รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มิ่งขวัญ
 
1. นางพิสมัย  บุญธิมาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 1. เด็กหญิงกฤษณา  เครือศรี
 
1. นายวีระเดช  ปอแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ขี 1. เด็กหญิงลธิตา  คำศรี
 
1. นางจินตนา  อำนาจวรรณพร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงทักษพร  พุทธขันธ์
 
1. นางมนัส  อุปนิสากร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นนทะวงศ์
 
1. นายสังวร  ธนภากุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กหญิงอภิญญา   จารุจิตร
 
1. นางพัชรี  รัตนวารีพันธุ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กหญิงนภัสรา   บุญโสม
 
1. นางสุนิสา  สายแดง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์   กัลยา
 
1. นายศรศักดิ์  ไชยมงคล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงวรรณ์นภา  ศรีแก้ว
 
1. นางคำภี  ลันไธสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ขี 1. เด็กหญิงมาลิสา  ฮุทมาเชอร์
 
1. นางจินตนา  อำนาจวรรณพร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา   ขำคมกูล
2. เด็กหญิงอมาวสี   พิลาพันธ์
 
1. นางสาวจิดาภา   หิรัญสิงห์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงจินตหรา  วรรณพัฒ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ทานุมา
 
1. นายสมหวัง  สินชู
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปริปุรณะ
 
1. นางสาวพยุงศรี  สุขโท
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 1. เด็กหญิงชนัญญา  กาฬจันทร์
 
1. นางวัชรินทร์ธร  เจริญผล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงสุดาวรรณ์  คนยืน
 
1. นางธิติพร  ทรวงดอน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมข่า 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  บุตรวงศ์
2. เด็กหญิงนุชชิตา  เชิดชู
3. เด็กหญิงวริศรา  ไชยศรีธิ
 
1. นางศิริพร  จันจอม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงจันจิรา  วัฒนา
2. นางสาวณริศา  เบ้าคำ
3. นางสาวศิริวรรณ  ปราณีวงษ์
 
1. นายดำเนิน  บรรลือ
2. นางธราภรณ์  สมเนตร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยา 1. เด็กหญิงฐะนัดดา  ผลาวงษ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  รัตนคำ
3. เด็กหญิงวรรณภา  บุตรพรม
 
1. นายประภาส   นาสารีย์
2. นางสุดใจ   นาสารีย์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. นายวันดี  สุวสาน
2. นางสาวอัจฉราพรรณ   เสนสอน
3. นายอิสระพงษ์   ฤทธิวงค์
 
1. นางสายชล    ทัศบุตร
2. นางสุณิสา  มาลีรัตน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกุศลศิริ  โทนุการ
2. เด็กชายณัฐนันท์  มิตรตระกูล
 
1. นางพิไล  อุตสาห์
2. นางพิไล  อุตสาห์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงขวัญจิต   บุตรวงศ์
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา   หลงทอน
 
1. นางสาวจันทรา    ศิลปรายะ
2. นางสาวพรหมภรณ์   เผ่าพันธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียง 1. เด็กชายณรงเกียรติ    จตุรัส
 
1. นายทรงศิลป์  แสวงผล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 1. เด็กชายภัทราวุฒิ  สีน้ำเงิน
 
1. นางวัชรินทร์ธร  เจริญผล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1. นางสาวนริศรา  มุทาพร
 
1. นางภัทรานิษฐ์  บุญจอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายตุลาธร  โสภากันต์
2. เด็กชายปัณณธร   อุปัญญ์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  พลอาษา
 
1. นางสาวจุฑาวรรณ  นามะสนธิ์
2. นางชัญญา  ศิริศตายุ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ขี 1. เด็กหญิงจันทร์ญา  ผิวนวล
2. เด็กชายช่วยทวี  อุภัยศรี
3. เด็กชายสุนัน  ศรีโคตร
 
1. นางทองดี  กันไชยชาติ
2. นายเยื้อน  พิมพาเพียร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก   เชื้อสิงห์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  พลงาม
3. เด็กหญิงศิระประภา  สุริยศรี
 
1. นางวงค์เดือน  ไชยรักษ์
2. นางสาวสุรีวรรณ  สุธีร์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงจันจิรา  คันทา
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  ศรีชุมพร
3. เด็กหญิงอัมพวัน  พิมพา
 
1. นางขวัญเรือน  สุริยะศรี
2. นางสาวพัทธนันท์   ทองวงค์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ปานแดงสุก
2. เด็กชายวิทธวัช  จันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงอนัญญา  มณีเลิศ
 
1. นายสิทธิราช  ชื่นชม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานลาน 1. เด็กชายปภัทรเดช  พงษ์ผา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศิลชาติ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หาคำ
 
1. นางจันทรรัตน์  สีหารัตน์
2. นายอำพล  พรสี่
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงมณประภา  รื่นเริง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีสุวงษ์
3. เด็กหญิงอารีญา  น้อยหอม
 
1. นางปิยาพร  พลแสน
2. นางสาววรรณพร  แสงพันธุ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงชัย 1. เด็กหญิงประภาวดี  พุฒพันธ์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พิมมงคล
3. เด็กหญิงมลฤดี  สามีพันธ์
 
1. นางสาวละมัย  ยืนยั่ง
2. นางสุวารีย์  โกมลศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  เหนือโชติ
2. เด็กหญิงสุดาพร  จันทร์อินทร์
 
1. นายสิทธิราช  ชื่นชม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงปณวรรณ  จันทร์อินทร์
 
1. นายสิทธิราช  ชื่นชม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายศักดิธัช   โล่ห์คำ
2. เด็กชายสุเมธี  ศรีทัด
 
1. นายพัชรพงศ์  มีชัย
2. นายวีรศักดิ์  พลที
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะแงะ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนื่องโพธิ์
2. เด็กชายสุเมธ  อาบเงิน
 
1. นายณัฐชัย  เกื้อทาน
2. นายธนากร  โพธารินทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กชายจุฬา  สุภาวงศ์
2. เด็กชายไววิทย์  แพงจ่าย
 
1. นายสมหวัง  สินชู
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กชายชัยยะ  วิภารพันธ์
2. เด็กชายชาติชาย  พลศรี
 
1. นายปัญญา  คุณา
2. นายอำนาจ  บาระมี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กชายกิติวุฒิ  สายเนตร
2. เด็กชายธวัชชัย  โสภะบุญ
 
1. นายปัญญา  คุณา
2. นายอำนาจ  บาระมี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  อารีสนั่น
2. เด็กหญิงนราภรณ์  สุคตา
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ปัดร้าย
4. เด็กหญิงสิรินทรา  สีหารัตน์
5. เด็กหญิงอารียา  จำปาโท
 
1. นายยงยุธ  หินอ่อน
2. นางอารยา  บุญเลิศ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงจิตรา  ป้องพันธ์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สีทน
3. เด็กหญิงมิ่งพร  พุ่มพวง
4. เด็กหญิงอาภาพร  ต้นแก้ว
5. เด็กหญิงอารียา  ต้นแก้ว
 
1. นางช่อผกา  ศรีทอง
2. นายสมิทธิ์  โสมรักษ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงฉันทนา  ไชยเนตร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีโสภา
3. เด็กหญิงปวีณา  ปัดทุมมา
4. เด็กหญิงปาลิตา  ใจแน่น
5. เด็กหญิงอรวี  แจ้งสว่าง
 
1. นายจิรวัฒน์  กุลสุขภาค
2. นางช่อผกา  ศรีทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. เด็กหญิงขวัญนภา   เพ็งพาทย์
2. เด็กชายพงษกร   พลหา
3. เด็กหญิงพัชราลัย   ใจบุญ
4. เด็กหญิงวีรดา   มาดายัง
5. เด็กหญิงสุนิสา   บุญโสม
 
1. นางฉลาด  วรเถกิงกุล
2. นางสาวบัวเครือ  พันคู
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  อีศพงศ์
2. เด็กหญิงธิญาดา  เครื่องหอม
3. เด็กหญิงพรรพษา  สายบุญขันธ์
4. เด็กหญิงสิรินยา  จันทริมา
5. เด็กหญิงอรญา  มลสิน
 
1. นางสงกรานต์  บุตรจันทร์
2. นางอังคณา  สุตะภักดิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พิศคำ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงมุกดา  รักษาสัตย์
4. เด็กหญิงวลัยพร  จุกจันทร์
5. เด็กหญิงหทัยชนก  โทบุดดี
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
2. นางปิโยรส  แสวงผล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. นายณัฐพล  บุญกระจ่าง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชาวนาผือ
3. นางสาวปาริชาติ  บุญนาค
4. นายวรายุทธ  วงษ์ภักดิ์
5. นางสาววิรวรรณ  ยุติรักษ์
 
1. นายพงศ์วัฒนา  สืบสิงห์
2. นายศิริศักดิ์  ชัยธิสาร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 1. เด็กชายณรงค์ธณพร   ดอกแก้ว
2. เด็กหญิงนุศรา   ถนอมชาติ
3. เด็กชายวัชระ   เสนสอน
4. เด็กหญิงวโรริชา    ธรรมจักร
5. เด็กหญิงอรอนงค์   พุทธขัน
 
1. นายบรรจง   จันทะวงศ์
2. นายยุทธกิต  แสนจันทร์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคันสูง 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แก้วโส
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญยงค์
3. เด็กหญิงญาดา  ศรีสุราช
4. เด็กชายธนายุทธ์  ผิวทอง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถิ่นระหา
6. เด็กชายนันทวัฒน์  นนทชัย
7. เด็กชายพงษ์เพชร  สีสด
8. เด็กชายรัติกุล  เหลากลม
9. เด็กหญิงวินา  กุระจินดา
10. เด็กหญิงศิริกาล  ด้วงทอง
11. เด็กหญิงศิลาพร  ความดี
12. เด็กหญิงสมใจ  ศรีทอง
13. เด็กหญิงสาลินี  หมุนดี
14. เด็กหญิงอทิติยา  กุระจินดา
15. เด็กชายอนุชา  มหาวงศ์
16. เด็กหญิงอริศรา  สีสด
17. เด็กหญิงอังสุมา  สายบุตร
18. เด็กชายอัษฎา  มีชัย
19. เด็กหญิงอาทิตย์ติญา  มหาวงศ์
20. เด็กหญิงเมธินี  สุขนอก
 
1. นางจาริณี  สิงหาศรี
2. นายจิตติ  บัวพันธ์
3. นางพจนีย์  ชื่นชม
4. นางหทัยรัตน์  อรอินทร์
5. นางเพ็ญศรี  กระแสเสน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 1. เด็กหญิงกาญจนีย์  พิมพสุทธิ์
2. เด็กชายจีระศักดิ์  คณาศรี
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กันหาวัน
4. เด็กชายฉัตรดนัย  พิมพะวงศ์
5. เด็กชายชลสิทธิ์  วิสุทธยา
6. เด็กชายณัฏฐชัย  แสนยำ
7. เด็กชายทินกร  วันทาวงศ์
8. เด็กชายธนพล  เกษงาม
9. เด็กชายนันทวัฒน์  หาสีสุข
10. เด็กหญิงปิยะดา  พลศรี
11. เด็กหญิงพิมพลภัทธ์  บุญยอด
12. เด็กชายภูมินทร์  ปานพรม
13. เด็กชายภูวนัตถ์  สิงห์กัน
14. เด็กหญิงศุภรัตน์  พุ่มบัว
15. เด็กชายสัณฐ์พัฒน์  ธิษาไชย
16. เด็กหญิงสุมินตรา  สุวรรณเพ็ชร
17. เด็กชายสุระศักดิ์  ฤทธิทักษ์
18. เด็กหญิงเกษมณี  อาษาสิงห์
19. เด็กชายเอกพล  พลดงนอก
20. เด็กชายไกสร  โนริรัตน์
 
1. นางฉวีวรรณ  บาระมี
2. นางรัตนาภรณ์  นนทวัน
3. นางวาสนา  ธิษาไชย
4. นางสำเร็จ  ศรีสงคราม
5. นางอนุสรณ์  โกมลวรรค
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีเลี้ยง
 
1. นางกันยา  โพธารินทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์   กัลยา
 
1. นายศรศักดิ์  ไชยมงคล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สุดไชยา
 
1. นางยุภา  บุญประชม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กชายสัญญาพงศ์  งอกงาม
2. เด็กหญิงอทิตยา  แก้วสอนดี
 
1. นางอมรา  กมลรัตน์
2. นางไพรกุล  มาระแสง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงปราชญา  สุขนิลทา
2. เด็กชายยุทธชัย  ชายทวีป
 
1. นางนาคแก้ว  มีดี
2. นางสาคร  โล่ห์คำ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กหญิงปิยะวัลย์  เห็มสุข
2. เด็กชายศรศิลป์  สีวะกุล
 
1. นางนงเยาว์  แก้วโพนงาม
2. นางมยุรี  บุดดาวงศ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กหญิงจิตมณี  ต้นโพธิ์
2. เด็กหญิงธิติมา  ดวงโสภา
3. เด็กหญิงประกายการ  แสนเมืองชิน
4. เด็กหญิงมณฑิรา  ทองชุม
5. เด็กหญิงมัทวัน  วรลี
6. เด็กหญิงวนาลี  ศรีทะวัน
7. เด็กหญิงวรุณี  ยืนยง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  จำนงค์
9. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ปรือทอง
10. เด็กหญิงอารยา  ปรือทอง
 
1. นางช่อผกา  ทองสัน
2. นายณัฐวุฒิ  โล่ห์คำ
3. นายไพรัช  เอกศรี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกษทอง
2. เด็กหญิงจันทร์หา  แก้วมณี
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  มั่นคง
4. เด็กหญิงทวิพร  ปางทอง
5. เด็กหญิงทิพย์ธิวาพร  คำมีแก่น
6. เด็กหญิงธิติมา  สังขทิพย์
7. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  สืบนุกาญจน์
8. เด็กหญิงปภัสรา  รุ่งเรือง
9. เด็กหญิงปวันรัตน์  อาจหาญ
10. เด็กหญิงวรรณา  แก้วดี
11. เด็กหญิงวิไล  บุญทาป
12. เด็กหญิงสุนันธิดา  กลิ้นอ้ม
13. เด็กหญิงสุปริยา  สิงห์ศร
14. เด็กหญิงอลิชา  พรมหา
15. เด็กหญิงแสนดี  สายบุตร
 
1. นางจิราภรณ์  โพธิ์คำ
2. นายพิทักษ์  วรธงไชย
3. นางสุทิน  หินทอง
4. นางอรัญญา  เจริญวงศ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กหญิงกาญจนา  สายพา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา    เจริญพันธ์
3. เด็กหญิงธัญญา   คดเกี้ยว
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ทัศบุตร
5. เด็กหญิงนุชิตา   หาวงษ์
6. เด็กหญิงบังอร  จักษุดำ
7. เด็กหญิงพัฒนาการ   ขันทหัด
8. เด็กหญิงรัตนา   กุลเกลี้ยง
9. เด็กหญิงวัลภา   จันทร์ขาว
10. เด็กหญิงวิภา   เข็มสุข
11. เด็กหญิงสรินยา    ขวาญทอง
12. เด็กหญิงสุพรรษา   ดำรง
13. เด็กหญิงอนันตญา   ทองจันทร์
14. เด็กหญิงอริสา   ขันอาษา
15. เด็กหญิงเอื้องนิสา   มูหะหมัด
 
1. นางกันยลักษมิ์   นวลอินทร์
2. นางนงนภัส   พสุมาตย์
3. นางสาวนุชเนตร   มีแสง
4. นางสุริพร    แจ้งจันทร์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงกิติยา  สุขอร่าม
2. เด็กหญิงดาริณี  กาญจนสิงห์
3. เด็กหญิงสุดาพร  บุญทิพย์
 
1. นางวีรวรรณ   สิงห์งาม
2. นางสุรัตน์   ชาววัง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. นางสาวนันทวรรณ  เหลาผา
2. นางสาวศิริวรรณ  ปราณีวงษ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พวงจำปา
 
1. นางพิชญดา  แสนคำ
2. นางอรทัย  บรรลือ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 1. เด็กชายปฏิญาณ  บุญธรรมมา
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  นารีนุช
 
1. นายดีไกร  แก้วโท
2. นายธเนศ  สนธิหา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. นายธนนัติ  ธรรมพรมรัศมี
2. นางสาวภาวดี  คนคง
 
1. นายบุญเพ็ง   มีศรี
 
63 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กหญิงภรณ์วิไลวรรณ  เพ็งพาด
 
1. นายมานะ  พิมพ์ชัย
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงอภิชญา  ช่วยสุข
 
1. นางเพ็ญประภา  รักษาพล
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กหญิงจุลัยรัตน์  โคตรนาม
 
1. นายพงษ์อนันต์  จันทนาม
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กชายทวีศิลป์  สีหาโบราณ
 
1. นางเพ็ญประภา  รักษาพล
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กหญิงนุศรา  สิงห์แก้ว
 
1. นายมานะ  พิมพ์ชัย
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กชายวันชัย  จรูญภาค
 
1. นายไพโรจน์  สมบูรณ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงอลิสรา  จันทรา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีระกุล    บุญประสาร
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงวราภรณ์   โคกโพธิ์
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 1. เด็กหญิงปริตตรา  ช่างทอง
2. เด็กหญิงผกาแก้ว  กาญจนสิงห์
 
1. นายบุญเพ็ง  เสสแสงสี
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  จันทะมา
2. เด็กหญิงสุทธิดา   ทุมไมล์
 
1. นางจันทิรา   ลุนสิน
2. นายบุญหุ่ง   โพธิบุญมา
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 1. เด็กหญิงพรพรรณ  อุ่นไชย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ผลพัฒนา
 
1. นายบุญเพ็ง  เสสแสงศรี
2. นายวีระเดช  พินิจพล
 
74 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 1. เด็กชายอนุศิษฐ์  เมืองศรี
 
1. นายขันตี  กตัญญู
 
75 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 1. เด็กชายกิตติทรัพย์  นนทะบุตร
2. เด็กชายจักรวาล   มุ่งหมาย
3. เด็กชายสุทธิพงษ์   เทพเจริญ
 
1. นายทวีชัย  อุทรักษ์
2. นายยุทธกิต  แสนจันทร์
 
76 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพนศักดิ์  แก้วกรมรัตน์
2. เด็กหญิงวนิดา  เทพศรีหา
3. เด็กชายศิริศักดิ์  พันธ์พิบูลย์
 
1. นางรุ่งรัตน์  จักรชัย
2. นายสมหมาย  จักรชัย
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กชายพงษ์ศิริ   ดอนคูณศรี
2. เด็กชายรัตนศักดิ์   รักไทย
3. เด็กชายอุกฤษฎ์   พัดงาม
 
1. นางนงนภัส   พสุมาตย์
2. นางนฤมล   ยืนสุข
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายแทนไท  โกมลศรี
 
1. นางสุภาวรณ์  ปัดนา
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายนวพล  สิงห์สุข
 
1. นายเต็ม  ภาเรือง
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายเมธสิทธิ์  ชวลิต
 
1. นางสุภาภรณ์  ปัดนา
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงอัญชนา  นิลพาทย์
 
1. นายเต็ม  ภาเรือง
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจิรฐา  กาสิงห์
 
1. นางสุภาภรณ์  ปัดนา
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  ศรีโพธิ์
 
1. นายเต็ม  ภาเรือง
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณณัฎฐา  เสนาดี
 
1. นางสุภาภรณ์  ปัดนา
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกฤษณ์  อินทร์อร่าม
 
1. นางประคอง  อินทร์อร่าม
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยา 1. เด็กหญิงมุทิตา   วงษ์จันทร์
 
1. นางอรุณ  นามสิงห์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชลิตา  โคตรหลักคำ
2. เด็กชายธีระวัฒน์  โพธิ์สิงห์
3. เด็กหญิงปุณณภา  พรมรักษ์
4. เด็กหญิงปุณณมาส  ผิวขำ
5. เด็กหญิงพิริยารัตน์  รสจันทร์
6. เด็กชายริษฏี  พลประดิษฐ์
7. เด็กหญิงศิริกัญญา  สุวะไกร
8. เด็กหญิงอาภาภรณ์  คำทอง
 
1. นางประคอง  อินทร์อร่าม
2. นายสมหมาย  จักรชัย
3. นายเจนศักดิ์  จันทโสม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายจักรี  เกษงาม
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  สายสุด
3. เด็กชายฉันทวัต  มิ่งหมัด
4. เด็กชายชัยวัฒน์  โหมดม่วง
5. เด็กชายธนพล  นนทบุตร
6. เด็กหญิงธันยพร  เกื้อทาน
7. เด็กชายปฏิพัทธิ์  สายสุด
8. เด็กชายปัญญา  คงไทย
9. เด็กหญิงพิยดา  คงไทย
10. เด็กหญิงพิยดา  สุรำไพ
11. เด็กหญิงภัททิยา  เถาว์ทอง
12. เด็กชายภูวดล  เสนสม
13. เด็กหญิงวิราภรณ์  เสมอใจ
14. เด็กหญิงสุจิตตรา  ใจหอม
15. เด็กหญิงสุจิรา  กุลสว่าง
16. เด็กหญิงอรดา  วงค์แก้ว
17. เด็กหญิงเขมศรา  ไชยสิทธิ์
18. เด็กหญิงเพชร์ลดา  สมบูรณ์
19. เด็กหญิงโสภา  ธนะไชย
20. เด็กหญิงไชยนันท์  อบทอง
 
1. นางสาวณัฐรดา  เทียนเงิน
2. นางปฤษฎาพร  สวัสดิ์พันธ์
3. นายพงษ์ชัย  ทองแจ่ม
4. นายสามารถ  สมานพงษ์
5. นางสาวอำพร  ภักดียุทธ
6. นางแพงศรี  ศรีบุตร
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อนาดี 1. เด็กชายวิศรุต  เกื้อกูล
 
1. นางสำลี  โลหะสาร
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กชายสถาพร  วริสาร
 
1. นางสาววันวิสา  แก้วสีดา
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่อนาดี 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ศรีชาเชต
 
1. นางสำลี  โลหะสาร
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกพระวินัยดี 1. เด็กหญิงกุลลตรี  มูลจุล
 
1. นางสาวธิดารัตน์  บัวลา
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้า 1. เด็กชายกิติพล  ต้นเกตุุ
 
1. นายประสงค์  ลีล้อม
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงแหลม
 
1. นางนิภาวรรณ  บุญเมือง
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกพระวินัยดี 1. เด็กชายสัญญา  วันนา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  บัวลา
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงสุกัญญา    มีเพียร
 
1. นางสาวจิฬ   นามศรีโคตร
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กชายอนันต์   อุณาวงศ์
 
1. นางสาวจิฬ   นามศรีโคตร
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 1. เด็กชายฟ้าสาง  เข็มแก้ว
 
1. นางสาวสมประดี  แสงโพธิ์โค
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนากรณ์  บัวนาค
 
1. นางสาวพิชญณัฐ์  นวลอินทร์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ถาวรบุญ
 
1. นางนวลจันทร์  ผาใหญ่
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 1. เด็กชายกิติศักดิ์  สุดวิเศษ
 
1. นางนิภาวรรณ  บุญเมือง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กชายอนันต์   อุณาวงศ์
 
1. นางสาวจิฬ   นามศรีโคตร
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวน 1. เด็กหญิงพรอำนาจ   มงคล
 
1. นายสมคิด  คณะบุตร
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. เด็กหญิงมยุรี    โทริพันธ์
 
1. ดร.คันธทรัพย์   ชมพูพาทย์
 
105 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มีชัย
2. เด็กหญิงกฤษณา  สอนพงษ์
3. เด็กชายกันตินันท์  กาฬเกษ
4. เด็กหญิงจริญญา  รักธรรม
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  สีสุวงษ์
6. เด็กหญิงชลธิชา  แสงอ่อน
7. เด็กหญิงชิดนภา  ศรีบุญเรือง
8. เด็กชายชโลธร  ปุยวงศ์
9. เด็กหญิงช่อผกา  วันทาพงษ์
10. เด็กชายดักดิ์ดา  โพธิ์พันธ์
11. เด็กหญิงดารุณี  ทองห่อ
12. เด็กหญิงทัศนีย์  ลาภสาร
13. เด็กหญิงนฤสรณ์  มนเทียร
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญหาญ
15. เด็กหญิงพัชราพร  แก้วกล้า
16. เด็กหญิงมนธิชา  วรรณโสภา
17. เด็กหญิงมนัสวี  พิมพารัตน์
18. เด็กหญิงรัตตกุล  รักษาสัตย์
19. เด็กหญิงราตรี  ปรือทอง
20. เด็กชายวงจร  ไชยคำ
21. เด็กชายวิศรุต  พิมพารัตน์
22. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เมฆแสน
23. เด็กหญิงสุดารัตน์  รื่นเริง
24. เด็กหญิงสุรนันท์  สาโสม
25. เด็กหญิงสุวิดา  โคกโพธิ์
26. เด็กหญิงอรัญญา  รักษาสัตย์
27. เด็กหญิงอัจฉรา  มีเพียร
28. เด็กหญิงอารียา  เรืองสุทธฺิ
29. เด็กชายฮอนเซ็น  เควินยิป
30. เด็กหญิงเพชรี  มุทาพร
31. เด็กหญิงเมภาวดี  ทองแลง
 
1. นายคมเพชร  โพธารินทร์
2. นางจันทรา  จำนงการ
3. นางทิพย์ปภาดา  อุปัญญ์
4. นางสาวธนัญพร  พละโพธิ์
5. นางภัทรานิษฐ์  บุญจอง
6. นางวัฒนานันท์  รักษาสัตย์
7. นายศรชัย  แวววงศ์
8. นางอนุธิดา  สารคะณา
 
106 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงกมลศรี  บุญเคล้า
2. เด็กชายกฤตยชณ์  บ่มกลาง
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุุลโกทา
4. เด็กหญิงกัญญาภัค  มหิตทยา
5. เด็กหญิงกัญญาภัชร  กุลโกทา
6. เด็กหญิงกาญจณา  บุตตะ
7. เด็กชายกิตติคม  พรมทา
8. เด็กชายคมสันต์  ปรือทอง
9. เด็กหญิงจริยา  ปรือทอง
10. เด็กชายจิตตินันท์  สุขสนั่น
11. เด็กชายชวน  มุทาพร
12. เด็กหญิงณัฐธัญญา  รักษาสัตย์
13. เด็กหญิงทัศนีย์  ขันทะวิชัย
14. เด็กหญิงทิพวรรณ  ไชยโยธา
15. เด็กชายธนาธร  ลาภสาร
16. เด็กชายนนทกร  พยัคฆทา
17. เด็กหญิงนรารัตน์  พร้อมสุข
18. เด็กชายปกรณ์  สีวกุล
19. เด็กชายปรีดา  โพธารินทร์
20. เด็กหญิงพรนภา  พลแสน
21. เด็กชายพิทักษ์  อนุยันต์
22. เด็กหญิงมธุรส  ลือนาม
23. เด็กชายมลชนก  แสนเริง
24. เด็กหญิงลิตา  หลักคำ
25. เด็กหญิงศาตพร  สีวะจูม
26. เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงโสภา
27. เด็กหญิงสุกัญญา  วันทาพงษ์
28. เด็กหญิงสุภัสสร  ทองห่อ
29. เด็กหญิงสุวนันท์  สองสีดา
30. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจริญจิตร
31. เด็กหญิงอรพินท์  สารคณา
32. เด็กหญิงอรวรรณ  แสนเริง
33. เด็กหญิงอรวรรณ  แสนเลิง
34. เด็กหญิงอรัญญา  มุทาพร
35. เด็กหญิงอัมพร  พร้อมสุข
36. เด็กชายเจตริน  แสงอ่อน
37. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พลแสน
38. เด็กชายเธียรสุรัตน์  สีสุวงค์
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ปาตาสี
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สว่างเนตร
 
1. นายคมเพชร  โพธารินทร์
2. นายคำไผ่  ธรรมรักษ์
3. นางสาวบุญประครอง  เบ้าคำ
4. นางสาวรัชนีกร  คำจันทร์
5. นางวรรณภา  เลิศล้ำ
6. นายวิชัย  มานะพิมพ์
7. นางสาวเบญจพร  ทัดเทียม
8. นายโชคชัย  นิมมา
 
107 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 1. เด็กหญิงชลดา  ทองกอบสม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  อามาตย์พล
3. เด็กชายธนบุตร  กาณจนเสถียร
4. เด็กหญิงบุตสยา  บุตรธิจักร
5. เด็กหญิงพิริยา  อุณวงศ์
6. เด็กชายพิเชฐ  พุทธรักษา
7. เด็กชายรพีวิทย์  ต้นทอง
8. เด็กชายอาทิตย์ชัย  สอนบุตร
9. เด็กหญิงเมธิตา  โคตรอ่อน
10. เด็กหญิงเสาวภา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  ตรีเดช
2. นายสุรทิน  รัตนรักษ์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สีเหมือน
2. เด็กหญิงดวงจันทร์  ทำกระโทก
3. เด็กหญิงวริญญา   เวฬุวนาธร
4. เด็กหญิงสิริกร  วงค์ไชยา
5. เด็กหญิงสุภาพร  บัวคลี
6. เด็กชายอิสระ  ไชยนต์
7. เด็กชายเอกรินทร์  สุพรรณ์
8. เด็กชายเอกสิทธิ์  พื้นพรม
 
1. นางขวัญเรือน  สุริยะศรี
2. นางสาวพัชรินทร์   พิมพา
3. นางสาววรรยุพา  สาชิต
 
109 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อบุโปโล 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอกแก้ว
2. เด็กหญิงนิตยาพร  โสดา
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ท้องอ้น
4. เด็กหญิงปพิชญา  แดงศิริ
5. เด็กหญิงพัชรี  สุดมะไห
6. เด็กหญิงพุทธิชา  สุขกาย
 
1. นางนพรัตน์  เทศไทย
2. นางนภารัตน์  แสนคุ้ม
3. นางพัชรี  โสภากันต์
 
110 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงดวงจันทร์   ทำกระโทก
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภูบุตตะ
3. เด็กหญิงวริญญา  เวฬุวนาธร
4. เด็กหญิงสิริกร  วงค์ไชยา
5. เด็กหญิงสิริมา  แก้วมณี
6. เด็กหญิงสุภาพร  บัวคลี
 
1. นางขวัญเรือน  สุริยะศรี
2. นางสาวพัชรินทร์   พิมพา
3. นางสาววรรณยุพา  สาชิต
 
111 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงจิราภา  ไกยกิจ
2. เด็กหญิงธิดา  คำศรี
3. เด็กหญิงนิจจารีย์  ไชยเลิศ
4. เด็กหญิงนิตติยา  สุริวงค์
5. เด็กหญิงปริมประภา  ถามะพันธ์
6. เด็กหญิงปลิชญา  กงล้อม
7. เด็กหญิงพรเจริญ  คณาสาร
8. เด็กหญิงวิชุลดา  วงศ์แก่น
9. เด็กหญิงสิริพัดชา  พัฒนา
10. เด็กหญิงสุธิดา  คันทะจันทร์
 
1. นางผ่องเพ็ญ  กีกอง
2. นางสาวภัทราวรรณ์  แสงพันธุ์
3. นางอุไร  กาตีวงศ์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไกยชาติ
2. เด็กหญิงชนิดา  ยาดี
3. เด็กหญิงนิภาพรรณ  คะหาวงศ์
4. เด็กหญิงมัลลิกา   ไชยแหม่ง
5. เด็กหญิงวริศรา  โชติไสว
6. เด็กหญิงวิไลพร  มาลัย
7. เด็กหญิงอริสรา  โชติไสว
8. เด็กหญิงอริสา  นิลมาลี
9. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ค้อชากุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคง  จำชาติ
2. นางสาวนลัทพร  หลักบ้าน
3. นางสาวภัสสิรินทร์  ตั้งเปี่ยมวรกุล
4. นางสาวราตรี  กิ่งแก้ว
 
113 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 1. เด็กหญิงกรรณิการร์  บุญพามา
2. เด็กหญิงกัลญา  วิทยาสิงห์
3. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พลหาญ
4. เด็กชายจักรภัทร  หนูแก้ว
5. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วคำ
6. เด็กหญิงจิรดา  อินทร์ขาว
7. เด็กหญิงดนุสรณ์  ดวงแก้ว
8. เด็กหญิงนวพร  หน่อแก้ว
9. เด็กหญิงบุษราคัม  แสงย้อย
10. เด็กหญิงปนัดดา  พลหาญ
11. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  หน่อแก้ว
12. เด็กชายปวีกรณ์  ยืนชนม์
13. เด็กหญิงวารุณี  บริสุทธิ์
14. เด็กหญิงวิชุดา  อินทร์ขาว
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนะโสภา
16. เด็กหญิงสุวิชาดา  อินทร์ขาว
 
1. นางจินตนา  รัตนะโสภา
2. นายสุนทร  พลหาญ
 
114 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ชินดา
2. เด็กชายณัฐนันท์  กล่อมใจ
3. เด็กชายบุญมา  ห่อดี
4. เด็กชายสีนวน  ห่อดี
5. เด็กชายสุรชาติ  สุ่มมาตย์
 
1. นายภาณุวัฒน์  เตปินตา
2. นางสุลักษณา  จันทร์สว่าง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 1. เด็กชายกฤติเดช  ทวีชัย
2. เด็กชายประสิทธิ์  วงศ์จันทา
3. เด็กชายพิสิฐ  น้ำคำ
 
1. นางธีรารัตน์  พิกุลศรี
2. นายเสนอ  จันทสม
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กชายจักมงคล  พุฒลา
2. เด็กชายชาญณรงค์   พันสวัสดิ์
3. เด็กชายนพรัตน์   พรมดวง
 
1. นายธีระ   วิลัยรัตน์
2. นางสุรัสวดี  ขันโท
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 1. เด็กหญิงจารุภา  ไชยแสง
2. เด็กชายธีรภาพ  จุลบุตร
3. เด็กหญิงรัฐติกุล  พันธ์เจริญ
 
1. นายทองเสาร์  แก้วหลวง
2. นายสุนทรา  ประจำถิ่น
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงทัศนี  ผกาสี
2. เด็กหญิงประภาพร  วงษ์ชาติ
3. เด็กหญิงอลิทัย  ไชยโย
 
1. นางดวงตา  โยริพันธ์
2. นางอัจฉราภรณ์  จันทศิลป์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 1. เด็กหญิงกัลยาณี  วงศ์ศรีทา
2. เด็กหญิงชนิภา  เหลืองนพคุณ
3. เด็กหญิงนุชวรา  จันทร์สวาท
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  เสนพันธ์
5. เด็กหญิงภานุมาศ  แข็งแรง
6. เด็กหญิงวราลี  อรมูล
 
1. นางสาวพรรณกร  หมื่นแสน
2. นางสาวสมประดี  แสงโพธิ์โค
3. นางสุรีพร  เมตตาริกานนท์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. นางสาวกาญจนา  ภาณะรมย์
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ตีทอง
3. นางสาวรัตนาภรณ์  สิทธคุณ
4. เด็กหญิงวสุนทรา  ถนอมชาติ
5. เด็กหญิงวันพยา  ผุยผง
6. เด็กหญิงอารียา  เจริญผล
 
1. นางทิพวรรณ  มณีจักร
2. นางผุสดี  เพียรภายลุน
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 1. เด็กหญิงธนพร  นาชาว
2. เด็กชายบุญฤทธิ์   กัลยา
3. เด็กหญิงสุธิมา  เครือดี
 
1. นางศรีรัตนาภรณ์  แสงไชย
2. นายอุดร  เรืองศรี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 1. เด็กชายฉัตรดนัย    ลุนสิน
2. เด็กชายชนะศักดิ์  อักษรไพร
3. เด็กชายชนาธิป  สีสุก
 
1. นางสาวจารุวรรณ   วุฒิพรหม
2. นางสาววรรณประภา   ตั้งตระกูล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. เด็กหญิงสิรินาฏ   มลีรัตน์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   เชื้อทอง
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  หงษ์คำ
 
1. ดร.คันธทรัพย์   ชมพูพาทย์
2. นางทองสอน  สุ่มมาตย์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายพิเชษฐศิลป์  พึ่งหนู
2. เด็กหญิงภัทรา  จอมเกตุ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีสำอาง
 
1. นางนิษฐา  ญาติเจริญ
2. นายปรีชา  มารุตะพันธ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เหมาะเจาะ
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  ภูตะเวชน์
3. เด็กชายเสาวลักษณ์  ประกอบศรี
 
1. นางบังอร  ไชยวรรณ
2. นางอุษณีย์  พิมพ์ทอง
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแคน 1. เด็กชายบูรพา   แสงเพ็ชร
2. เด็กหญิงปราณี   ทองใบ
 
1. นางนวลปรางค์   บุดดาวงศ์
2. นางสาวปริมวาริชกรณ์   ดาโรจน์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุชานรี  สำโรง
2. เด็กหญิงเจริญทรัพย์  มงคลกุล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กฤษฎารักษ์
 
1. นางกมลทิพย์  วระสุข
2. นางจารุณี  บัวสิงห์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 1. เด็กหญิงลัดดาทิพย์  ทองพูล
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองนาค
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เนื้ออ่อน
 
1. นางจำเนียร  สวัสดิ์พันธ์
2. นายมนิส  สมควร
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงปวีณา  โสระเวช
2. เด็กหญิงรัตนา  สารราษฎร์
3. เด็กชายเดชาวิชญ์  นนคนหมั่น
 
1. นายจิรวัฒน์  กุลสุขภาค
2. นางอัจฉราภรณ์  รัญน์ชกานนท์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กชายธนวิชญ์  แก้วอุดร
2. เด็กชายวัชรินทร์  เวชภิบาล
3. เด็กชายสิทธิชัย  ประถมนาม
 
1. นางอัจฉราภรณ์  รัญน์ชกานนท์
2. นางไพสี  อุดธิตะสาร
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงจินตรา  มีทองแสน
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ถานันดร
3. เด็กชายอรินทราช  ศรีบุญเรือง
 
1. นางปิยาพร  พลแสน
2. นางอัจฉราภรณ์  รัญน์ชกานนท์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีลาศักดิ์
2. เด็กหญิงศิริพัฒน์  สีน้ำเงิน
3. เด็กหญิงอรวิภา  สารธิมา
 
1. นางเพ็ญสุดา  แสวงผล
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กหญิงวิพา    เข็มสุข
2. เด็กหญิงสุพรรษา   ดำรง
3. เด็กหญิงอาทิตยา    กิจช่วย
 
1. นางกันยลักษมิ์   นวลอินทร์
2. นางจิราพร    ผลประเสริฐศรี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 1. เด็กชายชรินทร์ธร  มีทองแสน
2. เด็กชายณัฐชนน  ไชยแสง
 
1. นางสาวพิทยา  ถาพร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมข่า 1. เด็กชายณัฐพล  แสงไชย
2. เด็กชายวันชัย  โสมอินทร์
 
1. นายมโนรส  อดทน
2. นายวุฒิศักดิ์  กันหาฤกษ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ผาช้น
2. เด็กชายเชษฐพิทักษ์  หมูนดี
 
1. นางสาวกันจนา  พิลาหลง
2. นายณัฐภูมิ   นาคพันธ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กหญิงปานชนก  จารุจิตร
2. เด็กหญิงวิรัมภา  จารุจิตร
 
1. นายสุริยา  จารุจิตร
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  พึ่งโพธิ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงกิติมา    มลีรัตน์
2. เด็กหญิงอริยา   พาลี
 
1. นางสาวปริญา   วรจันทร์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กชายศักดิ์ปัญญา  สีเทา
2. เด็กชายสกุลวัฒน์  นิลแสง
 
1. นายทรงยศ  ภักตะภา
2. ว่าที่ร้อยโทนิพนธ์  ดารุนิกร
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กหญิงนพนรินทร์  ประชุมเหล็ก
2. เด็กชายไตรภพ  แสนคูณ
 
1. นางสาวญาตาวี  อบมาพันธ์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กชายวันผยา  ผุยผง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  เจริญผล
 
1. นางศศิวิมล  พุทธคู
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงธิดาดาว  สุดใจ
2. เด็กหญิงปานจนา  ศรีทอง
 
1. นายปวรณัฎฐ์  จันทร์สว่าง
2. นางสุลักษณา  จันทร์สว่าง
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมข่า 1. เด็กชายนราธิป  หมั่นเรียน
2. เด็กชายอภิษะ  นาสูง
 
1. นายมโนรส  อดทน
2. นายวุฒิศักดิ์  กันหาฤกษ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1. เด็กชายธนศักดิ์  สาภา
2. เด็กหญิงพรรณวษา  พนาลิกุล
3. เด็กชายภูมินทร์  หมายสิน
 
1. นางรุจีรัตน์  บุดดาวงศ์
2. นายสานิช  โสภา
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพล  จำปานนท์
2. เด็กชายธีรภัทร์  จุศรี
3. เด็กชายไตรภพ  สัจธรรม
 
1. นายทรงศักดิ์  วิลัยรัตน์
2. นายพีรเดช  บาระมี
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กชายวีระศักดิ์  อุท้ยสวรรค์
2. เด็กชายวุฒินัท  สุขรี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดาลัย
 
1. นายทรงศักดิ์  วิลัยรัตน์
2. นายพีรเดช  บาระมี
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กชายชาลีชาติ  วิลเลี่ยม
 
1. นางสาวอรัญญา  เหล็กเพชร
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงซันนีน่า  แสวงนาม
 
1. นางวัฒนา  สุขโท
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงปิยะนุสรณ์  ทนุพันธ์
 
1. นางอาภรณ์  ดารุณิกร
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธวิชชากุล  โลหสาร
 
1. นางสาวปรียานุช  สุรารักษ์
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ม่วงกรุง
 
1. นางสุภาพร  ศรีภา
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กชายอนุวัตน์  คุณรักษา
 
1. นางอุบล  กรีฑาพล
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงพัชรพร  สุระพิน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  โสมรักษ์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กหญิงชินานาง  ไตรมูล
 
1. นางสาวบุปผา  สุระเกษ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์พิมล  พันธุมาน
 
1. นางสุภาพร  ศรีภา
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. นายพัชรพล  ศรีวิเศษ
 
1. นายคุณัชญ์  จันทศิลป์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานลาน 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  อุ่นคำ
2. เด็กชายนฤบดินทร์  กลิ่นกล้า
3. นางสาวพลอยเพชร  พูลเสมอ
4. นางสาววันวิสา  ไชยขาว
5. เด็กหญิงศิริอาภา  สารรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนา  ปามุทา
2. นางสาวธัญวรัชต์  พลเทพ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  บุญหลาย
 
1. นางสาวรตินันท์  ระหงษ์
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  พละศักดิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  นิลพงษ์
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อบุโปโล 1. นางสาวจันจิรา  โกมล
 
1. นางสาวน้ำฝน  เพ็ชรขันธ์
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปั่นรัตน์  ขันติกิจ
2. เด็กชายเอกรัตน์  ยอดธรรม
 
1. นายธนราช  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวพวงทอง  โลห์สกุล
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแก้ว 1. เด็กหญิงชุติมา   ขันตี
2. เด็กหญิงพจมาลย์  รู้เหลือ
 
1. นางสาวสุนันทา  วะณานิชย์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 1. เด็กชายจิตรกร  จอมใจ
2. เด็กชายธนบดี  ทาจันทร์
3. เด็กชายธนวัตร์  ทางนที
4. เด็กชายภาติยะ  รถผักแว่น
5. เด็กชายรพีภัทร์  รัตนศรี
6. เด็กชายวีรชิต  สิมุฒิ
 
1. นางนราวดี  เศรษฐาวงศ์
2. นายเด่น  พุทธิเฉลิมชัย
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 1. เด็กชายธนากร  การินทอง
2. เด็กชายปลอดประสพ  แสนสมัคร
3. เด็กชายพรหมรินทร์  บุญกัณฑ์
4. เด็กหญิงสุวนันท์  พรมนาม
5. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญพันธ์
6. เด็กหญิงอารียา  ดีนอก
 
1. นายผดุงศักดิ์  คำผาลา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานลาน 1. นายกิตติวรา  ตาแสง
2. เด็กชายจิรวัฒน์  บริสุทธิ์
3. นายบรรพจน์  ธรรมนาม
4. นายพงษ์พัฒน์  ศิลชาติ
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ทีอุทิศ
6. นายวุฒิพงษ์  หนูสิน
7. เด็กชายสมบัติ  จันทร์แก้ว
8. นายเกรียงไกร  มาหา
 
1. นางศรีวิไล  เลิศพันธ์
2. นายสุภัทร  รักพรม
3. นายอำพล  พรสี่
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กชายจิรรัตน์  สุขสบาย
2. เด็กชายชินภัทร   คดเกี้ยว
3. เด็กหญิงธัญญา   คดเกี้ยว
4. เด็กหญิงบังอร   จักษุคำ
5. เด็กหญิงรัตนา    กุลเกลี้ยง
6. เด็กหญิงสรินยา   ขวาญทอง
7. เด็กหญิงอนันตญา  ทองจันทร์
8. เด็กหญิงอริสา  ขันอาษา
 
1. นางกันยลักษมิ์   นวลอินทร์
2. นางสาวนุชเนตร   มีแสง
3. นางสุริพร    แจ้งจันทร์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเยีย 1. เด็กชายจักรรินทร์  มงคลมาตย์
2. เด็กชายณัฐนันธ์  อรกูล
3. เด็กหญิงทินารมภ์  สันตะวงศ์
4. เด็กหญิงนารี  บุญคุณ
5. เด็กหญิงพุทธชาติ  ไชยศรี
6. เด็กชายรณกฤต  คล้ายใจตรง
7. เด็กหญิงวรรณิภา  มาลาอุตม์
8. เด็กชายสถาพร  ภูคำกอง
 
1. นายบุญเลื่อน  แสวงรักษ์
2. นายอดุลย์  อุ่นใจ
3. นางเกษแก้ว  ชัยทอง
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. นางสาวนุชรา  มลสิน
2. นางสาวรุ่งธิตา  โคธา
3. นางสาวศิริลักษณ์  มาลาอ่อน
4. นางสาวสมฤทัย  โกมลวรรค
5. นางสาวสิรินธร  ชิณสิทธิ์
 
1. นางสาวณฐมน  เสี้ยวทอง
2. นายมานพ  ฤาไชย
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กหญิงธนภรณ์  หิรัญสิงห์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เขม้นดี
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำตัน
 
1. นางผ่องพันธ์  เตาเงิน
2. นางพิสมัย  บุญธิมาศ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. นางสาวสุธิดา  ทยาธรรม
2. นางสาวสุปรานี  เซ็นงาม
3. นางสาวอาภัสรา  ไชยจันทร์
 
1. นางดวงตา  โยริพันธ์
2. นางอัจฉราภรณ์  จันทศิลป์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ผิวพงษ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  พิมจักร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แสนหมื่น
 
1. นายทวีศักดิ์   คงโภคา
2. นางสาววิไล  สิงห์แก้ว
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงชฎาพร  ภาระสุข
2. เด็กหญิงประภัสรา  คณาสาร
3. เด็กชายอนุสรณ์  วรรณพัฒน์
 
1. นางผ่องเพ็ญ  กีกอง
2. นางยุพิน  ใสบาล
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงจันทรา  ขันธวิชัย
2. เด็กหญิงวรรณภา  ทองห่อ
 
1. นางสาวประภาภรณ์  ต้นโพธิ์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  อาจหาญ
2. เด็กหญิงสุปริยา  สิงห์ศร
 
1. นางสุทิน  หินทอง
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายนพวัต  อุ่นศรี
2. เด็กชายวันเฉลิม  วิชิต
 
1. นายมนตรี  เชื้อนิล
2. นางสาวสมพร  มีมา
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายเนติพล  สิทธิโชติเลิศภักดี
2. เด็กชายเอื้ออังกูล  หาฤกษ์
 
1. นายเสรี  ศรีพุทธรินทร์
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงศศิมากรณ์  ภารพัฒน์
 
1. นางนิษฐา  ญาติเจริญ
2. นายปรีชา  มารุตะพันธ์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศรีม่วง
2. เด็กหญิงปภาวี  มีธรรม
 
1. นางสาวทูลใจ  วลัยศรี
2. นางสิรินาถ  เห็มสุข
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงสายธาร  สว่างเนตร
 
1. นางอุบลวัีลย์  ยุติรักษ์
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชาด 1. เด็กชายกฤษฎา  ปรุโปร่ง
 
1. นายธนงค์  กองอุดม
 
181 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกัญยาณี  สายสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
182 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายกฤษณ์  อินทร์อร่าม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
183 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยา 1. เด็กชายจักราวุฒิ   กุลทะโสม
 
1. นายสุนทร   วงษ์จันทร์
 
184 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1. เด็กชายภานุวัฒน์  บรรณศรี
 
1. นายสมชัย  เกษโมลี
 
185 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายสมโภช  ทัศบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
186 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายภูมินทร์  วิลัยศรี
 
1. นายวันชัย  เชื้อทอง
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ดวงจันทร์
2. เด็กชายกฤษณ์  อินทร์อร่าม
3. เด็กหญิงกัญยาณี  สายสิงห์
4. เด็กหญิงจิตรลดา  กันยะมาสา
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทุมโทน
6. เด็กหญิงณัฐปัชณิภรณ์  บัวสิงห์
7. เด็กชายตนุภัทร  ดวงจันทร์
8. เด็กชายตุลาธร  โสภากันต์
9. เด็กชายธนพล  ศุภโกศล
10. เด็กหญิงนฤมล  สีเสน
11. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสุยง
12. เด็กชายประสพชัย  พุ่มพวง
13. เด็กหญิงพรพรรษา  ธนาคุณ
14. เด็กหญิงพรรณนิภา  บุญจูง
15. เด็กชายพีรพล  ไพจิตร
16. เด็กหญิงมนมาตา  ร่วมสุข
17. เด็กหญิงรวิวาร  พลแสน
18. เด็กหญิงศศิโสม  แก้วศรี
19. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สีปัด
20. เด็กชายศุภกฤต  ไชยแสง
21. เด็กชายสมโภชน์  ทัศบุตร
22. เด็กชายสิปปกร  พิสุทธิ์
23. เด็กหญิงสิริยากร  คงทน
24. เด็กหญิงสิรีธร  คุณวุฒิ
25. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทะกาญจน์
26. เด็กหญิงอริสรา  คำพันธ์
27. เด็กหญิงอริสา  ก้อนทอง
28. เด็กหญิงเกวริน  แสนหวัง
29. เด็กชายเกียรติคุณ  ศรีบุญเรือง
30. เด็กชายเทพทัต  พรหมภูศิลาคม
 
1. นางจำรัส  ณุวงษ์ศรี
2. นางดลฤดี  โสภากันต์
3. นางสาวทิพภา  คุณวุฒิ
4. นางประคอง  อินทร์อร่าม
5. นางปราณี  ช่วงโชติ
6. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
7. นายอัมพร  เจริญวงศ์
 
188 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 1. เด็กหญิงเกวลิน  อุดรสาร
 
1. นางสาวรัตติยากร  ตรุวรรณ์
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธนกฤต  จันทมาลี
2. เด็กหญิงประภาพร  วรรณพัฒน์
3. เด็กหญิงวณิชยา  คำหงษา
 
1. นางสาวบุญอุ้ม  ศิริสุข
2. นางสาวปรวรรณ  คันทะจันทร์
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์   คันธะมาลา
2. เด็กหญิงพิชญ์นรี   กัลยา
3. เด็กหญิงสุภาวิกา    สุภาจันทร์
 
1. นางปิยวรรณ  สว่างเนตร
2. นางศิริวรรณ  อุดรวงศ์
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บัวนาค
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นานวลคำ
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กชายสรัล  บุญทิพย์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นานวลคำ
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 1. เด็กชายศุภชัย  อุตรพรม
 
1. นางสาวอรสา  รักษ์มณี
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กชายโชคชัย  ราชปันดิ
 
1. นายประกาศิต  อรกูล
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กชายศักรินทร์  โทบุดดี
 
1. นางกันยา  โพธารินทร์
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กชายปิยะวุฒิ  มิลภัยสง
 
1. นางยุทิพร  แก้วขวัญ
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  แซ่เฮ้ง
 
1. นางยุทิพร  แก้วขวัญ
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 1. เด็กชายตะวัน  สีนอร์
 
1. นายวีระวัฒน์  โพธิพันธ์
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงวัลดา  พันธุระ
 
1. นางเสาวนีย์  จำนงค์
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก่นคูณ
 
1. นางกนกพร  จูงพันธ์
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กชายศุภนัฐ  คามใส
2. เด็กหญิงสาวิตรี  แก้วดี
3. เด็กชายเอกรินทร์  บำรุง
 
1. นางผ่องพันธ์  เตาเงิน
2. นางไพบูลย์  แก้วดี
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กชายกิตติธัช  สาระแสน
2. เด็กชายมานะ  นาตา
3. เด็กหญิงศรุดา  พระโสภา
 
1. นางวรรณทนี  ครองบุญ
2. นางสมบูรณ์  ถีระพันธ์
 
203 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กชายนพนันท์  บุญจอง
2. เด็กชายพงศธร  แซ่อึ้ง
 
1. นายมนตรี  เชื้อนิล
2. นางสาวสมพร  มีมา
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงพันทิพย์  ขันติจิตร
2. เด็กชายยศศักดิ์  เวียงภักดิ์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ชื่อเพราะ
2. นางอิงกมล  บุญลือ
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กชายนครินทร์  พระโสภา
2. เด็กชายเจษฏาพร  อินนา
 
1. นางมยุลี  เกื้อทาน
2. นายเฉลย  พระโสภา
 
206 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 1. เด็กหญิงนัยนา  คำลอย
2. เด็กชายศุภกฤต  โสดา
 
1. นางกฤษณา  เจริญวงค์
2. นางปวีณา  บรรธุปา
 
207 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 1. เด็กชายชัยมงคล  สาลีศรี
2. เด็กหญิงอรดา  สูงขาว
 
1. นายชม  ทาตะชัย
2. นายทวีชัย  อุทรักษ์
 
208 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงาม 1. เด็กหญิงฐิตินา   สารราษฎร์
2. เด็กชายศักรินทร์  โทบุดดี
 
1. นางกันยา  โพธารินทร์
2. นางปิ่นเพชร  พิมพารัตน์
 
209 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายจตุพร  วงศ์แสง
2. เด็กชายจรัญ  พิมเสน
3. เด็กหญิงนัดดาพร  ประสมสุข
4. เด็กชายภานุวัฒน์  แสงใส
5. เด็กหญิงวันวิษา  ปาตะสี
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  สายวร
7. เด็กหญิงอมรวดี  เกษมสุข
 
1. นายศุภกร  สายสุด
2. นางอภัยพัก  หินอ่อน
3. นางอมรรัตน์  บุญมาศ
 
210 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงกาญจนีย์  แก้วพิทักษ์
2. เด็กหญิงชีวานันท์  พันธ์เพชร
3. เด็กหญิงพลอย  เมืองคง
4. เด็กหญิงพลอย  ลิมปัสวัสดิ์
5. เด็กหญิงพันพะสา  แสงแก้ว
6. เด็กหญิงศรุดา  พระโสภา
7. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  เข็มพันธ์
 
1. นางนางพรพรหม  สุภาพรม
2. นางสาวพรทิพา  ขุมคำ
3. นางมยุลี  เกื้อทาน
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  กันภูมิ
 
1. นายณัฐชัย  ศรีทอง
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงศันศนีย์  เห็มกอง
 
1. นางอรชร  กันภูมิ
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 1. เด็กชายอรรถพล  พรมท้าว
 
1. นายสุเมธา  สมน้อย
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พิลาทอง
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กชายธนพร  นนทะลุน
 
1. นายสิน   บุตรจันทร์
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กชายวันเฉลิม  ห่วงแก้ว
 
1. นายไพโรจน์  สมบูรณ์
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนค้อ 1. เด็กชายรวิมล  สัจจะ
 
1. นางวิไลพร  ทะนงค์
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กชายณัฐพงศ์  รุ่งเรือง
 
1. นางอาภรณ์  รุ่งเรือง
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  หาริตะวัน
 
1. นางธนาภรณ์  สินเติม
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงนัดดาพร  ประสมสุข
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จำปา
3. เด็กหญิงวันวิษา  ปาตะสี
4. เด็กหญิงสุพัตรา  หาวงค์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  สายวร
6. เด็กหญิงอมราวดี  เกษมสุข
 
1. นายศุภกร  สายสุด
2. นางอภัยพัก  หินอ่อน
3. นางอมรัตน์  บุญมาศ
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงธัญพิมล  มณเทียน
2. เด็กชายนนทวัฒน์  วรรณะพิมพ์
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  โพธารินทร์
4. เด็กหญิงพัชรา  ปัตถาลี
5. เด็กหญิงพัชรี  วรรณทอง
6. เด็กหญิงศิรินทรา  คำภา
 
1. นางสาวณัฐธิณี  บุญมาศ
2. นางอภัยพัท  หินอ่อน
3. นางอรมรัตน์  บุญมาศ
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงกาญจนีย์  แก้วพิทักษ์
2. เด็กหญิงพลอย  เมืองคง
3. เด็กหญิงพลอย  ลิมปิสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพันพะสา  แสงแก้ว
 
1. นางพรพรหม  สุภาพรม
2. นางมยุลี  เกื้อทาน
3. นางวนิดา  เบ้าตุ้ม
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงธัญพิมล  มณเทียน
2. เด็กชายนนทวัฒน์  วรรณพิมพ์
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  โพะารินทร์
4. เด็กหญิงพัชรา  ปัตถาลี
5. เด็กหญิงพัชรี  วรรณทอง
6. เด็กหญิงศิรินทรา  คำภา
 
1. นายศุภกร  สายสุด
2. นางอภัยพัก  หินอ่อน
3. นางอมรรัตน์  บุญมาศ
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กชายปิยะวุฒิ  มิลภัยสง
 
1. นายคมสันต์  ภิรมย์
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  จันทร์ป้อง
 
1. นางวิจิตรา  ทัพซ้าย
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงนันทิวา  ธรรมวะรีย์
 
1. นางรติรส  ลำพุทธา
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงวัลดา  พันธุระ
 
1. นางสาวประไพร  บรรลุ
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราพร  สาเลิศ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เหมือนเหลา
3. เด็กหญิงนิชากร  ผลกอง
4. เด็กหญิงปลัดดา  พละศูนย์
5. เด็กหญิงศศิธร  กันภัย
6. เด็กหญิงอรยา  สันตะวงค์
 
1. นางสุรีพร  ศรีบู
2. นางสาวอรเกษม  สารโท
3. นางไพวรรณ  ลิวงค์ศา
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หงส์ยืน
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญช่วย
3. เด็กหญิงปฑิตตา  นนทะวงศ์
 
1. นางสาวศิริกมล  สมวงศ์
2. นางอัจฉราภรณ์  รัญน์ชกานนท์
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กหญิงคำแพง  เสริมทรัพย์
2. เด็กหญิงนิลวรรณ  อัมชัย
3. เด็กหญิงออมสิน  สิทธิธรรม
 
1. นางสาวนัตติยา  พรมนต์
2. นางลาวัณย์  พวงศรี
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กหญิงจรรยา  ช่วยมิตร
2. เด็กหญิงอรนิภา  จุลบุตร
3. เด็กหญิงเมธาวี  บุญมาลี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  โสภิพันธ์
2. นางวิระวรรณ  หลวงเทพ
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเยีย 1. เด็กชายนวดล  สมชม
2. เด็กชายสุนทร  สุพล
3. เด็กชายเตชินท์  มาดาโต
 
1. นางสมโภชน์  นามแสง
2. นางสาวสุพินยา  เบ้าทอง
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 1. เด็กชายทนุธรรม  มงคลกุล
2. เด็กชายธีระวิทย์  ทาตาสุข
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญจักษุ
 
1. นางธีรารัตน์  พิกุลศรี
2. นายเสนอ  จันทสม
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กชายณัฐพล  กัณหาคม
2. เด็กชายทินกร  ทองแก้ว
3. เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุตรดาจักร์
 
1. นายสัญญา  จำปาโท
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กหญิงณพัทร  ณ ทอน
2. เด็กหญิงปาริสา  หาดี
3. เด็กชายยุระทิตย์  ไชยโท
 
1. นางลาวัณย์  พวงศรี
2. นางอัชพรรณ  เสียงเสนาะ
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กชายอนุชิต  วงศาราษฐร์
2. เด็กชายอนุภาพ  พุทธรัตน์
 
1. นายสัญญา  จำปาโท
2. นายโอภาส  เมฆา
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมิ่งมงคล 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงเอื้อมพร  เวียงนนท์
 
1. นายฤทธิรงค์  ศิริวิริยานันท์
2. นายเสน่ห์  กาเล็ก
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงสุธิตา  พันธุ์ชาติ
 
1. นางสาวบังอร  โพธิ์จันทร์
2. นางสาวพัชราภรณ์  นานวลคำ
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กชายภูวัต   ปรือทอง
2. เด็กชายสามารถ  มุทาพร
3. เด็กชายเมฆิน  พูนเพิ่ม
 
1. นางปิโยรส  แสวงผล
2. นายฤทธิ์สำเรียง  ลูกบัว
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงนิตยา  ทองเกลี้ยง
2. เด็กหญิงรัตนา   กุมแก้ว
3. เด็กหญิงวาสนา   ใจงาม
 
1. นางสาวนภาพร   ลุสมบัติ
2. นายนิยม  ปรีดาศักดิ์
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุวะมาตย์
2. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  จันทร์ป้อง
3. เด็กชายสงกรานต์  โพธิ์ศรี
 
1. นายพัฒนสิทธิ์  เจริญบุญ
2. นายอำนาจ  รุจิตร
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กชายกฤษดาชัย  อุทิตสาร
2. เด็กชายปิยะวัตร  กุมภิโร
3. เด็กชายอดิศักดิ์  อ่อนหวาน
 
1. นางปิโยรส  แสวงผล
2. นายฤทธิ์สำเรียง  ลูกบัว