หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-udn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางมะยุรี บุญเรืองโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโกวิทย์ สีวังโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางขนิษฐา พิมพ์คีรีโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
4. นายสุเทพ ภูชุมโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นางกาญจนา ธนาฤกษ์มงคลโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวปิ่นทิพย์ พิมพาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรา ริกำแงโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาววารี สมพงษ์เวชโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เหล่าเรืองโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
5. นางวรารัตน์ จิตต์ผลโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสำอางค์ พรมมาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา สอนละโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางเำพ็ญศรี ชูเกียรติโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เหล่าเรืองโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
5. นางวงเดือน โคตะวงษ์โรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวสำอางค์ พรมมาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
2. นางฐิติมา สอนละโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางรุ่งรวี หลานวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี ชูเกียรติโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
5. นางสาวศิริกุล บุตรโพธิ์โรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอักษรศิริ ป้องขวาเลาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวภัตรา สิงขรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางมโนราห์ มีชัยโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางลัคนา ชำนาญกุลโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
5. นางสาวศศิธร เกษจ้อยโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอักษรศิริ ป้องขวาเลาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางมโนราห์ มีชัยโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสรวีย์ ยลวิลาศโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางีรัตนวรรณ นาคสีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนวลจันทร์ ฃาหอมชื่นโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางถวิล ขินานาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนาฏยา อะเวราโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ปุี่ราเตโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวยุวดี ราชสีห์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางวรารัตน์ จิตต์ผลโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางเพลินพิศ วิเศษศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ โสพุฒอ่อนโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวราณี ใจกว้างโรงเรียนสีออศิลปศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ป้อมเชียงพังโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางกาญจนา ธนาฤกษ์มงคลโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี แอบอิงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนพมาศ ตาดีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสุภาพ โสพุฒอ่อนโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางมยุรี อามาตรมนตรีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ ป้อมเชียงพังโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี แอบอิงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ ปัสวาสโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางกาญจนา สวรรยาวิสุทธิ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางมยุรี อามาตรมนตรีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางวงเดือน โคตะวงษ์โรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจีรวัฒน์ พลอุทัยโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ น้อยสิงห์ทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวบุษบา วุฒิสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ สิทธิโชติโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
5. นายอนุชิต ทองคำโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพนาวัลย์ คำศรีทวิวัฒน์โรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางละมัย ไชยโคตรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวบุษบา วุฒิสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางเพียงพิศ ไชยวรรณโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นางกีรติญา ดงสันเทียะโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ทุ่มแห่วโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางปรุงจิตร สุคำภาโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุตชนิทร์ คะสีทองโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางพิไลศรี อิศรางกูรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา บุญสมรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางวรนุช แพะขุนทศโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกันต์ฤทัย นามมาลาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นางบุษกร ึำคำแก้วโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชฎารัตน์ พลเดชโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นางพิไลศรี อิสรางกูรโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ทุ่มแห่วโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวกันต์ฤทัย นามมาลาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นางสาวบุตชนิทร์ คะสีทองโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา บุญสมรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางพิไลศรี อิศรางกูรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะดา ยอดคีรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปรุงจิตร สุคำภาโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุษกร คำแก้วโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชฎารัตน์ พลเดชโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นางวรนุช แพะขุนทศโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ สมฤทธิ์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัศมี พรหมแสนปังโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายธงชัย พรมเลิศโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
4. นางสาวรัตน์ศญาณ์ดา ขันธุแสงโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ เชาวลิตโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ แก้วก่าโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววนิดา เฉื่อยนอกโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายอาณัติ ผาพรมโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิทย์ คำตาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ มาวิเศษโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวปัญญรัชต์ วงศ์์พระธาตุโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางกงพิไล อมรินทร์โรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวภัสรา อรุณมีศรีโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวยลนภา พลชัยโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุภลักษณ์ ชัยจันทร์โรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา คลังแสงโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ กิติราชโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายอนันตศักดิ์ พาดีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายประวิตวิทย์ ศรีเชียงสาโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวธิชานันท์ บุตรวิเศษโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางลำไพ รัตนโรจน์โรงเรียนคำยางพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพา วรสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา พิมพิ์ศรโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
4. นายศรานนท์ วะปะแก้วโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายวงศพัทธ์ จันทรเสนาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุชีรา จิราธนบูรณ์โรงเรียนนานกชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุธัญญา วีระกุลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นางสุธิกานต์ ฤทธิขันธ์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจรุณี ศรีทาดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางสุจิตรา สุระมรรคาโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางมณีวรรณ ธีระพงศ์ธนากรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนัฏโสภิณ สมศรีทองโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางปุณยนุช พัฒมีโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
4. นายธนวรรษน์ เหง้าดาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกวรรณ พลอาษาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนาภา ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ชินฝั่นโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสานิต กรีเทพโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายเรืองศิลป์ อันทะเกตุโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวรัตน์จาณี อรัญเพิ่มโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวัฒนชัย ภูมิผักแว่นโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ วรรณกุลโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายเอราวัณ เมิงชัยสงค์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายธวัชชัย คำแก้วโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นายสงัด จันดีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสมหวัง ศรีเสาวงษ์โรงเรียนตาดทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิราวรรณ ปัสสาโทโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวปัญชลิกา ไชยเชษฐ์โรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ด้วยคำจันทร์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุพรรณี นาคพันธ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางพรเพ็ญ บุตรแสนโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัตดาพร ทาเทียวโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
3. นางสาววันศรี ชื่นจอหอโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิตติชัย บุญพาโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ ชัยรงค์ศรีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรานี ศรีทอนสุทธิ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร กว้างขวางโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ทินนะทาน์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสุรชัย ลักษณะเจริญสินโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
5. นายเกษมศักดิ์ ฆ้องลาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเสถียร พรหมดีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพรศรี หินซุยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวดวงใจ บุญหล้าโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายไพโรจน์ โคตรศรีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเกียรติชัย สินธวิบูลย์โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจักรี ราโชมาศโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ภูดวงศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายวรชีย บรรณาลัยโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
5. นายสิทธิ์พงค์ สุ่มมาตย์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเกียรติชัย สินธวิบูลย์โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจักรี ราโชมาศโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ภูดวงศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายวรชัย บรรณาลัยโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
5. นายสิทธิพงค์ สุ่มมาตย์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย ลักษณะเจริญสินโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพลนิกร สุกรรณ์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา มุกดาม่วงโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
4. นางเริงฐิตา ทะวะลัยโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางพัทธ์ฑีรา ภักดีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย ลักษณะเจริญสินโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพลนิกร สุกรรณ์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววิจิตรา มุกดาม่วงโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
4. นางเริงฐิตา ทะวะลัยโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางพัทธ์ฑีรา ภักดีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกนกศักดิ์ ประสงค์ศิลป์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายกิตติราษ เจริญครโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสาลินี รัตโนโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นายเสถียร ใสศรัทธาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ โสภาเลิศโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรประพันธ์ เจริญพงศ์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายประเดิมชัย โสพุฒอ่อนโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางภัทรา ศรีธรรมบุตรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสัตตบุษย์ พลทะจักรโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสายฝน พรมมาโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายก้องตะวัน โสภิณโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นางวินิต ผลจันทร์โรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์เดช พลหล้าโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายเสน่ห์ อุ่นสิมโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกมลชนก มลคลแก้วเลิศโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววราภรณ์ แสงใสโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พรมมินทร์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายธีรสันต์ เครื่องพาทีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวแพรวนภา แพงวาปีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายบุญจันทร์ สุวรรณพรมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ โคตรทองหลางโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นายอภิรัฐ แพะขุนทศโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย สังสุทธิโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายอาคม ไชยโคตรโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางอาภาสิริ วิชัยวงศ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ แสงใสโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นายรัฐพงศ์ วิชัยวงศ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางแสงแข ศรีฉายาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายอาคม ไชยโคตรโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางอาภาศิริ วิชัยวงศ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ แสงใสโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นายรัฐพงศ์ วิชัยวงศ์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางแสงแข ศรีฉายาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเพลินพิศ โคตรทองหลางโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ชานนตรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิทยารัตน์ ยุทธสาสตร์โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายธงชัย สังสุทธิโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางแสงแข ศรีฉายาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางธมลวรรณ ศรีหริ่งโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรังคณา คำถาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนี อินทหอมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางประภาสินี สุนทรไชยาโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุทิศา ศรีมาตย์โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุกิต โสภิณโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาภรณ์ ดวงประเสริฐชัยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางธมลวรรณ ศรีหริ่งโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางประกายรัตน์ สรวงศิริโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
5. นางสาวแพรวนภา แพงวาปีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางรัตนา คันธราชโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวินิต ผลจันทร์โรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางประภาสินี สุนทรไชยาโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางพัณณ์ชิตา ภีระภาคโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ บุญตาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสุกัน สีดามุยโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางคำกอง นิลสุวรรณโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวสุทิศา ศรีมาตย์โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. พระครูกฤษฎา สารคันโทวัดบ้านหนองตะไกร้กรรมการ
5. นายประสิทธิ์ จันซ้ายโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุวรรณ ธีระพงษ์ธนากรโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ กรีเทพโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายบุดดา คุณาวัฒน์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. นายชุมพร ปิ่นโพธิ์โรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการ
5. นายประกาศิต สีดามาตย์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิภาพร สิงห์ละครโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายบุดดา คุณาวัฒน์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภานุพันธ์ มณีกุลโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปัญญรัชต์ ปัดถาวะโรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมาโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร สิงห์ละครโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายบุดดา คุณาวัฒน์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภานุพันธ์ มณีกุลโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปัญญรัชต์ ปัดถาวะโรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีเกียรติโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวคำผ่อง สีหะบัณฑิตโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ สมณะโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายประหยัด อินแปงโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางเสาวคนธ์ ไมยะปันโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีเกียรติโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวคำผ่อง สีหะบัณฑิตโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ สมณะโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นายประหยัด อินแปงโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางเสาวคนธ์ ไมยะปันโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ วรรณพงษ์โรงเรียนตาดทองพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วิเศษศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายประเสริฐ สีดำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายสถิตย์ ศรีโลห้อโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายชัชวาลย์ วรรณพงษ์โรงเรียนตาดทองพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วิเศษศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายประเสริฐ สีดำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายสถิตย์ ศรีโลห้อโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมควร พลทองโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ ศรีโลห้อโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสมยา วงษ์เจริญโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายชัชวาลย์ วรรณพงษ์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมยา วงษ์เจริญโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายสถิตย์ ศรีโลห้อโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางรัชนีวรรณ จิตธรรมมาโรงเรียนทมนางามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ วรรณพงษ์โรงเรียนตาดทองพิทยาคารกรรมการ
3. นายอุทัย พิมพรภิรมย์โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางรัชนีวรรณ จิตธรรมมาโรงเรียนทมนางามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ วรรณพงษ์โรงเรียนตาดทองพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายประเสริฐ สีดำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายสถิตย์ ศรีโลห้อโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ สีดำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ไชยสารโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชัยยง แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย พิมพรภิรมย์โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายประเสริฐ สีดำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
5. นางรัชนีวรรณ จิตธรรมมาโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พิมพรภิรมย์โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัยยง แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ วิเศษศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ สีดำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายอุทัย พิมพรภิรมย์โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชัยยง แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ วรรณพงษ์โรงเรียนตาดทองพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมควร พลทองโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพ สายืนโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสุริยันต์ หลานวงศ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัชวาลย์ วรรณพงษ์โรงเรียนตาดทองพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางเบญจพร อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเบญจพร อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางเบญจพร อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายธีรพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
3. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
3. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิสูตร คำฤาชัยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรณพ จันทร์แสงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุทธิการ แสงศศิธรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ ขาวกุญชรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิยะดา พีรัตน์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ ขาวกุญชรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิยะดา พีรัตน์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุธาทิพย์ ขาวกุญชรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุทธิการ แสงศศิธรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางวิยะดา พีรัตน์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ ขาวกุญชรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุทธิการ แสงศศิธรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางวิยะดา พีรัตน์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ขาวกุญชรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิยะดา พีรัตน์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ขาวกุญชรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิยะดา พีรัตน์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ศรีคำหาญโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิยะดา พีรัตน์โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุทธิการ แสงศศิธรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นางสาวสุธาทิพย์ ขาวกุญชรโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิชา จำปานิลโรงเรียนคำยางพิทยาประธานกรรมการ
2. นางจมาศ สิมมะโนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ สมศิริโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวิชา จำปานิลโรงเรียนคำยางพิทยาประธานกรรมการ
2. นางจมาศ สิมมะโนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ สมศิริโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ พงษ์วุฒินันท์โรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางวีรยา อุปศักดิ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางอรุณี ปัญญาตระกูลโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ พงษ์วุฒินันท์โรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางวีรยา อุปศักดิ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางอรุณี ปัญญาตระกูลโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ พงษ์วุฒินันท์โรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ โคตะมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางพนอม โคตรสมบัติโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอุไร พนมเขตโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร หลักคำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางวีรยา อุปศักดิ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ปัญญาตระกูลโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย บะคะโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายสฤษดิ์ สมศิริโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวีรยา อุปศักดิ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการ
3. นางพิสมัย บะคะโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ พงษ์วุฒินันท์โรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นายเพชรพเยาว์ ภิเษกโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐ บุญจันทึกโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสุรพล นามโสโรงเรียนตาดทองพิทยาคารกรรมการ
3. นางปราณี ศรีรักษาโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย บะคะโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางพนอม โคตรสมบัติโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย บะคะโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางพนอม โคตรสมบัติโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางนวลจันทร์ โคตะมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพนอม โคตรสมบัติโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพบูลย์ พนมเขตโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางจมาศ สิมมะโนโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ พงษ์วุฒินันท์โรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
3. นางอุไร พนมเขตโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย บะคะโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ โคตะมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย บะคะโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ โคตะมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี คำวิเลิศโรงเรียนทมนางามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางอรุณี ปัญญาตระกูลโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอรุณี ปัญญาตระกูลโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ โคตะมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางนิภาพร หลักคำโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ขุมแวงวาปี่โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนราวุธ การอรุณโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
3. นายสุภาพ สุริอาจโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธไกร อ่างแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นางกชพร เบิกบานดีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจินตนา บุญพูนโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุภาพ สุริอาจโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวธวัลย์รัตน์ หลักคำโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจินตนา บุญพูนโรงเรียนทมนางามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายนราวุธ การอรุณโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
3. นางไพรวัลย์ มาตย์เทพโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางพิสมัย ขุมแวงวาปี่โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายยุทธไกร อ่างแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นางสาวมนัสชนก เทพพรโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนราวุธ การอรุณโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
3. นายยุทธไกร อ่างแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุวัชชัย อาษาสร้อยโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายนราวุธ การอรุณโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
3. นางสาวธวัลย์รัตน์ หลักคำโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา เกษโสภาโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมนัสชนก เทพพรโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายโสภณ แก้ววิเศษโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมนัสชนก เทพพรโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายโสภณ แก้ววิเศษโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมนึก พิมพ์นนท์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายโสภณ แก้ววิเศษโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
2. นายยุทธไกร อ่างแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ สุริอาจโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายยุทธไกร ิอ่างแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นายสมนึก พิมพ์นนท์โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายโสภณ แก้ววิเศษโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกชพร เบิกบานดีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธไกร อ่างแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายโสภณ แก้ววิเศษโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมนัสชนก ้เทพพรโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายฉลาด สิทธิคุณโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. Mr.Michael Palmer-Jonesโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวพัชรี วิบูลย์กุลโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นายฉลาด สิทธิคุณโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ แก้วเกิดมีโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. Mr.Michael Palmer-Jonesโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวพัชรี วิบูลย์กุลโรงเรียนสามพาดพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายศักยภาพ รัตนพรหมโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวคำพันธ์ ภูสีเงินโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.James Throssellโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
4. นางสาวทองทัศ บุญตาโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายศักยภาพ รัตนพรหมโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ เมฆเวียนโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางภัทรียา สุรเสนโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางนพรรณชพงศ์ เฉียบแหลมโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางแววศรี เหมือนทองจีนโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ไชยรัตน์โรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางตรีประดับ บุญสารโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการ
4. Mr.Alexander A. Morforโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
5. นางอ้อมจิตร เหล่าทองสารโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางแววศรี เหมือนทองจีนโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ไชยรัตน์โรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมะยุลี เงินนามโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Alexander A. Morforโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกมลพรรณ อำมาตทัศน์โรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลักษณี บรรณกิจโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Robert David Ha Stingโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวประเทือง หลานวงค์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอมร รัตนกลางโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. Mr.Alexander Morforโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. Mr.John White fordโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. นางอรรจมาภรณ์ กาลวิบูลย์โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวรรณา พระไตรราชโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. Mr.Robert David HaStingโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางปาริฃาติ เวียงแก้วโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ สีหานาจโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางวรรณา พระไตรราชโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. Mr.Robert David HaStingโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางปาริฃาติ เวียงแก้วโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ สีหานาจโรงเรียนคำยางพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. Mr.Gongming Qiuโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. Mr.Li Zhi Longโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการ
3. MissLi Zhuoโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
4. MissPeng Guiโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissHuang Ziyanโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissLiu Huiโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการ
3. MissHuang yemeiโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Du Yiโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี แสงสุระโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางอุไรภรณ์ ศรีจุมพลโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวนฤมล กองสำลีโรงเรียนศรีธา่ตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ประกอบศรีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวส่องแสง อัยวรรณโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางธรรมพร นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางอุไรภรณ์ ศรีจุมพลโรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวนฤมล กองสำลีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ประกอบศรีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวส่องแสง อัยวรรณโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมร แดนระเบียบโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นายฐากูร วงศ์คำจันทร์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายปราโมทย์ พลเยี่ยมโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ สุวรรณหาโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางธัญญาณี กียะกุลโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ สุวรรณหาโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นายไพโรจน์ โคตรศรีโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นายเกษมศักดิ์ ฆ้องลาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ จันทรเสนาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ผางสำเนียงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายฐากูร วงศ์คำจันทร์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ จันทรเสนาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ผางสำเนียงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายฐากูร วงศ์คำจันทร์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลฉวี พลโสดาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ ปัสวาสโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวทองแตง ภูดีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศศิธร เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวนวลฉวี พลโสดาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ ปัสวาสโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวทองแตง ภูดีโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวยุวดี ราชสีห์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวอำพิกา แสบงบาลโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพูลศรี จันโทพลังโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
3. นายเสงี่ยม กมลเศษโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวอำพิกา แสบงบาลโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพูลศรี จันโทพลังโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมกรรมการ
3. นายเสงี่ยม กมลเศษโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ไชยรัตน์โรงเรียนนานกชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ พระเมืองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ รสธรรมโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ไชยรัตน์โรงเรียนนานกชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ พระเมืองโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ รสธรรมโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางจิรวัฒน์ สุวรรณทาโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทัศน์พงษ์ ทินะทาน์โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางพัชรานุช ถวิลรักษ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวรักษ์ สุขเกษมโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายสนิท จันทราโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
3. นางสาวสุภา พิลาหาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุระวัน จัรทจรโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวอำพิกา แสบงบาลโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอรุณรัชต์ จำแสงทองโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
4. นายสุรพล ผางสำเนียงโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสาวสุระวัน จันทจรโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางพัชนุช เครือเจริญโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอรุณรัชต์ จำแสงทองโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
4. นางสาวศิริกุล บุตรโพธิ์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางวชิราภรณ์ พลไทยสงค์โรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวเอก์มิลา มาแสวงโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ พรมพัฒน์โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสกุัญญา คำตาโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัศนี ไพศาลโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนากร เกษโสภาโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์ประธานกรรมการ
2. นายรักพงษ์ ศรีจุลฮาตโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายธีรพงษ์ สารคมโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นางสาวถกลรัฐ หรพร้อมโรงเรียนนานกชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอำนาจ นามโสโรงเรียนกุมภวาปีประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ เกษจ้อยโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายเดชฤทธิ์ ยะถิ่นโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุทธิการ แสงศศิธรโรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
5. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัชนี น้อมระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนาวีดี วรรณสารโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนวลจันทร์ โคตะมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววิภาพร ชอบสุขโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี น้อมระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางรัตนาวดี วรรณสารโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัชนี น้อมระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิภาพร ชอบสุขโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนี น้อมระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาววิภาพร ชอบสุขโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางรัชนี น้อมระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาววิภาพร ชอบสุขโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนวลจันทร์ โคตะมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางรัชนี น้อมระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนาวดี วรรณสารโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัตนาวดี วรรณสารโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิภาพร ชอบสุขโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาววิภาพร ชอบสุขโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาววิภาพร ชอบสุขโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางบัวเงิน จุฑาศรีโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ โคตะมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางรัตนาวดี วรรณสารโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวเงิน จุฑาศรีโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางรัชนี น้อมระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางรัชนี น้อมระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางรัตนาวดี วรรณสารโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวเงิน จุฑาศรีโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางรัชนี น้อมระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิภาพร ชอบสุขโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวเงิน จุฑาศรีโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางรัตนาวดี วรรณสารโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวเงิน จุฑาศรีโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นายสุกฤษฎ์ ผลาผลโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวเงิน จุฑาศรีโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางรัตนาวดี วรรณสารโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวเงิน จุฑาศรีโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ โคตะมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวเงิน จุฑาศรีโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางรัชนี น้อมระวีโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
3. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ โคตะมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางสาววิภาพร ชอบสุขโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ โคตะมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางรัตนาวดี วรรณสารโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวเงิน จุฑาศรีโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางนวลจันทร์ โคตะมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
3. นางรัตนาวดี วรรณสารโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]