หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-udn4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพิมลรัตน์ ราชโยธีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โคตรโสภาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววานิตย์ มะโนนึกโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงฤทัย บ่อนคำเกิดโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวนารี ขุนพรมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ เพ็ญจันทร์โรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โคตรโสภาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววานิตย์ มะโนนึกโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิชุดา วงศ์หนองหว้าโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นางพิมลรัตน์ ราชโยธีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี แข็งขันโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชีรา สำแดงชัยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิชุดา วงศ์หนองหว้าโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิชุดา คงสมบัติโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิรัช บุญหยวกโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร บุญตาระวะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชีรา สำแดงชัยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางปริชญา บัวมีโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาววิชุดา คงสมบัติโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิรัช บุญหยวกโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ์ ประไพศิลป์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉัตรสุดา ชูโชติรสโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางกฤติกาญจน์ โชติกวันดีโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิชญาพร ธาตุมีโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร จุติมาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางลัดดาวรรณ์ ประไพศิลป์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอาภัสรา จันทรเสนาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางกฤติกาญจน์ โชติกวันดีโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิชญาพร ธาตุมีโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร จุติมาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ จุติมาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี โคตรโสภาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ เพ็ญจันทร์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
4. นายเทิดพงศ์ หาชะนนท์โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางปุณยนุช ปัทถาพงษ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางดวงใจ จุติมาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี โคตรโสภาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ เหมุทัยโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจารุวรรณ เครือทองโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางปุณยนุช ปัทถาพงษ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายมงคล คำดวงโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลัย แก่นพุฒิโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ ไวยฉัยยาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางชลธิชา สร้างธนูโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร พันธ์ชัยโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายมงคล คำดวงโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลัย แก่นพุฒิโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิชุดา วงศ์หนองหว้าโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุวาธิณี ศรีมงคลโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
5. นางจรัสศรี เริ่มรักษ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรินทร์พร คงแสนคำเจริญโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบุญครอง วรรณอุดมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย พินิจมนตรีโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ขจรอนันต์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายวันเฉลิม บุญเกษมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางปัทมา เพชรศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศศินี พรมสีโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววราค์ศิริ คูณชัยรุ่งเรืองโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
4. นางสุกันย์ ญาคำโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางวาสนา บุญชูโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวมาลัย จันทะพงษ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสกุณา อยู่ยืนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางเกษสุดา พลธัมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุกัลยา บุญพงศ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรสิน พรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายดำรง ดลวรรธนันท์โรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา มิ่งมิตรมีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ สิงห์ความโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ สุรภีร์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปัทมา เพชรศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวมาลัย จันทะพงษ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสกุณา อยู่ยืนโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางเกษสุดา พลธัมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสุกัลยา บุญพงศ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรสิน พรมสิทธิ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายดำรง ดลวรรธนันท์โรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา มิ่งมิตรมีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายไพโรจน์ สิงห์ความโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ สุรภีร์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปัทมา เพชรศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ จันทร์มีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ดลวรรธนันท์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวอินทิรา เครือเนตรโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอารยา ชูศรีโสมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายพรชัย ทุมพังโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ จันทร์มีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีทัศพล ปานทรัพย์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวรสรินทร์ สาระดับโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอัษฎายุท โพธิ์นอกโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิทักษ์ เนื่องมัจฉาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีทัศพล ปานทรัพย์โรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญติตา ศรีบุญเรืองโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวนุชิดา สาระดีโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิษณุ โสภาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งนภา ทองทิพย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสมัย มาลาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญติตา ศรีบุญเรืองโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
3. นางภัทรภรณ์ สิงห์ทองบุญโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ สุวรรณประสิทธิ์โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางสุภาพร ภูห้องเพชรโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ สุทธิประภาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายคารม โคตรชมภูโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
3. นางสาวสศิยา จำปาทองโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีดี สุรวิทย์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางมยุรี เถาวัลย์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ ราชโยธีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศรชัย พุทธชัยโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิวาห์ สุทธิโสกเชือกโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นางดวงใจ เพชรดีโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางไอรดา สารไกรกรโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางศิรินธร ศิริจันทราโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเนวรัตน์ วิชาหารโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วรรณขามโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววะธิดา สีม่วงโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ ชาวดรโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์ประภา สำราญพรมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณธยา ประทุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
3. นางลำไพ โพธิจักรโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภาวดี โคตรทองโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ราชกรมโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง กาญจนศิริรัตน์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวเชาวรัตน์ แก่นดีโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายเพ็ชร โสภารักษ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายชัึยพร พัฒนจักรโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายรัชติกร จันทร์สุดชาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวณิชนันทน์ ธรรมสาโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรำไพ ศรีทนงามโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ ไชยเฉลิมทองโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางลำภา บุญกองโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ มาลาอ่อนโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายทียะ พุทธเพาะโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
4. นางเอื้อมพร ไชยนนท์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ ตู้เชียงเพ็งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ วรรณขามโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนนทยา เชิดทองโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววาริศา ทีพารัตน์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกันธิมา ศรีอุปตะโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวสิริลักษณ์ ทองสะอาดโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนัติยา เกษแก้วโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย บัวลายโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ แก้วงามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัชนี ศรีหาบัติโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายสุเทพ ชัยภุมีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางประกายดาว เครือเขื่อนแก้วโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกฤษณา สุดใจโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นายศรายุทธ ทองทิพย์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัญญา ฝ่ายชาวนาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปิยะพงษ์ ที่ภักดีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพาที วงค์กวานกรมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายธีรยุทธ ชาวค้อโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ทองทิพย์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นายสุทธิดล สุรพงษ์รัตน์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปิยะพงษ์ ที่ภักดีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพาที วงค์กวานกรมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายธีรยุทธ ชาวค้อโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ทองทิพย์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นายสุทธิดล สุรพงษ์รัตน์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายจำรัส กาญจนศิริรัตน์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพาที วงค์กวานกรมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายนิรัตน์ สุวรรณศรีโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นางณิชารีย์ เดชะศิริพงษ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสิทธิชัย พื้นชมภูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายจำรัส กาญจนศิริรัตน์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรัตน์ สุวรรณศรีโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายพาที วงค์กวานกรมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสิทธิชัย พื้นชมภูโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางณิชารีย์ เดชะศิริพงษ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไมตรี กำเนิดสิงห์โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรงคพร ชื่นบุญเพิ่มโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายนริทร คูณเมืองโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายสยาม ตะวงษาโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประเพ็ญพร ปราบศัตรูโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายไมตรี กำเนิดสิงห์โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ เลิศอำรุงกุลโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
3. นายนริทร คูณเมืองโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายสยาม ตะวงษาโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรงคพร ชื่นบุญเพิ่มโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายถนอม ทีคำโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช มูลกายโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
3. นายประดิษฐ์ จำปาไชยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายธัญเทพ แท่นหินโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายนันทวัฒน์ วงษ์เวียงโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายถนอม ทีคำโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน บ่อคำเกิดโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายอัครวัต ดุริยกรณ์โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ เลิศอำรุงกุลโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา คำเขียงโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายถนัด ผลให้โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทองพันธ์ แสงโยธาโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายนุกูลเกียรติ สินธุภูมิโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชระ ปะละทังโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษกร ภาดีโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายถนัด ผลให้โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกฤษกร ภาดีโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายนุกูลเกียรติ สินธุภูมิโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชระ ปะละทังโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายทองพันธ์ แสงโยธาโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมปอง เขมะสัจจกุลโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเยาวทิฎา กุศลมานิตย์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิมาธร อุดมเดชโภคินโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
4. นางสาววชิรัญญ์ บัวเข็มโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอนัญญา สุขเจริญโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสมปอง เขมะสัจจกุลโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมาน เมหิโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุรชัย จึ่มมีโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นายศราวุธ เลิศอำรุงกุลโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ภูลับโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางไพเราะ สิงห์วงษ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางไพจิต แก่นดีโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายชลวิทย์ อวนศรีโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ อุ่นเที่ยวโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายณาฎินี ศิริบรรพตโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ ชนเพชรโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจีรภรณ์ โคตรสงครามโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญญาพร แสนใจโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นายอภินันท์ พรหมแสงโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายอัคคกิตติ์ ศรีพิมพ์สอโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายมงคลธร เดชบุญโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธรรมนิตย์ มะรัตน์โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางวราภรณ์ อุ่นเที่ยวโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววชิรัญญ์ บัวเข็มโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นายณรงค์ ภูนายาวโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายประหยัด คุ้มบางโรงเรียนยูงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเอมอร ศรีภูมิสวัสดิ์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
3. นายอดิเรก กล้าหาญโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกมลพันธ์ ขาวขำโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายชวนนท์ พวงทวีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายคณิต น้อยอุ่นแสนโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายชูชัย สุรภีร์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
3. นายปรีชา ภูพวกโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ บุญสงค์โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัควลัญชญ์ อำเคนโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายคณิต น้อยอุ่นแสนโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายชูชัย สุรภีร์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
3. นายปรีชา ภูพวกโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญศิริ บุญสงค์โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัควลัญชญ์ อำเคนโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพศาล กิจนุกรโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว สุวรรณแสงโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ พิมพ์สุดโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
4. นายณภัทร เหมาะสมโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิสมัย บรรเลงรมย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย สุริยะจันทร์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ชัยมูลโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอานนต์ นาคจันทร์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางดลกาญน์ พรหมพลจรโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภินันท์ หมายมั่นโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพรเทพ กฤษมานิตโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายจติชัย ชนะมารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
8. นายศุวรักษ์ บุญประคมโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
9. นายฉัทนันท์ วิโยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
10. นายธันวา วงษ์อุบลโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภินันท์ หมายหมั่นโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพรเทพ กฤษมานิตโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายจติชัย ชนะมารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
8. นายศุวรักษ์ บุญประคมโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
9. นายฉัททันต์ วิโยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
10. นายธันวา วงษ์อุบลโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภินันท์ หมายหมั่นโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพรเทพ กฤษมานิตโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายจติชัย ชนะมารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
8. นายศุวรักษ์ บุญประคมโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
9. นายฉัททันต์ วิโยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
10. นายธันวา วงษ์อุบลโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภินันท์ หมายหมั่นโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพรเทพ กฤษมานิตโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายจติชัย ชนะมารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
8. นายศุวรักษ์ บุญประคมโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
9. นายฉัททันต์ วิโยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
10. นายธันวา วงษ์อุบลโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภินันท์ หมายหมั่นโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพรเทพ กฤษมานิตโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายจติชัย ชนะมารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
8. นายศุวรักษ์ บุญประคมโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
9. นายฉัททันต์ วิโยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
10. นายธันวา วงษ์อุบลโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภินันท์ หมายหมั่นโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพรเทพ กฤษมานิตโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายจติชัย ชนะมารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
8. นายฉัททันต์ วิโยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
9. นายศุวรักษ์ บุญประคมโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
10. นายธันวา วงษ์อุบลโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภินันท์ หมายหมั่นโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพรเทพ กฤษมานิตโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายจติชัย ชนะมารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
8. นายศุวรักษ์ บุญประคมโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
9. นายฉัททันต์ วิโยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
10. นายธันวา วงษ์อุบลโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภินันท์ หมายหมั่นโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพรเทพ กฤษมานิตโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายจติชัย ชนะมารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
8. นายศุวรักษ์ บุญประคมโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
9. นายฉัททันต์ วิโยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
10. นายธันวา วงษ์อุบลโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภินันท์ หมายหมั่นโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพรเทพ กฤษมานิตโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายจติชัย ชนะมารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
8. นายศุวรักษ์ บุญประคมโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
9. นายฉัททันต์ วิโยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
10. นายธันวา วงษ์อุบลโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภินันท์ หมาหมั่นโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพรเทพ กฤษมานิตโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายจติชัย ชนะมารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
8. นายศุวรักษ์ บุญประคมโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
9. นายฉัททันต์ วิโยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
10. นายธันวา วงษ์อุบลโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภินันท์ หมายหมั่นโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพรเทพ กฤษมานิตโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายจติชัย ชนะมารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
8. นายศุวรักษ์ บุญประคมโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
9. นายฉัททันต์ วิโยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
10. นายธันวา วงษ์อุบลโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภินันท์ หมายหมั่นโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพรเทพ กฤษมานิตโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายจติชัย ชนะมารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
8. นายศุวรักษ์ บุญประคมโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
9. นายฉัททันต์ วิโยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
10. นายธันวา วงษ์อุบลโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภินันท์ หมายหมั่นโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพรเทพ กฤษมานิตโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นายจติชัย ชนะมารโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
8. นายศุวรักษ์ บุญประคมโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
9. นายฉัททันต์ วิโยโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
10. นายธันวา วงษ์อุบลโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
8. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
8. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิรายุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปี โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นายเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นายเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้าผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นายเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นายเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นายเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยาคมกรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นายเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจีระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรเงรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรเงรียนกุดจับประฃาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรเงรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจีระยุทธ ยศอ่อนโรเงรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางณิชาภัทร บุตรไชยโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศิวพร ราชพรหมมาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางโอรัตน์ หอมสมบัติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ ใจขานโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
5. นางพัฒสดา ล้วนกล้าโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิดาวดี วิลาศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางพัชรินทร์ เมืองซองโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประเด็จ บุญกองโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
3. นายประครอง บัวศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี สามารถโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเสาวรินทร์ มงคุณโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประครอง บัวศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานัส มณีโรจน์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวรินทร์ มงคุณโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรยุทธ เคนคมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมงคล ดอนพลก้อมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณธนา ประทุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไมตรี ศรีสูนย์โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายโยธิน ทองทิพย์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
5. นายอุเทน เชียงไผ่โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมงคล ดอนพลก้อมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณธนา ประทุมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไมตรี ศรีสูนย์โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายโยธิน ทองทิพย์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
5. นายอุเทน เชียงไผ่โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางรวีวรรณ มาลาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางโอรัตน์ หอมสมบัติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
3. นางสุทิศสา กิติราชโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริกัลยา วงศ์วิเศษโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิสมัย สระบัวคำโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางรวีวรรณ มาลาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางโอรัตน์ หอมสมบัติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
3. นางสุทิศสา กิติราชโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริกัลยา วงศ์วิเศษโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิสมัย สระบัวคำโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพะเยาว์ หลักมั่นโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์์โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางนภดล สุทธิอาจโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นางลาวัณย์ ศิษยศาสตร์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพะเยาว์ หลักมั่นโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์์โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายนภดล สุทธิอาจโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นางลาวัณย์ ศิษยศาสตร์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวงสวัสดิ์ สีสำนวนโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เรืองเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายมนตรี สามารถโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจลักษณ์ วังทองโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมสวัสดิ์ ศรีนันท์ตอนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวงสวัสดิ์ สีสำนวนโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เรืองเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายมนตรี สามารถโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจลักษณ์ วังทองโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมสวัสดิ์ ศรีนันท์ตอนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ เรืองเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุปัญโญ คำมุงคุณโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศรัณญ์ภัทร ผลประสาทโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรวรรณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ เรืองเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุปัญโญ คำมุงคุณโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศรัณญ์ภัทร ผลประสาทโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรวรรณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ เรืองเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุปัญโญ คำมุงคุณโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศรัณญ์ภัทร ผลประสาทโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรวรรณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ เรืองเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุปัญโญ คำมุงคุณโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางพะเยาว์ หลักมั่นโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรวรรณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ เรืองเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุปัญโญ คำมุงคุณโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศรัณญ์ภัทร ผลประสาทโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นางอรวรรณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสพิศ เรืองเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุปัญโญ คำมุงคุณโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศรัณญ์ภัทร ผลประสาทโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรวรรณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศุภรักษ์ วรรณลีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประณีต ทนน้ำโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ คำภาต้นโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
4. นางดารณี จันทะเลิศโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
5. นางอัญชลี ปัดชาสีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศุภรักษ์ วรรณลีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวประณีต ทนน้ำโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ คำภาต้นโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
4. นางดารณี จันทะเลิศโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
5. นางอัญชลี ปัดชาสีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมเจตน์ เสาโรโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สีส่องโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชระ ปะละทังโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิติกร ขันติยะโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล ศรีแก่บ้านโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ ดิษเจริญโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก แหล่สท้านโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวัชระ ปะละทังโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิติกร ขันติยะโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล ศรีแก่บ้านโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ ดิษเจริญโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก แหล่สท้านโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวัชระ ปะละทังโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิติกร ขันติยะโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล ศรีแก่บ้านโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย คันธีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรยากร ประสานศักดิ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชระ ปะละทังโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิติกร ขันติยะโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล ศรีแก่บ้านโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย คันธีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรยากร ประสานศักดิ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชระ ปะละทังโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิติกร ขันติยะโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล ศรีแก่บ้านโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยวรรณ มาตย์เทพโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ นาสุริวงษ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิยะดา หัตถีชาติโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวประดิษฐ์ นามสุโพธิ์โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ เมธาพงศ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ศรีสว่างโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุลาวัลย์ มาชัยโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย ใจซื่อโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายดุสิต บุตรศรีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวัชระ ปะละทังโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวสันต์ ศรีสว่างโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุลาวัลย์ มาชัยโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ อุชชินโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ รสชาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวัชระ ปะละทังโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ศรีสว่างโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุลาวัลย์ มาชัยโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ อุชชินโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ รสชาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวัชระ ปะละทังโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ ศรีสว่างโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุลาวัลย์ มาชัยโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา สวรรค์พรมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ รสชาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายวัชระ ปะละทังโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทรงพล พิทยวิชินโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา สวรรค์พรมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย คันธีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายบุรินทร์ พินิจมนตรีโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวศรัณญ์ภัทร ผลประสาทโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยวรรณ มาตย์เทพโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ นาสุริวงษ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิยะดา หัตถีชาติโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ โจมทาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวรจนา ศรีทุมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายทรงพล พิทยวิชินโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ รสชาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายบุรินทร์ พินิจมนตรีโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวศรัณญ์ภัทร ผลประสาทโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรจนา ศรีทุมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ จันทร์แดงโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ อุชชินโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเจตน์ เสาโรโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายประยงค์ทรัพย์ สาคะเรศโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุวิวัฒน์ น่าชมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายจำรัส กาญจนศิริรัตน์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพาที วงค์กวานกรมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายธีรยุทธ ชาวค้อโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ทองทิพย์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นายสุทธิดล สุรพงษ์รัตน์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายจำรัส กาญจนศิริรัตน์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพาที วงค์กวานกรมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายธีรยุทธ ชาวค้อโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ทองทิพย์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นายสุทธิดล สุรพงษ์รัตน์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายจำรัส กาญจนศิริรัตน์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพาที วงค์กวานกรมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายธีรยุทธ ชาวค้อโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ทองทิพย์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นายสุทธิดล สุรพงษ์รัตน์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายจำรัส กาญจนศิริรัตน์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพาที วงค์กวานกรมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายธีรยุทธ ชาวค้อโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ทองทิพย์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นายสุทธิดล สุรพงษ์รัตน์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายจำรัส กาญจนศิริรัตน์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพาที วงค์กวานกรมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายธีรยุทธ ชาวค้อโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายศรายุทธ ทองทิพย์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นายสุทธิดล สุรพงษ์รัตน์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี เปรมปรีดิ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐนนท์พร ภูคำไพร์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวิวัฒน์ น่าชมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ หินประกอบโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา อินทรประเสริฐโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ ทีปสว่างโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววนิสา ศูนย์ประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางทรงสุดา พรมแสนโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
4. นางสาวกุนตี ภูพานเพชรโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจันทิมา โพธิ์รัตน์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางไพรินทร์ บุพตาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัชฎา น้ำโมงโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสุพรรษา มั่นคงโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
4. นางสาวอังคณา รัตนติสร้อยโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นางรสลิน เจริญเขตโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางเจียมจิต โคตรชมภูโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศานติ์ แสงโพธิ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายกมลลาศ วรรณอุดมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญจพร คำมีทองโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนภสสร จันทะโชติโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาววชิกา สาระขันธ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา โพธิ์รัตน์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางศุภวรรณ มหาเสนาโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ผลแสวงคำโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปรียารัตน์ ชัยสงค์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายเสมาพิศุทธิ์ พลทัศสะโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤทัย หวังประสพกลางโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางขวัญใจ แก้วอาษาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา วรรณขันธ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางปานทอง ศิริอายะพันธ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบล กุตันโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดอกซ้อน สุพรมอินโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรนัย ชาเสนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางนริษา เกษรัตน์โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอาภาภรณ์ สงศรีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวประภาสรี แสงอรุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนธรณ์ ปราบพาลโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวศศิธร บุตรศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางนริษา เกษรัตน์โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววชิกา สาระขันธ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวิมลพันธ์ พันธุรักษ์โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสมคิด พลทัศสะโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพรวัลย์ ทุมพรโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายนิรัตน์ เพ็งพาราโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ รักเสรีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสสุคนธ์ สิงห์เสนาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวิวัฒน์ น่าชมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิมลพันธ์ พันธุรักษ์โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางเจียมจิต โคตรชมภูโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววชิกา สาระขันธ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ยอดประทุมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอริษา ค้ำชูโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissErxe -โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวหยางหมิง -โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. MissDu Yuxianโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปวริศา พันธ์พิบูลย์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิตตยา โตอาสาโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางเจียมจิต โคตรชมภูโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissXie Yaโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวหยางหมิง -โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
3. MissPan Keโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน มะลิลาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทวีพร พูลจิตรโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางเจียมจิต โคตรชมภูโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา มีศรีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ดาว คนไวโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวรัฐนิดา หารมนตรีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
4. นางเจียมจิต โคตรชมภูโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา มีศรีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ดาว คนไวโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวรัฐนิดา หารมนตรีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
4. นางเจียมจิต โคตรชมภูโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางภาวนา จันทร์มีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสสุคนธ์ สิงห์เสนาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิกร ผาบจุงกุงโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิรัตน์ดา นางัวโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายศักดิ์ดานุวัฒน์ แก้วนารีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางภาวนา จันทร์มีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดอกซ้อน สุพรมอินโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรนัย ชาเสนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐานิดา บุตรกุลโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอังคณา รัตนติสร้อยโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายผจญไพร อิ่นอ้อยโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศานดิ์ แสงโพธิ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุธรรม สิทธิพรหมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวัฒนา แข่งขันโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นายสานนท์ เพ็ชรหินโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายผจญไพร อิ่นอ้อยโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายศานติ์ แสงโพธิ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุธรรม สิทธิพรหมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวัฒนา แข่งขันโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นายสานนท์ เพ็ชรหินโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ รักเสรีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณิชารีย์ เดชะศิริพงษ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา บุญศาสตร์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศพล คำโสภาโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นางศิริพร เวียงสิมมาโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางเยาวภรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล นามพรมมาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางจารุวรรณ เครือทองโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลยา พงษ์เจริญโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ภูรศรีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางเยาวภรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิรัตน์ ภูรศรีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล นามพรมมาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางเยาวทิฎา กุศลมานิตย์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางบัวพันธ์ ปรัชญาประชากรโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางทิวาวรรณ คำดวงโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอาภัสรา จันทรเสนาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุวาธินี ศรีมงคลโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอักษรสวรรค์ สิงหเดชโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุจิรา อิ่นอ้อยโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางรุจิรา อิ่นอ้อยโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ศรีสุขาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางวรุณยุพา โยธากุลโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นางสาวศศิมา วรยศโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางอาภัสรา จันทรเสนาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพนารัตน์ กำเนิดสิงห์โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัฒนา ภูสอดสีโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวบุษรา อ่ำศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชิดา สาระดีโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววีณา โยธาคามีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางพนารัตน์ กำเนิดสิงห์โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัฒนา ภูสอดสีโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวบุษรา อ่ำศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุชิดา สาระดีโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววีณา โยธาคามีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางวินิจ หาได้โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเอมอร ศรีภูมิสวัสดิ์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
3. นายบำรุง ประภาษาโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมัณฑนา วรรณขันธ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิรินทรา ประดิษฐ์ด้วงโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางวินิจ หาได้โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิวรรณ ไชยเมืองโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นางสาวดารา หล้าแสงโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
4. นางสาวอภิศรา นาครภัฏโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ทองเภ้าโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายบัญชา เกษรัตน์โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เพียดงมันโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ รามฤทธิ์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวิทวัส สินทรโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอโนทัย โกรยราชโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ พินธุรักษ์โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย เพียดงมันโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ชนชิดโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรัญติตา ศรีบุญเรืองโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
5. นางสาวเกศินี จันทร์ประทักมีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางน้ำเพชร โพนนาคโรงเรียนภูพระบาทวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจพร นาคจันทร์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ คำศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางมานิตา ดอนพลก้อมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางน้ำเพชร โพนนาคโรงเรียนภูพระบาทวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวธมลวรรณ แสงบุตรโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ คำศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางมานิตา ดอนพลก้อมโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางลลนา ชูทองดีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชมพู เรืองประเสริฐโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ สุขล้านโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอโนทัย รัตนไทยโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยากรรมการ
5. นางสาวเกศินี พนมสีโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสำรวย บรรเลงรมย์โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราพร หลวงศรีโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรัญติตา ศรีบุญเรืองโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
4. นางสาวกรองแก้ว สิงห์ทองโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์พันธ์ มาลาอ่อนโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรุณ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
6. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
7. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
8. นายภิรมย์ แสงมณีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนกรรมการ
3. นายอรุญ จันทะแจ้งโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
6. นายศิวกร เกรงขามโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
7. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
8. นายภิรมย์ แสงมณีโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายอนุชม นามโสโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]