สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองอำนาจเจริญ 12 9 7 28 40 3 5 5 48
2 อนุบาลอำนาจเจริญ 9 11 3 23 28 7 2 1 37
3 เจริญวิทยา 8 6 3 17 24 2 2 1 28
4 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 6 7 2 15 18 3 0 0 21
5 ชุมชนไร่สีสุก 6 5 3 14 18 3 7 1 28
6 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 5 5 1 11 11 7 5 0 23
7 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 5 3 0 8 10 2 2 0 14
8 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 5 0 4 9 15 3 5 0 23
9 บ้านไก่คำ 4 5 3 12 13 8 5 3 26
10 บ้านโพนทอง 4 4 1 9 12 3 1 3 16
11 ชุมชนเปือยหัวดง 4 1 7 12 19 10 5 3 34
12 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 4 1 1 6 9 7 4 2 20
13 ประชารัฐวิทยา 4 1 1 6 9 2 2 0 13
14 โพธิ์ศิลานาหว้า 4 0 1 5 8 0 0 0 8
15 บ้านกุดปลาดุก 4 0 0 4 7 6 2 3 15
16 ชุมชนโคกสารวิทยา 3 5 2 10 14 8 4 5 26
17 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 3 4 3 10 15 11 1 1 27
18 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 3 4 0 7 13 3 5 0 21
19 บ้านสร้างถ่อ 3 2 4 9 13 6 3 4 22
20 บ้านโนนกุง 3 1 0 4 7 3 1 1 11
21 บ้านจานลาน 3 0 5 8 9 7 4 0 20
22 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 3 0 4 7 5 2 2 0 9
23 บ้านไร่ขี 3 0 1 4 4 2 5 0 11
24 นาเจริญหนองแดง 3 0 0 3 7 2 3 1 12
25 บ้านนาหนองใหญ่ 3 0 0 3 5 2 1 0 8
26 บ้านคึมข่า 3 0 0 3 3 1 0 0 4
27 บ้านโคกกลางเหนือ 3 0 0 3 3 0 1 0 4
28 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 3 0 0 3 2 4 3 0 9
29 นาผือโคกกอก 2 4 3 9 13 3 2 1 18
30 บ้านบุ่งเขียว 2 4 0 6 11 4 3 2 18
31 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 2 3 2 7 11 1 0 0 12
32 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 2 3 0 5 8 0 3 0 11
33 บ่อบุโปโล 2 2 2 6 5 4 1 3 10
34 ชุมชนบ้านเสารีก 2 2 0 4 8 9 3 3 20
35 ชุมชนบ้านคำพระ 2 1 5 8 10 3 1 2 14
36 โคกพระวินัยดี 2 1 2 5 11 0 1 0 12
37 สามแยกผดุงวิทย์ 2 1 0 3 6 3 1 2 10
38 บ้านนาเวียง 2 1 0 3 5 0 0 2 5
39 บ้านหนองไฮ 2 1 0 3 4 5 4 1 13
40 บ้านก่อนาดี 2 0 2 4 5 0 0 0 5
41 อนุบาลชานุมาน 2 0 0 2 3 1 2 0 6
42 บ้านทุ่งสว่าง 2 0 0 2 3 1 0 0 4
43 บ้านโพนเมืองน้อย 2 0 0 2 2 1 2 0 5
44 พัฒนาสามัคคี 1 4 0 5 8 7 2 4 17
45 อนุบาลปทุมราชวงศา 1 3 5 9 14 5 5 4 24
46 บ้านชะแงะ 1 3 0 4 5 3 0 1 8
47 บ้านหินเกิ้ง 1 2 4 7 10 3 5 0 18
48 บ้านเสียว 1 2 1 4 7 1 0 0 8
49 บ้านนายูง 1 2 1 4 6 2 0 0 8
50 บ้านดอนชาด 1 2 0 3 3 0 1 0 4
51 นาแต้โคกสำราญ 1 1 3 5 9 1 8 3 18
52 ธันยธรณ์พิทยา 1 1 3 5 8 4 4 3 16
53 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 1 1 2 4 6 4 2 0 12
54 บ้านบ่อชะเนง 1 1 2 4 5 1 0 0 6
55 บ้านหนองบัวสงยาง 1 1 0 2 9 0 1 2 10
56 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1 1 0 2 4 5 1 1 10
57 บ้านโนนงาม 1 1 0 2 4 1 0 0 5
58 บ้านโนนผักหวาน 1 1 0 2 3 0 1 0 4
59 บ้านดู่พัฒนา 1 0 2 3 3 1 0 0 4
60 บ้านกุงชัย 1 0 1 2 6 0 1 0 7
61 บ้านโสกใหญ่ 1 0 1 2 5 3 1 1 9
62 บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 1 0 1 2 3 0 3 0 6
63 บ้านคำแก้ว 1 0 1 2 2 1 1 0 4
64 หัวดงหนองคลอง 1 0 0 1 4 1 1 1 6
65 บ้านนาเยีย 1 0 0 1 3 2 1 0 6
66 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1 0 0 1 3 2 0 1 5
67 บ้านนาสีนวน 1 0 0 1 3 0 1 0 4
68 บ้านหินสิ่ว 1 0 0 1 3 0 0 3 3
69 บ้านโคกเลาะ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
70 บ้านแสนสุข 1 0 0 1 2 1 0 1 3
71 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 1 0 0 1 2 0 2 0 4
72 ดงแสนแก้วดงสำราญ 1 0 0 1 1 1 2 1 4
73 บ้านวังแคน 1 0 0 1 1 1 1 1 3
74 ดงบังโนนจานเสาเล้า 1 0 0 1 1 1 0 1 2
75 บ้านคึมใหญ่ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
76 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
77 บ้านหนองขอน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
78 บ้านคันสูง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 คำมะเบื่อแสงเพชร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 หนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 0 5 2 7 10 9 4 3 23
82 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 0 4 2 6 12 4 4 2 20
83 บ้านหนองไผ่ 0 3 2 5 5 0 0 0 5
84 โคกสูง-เหล่าหนาด 0 2 2 4 4 0 2 0 6
85 ตชด.บ้านป่าก่อ 0 2 1 3 5 5 2 1 12
86 บ้านโนนดู่ 0 2 1 3 4 4 0 0 8
87 บ้านไร่สมบูรณ์ 0 2 0 2 2 3 0 0 5
88 บ้านหนองเทา 0 2 0 2 2 1 1 0 4
89 บ้านหนองแมงดา 0 2 0 2 1 5 1 0 7
90 บ้านน้ำท่วม 0 1 3 4 10 6 5 3 21
91 บ้านดอนแดงนาโนน 0 1 2 3 8 4 1 0 13
92 บ้านสว่างใต้ 0 1 2 3 7 5 0 2 12
93 บ้านคำปอแก้วคำไหล 0 1 2 3 3 4 4 0 11
94 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 0 1 1 2 6 2 1 0 9
95 อนุบาลเสนางคนิคม 0 1 1 2 5 5 3 1 13
96 บ้านหัวตะพาน 0 1 1 2 5 0 0 0 5
97 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 0 1 1 2 4 2 0 0 6
98 ห้วยไร่หาดทรายมูล 0 1 1 2 3 1 3 0 7
99 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 0 1 1 2 2 4 0 1 6
100 บ้านพุทธรักษา 0 1 1 2 2 1 1 0 4
101 ชุมชนบ้านจิกดู่ 0 1 1 2 1 4 3 1 8
102 บ้านสมสะอาดเนินกุง 0 1 1 2 1 4 1 1 6
103 บ้านลือนาคำ 0 1 0 1 4 3 1 2 8
104 วิสุทธิวงศ์ 0 1 0 1 4 3 1 1 8
105 บ้านโนนค้อ 0 1 0 1 4 2 0 0 6
106 บ้านโคกก่องนคร 0 1 0 1 4 1 0 0 5
107 บ้านกุดสิม 0 1 0 1 3 0 1 2 4
108 บ้านนาเรือง 0 1 0 1 3 0 0 1 3
109 นิคมชานุมานสงเคราะห์1 0 1 0 1 3 0 0 0 3
110 บ้านหินกอง (บ้านนามน) 0 1 0 1 2 2 3 3 7
111 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 0 1 0 1 2 2 2 1 6
112 บ้านคำย่านาง 0 1 0 1 2 2 2 1 6
113 เหล่ายางชุมสามัคคี 0 1 0 1 2 1 0 1 3
114 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 0 1 0 1 2 1 0 0 3
115 คุรุประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 3 1 0 5
116 บ้านดอนหมู 0 1 0 1 1 2 1 1 4
117 บ้านบก 0 1 0 1 1 1 2 1 4
118 บ้านนาดอกไม้ 0 1 0 1 1 0 2 1 3
119 บ้านสามัคคีพัฒนา 0 1 0 1 1 0 0 3 1
120 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
121 นาห้วยยางสองคอน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
122 บ้านคำกลาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
123 บ้านโนนสำราญ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 บ้านโป่งหิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
125 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 0 0 3 3 4 3 3 0 10
126 บ้านห้วยทม 0 0 3 3 3 4 2 2 9
127 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 0 0 2 2 8 6 6 5 20
128 บ้านหนองยาง 0 0 2 2 3 0 0 1 3
129 บ้านคำโพน 0 0 2 2 2 0 1 0 3
130 บ้านโนนแคน 0 0 1 1 6 4 4 4 14
131 บ้านคำสร้างบ่อ 0 0 1 1 6 1 1 1 8
132 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 0 0 1 1 5 2 0 0 7
133 บ้านโนนเมือง 0 0 1 1 5 0 0 0 5
134 บ้านหนองสะโน 0 0 1 1 4 0 0 0 4
135 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 0 0 1 1 3 4 4 1 11
136 บ้านทวีผล 0 0 1 1 3 1 0 0 4
137 บ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
138 บ้านนาหมอม้า 0 0 1 1 2 3 4 1 9
139 บ้านหนองแก้ว 0 0 1 1 2 3 1 3 6
140 บ้านนางาม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
141 บ้านภูเขาขาม 0 0 1 1 2 0 3 1 5
142 บ้านถ่อนใหญ่ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
143 บ้านนาคำสามัคคี 0 0 1 1 2 0 0 0 2
144 บ้านนิคม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
145 หนองแห่โนนสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
146 โคกศรีหนองคลอง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
147 บ้านเวียงหลวง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
148 หนองข่าป่าหวาย 0 0 1 1 0 3 0 1 3
149 บ้านโคกก่ง 0 0 1 1 0 2 2 1 4
150 แก้งกฐินภูจำปา 0 0 1 1 0 0 0 1 0
151 บ้านแยหนองแคน 0 0 0 0 4 5 1 0 10
152 บ้านถ่อนดอนม่วง 0 0 0 0 4 2 2 0 8
153 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 4 2 2 0 8
154 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 4 1 2 1 7
155 บ้านคำเดือย 0 0 0 0 3 4 1 0 8
156 บ้านนาสีดา 0 0 0 0 3 3 3 0 9
157 โนนสูงโคกกลาง 0 0 0 0 3 0 4 1 7
158 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 0 0 0 0 3 0 3 2 6
159 บ้านเป้า 0 0 0 0 3 0 0 0 3
160 บ้านนาป่าแซง 0 0 0 0 2 6 1 0 9
161 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 2 2 1 0 5
162 บ้านตาด 0 0 0 0 2 1 1 3 4
163 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
164 เพียงหลวง9 0 0 0 0 2 1 1 0 4
165 ดอนหวายหวายตาใกล้ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
166 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
167 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
168 บ้านโคกจักจั่น 0 0 0 0 2 0 1 0 3
169 บ้านนายม 0 0 0 0 2 0 0 2 2
170 นาแวงหนองหัวลิง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 บ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
172 บ้านหินขัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
173 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 7 2 1 10
175 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี 0 0 0 0 1 5 1 0 7
176 บ้านผึ้ง 0 0 0 0 1 3 0 0 4
177 บ้านคำข่า 0 0 0 0 1 2 1 0 4
178 บ้านเชือก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
179 หนองยอดู่ในวิทยา 0 0 0 0 1 1 4 0 6
180 บ้านไม้กลอนดอนหวาย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
181 บ้านสงยางนาตากล้า 0 0 0 0 1 1 1 0 3
182 บ้านดอนชีหนองมะยอด 0 0 0 0 1 1 0 2 2
183 บ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
184 บ้านดงบังพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
185 บ้านหนองโนสวนโคก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 บ้านโนนหวางโนนกุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
187 อุ่มยางหนองดั่ง 0 0 0 0 1 0 3 0 4
188 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
189 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
190 บ้านจิก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
191 บ้านเกษมสุข 0 0 0 0 1 0 1 0 2
192 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
193 บ้านม่วงสวาสดิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านห้วยงูเหลือม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านขุมเหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านดอนแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านฟ้าห่วน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านเจริญสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านโคกช้างฮ้าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านโนนค้อทุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านท่ายางชุม 0 0 0 0 0 3 0 1 3
206 บ้านนาสะแบง 0 0 0 0 0 3 0 0 3
207 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
208 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
209 บ้านดอนไร่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
210 บ้านห่องเตย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
211 บ้านเหล่าเลิง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
212 บ้านชูชาติ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
213 บ้านยางช้า 0 0 0 0 0 1 1 1 2
214 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
215 บ้านนาคำ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
216 บ้านชาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 บ้านดงสวาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านดอนเมย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 บ้านน้ำซับ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
220 บ้านโค้งอร่าม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
221 บ้านโนนหนามแท่ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
222 บ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
223 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
224 บ้านโสกท่าวังหิน 0 0 0 0 0 0 2 0 2
225 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
226 บ้านโพนขวาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
227 บ้านโพนเมือง 0 0 0 0 0 0 0 2 0
228 บ้านศรีราชา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
229 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
230 บ้านเหล่าขวาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
231 นาวังกุดตากล้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232 บ้านนาเมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 190 182 160 532 905 428 284 155 1,617