สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วังสามหมอวิทยาคาร 74 10 4 8 88
2 กุมภวาปี 68 13 5 1 86
3 ศรีธาตุพิทยาคม 65 12 7 4 84
4 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 39 14 6 9 59
5 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 39 12 7 11 58
6 หนองแสงวิทยศึกษา 39 6 6 9 51
7 หนองแดงวิทโยดม 38 14 6 5 58
8 ประจักษ์ศิลปาคม 26 9 10 8 45
9 กุงเจริญพิทยาคม 19 12 2 2 33
10 เสอเพลอพิทยาคม 16 8 8 3 32
11 นานกชุมวิทยาคม 15 13 9 7 37
12 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 14 5 4 6 23
13 สามพาดพิทยาคาร 14 1 9 6 24
14 ทมนางามวิทยาคม 13 9 5 2 27
15 สีออศิลปศาสตร์ 11 10 6 3 27
16 คำยางพิทยา 11 3 5 6 19
17 มัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 10 5 7 6 22
18 ตาดทองพิทยาคม 9 8 3 3 20
19 กมลาลักษณ์ 8 4 7 4 19
20 แชแลพิทยานุสรณ์ 5 5 7 6 17
21 พันดอนวิทยา 4 3 0 0 7
22 เทพปัญญา 1 2 5 2 8
รวม 538 178 128 111 955