สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังสามหมอวิทยาคาร 36 25 14 75 76 10 4 8 90
2 ศรีธาตุพิทยาคม 29 25 17 71 68 12 7 4 87
3 กุมภวาปี 28 22 17 67 68 13 5 1 86
4 หนองแดงวิทโยดม 14 12 5 31 38 14 6 5 58
5 หนองแสงวิทยศึกษา 13 12 5 30 39 6 6 9 51
6 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 10 16 9 35 43 12 7 11 62
7 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 10 7 11 28 39 14 6 9 59
8 ประจักษ์ศิลปาคม 7 7 4 18 26 9 10 8 45
9 สามพาดพิทยาคาร 7 3 3 13 14 1 9 6 24
10 เสอเพลอพิทยาคม 6 5 2 13 16 8 8 3 32
11 กุงเจริญพิทยาคม 5 10 2 17 19 12 2 2 33
12 ทมนางามวิทยาคม 3 4 1 8 15 9 5 2 29
13 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 3 0 1 4 14 5 4 6 23
14 สีออศิลปศาสตร์ 2 6 2 10 11 10 6 3 27
15 มัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 2 3 3 8 10 5 7 6 22
16 ตาดทองพิทยาคม 2 3 1 6 9 8 3 3 20
17 กมลาลักษณ์ 2 2 3 7 8 4 7 4 19
18 นานกชุมวิทยาคม 1 4 2 7 15 13 9 7 37
19 แชแลพิทยานุสรณ์ 1 1 3 5 5 5 7 6 17
20 เทพปัญญา 1 0 1 2 1 2 5 2 8
21 พันดอนวิทยา 0 2 3 5 4 3 0 0 7
22 คำยางพิทยา 0 1 7 8 11 3 5 6 19
รวม 182 170 116 468 549 178 128 111 855