หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่าง วันที่ 8 - 11 เดือน ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   
-
8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   11 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ชั้น 1 ห้อง ป. 1/1-1/2 10 ต.ค. 2556 08.30-16.30
2 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ชั้น 2 ห้อง ป. 2/4 - 2/5 10 ต.ค. 2556 08.30-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ชั้น 1 ห้อง ป. 6/1 ,6/2 10 ต.ค. 2556 08.30-16.30
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง วิทย์ ป. 6 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น (ใหม่) ชั้น 1 ห้อง ประชุมอินทนิล และ ป. 5/1 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
2 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป. 5/3 และ ป. 5/5 10 ต.ค. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารบุณฑริก ชั้น 1 ห้อง ป. 2/1 - 2/2 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
2 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 2 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
3 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง อังกฤษ 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
4 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
5 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2556 13.00-16.30
6 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
7 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2556 13.00-16.30
8 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2556 13.00-16.30
9 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 3/3 - 3/4 10 ต.ค. 2556 13.00-16.30
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 4/1 - 4/2 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 4/3 - 4/4 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 3/1 - 3/2 10 ต.ค. 2556 08.30-16.30
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 3/3 - 3/4 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
6 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ลานอนุบาล 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
7 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง โดม 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
8 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง อ. 2/2 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
9 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง โดม 10 ต.ค. 2556 13.00-16.30
10 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง อ. 2/3 10 ต.ค. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง ศูนย์อาเซียน 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
2 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง ห้องสมุด 10 ต.ค. 2556 13.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง ป. 2/3 10 ต.ค. 2556 13.00-16.30
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง ป. 2/4 10 ต.ค. 2556 13.00-16.30
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง ป. 1/1 - 1/2 10 ต.ค. 2556 08.30-16.30
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง ป. 1/3 - 1/4 10 ต.ค. 2556 08.30-16.30
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง ป. 3/1 - 3/2 10 ต.ค. 2556 08.30-16.30
6 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง ป. 3/3 - 3/4 10 ต.ค. 2556 08.30-16.30
7 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง EP 1 - EP 2 10 ต.ค. 2556 08.30-16.30
8 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง EP 3 10 ต.ค. 2556 08.30-16.30
9 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง คณิตฯ ป. 6 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
10 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง ป. 1/5 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
2 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
2 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
3 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
4 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00
5 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง หอประชุม 10 ต.ค. 2556 08.30-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สุปราณี แป้นนอก และธนพร วรวงศ์ Tel.087-2459188,087-9188373 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]