หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 4
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 8 -10 ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 334 9 ต.ค. 2556 09.00
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 335 9 ต.ค. 2556 09.00
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 333 9 ต.ค. 2556 09.00
4 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 332 9 ต.ค. 2556 09.00
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 336 9 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 9 ต.ค. 2556 09.00
2 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร1 ชั้น เต้นท์ หน้าอาคาร1 9 ต.ค. 2556 09.00
3 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร1 ชั้น เต้นท์ หน้าอาคาร1 9 ต.ค. 2556 09.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 9 ต.ค. 2556 09.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 9 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง LAB เคมี 9 ต.ค. 2556 09.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น เต้นท์ ถนนหน้าอาคาร 2 9 ต.ค. 2556 09.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น เต้นท์ ถนนหน้าอาคาร 2 9 ต.ค. 2556 09.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ICT 2 9 ต.ค. 2556 09.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น เต้นท์ ถนนหน้าอาคาร 2 9 ต.ค. 2556 09.00
6 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00
7 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สนามฟุตบอล 9 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น เต้นท์ ถนนหน้าอาคาร 1 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 9 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
5 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 9 ต.ค. 2556 13.00-15.00
2 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น เต้นท์ ถนนหน้าอาคาร 1 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง LAB วิทย์กายภาพ 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 9 ต.ค. 2556 09.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 9 ต.ค. 2556 09.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 9 ต.ค. 2556 09.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 9 ต.ค. 2556 09.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 9 ต.ค. 2556 09.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 9 ต.ค. 2556 09.00
7 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ หอประชุม 9 ต.ค. 2556 16.00-16.30
8 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 1 โรงอาหาร 9 ต.ค. 2556 09.00-10.30
9 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 1 โรงอาหาร 9 ต.ค. 2556 10.30-12.00
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 1 โรงอาหาร 9 ต.ค. 2556 13.00-14.00
11 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 1 โรงอาหาร 9 ต.ค. 2556 14.00-15.00
12 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 9 ต.ค. 2556 09.00
13 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 9 ต.ค. 2556 09.00
14 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 9 ต.ค. 2556 09.00
15 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 9 ต.ค. 2556 09.00
16 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 9 ต.ค. 2556 09.00
17 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 9 ต.ค. 2556 09.00-13.00
18 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 9 ต.ค. 2556 09.00-13.00
19 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 9 ต.ค. 2556 09.00-13.00
20 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 9 ต.ค. 2556 09.00-13.00
21 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 9 ต.ค. 2556 09.00-13.00
22 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 9 ต.ค. 2556 09.00-13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารอุตสาหกรรม 2 9 ต.ค. 2556 09.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารอุตสาหกรรม 1 9 ต.ค. 2556 09.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารคหกรรม 9 ต.ค. 2556 09.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น เต้นท์ หน้าอาคาร 1 9 ต.ค. 2556 09.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว 9 ต.ค. 2556 09.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว 9 ต.ค. 2556 09.00
7 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว 9 ต.ค. 2556 09.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว 9 ต.ค. 2556 09.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว 9 ต.ค. 2556 09.00
10 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวตอร์ 1 9 ต.ค. 2556 09.00
11 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวตอร์ 4 9 ต.ค. 2556 09.00
12 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวตอร์ 3 9 ต.ค. 2556 09.00
13 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวตอร์ 3 9 ต.ค. 2556 13.00
14 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวตอร์ 2 9 ต.ค. 2556 09.00
15 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 9 ต.ค. 2556 09.00
16 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวตอร์ 5 9 ต.ค. 2556 09.00
17 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง LAB ม.ต้น 9 ต.ค. 2556 09.00
18 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง LAB ม.ต้น 9 ต.ค. 2556 09.00
19 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง LAB ม.ต้น 9 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ERIC 9 ต.ค. 2556 09.00
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ICT1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 9 ต.ค. 2556 13.00-14.00
7 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 9 ต.ค. 2556 09.00-10.30
8 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 9 ต.ค. 2556 10.30-12.00
9 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สวนป่าหน้าอาคาร 4 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง LAB ชีววิทยา 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 1 - 2 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112(ด้านหลังห้องสหกรณ์) 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
9 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 9 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 636 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 9 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
2 637 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 9 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
3 638 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 9 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป
4 639 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 9 ต.ค. 2556 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]