หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-udn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรษา ศรีสูงเนินโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสกลรัตน์ สวยรูปโรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเอมอร อัตราโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาววนิดา ทุมสงครามโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววารุณี พิเนตรโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
6. นางสาววิไลลักษณ์ สนดาโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ นิลพัฒน์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราณี บุตรศาสตร์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพรชิต ดีตาโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาววนิดา ทุมสงครามโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสกลรัตน์ สวยรูปโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายจริณทร์ ประชุมชนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา โคตรโสภาโรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจันที จารุจิตรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพียงพิศ ศิริโอฐโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี ศรีดาพรมมาโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา ศรีคำมีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจริณทร์ ประชุมชนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวฐิณัฐชาพรรณ จันทะจักร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายนิพนธ์ ผาบจันทร์สิงห์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเยาวพา ผาบสิมมาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกฤษดา อุดมศักดิ์โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราณี กองเกิดโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐกาณต์ หลวงหลากโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางพรทิพย์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ ยงยืนโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุภักดิ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรภา สำเภาทองโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพาณี แสนลครโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางสวรินทร์ พูลประเสริฐโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสมิตานันท์ แสมเห็มทองโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวมะลุลี คณารศโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางคำปุ่น ทิพย์โชติโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมินตรา โดเวอร์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุวดี มงคลโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวรรณี ยุทตะรินทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ศรีมาตย์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิรภา อัมฤตานนท์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิรภา ประทุมพงษ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช ศรีดามาตย์โรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นางสาวยุวดี มงคลโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววานิช บุญครอบโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางปิยมาศ ไชยเทศโรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางทวีรัตน์ ภวภูตานนท์โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ สุทธิรักษ์โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวผ่องนภา โยธะพลโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายพรชิต ดีตาโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายรวมชัย ศิริโอฐโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ชัยประเสริฐโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายจันที จารุจิตรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนฤมล สนั่นเครื่องโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางประภาพร สุวรรณแทนโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยภรณ์ ศิริมาโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
3. นายธนพิชญ สาชะนะโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายนิรันดร์ อรปัญญาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นายเคน บัวชาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
6. นางสาวภาวิณีย์ โสภาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวยุพิน ปะวะเสนังโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพรพรรณ ศรีซุยโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีพร พลเทพาโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา พรมสอนโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางเทียมจันทร์ บัวชาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นายอุทิศ ประเสริฐสังข์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิชาญ รอดขันเมืองโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
7. นายจำเนียน มุนธานีโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
8. นางมนตรีรัตน์ แดงเหลืองโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางภัทรียา โมฬาโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ บุญภาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี บุญพงษ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางศิริมา ทำเนาว์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิลเนตร โคตรชมพูโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งรัตน์ ศรีวงค์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภานุพงษ์ วิยะบุญโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
3. นางชนม์ชนก เกษรศุกร์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ หงษาพุทธโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวนิลเนตร โคตรชมพูโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
6. นางณฐพร สานธิยากูนโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาววราภรณ์ สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ หงษาพุทธโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายภานุพงษ์ วิยะบุญโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิลเนตร โคตรชมพูโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางชนม์ชนก เกษรศุกร์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
6. นางณฐพร สานธิยากูนโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศิววงศ์ สาวงศ์นามโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี เหลืองอร่ามโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
3. นายสุธาศิน เขียวทองโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายอัฉริยะวัฒน์ พงษ์เมธาโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายฉัตรชัย จำปีโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
6. นางญามิลา นวลมณีโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายพิมพ์ กัมหาวงศ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ โนนคู่เขตโขงโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นางสุนทรีย์ สาวงศ์นามโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วอุดมโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ ศรีซุยโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางขวัญหทัย วงษ์สุริยันโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมลิวรรณ วันทองสุขโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นายยุทธภูมิ ลาลดโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นายคงธน ดงแสนสุขโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นายธีระเชษฐ์ จันทะมนตรีโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ ชัยคำโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรฤดี จันทรัตนาโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ สุขจันดีโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยากร จันช่วยโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสวรรยา ทินจองโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ พันชนกกุลโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางบุศรินทร์ ห้าวหาญโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนภาพร แก้วมูลตรีโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ พุทธซ้ายโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
5. นางธนากร พรหมพลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุภดี โซ่สายคำโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุปรียา กัตตะโรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธรีภัทร์ ป้องปิดโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ มิสาธรรมโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ศรเกตุโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา เที่ยงธรรมโรงเรียนพิบูลรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริธร โทวันนังโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชมัยพร มีคุณโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา ขันไสวโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางประคอง เบ้าทองหล่อโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางยุภาพิศ ชูหนูโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวัฒนา รัตนตรัยวงศ์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ ดีมานโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นายจักรกฤษ ด้านสิงห์โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรทัย นนทะแสงโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางศุภร ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญฤทธิ์ เบ็ญจจินดาโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเพิ่มสิน สกุลธรรมโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่พันตรีสุ่ม ชาวโพธิ์หลวงโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสาวทิพย์มุขฏา เชียงบาลโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายชาญชาย เที่ยงธรรมโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิรัญญา ทักษิณภาคโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูวดล สิทธิโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นางกรรณิการ์ เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางรัตดาภรณ์ แสงสว่างโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพรรณ์นี รัตนประเสริฐโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีระ ประสงค์สุขโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ชัยจุมพลโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรียานุช เค้าสีดาโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสาวศุภธิดารัตน์ ไมยะปันโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุเรศ มหาโยธีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร สุทธิบริบาลโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจารุดา ใจดีโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรียานุช เค้าสีดาโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสาวณัฐชยา แสนสรรดีโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรตินันท์ บุดดาโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภาลัย ราชภักดีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทิน สมมิตรโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล วัจนสุนทรโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายญาณวัฒน์ ภูเชดาโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
5. นายวิทยา อินสุวอโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสิริน วรวะลัยโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายญาณวัฒน์ ภูเชดาโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯรองประธานกรรมการ
3. นายไกรสร แจ่มใสดีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพร พิเภกโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐพัชร์ วิบูลโชติหิรัญโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางยาจิตร นามโยธาโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปอแก้ว แก้ววิเศษโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวงค์ณภา แก้วไกรษรโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นางจันเพ็ญ พูนสุวรรณโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางศรีนวล พลนิโคตรโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนิธินันท์ ศรีสารคามโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ยงยืนโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางสาวนิภาพร จุลอักษรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตนาพร กาฬพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายวิชธุกร ทิพย์เสถียรโรงเรียนพังงูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ ภักดีศรีโรงเรียนชัยนาคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรี วัชโรสินธุ์โรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
4. นางยุพรักษ์ พรหมภักดิ์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางพิสมัย ภูมิยิ่งโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายวิชัย พลประจักษ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตติยา ยางน้ำคำโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันเพ็ญ พูนสุวรรณโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายมีชัย วงศ์นครธรรมโรงเรียนโพนสูงพัมนาศึกษากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวีระพันธ์ เชาว์ขุนทดโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญรัตน์ พุ่มทับทิมโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ เทพวงศ์ษาโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นางจินตนา หัสดรโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นายน่านฟ้า อนันทสิทธิ์โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสลาวัลย์ จันทร์แสงโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบูรณ์ รสโสดาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ สำแดงชัยโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวกิติยรัตน์ ภูดวงดาษโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางเยาวะนา ดีตาโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ โคตรชุมโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตน์ดาวัลย์ ตาลเจิมโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรนิช ไชยเทศโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางญาณิศา ยลถนอมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรรณราย พิมพันธ์โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายกฤษณพงษ์ รักษาภักดีโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย กุคำใสโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาลินี ผิวศิริโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นางผ่องใส จันทร์สมคอยโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายชุมพล นาแถมเพชร โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุวรี เพชรตาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณี แสงจำปีโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศิริลักษณ์ ดาวศรีโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวกุลชลี อนันทสิทธิ์โรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
6. นายปริญญา ศรีภูพานโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวศิรินุช สนิทชนโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวรันอร ทองบ่อโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรชนีกร จันทร์พิทักษ์โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางนิตยา พิมาลัยโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายเกียรตินรงค์ สุวรรณกฤษ์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไกรวิทย์ พิมาลัยโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ไสยเลิศโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นางสาวมีนา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพัทธปิยา สิงหเสนาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางประนอม นิกรรัมย์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปริญญา พงษ์ธนพันธ์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชินวัฒน์ แสงชาตรีโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิเชียร อุทุมภาโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
5. นางลักษณา คำบอนพิทักษ์โรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางวิภาสิณี วงศ์ดีโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ โพธิราชาโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศิริลักษณ์ ดาวศรีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายวิรุฬห์ชิต ขุบุญชิตโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุดาวดี ฤาชากุลโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอริสรา วรยศโรงเรียนโพนสูงพัมนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธันยพร จันทะศรีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพงศกร ชื่นนานโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปิยะนัย นาสว่างโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิไลรัตน์ ปรีดายุทธนาโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวรชนีกร จันทร์พิทักษ์โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจิรวรรณ แสนพินิจโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกุลศลิน ศรีสุนาโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา คำสิงห์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วปราณีโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางศิริวรรณ มาตรเลี่ยมโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นายณัฐวัศ เกตุโสภาโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางมณีจันทร์ รักษาภักดีโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉลอง ป้องสีดาโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯรองประธานกรรมการ
3. นางศรัณพร ป่าผึ้งโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริโชค ไชยทักษิณโรงเรียนโพนสูงพัมนาศึกษากรรมการ
5. นางจินตนา หัสดรโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
6. นายทิชานนท์ ชุมแวงวาปีโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอรรคพล กุมราโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ซาตาโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกฤช สาขามุละโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายปรีดา บุตตะราชโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสุรีพร กลั่นเกิดโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปฏิพล แก้วมูลตรีโรงเรียนนาทรายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา สนิทชนโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ขันธวิชัยโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นายเสฏฐสิษฐ์ สมบูรณ์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย สุระขันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า ดาศรีโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศุภกิจ สมบูรณ์พร้อมโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นายสัญญา สุริยภาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยากรรมการ
5. นางพิสมัย วงศ์คำจันทร์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ แรงประโคนโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุดคะนึง ดาศรีโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธานินทร์ บำรุงภักดีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายทวี หลงน้อยโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นายเชาวลิต โชติพินิจโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายกำธร สวัสดิ์นะทีโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
7. นายยุทธพงษ์ แสงชาติโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
8. นายเสกสรรค์ ใจดีโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางลักขณา ปิตะแสงโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญรัก จันทะยางโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯรองประธานกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ สร้อยจันดาโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายปฏิภาน พันโพธิ์โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายอนุชิต กลางพรหมโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
6. นายนุกูล โคมทองโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
7. นายสุนทร วาทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ ทีฆะโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจงกล ภิรมย์กิจโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ ทีฆะโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจงกล ภิรมย์กิจโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธนูพิษ มานะจักรโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เพชรนาดีโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนรมิต มะณีจันทร์โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ จันทร์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิรินันท์ ทีฆะโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายธนูพิษ มานะจักรโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เพชรนาดีโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนรมิต มะณีจันทร์โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ จันทร์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิรินันท์ ทีฆะโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จันทร์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกงหลา นารินทร์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ จันทร์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกงหลา นารินทร์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนไชยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทองอินทร์ คนเขมรโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายกงหลา นารินทร์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทองอินทร์ คนเขมรโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายกงหลา นารินทร์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายกงหลา นารินทร์โรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ ทีฆะโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจงกล ภิรมย์กิจโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางธนกร ยศสกุลวริศโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เพชรนาดีโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายณรงค์ จันทร์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางธนกร ยศสกุลวริศโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เพชรนาดีโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายณรงค์ จันทร์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ จำเริญรักษ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายโอภาส บุญมากโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายโอภาส บุญมากโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายราชัน คำพิมานโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ พระไตรราชโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นายเผด็จ ภักดีนวลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยง โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์ โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตร โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำ โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย สุวรรณไตรโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมฤต หัศกรรจ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นายสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพชร ภูเกตโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ศรีทอนสุดโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายจิตรกร อาชะนะโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นายอาวุธ ภัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพชร ภูเกตโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ศรีทอนสุดโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายจิตรกร อาชะนะโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นายอาวุธ ภัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ พระชัยโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายสงกรานต์ ศรีนืกรโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ พระชัยโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายสงกรานต์ ศรีนืกรโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ พระชัยโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายสงกรานต์ ศรีนืกรโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ พระชัยโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายวาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายสงกรานต์ ศรีนืกรโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร อาชะนะโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร อาชะนะโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร อาชะนะโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร อาชะนะโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร อาชะนะโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร อาชะนะโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร อาชะนะโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร อาชะนะโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร อาชะนะโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร อาชะนะโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร อาชะนะโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร อาชะนะโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร อาชะนะโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายนิลพงษ์ กุนะโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจิตรกร อาชะนะโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชาชัย เอี้ยงลักขะโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายธนภัทร สุขวัฒนาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางลำไย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชชฎาภรณ์ มีคุณโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวศิโรรัศมี สุราศีโรงเรียนดงเย็นพิยาคารกรรมการ
5. นางสุนันท์ รุ่งภูเขียวโรงเรียนดงเย็นพิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางลำไย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรญา ศรีสมรสโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวนงนภัส พันธ์ณวงค์โรงเรียนดงเย็นพิยาคารกรรมการ
5. นางสุนันต์ รุ่งภูเขียวโรงเรียนดงเย็นพิยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางลำไย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวศิโรรัศมี สุราศีโรงเรียนดงเย็นพิยาคารกรรมการ
5. นางสาวณัฎฐนันท์ ศรีภิรมย์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางลำไย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวศิโรรัศมี สุราศีโรงเรียนดงเย็นพิยาคารกรรมการ
5. นางสาวณัฎฐนันท์ ศรีภิรมย์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางลำไย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวอรญา ศรีสมรสโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิโรรัศมิ์ สุราศีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางลำไย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวนงนภัส พันธ์ณวงค์โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวศิโรรัศมิ์ สุราศีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางลำไย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรญา ศรีสมรสโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิโรรัศมี สุราษีโรงเรียนดงเย็นพิยาคารกรรมการ
5. นางสาวณัฎฐนันท์ ศรีภิรมย์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางลำไย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรญา ศรีสมรสโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิโรรัศมี สุราษีโรงเรียนดงเย็นพิยาคารกรรมการ
5. นางสาวณัฎฐนันท์ ศรีภิรมย์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางลำไย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชชฎาภรณ์ มีคุณโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวนงนภัส พันธ์ณวงค์โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวเฟื่องฟ้า วรินทราโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางลำไย อึ้งสุขสมปองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรปภา พนิชพงศ์โรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิรินทรา เทพขามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวศิโรรัศมี สุราษีโรงเรียนดงเย็นพิยาคารกรรมการ
5. นางสาวณัฎฐนันท์ ศรีภิรมย์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายขุนแผน มหาโยธีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิริมาศ ราชภักดีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยพงษ์ บัวป้อมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิตรดารา หล้าษาโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุขกิจ พิศกูลโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายขุนแผน มหาโยธีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิริมาศ ราชภักดีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยพงษ์ บัวป้อมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิตรดารา หล้าษาโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุขกิจ พิศกูลโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางไพฑูรย์ สุทธิประภาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แสนลครโรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุกิจ อุทุมภาโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นายพีรณัฐ กล้าหาญโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายศักดา สุทธิประภาโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางไพฑูรย์ สุทธิประภาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ แสนลครโรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุกิจ อุทุมภาโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
4. นายพีรณัฐ กล้าหาญโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายศักดา สุทธิประภาโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ ดอนเกิดโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิณ สุเนตรโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาหนัน สุวรรณชัยรบโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน เหล่าบับภาโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางวาธินี พาสีราชโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี เกตุลาดโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ ดอนเกิดโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิณ สุเนตรโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
4. นางวาธินี พาสีราชโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปาหนัน สุวรรณชัยรบโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี วงษ์เจริญโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สิทธิพิสัยโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรกฤษ ภูผาบางโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ ใจมั่นโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายเคน บัวชาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาวดี วงษ์เจริญโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ สิทธิพิสัยโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรกฤษ ภูผาบางโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ ใจมั่นโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นายเคน บัวชาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสมร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ ศรีคำโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมยุทธ ฤทธิ์อร่ามโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายชินรุทธิ์ ทวีพงษ์โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นายประสาท ป้านภูมิโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมยุทธ ฤทธิ์อร่ามโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประสาท ป้านภูมิโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. ว่าที่พันตรีอัครเดช อัปมาตย์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นายชินรุทธิ์ ทวีพงษ์โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ ศรีสุนาโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรักษ์ นิชานนท์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรพัศ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นายเกรียงไกร สมบูรณ์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัชรีพร บุญศรีโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ ศรีสุนาโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรักษ์ นิชานนท์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรพัศ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นายเกรียงไกร สมบูรณ์โรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิตรดารา หล้าษาโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ประสมทรัพย์โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางละอองศรี สมบูรณ์พร้อมโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวถนอมศรี พิบูลย์วัฒนวงษ์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทนา ถิระการโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภลักษณ์ คงทวีโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางลัดดา ประสมทรัพย์โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางละอองศรี สมบูรณ์พร้อมโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวถนอมศรี พิบูลย์วัฒนวงษ์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทนา ถิระการโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภลักษณ์ คงทวีโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนาริสา หลักทองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ทิพย์ จับใจนายโรงเรียนบ้านเชียงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวัชรีวรรณ พงษ์เมธาโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร ไชยคุณโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทวดี บุญเกิดโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางนาริสา หลักทองโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์ทิพย์ จับใจนายโรงเรียนบ้านเชียงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุดาภรณ์ ภิรมย์วงศ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร ไชยคุณโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
5. นางสาวจันทวดี บุญเกิดโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนิรานี ตราศรีโรงเรียนพังงูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา นามแสงโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ชวรุ่งโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาววัชรีพร บุญศรีโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางจิตรลัดดา มูลสารโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางนิรานี ตราศรีโรงเรียนพังงูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา นามแสงโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ชวรุ่งโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาววัชรีพร บุญศรีโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางจิตรลัดดา มูลสารโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ศิริมณีโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ เมิกข่วงโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนครินทร์ รัตนศิลปโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ พิมพนอมโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสกาวนภา บุญเย็นโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกรินทร์ แก้วอุ่นเรืองโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ โพธิโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุวดี วงษ์กันยาโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายวิชัย ด่านพงษ์โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นายสุรเดช จันทาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกรินทร์ แก้วอุ่นเรืองโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ โพธิโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุวดี วงษ์กันยาโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายสุรเดช จันทาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฉัตรกมล ก้อนสุวรรณโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสนัน บุดดีคำโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทองคำ โพธิ์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิกร คงประสานกาลโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นางสาวฉัตรกมล ก้อนสุวรรณโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนากร ศรีภูวงศ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ พิชัยวัฒน์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทองคำ โพธิ์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นายณัฐชภัทธ์ สุราชโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา ดิเรกศรีโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ พิชัยวัฒน์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีภิรมย์โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวจิตรดารา หล้าษาโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสิริมา ทรงหอมโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ทับพิลาโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
2. นางสาวคัทลียา จิตรจำนงค์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ แก้วภูบาลโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนันทพัทธิ์ ศิริเงินยวนโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพชร คำทาสีโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ นิกรรัมย์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนภดล แก้ววิเศษโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา หาผลดีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายคฑาวุธ ไชยคีนีโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นายวิทรัช ตู้จันโตโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ นิกรรัมย์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
2. นายนภดล แก้ววิเศษโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุนันทา หาผลดีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายคฑาวุธ ไชยคีนีโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นายวิทรัช ตู้จันโตโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ นิกรรัมย์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุโณชัย ภูนาขาวโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล ศรีมุกดาโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริมา ทรงหอมโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสาวคัทลีญา จิตรจำนงค์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนากร ศรีภูวงศ์โรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ทับพิลาโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิกร คงประสานกาลโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
4. นายคฑาวุธ ไชยคีนีโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทพัทธิ์ ศิริเงินยวนโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐชภัทธ์ สุราชโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล ศรีมุกดาโรงเรียนพังงูพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมนัสนันท์ พันอินุกุลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายมินสภัฎ บุญมาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นายอิทธิพล ฤาชากูลโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา ดิเรกศรีโรงเรียนไชยวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมินสภัฎ บุญมาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ เมิกม่วงโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นางมนัสนันท์ พันอินุกูลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพชร คำทาสีโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ศิริมณีโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสกาวนภา บุญเย็นโรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีภิรมย์โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายวิชัย ด่านพงษ์โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นายอิทธิพล ฤาชากูลโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางนันทรัตน์ แก้วไกรษรโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ โพธิ์ธาเนตรโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุนทร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางนันทรัตน์ แก้วไกรษรโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ โพธิ์ธาเนตรโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุนทร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางนันทรัตน์ แก้วไกรษรโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ โพธิ์ธาเนตรโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุนทร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสนัน บุดดีคำโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ พิมพนอมโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุนทร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายพรชัย สุระมรรคาโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราพรรณ พลสิมมาโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิสมร ราชจำปีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์กรรมการ
4. นายสมัคร โสภาวนัสโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา เหล่ายาโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางละมัย โคตรโสภาโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉงาย เติมอุดมโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Lewis Goldenbergโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐมนกาญจน์ พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรนุช วิเศษวิสัยโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสุดคนึงนิจ ดาบพลอ่อนโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี ทองโคกสีโรงเรียนโนนสะอาดนาชุมแสงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ชาญ์ สุดทุมโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวสิริพร พลพินิจโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นางนาตยา แรงประโคนโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณวิภา แสนสิทธิ์โรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมานะ เมฆศรีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนริสา เสียงเพราะโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชลาลัย นนศรีภักดีโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
5. นางชวนพิศ พุฒนกุลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาววัฒนกมล มีคุณโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราญวิช นามบุดดีโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนารีนาท ห่อไธสงโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภาพร กาสีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
5. นางภัทราภรณ์ วอล์คเกอร์โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางวิมลศรี ฤาชากุลโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางณหฤทัย เหมะธุลินโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณฐกล สามารถโรงเรียนโนนสะอาดนาชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นายสุรพล ช่างชัยโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายธนกร จันทครโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมกมล หมั่นวิชาโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพิสมร ราชจำปีโรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูงกรรมการ
4. นายอยุธนา แสงเดือนโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
5. นางเพลินพิศ ภัทรศิริพงษ์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางประไพทอง สิทธิพรหมโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญรักษ์ ชนูนันท์โรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอนัญญา ชุมแวงวาปีโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ อุ่นวิเศษโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวิจิตร เพียเทพโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวละมุน สุทคานโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบรรลุ แดนดงยิ่งโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางมยุรฉัตร วงศ์นครธรรมโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสงัด หาริกันโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายสงวน ซาตาโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรฉัตร วงศ์นครธรรมโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสงัด หาริกันโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
4. นางลักษณา นาแถมเพชรโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นางสาวทักษพร สงครามศรีโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางเจษรินทร์ วัจนสุนทรโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. MissZhang Minโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissLyu Zhihanโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. MissJiang Qingโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทวัน อุ่นมะเริงโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. MissZhao Juanโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissDeng Saiโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
4. MissYang Liu Qingโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายหนูพูล บุ้งทองโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทักษพร สงครามศรีโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
3. นายตะวัน จันทรเสนาโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายหนูพูล บุ้งทองโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทักษพร สงครามศรีโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ ลักษณะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายประภาส โพธิชาเนตรโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ ผิวงามโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทนา ไชยรัตน์โรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ คำบับภาโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายหนูพูล บุ้งทองโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสินาด นิลพัฒน์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย สุระมรรคาโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการ
4. นางสาววิภาวดี แสงสายภักดีโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไมตรี อุดมศักดิ์โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิริน วรวะลัยโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายมกรธวัช สุริยะกาญจน์โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ วรรณพันธ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
5. นายอยุทธนา แสงเดือนโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายกฤษณพงษ์ รักษาภักดีโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร วงศาอ้วนโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ ผาขาวบวชโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
4. นายอภิทวัฏฐ์ ศรีอวนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
5. นายชวลิต พูนสุวรรณโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวศิรินุช สนิทชนโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมานี เชาว์ขุนทดโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทองย้อย เกษสวัสดิ์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ หงษาพุทธโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ สิมลีโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางมานี เชาว์ขุนทดโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทองย้อย เกษสวัสดิ์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินุช สนิทชนโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ หงษาพุทธโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ สิมลีโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางมานี เชาว์ขุนทดโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทองย้อย เกษสวัสดิ์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรินุช สนิทชนโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ หงษาพุทธโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ สิมลีโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางณัฐรุจา ภู่ประเสริฐวงศ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประเทือง ไชยคุณโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมิตานันท์ แสนเห็มทองโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางพาณ๊ แสนลครโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสุนทราวดี กมลเศษโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางประเทือง ไชยคุณโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการ
2. นางณัฐรุจา ภู่ประเสริฐวงศ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นางคำปุ่น ทิพย์โชติโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวผ่องนภา โยธะพลโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางสาวเกษรินทร์ สำราญบุญโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางผ่องใส จันทร์สมคอยโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ชาญ สุดทุมโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวปรียานุช เค้าสีดาโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางผ่องใส จันทร์สมคอยโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญ์ชาญ สุดทุมโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวปรียานุช เค้าสีดาโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางบุญญรัตน์ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุรีย์ วรสิทธิ์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
3. นายแดนทอง ราชจำปีโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ แก้วแสงใสโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี พิมพ์ศักดิ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววาทิณี ชินบุตรโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางละอองดาว มานะจักร์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายคมสันต์ เอ็นคะวันโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศา ชาติมนตรีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอราภรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางทิพย์อุษา ธรรมขันธ์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ อุตารกุลโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
6. นางสาวเรวะดี รัศมีงามโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายเชิดศักดิ์ รัตนประเสริฐโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี แคนมืดโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา นามวงษาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางเปรมจิตร ไชยแสงโรงเรียนโพนสูงพัมนาศึกษากรรมการ
5. นางบังอร ตันสุหัชโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยากรรมการ
6. นางวิมลพรรณ สิงห์คำโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ ไชยอุบลโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ผาบจันทร์สิงห์โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ไทยลำภูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูงกรรมการ
4. นางนิตยา ฤาชากูลโรงเรียนโพนสูงพัมนาศึกษากรรมการ
5. นางสาววานิช บุญครอบโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางปิยมาศ ไชยเทศโรงเรียนกู่แก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางรจนา พระภิเดชโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจันทราภรณ์ นรินทร์โรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ทิพย์โชติโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา ศรีสูงเนินโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางภัทรพร สุทธิวรรณาโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ หักขุนทดโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวนาวัน เมืองมงคลโรงเรียนโพนสูงพัมนาศึกษากรรมการ
4. นางสาวณัฐพร สมมาตร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางมนเทียร ไทยลำภูโรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูงประธานกรรมการ
2. นายบริพัฒน์ สารผลโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
3. นางสาวลักขณา ประเสริฐสังข์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ ภัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายสง่า ดาศรีโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นายสุรพัฒน์ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ ภัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสง่า ดาศรีโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
5. นายสุรพัฒน์ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายสง่า ดาศรีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ ภัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสุรพัฒน์ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายนาวิน มุกดากิจโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ ภัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสุรพัฒน์ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสง่า ดาศรีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาวุธ ภัตตะโรโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชัย สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายเลอฤทธิ์ ทุ่มเที่ยงโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายสุรพัฒน์ ติวสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมิตานันท์ แสนเห็มทองโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ศรีสูงเนินโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ฤาชากูลโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาววรรณภา โคตรโสภาโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสุนทราวดี กมลเศษโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมิตานันท์ แสนเห็มทองโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ศรีสูงเนินโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา ฤาชากูลโรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาววรรณภา โคตรโสภาโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสุนทราวดี กมลเศษโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณัฐรุจา ภู่ประเสริฐวงศ์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประเทือง ไชยคุณโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมิตานันท์ แสนเห็มทองโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางพาณี แสนลครโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสุนทราวดี กมลเศษโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ รัตนประเสริฐโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ มัฆนาโสโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
3. นางสาวลักขณา ประเสริฐสังข์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายเชิดศักดิ์ รัตนประเสริฐโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ มัฆนาโสโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
3. นางสาวลักขณา ประเสริฐสังข์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกุศลิน ศรีสุนาโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา คำสิงห์โรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วปราณีโรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ มาตรเลี่ยมโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางจินตนา หัสดรโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอรรคพล ภุมราโรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ซาตาโรงเรียนบ้านดุงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกฤช สาขามุละโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นายปรีดา บุตตะราชโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นางสุรีพร กลั่นเกิดโรงเรียนไชยวานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนูพิษ มานะจักรโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เพชนาดีโรงเรียนโพนสูงพัมนาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนรมิต มะณีจันทร์โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ จันทร์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิรินันท์ ทีฆะโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธนูพิษ มานะจักรโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย เพชนาดีโรงเรียนโพนสูงพัมนาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนรมิต มะณีจันทร์โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ จันทร์งามโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิรินันท์ ทีฆะโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบัญชา สมบัติกำไรโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ พระชัยโรงเรียนนาทรายวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา เย็นฉ่ำโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสนา บริบูรณ์โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยากรรมการ
5. นายสงกรานต์ ศรีนืกรโรงเรียนนาไหมพิทยาคมฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฐิติโชค อย่างสวยโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิณ สุเนตรโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาหนัน สุวรรณชัยรบโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน เหล่าบับภาโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางวาธินี พาสีราชโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายขุนแผน มหาโยธีโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิริมาศ ราชภักดีโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยพงษ์ บัวป้อมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิตรดารา หล้าษาโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุขกิจ พิศกูลโรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฐิติโชค อย่างสวยโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิณ สุเนตรโรงเรียนไชยวานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวปาหนัน สุวรรณชัยรบโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวน้ำฝน เหล่าบับภาโรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นางวาธินี พาสีราชโรงเรียนพังงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวสันต์ เมิกข่วงโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสกาวนภา บุญเย็นโรงเรียนกู่แก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยากรรมการ
4. นายนครินทร์ รัตนศิลป์โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ พิมพนอมโรงเรียนนาทรายวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ ศรีคำโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมยุทธ ฤทธิ์อร่ามโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายชินรุทธิ์ ทวีพงษ์โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นายประสาท ป้านภูมิโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมร สุริยะจันทร์โรงเรียนบ้านดุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ ศรีคำโรงเรียนหนองหานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมยุทธ ฤทธิ์อร่ามโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารกรรมการ
4. นายชินรุทธิ์ ทวีพงษ์โรงเรียนชัยนาคำวิทยากรรมการ
5. นายประสาท ป้านภูมิโรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]