รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 4
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 8 -10 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ทักโลวา
 
1. นางสาววานิตย์  มะโนนึก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  จงพิมาย
 
1. นางสาววานิตย์  มะโนนึก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงขัติยาภรณ์  ไชยเหนือ
 
1. นางพิมลรัตน์  ราชโยธี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายอัษฎาวุธ  ไชยอุดม
 
1. นางสุภาพร  บุญตาระวะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวภัทรวดี  ทวีวัน
 
1. นางลัดดาวรรณ์  ประไพศิลป์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวยุวรี  แก้วพิลา
 
1. นางลัดดาวรรณ์  ประไพศิลป์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 1. เด็กชายสุภชา  แดงสีอ่อน
 
1. นายเทิดพงศ์  หาชะนนท์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนุสรา  แสงสุด
 
1. นางมานิตา  ดอนพลก้อม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายชินกฤต  มณฑาทิพย์
2. นายอนุชา  ทานอุทิศ
 
1. นางทิวาวรรณ  คำดวง
2. นายมงคล  คำดวง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนัยนา  อ่อนบุญ
2. นางสาวสุภาริณี  ลายแก้ว
 
1. นางจรัสศรี  เริ่มรักษ์
2. นางดวงใจ  จุติมา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายก้องพิภพ  ช่างศรี
 
1. นายวันเฉลิม  บุญเกษม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายวีระเดช   พรมกูล
 
1. นางสาวเกศศินี   พนมสี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ตาวงษ์
2. นางสาวฌาฏิฎา  วิเชียรขำ
3. นางสาวดาราวรรณ  ชึรัมย์
 
1. นางสาวศิรินทรา  พาเฮือง
2. นางสุกัลยา  บุญพงศ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงศิรินาฏ  บุตรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีหา
3. เด็กหญิงอรญา  โทมถา
 
1. นางสาวชมภู  เรืองประเสริฐ
2. นางอรสิน  พรมสิทธิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีนวล
2. นางสาวจิรนันท์  นามปักษ์ใต้
3. นางสาวชลลิกา  เทพบุปผา
 
1. นายพรชัย  ทุมพัง
2. นางสาวรุ่งทิวา  อะโน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา   มาลาศรี
2. เด็กหญิงสมหญิง   เวียงอินถา
 
1. นางสาวรสรินทร์  สาระดี
2. นางสาวอินทิรา   เครือเนตร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายกรวิชญ์  สินโพธิ
2. นายสุริยา  เสียงใส
 
1. นายพิทักษ์  เนื่องมัจฉา
2. นายสมัย  มาลา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ปราบคนชั่ว
 
1. นางรุ่งนภา  ทองทิพย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวทวิตรา  เพ็งด้วง
 
1. นายพิทักษ์  เนื่องมัจฉา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทมณี  โคตพัฒ
2. เด็กหญิงจันทร์วิลัย  โคตพัฒ
3. เด็กหญิงเอื้อการย์  สีหาพันธ์
 
1. นายวรวุฒิ  สุทธิประภา
2. นางสุพิณยา  วงษ์อุบล
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทะเลิศ
2. นางสาวณัฐณิชา  วิชัย
3. นางสาวณิชากร  บัวระภา
 
1. นายประจักษ์  ราชโยธี
2. นางเงินตรา  กิจนุกร
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รักษาวงษ์
2. เด็กหญิงวรรณิศา  ไชยจันหอม
3. เด็กชายเสริมชัย  ชาวดอน
 
1. นางศิรินธร  ศิริจันทรา
2. นางสาวสรัลพร  บัวระภา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายธนเกียรติ  โคตรจันดี
2. นางสาวรจนา  มงคลสวัสดิ์
3. นางสาวอารียา  ชัยคำ
 
1. นางจันทร์ประภา  สำราญพรม
2. นางอุไรวรรณ์  บัณฑิตภิรมย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กั้นฝากลาง
2. เด็กชายศิริพัฒน์  ดำนิล
3. เด็กชายเอกพงษ์  จันดวง
 
1. นายทศพร  ลิ้มไพโรจน์
2. นางรัชฏาภรณ์  พรหมบุตร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายธนากร  คณะวาปี
2. นายนฤพล  คำมณี
3. นายพรรษวรรต  ลุนละวงศ์
 
1. นายชัยพร  พัฒนจักร
2. นายทศพร  ลิ้มไพโรจน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ดีด้วยชาติ
2. เด็กหญิงสิรามล  ดวงเดช
3. เด็กหญิงอภิญญา  สุริโย
 
1. นางประกายดาว  เครือเขื่อนเพชร
2. นางสาววะธิดา  สีม่วง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ประทุมวงษ์
2. นางสาวมัลลิกา  แสงดา
3. นายวสันต์  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ทองสะอาด
2. นางสาวอิสรา  ดวงอุตธา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุญญิสา  กุลราช
2. เด็กหญิงยศวดี  เขตคีรี
 
1. นายนิรัตน์  สุวรรณศรี
2. นางประกายดาว  เครือเขื่อนเพชร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองโพธิ์
2. นายกฤษฎา  เต็มใจ
 
1. นายประสิทธิ์  แก้วงาม
2. นางมยุรี   เถาวัลย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายชัชวาล  กุลโคตร
2. นายอนุชิต  มูลโต
 
1. นายปิยะพงษ์  ที่ภักดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  นามบุญลา
2. เด็กหญิงวนิดา  ศรีบุญตา
 
1. นายสุทธิดล  สุรพงษ์รัตน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นายคัชรินทร์  หลิ่งแก้ว
2. นายยุทธพิชัย  ยั่งยืน
3. นายไพโรจน์  พวงมาลา
 
1. นายพาที  วงค์กวานกรม
2. นายสมศักดิ์  วรรณขาม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นายพรหมมินทร์  หงษ์ทอง
2. นายสายฟ้า  ภูชมชื่น
3. นายเทอดศักดิ์  ภูสมยา
 
1. นายพาที  วงค์กวานกรม
2. นายสมศักดิ์  วรรณขาม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยชนก  พิมพิสาร
2. นางสาวพรนภา  นุพันธ์
3. เด็กหญิงยุวดี  ใจธรรม
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชอบผล
5. เด็กหญิงแขฤดี  บุญมา
 
1. นางสาวตรีรญา  ซาโตะ
2. นางสาวนงคพร  ชื่นบุญเพิ่ม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายธรรมนูญ  ฮวดชัย
2. นางสาวภิรมย์ยา  ไชยวงษ์คต
3. นายวิทวัฒน์  คำเกิด
4. นางสาวสุนิตา  คันธี
5. นางสาวสุวรรณี  เจริญชนม์
 
1. นางสาวประเพ็ญพร  ปราบศัตรู
2. นางสาวสุจิมพร  ธนะสูตร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญจิรา  คำหล้า
2. เด็กหญิงวัชรา  สารถิน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  น้อยมณี
4. เด็กหญิงอรทัย  คำพิฑูรย์
5. เด็กหญิงเอื้องไพร  ธะราวุฒิ
 
1. นายถนอม  ทีคำ
2. นางสาวนิตยา  ศรีรักษา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวรัตน์ตะวัน  ทองประทับ
2. นางสาววรดา  ไชยนนท์
3. นางสาววันทนา  ทองย้อม
4. นางสาวอภิญญา  พิมพาแสง
5. นายเกษมสันต์  บุตรพรม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  คำเขียว
2. นางสาวอรอุมา  บุญศาสตร์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา   ภูแล่นคู่
2. นายฉวัช   นันทะกุล
3. นายดำรง   แสนนาม
4. นางสาวทักษิณาพร   สีนาพันธ์
5. นางสาวมณิสรา   ชมพูธวัช
 
1. นางจีรภรณ์   โคตรสงคราม
2. นางศิริพร   เวียงสิมมา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกานตนา  ไกรยะถา
2. นายณัฐสิทธิ์  ที่ภักดี
3. นางสาวธราภรณ์  ปิ่นทอง
4. นางสาวนิภาดา  ประเสริฐ
5. นายปรีชาวุฒิ  พิมพ์ภักดิ์
6. นางสาวพันนิภา  นวลใส
7. นายรชพล  สายจันทร์
8. นางสาวระวีวรรณ  จันทรมณี
9. นางสาววราภรณ์  แท่นแก้ว
10. นางสาวศิรินาถ  ชาวดร
11. นายสิทธินนท์  กองชนิน
12. นางสาวสุวนันท์  นานอก
13. นายอนุชา  รู้รอบ
14. นายอนุพนธ์  มีชัย
15. นางสาวอภิญญา  ศิริรวง
16. นางสาวอรวิภา  ตามะนาว
17. นางสาวอัญชลี  ทองยศ
18. นางสาวเสาวณีย์  จันทร์บง
19. นางสาวแอนนา  บุญทม
20. นางสาวโสภิตา  ปัญญาสาร
 
1. นายขุนทอง  มูลสาร
2. นางณาฏินี  ศิริบรรพต
3. นายถนัด  ผลให้
4. นายพงษ์ศํกดิ์  โอทาตะวงษ์
5. นางสาวอรอุมา  อุตัน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  วงศ์จันทร์
 
1. นางสมปอง  เขมะสัจจกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาววงศ์นภา  ใจหาญ
 
1. นางสมปอง  เขมะสัจจกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  กุลประทีปัญญา
2. เด็กชายวทัญญู  มีสีสรร
 
1. นางสวรรยา  หมั่นวิชา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 1. นายธนกร  บุดดีมี
2. นางสาวพัชรี  ดวงแจ่ม
 
1. นางสาวนิมาธร  อุดมเดชโภคิน
2. นายอภินันท์  พรหมแสง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจารุพร  แสงอ่อน
2. นางสาวชมพู  เรราช
3. นางสาวดวงพร  พรมชัย
4. นางสาวนวภรณ์  วังแสนแก้ว
5. นางสาวผกายพร  ทาทัดลัย
6. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วลา
7. นางสาววรินทร  ผิวผ่อง
8. นางสาวศศิประภา  วงศ์ทับซ้าย
9. นางสาวอารยา  บุญประกอบ
10. นางสาวอินทุอร  กันหาพันธ์
 
1. นายณรงค์  ภูนายาว
2. นายยุทธศิลป์  พงศ์จินดารัศมี
3. นายวิรุฬ  บุดดี
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  สีบุญนุย
2. เด็กหญิงดารุณี  พลหนองหลวง
3. เด็กหญิงธรารัตน์  กุลชัย
4. เด็กหญิงธัญญา  กุลชัย
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีสุข
6. เด็กหญิงนิภาพร  จันทะแสง
7. เด็กหญิงพรพรรณ  ลือคำหาร
8. เด็กหญิงพรรธิดา  ภูสมดี
9. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  ตาวันดี
10. เด็กหญิงรัชนีกร  สิงห์สุข
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญหลำ
12. เด็กหญิงลำดวน  ม่วงสนิท
13. เด็กหญิงวราภรณ์  ดวงดี
14. เด็กหญิงวิลาวัลณ์  ชะรัมย์
15. เด็กหญิงวิลาสินี  จันทร์สุธรรม
 
1. นายชูชัย  สุรภีร์
2. นายพสิษฐ์  จรูญพงษ์
3. นายวิสุทธิ์  พิมพ์สุด
4. นางเอมอร  ศรีภูมิสวัสดิ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นาจาน
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  นครไชย
3. เด็กหญิงวิภาวดี  งามลุน
 
1. นายอดิเรก  กล้าหาญ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวบงกชกันย์  แกมรัมย์
2. นางสาวประภัสสร  ฮวดชัย
3. นางสาวปริยาภัทร  ทินคำ
 
1. นางดลกาญจน์  พรหมพลจร
2. นางสาวภควลัญชญ์  อำเคน
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงมณฑิรา  พิมพิศาล
2. เด็กหญิงวริศรา  ยามใสย์
 
1. นางพิศมัย  บรรเลงรมย์
2. นางสาวภควลัญชญ์  อำเคน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  มีลา
2. นายศราวุทธ  พรหมแสงสิงห์
 
1. นางดลกาญจน์  พรหมพลจร
2. นางพิศมัย  บรรเลงรมย์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. เด็กชายจิตติพงษ์  ภูนุภา
 
1. นายชัชวาล  เจริญชนม์
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. นายอารัมภ์  คันธี
 
1. นายสุวรักษ์  บุญประคม
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายภัทรพงษ์  เจริญชนม์
 
1. นายอนุสิฏฐ์  ปัสนิตย์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  สีม่วง
 
1. นายสุวรักษ์  บุญประคม
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐพล  สักการะ
 
1. นายปิยวัฒน์  มีคุณ
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุกัลยา  จำปาแก้ว
 
1. นายอนุสิฏฐ์  ปัสนิตย์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กชายวรภพ  แซ่ล้อ
 
1. นายธันวว  วงษ์อุบล
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายเกรียงไกร   พระสังคร
 
1. นายธันวา   วงษ์อุบล
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงญาณธิชา  โพนกลาง
2. เด็กหญิงยุภาพร  เคนคำ
 
1. นางสาวพรทิวา  เมฆวัน
2. นายสงวนชัย  ทีปสว่าง
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  ลุนหมั่น
 
1. นางสาวศุกล  ชาญยุทธ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายการัณยภาส  ภูผาใจ
 
1. นายสงวนชัย  ทีปสว่าง
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวรสา  ดีโง่น
2. นางสาวรัตนาภรณ์  นาโควงค์
3. นายสันติชัย  พลตระกรรม
 
1. นายอานนต์  นาคจันทร์
2. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ลุนละวงษ์
2. นางสาวณัฐมล  โคตรเพชร
3. นางสาวรัชนีกร  ปิ่นแก้ว
 
1. นายฉัททันต์  วิโย
2. นางสาวศุกล  ชาญยุทธ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กชายธนาคม   ไชยงาม
 
1. นางสาวรัฐนิดา   หารมนตรี
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพล   ศรีวันแก้ว
 
1. นางสาวรัฐนิดา   หารมนตรี
 
65 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอภิญญา  เปรมประโยชน์
 
1. นางธิดารัตน์  ใจขาน
 
66 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกพร  บุญเลิศ
2. นางสาวกมลรัตน์  เสริฐนวลแสง
3. เด็กชายกฤษฏา  สีหาปัญญา
4. นายขจรเกียรติ  พรมชาติ
5. นางสาวขนิษฐา  ชาวดร
6. นายคามิน  ตวนกู
7. นางสาวจันทลักษณ์  คำจันโท
8. นายชนาธิป  วงษ์จันทร์
9. นางสาวชลธิชา  พุ่มเฟือง
10. นายณัฐกิจ  เครือแก้ว
11. เด็กชายณัฐกิจ  ผงอ้วน
12. นางสาวธารารัตน์  จันทร์สิงห์
13. นางสาวนฤมล  มณีแสน
14. นายนารากร  พลังศิริชัย
15. นางสาวนิรมล  ชาวดร
16. เด็กหญิงปวีณา  แสนปากดี
17. นางสาวพรพรรณ  โพธิหล้า
18. เด็กชายพัฒนพล  ศรีจันทร์ทา
19. นายพันธมิตร  บำรุงสุข
20. นางสาวพิมผกา  กะตะศิลา
21. นายมณเฑียร  เมืองแก้ว
22. นางสาวยุวรรณดา  วงษ์ชาดง
23. นายรพีพัฒน์  เครือแก้ว
24. นายรัฐธรรมนูญ  โรจนธรรม
25. เด็กชายวรวุฒิ  คันธี
26. นางสาววรัญญา  เหลาแก้ว
27. นางสาววันวิสา  คนบุญ
28. นายวันเฉลิม  ธรสาร
29. นางสาวศุภกานต์  เที่ยงตรง
30. นางสาวสบาไพร  ชัยทวี
31. นางสาวสาวิตรี  ศรีหาชัย
32. นางสาวสาวิตรี  อากรแก้ว
33. นางสาวสุจิตตรา  สิงห์วงษ์
34. นางสาวสุดารัตน์  คูณนา
35. นางสาวสุทธิทา  ทองเหลา
36. นางสาวสุวรรณา  จันทรามูน
37. นางสาวอมรรัตน์  ต้นกันยา
38. นางสาวเพื่องฟ้า  พนมเขต
39. นางสาวโฉมวรา  โนริยา
 
1. นายอนุชม  นามโส
2. นายอรุณ  จันทะแจ้ง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ศรีสุขา
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคาม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นายยุทธิชัย  มีกรอบทอง
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงอักษราภัค   พินิจมนตรี
 
1. นายมนตรี   สามารถ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวแกนกมล  คำผิว
 
1. นายอรุณ  จันทะแจ้ง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายอิสรา  ชาวดร
 
1. นางดารารัตน์  สมศรี
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ภาภูเขียว
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิภาดา  หริ่งแก้ว
 
1. นางดารารัตน์  สมศรี
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวแกนกมล  คำผิว
 
1. นางดารารัตน์  สมศรี
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ผงอ้วน
 
1. นางสาววริศรา  นิติโยธิน
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายศิลาชัย   คำหาญ
 
1. นางสาวมัณฑนา   วรรณขันธ์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงดรุณี   คำคูณ
 
1. นางสาวมัณฑนา   วรรณขันธ์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนัฐชารินทร์  โมรา
 
1. นายดำรง  ไชยชนะ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายบรรพต  มุงคุณโคตร
 
1. นางดารารัตน์  สมศรี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายภูมิรพี  ขันตี
 
1. นางดารารัตน์  สมศรี
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรธิดา  ไชยจันหอม
 
1. นางดารารัตน์  สมศรี
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกมล  โนนสง่า
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคาม
 
83 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญณิฐา  วรรณอุดม
2. เด็กหญิงจันทร์ทอมา  กาบกอง
3. เด็กหญิงจิตหรา  ราบก้อน
4. เด็กชายจีรพัฒน์  แก้วศรีสุข
5. เด็กหญิงชลิตา  จำรักษา
6. เด็กชายชวนันท์  โลไธสง
7. เด็กชายชัยวัฒน์  คันธี
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  จำปาฉิม
9. เด็กหญิงดวงตะวัน  เจริญชนม์
10. เด็กชายธนากร  ทองทิพย์
11. เด็กชายนัฐวุฒิ  มณีจันทร์
12. เด็กชายนิติศักดิ์  ศรีสุพรรณ
13. เด็กหญิงพัชรี  มีแก้ว
14. เด็กหญิงลลิตา  แข็งขัน
15. เด็กชายวชิระ  ทองเลิศ
16. เด็กชายวรพจ  สุทธิชัย
17. เด็กหญิงวาสนา  บุญโสดากร
18. เด็กชายวีระพล  แก้วกำ
19. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ไชยแสง
20. เด็กหญิงศิริวรรณ  อ่อนละมูล
21. เด็กหญิงศุภิสรา  กุลราช
22. เด็กชายสรศักดิ์  แวงคำ
23. เด็กหญิงสิรินาท  สีนวน
24. เด็กหญิงสุชาดา  กองทอง
25. เด็กหญิงอารียา  วิชาหาญ
26. นายอุ่นฤทัย  ตุ้มหม่อง
27. เด็กชายเศรษฐศักดิ์  นรินทร์
 
1. นายอนุชม   นามโส
2. นายอรุณ  จันทะแจ้ง
 
84 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจริยาภรณ์  ปิ่นแก้ว
2. นายจักรณรงค์  พรมเทศ
3. นางสาวจารุวรรณ  คนซื่อ
4. นางสาวจารุวรรณ  คนซื่อ
5. นายณัฐนนท์  อินทร์ภูมิ
6. นายณัฐนนท์  รักษาวงษ์
7. นายณัฐพล  ศรีนวล
8. นายธนพล  อุ่นเที่ยว
9. นางสาวธัญสุดา  โทอาสา
10. นางสาวธิดา  เอกศิริ
11. นายธีรวัฒน์  มุงคุณ
12. นางสาวนัฐทิยา  บุดดีคำ
13. นายบรรดาศักดิ์  พรมเทศ
14. นายปิยะพงษ์  วงษ์ท้าว
15. นางสาวพรสวรรค์  สองเมือง
16. นายพิทยา  ปะโพเทติ
17. นายพุธศร  ดวงจันทร์
18. นายภาณุวัฒน์  ใจซื่อ
19. นายภูสิทธิ์  น้อยสี
20. นายยุทธศักดิ์  พานทอง
21. นางสาววนิดา  พันษา
22. นางสาววราวรรณ  เกียรติเจริญศิริ
23. นายวิทยา  มีมาก
24. นายวีระชัย  ศิริทุย
25. นายวุฒิศักดิ์  เห็มกอง
26. นางสาวศรัญญา  ฝากากีบ
27. นางสาวศศิพร  วงศ์ยศ
28. นายสมรักษ์  โยธา
29. นายสามารถ  วงษ์สุวรรณ
30. นายสิทธินันท์  ทองตัน
31. นายสุดเขต  วิรุณปักษี
32. นายสุทธิพงษ์  สุวรรณดี
33. นางสาวสุพรรษา  บุตตะโยธี
34. นายสุรเชษฐ์  ชาสีอ่อน
35. นางสาวอนุชจิรา  ทองอินทร์
36. นางสาวอรทัย  จันทะสอน
37. นางสาวอุไรพร  นามเชียงศรี
38. นายเฉลิมพัฒน์  ครสวรรค์
39. นางสาวเบญญาพร  คูณแก้ว
40. นางสาวแสงเดือน  ผาใต้
 
1. นายอนุชม  นามโส
2. นายอรุณ  จันทะแจ้ง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นางสาวจันทร์สุดา  ทรงเหม็ง
2. นายธวัช  มีอาษา
3. นางสาวรติลักษ์  พันแพง
4. นายรพีภัทร  กาญจนะสิทธิ์
5. นายศิรินันท์  ผานโพธิ์คำ
6. นางสาวหทัยภัทร  จันทร์แสง
7. นายอัครพล  รองคำ
8. นางสาวเพ็ญประภา  สังสีมา
 
1. นางวิรัตน์  ภูรศรี
2. นางศิวพร  ราชพรหมมา
 
86 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ดวงสุวรรณ
2. นางสาวนารินทร์  แดงสีอ่อน
3. นายวรวัฒน์  วิชาคุณ
4. นางสาวสุจิตรา  สอนบัว
5. นายสุนทร  วงค์ษา
6. นางสาวอมร  อินหล่ม
7. นางสาวอรอนงค์  ตันนารักษ์
8. นายอุทัย  มะเสนา
 
1. นางสาวธิดาวดี  วิลาศรี
2. นางสาวพรสุดา  อุตตกะ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  ใจหาญ
2. เด็กหญิงณัฐริยา  บุญอ่ำ
3. เด็กหญิงพัชริดา  สอนบัว
4. เด็กหญิงลักษณา  สิงหัดชัย
5. นางสาววิมลศิริ  นนทะสิงห์
6. นางสาวศิริพร  ลามนอก
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  คำเขียว
2. นางสาวธิดาวดี  วิลาศรี
3. นางสาววิภาวรรณ  วรเมธาพงศ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นางสาวจิรดา  กันฤทธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  น้อยแนว
3. เด็กหญิงฉัตตญา  ดงท่า
4. นางสาวพรทิพย์  ละลึกถึง
5. เด็กหญิงวรดา  ลุนละวงษ์
6. เด็กหญิงวรรณวิภา  สีขาว
7. นางสาวสุมาลี  จันปุ่ม
8. นางสาวเกตุชรินทร์  เฮ้าพา
 
1. นายสุวิทย์  พิมหา
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีลาคำ
2. เด็กหญิงณัฐธิกา  มาริบุตร
3. เด็กหญิงนริศรา  ที่รัก
4. เด็กหญิงนิตติญา  บุญศรี
5. เด็กหญิงปิยทิพย์  วงษาบุตร
6. เด็กหญิงพรรณนิดา  นามมี
7. เด็กหญิงภัณฑิลา  ทองแถม
8. เด็กหญิงสุริวิภา  ร้อยแสง
9. เด็กหญิงอรวรรยา  วันสา
10. เด็กหญิงเนตรชนก  รุ่งสว่าง
 
1. นางณิชาภัทร  บุตรไชย
2. นางบุปผา  ชาวดร
3. นายอดิศักดิ์  ดิ่งเกษ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  เจริญยศ
2. นางสาวจุฑารัตน์  แก่นจันทร์
3. นางสาวนิพาดา  นารายณ์
4. นางสาวประภาพร  ใจมั่น
5. นางสาวพิมลธินันท์  จ่าฝาย
6. นางสาววราพร  ชัยอุด
7. นางสาวสาวิตี  เบ้าคำ
8. นางสาวสุนิศา  ทองแถม
9. นางสาวสุนิษา  คำครณ์
10. นางสาวหทัยชนก  ดวงศรี
11. นางสาวเนตรชนก  แดงนา
 
1. นางณิชาภัทร  บุตรไช
2. นางบุปผา  ชาวดร
3. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยคินี
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวมัทนี  สีเมือง
2. นายวรวุธ  บุญกอง
3. นายวีระชัย  มูลโต
4. นางสาวสุทธิกานต์  ศรีโนนม่วง
5. นางสาวไอรดา  ชัยศิริ
 
1. นายฉัททันต์  วิโย
2. นางสาวธิดาวดี  วิลาศรี
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพลอยสวย  พันธโคตร
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใจบุญ
 
1. นางณิชาภัทร  บุตรไชย
2. นายอดิพงษ์  ดิ่งเกษ
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. เด็กชายชินนัย  ดวงสา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  นครศรี
3. เด็กชายณัฐพล  นครศรี
 
1. นางสาวปวีณา  สัตย์ซื่อ
2. นายมัฆวาน  ผดุงโกเม็ด
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. นายธงชัย  บริบรูณ์ม้งษา
2. นายปัญญา  ประวัติษา
3. นายเอกชัย  ใจดี
 
1. นายมานัส   มณีโรจน์
2. นายสมบัติ  บุตรโคตร
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  สามกุล
2. นางสาวศิรินธร  นิลโฉม
3. นางสาวสุพัตรา  ผาสี
 
1. นางรัชฎากรณ์  คงประเสริฐ
2. นางสาวละมุล  หล้าสงค์
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นายชัยวัฒน์  นวลอินทร์
2. นายสุรัชนันท์  รูปเหมาะ
3. นายสุริยันต์  ต้นคำรัก
 
1. นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์
2. นางสาวพิสมัย  สระบัวคำ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิตรา  เบิกบานดี
2. เด็กหญิงชิดชนก  สุทธิแสน
3. เด็กหญิงธัญญา  สีดาวงค์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สีออน
5. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เทพเสนา
6. เด็กหญิงอรณี  คันธี
 
1. นางสาวรำไพ  ศรีทนงาม
2. นางสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
3. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกรณ์วิภา  อรรคโสภา
2. นางสาวจิรารัตน์  ผิวขาว
3. นางสาวปิยนุช  พิมพ์ภักดิ์
4. นายพงศกร  อินแกลง
5. นางสาวภาวิณี  พูลชัย
6. นางสาวเพ็ญภักดิ์  พวงมาลา
 
1. นางรวีวรรณ  มาลา
2. นางศุภลักษณ์  วรรณลี
3. นายสมัย  มาลา
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวดารุณี  เหมิกจันทึก
2. นางสาวพรทิพย์  แสงมณี
3. นางสาวสิรินญา  ศรีนาเมือง
 
1. นางวรางคณา  ทรัพย์เจริญพันธ์
2. นางเสาวนีย์  สินธุภูมิ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชฏานันท์  ชัยแสง
2. นางสาวพนิตนันท์  ดวงฤทธิ์
3. นางสาวพรพิมล  สถิืตย์ชัย
 
1. นางลาวัลย์  ศิษยศาสตร์
2. นางอรวรรณ  จันทะแจ้ง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  ภูตานันท์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันอาสา
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ชาวดร
 
1. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
2. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์จิรา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวประภัสสร  ชัยเสือ
3. นางสาวยอดหญิง  โคตรชมพู
 
1. นายยงยุทธ  เรืองเพชร
2. นางโสพิศ  เรืองเพชร
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวณัฐอมร  สอนชั่ง
2. นางสาวทัศนียา  ตะรินันท์
3. นางสาวเจนจิรา  ผดาศรี
 
1. นางวรางคณา  ทรัพย์เจริญพันธ์
2. นางเสาวนีย์  สินธุภูมิ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวนงคราญ  บัวพุด
2. นางสาวพิจิตรา  เผ่าน้อย
3. นางสาวอัจฉรา  ไชยวัน
 
1. นางวรางคณา  ทรัพย์เจริญพันธ์
2. นางเสาวนีย์  สินธุภูมิ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรินลดา  ชาวดร
2. นางสาวเจนจิรา  สายจร
3. นางสาวเปรมวดี  อย่างสวย
 
1. นางสาววชิรัญย์  บัวเข็ม
2. นายวัฒนา  แข่งขัน
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  เกษดา
2. นางสาวสุทธิดา  ชาญศึก
3. นางสาวสุทธิดา  สังชัยภูมิ
 
1. นางวรางคณา  ทรัพย์เจริญพันธ์
2. นางเสาวนีย์  สินธุภูมิ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายบัญชา   ริธรรมมา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   รุนทอง
3. เด็กหญิงสรัญญา   พิมพ์คำ
 
1. นางพะเยาว์   หลักมั่น
2. นางสาวศรัณญ์ภัทร   ผลประสาท
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นางสาวธนัญญา  ขาวหล่อ
2. นางสาววนิดา  แดงนา
3. นางสาวเนตรนภา  ทุมดี
 
1. นางสาวนนทยา  เชิดทอง
2. นางประกายดาว  เครือเขื่อนเพชร
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 1. เด็กชายธนพล  คนชม
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ชัยแสง
3. เด็กหญิงสุติภรณ์  อุ่นแสนสุข
 
1. นางรุ่งรัตน์  คำภาตัน
2. นางสาวสิริกัลยา  วงศ์วิเศษ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นายทินกร  สีม่วง
2. นางสาวสุพัตรา  เสวันณา
3. นางสาวสุภารักษ์  พลประเสริฐ
 
1. นายจักรกิรช  ภูมิโพธิ์ตาก
2. นางดารณี  จันทะเลิศ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้ไข
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  แวงคำ
 
1. นางสุภาพร  สีส่อง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายคมสันต์   สาโรจน์
2. เด็กชายพลากร  โพธิ์หล้า
 
1. นายวัชรพงษ์   สิทธิมาตย์
2. นางสาวศรัณญ์ภัทร   ผลประสาท
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวฤทัย  แสงไชยวัน
2. นางสาวเพียงโฉม  ภูพวก
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ดิษเจริญ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. เด็กชายคาเชนทร์  ผายกลาง
2. เด็กชายธนะชัย  ศรีสุภะ
 
1. นายกิติกร  ขันติยะ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายณัฐวุฒิ  เทียนทอง
2. นายภาณุพงศ์  วิชากุล
 
1. นายดุสิต  บุตรศรี
2. นายศักดิ์ชัย  คันธี
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายคมกริบ  แสงมณี
2. เด็กหญิงมัณฑนา  องศา
 
1. นางวิยะดา  หัตถีชาติ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายทยากร  รัตนแสง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ศรีนาเวช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย  ใจซื่อ
2. นางพัชรินทร์  อุชชิน
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายนฤมินทร์  สมโชค
2. นางสาวพัชรวภา  โยวราช
 
1. นางพัชรินทร์  อุชชิน
2. นางสาวรจนา  ศรีทุม
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทีปสว่าง
2. นางสาวโสรยา  ระดาฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย  ใจซื่อ
2. นางพัชรินทร์  อุชชิน
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวชไมพร  อินทร์สงเคราะห์
2. นางสาวสิริยากร  ไชยนนท์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สวรรค์พรม
2. นางสาวศิรยากร  ประสานศักดิ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. นายฐิติวัฒน์  ปัญญาใส
2. นายธนากร  ศรีทอง
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นายพสิษฐ์  จรูญพงษ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำภูเงิน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชัยสงค์
3. เด็กหญิงจินดา  ขันธรักษ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  โจมทา
2. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายกิตติชาติ  โคฮาด
2. นางสาวมัทธนา  สายรัตน์
 
1. นางพัชรินทร์  อุชชิน
2. นายเกียรติศักดิ์  ดิษเจริญ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีดา
 
1. นางฉวีวรรณ  ทีปสว่าง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายอธิปไตย  อรัญปักษ์
 
1. นางปานทอง  ศิริอารยะพันธ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  พรมสมบัติ
 
1. นางเบญจพร  นาคจันทร์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุทธิดา  ไชยจันทร์หอม
 
1. นางเจียมจิต  โคตรชมภู
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์สุดา  เดชารัมย์
 
1. นางสาวจันทิมา  โพธิ์รัตน์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิธิวดี  ทองสิ้ว
 
1. นางสาวนงลักษณ์  รักเสรี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวปภัสราพร  องอาจ
 
1. นายสุระนัย  ชาเสน
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายธนัช  ณ หนองคาย
 
1. นางสาววชิกา  สาระขันธ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  บุระเกษ
2. เด็กหญิงรัตติกร  ทองเต็ม
3. นางสาววิจิตรา  แก้วนารี
4. นางสาวสุวนันท์  ชมจันทร์
5. นางสาวสุวรรณา  เรืองฤาหาร
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  สิงห์เสนา
2. นายสุระนัย  ชาเสน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวจิตติยาพร  พรมแพง
2. นางสาวดลฤดี  ทรัพย์พงษ์
3. นางสาวปรางทิพย์  นามเกตตุ
4. นางสาวพักร์ษา  พรมโคตร
5. นายสราวุฒิ  สุภาพ
 
1. นางสมคิด  พลทัศสะ
2. นายเสมาพิศุทธิ์  พลทัศสะ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  คำพรม
 
1. นางสาวปวริศา  พันธ์พิบูลย์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายตะวัน  กัลยากุล
 
1. นางสาวทวีพร  พูลจิตร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนันทนัช  คันธี
 
1. นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวสกาวเดือน  หน่อสีดา
 
1. นางสาวรัฐนิดา  หารมนตรี
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายศรัณยู  แสงสุด
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  กลิ่นแมน
 
1. นางสาวจันทิมา  โพธิ์รัตน์
2. นางสาววริศรา  นิติโยธิน
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งฤดี  พะทองยศ
2. นางสาววสุทธิชา  สุขส่ง
 
1. นางสาวดอกซ้อน  สุพรมอิน
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กชายชวลิตคณาธิป  ดอนลามผา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  คะแก้ว
3. นายนนทวัฒน์  ขอเงินกลาง
4. นายศุภกิตติ์  พิมพาแสง
5. เด็กชายศุภสันห์  คันที
6. เด็กชายสุนทร  โภคนา
7. เด็กชายอัตธยงค์  ชาวดร
8. นายเจษฎาวัชช์  ชื่นใจ
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายวัฒนา  แข่งขัน
3. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายจิรากร  รุ่งเรือง
2. นายทักษิณ  วรรณอุดม
3. นายธนาพล  เหลืองอร่าม
4. นายมานิตย์  สามารถ
5. นายอนุรักษ์  สุขารมย์
6. นายอภิสิทธิ์  ศรีทนงาม
 
1. นางสาวมณธยา  ประทุม
2. นายวัฒนา  แข่งขัน
3. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกุลฑริกา  จิตรหมอสา
2. นายคุณากร  ฤทธิ์ค่อม
3. นายตะวัน  แข็งแรง
4. นายธนาภรณ์  สุทธิไชย
5. นางสาวธัญกร  แก้วมาเหนือ
6. นายประกาศิต  ปุราชะกา
7. นายวุฒิศักดิ์  ดีลุนชัย
8. นางสาวอนงค์  สายแก้ว
9. นายอนุชา  ศรีคำ
10. นางสาวอรอนงค์  สาลีกงชัย
 
1. นางสาวพุทธชาด  แสนอุบล
2. นางสาวละมัย  แก้วสุวรรณ
3. นางสาวอรอุมา  บุญศาสตร์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลลดา  ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ศรีหาบุตร
3. เด็กหญิงวิรัญญา  จันทะบาล
4. เด็กชายอภินันชัย  อินสา
5. เด็กหญิงอารดา  แก้วกล่ำประเสริฐ
 
1. นางสาววยุรี   โสภา
2. นางเยาวภรณ์  สุทธิประภา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายกำพล  คณะเสนา
2. นางสาวจีรวรรณ  ปุริมา
3. นายพงศธร  คำภูแก้ว
4. นางสาวภัทราภรณ์  ตางจงราช
5. นางสาวอุบลพรรณ  ทิพกุล
 
1. นางสาวกุลยา  พงษ์เจริญ
2. นางบัวพันธ์  ปรัชญาประชากร
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ชาวัตร์
2. เด็กชายพลังยุทธ  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  โตสง่า
 
1. นางทิวาวรรณ  คำดวง
2. นายมงคล  คำดวง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวมณีรัตน์  ชาวดร
2. นางสาวศรัญธร  ฝอยทอง
3. นางสาวสุวนันท์  บ่อแตน
 
1. นางรุจิรา  อิ่นอ้อย
2. นางไพริน  รัดที
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกพร  ศรีแดน
2. นางสาวธิวาธร  คำก้อน
3. นางสาวโกลัญญา  มิฉายา
 
1. นางฉัตรสุดา  ชูโชติรส
2. นางพนารัตน์  กำเนิดสิงห์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นางสาวพัชรี  สาระสินธ์
2. นางสาวอุทัยลักษณ์  สุทธิแพทย์
3. นางสาวเจนจิรา  วรรณโล
 
1. นางสุพรรณี  บัวป้อม
2. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  สรธรโชติ
2. เด็กชายพัสกรณ์  ทั้งนั้นละ
 
1. นายบำรุง  ประภาษา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นายพิชัยยุทธ  มอดลี
 
1. นายบำรุง  ประภาษา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายมกรธวัช  แก่งสันเทียะ
2. เด็กชายสหศักดิ์  หลินลาโพธิ์
 
1. นายวิทวัส  สินทร
2. นางสาวสุดารัตน์  สุขล้าน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวศรินดา  วงษา
 
1. นางเบญจพร  นาคจันทร์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุ้งพราย  หวังเงากลาง
2. เด็กชายเนรมิต  ดวงศรี
 
1. นางสาวสุรัส  ง้วนพันธุ์
2. นางเบญจพร  นาคจันทร์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นางสาวศศิธร  มหัสกุล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทองเภ้า
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิพิชญ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญโท
 
1. นางสาวพรพิมล  สังข์สีแก้ว
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 84.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กชายพรสุรีย์   เปรินทร์
 
1. นายพงธ์พันธ์   มาลาอ่อน
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นายชัยวัฒน์  เศรษฐาชัย
 
1. นายจิระยุทธ  ยศอ่อน
 
158 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นายวีรวัฒน์  วงษา
 
1. นายจิระยุทธ  ยศอ่อน
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กหญิงกิริณี  กำหยุก
 
1. นางฉวีวรรณ  เพ็ญจันทร์
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. นางสาวปนัดดา  ทองมา
 
1. นางฐิตินันท์  อุปการ
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. นางสาวจันทมณี  ลายคำ
2. นายรัฐศาสตร์  เทพบุปผา
3. นางสาวเกศชฎา  จันโทแสง
 
1. นางสาวศิรินทรา  ซื่อตรง
2. นางสาวอุทิศา  เขียวอรุณ
 
162 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายคมสันต์  กระแจเหิน
2. เด็กชายไรวินทร์  ซื้อสกุล
 
1. นายพรชัย  ทุมพัง
2. นายวิษณุ  โสภา
 
163 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. นายกฤษดา  แก้วเวียงกัน
2. นายศรัณยู  จำปาศิลป์
 
1. นางนุสรีย์  กันยา
2. นางสาวมนัสนันท์  โพธิ์ศรี
 
164 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑิรา  หลวงบุญ
2. เด็กชายเผดิมพงษ์  ชาภักดี
 
1. นางฉวีวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นางสาววรนุช  มูลกาย
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกรณ์  อรรครัง
 
1. นางสาวศุกล  ชาญยุทธ
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. นายวัฒนา  บัวก้อน
 
1. นายศราวุธ  เลิศอำรุงกุล
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรีญา  โกมลวิภาส
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคาม
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วจินดา
2. เด็กหญิงกันทิมา  สิงห์จาร
3. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  จันทอนสุด
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  อะโน
2. นางสาวแสงเดือน  มะลิลา
 
169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สมมาตร
2. เด็กหญิงอรอุมา  วันทอง
 
1. นางสาวขนิษฐา  สวรรค์พรม
2. นางสาวศิรยากร  ประสานศักดิ์