รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงพิมพิราลัย  บำรุงภักดี
 
1. นางประยอม  ชาวดร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นางสาวจิราพร  พิทักษ์สฤษดิ์
 
1. นางเพลินพิศ  วิเศษศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  จินดาพลอย
 
1. นางพัชนุช  เครือเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุดารัตน์  สอนเสนา
 
1. นางมโนราห์  มีชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวปภาวรินทร์  รีรัก
 
1. นางลัคนา  ชำนาญกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาววรรณนิสา  เหล่าวอ
 
1. นางสาวยุวดี  ราชสีห์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญมณี  พรวาปี
 
1. นางกาญจนา  ธนาฤกษ์มงคล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 1. นายชาญชัย  สิทธิโชติ
 
1. นางรณิชา  จิตธรรมมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดวงใจ  มาตงามเมือง
2. เด็กหญิงอพิวรรณ  จันทบุรี
 
1. นางสาวยุวดี  ฐิติชัยรัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายธงชัย  ดีสร้อย
2. นายอนุภาพ  รณเรืองฤทธิ์
 
1. นางนวลฉวี  พลโสดา
2. นางอักษรศิริ  ป้องขวาเลา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิตา  วงษ์จำนง
 
1. นางกีรติญา  ดงสันเทียะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายสิทธิศักดิ์  อุรสนิท
 
1. นายพิสิทธิ์  น้อยสิงห์ทอง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงชุมาพร  ขารพ
2. เด็กหญิงชโลธร  ฝอดสูงเนิน
3. เด็กหญิงณัฐทิมา  จันทรเสนา
 
1. นางสาวกันต์ฤทัย  นามมาลา
2. นางสาวนันท์นภัส  จันทราช
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 1. นางสาวรัชนก  ชินไชยรงค์
2. นางสาวศิริรัตน์  ทองรอด
3. นางสาวสุดารัตน์  ดับโศก
 
1. นายพงศกร  โซ่พิมาย
2. นางสุจิตรา  โซ่พิมาย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  เดชโชตินิธิโรจน์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  วรรณพราหมณ์
3. เด็กหญิงวชิระฎา  ประเสริฐสิน
 
1. นายธนกร   เกษโสภา
2. นางสาวบุษบา  วุฒิสาร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวธัญญลักษณ์  คำพอง
2. นางสาวพรไพลิน  มะลาศรี
3. นางสาวสุจิตรา  แสนแก้ว
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สังฆ์พันธ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวชุติกาญจน์  แก่นจันทร์
2. นายราชัน  ขามรัตน์
 
1. นางเสาวนีย์  เชาวลิต
2. นางสาวเสาวรักษ์  สุขเกษม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายปวริศ  โสดาลี
2. นายพีระพล  จวงทอง
 
1. นางรัชนี  ทุ่มแห่ว
2. นางสาวรัศมี  พรมแสนปัง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวรุ่งรวี  บุญสา
 
1. นางสาวปัญญรัชต์  วงศ์พระธาตุ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 1. นายสมพร  บุตรแสน
 
1. นายคนอง  โคตรมณี
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสงเพชร
2. เด็กชายณัฐฏพันธ์  หาญกุล
3. เด็กชายผไท  สิมลี
 
1. นางสาวณัฐติยา  หล้าคอม
2. นางสุพรรณี  นาคพันธ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายวิทยา    พรหมภักดี
2. นางสาวสิริจรรยา   แสงรุ่งสว่าง
3. นางสาวสิโรรัตน์    นิยมเสถียร
 
1. นางกาญจนาภา    ดุสิต
2. นายอนันตศักดิ์   พาดี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงดรุณี  ข่าทิพย์พาที
2. เด็กชายนนทวัฒน์  คำกอง
3. เด็กหญิงสุรางรัตน์  วิบูลย์กุล
 
1. นายฐากูร   วงศ์คำจันทร์
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  จำปา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐริกา  หารจะรุญ
2. นางสาวศิริยากร  แก้วกงพาน
3. นายสุเมธ  แสงคาร์
 
1. นางนิราวรรณ  ปัสสาโท
2. นายภัทรพงษ์  วรรณกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงผริตา   เยียวรัมย์
2. เด็กหญิงเสาวณี   ชาตะบุตร
3. เด็กหญิงไพริน   กาเผือก
 
1. นางสาวนิภาพร  กว้างขวาง
2. นายสวัสดิ์   ภูดวงศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์   พรมกุล
2. นายนลธวัช    พงษ์ปาน
3. นางสาวเกศรินทร์    อรัญวงค์
 
1. นางกาญจนาภา   ดุสิต
2. นางสาวยุพา   วรสาร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.125 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวจิตรดา  จำปี
2. นางสาวธัญพิมล  โคตะมี
3. นางสาวสาริกา  เลิศสงคราม
 
1. นายธนวรรษน์  เหง้าดา
2. นางสาวรพีพรรณ  ธนบดีวิวัฒน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอุษณา  พิลาหา
2. นางสาวอุษณีย์  พิลาหา
3. นายเนติพงษ์  ศรีชาทุม
 
1. นางทวีวรรณ  ปัสสาคำ
2. นางนิราวรรณ  ปัสสาโท
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา    บุตรมะ
2. เด็กชายนครินทร์   ทินคราม
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญหล้า
2. นางมณีวรรณ  ธีระพงษ์ธนากร
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายกิติชัย  โคตรสพล
2. นายธัญญาณัฐ  ศรีวาปี
 
1. นางสาวประไพศรี  หินซุย
2. นายพิทักษ์  พันธุวาปี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นายชัชนนท์  พิลา
2. นายบุญฤทธิ์  กมลคร
 
1. นายสุรชัย  ลักษณะเจริญสิน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กชายปิยะ  สกุลทองเสรี
2. เด็กชายอธิติ  คำชารี
 
1. นางสาวมะลิจิตร  แก้วไพฑูรย์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นายกิตติยุต  เตรียมตัว
2. นายธงธร  ทบเทิบ
3. นายธีรภัทร  สุวรรณศิริ
 
1. นางจรรยา  ชินฝั่น
2. นายสุรชัย  ลักษณะเจริญสิน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นายธีรภัทร  ถาอุปชิต
2. นายพิพัฒน์พล  ช่วยตั้ว
3. นายภัชนะศักดิ์  โภคาพานิชย์
 
1. นางจรรยา  ชินฝั่น
2. นายพิชญาพงษ์  พันธ์จันทร์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐภานี  ไพศาล
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เครือเขื่อนเพชร
3. เด็กหญิงวายุเรศ  เกษโสภา
4. เด็กหญิงศุภมาศ  ทิพย์โชติ
5. เด็กหญิงสิริยากร  แก้ววิเศษ
 
1. นางภัทรา  ศรีธรรมบุตร
2. นางสาวแพรวนภา  แพงวาปี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวญาสุมินทร์  นิลดรหวาย
2. นางสาวธิติยา  โคตะมี
3. นางสาวนิราวรรณ์  บุริภักดิ์
4. นางสาวพรทิพย์  จำปี
5. นางสาวอาภาศิริ  โสพุ้ย
 
1. นายกิตติราษ  เจริญคร
2. นายอภิรัฐ  แพะขุนทศ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  หัดไชยโย
2. เด็กหญิงธีรนุช  สารักษา
3. เด็กหญิงบุษยา  ทุมพล
4. เด็กหญิงวรลักษณ์  ฝ่ายปัด
5. เด็กหญิงศิวพร  เวียงแก้ว
 
1. นางปราณี  ศรีมาพล
2. นายอุทัย  ตาละบุญ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. นายชิรพงษ์  ปิ่นประไมย์
2. นายประดิษฐ์  ดูเรืองรัมย์
3. นายปรเมษฐ์  ศรีวงศ์ราช
4. นายอพิสิทธิ์  อินธิรส
5. นายเชาวรา  บำรุงภักดี
 
1. นายก้องตะวัน  โสภิณ
2. นายบุญจันทร์  สุวรรณพรม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวจุฑามาศ  ฝนทำ
2. นางสาวราณี  จันทะวงค์
3. นางสาววณิชชา  ดวงตาผา
4. นางสาววัฒนาลัย  ชัยชาญวิทย์
5. นางสาวอรนิชา  โรจนสโรชน์
 
1. นายธงชัย  สังสุทธิ
2. นายอาคม  ไชยโคตร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. นายณัฐศักดิ์  ทิมินกุล
2. นายธนากร  พลขวา
3. นายธีรพงษ์  อารัญทม
4. นายนุกูล  ฝั่งซ้าย
5. นางสาวปัทมวรรณ   ปิ่นระลึก
6. นายภาคภูมิ  สีเสน
7. นายยงยุทธ  น้อยน้ำคำ
8. นางสาวยุพา  พรหมนาม
9. นายรัชการ  คำครณ์
10. นายวรวุธ  ศรีอุดม
11. นายวัชรายุทธ  แข็งฤทธิ์
12. นายวิษณุ   โคตรมณี
13. นางสาวศิรินภา  ข่ายเพ็ชร์
14. นายสมรรถชัย  ปุณณโกวิท
15. นายอนุสรณ์  คำพุก
16. นางสาวอรวรรณ  นามศรี
17. นางสาวอริสรา  แวงคำ
18. นายอัศจรรย์  พรมมา
19. นางสาวอาภาพรณ์  ศรีพลไกร
20. นายเอกวี  หลานวงศ์
 
1. นายประยูร  จุลม่วง
2. นางภาวิณี  แก้วดวง
3. นางสาววัชรี  วันธงชัย
4. นายสุนันท์  ใจบุญ
5. นางสุมาลี  วงคำภา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวนัทธ์หทัย  แสงใส
 
1. นางธมลวรรณ  ศรีหริ่ง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายนฤบดินทร์  อุปศักดิ์
 
1. นางแสงแข  ศรีฉายา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายชวน  โรจนพันธ์ทอง
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  จรุงพันธุ์
 
1. นางรัตนา  คันธราช
2. นางวรางคณา  คำถา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวปรางวลัยลักษณ์  รอบรู้
2. นายศุภวิชญ์  สนธิลา
 
1. นายประสิทธิ์  จันซ้าย
2. นางรัตนา  คันธราช
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  ศิริวารินทร์
2. นางสาวจุฬารักษ์  ภูลายดอก
3. นางสาวชลธิชา  ประกอบสำเนียง
4. นางสาวณัฐมล  พิมพ์ขวัญ
5. นางสาวปิยะมาส  คำจำนงค์
6. นางสาวพรรณประภา  ภูลายดอก
7. นางสาวยลดา  ประกอบสำเนียง
8. นางสาวรัชนีกร  เนตรภักดี
9. นางสาวสุกัญญา  บุญหล้า
10. นางสาวอาทิตยา  นามวงษา
 
1. นางสาวนิตยา  ชานนท์
2. นางสายชล  ดวงบุปผา
3. นางสาวสุทิศา  ศรีมาตย์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นายกิตติพงษ์  แสงวงษา
2. นางสาวจิราภรณ์  โพธิ์แสน
3. เด็กชายชุติพงษ์  รังผึ้ง
4. นายดนุสรณ์  โสดาวาปี
5. นางสาวนิตยา  วรรณเชาว์
6. นางสาวประวาริณี  ศรีจอมพล
7. นายภูวดล  มหาวัน
8. นายมนตรี  ศรีมงคล
9. นางสาวรัชดา  ทิมินกุล
10. นายศราวุธ  ทิมินกุล
11. นางสาวสุนาลักษณ์  ชนะมินทร์
12. นางสาวสุปราณี  คำวิแสง
13. นางสาวอดิศา  หลักคำ
14. นางสาวอัญนิกา  พินทปกัง
15. เด็กชายเกรียงไกร  ฤทธิ์มหา
 
1. นายพูลสินธ์  ไชยโคตร
2. นายสมเกียรติ  จันทะคร
3. นายสุชาติ  ทองแช่ม
4. นางไพรวัลย์  มาตย์เทพ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทาสี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสภิณ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ธนะทรัพย์
 
1. นายประกาศิต  สีดามาตย์
2. นายประหยัด  อินแปง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวปรียาพร  เขียวนิล
2. นางสาวมธุรส  ทองมอญ
3. นางสาวรสริน  กลิ่นอุบล
 
1. นายประกาศิต  สีดามาตย์
2. นายประหยัด  อินแปง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวดุจเดือน  ชำนาญยิ่ง
2. นางสาวอิสราภรณ์  โพษาจันทร์
 
1. นางมณีวรรณ  ธีระพงษ์ธนากร
2. นายสุวรรณ  ธีระพงษ์ธนากร
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวดาริกา  อัครสิงห์
2. นางสาวสุจิตรา  บุตรศรีชา
 
1. นางสาวนิภาพร  สิงห์ละคร
2. นางเสาวคนธ์  ไมยะปัน
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายนล  วงส์สำแดง
 
1. นายสถิตย์   ศรีโลห้อ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายภานุวิชญ์   นาสาลี
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายวัชระ  พรหมกุล
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวอรพรรณ   นันจินดา
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวอทิตยา  นามไพร
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  คำย่อย
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายุบุญต้อม  สันประภา
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายฤทธิพร  ศีวารมณ์
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประภัสสรา  ใสแจ่ม
2. เด็กหญิงอรพินท์  ศิริปะกะ
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
2. นางรัชฎา  ศรีโลห้อ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสมัชญา  แก้วศิริ
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 1. นางสาวปิยดา  อาสาชนา
 
1. นายอุทัย  พิมพรภิรมย์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ภูษา
2. เด็กหญิงประภัสสร  ปุริเส
3. เด็กหญิงพัชรา  อุนาสี
 
1. นายประเสริฐ  สีดำ
2. นายปรีดา  กองหล้า
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายจตุพล  เลิศศิริ
2. นายจักรกฤษ  บุญปัญญา
3. นายจีระพงษ์  เลิศศิริ
 
1. นายประกอบ  วงษ์ดี
2. นายสมควร  พลทอง
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กชายปารมี  เลิศนา
 
1. นายไพฑูรย์  ทุมทุมา
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวฑาริกา  ภูเงิน
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกนกพร  ปาวสง่า
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  พลหนองหลวง
 
1. นายไพฑูรย์  ทุมทุมา
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายจักรพรรดิ์  เชียงใต้
 
1. นายอำนาจ  นามโส
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ธรรมโถ
 
1. นายเรืองศิลป์  อันทะเกตุ
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวพวงผกา  ศรีกงพาน
 
1. นางสุกัญญา  คลังแสง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 1. เด็กชายกรณรงค์  กิ่งสาหัส
2. เด็กหญิงคริษฐา  อินทพุฒ
3. นายจักรพรรณ  คำมงคล
4. นางสาวจิรารัตน์  ชัยรัตน์
5. เด็กหญิงชฎาวัลย์  ทองคำ
6. เด็กหญิงชวนฝัน  จันโทสาร
7. นายณัฐพงษ์  ภูพวก
8. เด็กชายธนกร  ทิพย์มณี
9. นายธีรพงษ์  อาจเอี่ยม
10. เด็กชายนคริน  ไชยราช
11. นางสาวนริศรา  แก้วเคลือบ
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  เรียนพิษ
13. เด็กหญิงผกาแก้ว  สุปัญญา
14. เด็กชายพงค์ภัค  ธานีกุล
15. เด็กชายพงศกร  ยศศรี
16. นางสาวพัชรา  อาป้อง
17. นายมงคล  ภูครองทุ่ง
18. เด็กชายรัตนชัย  หลักคำ
19. นางสาวลักษมี  พาชาตรี
20. เด็กหญิงลาวัลย์  แสงหัวช้าง
21. เด็กหญิงวรารัตน์  อุยหล้า
22. นายสมภาร  ว่องไว
23. เด็กชายสันติภาพ  สุขรี
24. นางสาวสุกัญญา  จูกระโทก
25. นางสาวสุจิตรา  ภูพาที
26. เด็กชายสุระชัย  บุดดา
27. เด็กชายอดิศักดิ์  เพ็ชรพันธ์
28. นางสาวอรสิริ  ธนะทรัพย์
29. เด็กชายเอกราช  อิศาสตร์
 
1. นางกนกวรรณ  ประกอบศรี
2. นางจิรวัฒน์  สุวรรณทา
3. นางสาวถกลรัฐ  หรพร้อม
4. นางสาวเตือนใจ  ว่องไว
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 1. เด็กชายพงศกร  ไชวงศา
 
1. นางเพ็ญพักตร  บุญชัยมิ่ง
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายพิสิษฐ์    อุ่นสิม
 
1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งกันยา  โพธิ์ชัยแสน
 
1. นางสุธาทิพย์  ขาวกุญชร
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวมัธทรี   นิทรัพย์
 
1. นายไกรกฤษณ์  ดุสิต
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายจรัญ  นครศรี
 
1. นายธีรพงษ์  สารคม
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  นิยมวงค์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ถารบุตร
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวอริศรา  ศรีหาจันทร์
 
1. นายธีรพงษ์  สารคม
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายพฤทธิ์   โสภาบุตร
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายศุภกฤต  ทะวาปี
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกษแก้ว
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นางสาวนพมาศ  ศรีกวดแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉรา  ถารบุตร
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายถิรเดช  วงษ์บุตตะ
 
1. นางเบญจภรณ์  อาษาสร้อย
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   อุบัวบล
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวนันธิญา  ไกรเพชร
 
1. นางวิยะดา  พีรัตน์
 
86 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1. เด็กหญิงกนกวดี  โทรัตน์
2. เด็กหญิงกรชกร  วรรณกุล
3. เด็กหญิงจตุรพร  สิงหรา
4. เด็กชายจิรโชติ  วรรณกุล
5. เด็กชายชิตวัน  ภูละคร
6. เด็กหญิงฐิติพร  นามมณีชม
7. เด็กหญิงฐิติมา  นันทะแสง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  อัคคะราด
9. เด็กหญิงณิชกานต์  ยอดสมใจ
10. เด็กชายดนุพล  ประสิทธิ์คอน
11. เด็กชายทรงฤทธิ์  โชคบัณฑิต
12. เด็กหญิงทิพย์สุดา  แสงนวล
13. เด็กชายธนาวุฒิ  ขันดี
14. เด็กหญิงธิติญา  อินทะปัดถา
15. เด็กชายนพกร  แก้ววิเศษ
16. เด็กชายนราธิป  บริกุล
17. เด็กหญิงนริศรา  ฆารพิพัฒน์
18. เด็กหญิงนฤมล  พรมกุล
19. เด็กหญิงบัณฑิตา  หน่อสุวรรณ
20. เด็กหญิงพิณประภา  มะโรงศรี
21. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จรนาทอง
22. เด็กหญิงวรินทิพย์  วงษ์ชารี
23. เด็กหญิงวริสา  พันศรีเลา
24. เด็กชายวัชชรา  คีรีวรรณ
25. เด็กหญิงวิลาสินี  จันทร์จิตร
26. เด็กหญิงศิรประภา  หงษ์ลอยลม
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วาริชน
28. เด็กชายสันติ  สรวงศิริ
29. เด็กหญิงสิริยากร  เกษโสภา
30. เด็กหญิงสุพรรษา  อินทร์ภูวงษ์
31. เด็กหญิงสุพัตรา  ชูราศรี
32. เด็กหญิงสุลิตา  วิประทุม
33. เด็กหญิงอัจฉริยา  พูลสวัสดิ์
34. เด็กหญิงอัฌชานันท์  พูลสวัสดิ์
35. เด็กหญิงอาทิตยา  ขัตินนท์
36. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  ซื่อจริง
37. เด็กหญิงเกษราภรณ์  สีขะปัดสา
38. เด็กชายเด็กชายพงศ์พณิช  จันทรเสนา
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุตรนอก
40. เด็กหญิงเยาวรีย์  สืบมา
 
1. นายธนากร  วงศ์ศรีเผือก
2. นางสาวประณิตา  สุวงทา
3. นายพีระพร  ศุภนคร
4. นายภราดร  วงศ์ศรีเผือก
5. นายสีหา  ทะวาศิริ
6. นายสุรยุทธ  กองหล้า
 
87 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  โคตรวงศ์
2. นายกันตพล  อุ้ยปะโค
3. นายกิตติศักดิ์  ผิวเหลือง
4. เด็กชายชัยวัฒน์  เหล่าประเสริฐสม
5. นางสาวชไมพร  วังสาไหว้
6. นายณรงค์ชัย  อุเหล่า
7. เด็กหญิงนิชการต์  สิงโต
8. นางสาวนิภาพร  เชื้อชม
9. นางสาวปภาดา  มณีรัตน์
10. นายปิยะวัฒน์  อุ้ยปะโค
11. นางสาวภิรมย์พร  วังคะวิง
12. นางสาวภิรมย์รัตน์  พุทธบุรี
13. นายวรเมธ  เมฆสุวรรณ
14. เด็กชายวัชรพงษ์  สำนักวังชัย
15. นางสาววิชุดา  บูระพันธ์
16. เด็กชายอภิวัตร  พลแสง
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  มาศวิเชียร
18. เด็กชายอรรถพล  เนตรภักดี
19. เด็กชายอานนท์   ลือชัยราม
20. นายไชยวัฒน์  เลิศศิริ
 
1. นายประเสริฐ  สีดำ
2. นายอรรณพ  จันทร์แสง
 
88 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันทร์โสดา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คงอุทิศ
3. เด็กชายธนากร  โภคาพานิชย์
4. เด็กชายวัชระ  โคตรมณี
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาคร
6. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทรเสนา
7. เด็กชายสุธิติ  ขันตา
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เหล่ามา
9. เด็กชายสุวัฒน์  สุระภา
10. เด็กชายอนุพงษ์  มหาราช
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ฤทธิมาร
2. นางสาวสุทธิการ  แสงศศิธร
3. นางสุภาพ  พึ่มชัย
 
89 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีเขียว
2. นายชยากร  นาหงษ์
3. นายปองพล  ปทุมเกศ
4. นางสาวพรพิมล  ปะเมโท
5. นางสาววรรัตน์  ทิ้งโครต
6. นางสาววราภรณ์  โครตมณี
7. นายวัชรินทร์  จันทรโสม
8. นายวิททวา  พลางวัน
9. นางสาวศิริพันธ์  โชปัญญา
10. นายองอาจ  ใยเมือง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ฤทธิมาร
2. นางสาวสุทธิการ  แสงศศิธร
3. นางสุภาพ  พึ่มชัย
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกอร  นันทะชัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  มีศรี
3. เด็กหญิงฐิติพร  เชืออ่ำ
4. เด็กหญิงธัญสุดา  โสดาดี
5. นางสาวนิภาภรณ์  จันทร์ทร
6. นางสาวบุญญรัตน์  พันธุ์ศิริ
7. เด็กหญิงประกายเพชร  พิณรัตน์
8. เด็กหญิงพิมพิชชา  ชัยศิริ
9. เด็กหญิงภาวินี  เกษโสภา
10. เด็กหญิงวนิดา  ธนเวช
11. เด็กหญิงสุนิสา  ทหารกลาง
12. เด็กหญิงสุภาพร  วันจรูญ
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
2. นางสาววาสนา  แสนบุญ
3. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
4. นายสมพร  สุวรรณบุตร
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  รมย์วิชัย
2. นางสาวณัฐทิชา  อู่จอหอ
3. นายณัฐพงษ์   ญาณบุญ
4. นางสาวดวงกมล  หอมจันดี
5. นายธวัชชัย  โพธิกมล
6. นายภูชิต  คำพูล
7. นางสาวมินตรา  บุพสิริ
8. นางสาวสุทธิดา  ลาป่าน
9. นายสุรไกร  ไพรสณฑ์
10. นายอดิศร  วุฒิสาร
11. นางสาวอนุสรา  ยานสุวรรณ
12. นางสาวอรอุมา  เมตะชาติ
 
1. นางพัชรินทร์   ไชยสาร
2. นางสาววาสนา  แสนบุญ
3. นายวุฒิศักดิ์    มานะศรี
4. นายสมพร   สุวรรณบุตร
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันทร์โสดา
2. เด็กหญิงกวรรณรัตน์  ทองหนองยาง
3. เด็กชายกิตติชัช  พรหมนอก
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คงอุทิศ
5. เด็กชายธนากร  โภคาพานิชย์
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  แสนเมืองชิน
7. เด็กชายวงษกร  ทบหลง
8. เด็กชายวัชระ  โครตมณี
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาคร
10. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทรเสนา
11. เด็กชายสุธิติ  ขันตา
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เหล่ามา
13. เด็กชายสุวัฒน์  สุระภา
14. เด็กชายอธิวัฒน์  พงษ์สวัสดิ์
15. เด็กชายอนุพงษ์  มหาราช
16. เด็กหญิงอภิญญา  เกิดสบาย
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ฤทธิมาร
2. นายสนอง  สฤษชสมบัติ
3. นางสาวสุทธิการ  แสงศศิธร
4. นางสุภาพ  พึ่มชัย
5. นางเพ็ญพรรณ  ชีวะคำนวณ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วมุงคุณ
2. นายกิตติพงษ์  รมย์วิชัย
3. นางสาวจีรวรรณ  อนันทะวัน
4. นายณัฐพงษ์  ญาณบุญ
5. นายณัฐพงษ์  แสงใส
6. นายณัฐพล  ภูนกยูง
7. นายธวัชชัย  โพธิกมล
8. นายประสิทธิ์  ยางศรี
9. นายภูชิต  คำพูล
10. นางสาวมัลลิกา  สว่างวงศ์
11. นางสาวมินตรา  บุพสิริ
12. นางสาวสุทธิดา  ลาป่าน
13. นายสุรไกร  ไพรสณฑ์
14. นายอดิศร  วุฒิสาร
15. นางสาวอรอุมา  เมตะชาติ
16. นางสาวเมทนี  ธูปเทียนทอง
 
1. นางพัชรินทร์  ไชยสาร
2. นางสาววาสนา  แสนบุญ
3. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
4. นายสมพร  สุวรรณบุตร
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายชัชวาล  ขอวนกลาง
2. นางสาวเกษมณี  หาญอาษา
3. นายเจริญ  อุตรมูล
4. นายเสกสิทธิ์  หอมสิน
5. นายไพฑูรย์  จิกจักร์
 
1. นางลัดดา  ชานนตรี
2. นายวุฒิศักดิ์  มานะศรี
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 1. นายคมกริช  นวลสวาท
2. นายวีรพงษ์  อิทนู
3. เด็กชายเอกพงศ์  เย็นเหลือ
 
1. นางสาวฟาริดาห์  พรหมจารีย์
2. นางสาวแสงเทียน  มาตย์บุญตา
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นายกฤษณะ  นนยะโส
2. นายพงศธร  แสงดารา
3. นายไพรวัลย์  ดวงพรม
 
1. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
2. นายไพฑูรย์  ทุมทุมา
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นางสาวกฤติยากร  อาชา
2. นางสาวกัญญารัตน์  พลโยธา
3. นางสาวณัฐริกา  พลโยธา
 
1. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
2. นายสังคม  วิบูลย์สิน
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐพร  โสศรีภา
2. นางสาวสุกัญญา  สุขเกษม
3. นายเรวัฒน์  ฮาดสม
 
1. นางสาวกรรณิกา  วิบูลย์สิน
2. นายสังคม  วิบูลย์สิน
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจีราพร  จริงระ
2. นางสาวน้ำทิพย์  อุ้ยปะโค
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรแก้ว
4. นางสาววนิดา  ศรีหานาม
5. นางสาวสุดารัตน์  แกนยางหวาย
6. นางสาวสุดารัตน์  เพชรศรี
 
1. นางสายพิณ  สุขสบาย
2. นางสาวสาวิตรี  ดีสินธุ์
3. นางสาวอภิญญา  แน่นอุดร
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  คำย่อย
2. นางสาวลักขณา  บุญมา
3. นายสุทธิเกียรติ  คำฤาชัย
4. นางสาวสุวลักษณ์  ไพศาล
5. นายอนุชิต  เปรียบพิมาย
6. นางสาวอินทิรา  จรเด็จ
 
1. นางจมาศ  สิมมโน
2. นางพนอม  โคตรสมบัติ
3. นางพืสมัย  บะคะ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  สีสุขา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คล้ายสูงเนิน
3. เด็กหญิงอริษา  แต้มคำภี
 
1. นางสาวกุลชา  ระบาเลิศ
2. นางวิลาสินี  ยางธิสาร
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  ถำวาปี
2. นางสาวมนทิพย์  แก้ววิเศษ
3. นายสำราญ  โพธิ์คำตา
 
1. นางวิลาสินี  ยางธิสาร
2. นายวิษณุชิต  จิตธรรมมา
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 1. เด็กชายจรูญ  คำฝาย
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ทองสงคราม
3. เด็กชายภานุวัฒน์  มะไลทอง
 
1. นายสุระพล  นามโส
2. นายเกรียงไกร  สิมมา
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 1. นางสาวทัศนีย์  บุญรักษา
2. นางสาวปิยะนุช  อุตมา
3. นางสาวรัตติยากร  พรมศร
 
1. นางกรรณิกา  วิบูลย์สิน
2. นายสังคม  วิบูลย์สิน
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวกนกกร  ศรีบรรพต
2. นางสาววนิดา  เนื่องมัจฉา
3. นางสาวสุราณี  อุดมกิจนุภาพ
 
1. นางนวลจันทร์  โคตะมี
2. นางวรรณา  พระไตรราช
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  ไทยชัยภูมิ
2. เด็กหญิงลักขณา  พรมวงศ์ษา
3. เด็กหญิงสุมัจฉา  ศรีหงษ์
 
1. นางสุมาลี  คำวิเลิศ
2. นายเพชรพเยาว์  ภิเศก
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  ทัพอาสา
2. นายธีระ  มูลมาศ
3. นางสาวอัชรี  หมู่บ้านม่วง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเกิดมี
2. นางนวลจันทร์  โคตะมี
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  รัฐพิมาย
2. เด็กหญิงอรอนงค์  สีเสมอ
3. เด็กหญิงเกษร  รัฐพิมาย
 
1. นางสุมาลี  คำวิเลิศ
2. นายเพชรพเยาว์  ภิเศก
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  เพียโถน
2. นางสาวพรรณิภา  สัตตะโส
3. นางสาวฤทัยรัตน์  จำมี
 
1. นางทัศนีย์  ศรีสวัสดิ์
2. นายภัทรพล  ทิพย์กรรณ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เกษโสภา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เหลาลาพระ
3. เด็กหญิงอาริยาภรณ์  หลักคำ
 
1. นางพนอม  โคตรสมบัติ
2. นางพืสมัย  บะคะ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายก้องกานต์  วรรณคำ
2. นางสาวศริญา  บุญมา
3. นางสาวอัญธิกา  คำพิฑูรย์
 
1. นางพนอม  โคตรสมบัติ
2. นางพืสมัย  บะคะ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีทอง
2. เด็กชายเจษฎา  นาตาล
 
1. นายยุทธไกร  อ่างแก้ว
2. นางสุภาพันธ์  ภาพสิงห์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ลาดลงเมือง
2. เด็กชายภัทรพงษ์  เชื้อคำจันทร์
 
1. นางสาวธวัลรัตน์  หลักคำ
2. นางพิศมัย  ชุมแวงวาปี
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายธารไชยา  บุราณเดช
2. นายอภิลักขณ์  ฤาโชคชัย
 
1. นางสาววาสนา  เกษโสภา
2. นายอภิชิต  สิทธิโชติ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายนครินทร์  วรยศ
2. นายพลวัฒน์  โคตะมี
 
1. นายพงศกร  โกชารักษ์
2. นายอภิชิต  สิทธิโชติ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายคมสันต์  ภักดีอำนาจ
2. นายพิเชฐ  อาษาไชย
 
1. นายพงศกร  โกชารักษ์
2. นายอภิชิต  สิทธิโชติ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. เด็กชายอาทิตย์  ศรีหะมาตร์
2. เด็กชายเนวรุทธิ์  บุษดี
 
1. นายอิศรา  ภาประเวช
2. นายเอกบุรุษ  จันทะวงศ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรนัชชา  สีดาเกลี้ยง
2. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วอาษา
 
1. นางสาวกฤติญา  ไชยโชติ
2. นายนครา  ด้วงแพง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายวราวุฒิ  วุฒิแสน
2. นายโรจนพงศ์  ลิ้มวัฒนชัย
 
1. นายสุวัชชัย  อาษาสร้อย
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  โคตรสุโน
2. นายอภิโชค  รีศรีคำ
 
1. นางชญานันทน์  จันดี
2. นางสาววาสนา   เกษโสภา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวจินตปาตรี  ศรีประโค
2. นายฐาปกรณ์  ภูหัดสวน
 
1. นางสาวมนัสชนก  เทพพร
2. นางสาวอารีรัตน์  สังขะทิพย์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายปิยวัฒน์  แสงอินทร์คุ้ม
2. นายพัฒนพงษ์  แสนบุตร
 
1. นายสมนึก   พิมพ์นนท์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกำพล  สุริเยศ
2. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  มูลทา
3. เด็กหญิงเกศรินทร์   ขมวดทรัพย์
 
1. นายสันติ  ศรีคุณแก้ว
2. นางเจนจิรา  โสวันทา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายกฤตนัย  ฤทธิมาร
2. นางสาวญาดา  ศรีโบราณ
3. นางสาวอมรรัตน์  แสงทอง
 
1. นายพงศกร  โกชารักษ์
2. นายวีรพล  ศรีมูลดา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายคมกริช  จันทะไทย
2. นายศุภณัฐ  เรื่องไพศาล
 
1. นายพงศกร  โกชารักษ์
2. นายอภิชิต  สิทธิโชติ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ยุทธกล้า
2. เด็กชายสันทพงษ์  คำใส
3. เด็กชายอนาวินทร์  รสธรรม
 
1. นายสันติ   ขามวิเศษ
2. นายเอกราช  รักษ์ทอง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. นายณัฐภูมิ  สำราญ
2. นายอัศวิน  อนุประดิษฐ์
3. นายไชยา  ไชยวัน
 
1. นายสันติ  ขามวิเศษ
2. นายเอกราช  รักษ์ทอง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายจรัญ  นครศรี
2. เด็กชายชัยณรงค์  บุษดี
3. นายศตวรรษ  นวะศรี
 
1. นายจำนงค์  ขาวเมืองน้อย
2. นายสุขุม  ธีระสาร
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายกิตินัย  โคตรสพล
2. นายธัญญาณัฐ  ศรีวาปี
3. นายสุวรรณชัย  เบิกนาดี
 
1. นายจำนงค์  ขาวเมืองน้อย
2. นายสุขุม  ธีระสาร
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพันดอนวิทยา 1. นายจักรกฤษ  เดชบุรัมย์
2. นายธีรภัทร  แก้วศรี
3. นายลิขิต  จิตรภาค
4. นายเกริกพล  เล็กน้อยกุล
 
1. นายสันติ  ขามวิเศษ
2. นายเอกราช  รักษ์ทอง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1. เด็กหญิงนฤพร  วงศ์กันยา
 
1. Mr.James  Throssel
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวอุไรพร  คำจันทร์
 
1. นายศักยภาพ  รัตนพรหม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพปัญญา 1. เด็กชายคุณานนท์  สุรเสนา
 
1. นายวุฒิพงษ์  จันทร์อ่อน
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายภานุพงษ์  กุมภวงค์
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  รสธรรม
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ดุลย์มา
 
1. นางสาวทองทัศน์  บุญตา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวนภาพร  มารศรี
 
1. นางอารมณ์  เมฆเวียน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาส  อุสุภราช
 
1. นางนพรรณชพงศ์  เฉียบแหลม
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวศุภัทราพร  หงษ์ชัย
 
1. นางสุภาวดี  แสงสุระ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   แพงศรีชา
2. เด็กหญิงนิรมล  กลมพั้ว
3. เด็กหญิงนุชรี  ใสศรัทธา
4. เด็กหญิงรัชวิภา   รัตนวงศา
5. เด็กชายสหัสวรรษ  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวมยุรา    กิ่งสาหัส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมะยุลี  เงินนาม
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกันต์กมล   ม่วงเมืองแสน
2. นายธนานันท์  อินวอน
3. นางสาวมุกดา   กาญจนา
4. นายวิทยา  มหาโคตร
5. นางสาววิมลรัตน์   กัณหา
 
1. นางสาวภัชตภร    อิ่มชมชื่น
2. นางสาวส่องแสง  อัยวรรณ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายศราวุฒิ  ไชยคุณ
 
1. Mr.Du  Yi
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นายวรินดา   เหล่าทอง
 
1. นายบุรินทร์   รุ่งเจริญสกุลจัง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายวรวุฒิ  อไภราช
2. เด็กหญิงอัญญรัตน์  มุ่งคุณแสน
 
1. นางสาวทองทัศน์  บุญตา
2. นางธรรมพร  นามโส
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวพิมลอร   ศรีเลิศ
2. นางสาวสุธิดา   ทรัพย์พงษ์
 
1. นางสาวส่องแสง  อัยวรรณ
2. นางสาวโสภา  นราวุฒิ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กชายคมสันต์   สาวงษ์
2. เด็กชายจิณณวัตร  พลน้ำเที่ยง
3. เด็กชายปฏิภาณ   ประกอบชีพ
4. เด็กชายพิชิต  แสนอ้วน
5. เด็กชายวัชระพงษ์  ภูเดชา
6. เด็กชายวัฒนา  ทานิสุด
7. เด็กชายสุรชน  นนทะมาตย์
8. เด็กชายเอนก  หล้าสีดา
 
1. นางธัญญานี   กียะกูล
2. นายสมศักดิ์  กียะกูล
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกนกพร  ปาวสง่า
2. นางสาวนภัสพร  ข้นแข็ง
3. นายรัฐพล  ปัญญาใส
4. นางสาวรุ่งนภา  อ่างบุญตา
5. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีบุญ
6. นางสาวศศินันท์  พิบูลรัตน์
7. นางสาวสุดารัตน์  ชูพรมวงค์
8. นางสาวสุภาวดี  จันทวงษา
9. นายอดิศร  ไชยสาร
10. นายอนุวัฒน์  พันธุสัน
 
1. นายฉลาด  สิทธิคุณ
2. นายพิทักษ์  พันธุวาปี
3. นายรัฐพงษ์  วิชัยวงค์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นายกันตพงศ์  เนียมบุญเจือ
2. นางสาวปิยธิดา  คงเสมา
3. นางสาวยลธิดา  เนตรสมบัติ
4. นายสรธร  นพคุณโพธิ์สว่าง
5. นางสาวเบญจวรรณ  มีศิลป์
 
1. นายฉลาด  สิทธิคุณ
2. นางพนารัตน์  เอกทัศน์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. นางสาวกัญญารัตน์  คุนาชน
2. นางสาวจุฑาวรรณ  ทาสีขาว
3. นางสาวทัดดาว  นานอก
4. นางสาวธิดารัตน์  คำจำนง
5. นางสาวสุดา  เค้าแคน
 
1. นายฉลาด  สิทธิคุณ
2. นางพนารัตน์  เอกทัศน์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริญญา  เหมคำภา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปัตถาวะโร
3. เด็กหญิงวีนัส  ภาวงษ์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ชาหอมชื่น
2. นางมลิวัลย์  เภาพาน
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 1. นางสาวทองกวาว  กล้าหาญ
2. เด็กชายนันทศักดิ์  อินทรวิเศษ
3. นางสาววรรณา  อรชุน
 
1. นางสายพิณ  สุขสบาย
2. นางสาวสาวิตรี  ดีสินธุ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีพันดอน
2. เด็กหญิงพุทธรักษ์  พอนกลิ่น
3. เด็กหญิงใบเตย  จันทบัวลา
 
1. นางมณีวรรณ  ธีระพงษ์ธนากร
2. นางสาวอำพิกา  แสบงบาล
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยณี  บุราสิทธิ์
2. นางสาวณัฐณิชา  โคตรวงษ์
3. นางสาวแสงทิพย์  ราชภักดี
 
1. นายสุวรรณ  ธีระพงษ์ธนากร
2. นางสาวอำพิกา  แสบงบาล
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุมภวาปี 1. เด็กชายชนายุทธ  ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณวาปี
 
1. นางปาริชาต  เวียงแก้ว
2. นางอารมณ์  เมฆเวียน
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  ทิพย์เสถียร
 
1. นางสาวคำพันธ์   ภูสีเงิน
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวาทินี  ซิกว้าง
2. เด็กหญิงศิริประภา  เหล่าจันอัน
 
1. นายณัฐวุฒิ  มาวิเศษ
2. นางวิชญ์สุภา  ภูมิภักดิ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. นายธวัชชัย  พันธ์กาฬสินธ์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  จันทราช
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรรณนิศา  พูนเพิ่มธนวัฒน์
2. เด็กหญิงอักษร  รักษาศิริ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ป้อมเชียงพัง
2. นางสาวยุวดี  ราชสีห์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. นางสาววรรณวิณา  จอกนาก
 
1. นางสาวรุ่งรวี  หลานวงศ์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. เด็กชายกิติพงษ์  พิมพ์ยนต์
 
1. นางบุษกร  คำแก้ว
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 1. นางสาวศิรินภา  ขุนทุม
 
1. นางสาวนันท์นภัส  จันทราช
 
161 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์  สาสีทา
 
1. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
 
162 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายพยัคฆ์  มะชัย
 
1. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
 
163 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายจตุรภัทร  พึ่งสว่าง
 
1. นายชนินทร์  เกษจ้อย
 
164 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายอนุชิต  เนตรภักดี
 
1. นางสาวชวนพิศ  จิตธรรมมา
 
165 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  จรจรัส
2. เด็กชายกิตติชัย    คุณาปฐม
3. นางสาวจารุวรรณ   วงแสน
4. เด็กหญิงฉัตริณยา   สุวรรณรอด
5. เด็กหญิงชนัญธรณ์    โกสี
6. นางสาวชุติมา   พินเมือง
7. นางสาวฐิตาพร   โพวิเศษ
8. นางสาวฐิติมน   ไชยยงค์
9. นายณัฐกาน    วรรณพราหมณ์
10. เด็กชายณัฐพล   วารินทร์อินทร์
11. นางสาวทัศนี    เดชสีดา
12. นางสาวธิดารัตน์   วันชูเสริฐ
13. นางสาวนริศรา   ทรงคาสี
14. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์   อันทรบุตร
15. เด็กหญิงพรนรินทร์    วงเพ็ญ
16. เด็กหญิงพินรพัด   เย็นวัฒนา
17. เด็กชายภาณุเดช  นนทะมาศ
18. นางสาวมณธิชา    เชื้อแก้ว
19. เด็กชายวรวุฒิ  บุตตอินทร์
20. นางสาววิราภรณ์    นิ้วหล้า
21. นางสาวศิริลักษณ์    แสนนรงค์
22. นายสกล    มอโท
23. นางสาวสุกัญญา   อุตอามาตย์
24. นางสาวสุพัตรา   ฤทธิ์จันดี
25. เด็กชายสุริยันต์   วรรณพราหมณ์
26. นางสาวหัทยา   สารสิน
27. เด็กชายอมรศักดิ์   เพียมูล
28. นางสาวอมราพร  สารพันธ์
29. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปักสังคเณย์
30. เด็กชายเศรษฐพงศ์  โคตปารี
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ปาทา
2. นางสาววาสนา  แสนบุญ
3. นางสาววิชชุดา  เชื้อแก้ว
4. นายสมพร  สุวรรณบุตร
5. นายอภิเชษฐ์  ป้านภูมิ
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กชายกฤษฎา  ชัยคำภา
 
1. นางพูลศรี  จันโทพลัง
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นายวีรชน  สุตานัย
 
1. นางบัวเงิน  จุฑาศรี
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กชายจีรศักดิ์  โคตรมณี
2. นายพงศธร  ฮังกะศรี
3. เด็กชายเจษฎา  มุ่งดี
 
1. นางพนาวัลย์  คำครีทวีวัฒน์
2. นางพูลศรี  จันโทพลัง
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นายธนวัฒน์  ชมบุตรศรี
2. นายมงคล  ทะลิเพ็ง
3. นายวันเฉลิม  ทองคำ
 
1. นางฉวีวรรณ  เหล่าเรือง
2. นางพูลศรี  จันโทพลัง
 
170 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กชายโยธิน  วรรณเสริฐ
2. เด็กชายไพบูลย์  ไชยพรม
 
1. นางบัวเงิน  จุฑาศรี
2. นางพนาวัลย์  คำศรีทวีวัฒน์
 
171 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นายกชกร  พาพินิจ
2. นายนฤเบศ  สาริมุ้ย
 
1. นางบัวเงิน  จุฑาศรี
2. นางพนาวัลย์  คำศรีทวีวัฒน์
 
172 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บรรยงค์
2. เด็กหญิงอรอุมา  อินทร์ครุธ
 
1. นางบัวเงิน  จุฑาศรี
2. นายพูลสินธ์  ไชยโคตร
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 1. นายสมิทธ  สุดาจันทร์
 
1. นางฉันทนา  ธรรมศิริ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นายวิทยา  ทองคำ
 
1. นางนงเยาว์  พงษ์วุฒินันท์
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นายภานุพงศ์  พันธุรศรี
 
1. นางบัวเงิน  จุฑาศรี
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. นายสถาพร  หัดสิม
 
1. นางวนิดา  ศรีคำหาญ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงยุภาพร  อุสุภราช
 
1. นางรัตนาวดี  วรรณสาร
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. นายวัชกรณ์  โคตรมณี
 
1. นายสมเกียรติ  จันทะคร
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมรวย
2. เด็กหญิงประสุดา  แสนคำ
3. เด็กหญิงสุนารี  นามบุดดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเกิดมี
2. นางนวลจันทร์  โคตะมี
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นายปภังกร  สูญเสียง
2. นางสาวยุวดี  ธรรมสอน
3. นางสาวศุภานัน  วัฒสาร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเกิดมี
2. นางนวลจันทร์  โคตะมี
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงจริยา  หมั้นเหมาะ
2. นางสาวจันทร์สร  สมบึงกลาง
3. นางสาวมณีรัตน์  ธรรมคณา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเกิดมี
2. นางนวลจันทร์  โคตะมี
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  มุลตรี
2. เด็กหญิงพรวลัย  พรมสิทธิ์
3. เด็กหญิงอารญา  เรือนทอง
 
1. นางสาวบุตชรินทร์  คะสีทอง
2. นางรัชนี  น้อมระวี
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. เด็กชายธนา  ศรีระพันธ์
2. เด็กชายธนาดร  นามบ้านค้อ
3. เด็กชายรุ่งอรุณ  หมื่นสท้าน
 
1. นางรัชนี  น้อมระวี
2. นายเจษฎา  บัณฑิตรักการค้า
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศิตตา  ทรัพย์สุวรรณ
2. เด็กชายปิยะพงษ์  มะไลเงิน
3. เด็กหญิงแสงอรุณ  จำปี
 
1. นางนางพิสมัย  บะคะ
2. นางรัตนาวดี  วรรณสาร
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 1. เด็กชายธีระเดช  ธินะธง
2. เด็กชายสหรัฐ  เทียมกัน
 
1. นางบัวเงิน  จุฑาศรี
2. นางไพรวัลย์  มาตย์เทพ
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  เรือนทอง
2. เด็กชายศราวุธ  ศรีแก้ว
3. เด็กชายเผด็จ  ทองหลิม
 
1. นายบุดดา  คุณาวัฒน์
2. นางรัชนี  น้อมระวี
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  รอดแพง
2. เด็กชายนุกูล  หัตถะปะนิตย์
3. เด็กชายวายุ  จอมพงษ์
 
1. นางสาวธิดา  นามี
2. นางสาวบุตชรินทร์  คะสีทอง