สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังสามหมอวิทยาคาร 76 10 4 8 90
2 กุมภวาปี 68 13 5 1 86
3 ศรีธาตุพิทยาคม 65 12 7 4 84
4 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 42 12 7 11 61
5 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 39 14 6 9 59
6 หนองแสงวิทยศึกษา 33 6 6 9 45
7 ประจักษ์ศิลปาคม 26 9 10 8 45
8 หนองแดงวิทโยดม 24 14 6 5 44
9 กุงเจริญพิทยาคม 19 12 2 2 33
10 นานกชุมวิทยาคม 15 13 9 7 37
11 ทมนางามวิทยาคม 15 9 5 2 29
12 สามพาดพิทยาคาร 14 1 9 6 24
13 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 13 5 4 6 22
14 สีออศิลปศาสตร์ 11 10 6 3 27
15 คำยางพิทยา 11 3 5 6 19
16 มัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 10 5 7 6 22
17 ตาดทองพิทยาคม 9 8 3 3 20
18 กมลาลักษณ์ 8 4 7 4 19
19 เสอเพลอพิทยาคม 7 8 8 3 23
20 แชแลพิทยานุสรณ์ 5 5 7 6 17
21 พันดอนวิทยา 4 3 0 0 7
22 เทพปัญญา 1 2 5 2 8
รวม 515 178 128 111 932