สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองอำนาจเจริญ 12 9 7 28 40 3 5 5 48
2 อนุบาลอำนาจเจริญ 9 11 3 23 28 7 2 1 37
3 บ้านหนองไฮ 9 2 1 12 12 7 5 2 24
4 เจริญวิทยา 8 6 3 17 24 2 2 1 28
5 บ้านนาหมอม้า 8 3 1 12 12 3 5 1 20
6 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 7 7 3 17 20 3 0 0 23
7 ชุมชนไร่สีสุก 7 5 3 15 19 3 7 1 29
8 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 7 5 2 14 16 5 2 0 23
9 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 6 6 0 12 19 3 5 0 27
10 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 6 0 4 10 16 3 5 0 24
11 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 5 5 1 11 11 7 5 0 23
12 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 5 3 0 8 10 2 2 0 14
13 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 5 1 1 7 11 7 4 2 22
14 บ้านไก่คำ 4 6 3 13 14 8 5 3 27
15 พัฒนาสามัคคี 4 6 1 11 14 8 2 4 24
16 บ้านโพนทอง 4 4 1 9 12 3 1 3 16
17 ชุมชนเปือยหัวดง 4 1 7 12 19 10 5 3 34
18 ประชารัฐวิทยา 4 1 1 6 9 2 2 0 13
19 โพธิ์ศิลานาหว้า 4 0 1 5 8 0 0 0 8
20 บ้านกุดปลาดุก 4 0 0 4 7 6 2 3 15
21 บ้านนาหนองใหญ่ 4 0 0 4 6 2 1 0 9
22 ชุมชนโคกสารวิทยา 3 5 2 10 14 8 4 5 26
23 อนุบาลปทุมราชวงศา 3 4 5 12 17 5 5 4 27
24 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 3 4 3 10 15 11 1 1 27
25 บ้านสร้างถ่อ 3 2 4 9 13 6 3 4 22
26 ชุมชนบ้านเสารีก 3 2 0 5 9 9 3 3 21
27 บ้านโนนกุง 3 1 0 4 7 3 1 1 11
28 บ้านโนนงาม 3 1 0 4 6 1 0 0 7
29 บ้านจานลาน 3 0 5 8 9 7 4 0 20
30 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 3 0 4 7 5 2 2 0 9
31 บ้านไร่ขี 3 0 1 4 4 2 5 0 11
32 นาเจริญหนองแดง 3 0 0 3 7 2 3 1 12
33 บ้านคึมข่า 3 0 0 3 3 1 0 0 4
34 บ้านโคกกลางเหนือ 3 0 0 3 3 0 1 0 4
35 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 3 0 0 3 2 4 3 0 9
36 นาผือโคกกอก 2 4 3 9 13 3 2 1 18
37 บ้านบุ่งเขียว 2 4 0 6 11 4 3 2 18
38 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 2 3 2 7 12 1 0 0 13
39 บ้านเสียว 2 3 1 6 9 3 0 0 12
40 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 2 3 0 5 8 0 3 0 11
41 บ่อบุโปโล 2 2 2 6 5 4 1 3 10
42 ชุมชนบ้านคำพระ 2 1 5 8 10 3 1 2 14
43 โคกพระวินัยดี 2 1 2 5 11 0 1 0 12
44 บ้านลือนาคำ 2 1 0 3 6 3 1 2 10
45 สามแยกผดุงวิทย์ 2 1 0 3 6 3 1 2 10
46 บ้านนาเวียง 2 1 0 3 5 0 0 2 5
47 บ้านก่อนาดี 2 0 2 4 5 0 0 0 5
48 บ้านดู่พัฒนา 2 0 2 4 4 1 0 0 5
49 บ้านนาเยีย 2 0 0 2 4 2 1 0 7
50 อนุบาลชานุมาน 2 0 0 2 3 1 2 0 6
51 บ้านทุ่งสว่าง 2 0 0 2 3 1 0 0 4
52 บ้านโพนเมืองน้อย 2 0 0 2 2 1 2 0 5
53 บ้านชะแงะ 1 3 0 4 5 3 0 1 8
54 บ้านหินเกิ้ง 1 2 4 7 10 3 5 0 18
55 บ้านนายูง 1 2 1 4 6 2 0 0 8
56 บ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 1 2 1 4 6 0 0 0 6
57 ตชด.บ้านป่าก่อ 1 2 1 4 5 6 2 1 13
58 บ้านดอนชาด 1 2 0 3 3 0 1 0 4
59 นาแต้โคกสำราญ 1 1 3 5 9 1 8 3 18
60 ธันยธรณ์พิทยา 1 1 3 5 8 4 4 3 16
61 บ้านดอนแดงนาโนน 1 1 2 4 9 4 1 0 14
62 บ้านบ่อชะเนง 1 1 2 4 5 1 0 0 6
63 บ้านหนองปลิง 1 1 1 3 9 3 2 0 14
64 บ้านโนนค้อ 1 1 1 3 5 3 0 0 8
65 บ้านนาดอกไม้ 1 1 1 3 3 0 2 1 5
66 บ้านหนองบัวสงยาง 1 1 0 2 9 0 1 2 10
67 บ้านโคกก่องนคร 1 1 0 2 5 1 0 0 6
68 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1 1 0 2 4 5 1 1 10
69 บ้านโนนผักหวาน 1 1 0 2 3 0 1 0 4
70 บ้านกุงชัย 1 0 1 2 6 0 1 0 7
71 บ้านโสกใหญ่ 1 0 1 2 5 3 1 1 9
72 บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 1 0 1 2 3 0 3 0 6
73 บ้านคำแก้ว 1 0 1 2 2 1 1 0 4
74 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี 1 0 0 1 4 6 1 0 11
75 หัวดงหนองคลอง 1 0 0 1 4 1 1 1 6
76 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1 0 0 1 3 2 0 1 5
77 บ้านนาสีนวน 1 0 0 1 3 0 1 0 4
78 บ้านหินสิ่ว 1 0 0 1 3 0 0 3 3
79 บ้านโคกเลาะ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
80 บ้านแสนสุข 1 0 0 1 2 1 0 1 3
81 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 1 0 0 1 2 0 2 0 4
82 ดงแสนแก้วดงสำราญ 1 0 0 1 1 1 2 1 4
83 บ้านวังแคน 1 0 0 1 1 1 1 1 3
84 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 1 0 0 1 1 1 1 0 3
85 ดงบังโนนจานเสาเล้า 1 0 0 1 1 1 0 1 2
86 บ้านคึมใหญ่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
87 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
88 บ้านหนองขอน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
89 บ้านคันสูง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 คำมะเบื่อแสงเพชร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 หนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 มิ่งมงคล 1 0 0 1 0 1 0 0 1
93 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 0 5 2 7 10 9 4 3 23
94 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 0 4 2 6 12 4 4 2 20
95 บ้านหนองไผ่ 0 3 2 5 5 0 0 0 5
96 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 0 2 5 7 10 3 2 0 15
97 โคกสูง-เหล่าหนาด 0 2 2 4 4 0 2 0 6
98 บ้านโนนดู่ 0 2 1 3 4 4 0 0 8
99 บ้านไร่สมบูรณ์ 0 2 0 2 2 3 0 0 5
100 บ้านหนองเทา 0 2 0 2 2 1 1 0 4
101 บ้านโนนสำราญ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
102 บ้านหนองแมงดา 0 2 0 2 1 5 1 0 7
103 บ้านน้ำท่วม 0 1 3 4 10 6 5 3 21
104 บ้านห้วยทม 0 1 3 4 4 4 2 2 10
105 บ้านสว่างใต้ 0 1 2 3 7 5 0 2 12
106 บ้านทวีผล 0 1 2 3 6 1 0 0 7
107 บ้านคำปอแก้วคำไหล 0 1 2 3 3 4 4 0 11
108 อนุบาลเสนางคนิคม 0 1 1 2 5 5 3 1 13
109 บ้านหัวตะพาน 0 1 1 2 5 0 0 0 5
110 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 0 1 1 2 4 2 0 0 6
111 ห้วยไร่หาดทรายมูล 0 1 1 2 3 1 3 0 7
112 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 0 1 1 2 2 4 0 1 6
113 บ้านนาคำ 0 1 1 2 2 1 1 0 4
114 บ้านพุทธรักษา 0 1 1 2 2 1 1 0 4
115 ชุมชนบ้านจิกดู่ 0 1 1 2 1 4 3 1 8
116 บ้านสมสะอาดเนินกุง 0 1 1 2 1 4 1 1 6
117 แก้งกฐินภูจำปา 0 1 1 2 1 0 0 1 1
118 วิสุทธิวงศ์ 0 1 0 1 4 3 1 1 8
119 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 0 1 0 1 4 2 2 1 8
120 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 0 1 0 1 4 0 3 2 7
121 บ้านกุดสิม 0 1 0 1 3 0 1 2 4
122 บ้านนาเรือง 0 1 0 1 3 0 0 1 3
123 นิคมชานุมานสงเคราะห์1 0 1 0 1 3 0 0 0 3
124 บ้านหินกอง (บ้านนามน) 0 1 0 1 2 2 3 3 7
125 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 0 1 0 1 2 2 2 1 6
126 บ้านคำย่านาง 0 1 0 1 2 2 2 1 6
127 เหล่ายางชุมสามัคคี 0 1 0 1 2 1 0 1 3
128 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
129 คุรุประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 3 1 0 5
130 บ้านดอนหมู 0 1 0 1 1 2 1 1 4
131 บ้านบก 0 1 0 1 1 1 2 1 4
132 บ้านโนนหนามแท่ง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
133 บ้านสามัคคีพัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 3 1
134 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
135 นาห้วยยางสองคอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
136 บ้านคำกลาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
137 บ้านโป่งหิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
138 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 0 0 3 3 8 7 6 5 21
139 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 0 0 3 3 4 3 3 0 10
140 บ้านหนองยาง 0 0 2 2 3 0 0 1 3
141 บ้านคำโพน 0 0 2 2 2 0 1 0 3
142 บ้านโนนแคน 0 0 1 1 6 4 4 4 14
143 บ้านคำสร้างบ่อ 0 0 1 1 6 1 1 1 8
144 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 0 0 1 1 5 2 0 0 7
145 บ้านโนนเมือง 0 0 1 1 5 0 0 0 5
146 ดอนหวายหวายตาใกล้ 0 0 1 1 4 1 0 1 5
147 บ้านหนองสะโน 0 0 1 1 4 0 0 0 4
148 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 0 0 1 1 3 4 4 1 11
149 บ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
150 บ้านหนองแก้ว 0 0 1 1 2 3 1 3 6
151 บ้านนางาม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
152 บ้านภูเขาขาม 0 0 1 1 2 0 3 1 5
153 บ้านถ่อนใหญ่ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
154 บ้านนาคำสามัคคี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
155 บ้านนิคม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
156 หนองแห่โนนสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
157 โคกศรีหนองคลอง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
158 บ้านเวียงหลวง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
159 หนองข่าป่าหวาย 0 0 1 1 0 3 0 1 3
160 บ้านโคกก่ง 0 0 1 1 0 2 2 1 4
161 บ้านแยหนองแคน 0 0 0 0 4 5 1 0 10
162 บ้านถ่อนดอนม่วง 0 0 0 0 4 2 2 0 8
163 บ้านคำเดือย 0 0 0 0 3 4 1 0 8
164 บ้านนาสีดา 0 0 0 0 3 3 3 0 9
165 โนนสูงโคกกลาง 0 0 0 0 3 0 4 1 7
166 บ้านเป้า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
167 บ้านนาป่าแซง 0 0 0 0 2 6 1 0 9
168 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 2 2 1 0 5
169 บ้านตาด 0 0 0 0 2 1 1 3 4
170 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
171 เพียงหลวง9 0 0 0 0 2 1 1 0 4
172 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
173 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
174 บ้านโคกจักจั่น 0 0 0 0 2 0 1 0 3
175 บ้านนายม 0 0 0 0 2 0 0 2 2
176 นาแวงหนองหัวลิง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านหินขัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
179 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 7 2 1 10
180 บ้านผึ้ง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
181 บ้านคำข่า 0 0 0 0 1 2 1 0 4
182 บ้านเชือก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
183 หนองยอดู่ในวิทยา 0 0 0 0 1 1 4 0 6
184 บ้านไม้กลอนดอนหวาย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
185 บ้านสงยางนาตากล้า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
186 บ้านดอนชีหนองมะยอด 0 0 0 0 1 1 0 2 2
187 บ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
188 บ้านดงบังพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
189 บ้านหนองโนสวนโคก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
190 บ้านโนนหวางโนนกุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
191 อุ่มยางหนองดั่ง 0 0 0 0 1 0 3 0 4
192 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
193 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
194 บ้านจิก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
195 บ้านเกษมสุข 0 0 0 0 1 0 1 0 2
196 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
197 บ้านม่วงสวาสดิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านห้วยงูเหลือม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านขุมเหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านดอนแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านฟ้าห่วน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 บ้านเจริญสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านโคกช้างฮ้าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านโนนค้อทุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านท่ายางชุม 0 0 0 0 0 3 0 1 3
210 บ้านนาสะแบง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
211 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
212 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
213 บ้านดอนไร่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
214 บ้านห่องเตย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
215 บ้านเหล่าเลิง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
216 บ้านชูชาติ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
217 บ้านยางช้า 0 0 0 0 0 1 1 1 2
218 บ้านชาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 บ้านดงสวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
220 บ้านดอนเมย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
221 บ้านน้ำซับ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
222 บ้านโค้งอร่าม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
223 บ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
224 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
225 บ้านโสกท่าวังหิน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
226 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
227 บ้านโพนขวาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
228 บ้านโพนเมือง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
229 บ้านศรีราชา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
230 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
231 บ้านเหล่าขวาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
232 นาวังกุดตากล้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233 บ้านนาเมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 242 209 175 626 1,000 442 287 157 1,729