หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 218 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 3 8 6
2 224 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 3 7 3
3 139 โรงเรียน โสกโดนคำไหลคำเตย 0 0 0
4 142 โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 0 0 0
5 148 โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว 0 0 0
6 173 โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 1 6 1
7 029 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 5 16 7
8 088 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 16 29 25
9 105 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 9 19 11
10 074 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 9 21 12
11 281 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 25 58 39
12 245 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 25 49 28
13 114 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 38 70 59
14 084 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 32 66 45
15 067 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 30 70 42
16 089 โรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้า 3 5 5
17 217 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 5 10 9
18 126 โรงเรียนดอนหวายหวายตาใกล้ 6 25 13
19 168 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 14 68 21
20 151 โรงเรียนตชด.บ้านหนองมะแซว 0 0 0
21 021 โรงเรียนนาผือโคกกอก 19 45 32
22 130 โรงเรียนนาวังกุดตากล้า 1 3 2
23 161 โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 1 3 2
24 195 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 14 44 25
25 155 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 23 50 31
26 267 โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง 2 6 2
27 099 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 3 7 4
28 106 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์3 0 0 0
29 129 โรงเรียนบ่อบุโปโล 13 36 21
30 061 โรงเรียนบ้านกุงชัย 8 18 14
31 182 โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 0 0 0
32 056 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 19 55 31
33 020 โรงเรียนบ้านกุดสิม 6 17 8
34 191 โรงเรียนบ้านก่อนาดี 5 7 6
35 031 โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 1 1 1
36 111 โรงเรียนบ้านคันสูง 5 25 9
37 146 โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 3 2
38 032 โรงเรียนบ้านคำข่า 4 8 4
39 036 โรงเรียนบ้านคำน้อย 0 0 0
40 138 โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 2 6 4
41 158 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 11 14 13
42 176 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 6 12 9
43 077 โรงเรียนบ้านคำย่านาง 7 23 10
44 285 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 9 23 18
45 154 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 0 0 0
46 202 โรงเรียนบ้านคำเดือย 9 17 12
47 207 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 4 10 5
48 257 โรงเรียนบ้านคำโพน 3 9 4
49 178 โรงเรียนบ้านคึมข่า 4 13 7
50 196 โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 2 9 3
51 079 โรงเรียนบ้านจอก 0 0 0
52 263 โรงเรียนบ้านจานลาน 21 62 33
53 241 โรงเรียนบ้านจิก 2 3 2
54 035 โรงเรียนบ้านชะแงะ 10 17 14
55 040 โรงเรียนบ้านชาด 1 3 1
56 104 โรงเรียนบ้านชูชาติ 4 12 5
57 287 โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 2 9 5
58 023 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 12 34 15
59 144 โรงเรียนบ้านดงสวาง 1 3 2
60 210 โรงเรียนบ้านดงสีโท 0 0 0
61 166 โรงเรียนบ้านดอนชาด 4 7 5
62 124 โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด 4 6 5
63 205 โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 8 13 12
64 282 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.เมือง) 3 6 5
65 185 โรงเรียนบ้านดอนว่าน 0 0 0
66 221 โรงเรียนบ้านดอนหมู 5 12 6
67 199 โรงเรียนบ้านดอนเมย 1 3 2
68 162 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 3 2
69 259 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 14 30 21
70 189 โรงเรียนบ้านดอนไร่ 2 13 2
71 044 โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 5 20 10
72 096 โรงเรียนบ้านตาด 7 10 9
73 243 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 9 36 15
74 246 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 8 28 16
75 193 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 3 4 4
76 277 โรงเรียนบ้านทวีผล 7 14 12
77 132 โรงเรียนบ้านทับเมย 0 0 0
78 198 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 4 4 4
79 203 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 4 13 5
80 169 โรงเรียนบ้านนาคำ 4 8 5
81 286 โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 2 2 2
82 043 โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 2 23 8
83 102 โรงเรียนบ้านนางาม 3 7 3
84 288 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 8 10 10
85 180 โรงเรียนบ้านนาป่าแซง 9 16 10
86 060 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 13 24 20
87 283 โรงเรียนบ้านนายม 4 4 4
88 242 โรงเรียนบ้านนายูง 8 10 10
89 187 โรงเรียนบ้านนาสะอาด 0 0 0
90 266 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 4 5 4
91 113 โรงเรียนบ้านนาสีดา 9 22 14
92 087 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 6 40 13
93 135 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 9 32 18
94 279 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 21 42 34
95 083 โรงเรียนบ้านนาอุดม 0 0 0
96 240 โรงเรียนบ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 3 5 3
97 090 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 3 2
98 289 โรงเรียนบ้านนาเยีย 7 21 14
99 033 โรงเรียนบ้านนาเรือง 4 14 8
100 140 โรงเรียนบ้านนาเวียง 7 8 8
101 137 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 4 6 5
102 269 โรงเรียนบ้านนิคม 2 12 3
103 024 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1 3 2
104 298 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 24 55 40
105 184 โรงเรียนบ้านบก 5 8 6
106 160 โรงเรียนบ้านบาก 0 0 0
107 026 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 21 50 20
108 050 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 6 54 8
109 262 โรงเรียนบ้านผึ้ง 4 6 4
110 115 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 4 20 7
111 108 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1 2 2
112 190 โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 6 13 9
113 258 โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 2 5 3
114 284 โรงเรียนบ้านยางคำ 0 0 0
115 027 โรงเรียนบ้านยางช้า 3 4 4
116 118 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 3 15 5
117 121 โรงเรียนบ้านลือนาคำ 12 40 22
118 065 โรงเรียนบ้านวังแคน 4 7 7
119 265 โรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 3 8 5
120 141 โรงเรียนบ้านศรีราชา 1 1 1
121 076 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 3 9 5
122 145 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 7 32 12
123 261 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 29 57 46
124 047 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 28 60 34
125 188 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 15 40 25
126 214 โรงเรียนบ้านสามัคคี 3 11 6
127 194 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 4 7 5
128 073 โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ 0 0 0
129 209 โรงเรียนบ้านหนองขอน 2 4 4
130 177 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1 1 1
131 179 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 12 27 17
132 227 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 14 31 19
133 216 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 16 34 24
134 085 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 12 8
135 220 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 4 6 4
136 080 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 23 65 42
137 030 โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 0 0 0
138 052 โรงเรียนบ้านหนองเทา 4 7 5
139 200 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 0 0 0
140 280 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 4 4
141 055 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 10 18 10
142 215 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1 1 1
143 143 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 9 23 11
144 223 โรงเรียนบ้านหนองแสง 0 0 0
145 273 โรงเรียนบ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 6 12 10
146 093 โรงเรียนบ้านหนองแสง(อำเภอเมือง) 0 0 0
147 212 โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 2 4 2
148 034 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 5 34 6
149 057 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 28 81 50
150 231 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 15 23 17
151 233 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 8 29 11
152 226 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 6 33 13
153 172 โรงเรียนบ้านหัวภู 0 0 0
154 272 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 11 22 15
155 086 โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 3 14 4
156 098 โรงเรียนบ้านหินขัน 2 6 3
157 095 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 6 18 7
158 268 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 19 53 26
159 038 โรงเรียนบ้านห่องเตย 2 2 2
160 225 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 7 19 10
161 275 โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 2 6 4
162 181 โรงเรียนบ้านห้วยทม 15 38 24
163 244 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 6 19 11
164 304 โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง 1 1 1
165 123 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 2 3 3
166 165 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 1 3 1
167 201 โรงเรียนบ้านเชือก 3 6 5
168 059 โรงเรียนบ้านเป้า 3 7 5
169 062 โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 1 3 1
170 228 โรงเรียนบ้านเสียว 12 21 17
171 068 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 1 5 1
172 131 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 0 0 0
173 037 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 1 1 1
174 039 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 0 0 0
175 110 โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 2 4 4
176 042 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 10 30 16
177 112 โรงเรียนบ้านแสนสุข 4 7 6
178 045 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 12 23 15
179 149 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 4 6 5
180 054 โรงเรียนบ้านโคกก่ง 5 12 6
181 197 โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 6 8 7
182 229 โรงเรียนบ้านโคกค่าย 0 0 0
183 222 โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 3 7 5
184 134 โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 1 1 1
185 125 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
186 046 โรงเรียนบ้านโคกสูง 0 0 0
187 081 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 6 13 10
188 270 โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม 1 3 1
189 041 โรงเรียนบ้านโนนกุง 12 20 12
190 094 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 8 15 10
191 097 โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 1 2 1
192 082 โรงเรียนบ้านโนนงาม 7 11 8
193 192 โรงเรียนบ้านโนนจาน 0 0 0
194 163 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 8 24 14
195 238 โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 4 16 7
196 058 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 4 28 7
197 153 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 2 5 4
198 274 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 2 11 5
199 157 โรงเรียนบ้านโนนสูง 2 4 3
200 239 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 2 3 2
201 150 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 1 2 2
202 256 โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 2 6 3
203 247 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 5 14 8
204 063 โรงเรียนบ้านโนนแคน 18 43 25
205 136 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 0 0 0
206 237 โรงเรียนบ้านโป่งหิน 1 1 1
207 066 โรงเรียนบ้านโพนขวาว 1 1 1
208 159 โรงเรียนบ้านโพนทอง 22 61 38
209 235 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 2 2 2
210 107 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 6 17 9
211 122 โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 0 0 0
212 249 โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 2 3 3
213 127 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 10 17 14
214 070 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0 0 0
215 164 โรงเรียนบ้านไก่คำ 31 77 42
216 236 โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย 4 9 4
217 053 โรงเรียนบ้านไร่ขี 11 26 19
218 170 โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 5 14 7
219 250 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 16 69 33
220 051 โรงเรียนประชาสามัคคี 5 22 8
221 183 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 11 51 23
222 071 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 27 53 37
223 064 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 28 48 45
224 119 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 10 24 15
225 171 โรงเรียนมิ่งมงคล 1 2 2
226 072 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 7 9 8
227 091 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 11 87 26
228 302 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 9 11 9
229 167 โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 0 0 0
230 109 โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 0 0 0
231 048 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 12 37 20
232 069 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 4 6 4
233 230 โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 3 2
234 075 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 6 17 7
235 101 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 27 61 36
236 292 โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี 13 44 27
237 290 โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ 2 22 8
238 078 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 25 32 27
239 100 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 7 40 14
240 049 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 7 23 8
241 120 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 6 22 9
242 276 โรงเรียนอนุบาลช่อผกา 0 0 0
243 271 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 31 65 48
244 264 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 26 72 37
245 252 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 24 57 35
246 147 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 38 108 51
247 001 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 0 0 0
248 152 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 15 23 18
249 260 โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง 5 9 5
250 103 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 24 60 34
251 116 โรงเรียนเพียงหลวง9 4 16 7
252 025 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 53 146 92
253 186 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 23 68 43
254 211 โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี 4 7 6
255 291 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 2 2 2
256 254 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 2 21 4
257 175 โรงเรียนโคกพระวินัยดี 14 42 20
258 232 โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 2 6 4
259 028 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 12 32 20
260 303 โรงเรียนโคกสูง-เหล่าหนาด 6 16 11
261 234 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 9 19 15
262 156 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 8 17 13
263 204 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) 1 3 1
264 296 โรงเรียนขวัญฤทัยศึกษา 0 0 0
265 219 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 20 42 22
266 295 โรงเรียนอนุบาลนพเก้า 0 0 0
267 248 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 11 17 13
268 206 โรงเรียนเจริญวิทยา 29 75 40
269 293 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก 0 0 0
270 208 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล 0 0 0
271 255 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 1 3 2
272 251 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 1 3 2
273 133 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง 0 0 0
รวม 1966 5031 2933
7964

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุปราณี แป้นนอก และธนพร วรวงศ์ Tel.087-2459188,087-9188373 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]