หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประมวล โสภาพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา กรรมการอำนวยการ
3 นายอาวุธ เคนแสนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา กรรมการอำนวยการ
4 นายกลยุทธ มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาคำวิทยา กรรมการอำนวยการ
5 นายชำนาญ แสนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา กรรมการอำนวยการ
6 นายสมาน ประวันโต ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการอำนวยการ
7 นายสมดุลย์ โฉมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา กรรมการอำนวยการ
8 นายสานิต จันทสิม ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญวิทย์ กรรมการอำนวยการ
9 นายญวง ตู้จันโต ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา กรรมการอำนวยการ
10 นายไสว ตราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพังงูพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
11 นายธีระชัย นนพิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร กรรมการอำนวยการ
12 นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา กรรมการอำนวยการ
13 นายชัยนาท พรหมมาลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่แก้ววิทยา กรรมการอำนวยการ
14 นายประเวศ ฤาชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร กรรมการอำนวยการ
15 นางเจนจิรา ศรีนา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
16 นางเนตรชนก ชมภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา กรรมการอำนวยการ
17 นายพินิจ สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
18 นายสมชาย แสงมนตรี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา กรรมการดำเนินงาน
19 นายจตุพจน์ มะลิงาม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา กรรมการดำเนินงาน
20 นายสำเนียง พิลาโสภา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา กรรมการดำเนินงาน
21 นางสายเกียว โนนคู่เขตโขง ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยา กรรมการดำเนินงาน
22 นายสุรพงษ์ ซาตา ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยา กรรมการดำเนินงาน
23 นายไพโรจน์ ฝุ่นเงิน เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา กรรมการดำเนินงาน
24 นายสุนทร สุริยะจันทร์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา กรรมการดำเนินงาน
25 นางสาวประภาวดี มีเลข เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา กรรมการดำเนินงาน
26 นางสาวนฤมล พรมมาโอน เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา กรรมการดำเนินงาน
27 นางสาวชัญญ์ญาณ์ สุริยะจันทร์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา กรรมการดำเนินงาน
28 นายประภาส หาที เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา กรรมการดำเนินงาน
29 นางสาวรตินันท์ บุดดา ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยา กรรมการดำเนินงาน
30 นางสาวอรทัย นนทะแสง ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยา กรรมการดำเนินงาน
31 นางสาวนันทพัทธ์ ศิริเงินยวง ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยา กรรมการดำเนินงาน
32 นางศรีนภา ขุลีดี ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
33 นางสาวสุภิญญา วิยะรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
34 นางสาวจินตหรา รูปงาน เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางสาวนิตยา ศรีปะโค เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางสาวน้ำทิพย์ ชัยสนุทร เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายพินิจ สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ผู้จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน
38 นางสาวสุภิญญา วิยะรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ผู้จัดการข้อมูลระดับเขต
39 นายสุชาติ นิกรรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ผู้จัดการระบบ
40 นางเนตรชนก ชมภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา ที่ปรึกษากลุ่มสาระภาษาไทย
41 นางเจนจิรา ศรีนา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ที่ปรึกษากลุ่มสาระภาษาไทย
42 นายวิทยา บุราณ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา ที่ปรึกษากลุ่มสาระภาษาไทย
43 นายประเวศ ฤาชากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ที่ปรึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
44 นายชัยนาท พรหมมาลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่แก้ววิทยา ที่ปรึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
45 นายวิทยา พงษ์อุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ที่ปรึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
46 นายปรีชา สิงหเสนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่แก้ววิทยา ที่ปรึกษากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
47 นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ที่ปรึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
48 นายธีระชัย นนพิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ที่ปรึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
49 นายไสว ตราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพังงูพิทยาคม ที่ปรึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
50 นายสมศักดิ์ นาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา ที่ปรึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
51 ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ วงษ์อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา ที่ปรึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
52 นายสมชาย แสงมนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ที่ปรึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
53 นายเกียรติณรงค์ สุวรรณฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา ที่ปรึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
54 นางขนิษฐา มั่งมีศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวานวิทยา ที่ปรึกษากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
55 นายญวง ตู้จันโต ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา ที่ปรึกษากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา,สภานักเรียน,YC,ยุวบรรณารักษ์
56 นายสานิต จันทสิม ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญวิทย์ ที่ปรึกษากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา,สภานักเรียน,YC,ยุวบรรณารักษ์
57 นายสำเนียง พิลาโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ที่ปรึกษากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา,สภานักเรียน,YC,ยุวบรรณารักษ์
58 นายสมดุลย์ โฉมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ที่ปรึกษากลุ่มสาระศิลปะ
59 นายอดิศักดิ์ มุณีรัตนากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ที่ปรึกษากลุ่มสาระศิลปะ
60 นายฉกรรจ์ สิทธิพรหม รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ที่ปรึกษากลุ่มสาระศิลปะ
61 นายสมาน ประวันโต ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่ปรึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
62 นายชำนาญ แสนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา ที่ปรึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
63 นายกลยุทธ มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาคำวิทยา ที่ปรึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
64 นายอาวุธ เคนแสนโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา ที่ปรึกษากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
65 นายจตุพจน์ มะลิงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ที่ปรึกษากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
66 นายวิทวัส ก่อทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา ที่ปรึกษากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
67 นายทรงเดช สอนใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
68 นายสมเกียรติ ดวงมณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
69 นายชัยวัชร อาษานอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]