห้อง หลังอาคาร 6 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
11 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา ลานคอนกรีต หน้าอาคาร 4 หน้าเสาธง 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
12 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา โรงอาหาร ห้อง หลังอาคาร 6 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
13 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา ลานคอนกรีต หน้าอาคาร 4 หน้าเสาธง 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
14 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 6 ห้อง 612 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
15 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง 322 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
16 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 6 ห้อง 631 4 ต.ค. 2556 13.00 - 16.00
17 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 6 ห้อง 611 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
18 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง 322 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
19 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง 323 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
20 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 3 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00
21 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 6 ห้อง 621 4 ต.ค. 2556 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 3 ห้อง 322 4 ต.ค. 2556 13.00-16.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 3 ห้อง 322 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 8 อาคาร 3 ชั้นล่าง 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 3 ห้อง 321 ข้างอาคาร 1 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 9 ข้างอาคาร 1 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A - 9 ข้างอาคาร 1 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้อง 432 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 2 ห้อง 227 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา ห้องสมุด 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 6 ห้อง 613 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา อาคาร 4 ห้องสมุด 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 6 ห้อง 621 4 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 6 ห้อง 622 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 6 ห้อง 623 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา สนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A-7 ริมสนามใต้ต้นยูคา 4 ต.ค. 2556 11.00 - 12.00
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A -10 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A- 7 ริมสนามใต้ต้นยูคา 4 ต.ค. 2556 10.00-11.00
4 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนเซกา เวที A- 10 4 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A- 7 ริมสนามใต้ต้นยูคา 4 ต.ค. 2556 09.00-10.00
6 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A- 7 ริมสนามใต้ต้นยูคา 4 ต.ค. 2556 12.00-13.00
7 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A - 1 อาคารเอนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 14.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเซกา เวที A-5 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 12

5 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 13 - 25
09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเซกา อาคาร 2 ห้อง 211-212-213 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง 3/3 4 ต.ค. 2556 09.30-10.30
2 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง 3/3 4 ต.ค. 2556 09.30-10.30
3 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง 3/3 4 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.30-10.30
4 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง 2/1 4 ต.ค. 2556 10.30-12.00
5 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง 2/1 4 ต.ค. 2556 10.30-12.00
6 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง 2/1 4 ต.ค. 2556 10.30-12.00
7 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง 3/1 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง 3/2 4 ต.ค. 2556 09.00-10.30
2 114 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง 3/2 4 ต.ค. 2556 09.00-10.30
3 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง 3/2 4 ต.ค. 2556 09.00-10.30
4 110 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง 3/2 4 ต.ค. 2556 09.00-10.30
5 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง 3/2 4 ต.ค. 2556 09.00-10.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง 2/4 4 ต.ค. 2556 10.30-12.00
2 131 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง 2/4 4 ต.ค. 2556 10.30-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง เวทีกลาง 4 ต.ค. 2556 09.00-10.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนบาล3 ห้อง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง เวทีกลาง 4 ต.ค. 2556 10.30-11.00
10 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง เวทีกลาง 4 ต.ค. 2556 11.00-12.00
11 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง เวทีกลาง 4 ต.ค. 2556 11.00-12.00
12 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง เวทีกลาง 4 ต.ค. 2556 11.00-12.00
13 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง เวทีกลาง 4 ต.ค. 2556 12.00-12.30
14 288 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง เวทีกลาง 4 ต.ค. 2556 12.00-12.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล2 ห้อง อนุบาล1/3 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล2 ห้อง อนุบาล1/3 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล2 ห้อง อนุบาล1/4 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล2 ห้อง อนุบาล1/4 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง อนุบาล2/2 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง อนุบาล2/2 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง อนุบาล2/2 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง ลานอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 224 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง ลานอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาลอนุบาลศรีพนา อนุบาล3 ห้อง ลานอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ คุณเสนอ รัมพณีนิล : 08 0461 9453
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]