หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นางนวลอนงค์ หล้ากวนวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นายทองพูล กิติราช ประธานสหวิทยาเขต โนนศรีวัง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายวีระชัย สดสุชาติ ประธานสหวิทยาเขต ลุ่มน้ำปาว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นายสนอง สฤษชสมบัติ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายเสวียน พิมพ์ศรี รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นายปัญญา ชูพรหมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นายชูชีพ ชำนาญเอื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นายสุรชาติ วงษ์อารี ผู้อำนวยการโรงเรียนตาดทองพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นายอาวุธ ท้าวเนาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นายสุริยันต์ บุญลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานกชุมวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นายสุวิทูรย์ ภักดีสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนทมนางามวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นายธนากร นครแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 นายสุเนตร มั่งมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสีออศิลปะศาสตร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 นายวัฒนา โพธิผล ผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
19 นางสาวกุลสมบัติ หินซุย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแดงวิทโยดม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
20 นายราชัย กิติราช ผู้อำนวยการโรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
21 นายชูชาติ ศิริโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนพันดอนวิทยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
22 นายอาทิตย์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
23 นายยศ สามเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
24 นายทองอินทร์ ปัญญาใส ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพปัญญา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
25 นายธนากร วงศ์ศรีเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาลักษณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
26 นายชะโลม บุตรแสน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
27 นายอนุชา โคตะวงษ์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
28 นางสาวรพีพรรณ ธนบดีวิวัฒน์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
29 นายธนวรรษน์ เหง้าดา ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
30 นายทองพูล กิติราช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
31 นายสะเสียน รัศเสียร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
32 นายองอาจ ประเทศสิงห์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
33 นายฐากูร วงศ์คำจันทร์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
34 นายอภิรัฐ แพะขุนทด ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
35 นางมลิวัลย์ เภาพาน ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
36 นางวรนุช แพะขุนทศ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
37 นางภัทรา ศรีธรรมบุตร ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
38 นายประหยัด อินแปง ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
39 นางพนอม โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
40 นายปราโมทย์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
41 นายสุริยันต์ หลานวงศ์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
42 นายไชยวัฒน์ พรมพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
43 นายกิติราช เจริญคร ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
44 นายวิสูตร คำฤาชัย ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
45 นายไพโรจน์ โคตรศรี ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
46 นายเกษมศักดิ์ ฆ้องลา ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
47 นายประกาศิต ศรีดามาตย์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
48 นายอนุชา โคตะวงษ์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
49 นายชนินทร์ เกษจ้อย ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสถานที่
50 นายอภิชิต สิทธิโชติ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสถานที่
51 นายสะเสียน รัศเสียร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
52 นายองอาจ ประเทศสิงห์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม รองประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
53 นางพิสมัย บะคะ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
54 นางสาวสุภลักษณ์ ชัยจันทร์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
55 นางกมลพรรณ อำมาตย์ทัศน์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
56 นางสุธาทิพย์ ขาวกุญชร ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
57 นางกีรติญา ดงสันเทียะ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
58 นางนพรรณชพงศ์ เฉียบแหลม ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
59 นางอ้อมจิตร เหล่าทองสาร ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
60 นางสาวเพ็ญศรี ธาตุมี ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
61 นางสาวกมลชนก มงคลแก้วเลิศ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
62 นางสาวศศิธร เกษจ้อย ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
63 นางสาวนลินี สำนักวงศ์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
64 นางสาวชนาพร เกษโสภา ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
65 นางสาวปรัศนีย์ ไพศาล ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
66 นางสาวกฤตพร แก้วเขียว ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
67 นางสาวภิญญาพัชร์ จำปา ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
68 นางรัชนก แก้วปัญญา ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/เลเขานุการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
69 นางสาวธัญภควรรณ อินทรสด ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
70 นางสาวกัญญาลักษณ์ ไชยราช ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
71 นายพรชัย สุวพงษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
72 นายปราโมทย์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม รองประธานกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
73 นายอภิชิต สิทธิโชติ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
74 นายสุริยันต์ หลานวงศ์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
75 นางสาวสุภา พิลาหา ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
76 นายเกษมศักดิ์ ฆ้องลา ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
77 นายวีรพล ศรีมูลดา ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
78 นายพงศกร โกชารักษ์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
79 นางกีรติญา ดงสันเทียะ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
80 นางกาญจนา ธนาฤกษ์มงคล ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
81 นางพัทธ์ฑีรา ภักดี ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
82 นายฐากูร วงศ์คำจันทร์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายจราจร
83 นายมนัส บุบผาชาติ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม รองประธานกรรมการ ฝ่ายจราจร
84 นางกรรณิการ์ ชัยรงค์ศรี ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจราจร
85 นายอภิชิต สิทธิโชติ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจราจร
86 นายเกษมศักดิ์ ฆ้องลา ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจราจร
87 นายกิติราช เจริญคร ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจราจร
88 นายสิทธิพงศ์ สุ่มมาตย์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจราจร
89 นายประกาศิต ศรีดามาตย์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายจราจร
90 นายไพโรจน์ โคตรศรี ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายจราจร
91 นายชะโลม บุตรแสน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายเกียรติบัตร
92 นายอนุชา โคตะวงษ์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม รองประธานกรรมการ ฝ่ายเกียรติบัตร
93 นางสาวนวลจันทร์ ชาหอมชื่น ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายเกียรติบัตร
94 นายอาณัติ ผาพรม ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายเกียรติบัตร
95 นางสาวแพรวนภา แพงวาปี ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายเกียรติบัตร
96 นางจุฑาภรณ์ รัศเสียร ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายเกียรติบัตร
97 นางสุธาทิพย์ ขาวกุญชร ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายเกียรติบัตร
98 นายวีรพล ศรีมูลดา ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายเกียรติบัตร
99 นางสาวนฤมล กองสำลี ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายเกียรติบัตร
100 นางสาววิภาพร ชอบสุข ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายเกียรติบัตร
101 นายธนวรรษน์ เหง้าดา ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายเกียรติบัตร
102 นางสาวรัตน์จาณีย์ อรัญเพิ่ม ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายเกียรติบัตร
103 นายองอาจ ประเทศสิงห์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
104 นายอภิรัฐ แพะขุนทด ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม รองประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
105 นายชนินทร์ เกษจ้อย ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
106 นายอภิชิต สิทธิโชติ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
107 นางสุธาทิพย์ ขาวกุญชร ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
108 นางสาวกฤตพร แก้วเขียว ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
109 นางสาวสุภลักษณ์ ชัยจันทร์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
110 นางกีรติญา ดงสันเทียะ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
111 นายทองพูล กิติราช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
112 นายชะโลม บุตรแสน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม รองประธานกรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
113 นายอนุชา โคตะวงษ์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
114 นายฐากูร วงศ์คำจันทร์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
115 นางมลิวัลย์ เภาพาน ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
116 นางวรนุช แพะขุนทด ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
117 นางกรรณิการ์ ชัยรงค์ศรี ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
118 นางภัทรา ศรีธรรมบุตร ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
119 นายประหยัด อินแปง ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
120 นางพนอม โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
121 นายปราโมทย์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
122 นายสุริยันต์ หลานวงศ์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
123 นางรัตนาวดี วรรณสาร ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
124 นางสาวรพีพรรณ ธนบดีวิวัฒน์ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
125 นายธนวรรษน์ เหง้าดา ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวดแข่งขัน
126 นายสุพัชร พันธุระศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
127 นางกนกอร ทองศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
128 นายทนงศักดิ์ ปิดตะกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]