สรุปเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองอำนาจเจริญ 40 3 5 5 48
2 อนุบาลอำนาจเจริญ 28 7 2 1 37
3 เจริญวิทยา 24 2 2 1 28
4 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 20 3 0 0 23
5 ชุมชนเปือยหัวดง 19 10 5 3 34
6 ชุมชนไร่สีสุก 19 3 7 1 29
7 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 19 3 5 0 27
8 อนุบาลปทุมราชวงศา 17 5 5 4 27
9 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 16 5 2 0 23
10 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 16 3 5 0 24
11 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 15 11 1 1 27
12 บ้านไก่คำ 14 8 5 3 27
13 ชุมชนโคกสารวิทยา 14 8 4 5 26
14 พัฒนาสามัคคี 14 8 2 4 24
15 บ้านสร้างถ่อ 13 6 3 4 22
16 นาผือโคกกอก 13 3 2 1 18
17 บ้านหนองไฮ 12 7 5 2 24
18 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 12 4 4 2 20
19 บ้านนาหมอม้า 12 3 5 1 20
20 บ้านโพนทอง 12 3 1 3 16
21 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 12 1 0 0 13
22 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 11 7 5 0 23
23 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 11 7 4 2 22
24 บ้านบุ่งเขียว 11 4 3 2 18
25 โคกพระวินัยดี 11 0 1 0 12
26 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 10 9 4 3 23
27 บ้านน้ำท่วม 10 6 5 3 21
28 บ้านหินเกิ้ง 10 3 5 0 18
29 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 10 3 2 0 15
30 ชุมชนบ้านคำพระ 10 3 1 2 14
31 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 10 2 2 0 14
32 ชุมชนบ้านเสารีก 9 9 3 3 21
33 บ้านจานลาน 9 7 4 0 20
34 บ้านดอนแดงนาโนน 9 4 1 0 14
35 บ้านหนองปลิง 9 3 2 0 14
36 บ้านเสียว 9 3 0 0 12
37 ประชารัฐวิทยา 9 2 2 0 13
38 นาแต้โคกสำราญ 9 1 8 3 18
39 บ้านหนองบัวสงยาง 9 0 1 2 10
40 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 8 7 6 5 21
41 ธันยธรณ์พิทยา 8 4 4 3 16
42 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 8 0 3 0 11
43 โพธิ์ศิลานาหว้า 8 0 0 0 8
44 บ้านกุดปลาดุก 7 6 2 3 15
45 บ้านสว่างใต้ 7 5 0 2 12
46 บ้านโนนกุง 7 3 1 1 11
47 นาเจริญหนองแดง 7 2 3 1 12
48 บ้านโนนแคน 6 4 4 4 14
49 บ้านลือนาคำ 6 3 1 2 10
50 สามแยกผดุงวิทย์ 6 3 1 2 10
51 บ้านนาหนองใหญ่ 6 2 1 0 9
52 บ้านนายูง 6 2 0 0 8
53 บ้านคำสร้างบ่อ 6 1 1 1 8
54 บ้านโนนงาม 6 1 0 0 7
55 บ้านทวีผล 6 1 0 0 7
56 บ้านกุงชัย 6 0 1 0 7
57 บ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 6 0 0 0 6
58 ตชด.บ้านป่าก่อ 5 6 2 1 13
59 อนุบาลเสนางคนิคม 5 5 3 1 13
60 บ่อบุโปโล 5 4 1 3 10
61 บ้านโสกใหญ่ 5 3 1 1 9
62 บ้านชะแงะ 5 3 0 1 8
63 บ้านโนนค้อ 5 3 0 0 8
64 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 5 2 2 0 9
65 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 5 2 0 0 7
66 บ้านบ่อชะเนง 5 1 0 0 6
67 บ้านโคกก่องนคร 5 1 0 0 6
68 บ้านนาเวียง 5 0 0 2 5
69 บ้านก่อนาดี 5 0 0 0 5
70 บ้านหนองไผ่ 5 0 0 0 5
71 บ้านหัวตะพาน 5 0 0 0 5
72 บ้านโนนเมือง 5 0 0 0 5
73 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี 4 6 1 0 11
74 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 4 5 1 1 10
75 บ้านแยหนองแคน 4 5 1 0 10
76 บ้านห้วยทม 4 4 2 2 10
77 บ้านโนนดู่ 4 4 0 0 8
78 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 4 3 3 0 10
79 วิสุทธิวงศ์ 4 3 1 1 8
80 บ้านไร่ขี 4 2 5 0 11
81 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 4 2 2 1 8
82 บ้านถ่อนดอนม่วง 4 2 2 0 8
83 บ้านนาเยีย 4 2 1 0 7
84 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 4 2 0 0 6
85 หัวดงหนองคลอง 4 1 1 1 6
86 ดอนหวายหวายตาใกล้ 4 1 0 1 5
87 บ้านดู่พัฒนา 4 1 0 0 5
88 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 4 0 3 2 7
89 โคกสูง-เหล่าหนาด 4 0 2 0 6
90 บ้านหนองสะโน 4 0 0 0 4
91 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 3 4 4 1 11
92 บ้านคำปอแก้วคำไหล 3 4 4 0 11
93 บ้านคำเดือย 3 4 1 0 8
94 บ้านนาสีดา 3 3 3 0 9
95 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 3 2 0 1 5
96 ห้วยไร่หาดทรายมูล 3 1 3 0 7
97 อนุบาลชานุมาน 3 1 2 0 6
98 บ้านคึมข่า 3 1 0 0 4
99 บ้านทุ่งสว่าง 3 1 0 0 4
100 โนนสูงโคกกลาง 3 0 4 1 7
101 บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 3 0 3 0 6
102 บ้านนาดอกไม้ 3 0 2 1 5
103 บ้านกุดสิม 3 0 1 2 4
104 บ้านโคกกลางเหนือ 3 0 1 0 4
105 บ้านดอนชาด 3 0 1 0 4
106 บ้านโนนผักหวาน 3 0 1 0 4
107 บ้านนาสีนวน 3 0 1 0 4
108 บ้านหินสิ่ว 3 0 0 3 3
109 บ้านนาเรือง 3 0 0 1 3
110 บ้านหนองยาง 3 0 0 1 3
111 นิคมชานุมานสงเคราะห์1 3 0 0 0 3
112 บ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 3 0 0 0 3
113 บ้านเป้า 3 0 0 0 3
114 บ้านนาป่าแซง 2 6 1 0 9
115 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 2 4 3 0 9
116 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 2 4 0 1 6
117 บ้านหนองแก้ว 2 3 1 3 6
118 บ้านไร่สมบูรณ์ 2 3 0 0 5
119 บ้านหินกอง (บ้านนามน) 2 2 3 3 7
120 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 2 2 2 1 6
121 บ้านคำย่านาง 2 2 2 1 6
122 ประชาสามัคคี 2 2 1 0 5
123 บ้านโคกเลาะ 2 2 0 0 4
124 บ้านโพนเมืองน้อย 2 1 2 0 5
125 บ้านตาด 2 1 1 3 4
126 บ้านคำแก้ว 2 1 1 0 4
127 บ้านหนองเทา 2 1 1 0 4
128 บ้านนาคำ 2 1 1 0 4
129 บ้านพุทธรักษา 2 1 1 0 4
130 บ้านนาโพธิ์ 2 1 1 0 4
131 เพียงหลวง9 2 1 1 0 4
132 บ้านแสนสุข 2 1 0 1 3
133 เหล่ายางชุมสามัคคี 2 1 0 1 3
134 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 2 1 0 0 3
135 บ้านนางาม 2 1 0 0 3
136 บ้านภูเขาขาม 2 0 3 1 5
137 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 2 0 2 0 4
138 บ้านคำโพน 2 0 1 0 3
139 บ้านถ่อนใหญ่ 2 0 1 0 3
140 บ้านหนองเรือ 2 0 1 0 3
141 บ้านสามัคคี 2 0 1 0 3
142 บ้านโคกจักจั่น 2 0 1 0 3
143 บ้านนายม 2 0 0 2 2
144 บ้านโนนสำราญ 2 0 0 0 2
145 บ้านนาคำสามัคคี 2 0 0 0 2
146 นาแวงหนองหัวลิง 2 0 0 0 2
147 บ้านหินขัน 2 0 0 0 2
148 บ้านโนนสูง 2 0 0 0 2
149 บ้านโคกกลาง 1 7 2 1 10
150 บ้านหนองแมงดา 1 5 1 0 7
151 ชุมชนบ้านจิกดู่ 1 4 3 1 8
152 บ้านสมสะอาดเนินกุง 1 4 1 1 6
153 คุรุประชาสรรค์ 1 3 1 0 5
154 บ้านผึ้ง 1 3 0 0 4
155 บ้านดอนหมู 1 2 1 1 4
156 บ้านคำข่า 1 2 1 0 4
157 บ้านเชือก 1 2 0 0 3
158 หนองยอดู่ในวิทยา 1 1 4 0 6
159 ดงแสนแก้วดงสำราญ 1 1 2 1 4
160 บ้านบก 1 1 2 1 4
161 บ้านวังแคน 1 1 1 1 3
162 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 1 1 1 0 3
163 บ้านไม้กลอนดอนหวาย 1 1 1 0 3
164 บ้านสงยางนาตากล้า 1 1 1 0 3
165 บ้านดอนชีหนองมะยอด 1 1 0 2 2
166 ดงบังโนนจานเสาเล้า 1 1 0 1 2
167 บ้านคึมใหญ่ 1 1 0 0 2
168 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
169 บ้านหนองขอน 1 1 0 0 2
170 บ้านโนนหนามแท่ง 1 1 0 0 2
171 บ้านนิคม 1 1 0 0 2
172 หนองแห่โนนสมบูรณ์ 1 1 0 0 2
173 โคกศรีหนองคลอง 1 1 0 0 2
174 บ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 1 1 0 0 2
175 บ้านดงบังพัฒนา 1 1 0 0 2
176 บ้านหนองโนสวนโคก 1 1 0 0 2
177 บ้านโนนหวางโนนกุง 1 1 0 0 2
178 อุ่มยางหนองดั่ง 1 0 3 0 4
179 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) 1 0 1 1 2
180 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 1 0 1 0 2
181 บ้านจิก 1 0 1 0 2
182 บ้านเกษมสุข 1 0 1 0 2
183 บ้านสามัคคีพัฒนา 1 0 0 3 1
184 แก้งกฐินภูจำปา 1 0 0 1 1
185 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0 1 1
186 บ้านคันสูง 1 0 0 0 1
187 คำมะเบื่อแสงเพชร 1 0 0 0 1
188 หนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 0 0 0 1
189 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 1 0 0 0 1
190 นาห้วยยางสองคอน 1 0 0 0 1
191 บ้านคำกลาง 1 0 0 0 1
192 บ้านโป่งหิน 1 0 0 0 1
193 บ้านเวียงหลวง 1 0 0 0 1
194 บ้านม่วงสวาสดิ์ 1 0 0 0 1
195 บ้านห้วยงูเหลือม 1 0 0 0 1
196 บ้านขุมเหล็ก 1 0 0 0 1
197 บ้านดอนแดง 1 0 0 0 1
198 บ้านฟ้าห่วน 1 0 0 0 1
199 บ้านหนองคล้า 1 0 0 0 1
200 บ้านเจริญสามัคคี 1 0 0 0 1
201 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 1 0 0 0 1
202 บ้านโคกช้างฮ้าย 1 0 0 0 1
203 บ้านโนนค้อทุ่ง 1 0 0 0 1
204 ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 1 0 0 0 1
205 ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) 1 0 0 0 1
206 หนองข่าป่าหวาย 0 3 0 1 3
207 บ้านท่ายางชุม 0 3 0 1 3
208 บ้านนาสะแบง 0 3 0 0 3
209 บ้านโคกก่ง 0 2 2 1 4
210 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 0 2 1 0 3
211 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 0 2 0 0 2
212 บ้านดอนไร่ 0 2 0 0 2
213 บ้านห่องเตย 0 2 0 0 2
214 บ้านเหล่าเลิง 0 2 0 0 2
215 บ้านชูชาติ 0 1 2 1 3
216 บ้านยางช้า 0 1 1 1 2
217 มิ่งมงคล 0 1 0 0 1
218 บ้านชาด 0 1 0 0 1
219 บ้านดงสวาง 0 1 0 0 1
220 บ้านดอนเมย 0 1 0 0 1
221 บ้านน้ำซับ 0 1 0 0 1
222 บ้านโค้งอร่าม 0 1 0 0 1
223 บ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 0 1 0 0 1
224 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 0 1 0 0 1
225 บ้านโสกท่าวังหิน 0 0 2 0 2
226 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 0 0 1 0 1
227 บ้านโพนขวาว 0 0 1 0 1
228 บ้านโพนเมือง 0 0 0 2 0
229 บ้านศรีราชา 0 0 0 1 0
230 บ้านหนองแคน 0 0 0 1 0
231 บ้านเหล่าขวาว 0 0 0 1 0
232 นาวังกุดตากล้า 0 0 0 0 0
233 บ้านนาเมือง 0 0 0 0 0
รวม 1,000 442 287 157 1,729