หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 4
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
ระหว่าง วันที่ 8 -10 ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 334 8 ต.ค. 2556 09.00
2 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 335 8 ต.ค. 2556 09.00
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 333 8 ต.ค. 2556 09.00
4 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 332 8 ต.ค. 2556 09.00
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 336 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 8 ต.ค. 2556 09.00
2 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร1 ชั้น เต้นท์ หน้าอาคาร1 8 ต.ค. 2556 09.00
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร1 ชั้น เต้นท์ หน้าอาคาร1 8 ต.ค. 2556 09.00
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 8 ต.ค. 2556 09.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง LAB เคมี 8 ต.ค. 2556 09.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น เต้นท์ ถนนหน้าอาคาร 2 8 ต.ค. 2556 09.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น เต้นท์ ถนนหน้าอาคาร 2 8 ต.ค. 2556 09.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ICT 2 8 ต.ค. 2556 09.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น เต้นท์ ถนนหน้าอาคาร 2 8 ต.ค. 2556 09.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สนามเทนนิส 8 ต.ค. 2556 09.00
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สนามเทนนิส 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น เต้นท์ ถนนหน้าอาคาร 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น เต้นท์ ถนนหน้าอาคาร 1 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง LAB วิทย์กายภาพ 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 8 ต.ค. 2556 09.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 8 ต.ค. 2556 09.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 8 ต.ค. 2556 09.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 8 ต.ค. 2556 09.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 8 ต.ค. 2556 09.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 8 ต.ค. 2556 09.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 8 ต.ค. 2556 09.00
8 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 8 ต.ค. 2556 09.00
9 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 8 ต.ค. 2556 09.00
10 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 8 ต.ค. 2556 09.00
11 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 1 โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 09.00-10.30
12 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 1 โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 10.30-12.00
13 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 1 โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 13.00-14.00
14 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 1 โรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 14.00-15.00
15 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 8 ต.ค. 2556 09.00
16 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 8 ต.ค. 2556 09.00
17 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 8 ต.ค. 2556 09.00
18 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 8 ต.ค. 2556 09.00
19 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 สนามบริเวณเสาธง 8 ต.ค. 2556 09.00
20 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 8 ต.ค. 2556 09.00-13.00
21 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 8 ต.ค. 2556 09.00-13.00
22 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 8 ต.ค. 2556 09.00-13.00
23 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 8 ต.ค. 2556 09.00-13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารอุตสาหกรรม 2 8 ต.ค. 2556 09.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารอุตสาหกรรม 1 8 ต.ค. 2556 09.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารคหกรรม 8 ต.ค. 2556 09.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น เต้นท์ หน้าอาคาร 1 8 ต.ค. 2556 09.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว 8 ต.ค. 2556 09.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว 8 ต.ค. 2556 09.00
7 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว 8 ต.ค. 2556 09.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว 8 ต.ค. 2556 09.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว 8 ต.ค. 2556 09.00
10 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวตอร์ 5 8 ต.ค. 2556 09.00
11 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวตอร์ 1 8 ต.ค. 2556 09.00
12 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวตอร์ 2 8 ต.ค. 2556 09.00
13 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวตอร์ 4 8 ต.ค. 2556 09.00
14 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวตอร์ 1 8 ต.ค. 2556 13.00
15 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวตอร์ 3 8 ต.ค. 2556 09.00
16 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ห้อง เต้นท์หน้าอาคาร 1 8 ต.ค. 2556 09.00
17 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง LAB ม.ต้น 8 ต.ค. 2556 09.00
18 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง LAB ม.ต้น 8 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ERIC 8 ต.ค. 2556 09.00
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ICT1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 8 ต.ค. 2556 09.00-10.30
7 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 8 ต.ค. 2556 10.30-12.00
8 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สวนป่าหน้าอาคาร 4 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 1 - 2 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 112(ด้านหลังห้องสหกรณ์) 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
7 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 337 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
8 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]