สรุปเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองอำนาจเจริญ 40 3 5 5 48
2 อนุบาลอำนาจเจริญ 28 7 2 1 37
3 เจริญวิทยา 24 2 2 1 28
4 ชุมชนเปือยหัวดง 19 10 5 3 34
5 ชุมชนไร่สีสุก 18 3 7 1 28
6 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 18 3 0 0 21
7 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 15 11 1 1 27
8 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 15 3 5 0 23
9 ชุมชนโคกสารวิทยา 14 8 4 5 26
10 อนุบาลปทุมราชวงศา 14 5 5 4 24
11 บ้านไก่คำ 13 8 5 3 26
12 บ้านสร้างถ่อ 13 6 3 4 22
13 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 13 3 5 0 21
14 นาผือโคกกอก 13 3 2 1 18
15 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 12 4 4 2 20
16 บ้านโพนทอง 12 3 1 3 16
17 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 11 7 5 0 23
18 บ้านบุ่งเขียว 11 4 3 2 18
19 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 11 1 0 0 12
20 โคกพระวินัยดี 11 0 1 0 12
21 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 10 9 4 3 23
22 บ้านน้ำท่วม 10 6 5 3 21
23 บ้านหินเกิ้ง 10 3 5 0 18
24 ชุมชนบ้านคำพระ 10 3 1 2 14
25 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 10 2 2 0 14
26 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 9 7 4 2 20
27 บ้านจานลาน 9 7 4 0 20
28 ประชารัฐวิทยา 9 2 2 0 13
29 นาแต้โคกสำราญ 9 1 8 3 18
30 บ้านหนองบัวสงยาง 9 0 1 2 10
31 ชุมชนบ้านเสารีก 8 9 3 3 20
32 พัฒนาสามัคคี 8 7 2 4 17
33 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 8 6 6 5 20
34 ธันยธรณ์พิทยา 8 4 4 3 16
35 บ้านดอนแดงนาโนน 8 4 1 0 13
36 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 8 0 3 0 11
37 โพธิ์ศิลานาหว้า 8 0 0 0 8
38 บ้านกุดปลาดุก 7 6 2 3 15
39 บ้านสว่างใต้ 7 5 0 2 12
40 บ้านโนนกุง 7 3 1 1 11
41 นาเจริญหนองแดง 7 2 3 1 12
42 บ้านเสียว 7 1 0 0 8
43 บ้านโนนแคน 6 4 4 4 14
44 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 6 4 2 0 12
45 สามแยกผดุงวิทย์ 6 3 1 2 10
46 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 6 2 1 0 9
47 บ้านนายูง 6 2 0 0 8
48 บ้านคำสร้างบ่อ 6 1 1 1 8
49 บ้านกุงชัย 6 0 1 0 7
50 อนุบาลเสนางคนิคม 5 5 3 1 13
51 ตชด.บ้านป่าก่อ 5 5 2 1 12
52 บ่อบุโปโล 5 4 1 3 10
53 บ้านโสกใหญ่ 5 3 1 1 9
54 บ้านชะแงะ 5 3 0 1 8
55 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 5 2 2 0 9
56 บ้านนาหนองใหญ่ 5 2 1 0 8
57 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 5 2 0 0 7
58 บ้านบ่อชะเนง 5 1 0 0 6
59 บ้านนาเวียง 5 0 0 2 5
60 บ้านก่อนาดี 5 0 0 0 5
61 บ้านหนองไผ่ 5 0 0 0 5
62 บ้านหัวตะพาน 5 0 0 0 5
63 บ้านโนนเมือง 5 0 0 0 5
64 บ้านหนองไฮ 4 5 4 1 13
65 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 4 5 1 1 10
66 บ้านแยหนองแคน 4 5 1 0 10
67 บ้านโนนดู่ 4 4 0 0 8
68 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 4 3 3 0 10
69 บ้านลือนาคำ 4 3 1 2 8
70 วิสุทธิวงศ์ 4 3 1 1 8
71 บ้านไร่ขี 4 2 5 0 11
72 บ้านถ่อนดอนม่วง 4 2 2 0 8
73 บ้านหนองปลิง 4 2 2 0 8
74 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 4 2 0 0 6
75 บ้านโนนค้อ 4 2 0 0 6
76 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 4 1 2 1 7
77 หัวดงหนองคลอง 4 1 1 1 6
78 บ้านโนนงาม 4 1 0 0 5
79 บ้านโคกก่องนคร 4 1 0 0 5
80 โคกสูง-เหล่าหนาด 4 0 2 0 6
81 บ้านหนองสะโน 4 0 0 0 4
82 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 3 4 4 1 11
83 บ้านคำปอแก้วคำไหล 3 4 4 0 11
84 บ้านห้วยทม 3 4 2 2 9
85 บ้านคำเดือย 3 4 1 0 8
86 บ้านนาสีดา 3 3 3 0 9
87 บ้านนาเยีย 3 2 1 0 6
88 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 3 2 0 1 5
89 ห้วยไร่หาดทรายมูล 3 1 3 0 7
90 อนุบาลชานุมาน 3 1 2 0 6
91 บ้านคึมข่า 3 1 0 0 4
92 บ้านทุ่งสว่าง 3 1 0 0 4
93 บ้านดู่พัฒนา 3 1 0 0 4
94 บ้านทวีผล 3 1 0 0 4
95 โนนสูงโคกกลาง 3 0 4 1 7
96 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 3 0 3 2 6
97 บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 3 0 3 0 6
98 บ้านกุดสิม 3 0 1 2 4
99 บ้านโคกกลางเหนือ 3 0 1 0 4
100 บ้านดอนชาด 3 0 1 0 4
101 บ้านโนนผักหวาน 3 0 1 0 4
102 บ้านนาสีนวน 3 0 1 0 4
103 บ้านหินสิ่ว 3 0 0 3 3
104 บ้านนาเรือง 3 0 0 1 3
105 บ้านหนองยาง 3 0 0 1 3
106 นิคมชานุมานสงเคราะห์1 3 0 0 0 3
107 บ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 3 0 0 0 3
108 บ้านเป้า 3 0 0 0 3
109 บ้านนาป่าแซง 2 6 1 0 9
110 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 2 4 3 0 9
111 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 2 4 0 1 6
112 บ้านนาหมอม้า 2 3 4 1 9
113 บ้านหนองแก้ว 2 3 1 3 6
114 บ้านไร่สมบูรณ์ 2 3 0 0 5
115 บ้านหินกอง (บ้านนามน) 2 2 3 3 7
116 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 2 2 2 1 6
117 บ้านคำย่านาง 2 2 2 1 6
118 ประชาสามัคคี 2 2 1 0 5
119 บ้านโคกเลาะ 2 2 0 0 4
120 บ้านโพนเมืองน้อย 2 1 2 0 5
121 บ้านตาด 2 1 1 3 4
122 บ้านคำแก้ว 2 1 1 0 4
123 บ้านหนองเทา 2 1 1 0 4
124 บ้านพุทธรักษา 2 1 1 0 4
125 บ้านนาโพธิ์ 2 1 1 0 4
126 เพียงหลวง9 2 1 1 0 4
127 บ้านแสนสุข 2 1 0 1 3
128 เหล่ายางชุมสามัคคี 2 1 0 1 3
129 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 2 1 0 0 3
130 บ้านนางาม 2 1 0 0 3
131 ดอนหวายหวายตาใกล้ 2 1 0 0 3
132 บ้านภูเขาขาม 2 0 3 1 5
133 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 2 0 2 0 4
134 บ้านคำโพน 2 0 1 0 3
135 บ้านถ่อนใหญ่ 2 0 1 0 3
136 บ้านหนองเรือ 2 0 1 0 3
137 บ้านสามัคคี 2 0 1 0 3
138 บ้านโคกจักจั่น 2 0 1 0 3
139 บ้านนายม 2 0 0 2 2
140 บ้านนาคำสามัคคี 2 0 0 0 2
141 นาแวงหนองหัวลิง 2 0 0 0 2
142 บ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 2 0 0 0 2
143 บ้านหินขัน 2 0 0 0 2
144 บ้านโนนสูง 2 0 0 0 2
145 บ้านโคกกลาง 1 7 2 1 10
146 บ้านหนองแมงดา 1 5 1 0 7
147 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี 1 5 1 0 7
148 ชุมชนบ้านจิกดู่ 1 4 3 1 8
149 บ้านสมสะอาดเนินกุง 1 4 1 1 6
150 คุรุประชาสรรค์ 1 3 1 0 5
151 บ้านผึ้ง 1 3 0 0 4
152 บ้านดอนหมู 1 2 1 1 4
153 บ้านคำข่า 1 2 1 0 4
154 บ้านเชือก 1 2 0 0 3
155 หนองยอดู่ในวิทยา 1 1 4 0 6
156 ดงแสนแก้วดงสำราญ 1 1 2 1 4
157 บ้านบก 1 1 2 1 4
158 บ้านวังแคน 1 1 1 1 3
159 บ้านไม้กลอนดอนหวาย 1 1 1 0 3
160 บ้านสงยางนาตากล้า 1 1 1 0 3
161 บ้านดอนชีหนองมะยอด 1 1 0 2 2
162 ดงบังโนนจานเสาเล้า 1 1 0 1 2
163 บ้านคึมใหญ่ 1 1 0 0 2
164 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 0 0 2
165 บ้านหนองขอน 1 1 0 0 2
166 บ้านนิคม 1 1 0 0 2
167 หนองแห่โนนสมบูรณ์ 1 1 0 0 2
168 โคกศรีหนองคลอง 1 1 0 0 2
169 บ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 1 1 0 0 2
170 บ้านดงบังพัฒนา 1 1 0 0 2
171 บ้านหนองโนสวนโคก 1 1 0 0 2
172 บ้านโนนหวางโนนกุง 1 1 0 0 2
173 อุ่มยางหนองดั่ง 1 0 3 0 4
174 บ้านนาดอกไม้ 1 0 2 1 3
175 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) 1 0 1 1 2
176 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 1 0 1 0 2
177 บ้านจิก 1 0 1 0 2
178 บ้านเกษมสุข 1 0 1 0 2
179 บ้านสามัคคีพัฒนา 1 0 0 3 1
180 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0 1 1
181 บ้านคันสูง 1 0 0 0 1
182 คำมะเบื่อแสงเพชร 1 0 0 0 1
183 หนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 0 0 0 1
184 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 1 0 0 0 1
185 นาห้วยยางสองคอน 1 0 0 0 1
186 บ้านคำกลาง 1 0 0 0 1
187 บ้านโนนสำราญ 1 0 0 0 1
188 บ้านโป่งหิน 1 0 0 0 1
189 บ้านเวียงหลวง 1 0 0 0 1
190 บ้านม่วงสวาสดิ์ 1 0 0 0 1
191 บ้านห้วยงูเหลือม 1 0 0 0 1
192 บ้านขุมเหล็ก 1 0 0 0 1
193 บ้านดอนแดง 1 0 0 0 1
194 บ้านฟ้าห่วน 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองคล้า 1 0 0 0 1
196 บ้านเจริญสามัคคี 1 0 0 0 1
197 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 1 0 0 0 1
198 บ้านโคกช้างฮ้าย 1 0 0 0 1
199 บ้านโนนค้อทุ่ง 1 0 0 0 1
200 ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 1 0 0 0 1
201 ไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) 1 0 0 0 1
202 หนองข่าป่าหวาย 0 3 0 1 3
203 บ้านท่ายางชุม 0 3 0 1 3
204 บ้านนาสะแบง 0 3 0 0 3
205 บ้านโคกก่ง 0 2 2 1 4
206 บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 0 2 1 0 3
207 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 0 2 0 0 2
208 บ้านดอนไร่ 0 2 0 0 2
209 บ้านห่องเตย 0 2 0 0 2
210 บ้านเหล่าเลิง 0 2 0 0 2
211 บ้านชูชาติ 0 1 2 1 3
212 บ้านยางช้า 0 1 1 1 2
213 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 0 1 1 0 2
214 บ้านนาคำ 0 1 1 0 2
215 บ้านชาด 0 1 0 0 1
216 บ้านดงสวาง 0 1 0 0 1
217 บ้านดอนเมย 0 1 0 0 1
218 บ้านน้ำซับ 0 1 0 0 1
219 บ้านโค้งอร่าม 0 1 0 0 1
220 บ้านโนนหนามแท่ง 0 1 0 0 1
221 บ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 0 1 0 0 1
222 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 0 1 0 0 1
223 บ้านโสกท่าวังหิน 0 0 2 0 2
224 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 0 0 1 0 1
225 บ้านโพนขวาว 0 0 1 0 1
226 บ้านโพนเมือง 0 0 0 2 0
227 แก้งกฐินภูจำปา 0 0 0 1 0
228 บ้านศรีราชา 0 0 0 1 0
229 บ้านหนองแคน 0 0 0 1 0
230 บ้านเหล่าขวาว 0 0 0 1 0
231 นาวังกุดตากล้า 0 0 0 0 0
232 บ้านนาเมือง 0 0 0 0 0
รวม 905 428 284 155 1,772