หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-acr1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางนิ่มนวล ต้นวงศ์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางรัตนา อัปกาญจน์โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคีกรรมการ
3. นางธนัญญา ดวงใจโรงเรียนแก้งกฐินภูจำปากรรมการ
4. นางสาวธิราพร กองแก้วโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการ
5. นางนาฎนภา โลหะสารโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางเพียรมณี จำปาโทโรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
3. นางกุหลาบ พิมพาภรณ์โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุงกรรมการ
4. นางอุทัย ศีลาสารโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำกรรมการ
5. นางสุภาลักษณ์ ธุมาลาโรงเรียนม่ิงมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย มีแสงโรงเรียนบ้านน้ำท่วมประธานกรรมการ
2. นางกองมี จันทบาลโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
3. นางอาภากรณ์ สารบุญโรงเรียนบ้านคำโพนกรรมการ
4. นางคำภี ลันไธสงโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ)กรรมการ
5. นางลำเทียน ปุระมงคลโรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสุดใจ นาสารีย์โรงเรียนประชารัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลิขิต รักพรมโรงเรียนบ้านนาป่าแซงกรรมการ
3. นางสาวโกศล พุทธขันธ์โรงเรียนบ้านห่องเตยกรรมการ
4. นางวราภรณ์ อัปกาญจน์โรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการ
5. นางมนัส อุปนิสากรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางนิ่มนวล ต้นวงศ์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางยุพา ดอนสิงห์โรงเรียนบ้านจานลานกรรมการ
3. นางอรชร กันภูมิโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา)กรรมการ
4. นางพรอารี บัวเขียวโรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนากรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ รักภูเสนโรงเรียนดอนชีหนองมะยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางจงรักษ์ ศรีเดชโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
3. นางวิภาดา วรรณเสนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการ
4. นางบุญเย็น สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการ
5. นางจินตนา อำนาจวรรณพรโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ไชยพันธ์โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางละอองดาว หยุดรัตน์โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางฉลาด วรเถกิงกุลโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำกรรมการ
5. นางสมบัติ ถามะพันธ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางปัจฉิมา ภิญโญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91ประธานกรรมการ
2. นางพงษ์ลดา นรารักษ์โรงเรียนดงมะยางหนองนกหอกรรมการ
3. นางวิจิตร วุฒิสังข์โรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
4. นางพิสมัย แก่นสาร์โรงเรียนบ้านลือนาคำกรรมการ
5. นางพิรัฎฐา แสงสุขวาวโรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล ต้นวงศ์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางรจนา กันยวิมลโรงเรียนนาผือโคกกอกกรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ บุตรมาศโรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ ชาววังโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
5. นางเหรียญทอง คำมอญโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายศรศักดิ์ ไชยมงคลโรงเรียนบ้านนาเวียงกรรมการ
3. นางประคอง ผสมศรีโรงเรียนโคกก่องนครกรรมการ
4. นางสาวเสาวภา พิมรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางวัชรี เกตุกุลโรงเรียนบ้านตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางปิยาภรณ์ มารุตะพันธ์โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ทำเลดีโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
4. นางศิรินัดดา นาแพงโรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)กรรมการ
5. นางละออ ทองเถาว์โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางผกาวลี คุณสัตย์โรงเรียนธันยธรณ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุทธิดา ขวัญเพชรโรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่กรรมการ
3. นางสาวประไพ บรรลุโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
4. นางสาวประริญา โคกโพธิ์โรงเรียนบ้านสามัคคีกรรมการ
5. นางรพีพร จันทร์แจ้งโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายพิสุทธิ์ เกษมราชสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา แสงดอกไม้โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ศรีชาติโรงเรียนบ้านหนองแก้วกรรมการ
4. นางวัชรินธร เจริญผลโรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่่กรรมการ
5. นางสาวจรัญญา ศรีมาพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
6. นางสาวสุปรียา พันธู์ดวงโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพิสุทธิ์ เกษมราชสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางทองดี กันไชยชาติโรงเรียนไร่ขีกรรมการ
3. นายสมิททธิ์ โสมรักษ์โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
4. นางสาวพรหมภรณ์ เผ่าพันธุ์โรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นางณัฎฐวิกา ธานีโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
6. นายสุพล สังครักษ์โรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
7. นางสุนิดา อุปาละโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพิสุทธิ์ เกษมราชสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์ ได้พึ่งโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
3. นายรัฐธรรมนูญ จันทร์ชื่นโรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววิมลรัตน์ หาญจิตรโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางลำพูน โพธิงามโรงเรียนบ้านน้ำท่วมกรรมการ
6. นายวิทยา ทานะขันธ์โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ สุรารักษ์โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงประธานกรรมการ
2. นายทวีพงษ์ นนทราโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
3. นายสมัคร เมืองจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคีกรรมการ
4. นายภมรินทร์ รัตนศรีโรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคีกรรมการ
5. นางวัชรีบูลย์ อุทธาโรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วงกรรมการ
6. นายประภาส นาสารีย์โรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ สุรารักษ์โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงประธานกรรมการ
2. นายทวีพงษ์ นนทราโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
3. นายสมัคร เมืองจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย สุขกุลโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายประภาส นาสารีย์โรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ สุรารักษ์โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงประธานกรรมการ
2. นายทวีพงษ์ นนทราโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
3. นายสมัคร เมืองจันทร์โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคีกรรมการ
4. นายภมรินทร์ รัตนศรีโรงเรียนหัวดอนขามสามัคคีกรรมการ
5. นายพิพัฒนพงศ์ พันธ์สวัสดิ์โรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
6. นายประภาส นาสารีย์โรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ สุรารักษ์โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงประธานกรรมการ
2. นางธิติพร ทรวงดอนโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยากรรมการ
3. นางไทยศรี โสเสมอโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ)กรรมการ
4. นางพิไล อุตส่าห์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีรักยม บุญยืนโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ ธารารมย์โรงเรียนโนนค้อทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร นวนชัยโรงเรียนบ้านบุ่งเขียวกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ศรีบูรโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
4. นายนราเทพ ขยันทำโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
5. นางสาวณัฐฐ์วรินทร์ พูลคลองตันโรงเรียนธันยธรณ์พิทยากรรมการ
6. นายนิติพล คัทนศรีโรงเรียนโคกช้างฮ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ธารารมย์โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่งประธานกรรมการ
2. นางศิริพร จันจอมโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
3. นายสุวิทย์ ศรีบูโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
4. นายนราเทพ ขยันทำโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ ศรีชาติโรงเรียนบ้านหนองแก้วกรรมการ
6. นายนิติพล คัทนศรีโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวจันทรา ศิลปะรายะโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุลักษณ์ โสภาพงษ์โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อกรรมการ
3. นางวิมล เวฬุวนารักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
4. นางสาวเกสร พันคูโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำกรรมการ
5. นางสาวปรียา คันดวงโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางรัฃนี สิงห์โทโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
7. นายพลาย เสมอภาคโรงเรียนบ้านคำโพนกรรมการ
8. นายธวัชชัย นนทภาโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
9. นายสมพร เงาแจ้งโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวกรุณา ชุมจันทร์โรงเรียนบ้านโนนดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ระหงส์โรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นางสาวอัปสร พึ่งภพโรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อกรรมการ
4. นายธนงค์ กองอุดมโรงเรียนบ้านดอนชาดกรรมการ
5. นางสาวสุภาพรรณ ตรีเดชโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
6. นางสาวสุวรีย์ โกมลศรีโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีรักยม บุญยืนโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
8. นางอธิฆัมพร วามะลุนโรงเรียนบ้านคำพระกรรมการ
9. นางสาวปิยะนันท์ บุญพิพัฒน์โรงเรียนธันยธรณ์พิทยากรรมการ
10. นางอุบลวัลย์ ยุติรักษ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัยโรงเรียนบ้านลือนาคำประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร มีมาโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
3. นางพิเศษศรี อุทธาโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวศากรรมการ
4. นางโอกาส เศรษฐสิงห์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางสุพัฒน์ ชาจันทึกโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
6. นางมัลฑลิกา นีระพันธ์โรงเรียนบ่อบุโปโลกรรมการ
7. นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์โรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการ
8. นางสาวบุญประครอง เบ้าคำโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
9. นางสาวสุรีรัตน์ บุญรอดโรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่กรรมการ
10. นายวิทยา ทานะขันธ์โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อยกรรมการ
11. นางสาวจิราพร นวนชัยโรงเรียนบ้านบุ่งเขียวกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ ฉัตรมาศโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางดวงตา โยริพันธ์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา เห็มภิระโรงเรียนบ้านเหลายางชุมสามัคคีกรรมการ
4. นางสุวารีย์ โกมลศรีโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ ช่วยสุขโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางไพฑูรย์ ทัศบุตรโรงเรียนบ้านดอนไร่ประธานกรรมการ
2. นางชัญญา ศิริศตายุโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอะลวย กองอุดมโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
4. นางบรรจง ถิ่นงามโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นายไพสิฐ กาญจนรัตน์โรงเรียนดงมะยางหนองนกหอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ สิมเสมอสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางบังอร กาญจนาภาโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอิงกมล บุญลือโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชฯ)กรรมการ
4. นางอรนิตย์ สมนึกโรงเรียนธันยธรณ์พิทยากรรมการ
5. นางสุลักษณา จันทร์สว่างโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายถาวร รับรองฤทธิ์อนันต์โรงเรียนบ้านสร้างถ่อประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
3. นางพันธนันท์ ทองวงศ์โรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
4. นางนิ่มนวล สายศักดาโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
5. นางจันทรรัตน์ สีหารัตน์โรงเรียนบ้านจานลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางทองสอน สุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำประธานกรรมการ
2. นางสิริญาณี สิงห์คู่โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางอนงค์ ดองโพธิ์โรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
4. นางสุธีกานต์ ราชวงศ์โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายกรรมการ
5. นางอรทัย บรรเทาโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิราช ชื่นชมโรงเรียนบ้านโนนกุงประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง สารธิมาโรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่กรรมการ
3. นางอรนิตย์ สมนึกโรงเรียนธันยธรณ์พิทยากรรมการ
4. นายธีระชัย นามสิงห์โรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
5. นางสุรภี แฮดเมยโรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายรักประชา ธิศาเวชโรงเรียนบ้านหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางนราทิพย์ เฟ้านูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางกาญจนา นนท์ศิริโรงเรียนบ้านหนองสะโนกรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ คืนดีโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางแก่นใจ เวชศาสตร์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ภูมีศรีโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา โมกขศักดิ์โรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการ
3. นายวิชัย จำปาโทโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
4. นางอินทิรา ธารารมย์โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)กรรมการ
5. นางจันทรรัตน์ สีหารัตนฺ์โรงเรียนบ้านจานลานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสานิตย์ กาตีวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอังสนา ภาระเวชโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายอำพล พรสี่โรงเรียนบ้านจานลานกรรมการ
4. นายนิวัติ กุลหอมโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
5. นายสมเพชร นิยมสัตย์โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนิวัฒน์ กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำซับประธานกรรมการ
2. นายจารึก ทองวิเศษโรงเรียนเหล่าเลิงกรรมการ
3. นายเสริมศักดิ์ โสดาภักดิ์โรงเรียนบ้านดอนหมูกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ไชยเสริฐโรงเรียนหนองมะเสี่ยงโนนม่วงกรรมการ
5. นายสมบัติ ประธานโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง เหนือโชติโรงเรียนดงมะยางหนองนกหอประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ดวงศิริโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แพงเนตรโรงเรียนนาห้วยยางสองคอนกรรมการ
4. นายวรวุฒิ จอมหงส์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นายสมคิด อาบุญนามโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง สินชูโรงเรียนบ้านไก่คำประธานกรรมการ
2. นายแมน มั่นแสงโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ ผิวสุวรรณโรงเรียนบ้านลือนาคำกรรมการ
4. นายสนใจ จันทร์โทวงศ์โรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ สิงห์ชูโรงเรียนบ้านท่ายางชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิราช ชื่นชมโรงเรียนบ้านโนนกุงประธานกรรมการ
2. นายวีระพงศ์ แก้วโทโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ จักษุพันธ์โรงเรียนบ้านห่องเตยกรรมการ
4. นายรุ่งเรือง ไชยคำโรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายสมประสงค์ จันทศรีโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ สุรารักษ์โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย บุญหลาโรงเรียนบ้านห่องเตยกรรมการ
3. นายฉลอม ดาดกโรงเรียนบ้านจอกกรรมการ
4. นางสาคร ช่อดอกไม้โรงเรียนหนองมะเสี่ยงโนนม่วงกรรมการ
5. นางช่อผกา ศรีทองโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
6. นางอารยา บุญเลิศโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นางยวนใจ จันทะชิตโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายคำส่ิงห์ สกุลสุขโรงเรียนบ้านนาป่าแซงกรรมการ
4. นางอรทัย สมบูรณ์โรงเรียนหนองมะเสี่ยงโนนม่วงกรรมการ
5. นายวิทยา ชาววังโรงเรียนสมสะอาดเนินกุงกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ ศรีมาชัยโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญมี พันธ์เจริญโรงเรียนบ้านดงบังพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายปฎิวัติ วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
3. นายจิรัฏฐ์ ประธานโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
4. นางยุทิพร แก้วขวัญโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นางกัญญนันท์ เชยคำดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเทวัญนิมิตร ทิพอุตร์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ รักภูเสนโรงเรียนดอนชีหนองมะยอดกรรมการ
3. นางสาวปวีณา มะติยาภักดิ์โรงเรียนบ้านสามัคคีกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ พันธะไชยโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
5. นางอภิรดา นามเรืองศรีโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
6. นางสาวกุสุมาลย์ ใจสุขโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ เรืองสมบัติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายกุศล ศรีบูรณ์โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาดกรรมการ
3. นางไพบูลย์ แก้วดีโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
4. นายชวลิต ปาวะรีย์โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำกรรมการ
5. นายธรรมนูญ ล้อมทองโรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการ
6. นางกันยลักษม์ นวลอินทร์โรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิชัย บาระมีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา มาลีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำกรรมการ
3. นางลัดดา โสดาภักดิ์โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อกรรมการ
4. นายสุพจน์ มณีศรีโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นายสมพรพนม ลาภรัตน์โรงเรียนคำกลางคำสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวทิพภา คุณวุฒิโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเดชาธร สมุทรเวชโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)ประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ สมบูรณ์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ ใจหาญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายบุญวัฒนา ตั้งตระกูลโรงเรียนบ่อบุโปโลกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา พิศชวนชมโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุรทิน รัตนรักษ์โรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
3. นายดิลก ชื่อเพราะโรงเรียนสร้างนกทาดอนหวายกรรมการ
4. นายถนอม สุทธิมงคลโรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคีกรรมการ
5. นายคงศักดิ์ สาระรัตน์โรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีธีระกุล บุญประสารโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ เรืองสมบัติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ สุริยะศรีโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
3. นายวีระเดช คูณมาโรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์กรรมการ
4. นางอนุธิดา สารคะณาโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
5. นายธนราช ไชยสิทธิ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางไกรสอน จันทร์มาลาโรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายวิชัย บารมีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายโชคทวี พุทธรักษาโรงเรียนบ้านหินขันกรรมการ
3. นางขนิษฐา ญาติเจริญโรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นายจำนง ผลไม้โรงเรียนบ้านหินขันกรรมการ
5. นางอาภรณ์ ดารุนิกรโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ สิงห์แก้วโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายศิริสรณ์ พลราชมโรงเรียนบ้านโคกก่งประธานกรรมการ
2. นายแมน มั่นแสงโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
3. นายประยูร พรประเสริฐโรงเรียนบ้านแยหนองแคนกรรมการ
4. นายสถิตย์ ตรงเที่ยงโรงเรียนแก้งกฐินภูจำปากรรมการ
5. นายประเสริฐ บัวลาโรงเรียนโคกพระวินัยดีกรรมการ
6. นางสาวนริศรา บุญจริงโรงเรียนบ้านดงแสนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทนิพนธ์ ดารุนิกรโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงประธานกรรมการ
2. นายประมวล รื่นเริงโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
3. นายวิเชียร ทองแดงโรงเรียนหนองบัวสงยางกรรมการ
4. นางอำพรพรรณ ทะไกรราชโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
5. นายเมตตา จันทร์ดาโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวพัชราภรณ์ นานวลคำโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ คำผาลาโรงเรียนบ้านบากประธานกรรมการ
2. นางละไม วรุณพงษ์โรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
3. นางดวงตา อุณาภาคโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการ
4. นางกัลยารัตน์ มาสุขโรงเรียนมิ่งมงคลกรรมการ
5. นางวรรณภา เอกศรีโรงเรียนบ้านก่อนาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิทยา สามัคคีโรงเรียนบ้านแยหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางออมสิน ซึ่งเสนโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการ
3. นายสุนัน โมทองโรงเรียนบ้านนาเวียงกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ สุริยะศรีโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย ยุทธยงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ใจหาญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สิมเสมอโรงเรียนบ่อบุโปโลกรรมการ
3. นายอนันต์ แสงชาติโรงเรียนบ้านหนองแมงดากรรมการ
4. นางประยูร กาญจนรัตน์โรงเรียนบ้านแยหนองแคนกรรมการ
5. นางวัลลภา คำจรโรงเรียนหนองมะเสี่ยงโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวมะลิวรรณ วาจิตรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางบังอร ชาววังโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นางนิลุบล ชนะพลโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางลัดดา บุญหลงโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางชุติกานต์ ชาววังโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางดรุณี ฉลาดสุขโรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ จำปานนท์โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงกรรมการ
3. นางพิสมัย สุวรรณโรงเรียนบ้านเชือกกรรมการ
4. นายประมวล รื่นเริงโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
5. นางสุดสวาท โล่ห์คำโรงเรียนบ้านลือนาคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวิชัย บาระมีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอารยา บุญเลิศโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ชมชิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นางสำราญ เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
5. นางสงกรานต์ บุตรจันทร์โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายเดชาธร สมุทรเวชโรงเรียนหนองไฮ(เสนางคนิคม)ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย พรหมโคตรโรงเรียนบ้านคำแก้วกรรมการ
3. นางปราวิวรรณ์ ผลให้โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่(หัวตะพาน)กรรมการ
4. นางพิมประภา ศรีสมบัติโรงเรียนโคกก่องนครกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ ใจหาญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ แก้วสาลีโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายวิชัย บาระมีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ แสงชาติโรงเรียนบ้านหนองแมงดากรรมการ
3. นางยอแสง ปรัสพันธ์โรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวนันทวดี แท่งพรมโรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์กรรมการ
5. นางมินตรา สาริบุตรโรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงกรรมการและเลขานุการ
สวดมนต์แปล (ชุดที่ 2) ม.1-ม.3
1. นายวิชัย บาระมีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย งามแสงโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)กรรมการ
3. นายอาทิตย์ ทองโกฎิ์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นายจินตนา อำนาจวรรณพรโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการ
5. นางไพรกูล มาระแสงโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการและเลขานุการ
สวดมนต์แปล (ชุดที่ 2) ป.1-ป.6
1. นายเทวัญนิมิตร ทิพอุตร์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางคมคาย โสดาภักดิ์โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)กรรมการ
3. นายโอภาส พิมพารัตน์โรงเรียนบ้านชูชาติกรรมการ
4. นางส่งศรี สาริบุตรโรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายกรรมการ
5. นางช่อผกา ทองสันโรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการ
6. นางนุชนารถ พลศรีโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมคิด ทาริวงศ์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางบังอร ชาววังโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นางสิริธร ลาภสารโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
4. นางอรัญญา เจริญวงศ์โรงเรียนอนุบาลชานุมานกรรมการ
5. นางไพรวัลย์ ธวัชกุลโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายปัญญา คุณาโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการ
3. นางจิรัฎฐ์ ประธานโรงเรียนบ้างกุงชัยกรรมการ
4. นายประทักษ์ ปอแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีกกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอาวุธ มูลหลวงโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมร ทวีบุญสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายธเนศ สนธิหาโรงเรียนบ้านโสกใหญ่กรรมการ
3. นางเทียนทิพย์ เผ่าพันธุ์โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
4. นางสุพินทร์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านเหล่าขวาวกรรมการ
5. นายประหยัด ทองอ้นโรงเรียนบ้านกุดสิมกรรมการ
6. นายอภิวัฒน์ หลายหล้าโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมร ทวีบุญสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางศุภาภรณ์ ละพรมมาโรงเรียนบ้านทวีผลกรรมการ
3. นายเชื่อม ทัศบุตรโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
4. นายนิยม ปรีดาศักดิ์โรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นางสันทยา ประทุมชาติโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการ
6. นางอรทัย บรรลือโรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายชยพล แพงเนตรสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ทองรังโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการ
3. นายศักดา จันมีโรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการ
4. นายวิชัย เรืองสาโรงเรียนบ้านหนองแมงดากรรมการ
5. นายเจริญ ศรีบุตรโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชยพล แพงเนตรสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ทองรังโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการ
3. นายศักดา จันมีโรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการ
4. นายวิชัย เรืองสาโรงเรียนบ้านหนองแมงดากรรมการ
5. นายเจริญ ศรีบุตรโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสิน บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
3. นางจรรยารัตน์ มุทาพรโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
4. นายมานะ พิมพ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
5. นางดวงใจ อินทร์หาโรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายนิยม บุญแจ้งโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายฉลาด โทบุดดีโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลกรรมการ
4. นายนคร พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงประธานกรรมการ
2. นายสงัด พละศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นายวีระพล วรรณขาวโรงเรียนบ้านสามัคคีกรรมการ
4. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางจิราวัลย์ ทานนท์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเศรษฐกิจ นนทพจน์โรงเรียนบ้านนาเรืองประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ธรรมนุโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายพิชิต จรูญภาคโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางทัศนีย์ แสวงนามโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
5. นางกษมา บุญรอดโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวนุชจรี ยุบลโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายนริศ นรารักษ์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางพิมประภา ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านโคกก่องนครกรรมการ
4. นายไกรลาศ โยคณิตย์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
5. นางสาวน้ำใจ นิ่งพงษ์พันธ์โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรังสิต พิพิธพลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต อมรสินโรงเรียนธันยธรณ์พิทยากรรมการ
3. นายประสาน หาระสารโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายกรรมการ
4. นายวีระพล นามวงศ์โรงเรียนดอนชีหนองมะยอดกรรมการ
5. นายประมวล บุญหลงโรงเรียนบ้านกุดสิมกรรมการ
6. นางเพ็ญประภา รักษาพลโรงเรียนทุ่งสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายพิสันต์ อุทธาโรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายวิมลศักดิ์ บรรพตาธิโรงเรียนบ้านน้ำท่วมกรรมการ
3. นายวิสิษฐ์ ศิริบูณ์โรงเรียนบ้านหินกอง(นามน)กรรมการ
4. นางละเอียด งามเถื่อนโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ เสือสาโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมนัส อินลีโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน)ประธานกรรมการ
2. นายประคองสิน บุญมีโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ วงศ์แสงคำโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
4. นายไพโรจน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธีระกุล บุญประสารโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประเชิญ จันทรภูมีโรงเรียนนาแต้โคกสำราญประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ภูตะเวชโรงเรียนบ้านโคกก่องนครกรรมการ
3. นางกัสสิรินทร์ ตั้งเปี่ยมวรกุลโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการ
4. นางสมปอง จำปาอ่อนโรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญกรรมการ
5. นางสาวสลิญญา สุวไชยโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายคำสอน นาคพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายประธานกรรมการ
2. นางพรศรี โสภาพรมโรงเรียนบ้านโคกชาดกลางท่าโพธิ์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ ขุลังโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพรรณี สายโทโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวทิพย์ธัญญา แสนสุขโรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบุญมี มัฐผาโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางอุบล ธำรงลักษณ์รัตน์โรงเรียนุมชนเปือยหัวดงกรรมการ
3. นางอุบล อัศวภูมิโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางสมจิต พิมพ์โพธิ์โรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นางนะพีพรรณ บุญแจ้งโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางอัสนีย์ อุปนิสากรโรงเรียนโคกศรีหนองคลองประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ บรรลือหาญโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
3. นางจิราวัลย์ ทานนท์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการ
4. นายวีรพล บุญทวีโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)กรรมการ
5. นางสาวอุท้ย บุญทิมาโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายชื่น ปัญญาดีโรงเรียนบ้านฟ้าห่วนกรรมการ
3. นายสุรจิตต์ ทองเถาว์โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญกรรมการ
4. นายยุทธกิต แสนจันทร์โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่กรรมการ
5. นางภัทรานิษฐ์ ธงไชยโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ)กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายพิสิษฐ์ แสงสุขวาวโรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนนประธานกรรมการ
2. นายมีชัย ต้นโพธิ์โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
3. นายพรชัย ดวงศิริโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางสำลี ศรีพลายโรงเรียนบ้านโคกก่องนครกรรมการ
5. นายสงวน เถาว์โทโรงเรียนบ้านคำย่านางกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ อินลีโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราขวงศา)ประธานกรรมการ
2. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
3. นายถานนท์ แสงก่ำโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
4. นางสุภารักษ์ บำรุงชาติโรงเรียนบ้านแยหนองแคนกรรมการ
5. นางจินตนา หินทองโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพรทวีวัฒน์ รัตนะโสภาโรงเรียนบ้านโนนผักหวานประธานกรรมการ
2. นางวัฒนานันท์ รักษาสัตย์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายพชรธร หนันอ้ายโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกนกวรรณ บันลือหาญโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
5. นายพรชัย จันทศิลป์โรงเรียนบ้านนาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพรทวีวัฒน์ รัตนะโสภาโรงเรียนบ้านโนนผักหวานประธานกรรมการ
2. นางวัฒนานันท์ รักษาสัตย์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายพชรธร หนันอ้ายโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกนกวรรณ บันลือหาญโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
5. นายพรชัย จันทศิลป์โรงเรียนบ้านนาเวียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
4. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
5. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
4. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
5. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
4. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
5. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายศืรืศักดิ์ อิ่มใจโรงเรียนบ้านจานลานกรรมการ
4. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
5. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ ลิวงศ์ษาโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
9. นางไพวรรณ ลิวงศ์ษาโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
10. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ ลิวงศ์ษาโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนก่อนาดีประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รมคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ ลิวงศ์ศาโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนบ้านก่อนาดีประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการ
11. นางไพวรรณ ลิวงศ์ษาโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ ลิวงศ์ษาโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ ลิวงศ์ษาโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ ลิวงศ์ษาโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปฐมบูรณ์ สุวรรณโรงเรียนบ้านโนนดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมมิตร มุ่งงามโรงเรียนบ้านหินกองสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นางทัศนีย์ นิจพันธ์โรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
6. นายอุฤษดิ์ บุญโสมโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปฐมบูรณ์ สุวรรณโรงเรียนบ้านโนนดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมมิตร มุ่งงามโรงเรียนหินกองสามัคคีกรรมการ
3. นางนิภาพรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ บุบผาเจริญโรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
6. นายอุกฤษดิ์ บุญโสมโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปฐมบูรณ์ สุวรรณโรงเรียนบ้านโนนดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมมิตร มุ่งงามโรงเรียนบ้านหินกองสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุบผาเจริญโรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
6. นายอุฤษดิ์ บุญโสมโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปฐมบูรณ์ สุวรรณโรงเรียนบ้านโนนดู่ประธานกรรมการ
2. นายสมมิตร มุ่งงามโรงเรียนบ้านหินกองสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นางทัศนีย์ บุบผาเจริญโรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
6. นายอุกฤษดิ์ บุญโสมโรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวัชรภูมิ แก้วสุขโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ แสงสุขวาวโรงเรียนดอนแดงนาโนนรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชาญ พิมพ์ตราโรงเรียนหนองข่าป่าหวายกรรมการ
4. นางสาวจิฬ นามศรีโคตรโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นางบุษอาภรณ์ แท่นประเสริฐโรงเรียนบ้านดู่พัฒนากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชรภูมิ แก้วสุขโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ แสงสุขวาวโรงเรียนดอนแดงนาโนนรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชาญ พิมพ์ตราโรงเรียนหนองข่าป่าหวายกรรมการ
4. นางสาวจิฬ นามศรีโคตรโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นางบุษอาภรณ์ แท่นประเสริฐโรงเรียนบ้านดู่พัฒนากรรมการ
6. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
7. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวัชรภูมิ แก้วสุขโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ แสงสุขวาวโรงเรียนดอนแดงนาโนนรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชาญ พิมพ์ตราโรงเรียนหนองข่าป่าหวายกรรมการ
4. นางสาวจิฬ นามศรีโคตรโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นางบุษอาภรณ์ แท่นประเสริฐโรงเรียนบ้านดู่พัฒนากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชรภูมิ แก้วสุขโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ แสงสุขวาวโรงเรียนดอนแดงนาโนนรองประธานกรรมการ
3. นายชัยชาญ พิมพ์ตราโรงเรียนหนองข่าป่าหวายกรรมการ
4. นางสาวจิฬ นามศรีโคตรโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นางบุษอาภรณ์ แท่นประเสริฐโรงเรียนบ้านดู่พัฒนากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
6. นายคมเพชร โพธารินทร์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
7. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
6. นายคมเพชร โพธารินทร์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
7. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนภารัตน์ แสนคุ้มโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววิไล ศรีแก้วโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
6. นางซ่อนกลิ่น พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านน้ำท่วมกรรมการ
7. นางพินิจ ปาวรีย์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการ
8. นางจุฑามาศ เหล็กกล้าโรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการ
9. นางสาวนุชนาฎ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนภารัตน์ เพศสุขโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ปทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสาววรรณยุพา สาชิตโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
6. นางสมสวรรค์ บาระมีโรงเรียนเค็งใหญหนองงูเหลือมกรรมการ
7. นางสาวนุชนาฎ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนภารัตน์ เพศสุขโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสาวนุชนาฎ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนภารัตน์ เพศสุขโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ปทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสาวนุชนาฎ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนภารัตน์ เพศสุขโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ปทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสุกัญญา รักสมบัติโรงเรียนบ้านคำกลางสมบูรณ์กรรมการ
6. นางนันทา รินทรักษ์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางพัชรี รัตนวิทยาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
8. นางสาวนุชนาฎ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนภารัตน์ เพศสุขโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ปทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสาวนุชนาฎ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รัตนวิทยาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ)กรรมการ
5. นางสุธิตา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนบ้านจิกหนองทุ่งมนต์กรรมการ
6. นางมยุรี แก้วโสโรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3กรรมการ
7. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รัตนวิทยาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ)กรรมการ
5. นางซ่อนกลิ่น พูนเพิ่มโรงเรียนบ้านน้ำท่วมกรรมการ
6. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายรังสัน ป้องสีดาโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการ
3. นายนพภา เจริญบุญโรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายนายรังสัน ป้องสีดาโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการ
3. นายนพภา เจริญบุญโรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้ากรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ดำรงกิจโรงเรียนบ้านจานลานกรรมการ
3. นายชยธร เถาว์โทโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ สีบุญนำโรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
5. นางภราดา วิริยะพันธ์โรงเรียนบ้านเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ระพี ศรีภิรมย์โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
3. นายกุศล แก้วแสนโรงเรียนบ้านน้ำท่วมกรรมการ
4. นายเฉลิม เดชผลโรงเรียนเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวชนากานต์ แก้วทองโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
6. นางศิริวรรณ อุดรวงศ์โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายปารีส พุ่มจันทร์โรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นางสุดคิด มานะบุตรโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ทองพุ่มโรงเรียนบ้านทวีผลกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นารีบุตรโรงเรียนบ้านดอนว่านกรรมการ
5. นายเยื้อน พิมพาเพียรโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทองเสาร์ แก้วหลวงโรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้งประธานกรรมการ
2. นายทินกร จันทร์สิงห์โรงเรียนธันยธรณ์พิทยากรรมการ
3. นายสุจิตร บุญลักษณ์โรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
4. นายปัญญา สวัสดิพลโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
5. นายสมัคร ทองเลิศโรงเรียบ้านสร้างถ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางผุสดี เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
3. นางประคอง อินทร์อร่ามโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางนราพร บุญประสารโรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ ปรือทองโรงเรียนคำกลางคำสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี ฉลาดสุขโรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีวรรณ บุญทำนุกโรงเรียนบ้านกุดสิมกรรมการ
3. นางบังอร ไชยวรรณโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการ
4. นางอ่อนจันทร์ วงศ์จันทร์โรงเรียนสามแยกชมพูโคกเจริญยางเครือพัฒนากรรมการ
5. นางอำพร อุทธาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ กลางประพันธ์โรงเรียนหินกอง(นามน)ประธานกรรมการ
2. นางเจียมจิต รอบโลกโรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการ
3. นางขนิษฐา ลาคำสายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นางสุนิสา สายแดงโรงเรียนบ้านนาเวียงกรรมการ
5. นางพิสมัย อิสระโรงเรียนบ้านแยหนองแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา อุดมสันต์โรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นายบัณฑิต สิงห์ชาโรงเรียนโนนสูงโคกกลางกรรมการ
4. นางวราพร ลูกไทยโรงเรียนบ้านทวีผลกรรมการ
5. นางธนพร ผ่องสุขโรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษาสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพงษ์อนันต์ จันทนามโรงเรียนบ้านบุ่งเขียวกรรมการ
3. นายทิว กาเผือกโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นายพัฒนสิทธิ์ เจริญบุญโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
5. นางเตือนจิต จันทรเสนาโรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษาสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายบุญเลื่อน แสวงรักษ์โรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
3. นางอรอนงค์ กาเผือกโรงเรียนบ้านโสกใหญ่กรรมการ
4. นายศักดิ์ ละมูลโรงเรียนบ้านเวียงหลวงกรรมการ
5. นายไพรัช เอกศรีโรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอำพร อุทธาโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางวิมาลา เพ็งคำศรีโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ หอมหวลโรงเรียนราชประชานุุเคราะห์ 54กรรมการ
4. นางยุภาพร บุญหลงโรงเรียนดงมะยางหนองนกหอกรรมการ
5. นางอุษณีย์ พิมพ์ทองโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายกฤตมนูญ ศรีโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่กรรมการ
3. นางสาวบังอร โพธิ์จันทร์โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวเยาวมาลย์ สุทธิเมฆโรงเรียนดอนชีหนองมะยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร เพียรคุ้มโรงเรียนบ้านก่อนาดีกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ ดาวัลย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91กรรมการ
4. นางระวิวรรณ จันทนชาติโรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการ
5. นางวิไลพร เรืองบุตรโรงเรียนบ้านดงบังพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางอุดมศิลป์ จารุเกษมโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางไสว ธรรมสารโรงเรียนบ้านกุดสิมกรรมการ
3. นางบุณยอร ปะรัมย์โรงเรียนบ้านนาสีดากรรมการ
4. นางลำดวน มั่นคงโรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางจริยาวดี ผดาเวชโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวิไล นวลอินทร์โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)กรรมการ
3. นางนิตยา สามาอาพัฒน์โรงเรียนงนาเจริญหนองแดงกรรมการ
4. นางพัชรา ไตรยวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54กรรมการ
5. นางสุจิมา ทองโกฎิโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนิ่มนวล ต้นวงศ์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา อุตอามาตย์โรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
3. นางพัชรี โสภากันต์โรงเรียนบ่อบุโปโลกรรมการ
4. นายนิยม หวานอารมณ์โรงเรียนเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีกรรมการ
5. นางณัฎฐภา มุกดาสนิทโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี มลสินโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)ประธานกรรมการ
2. นางกมลพร เวียงคำโรงเรียนอนุบาลเสนาคนิคมกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ รัญชกานนท์โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
4. นางจำเนียร สวัสดิ์พันธ์โรงเรียนบ้านโคกเลาะกรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว ศุภพินิจโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ ทองทีโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ วรรณโสภาโรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคีกรรมการ
4. นางแก่นใจ ตาทองโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการ
5. นางสาวสุพินดา สงวนสินโรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสวลีภิรมย์ เสือสาสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรคิด แสงทองโรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดีกรรมการ
3. นางวงเดือน นรารักษ์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางวรารัตน์ เสือสาโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการ
5. นางดลฤดี โสภากัณฑ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ กาลทิสาโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางพรรณี ตังคณิตานนท์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสุริยา จารุจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายจักรวาล ธรรมวะรีย์โรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการ
3. นายนรินทร์ บุญสอดโรงเรียนบ้านหนองแมงดากรรมการ
4. นางสาวพันธ์ทิวา เกื้อทานโรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ เจตนาโรงเรียนบ้านดอนไร่กรรมการ
3. นายณัฐภูมิ นาคพันธ์โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญกรรมการ
4. นายเสน่ห์ กาเล็กโรงเรียนมิ่งมงคลกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวกันจนา พิลาหลงโรงเรียนบ้านดงแสนแก้วกรรมการ
3. นายนรินทร์ บุญสอดโรงเรียนบ้านหนองแมงดากรรมการ
4. นางสาวปรียาภรณ์ รัตนศรีโรงเรียนธันยธรณ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ เจตนาโรงเรียนบ้านดอนไร่กรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ยุติรักษ์โรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการ
4. นางสาวณฐมน เสี้ยวทองโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวปริญา วรจันทร์โรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
3. นายจิรัฐติกาล รักพรมโรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุงกรรมการ
4. นายสุรชัย ป้อมอาษาโรงเรียนบ้านโสกท่าวังหินกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเวชยัน สังฆวัตรโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
3. นายโอภาส เมฆาโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายประจักษ์ อินหงษาโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิริวัฒน์ ประกิ่งโรงเรียนบ้านดอนหมูกรรมการ
3. นายปวรณัฎฐ์ จันทร์สว่างโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยากรรมการ
4. นางสาวทำนอง เสนสรโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ อุทธาโรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วงประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ระพี ศรีภิรมย์โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุุงโนนสวางกรรมการ
3. นางกมลนุช ไวยพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีกกรรมการ
4. นายมะโนต อินรีย์โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพงษ์วัฒนา สืบสิงห์โรงเรียนนาผือโคกกอกกรรมการ
3. นายณัฐพล อุทธาโรงเรียนธันยธรณ์พิทยากรรมการ
4. นายโอภาส เมฆาโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมรกต อุปนิสากรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพงษ์วัฒนา สืบสิงห์โรงเรียนนาผือโคกกอกกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ แก้วพิลาโรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการ
4. นายชัยฤทธิ์ กาลทิสาโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นายกฤตมนุญ ศรีโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่กรรมการ
6. นางสาวผุษรัตน์ โลหะสารโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมรกต อุปนิสากรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายทรงยศ ภักตะภาโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ พุ่มจันทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายสิริวัฒน์ โชติกเสถียรโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพงศ์วัฒนา สืบสิงห์โรงเรียนนาผือโคกกอกกรรมการ
3. นายปวรณัฏฐ์ จันทร์สว่างโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยากรรมการ
4. นางบังอร ภักตะภาโรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษณ์ สมเนตรโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ วิลัยรัตน์โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายพิชัยยุทธ กะมณีโรงเรียนโคกพระวินัยดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมรกต อุปนิสากรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จารุจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นายธนากร โพธารินทร์โรงเรียนบ้านชะแงะกรรมการ
4. นายสุข ภูตะเวชโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. ดร.แสงรุนีย์ มีพรสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. ดร.รัตติกร ทองเนตรสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นายวิทยา สายสุดสพป.อำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. ดร.แสงรุนีย์ มีพรสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
2. นายวิทยา สายสุดสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางยุพเรศ บัวนาคโรงเรียนบ้านคำข่าประธานกรรมการ
2. นายสุกรี กมุทมาศโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
3. นางสาวอรัญญา เหล็กเพชรโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ปามุทาโรงเรียนบ้านจานลานกรรมการ
5. นางสาวธนัญญา ทองศรีโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
6. นางสาวสยามล ยานิพันธ์โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายวิทยา สายสุดสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ศรีภาโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวนันทิยา จูงพันธุ์ท้าวโรงเรียนธันยธรณ์พิทยากรรมการ
4. นางกุลธันยา วอทองโรงเรียนบ้านาสะแบงกรรมการ
5. นายคุณัชญ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ โทพิลาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอัสนีย์ อุปนิสากรโรงเรียนโคกศรีหนองคลองประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สุริยวรรณโรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการ
3. นางสาวนภาพร ลุสมบัติโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
4. นางอัญชลี ผางพันธ์โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
5. นายจันทร์แปลง วงค์แก้วโรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายชายแดน ต้นวงศ์โรงเรียนบ้านจิกประธานกรรมการ
2. นางสาวบุหลัน ปุยวงศ์โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ คงไชยโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ โสมรักษ์โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวาศากรรมการ
5. นางสาวภานุมาศ บุดดาโรงเรียนบ้านน้ำท่วมกรรมการ
6. นางสาวสิริวัฒนา กาหาวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางยินดี หลินหะตระกูลโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงประธานกรรมการ
2. นางอำไพ มีบ้านต้นโรงเรียนบ้านบกกรรมการ
3. นางเมตตา อินทสินโรงเรียนบ้านคำโพนกรรมการ
4. นางสาวน้ำใจ นิ่มพงษ์พันธ์โรงเรียนบ้านนาห้วยยางสองคอนกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ จารุจิตรโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
6. นางสาวธัญวรัชต์ พลเทพโรงเรียนบ้านจานลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางวัฒนา สุขโทโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางศิริพร โมลัยรักษ์โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)กรรมการ
3. นางบัวศรี เจริญรัตน์โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
4. นายสมนึก สุทธิเมฆโรงเรียนดอนชีหนองมะยอดกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ ผาใหญ่โรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
6. นายนคร ศิลป์ชาติโรงเรียนราชประชานุะคราะห์ 54กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ศรีสิงห์โรงเรียนบ้านบุ่งเขียวประธานกรรมการ
2. นางกานดา หิรัญนุเคราะห์โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวาศากรรมการ
3. นางสาวณัฎฐาพร บุตรีโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา ไกยนารถโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
5. นายสมนึก ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
6. นางสาวชนิดา สมานพงษ์โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางบัวทิพย์ อุดมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกประธานกรรมการ
2. นายกณวรรธน์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
3. นางสาววาสนา ผาเหลาโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีกกรรมการ
4. นางอุไร บุญหลงโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ คงโภคาโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายพินิจ บุญรำไพโรงเรียนบ้านนาสีนวนประธานกรรมการ
2. นายเกียรติยศ บุญพุฒโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
3. Mr.Hoyin Cheongโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายธนภูมิ ทาปัญญาโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ศรีสมบัติโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพินิจ บุญรำไพโรงเรียนบ้านนาสีนวนประธานกรรมการ
2. นายเกียรติยศ บุญพุฒโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
3. Mr.Hoyin Cheongโรงเรียนเจริญวิทยากรรมการ
4. นายธนภูมิ ทาปัญญาโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ศรีสมบัติโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายวิทยา สายสุดสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา ทัพซ้ายโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวลีนา สารีแผลงโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
4. นางเพชราภรณ์ ปานะดิษฐ์โรงเรียนบ้านกุดสิมกรรมการ
5. นายดำรงค์ พระสุรัตน์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวธีรนันท์ จันมีโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายเทวัญนิมิตร ทิพอุตร์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพรมมา พรมบางโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
3. นายไพจิตต์ ดีทีเกอร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการ
4. นางสาวมะลิวรรณ วาจิตรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสุนิสา มาลีรัตน์โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา พิศชวนชมโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่ประธานกรรมการ
2. นายชัยชาญ พิมพ์ตราโรงเรียนหนองข่าป่าหวายกรรมการ
3. นายจักรี ศรีมุงคุณโรงเรียนบ้านหินกอง(นามน)กรรมการ
4. นายบุญเถิง มลีรัตน์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายประหยัด ใสบาลโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
6. นายยุทธชัย มหาชาติโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)กรรมการ
7. นางศิริพร เปรมทาโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการ
8. นายเศรษฐกิจ นนทพจน์โรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายบุญมี พันธ์เจริญโรงเรียนบ้านดงบังพัฒนาประธานกรรมการ
2. ส.ต.ท.สุพรรณ พุทธิวงศ์โรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ คำผาลาโรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชรกรรมการ
4. นายบุญมี เปรมทาโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
5. นายวันชัย เชื้อทองโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
6. นายมนตรี ไวยพันธ์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
7. นายสำเร็จ เถาว์โทโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
8. นายเด่น พุทธิเฉลิมชัยโรงเรียนบ้านคึมใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิรัช ทองรังโรงเรียนโค้งอร่ามประธานกรรมการ
2. นายสมเดช ภานุสถิตย์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นายสุพรรณ หินทองโรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือกรรมการ
4. นายพงษ์อนันต์ จันทนามโรงเรียนบ้านบุ่งเขียวกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธีระกุล บุญประสารโรงเรียนขุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเทวัญนิมิตร ทิพย์อุตร์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ถูระวันโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลกรรมการ
3. นายชาตรี อุปาละสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางยุพา ดอนสิงห์โรงเรียนบ้านจานลานกรรมการ
5. นางรำไพ นามเหลาโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุรพงษ์ เรืองสมบัติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายมานพ ฤาไขยโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการ
3. นางสันทยา ปทุมชาติโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการ
4. นายมนตรี เชื้อนิลโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
5. นายสมควร อรอินทร์โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ อุดมสันต์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายธนิต อุทิตสารสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธีระกุล บุญประสารโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
4. นายณัฎฐพงศ์ มาสขาวโรงเรียนบ้านภูเขาขามกรรมการ
5. นางมยุรี บุดดาวงศ์โรงเรียนนาผือโคกกอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางมนัญญา ลาหาญโรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เครือสีดาโรงเรียนธันยธรณ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ไพรสณฑ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 กรรมการ
4. นางรัชนี สามัคคีโรงเรียนบ้านแยหนองแคนกรรมการ
5. นางสุจิต โสวะภาสน์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา เอกศรีโรงเรียนบ้านก่อนาดีกรรมการ
3. นางนพวรรณ บุญโสมโรงเรียนบ้านโคกก่งกรรมการ
4. นางปราณี โพธิหอมโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
5. นางเกสร พันคูโรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางนภาพร เกื้อกูลโรงเรียนบ้านจานลานประธานกรรมการ
2. นางอาวรณ์ ร่วมรักษ์โรงเรียนดงมะยางหนองนกหอกรรมการ
3. นายชาญศักดิ์ ลาหาญโรงเรียนบ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา)กรรมการ
4. นางวยุรี แพทย์รักษาโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นางสาวประยงค์ ไชยขันธ์โรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนิ่มนวล ต้นวงศ์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายธำรง พัฒนราชโรงเรียนบ้านโสกท่าวังหินกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ทองเพ็ญโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
4. นางนพวรรณ บุญโสมโรงเรียนบ้านโคกก่งกรรมการ
5. นางอุไร เนื้อแก่นโรงเรียนบ้านสร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายวิทยา สายสุดสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ ผาใหญ่โรงเรียนบ้านดอนดู่กรรมการ
3. นางสาวธัญวรัชต พลเทพโรงเรียนบ้านจานลานกรรมการ
4. นายสุนทร โคตะวันโรงเรียนบ้านแยหนองแคนกรรมการ
5. นางกุลธันยา วอทองโรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการ
6. นางสาวพรพันธ์ หงษาโรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
7. นายวัชรากร ถิ่นไทยโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายวีรพจน์ มณีชิษณุพงศ์โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชรประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย งามแสงโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)กรรมการ
3. นางสาวกรุณา ชุมจันทร์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
4. นางสาวฐิตารีย์ ธารรักษ์โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนกรรมการ
5. นางกัมปนา พุทธรักษาโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
6. นางอิศราภรณ์ แสนคูณโรงเรียนบ้านเหล้ายางชุมสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ ธารารมย์โรงเรียน่บ้านโนนค้อทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสุขสันต์ ศรีโคตรโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ศรีบูโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
4. นางสาวประภากร ปัญญาดีโรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนนกรรมการ
5. นายสมชัย เกษโมฬีโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ พันวงศ์โรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
7. นางสาววิชชุตา คลังกลางโรงเรียนนาผือโคกกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ธารารมย์โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสุขสันต์ ศรีโคตรโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ศรีบูโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
4. นางสาวประภากร ปัญญาดีโรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนนกรรมการ
5. นายสมชัย เกษโมฬีโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ)กรรมการ
6. นางสาวจิราภรณ์ พันวงศ์โรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
7. นางสาววิชชุตา คลังกลางโรงเรียนนาผือโคกกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวสมปอง คุณธรรมโรงเรียนบ้านไก่คำประธานกรรมการ
2. นางอรทัย เหล่ากสิการโรงเรียนบ้านคำแก้วกรรมการ
3. นายสังคม มูลชาติโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
4. นางพิสมัย แก่นสาร์โรงเรียนบ้านลือนาคำกรรมการ
5. นางอำพร อุทธาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางกิตติยาพร หวานอ่อนโรงเรียนบ้านดอนเมยประธานกรรมการ
2. นายอารี กุบแก้วโรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการ
3. นายสมัย มีศรีโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
4. นางศิริพร เปรมทาโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการ
5. นางสาวคุณากร ต้นโพธิ์โรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวกรุณา ชุมจันทร์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวเกศินี วรรณงามโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายนิติพล คัทนศรีโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้ายกรรมการ
5. นายนราเทพ ขยันทำโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวกรุณา ชุมจันทร์โรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวเกศินี วรรณงามโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายนิติพล คัทนศรีโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้ายกรรมการ
5. นายนราเทพ ขยันทำโรงเรียนบ้านนาอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
7. นางวาสนา ชวนชิมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
8. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
9. นายประมวล กรีทาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
10. นางเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
6. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
7. นายประมวล กรีทาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
8. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
9. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
10. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปล้าค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
6. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
7. นางวาสนา ชวนชิมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
8. นายประมวล กรีทาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
9. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
10. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปล้าค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตยกรรมการ
3. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนบ้านคำเดือยกรรมการ
6. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
7. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
8. นายประมวล กรีทาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
9. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
10. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
7. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
8. นายประมวล กรีทาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
9. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
10. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปล้าค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายประมวล กรีทาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
7. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
8. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
9. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
10. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนโนนงามกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ่วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
7. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
8. นายประมวล กรีทาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
9. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
10. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายอัมพร เจริญวงศืโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
7. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
8. นายประมวล กรีทาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
9. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
10. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
4. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
5. นายคมเพชร โพธารินทร์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
6. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
7. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
6. นายคมเพชร โพธารินทร์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
7. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายทรงวุฒิ มีศิริสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ กัลยาโรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)กรรมการ
3. นางอุไรวรรณ อินลีโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
4. นางเพ็ญสุดา แสวงผลโรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่กรรมการ
5. นางสาววาสนา รากวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสะอาด มีศิริโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)กรรมการ
3. นางสุจิตรา พิกุลโรงเรียนอนุบาลชานุมานกรรมการ
4. นางวันนิภา พงษ์พันธ์โรงเรียนนาผือโคกกอกกรรมการ
5. นางสาววิมลพรรณ พันธ์สูงโรงเรียนบ้านแยหนองแคนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายทรงวุฒิ มีศิริสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสะอ้านจิต วิริยธรรมเจริญโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการ
3. นางอัจฉราวดี เงินหมื่นโรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วงกรรมการ
4. นางนิภา อักษรศักดิ์โรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
5. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นางทัศนา สาระพิมพ์โรงเรียนบ่อบุโปโลกรรมการ
3. นางสาวบุญล้อม ลาภสารโรงเรียนบ้านหินกองสามัคคีกรรมการ
4. นางภารวี ศิริวาลย์โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยากรรมการ
5. นางวิชชุนี โสดาภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาพร หาญจิตรโรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้ากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ อินน้อยโรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อกรรมการ
4. นายดีไกร แก้วโทโรงเรียนบ้านโสกใหญ่กรรมการ
5. นางรัชนี โพธาทองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
6. นางสาวมยุรี ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาพร หาญจิตรโรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้ากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ อินน้อยโรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อกรรมการ
4. นายดีไกร แก้วโทโรงเรียนบ้านโสกใหญ่กรรมการ
5. นางรัชนี โพธาทองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
6. นางสาวมยุรี ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางทัศนา สาระพิมพ์โรงเรียนบ่อบุโปโลกรรมการ
3. นางสาวบุญล้อม ลาภสารโรงเรียนบ้านหินกองสามัคคีกรรมการ
4. นางภารวี ศิริวาลย์โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยากรรมการ
5. นางวิชชุนี โสดาภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาพร หาญจิตรโรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้ากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ อินน้อยโรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อกรรมการ
4. นายดีไกร แก้วโทโรงเรียนบ้านโสกใหญ่กรรมการ
5. นางรัชนี โพธาทองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
6. นางสาวมยุรี ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางทัศนา สาระพิมพ์โรงเรียนบ่อบุโปโลกรรมการ
3. นางสาวบุญล้อม ลาภสารโรงเรียนบ้านหินกองสามัคคีกรรมการ
4. นางภารวี ศิริวาลย์โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยากรรมการ
5. นางวิชชุนี โสดาภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาพร หาญจิตรโรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้ากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ อินน้อยโรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อกรรมการ
4. นายดีไกร แก้วโทโรงเรียนบ้านโสกใหญ่กรรมการ
5. นางรัชนี โพธาทองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
6. นางสาวมยุรี ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นางทัศนา สาระพิมพ์โรงเรียนบ่อบุโปโลกรรมการ
3. นางสาวบุญล้อม ลาภสารโรงเรียนบ้านหินกองสามัคคีกรรมการ
4. นางภารวี ศิริวาลย์โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยากรรมการ
5. นางวิชชุนี โสดาภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาพร หาญจิตรโรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้ากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ อินน้อยโรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อกรรมการ
4. นายดีไกร แก้วโทโรงเรียนบ้านโสกใหญ่กรรมการ
5. นางรัชนี โพธาทองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
6. นางสาวมยุรี ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นางทัศนา สาระพิมพ์โรงเรียนบ่อบุโปโลกรรมการ
3. นางสาวบุญล้อม ลาภสารโรงเรียนบ้านหินกองสามัคคีกรรมการ
4. นางภารวี ศิริวาลย์โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยากรรมการ
5. นางวิชชุนี โสดาภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัจฉิมา ภิญโญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91ประธานกรรมการ
2. นางราตรี สอนหลุยโรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
3. นายณัฐวรรณ นามรักษาโรงเรียนบ้านหนองแมงดากรรมการ
4. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
5. นางพิมลรัตน์ บุตรมาศโรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการ
6. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัจฉิมา ภิญโญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91ประธานกรรมการ
2. นางราตรี สอนหลุยโรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
3. นายณัฐวรรณ นามรักษาโรงเรียนบ้านหนองแมงดากรรมการ
4. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
5. นางพิมลรัตน์ บุตรมาศโรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการ
6. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัจฉิมา ภิญโญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91ประธานกรรมการ
2. นางราตรี สอนหลุยโรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
3. นายณัฐวรรณ นามรักษาโรงเรียนบ้านหนองแมงดากรรมการ
4. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
5. นางพิมลรัตน์ บุตรมาศโรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการ
6. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัจฉิมา ภิญโญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91ประธานกรรมการ
2. นางราตรี สอนหลุยโรงเรียนโนนแคนกรรมการ
3. นายณัฐวรรณ นามรักษาโรงเรียนบ้านหนองแมงดากรรมการ
4. นางนางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
5. นางพิมลรัตน์ บุตรมาศโรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการ
6. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปัจฉิมา ภิญโญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91ประธานกรรมการ
2. นางราตรี สอนหลุยโรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการ
3. นายณัฐวรรณ นามรักษาโรงเรียนบ้านหนองแมงดากรรมการ
4. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
5. นางพิมลรัตน์ บุตรมาศโรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการ
6. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมนัญญา ลาหาญโรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายทรงเดช ลือนามโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นางกาญจนา วรชินาโรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายกรรมการ
4. นายประมวล ภาคเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่กรรมการ
5. นางสาวประภัสสร มีชัยโรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)กรรมการ
6. นางสาวจาวรีย์ ขวัญแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวยุรี แพทย์รักษาโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางปราณี โสภาพงษ์โรงเรียนบ้านนาสีดากรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ ลาหาญโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา)กรรมการ
5. นางมนัส อุปนิสากรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวจาวรีย์ ขวัญแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ชาวชาติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ เกษมราชสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางจันทรา จำนงการโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ กีฬาโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางมุกดารัศมิ์ พัชรัษเฐียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ ชาวชาติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ เกษมราชสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางจันทรา จำนงการโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ กีฬาโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางมุกดารัศมิ์ พัชรัษเฐียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ชาวชาติสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ เกษมราชสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางจันทรา จำนงการโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ กีฬาโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางมุกดารัศมิ์ พัชรัษเฐียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ ชาวชาติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ เกษมราชสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางจันทรา จำนงการโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ กีฬาโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางมุกดารัศมิ์ พัชรัษเฐียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ชาวชาติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ เกษมราชสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางจันทรา จำนงการโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ กีฬาโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางมุกดารัศมิ์ พัชรัษเฐียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ ชาวชาติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ เกษมราชสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางจันทรา จำนงการโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ กีฬาโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางมุกดารัศมิ์ พัชรัษเฐียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ชาวชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ เกษมราชสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางจันทรา จำนงการโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ กีฬาโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางมุกดารัศมิ์ พัชรัษเฐียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ ชาวชาติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ เกษมราชสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางจันทรา จำนงการโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ กีฬาโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางมุกดารัศมิ์ พัชรัษเฐียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ชาวชาติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ เกษมราชสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางจันทรา จำนงการโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ กีฬาโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางมุกดารัศมิ์ พัชรัษเฐียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ ชาวชาติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ เกษมราชสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางจันทรา จำนงการโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ กีฬาโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางมุกดารัศมิ์ พัชรัษเฐียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ชาวชาติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ เกษมราชสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางจันทรา จำนงการโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ กีฬาโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางมุกดารัศมิ์ พัชรัษเฐียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ ชาวชาติสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ เกษมราชสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางจันทรา จำนงการโรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
4. นางจิรารัตน์ กีฬาโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางมุกดารัศมิ์ พัชรัษเฐียรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมลณัฐ แก้วกองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอารยา บุญเลิศโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา)กรรมการ
3. นางสำราญ เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
4. นางสุมาลัย บุญมาศโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา)กรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมลณัฐ แก้วกองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอารยา บุญเลิศโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสุมาลัย บุญมาศโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา)กรรมการ
4. นางสำราญ เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมลณัฐ แก้วกองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอารยา บุญเลิศโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสุมาลัย บุญมาศโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา)กรรมการ
4. นางสำราญ เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมลณัฐ แก้วกองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอารยา บุญเลิศโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสุมาลัย บุญมาศโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา)กรรมการ
4. นางสำราญ เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอมลณัฐ แก้วกองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอารยา บุญเลิศโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสุมาลัย บุญมาศโรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา)กรรมการ
4. นางสำราญ เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ลาภสารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพล แพงเนตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายประเดิม บรรลือโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายประเสริฐ จันทร์อินโรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญกรรมการ
4. นายไฉน ปริปุรณะโรงเรียนบ้านโค้งอร่ามกรรมการ
5. นางสุวิมล คำสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพล แพงเนตรสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายประเดิม บรรลือโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายประเสริฐ จันทร์อินโรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญกรรมการ
4. นายสฤษดิ์ สมุทรศรีโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสุวิมล คำสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพล แพงเนตรสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายประเดิม บรรลือโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายประเสริฐ จันทร์อินโรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญกรรมการ
4. นายไฉน ปริปุรณะโรงเรียนบ้านโค้งอร่ามกรรมการ
5. นางสุวิมล คำสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพล แพงเนตรสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายประเดิม บรรลือโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายประเสริฐ จันทร์อินโรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญกรรมการ
4. นายสฤษดิ์ สมุทรศรีโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสุวิมล คำสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพล แพงเนตรสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายประเดิม บรรลือโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายประเสริฐ จันทร์อินโรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญกรรมการ
4. นายไฉน ปริปุรณะโรงเรียนโค้งอร่ามกรรมการ
5. นางสุวิมล คำสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชยพล แพงเนตรสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายประเดิม บรรลือโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายประเสริฐ จันทร์อินโรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญกรรมการ
4. นายไฉน ปริปุรณะโรงเรียนบ้านโค้งอร่ามกรรมการ
5. นางสุวิมล คำสะอาดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวาศากรรมการ
3. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
5. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายสิน บุตรจันทร์โรงเรียนเสียวกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวาศากรรมการ
3. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
5. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายสิน บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวาศากรรมการ
3. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
5. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายสิน บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวาศากรรมการ
3. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
5. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายสิน บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวาศากรรมการ
3. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
5. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายสิน บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวาศากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
4. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายสิน บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวาศากรรมการ
3. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
5. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายสิน บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวาศากรรมการ
3. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
5. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายสิน บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวาศากรรมการ
3. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
5. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายสิน บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวาศากรรมการ
3. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ พิมพาโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
5. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายสิน บุตรจันทร์โรงเรียนบ้านเสียวกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนภารัตน์ เพศสุขโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ปทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านดู่พัฒนากรรมการ
5. นางสาวนุชนาฎ พลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการ
6. นางสาวอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางนภารัตน์ เพศสุขโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ปทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านดู่พัฒนากรรมการ
5. นางสาวนุชนาฎ พลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการ
6. นางสาวอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนภารัตน์ เพศสุขโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ปทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านดู่พัฒนากรรมการ
5. นางสาวนุชนาฎ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการ
6. นางสาวอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนภารัตน์ เพศสุขโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านดู่พัฒนากรรมการ
5. นางสาวนุชนาฎ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการ
6. นางสาวอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนภารัตน์ เพศสุขโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ปทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านดู่พัฒนากรรมการ
5. นางสาวนุชนาฎ พลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการ
6. นางสาวอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางนภาพร เพศสุขโรงเรียนบ้านเหล่าหนาดประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ปทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านดู่พัฒนากรรมการ
5. นางสาวนุชนาฎ พลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการ
6. นางอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนภารัตน์ เพศสุขโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านดู่พัฒนากรรมการ
5. นางสาวนุชนาฎ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการ
6. นางสาวอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนภารัตน์ เพศสุขโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ปทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านดู่พัฒนากรรมการ
5. นางสาวนุชนาฎ พลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการ
6. นางสาวอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนบ้านก่อนาดีประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ ลิวงศ์ษาโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนบ้านก่อนาดีประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ ลิวงศ์ษาโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนบ้านก่อนาดีประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ ลิวงศ์ษาโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนบ้านก่อนาดีประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ ลิวงศ์ษาโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนบ้านก่อนาดีประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินรองประธานกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ ลิวงศ์ษาโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รัตนวิทยาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ)กรรมการ
5. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รัตนวิทยาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ)กรรมการ
5. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รัตนวิทยาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ)กรรมการ
5. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ รัตนวิทยาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
4. นางชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ)กรรมการ
5. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รัตนวิทยาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
5. นางชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ)กรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รัตนวิทยาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ)กรรมการ
5. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รัตนวิทยาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ)กรรมการ
5. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รัตนวิทยาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ)กรรมการ
5. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รัตนวิทยาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ)กรรมการ
5. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รัตนวิทยาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางฯ)กรรมการ
5. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
5. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิสป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิสป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิสป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิสป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิสป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิสป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนหนองปลิงกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นางอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางพิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวิมล ยำยวนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการ
3. นายสิทธิราช ชื่นชมโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
4. นางสาวกมลแข สังข์สาลีโรงเรียนมิ่งมงคลกรรมการ
5. นางสาวทิวาภรณ์ ปาวะรีย์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวิมล ยำยวนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการ
3. นายสิทธิราช ชื่นชมโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
4. นางสาวกมลแข สังข์สาลีโรงเรียนมิ่งมงคลกรรมการ
5. นางสาวทิวาภรณ์ ปาวรีย์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวิมล ยำยวนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการ
3. นายสิทธิราช ชื่นชมโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
4. นางสาวกมลแข สังข์สาลีโรงเรียนมิ่งมงคลกรรมการ
5. นางทิวาภรณ์ ปาวรีย์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวิมล ยำยวนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการ
3. นายสิทธิราช ชื่นชมโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
4. นางสาวกมลแข สังข์สาลีโรงเรียนมิ่งมงคลกรรมการ
5. นางสาวทิวาภรณ์ ปาวรีย์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวิมล ยำยวนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการ
3. นางสาวกมลแข สังข์สาลีโรงเรียนมิ่งมงคลกรรมการ
4. นายสิทธิราช ชื่นชมโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
5. นางสาวทิวาภรณ์ ปาวะรีย์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวิมล ยำยวนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการ
3. นายสิทธิราช ชื่นชมโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
4. นางกมลแข สังข์สาลีโรงเรียนมิ่งมงคลกรรมการ
5. นางสาวทิวาภรณ์ ปาวะรีย์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอุรวดี วงศ์ปัตษาสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวัชราพร สุรารักษ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอุรวดี วงศ์ปัตษาสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวัชราพร สุรารักษ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษาสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวัชราพร สุรารักษ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอุรวดี วงศ์ปัตษาสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวัชราพร สุรารักษ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษาสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
4. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางวัชราพร สุรารักษ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวัชราพร สุรารักษ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษาสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอุรวดี วงศ์ปัตษาสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวัชราพร สุรารักษ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริรญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอุรวดี วงศ์ปัตษาสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวัชราพร สุรารักษ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางสาวกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอุรวดี วงศ์ปัตษาสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวัชราพร สุรารักษ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอุรวดี วงศ์ปัตษาสพป.อำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวัชราพร สุรารักษ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวอุษา เณรพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุปราณี แป้นนอก และธนพร วรวงศ์ Tel.087-2459188,087-9188373 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]