รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวอัยลักษณ์  ฐิติพิพัฒน์ไชย
 
1. นางสาววารุณี  พิเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวปวีณา  กลมเกลียว
 
1. นางสาววนิดา  ทุมสงคราม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  วัดหินกอง
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ศรีดาพรมมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวพิรุณ  คำอินทร์
 
1. นางสุวรรณี  ยุทตะรินทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงสิริวิพา  ชาวดง
 
1. นางกฤษดา  อุดมศักดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายปกรณ์  หลาบนอก
 
1. นายจริณทร์  ประชุมชน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายชัชวาล  สงด้วง
 
1. นางสกลรัตน์  สวยรูป
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวอรียา  ปะวะโข
 
1. นางสาวจิรภา  อัมฤตานนท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยน้ำผึ้ง  ประสมศรี
2. เด็กชายวีรพล  พรมโคตร
 
1. นางปานใจ  หมู่สูงเนิน
2. นางมินตรา  โดเวอร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  สิงหเสนา
2. นางสาวอริยา  ภูมิเพ็ง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยงยืน
2. นางสาวนฤมล  สนั่นเครื่อง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ด้านวังขวา
 
1. นายเคน  บัวชา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวอินทุอร  บุญช่วย
 
1. นายวิชาญ  รอดขันเมือง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวปิยะภรณ์  สุวรรณรอด
2. นางสาวพัชรภรณ์  นามชัย
3. นายอนุพงศ์   เรืองภวา
 
1. นางณฐพร   สานธิยากูน
2. นางรุ่งรัตน์  ศรีวงค์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดวงพิลา
3. เด็กหญิงวรัญญา  จูมพลหล้า
 
1. นางสาวภัทราพร  ประภาศรี
2. นางศิริลักษณ์  ชัยคำ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูมิเพ็ง
2. นางสาวณัฐพัชร์  พงอุดทา
3. นายธีรพงษ์  แน่นอุดร
 
1. นางประภาพร  สุวรรณเทน
2. นางศิริมา  ทำเนาว์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  กรุณา
2. เด็กชายอนุเทพ  ปุริสังข์
 
1. นางญามิลา  นวลมณี
2. นายอัจฉริยะวัฒน์  พงษ์เมธา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายทวีศักดิ์  ศรีชัยมูล
2. นางสาวธัญลักษณ์  ศรีคุณโกสุม
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีซุย
2. นางพรพรรณ  ศรีซุย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายศักดิ์ดา  พิมพ์สอน
 
1. นางสาวทัศนีย์  หักขุนทศ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายทนงศักดิ์  พิมพ์บุญ
 
1. นางสาวทัศนีย์  หักขุนทศ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวนฤมล  คำมะโนชาติ
2. เด็กหญิงอทิติยา  วิเชียรเครือ
3. นางสาวไอลดา  ทิวาพัฒน์
 
1. นายกิตติวุทธิ์  เสนาชุม
2. นางสุปรียา  กัตตะโร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวธัญญพัทธ์  จิราสิตธนวัฒน์
2. นางสาวลลิตา  ศรีไชยมูล
3. นายเอกชัย  ผ่องใส
 
1. นางนิรัญญา  ทักษิณภาค
2. นางสาววราภรณ์   ศรเกตุ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายดนุพร   สิงห์สาธร
2. เด็กหญิงธนพร  สุวรรณโคตร
3. เด็กชายภควัต   ภูมิพานิชย์
 
1. นางสาวชมัยพร  มีคุณ
2. นางสาวอนุสรา  อัตถากร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวดรุณี  ศรีทอง
2. นางสาวศิริรัตน์  สอสุธรรม
3. นางสาวแพรวนภา  ประเทสังข์
 
1. นางยุภาพิศ  ชูหนู
2. นางอรุณ  พลนามอินทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงนลินนิภา  มูลจันที
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ถานะ
3. เด็กหญิงสุพรรณี  กำประทุม
 
1. นายชาญชัย  เที่ยงธรรม
2. นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นายจิรายุทธ  กองภูเขียว
2. นางสาววริศรา  บุญพา
3. นางสาวศิริวรรณ  ศาลา
 
1. นางรุ่งนภาลัย  ราชภักดี
2. นางเสาวคนธ์  สมาน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เยียนไธสง
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ยศประสงค์
3. เด็กหญิงวิมลศิริ  ปีเจริญ
 
1. นางสาวสิรพัทร์  สวัสดิ์วงษ์
2. นางอภิญญา  เที่ยงธรรม
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พลเยี่ยม
2. นางสาวจุฑามาศ  หอมกระชาย
3. นางสาวพิมพ์ประไพ  เสนาอุดร
 
1. นางจารุดา  ใจดี
2. นายเสกสรรค์  ใจดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายพลวิรัตน์ชัย  หรัญรัตน์
2. นายสิทธิพพงษ์  สิงห์ไชย
 
1. นายชาญฤทธิ์  เบ็ญจจินดา
2. นายอักษร  แสงเสนาะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายกิตติเทพ  พรมรักษา
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สีวะสุด
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  วิบูลโชติหิรัญ
2. นายวิทยา  อินสุวอ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายสลักจิต  จันสุริยา
2. เด็กชายอดิศักดิ์  หารินไสล
 
1. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายพรศักดิ์  ทองภูบาล
2. เด็กชายอาทิตย์  วรจักร์
 
1. นางนันทรัตน์  แก้วไกรษร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  แจ่มจันทร์
2. นายปริญญา  อำนาจเจริญ
3. นายผดุงเกียรติ  มลจันทร์
 
1. นายวิชชุกร  ทิพย์เสถียร
2. นางศิริลักษณ์  แก้วอุดม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายนพนัย  วินทะไชย
2. เด็กหญิงปาลิตา   ไชยวงษ์
3. เด็กหญิงปิยดา   ใจใส
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์   นนทชิต
5. เด็กหญิงสุรางคนา   มานะกุล
 
1. นางบุญรัตน์   พุ่มทับทิม
2. นายสุรพงษ์   สำแดงชัย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกนกพรรณ  สูงห้างหว้า
2. นายสราวุฒิ  คชฤทธิ์
3. นางสาวเยาวลักษณ์  ชัยสา
4. นายเสกสรรค์  สายศรี
5. นายโกมุท  แพนดร
 
1. นางประนอม  นิกรรัมย์
2. นางเยาวะนา  ดีตา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ   ทองแสน
2. นางสาววนิดา  อินทะสร้อย
3. นางสาวอัจฉรา  บัวทองสิงห์
4. นางสาวอัญธิกา   คิมเม
5. นางสาวเฉลิมขวัญ   สอนสมบัติ
 
1. นางจุฑามาศ   ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
2. นายทิชานนท์  ชุมแวงวาปี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกนกกาญจน์  ภูมิตรชัย
2. นายปฏิภาณ  แก้วมาก
3. นางสาวสุรีรัตน์  ช่างเหล็ก
4. นางสาวเบญจมาศ  ประชามอญ
5. นางสาวเมริษา  อุ่นอก
 
1. นางประนอม  นิกรรัมย์
2. นายสุรพงษ์  ซาตา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกวินณา  จันทะไพร
2. นายชัยวัฒน์  หาญอาษา
3. นางสาวพรนภา  ยุงชัยสง
4. นางสาววชิราภรณ์  พรมสุภา
5. นางสาวศิริลักษณ์  ก้อนจันทร์หอม
 
1. นายปริญญา  ศรีภูพาน
2. นางสาวรันต์ดาวัลย์  ตาลเจิม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายกิตติกร  บุดดาพิมพ์
2. นางสาวจริธิดา  กิณเรศ
3. นางสาวจิราพร  ลุนทะลา
4. นายชัชวาลย์  แขคัลไล
5. นางสาวชุลีพร  ศรีสูงเนิน
6. นายนพคุณ  สวนมะไฟ
7. นายนพเดช  บูรณจินดา
8. นางสาวนัตยา  บรรเทาทุกข์
9. นางสาวปรารถนา  จันทรเสนา
10. นายปริวัฒน์  ผดุงสมัย
11. นางสาวพัชราภรณ์  โคกสถาน
12. นายพุททรง  สุภาพ
13. นายภักดิ์ภูมิ  วันคำ
14. นางสาวลลิดา  อรอินทร์
15. นายวงศกร  สัจจมณี
16. นางสาวสุทธยา  อย่างสวย
17. นายอนิรุทร์  พิแสง
18. นายอนุชา  ประพฤติ
19. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  ทักทาย
20. นางสาวเมธินี  ปูรนัน
 
1. นางปริญญา  พงศ์ธนพันธ์ุ
2. นางวราภรณ์  นาสมทรง
3. นางสาวศิรินุช  สนิทชน
4. นางสุภารัตน์   สนิทชน
5. นายเกียรติณรงค์   สุวรรณฤกษ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกิตติยา   แสงสิงห์
2. นายจักรกริช   ศรีภิรมณ์
3. นายชัชวาล  สิงห์สาธร
4. นายชานนท์   จันทร์อ่อน
5. นางสาวณัฐชนิดา   ยศธิพานา
6. นายดนัย  นรินทร์
7. นายธนาทร  หาญณรงค์
8. นางสาวธัญญลักษณ์   สุทธิวรรณา
9. นางสาวประภัสสร  แสนคำ
10. นางสาวพัชราภรณ์   พลสิมมา
11. นางสาวรจรินทร์   เลาะหนอง
12. นายฤทธิพล   ศรีสร้อยพร้าว
13. นายวัชระ  อังคะปาน
14. นางสาววิพากร   ผาพรม
15. นางสาวศศิธร  มุ่งอ้อมกลาง
16. นายสุรวุฒิ   แข็งแรง
17. นางสาวอุมาพร   สาริโท
18. นายเจริญ  สุขใจ
19. นายเดชฤทธิ์   จันทร์จำปา
20. นายเอกนรินทร์   ผันผ่อน
 
1. นางพัชรินทร์   โพธิราชา
2. นางสาวศิรินุช   สนิทชน
3. นางสุภารัตน์   สนิทชน
4. นายเกียรติณรงค์   สุวรรณฤกษ์
5. นายเฉลิมชัย   กุคำใส
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสงคราม
 
1. นางสาวสุภิญญา  วิยะรัตน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายวิศรุต  สอนพิม
 
1. นางวิภาสิณี  วงศ์ดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายอภินันท์  พวงกัลยา
2. เด็กหญิงแทนรัก  หลีกภัย
 
1. นางธันยพร  จันทะศรี
2. นางวราภรณ์  นาสมทรง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายธรรณธร   ลักษณะสิงห์
2. นางสาวศรัญญา  ผดุงธรรม
 
1. นายชุมพล   นาแถมเพชร
2. นางวัฒนา  คำสิงห์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวจินดารัตน์  ฟองคำสี
2. นางสาวธมลวรรณ  ศรีหาใต้
3. นางสาวปนิดา  ชื่นชม
4. นางสาวพรเพชร  วันทองสุข
5. นางสาวพิมพ์ชมภู  สาคร
6. นางสาวสุพัชรินทร์  ประทุมพันธ์
7. นางสาวอทิตติยา  ดวงท้าวเสศ
8. นางสาวอารียา  บุตรชารี
9. นางสาวเกษสุดา  สีดาดาน
10. นางสาวเมธินี  คำสนิท
 
1. นายกฤษณพงษ์  รักษาภักดี
2. นางมณีจันทร์  รักษาภักดี
3. นายวีระพันธ์  เชาว์ขุนทด
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  พรมเสาร์
2. นางสาวชฎาพร  ภูผลผัน
3. นายณรงค์ชัย  ศรีโคตร
4. เด็กชายทักษิณ  อินทะสร้อย
5. นางสาวปานวาส  พรมดอนกลอย
6. นางสาวมะลิสา  พันธุพรม
7. นางสาวรัตนพร  ภักดียา
8. นางสาววริศรา  นานลืม
9. เด็กชายสืบศักดิ์  เสน่ห์ดี
10. นางสาวสุภารัตน์  ศรีกุลา
11. เด็กหญิงอนัญญา  สาอุด
12. นางสาวอนันต์ญา  บุลาโส
13. นายอภินันท์   สุขใส
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทะวงษา
15. นางสาวเรวดี  ผันผ่อน
 
1. นายปฏิภาณ   จำปาจันทร์
2. นางวรรณภา   โคตรโสภา
3. นางสกลรัตน์  สวยรูป
4. นายสิทธิพงษ์  สุขเกษม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  เศษนิยม
2. นางสาวจุฑาภรณ์  คำวันดี
3. นางสาวสิรินาฎ  ใจธรรม
 
1. นายพิทยา  สนิทชน
2. นายเสฎฐสิษฐ์  สมบูรณ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวจุฑารัตน์  ดอนศรีโคตร
2. นางสาวสุพัตรา  เกตุงาม
3. นางสาวสุพัตรา  ศรีลาวงศ์
 
1. นายทวี  หลงน้อย
2. นายสัญญา  สุริยภา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายปริญญา  ประทุม
2. เด็กหญิงมัลลิกา  เหมือนขุนทด
 
1. นางจารุดา  ใจดี
2. นายเสกสรรค์  ใจดี
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวนิตยา  พรมสอน
2. นางสาวอรนุช  ทองดี
 
1. นายสิทธิพงษ์  สุขเกษม
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  มีแวง
 
1. นางสาวจริยา    ศรีกุลวงศ์
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  นันธานี
 
1. นางธนกร  ยศสกุลวริศ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุวรรณา  ขันธวิชัย
 
1. นายราชัน  คำพิมาน
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายครองภพ   หนูเข็ม
 
1. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวภิรมญา  ละโป้
 
1. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาววันวิสาห์  สุวรรณคีรี
 
1. นายเผด็จ  ภักดีนวล
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  รักภักดี
 
1. นายเผด็จ  ภักดีนวล
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายสุรศักดิ์  สารสิงห์
 
1. นายราชัน  คำพิมาน
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ   บรรพแก้ว
2. เด็กหญิงอรอนงค์  สืบวงค์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญรักษ์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายอัศนี  วงษ์สมบัติ
 
1. นายธนูพิษ  มานะจักร์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  บุญอภัย
 
1. นายธนูพิษ  มานะจักร์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ  พลสิมมา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ปากกุดเลาะ
3. เด็กชายอัทธพล  ขันตี
 
1. นายธนูพิษ  มานะจักร์
2. นายโอภาส  บุญมา
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายศราวุธ  ศรีระหอม
2. นายอนุรักษ์  คำศรีระภาพ
3. นายอานนท์  ฤทธิ์ไชยสงค์
 
1. นายนิลพงษ์  กุนะ
2. นายเลอฤทธิ์  ทุมเที่ยง
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายศราวุธ  ลักษณะจันทร์
 
1. นายนิลพงษ์  กุนะ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวศศิภา  ชาบรรทม
 
1. นายสวัสดิ์  ศรีทอนสุด
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวศศิภา  ชาบรรทม
 
1. นายสวัสดิ์  ศรีทอนสุด
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายขจรศักดิ์  สุขี
 
1. นายสวัสดิ์  ศรีทอนสุด
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวศศิภา  ชาบรรทม
 
1. นายสวัสดิ์  ศรีทอนสุด
 
68 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายกฤษฎา  สาครเจริญ
2. นายกาจพล  คณานันท์
3. นายจักรกฤษณ์  ลูบคม
4. นางสาวจิรนันท์  ชนชนะกุล
5. นางสาวชลธิชา  เสนาจอหอ
6. นายชวนากร  สังสะอาด
7. นายชัยธวัช  เกิดแก้ว
8. นายชาญชัย  กินรี
9. เด็กหญิงณัฐชนกนภัส  พลเรือง
10. เด็กหญิงณัฐชา  หนองหารพิทักษ์
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดุลยลา
12. นายณัฐพล  จันทะเสน
13. นางสาวทิพย์สุดา  จันทร์ดีสี
14. นายธนากร  ปัจจนัง
15. นายธนากรณ์  เบิกบานดี
16. นายธีระ  พินิจมนตรี
17. เด็กหญิงนัชชา  โลสิงห์
18. นายนัฐพงษ์  บูรณสรรค์
19. นายนัฐพล  ไพพฤติ
20. นายนายกิตติศักดิ์  ผันผ่อน
21. นายนายณัฐวุฒิ  ระรื่นรมย์
22. นายนายทินกร  อินทะสร้อย
23. นายพรหมลิขิต  โสภาภักดี
24. นายพิทยา  ตากลม
25. เด็กหญิงวิชุดา  ปัตถาวะโร
26. เด็กชายวีรยุทธ  สิงกลาง
27. เด็กหญิงศศิประภา  ท้าวใจคง
28. เด็กชายสหัสวรรษ  แสนโคตร
29. นายสุทธิวัฒน์  เตชะผล
30. นายอดิสรณ์  เงินจันทร์
31. เด็กหญิงอภัสราภรณ์  กรพันธ์
32. นายอรรณพ  อัควงค์
33. นายอาคม  สมศรี
 
1. นายพชร  ภูเกตุ
2. นางสาวอุทุมพร  รอดขันเมือง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ขุนค้า
2. นางสาวกาญจนา  ลีรด
3. นางสาวจิรารัตน์  บุญพา
4. นายจีรพงษ์  นันธานี
5. นางสาวชฎาพร  อินทานนท์
6. เด็กชายบพิตร  ใจดี
7. นางสาวบัวบาน  ศรีชัยมูล
8. นางสาวปิ่นประภา  ประทุมทอง
9. นางสาวพรทิพา  กินรี
10. เด็กชายรัฐพล  นาชัย
11. นางสาววิภา  ศรีรักษา
12. เด็กชายวีรพล  อุยุตะ
13. เด็กชายวีรวัฒน์  งามราศรี
14. นายสิทธิชัย  โคตรวงษ์
15. เด็กชายอาทิตย์  ภูเขม่า
16. เด็กชายเกษมสันต์  ซ่อนหา
17. นางสาวเวริกา  จันทร์ทองสุข
18. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขหนองฮี
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  ศรีภิรมย์
2. นายอาวุธ  กัตตะโร
3. นายเอกภพ  พระชัย
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  มารศรี
 
1. นางมินตรา  โดเวอร์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายนายอภิรักษ์   สุขเจริญ
 
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีพร  ลินเสนา
 
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุจิตตา  นามเดช
 
1. นายสงกรานต์  ศรีนิกร
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายสถิตย์  อินทสร้อย
 
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายนราวุธ  เขาไตร
 
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีพร  ลินเสนา
 
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  จันทะแจ่ม
 
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวขวัญชนก  พลแพงขวา
 
1. นางสาวละมุน  สุทคาน
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวยอเกียรติ  สระศรี
 
1. นายสมชัย  สุวรรณไตร
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายสถิตย์  อินทสร้อย
 
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  เหมือนสิงห์
 
1. นายจิตรกร  อาชะนะ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุขา
 
1. นายอมฤต  หัศกรรจ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุจิตรา  นามเดช
 
1. นายสงกรานต์  ศรีนิกร
 
84 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวกนกพร  กลมสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงกรรณิกา  หมากสุก
3. เด็กหญิงกาญจนา  คำศรีระภาพ
4. เด็กชายกิติศักดิ์  สมสล้าง
5. นางสาวจามจุรี  ตุละนิภาค
6. นางสาวจุฑามาศ  ขวัญเมือง
7. เด็กชายชฏากร  ไชยมาตร
8. เด็กชายชลิต  ชมชัยรัตน์
9. เด็กหญิงชไมพร  แสงภู่
10. เด็กชายณัฐพล  โอชารส
11. เด็กหญิงณัฐริกา  คำมะโนชาติ
12. นายณัฐสิทธิ์  อังคะพนมไพร
13. นางสาวทัดดาว  นาคนาคา
14. นางสาวนิตยา  โสภาอุทก
15. เด็กชายปฏิพัฒน์  โพธิ์ทอง
16. เด็กหญิงประภาพร  ฝ่ายจันทร์
17. นายปิบังกูล  ขันทองแดง
18. นางสาววรรณวรี  สมชัยยา
19. นายวรวุฒิ  สาริมา
20. นางสาวศกลวรรณ  บุดดีคำ
21. นายศราวุธ  ลักษณะจันทร์
22. เด็กหญิงศิริรัตน์  ภูมิโยชน์
23. นางสาวศิริรัตน์  ขุนค้า
24. นางสาวศิริวิมล  บุญเมือง
25. เด็กชายศุภาวัฒน์  ตาลอินทร์
26. เด็กชายสิริมงคล  แสงสา
27. เด็กหญิงสิริวรรณ  บุดดีคำ
28. เด็กหญิงสุนันยา  บุรีเพีย
29. เด็กชายสุพัฒน์  บุดดีคำ
30. เด็กหญิงสุุธิดา  คำมะโนชาติ
31. เด็กหญิงอนงกร  ไสโยธา
32. นางสาวอมรรัตน์  ดอมกลาง
33. นางสาวอมรรัตน์  บุตรธิจักร์
34. เด็กหญิงอรนิดา  ไตรทิพย์
35. เด็กหญิงอริญา  แสนสูง
36. นางสาวอัญชนา  ไชยมาตร
37. เด็กชายเพชรอนันต์  บุญชำนาญ
38. เด็กหญิงแพรวพราว  ไชยมาตร
39. นางสาวโสรดา  ดวงมาลัย
 
1. นายนิลพงษ์  กุนะ
2. นายนิวัฒน์  ผิวงาม
3. นางพรทิพย์  กุนะ
4. นางวังอร  โยธาศรี
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา  เทพขาม
6. นางสาวสุพรรณี  แสงจำปี
7. นายเชาวลิต  โชติพินิจ
8. นายเลอฤทธิ์  ทุมเที่ยง
 
85 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  งอศร
2. นางสาวขวัญสุดา  บุดดีคำ
3. นายณัฐวุฒิ  เปตามานัง
4. นายทศพล  สมไสยา
5. นางสาวนภัสวรรณ  เหลี่ยมดี
6. นางสาวนฤมล  ทูลพุทธา
7. นางสาวนิภาพร  วงษ์เปรียว
8. นางสาวนุชจริน  แต้มทอง
9. นางสาวบุษยา  คำลา
10. นางสาวบุหลัน  ปัญญาละ
11. นางสาวปนัดดา  เมืองมัจฉา
12. นายปัญญา  อินทร์แสง
13. นายปิยะพงษ์  บุดีคำ
14. นางสาวผกาวรรณ  บุดดีคำ
15. เด็กชายพงศ์นภา  อบบุญ
16. นายพงษ์พัฒน์  สีสมรส
17. นางสาวพรนภา  เข็มพรหยิบ
18. นางสาวพิภาพร  แสงตระการ
19. นายพีระพล  แสนสูง
20. นายภูวนาท  ภูมิชิต
21. นางสาวรพีพร  หงส์ทอง
22. นางสาวรพีพรรณ  หงส์ทอง
23. นางสาวรัตน์ชนก  อ้อมนอก
24. นายวรวุธ  นาพรม
25. นางสาววันวิสาข์  เบ้าทองจันทร์
26. นางสาววารุณี  แสงแก้ว
27. นายวิชัยรัตน์  พลมั่น
28. นายวีระกร  เพชรภาส
29. นายวีระวุฒิ  ภูมิโยชน์
30. นายวุฒิชัย  ใจดี
31. นายศราวุธ  ศรีระหอม
32. นายสถิต  ศรีแสง
33. นายอนุพงษ์  ศรีจันทร์
34. นายอนุรักษ์  คำศรีระภาพ
35. นางสาวอมร  อุรินคำ
36. นางสาวอัญชลีกร  ศรีสมรส
37. นายอานนท์  ฤทธิ์ไชยสงค์
38. นายอำนาจ  คำสุข
39. นางสาวเจนจิรา  สุวรรณบุตร
40. นางสาวเพ็ญนภา  เหมาะราศรี
 
1. นายนิลพงษ์  กุนะ
2. นายนิวัฒน์  ผิวงาม
3. นางพรทิพย์  กุนะ
4. นางวังอร  โยธาศรี
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา  เทพขาม
6. นางสาวสุพรรณี  แสงจำปี
7. นายเชาวลิต  โชติพินิจ
8. นายเลอฤทธิ์  ทุมเที่ยง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. เด็กชายกรณินทร์  บุญอภัย
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีปัญญา
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีปัญญา
4. เด็กหญิงจันทรา  กงซุย
5. เด็กหญิงบุษกร  สายโสม
6. เด็กหญิงวฤนดา  ศรีโพธิ์
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  จงหาร
8. เด็กชายอนุชิต  พิมพิโล
 
1. นางสาวชัชชฎาภรณ์   มีคุณ
2. นายสิปปนนทื  การะเกษ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยวานวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อาจพงษา
2. นางสาวพิชยาภา  ประจวบสุข
3. นางสาวพิมพ์ชนก  สงฆ์มา
4. นายศักดิ์สิทธิ์  ปล้องชาลี
5. นายสถาพร  ท้าวเนาว์
6. นางสาวสุภาวดี  เจริญไทย
7. นายสุรชาติ  นพเก้า
8. นายอนิวัฒน์  ภูสะเทือน
9. นายอิทธิพล  สงวนนาม
10. นางสาวเจนจิรา  ภูมิเพ็ง
 
1. นางภัทรปภา  พนิชพงศ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวปนัดดา  รู้บุญ
2. นางสาวมัศยา  ศรีโพธิ์วัง
3. นางสาววัจนีย์  สุดวิสัย
4. นางสาวศิริพรรณ  อินทสร้อย
5. นางสาวอทิตย์ติยา  ถาวันดี
6. นางสาวเพ็ญนภา  สาครเจริญ
 
1. นางสาวนงนภัส  พันธ์ณวงค์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  พื้นชมภู
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีคะฮาด
2. เด็กหญิงนันทรี  เสน่ห์ดี
3. เด็กหญิงพัชราวัลย์  ดวงพรม
4. เด็กหญิงมนทิรา  เกษานนท์
5. นางสาวเกตุแก้ว  ศรีประทุม
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทะแจ่ม
 
1. นางสาวนงนภัส  พันธ์ณวงค์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวชลิตา  นิสัยพรมณ์
2. นางสาวนฤมล  มีไพทูลย์
3. นางสาวนุชมาศ  ซื่อดี
4. นางสาวมีนา  พุทธดี
5. นางสาวระพีพรรณ  ไผ่ล้อมทำเล
6. นางสาวลักขณา  อ้วนสะอาด
7. นางสาวศศิวรรณ  นันทะศรี
 
1. นายนิพนธ์  ผาบจันทร์สิงห์
2. นางสาวสิริธร  โทวันนัง
3. นายอิทธิพล  ฤาชากุล
4. นางสาวเฟื่องฟ้า  วรินทรา
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นายกฤษดา  นามมนตรี
2. นางสาวจินดาวรรณ  วงษ์สิงห์
3. เด็กชายชัยวุฒิ  ราชบุรี
4. นายนิกร  ต้นพรม
5. นางสาวสไบทอง  ฝ่ายพลเสน
 
1. นางลัดดา  ประสมทรัพย์
2. นางสกลรัตน์  สวยรูป
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายสรรพ์ธนะ  บังศรี
2. นางสาวเมธินี  เหล่าวงษา
 
1. นางจารุดา  ใจดี
2. นายเสกสรรค์  ใจดี
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนิตยา  สิงห์ทองห่อม
2. เด็กชายปัณณธร  เงางาม
3. เด็กหญิงศิรินันท์  ศรีผึ้ง
 
1. นายฉลอง  ป้องสีดา
2. นายอยุทธนา  แสงเดือน
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวรัชนีกร  โทหา
2. นางสาวสารภี  สิงห์เดช
3. นางสาวเยาวลักษณ์  อินทรวิชัย
 
1. นายชวลิต  พูนสุวรรณ
2. นายอยุทธนา  แสงเดือน
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงจุรารัตน์   คณาโรจน์
2. นายวุฒิไกร   พิมพรมมา
3. เด็กชายเจริญชัย   มีแสง
 
1. นางไพฑูรย์  สุทธิประภา
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายฉันทัช   ขันตีพันธุวงษ์
2. นายทัศนัย   หาสุข
3. นางสาวอริสรา   ธาตุทำเล
 
1. นางไพฑูรย์  สุทธิประภา
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทา
2. นายระพีพันธ์  เพชรเสถียร
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ประดู่ยศ
4. นายอานันต์  ปัญญามงคล
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ชากุลนา
6. เด็กชายเจษฎา  คูไชย
 
1. นายสนธิ  มั่งมูล
2. นายสิริมาศ  ราชภักดี
3. นายสุกิจ  อุทุมภา
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. นางสาวมุทิตา  ลักษณะดี
2. นางสาวลลิตา   พรมโคตร
3. นางสาววรารัตน์  เข็มพันธ์
4. นางสาววีราวัลย์   อย่างสวย
5. นางสาวสมฤทัย   มีผล
6. นางสาวสุธิดา   บุญราศี
 
1. นางนิรานี  ตราศรี
2. นางวาธินี  พาสีราช
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นางสาวชลิตา  วงษา
2. นายชัยนเรศ  ดอกรัง
3. นางสาวอนงค์นาฎ  มะณีชม
 
1. นายสุรพัศ  ติวสร้อย
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นางสาวชนาภา  อาษาจิตร
2. นางสาวณัฐริกา   สิทธิวงศ์
3. นางสาวพิมพร  สิทธิบุตร
 
1. นางสาวฐิตินันท์  มูลสาร
2. นางสาวนิภาวรรณ  อัฐสุวรรณ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  สิงห์ศิริ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ทองสงฆ์
3. เด็กชายสุทัศน์  รัตนทิพย์
 
1. นายชิณรุทธ์  ทวีพงษ์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวคุณัญญา  สีเหลือง
2. นางสาวชลิดา  ตะวัน
3. นางสาววิภาดา  เหลืองอร่าม
 
1. นายธีระพงศ์  ศรีคำ
2. นายอัครเดช  อัปมาตย์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวฉัตรสุดา  จันทร์ปัญญา
2. นางสาวนภัสสร  บุญประเวช
3. นางสาวเสาวคนธ์  บุดดีคำ
 
1. นางสาวถนอมศรี  พิบูลย์วัฒนวงศ์
2. นางวันเพ็ญ  ชวรุ่ง
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวจริยา  เทพแพง
2. นางสาวดาวประกาย  พลแสง
3. นางสาวศุภลักษณ์  ศิริณาโพธิ์
 
1. นางสาวนันทพัทธ์  ศิริเงินยวง
2. นายสุนทร  สุริยะจันทร์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อันอ่อน
2. เด็กหญิงวราวรรณ  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายศักรินทร์  ไชยแก้ว
 
1. นายสมัคร  โสภาวนัส
2. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายศตวรรษ  ลุนนารี
2. นางสาวเกษวลี  ฆ้องลา
3. นางสาวโยธกา  โทหา
 
1. นายสมัคร  โสภาวนัส
2. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงทัชพร  แสงพรม
2. เด็กหญิงพิชชากร  สร้อยสุข
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ์สวย
 
1. นายวิทวัช  ตู้จันโต
2. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวมินทร์ตรา  ชำนาญนาค
2. นางสาววิชุดา  เสียงล้ำ
3. นางสาวสินิทรา  เหล่าเจริญ
 
1. นายสมัคร  โสภาวนัส
2. นางสาวสิริมา  ทรงหอม
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังงูพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิชา   พานะ
2. เด็กหญิงกัลยา  บุญสิทธิ์
3. เด็กหญิงศิรินภา   โมลา
 
1. นางนิรานี  ตราศรี
2. นางวาธินี  พาสีราช
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  ทาลุมพุก
2. นางสาวศุจินธรา  ศรีสุข
3. นางสาวแสงทิพย์  อินทวิชา
 
1. นางน้ำฝน  ยางชุม
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวณัฐณี  พันธุ์ภักดีนุพงษ์
2. เด็กหญิงดารุณี  ศรีไชย
 
1. นายคฑาวุธ   ไชยคีนี
2. นายนครินทร์  รัตนศิลป์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายวรุพล  หาสอดส่อง
2. เด็กชายสหัสวรรษ  โพธิ์พรม
 
1. นางจุฑาทิพย์  โพธิ
2. นางสาวเพชร  คำทาสี
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายพงษ์พัฒน์  พลลาภ
2. นายพรภวิษย์  สงทำ
 
1. นางจุฑาทิพย์  โพธิ
2. นางสาวเพชร  คำทาสี
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายฤทธิชัย  ชินคำ
2. เด็กชายอนุสรณ์  แสนพลมาตย์
 
1. นายชัยณรงค์  ศรีสุนา
2. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวปรียากมล  บุโฮม
2. นางสาวรุ่งนภา  ปะวะโข
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตจำนงค์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โนนทิง
2. นางสาวรัตนาพร  ทวีทรัพย์
 
1. นายณัฐชภัทร  สุราช
2. นายสนั่น  บุดดีคำ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นายคามิน  สมบัติกำไร
2. นายนัฐวัฒน์  ดิลกเจริญวัฒน์
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วภูบาล
2. นายอิทธิพล  ฤาชากุล
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภาพร  ปานสีดำ
2. เด็กหญิงออนเทพิน  จังพรม
 
1. นายอนุวัฒน์  แก้วภูบาล
2. นายอิทธิพล  ฤาชากุล
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวปวีณา  รสปุ้ง
2. นางสาวสุพรรษา  สีดาหัวดี
 
1. นายชัยณรงค์  ศรีสุนา
2. นายสุชาติ  นิกรรัมย์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายพุทธพร  พลสิมมา
2. นายอนิวรรต  สินทิพลา
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอัชลีญา  จิตจำนงค์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  จันทะศรี
2. นายพิทยา  ตากลม
 
1. นายนพดล  แก้ววิเศษ
2. นางสาวปรียาภรณ์  พิชัยวัตต์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพร  เทือกโฮม
2. เด็กหญิงวันวิสา  เหมือนขุนทด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทุ่งไธสง
 
1. นางจุฑาทิพย์  โพธิ
2. นางสาวเพชร  คำทาสี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายณัฎฐ์วรรณธัช  ดวงจำปา
2. นางสาวณิชญา  แสนศรี
3. นายศราวิน  กระจ่างจิตร์
 
1. นายสุนทร  สุริยะจันทร์
2. นางเทียนทิพย์  วรรณพันธ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายวีรชาติ  ครุบาศรี
2. นายอธิชา  ท้าวคำหล่อ
 
1. นายกิตติพัฒน์  คุยม่วงพันธ์
2. นายนพดล  แก้ววิเศษ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นายชัยรัช  โคตรมณี
2. นายณัฐพล  มูลกิติ
3. เด็กหญิงนฤมล  ขุนสันทัด
 
1. นายชัยณรงค์  พลนามอินทร์
2. นายวุฒิกร  คงประสานกาล
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นายธวัชชัย  เบ้างาม
2. นางสาวพัชรี  โคทอง
3. นายสุรศักดิ์  พลงิ้ว
 
1. นายชัยณรงค์  พลนามอินทร์
2. นายวุฒิกร  คงประสานกาล
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 1. นายจีรนันท์  สุขทอง
2. นายนันทฤทธิ์  ดอนประทุม
3. นายอนุชา  เหล่าเสน
 
1. นายอดิเทพ  ไชยสิทธิ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายกษิดิศ  กัลยานุช
2. นายสิทธิชาติ  บุญพา
3. นายเกริกพล  สมบัติหอม
 
1. นางนันทรัตน์  แก้วไกรษร
2. นายวงค์ณภา  แก้วไกรษร
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐชยา  สหายฟ้า
 
1. นางสาวราตรี  พิมพ์ศักดิ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายศราวุฒิ  ปุยชัยภูมิ
 
1. นายสมัคร  โสภาวนัส
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์ทรง
 
1. นางสาวสิริพร  พลพินิจ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวสุธิตา  ชมชัยรัตน์
 
1. นางนริสา  เสียงเพราะ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรภัทร  อินทร์ยก
 
1. นางสาวนารีนาท  ห่อไธสง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวสร้อยเพชร  แจ้งทองหลาง
 
1. นางณหฤทัย  เหมะธุลิน
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิวงษ์ 1. เด็กหญิงนาตาลี ลอเร็นซ์  สเม็ทล์
 
1. นายนัทธ์รพี  มาลาศรี
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายณณัฐกรณ์  ดีวัฒนพงษ์
 
1. นายบุญรักษ์  ชนูนันท์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกรกนก  วิเชียรเครือ
2. นายธนพัฒน์  จันทร์เหลือ
3. นางสาววิไลวรรณ  กุลพลเมือง
4. นายอภิสิทธิ์  สุวรรณ
5. นางสาวอัษฎา  บุรุษภักดี
 
1. นางสาวละมุน  สุทคาน
2. นางสาววัฒนกมล  มีคุณ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  แก้วกู่
2. นายนิพนธ์  อุปโคตร
3. นางสาวพรนภา  นิกูลกาญจน์
4. นางสาวมธุรส  โพธิ์หล้า
5. นายอธิพงษ์  ศรีปัญญา
 
1. นางสาวทักษพร   สงครามศรี
2. นางพนารัตน์  เชษฐสุราษฎร์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  ใหญ่โสมานัง
 
1. MissDeng   Sai
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายณรงค์ชัย   จันทร์ปัญญา
 
1. นางเจษรินทร์  วัจนสุนทร
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  รันวงษา
 
1. นางสาวทักษพร   สงครามศรี
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาวพรนภา  นิกุลกาญจน์
 
1. นางสาวทักษพร   สงครามศรี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  สมดี
2. เด็กหญิงอริศรา  เที่ยงบญ
 
1. นางพัชรินทร์  คำบับภา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวภคมน  สุระวิชัย
2. นางสาวรัชนี  สุระวิชัย
 
1. นายหนูพูล  บุ้งทอง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ม่วงกล่ำ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  วรุณพงษ์
3. เด็กชายคณพล  พุทธตาล
4. เด็กชายชนินทร์  บัวบาน
5. เด็กชายนนทวัฒน์  นามวงษา
6. เด็กชายมานิตย์  เชียงคาม
7. เด็กชายสราวุฒิ  บุญกล้า
8. เด็กชายไพศาล  คำวันดี
 
1. นายกฤษณพงษ์  รักษาภักดี
2. นายวิฑูรย์  วรรณพันธ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายจตุลพล  ชัยเลิศ
2. นายจิรัฎฐ์  สงเมือง
3. นายชัยวัฒน์  หมื่นจิตรน้อย
4. นายประวิทย์  ตีบอุด
5. นายวาทศิลป์  พันไธสง
6. นายหนึ่งอาทิตย์  ปานสุวรรณ
 
1. นายชวลิต  พูนสุวรรณ
2. นายสมปอง  ชัยเลิศ
3. นายอยุทธนา  แสงเดือน
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวกมลเนตร  สิงห์สาธร
2. นางสาวชุลีพร  ศรีสูงเนิน
3. นางสาวพฤทธิพร  นนทะชิต
4. นายวรวุฒิ  ชาวงษ์ศรี
5. นายสวัสดิ์  เชิงดี
6. นางสาวสุทธยา  อย่างสวย
7. นายอนุกูล  ด่านนา
8. นางสาวอรียา  ประวะโข
9. นางสาวอัมพิกา  สุขศาลา
10. นางสาวเบญจพร  วงษ์พุฒ
 
1. นางปริญญา  พงศ์ธนพันธ์ุ
2. นางสาวศิรินุช  สนิทชน
3. นายสุรพงษ์  สำแดงชัย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กหญิงพรวิภา  แสงกล้า
2. เด็กหญิงมินตรา  พรมเลิศ
3. เด็กหญิงอทิติยาพร  หยุยนาดง
4. เด็กชายอาทิตย์  เถื่อนฮ้าวลา
5. เด็กหญิงโสรยา  พาณะรมย์
 
1. นางมานี  เชาว์ขุนทด
2. นางลัดดาวัลย์  สิมลี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ศรีบุญ
2. นางสาวจารุวรรณ  บุญหล้า
3. นางสาวจิราภรณ์  เกียงกุลลา
4. นางสาวสุกัญญา  จันอิ่ม
5. นางสาวอรทัย  ไชยมัฌชิม
 
1. นางมานี  เชาว์ขุนทด
2. นางลัดดาวัลย์  สิมลี
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ขวัญยืน
2. เด็กหญิงวาสนา  เวียงชนก
3. เด็กหญิงศนันท์ญา  นิลหงษ์
 
1. นายจันที  จารุจิตร
2. นางสาวสมิตานันท์  แสนเห็มทอง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์กานดา  นามศักดิ์
2. นางสาวประทุมวรรณ  บุตรพรม
3. นายมงคลศักดิ์  บุดดีคำ
 
1. นางคำปุ่น  ทิพย์โชติ
2. นางสาวชลธิชา  ทิพย์โชติ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  ศิริแฝง
2. เด็กหญิงตมิสา  วิชัยผิน
3. เด็กหญิงศิษราพร  เมือนปืน
 
1. นางสาวศิรินุช  สนิทชน
2. นางสุภารัตน์  สนิทชน
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นางสาวพรรณนิภา  ขวาโยธา
2. นางสาวสุทธิดา  บัวทองสิงห์
3. นางสาวอารยา  หนูเข็ม
 
1. นางสาวศิรินุช  สนิทชน
2. นางสุภารัตน์  สนิทชน
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายพสิษฐ์  ค่อมสิงห์
2. เด็กชายอรรณพ  มะลิวงค์
 
1. นางบุญญรัตน์  บุญชุ่ม
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวสุกานดา  ธามาตย์
 
1. นางสาวราตรี  พิมพ์ศักดิ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์สุข
2. เด็กชายพิทักษ์  บุญละออง
 
1. นางสาวทัศนีย์  หักขุนทศ
2. นางสาวเรวะดี  รัศมีงาม
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. นางสาววรรณภา  แสงดาว
 
1. นางสาวทัศนีย์  หักขุนทศ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายคุณากร  สีนวลเนาว์
2. เด็กชายศิวกร  สุวรรณศรี
 
1. นางสาววราภรณ์  ไชยอุบล
2. นางสาวสุมาลี  ศรีมาตย์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นายนิติวัฒน์  จันทร์ทอง
 
1. นางรจนา  พระภิเดช
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายภานรินทร์  สงวนนาม
 
1. นางสาวทัศนีย์  หักขุนทศ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา 1. นางสาวสุวรรณี  กงซุย
 
1. นายวิทยา  บุราณ
 
162 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1. นายไชยวัฒน์  เต็มตาวงค์
 
1. นายเลอฤทธิ์  ทุมเที่ยง
 
163 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา 1. นายปิยะ  ปะระภา
 
1. นางสาวปิยะมิตร  ไวยะ
 
164 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายอดิศักดิ์   ภูมิศรีแก้ว
 
1. นางสาวจงกล  ภิรมย์กิจ
 
165 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. นายธนิตย์  ไชยศรี
 
1. นายสุรพัศ  ติวสร้อย
 
166 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. นายจตุพร   สมบัติกำไร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เสมอวงษ์
3. เด็กหญิงจิราภา  เสมอวงษ์
4. นางสาวณัฐจิรา  ละโป้
5. นายนรินทร์  มีชัย
6. เด็กชายนันทวัฒน์  แสนวันดี
7. เด็กหญิงนิภาพร   ประเสริฐสม
8. นายปฏิพล  ผุยชัย
9. นายปัญญา  ดวงอาราม
10. นายพงศธร   แสนวันดี
11. นางสาวพรทิพย์   ภูมิดอนใส
12. เด็กหญิงพรพรรณ  ลาดละคร
13. นางสาวมัตติกา   ธรรมรี
14. เด็กหญิงยุภาพร   ตอนเหนือ
15. นางสาวรจนา   สีนวลเนาว์
16. เด็กหญิงรัตติกาล  พลเวียง
17. เด็กหญิงรัตติยา   กัมมันตคุณ
18. นางสาวรินดา  เขียวน้ำชุม
19. นางสาวรุ่งทิวา   เสมอวงศ์
20. นางสาวรุ่งนภา   บุญเทพงษ์
21. นายรุ่งโรจน์  พรมสอน
22. นายวทัญญู  จันทร์ขำ
23. นายวรวัฒน์  สำคัญควร
24. นางสาวสุนทรี  อ้วนอินทร์
25. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตะโจปะรัง
26. นายอดิศักดิ์   ภูมิศรีแก้ว
27. นายอนุสรณ์  ฟักเสือ
28. เด็กหญิงอาภัสรา   พันธุ์สาง
29. เด็กชายเทิดศักดิ์   จันทร์ยอย
30. เด็กหญิงแพรวพิลัย   ทิพราช
 
1. นางสาวจงกล  ภิรมย์กิจ
2. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
3. นายนครินทร์  รัตนศิลป์
4. นางสาวพรรณประภา  สังฆมณี
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  กองแสน
 
1. นางฐิติโชค  อย่างสวย
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูมิใจ
2. เด็กชายสุรเดช  ศรีชัยมูล
3. เด็กชายอภิชาติ  สมร่าง
 
1. นางสาวจันทราภรณ์  นรินทร์
2. นางสาวปรารถนา  มาสม
 
169 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   ประวันเน
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ตกต้น
 
1. นางพัชรินทร์  ปัดชาสี
2. นายภาคภูมิ  ทองลาด
 
170 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. นายชัยยันต์  ศรีสร้อยพร้าว
2. นางสาวสุรีพร  แสงจันทร์
 
1. นางพัชรินทร์  ปัดชาสี
2. นางศิริมา  ทำเนาว์
 
171 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 1. นางสาวปานตะวัน  ศรีมหาสันติ
2. นายยุทธนา  มั่งมูล
 
1. นางบังอร  ตันสุหัช
2. นางสาววิไลรัตน์  ปรีดายุทธนา
 
172 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พลช่าง
2. เด็กหญิงชฎาพร  โนนแก้ว
3. เด็กหญิงปิยพร  หาญฉวี
4. เด็กหญิงพรพนม  เสียงเลิศ
5. เด็กหญิงเพชรชลี  เทียบสี
6. เด็กหญิงเมธาวี  จันทรเสนา
7. เด็กหญิงเสาวณีย์  โยระบัน
 
1. นางฐิติโชค  อย่างสวย
2. นางสาวปรารถนา  มาสม
3. นางสาวภัทราพร  ประภาศรี
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงชัชนันท์  เตชะผล
 
1. นางธนกร  ยศสกุลวริศ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  ราชสิงห์
 
1. นางสาวจริยา  ศรีกุลวงศ์
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  นิคม
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงเปรมกมล  กองธรรม
 
1. นางฐิติโชค  อย่างสวย
2. นางนาริสา  หลักทอง
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายกังวาล  สุวรรณสิงห์
2. เด็กชายกิตติพจน์  ภูคำไพร
3. เด็กชายภูธเนศ  ภูประเสริฐ
 
1. นายขุนแผน  มหาโยธี
2. นางธนกร  ยศสกุลวริศ
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชาย ธนวุฒิ  พัฒนา
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  จันทรเสนา
3. เด็กหญิงมุกรินทร์  โพนทอง
 
1. นางฐิติโชค  อย่างสวย
2. นางนาริสา  หลักทอง
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 1. เด็กหญิงอังคณา  โอสถศรี
2. เด็กหญิงอาจารี  โอสถศรี
 
1. นายนครินทร์  รัตนศิลป์
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา 1. เด็กหญิงลักขณา  แสงศักดา
2. เด็กหญิงสุวรรณยา  ใจวัน
 
1. นางสาวเนรมิต  มะณีจันทร์
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายนำโชค  ขันรัฐบาล
2. เด็กชายภาณุพงษ์  น้อยสุวรรณา
3. เด็กชายภูเบศ  บุญสิทธิ์
 
1. นายธีระพงศ์  ศรีคำ
2. นายอัครเดช  อัปมาตย์
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายชานนท์  รอดขันเมือง
2. เด็กชายธวัชชัย  โสภากุล
3. เด็กชายอนันต์ศักดิ์  รูปสม
 
1. นายธีระพงศ์  ศรีคำ
2. นายอัครเดช  อัปมาตย์