รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญสุดา  สีสังวรณ์
 
1. นางสินีนาฎ  นิวาสะวัต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวรัชฏาพร  สำราญโรจน์
 
1. นางพิศภรณ์  ไพเราะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. นางสาวธนวรรณ  ธนสีลังกูร
 
1. นางรื่นฤดี  ช้างรักษา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นางสาวดวงใจ   ศรัทธาคลัง
 
1. นางอรุณี    เอรินเดอร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  โพธิราช
 
1. นายศราวุธ  ไหลหาโคตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวสุจิตรา  วิเศษโฮง
 
1. นางสาวพวงพยอม  ศรีหาบัติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงจิตโสภิณ  สารทอง
 
1. นางสาวทันสมัย  เสียงล้ำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวปนัสยา  สาริกภูติ
 
1. นางช้องมาศ  จารุพงษ์ทวิช
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวสุภัสสรา  ใจมั่น
2. นางสาวเบญจรัตน์   ทบวงษ์
 
1. นางสะอาด  สิงนาค
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 1. นางสาวจิราภา   ยามงคล
2. นางสาวสุชาวดี   จักพรมมา
 
1. นางสุวคนธ์   สมวัชรจิต
2. นางสาวอรุณี   เขาราช
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอรณิชา  ตระการกูล
 
1. นางสาวงามจิต  พรรณวิเชียร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายภวัต  กถนานนท์
 
1. นางอรนิตย์  นาตา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายฉัตรดนัย  เลิศลักษมีพร
2. นายพายุ  สกุลพานิช
3. นายวีแซน  อุย
 
1. นางปวิตา  ไชยมาตย์
2. นางพรสวรรค์  สงวนนาม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิลิสรากุล  อำนาจดี
2. เด็กชายธีระเดช  บุญมา
3. เด็กชายสุรยุทธ  ประเมินชัย
 
1. นางสาวสมภาร   ด่านกำมา
2. นางอัจฉราพร   สิงห์สิทธิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวชมพูนุท  ผิวทอง
2. นางสาวธนพร  วะปะแก้ว
3. นางสาวธวัลรัตน์  ศิริวัฒนาเลิศ
 
1. นายนคร  เนตรวงศ์
2. นางยุพา  ภาคำ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกฤษยาณี  ภูน้ำต้น
2. นางสาวอนันตญา  อินทร์คำ
 
1. นางนันทนา  เทนอิสระ
2. นางสุรีรัตน์  ศรีพันธบุตร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวธนปพร  พรมบุตร
2. นางสาวพรมนตรี  นารี
 
1. นายสุเทพ  ตะไก่แก้ว
2. นายเฉลิมเกียรติ  ชารีโคตร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายธิตินันท์  ยุคันตวนิชชัย
 
1. นายไพรรอด  ศิริจันทร์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายรัฐพล  สมอ่อน
 
1. นายวิทยา  เสนาเสถียร
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายธัชธร  ธรรมบวร
2. นายมิ่งศิษฐ์   เกษมณีชูพงศ์
3. นายวิททสุ  โรจน์สินวรางกูร
 
1. นายวิรศักดิ์  ประจันตะเสน
2. นายสุเทพ  แพทย์จันลา
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปิยนุช  ขำอรัญ
2. เด็กหญิงมารีย์ยา  ขิระทาน
3. เด็กหญิงไอริณ  ธารประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาพร  คูหาทอง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ค้ำชู
2. นางสาวรัชฎา  ปักสังคเนย์
3. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์ศรี
 
1. นายศรายุทธ   วุฒิเสน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจิตตยากร  เกษมสานต์
2. เด็กชายวรรธนัย  เหล่าอรรคะ
3. เด็กหญิงวริศรา  ลิ้มมณีวิจิตร
 
1. นางสาวสุภาพร  คูหาทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายทำนุรัฐ  จันทร์เทศ
2. นายยุทธพิชัย  บัวโต
3. นางสาวศิรินทิพย์  ภูมี
 
1. นางสาวนฤวรรณ  ตั้งวานิชเจริญ
2. นางรัชฎา  ศิริรัตนพงษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวชบา  จำปา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  โสภากุล
3. เด็กหญิงอินทิรา  สีอ่อนแสง
 
1. นางพนิตพร  สลาฟเตอร์
2. นางสุมาลี  ทีปสว่าง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวชลดา  เพ็ญสวัสดิ์
2. นายณัฐพล   ระกิติ
3. นางสาวพัชรานันต์  อำนาจดี
 
1. นางสาวอณุสรา  พลหาร
2. นางสาวเบญจมาศ  กระตารัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายภูวดล  นาโพธิ์
2. เด็กชายอริยะวัฒน์  บัวผัน
 
1. นายปรารถนา  เพชรฤทธิ์
2. นางสาวพัฒนี  พันธผล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายจิรวัฒน์  ฤกษ์สันท้ด
2. นายสมชาย  ไชยราช
 
1. นางกัลยาณี  จำปาหาร
2. นางสุภาวดี  สุทธานี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ทุมา
2. เด็กชายศุภกฤต  ศรชัย
 
1. นางสาวจุฑามณี  แสนคำภา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  วงสมบัติ
2. เด็กชายภัสสน  สาริบูรณ์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  บับภีร์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรารถนา  เว้นบาป
2. เด็กหญิงปวีณา  ธาตุชัย
3. เด็กหญิงรัมณียา  มั่นยืน
4. เด็กหญิงวราพร   ชาวป่า
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แดงน้อย
 
1. นายณัฐศักดิ์  กล้าหาญ
2. นางไขนภา  ไพไหล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  คนฉลาด
2. นางสาวณัฐพร  ลาดเพ็ง
3. นางสาวนัทจยากร  โคตรวิทย์
4. นางสาวสุภาวดี  คงกะเรียน
5. นางสาวอุมาพร  ชิดฉิมพลี
 
1. นางณภัค  ช่วยแสง
2. นางรัตนาพร  อาจอำนวย
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ขามกุล
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ช่วยค้ำชู
3. เด็กหญิงลลินี  ศรีสุธรรม
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เอ็นมาก
5. เด็กหญิงอิสริยา  จันทร์ดาเบ้า
 
1. นางวิภาวนันท์  แพนศรี
2. นางสงกรานต์  บ่อคำเกิด
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นางสาวพัชนิดา   หนูราช
2. นางสาวรัตนา   ดวงคำ
3. นางสาวววราภรณ์   คำสุ
4. นางสาวสาวิตรี   ก้อนกลมเปรี้ยว
5. นางสาวเปรมวดี    สมศรี
 
1. นายวสันต์  แก้วแก่น
2. นายสุกรรณ์   รอบรู้
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายพิษณุ  มาสาซ้าย
2. นายมลคล  กงช่าง
3. นางสาวศิวิษา  กันตง
4. นายศุภชัย  ปากประโคน
5. นายอรรถพล  สุขปาน
 
1. นายกีรติ  กันตง
2. นางรุจิรา  แสนทอง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  ภักดีกุล
2. นายกรินทร์  สีมา
3. นางสาวกัญญาณัฐ  พาจันดี
4. นางสาวกาญจนา  มูลกาย
5. นายกิตติศักดิ์  สุริวงศ์
6. นายขจรศักดิ์  สมวงศ์
7. นางสาวจารุภา  รอดสุวรรณ์
8. นายชาญชัย  ฝ้ายสีงาม
9. นางสาวทัดดาว  ผาใต้
10. นางสาวธัญพิชชา  วงศ์เสน
11. นางสาวประพาฬสาย  สุวงศ์
12. นายพีระพงษ์  แพ่งศรีสาร
13. นายภานุพงศ์  สมแวง
14. นางสาวมัณฑกา  หอวิวัฒนานนท์
15. นางสาวมินทร์ฑิรา  วงษ์ภูธร
16. นางสาวศศิญา  ทองยศ
17. เด็กหญิงสุทธิดา  ภาระบาล
18. นายสุริยวงศ์  สมอคำ
19. นายหาญชัย  วรรณศิริ
20. นายอัมรินทร์  ธรรมจักร์
 
1. นางดวงมณี  วรรณสุทธิ์
2. นางตรองเตือน  พิมพ์พรรค์
3. นางปรัศนา  ดรครชุม
4. นางยุภาวดี  กาหาวงศ์
5. นางสันทนา  อินมะโรง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงมิลาน  ยอดไพสง
 
1. นางชฎาวรรณ  เศวตวงศ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  สารักษ์
 
1. นางมนรัตน์  สมสุข
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายพศวีร์   ตรีจิตรวัฒนากูล
2. เด็กหญิงพิจิตรา  ศรีโคตร
 
1. นางมานิดา  สมหวัง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 1. นางสาวปิยะธิดา   น้อยมนตรี
2. นายวิทยา   ไชยอินทร์
 
1. นางนงลักษณ์  ชุมพล
2. นางสมสนุก  จวนสาง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 1. นางสาวจิราภรณ์    มลิวัน
2. นางสาวนิชกานต์   วงศ์คำจันทร์
3. นางสาวนิลาวัลย์   มีชั้นช่วง
4. นางสาวปฐมาวดี    น้อยมนตรี
5. นางสาวยุวธิดา   พิมพ์หา
6. นางสาววนิดา   จันทองทิพย์
7. นางสาวสุกัญญา    น้อยนรินทร์
8. นางสาวสุจิตรา   นาฬิกุล
9. นางสาวสุมินตรา    คำทะลาด
10. นางสาวเบญจมาศ   จันปัญญา
 
1. นางพรศิริ  นิลฉวี
2. นางสมสนุก  จวนสาง
3. นางสุนทรี   อยู่เรือนงาม
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวชญาณี  ฟัน เลวอน
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  พรมมี
3. นางสาวนินทิดา  อินทรประเสริฐ
4. นางสาวนุชนารถ  นงนุช
5. นางสาวปาณิศา  ศรีวรสาร
6. นางสาวพิพรรธนวงษ์  พูลสง่า
7. นางสาวพีรยา  สุรัตนะ
8. นางสาวภัทรวดี  กิจสดวก
9. นางสาวยศมล  เคนานัน
10. นางสาวรุ่งสิรีย์  ในทอง
11. นางสาววรัญญา  สัตว์ซื่อ
12. นางสาวศุภสุตา  วินไทย
13. นางสาวสุภาพร  ไกรอุดม
14. นางสาวอธิชา  ทองก้าย
15. นางสาวเสาวภัทร  วีรวงศ์ไพบูลย์
 
1. นางรฐา  พลบูรณ์
2. นายอารีย์  สุพร
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายพงศกร   เลิศวัฒนะไพศาล
2. เด็กหญิงวีรดา   รัตนเพิ่มพูนสุข
3. เด็กหญิงอภิญญา  วัฒนกิจจา
 
1. นางทัศนีย์  ปลัดศรีช่วย
2. นางสุภัตรา  หาเคน
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  จิตเจริญ
2. นางสาวขวัญชนก  ใจสะอาด
3. นางสาวธัญญารัตน์  โคตรทะจักร์
 
1. นางวิภาพร  แสนสุรินทร์
2. นายอรรถสิทธิ์  อินทะผิว
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐชนน  ธีระรัตนนุกูลชัย
2. เด็กหญิงลลิดา  ลายวรรณรัตน์
 
1. นางชีวิต  เจริญพงษ์
2. นางทัศนีย์  ปลัดศรีช่วย
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวนพมาศ  วงษ์เสียงดัง
2. นางสาวปณิดา  วังคำแหง
 
1. นางฉวีวรรณ  อุ่นมณี
2. นางสาวยุภาณี  ภูมิศรีแก้ว
 
47 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงประภากมล  เสนาเลี้ยง
 
1. นางสุพิมาน  ไม้เจริญ
 
48 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวฐิติมา  ปินะสา
 
1. นายทองทวี  ปัชชาดี
 
49 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงผกามาศ   พังภักดี
 
1. นายอานนท์   ศรีอรพิมพ์
 
50 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายกัมปนาท  ประชานันท์
 
1. นางสุพิมาน  ไม้เจริญ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปุญญิศา  นาคสร้อย
 
1. นายพัฒนะ   นรินทร์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวทิชากร  ก่อกุศล
 
1. นางนริสรา  สิทธิพรหม
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายภราดร  สาวิกัน
 
1. นางสุพิมาน  ไม้เจริญ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวรุ่งเจริญ  หล้าคำ
 
1. นางสุพิมาน  ไม้เจริญ
 
55 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ชมภูนิมิตร
2. เด็กหญิงสุภาภัทร  พากุล
 
1. นางจารึก  บุญผัน
2. นางนริสรา  สิทธิพรหม
 
56 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. เด็กชายนัฐพงศ์  โพนทอง
 
1. นายพนัส  วีระชัย
 
57 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. นายศราวุธ  บุญสาร
 
1. นายประยุทธ  จันดาเวียง
 
58 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นายวันเฉลิม   แก้วมณี
2. เด็กชายอธิวัฒน์  บุญไชย
3. เด็กชายอุเทน   บัวแก้ว
 
1. นายอานนท์   ศรีอรพิมพ์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นายปกรณ์ศักดิ์   ใจบุญ
2. นายพุทธนันท์   ประทัยบุตร
3. นายวีระชัย   ทองเกาะ
 
1. นายอานนท์   ศรีอรพิมพ์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1. นายสิทธิศักดิ์  แสนพลี
 
1. นายเอกมล  ภูษาวิโศธน์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวสารัตมา  ผาดี
 
1. นายเอกมล  ภูษาวิโศธน์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวเกษแก้ว  เมฆสุวรรณ
 
1. นายธวัชชัย  ผ่องญาติ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวกิตญาพา  คำทะเนตร
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  โสชัยยันต์
3. นางสาวจุฑารัตน์  ธาตุวิสัย
4. นางสาวช่อนภา  เหล่าประเสริฐ
5. นายฐิติกร  สุรัตนะ
6. นางสาวณัฎฐการต์  คุ้มทรัพย์
7. นางสาวณัฐริกา  โภคะชัย
8. เด็กชายธนกร  บัวผัน
9. เด็กชายธนบัตร  โมระเดช
10. นางสาวนภาพร  กาหวาย
11. นางสาวนิสาชน  สุนทรชัย
12. นางสาวนุชติญา  พุกสุนทร
13. นางสาวบุรัสกร  คำไฮ
14. นายปฏิการ  ธาตุมี
15. นางสาวปัทมา  อุทัยเรือง
16. นางสาวปัทมาพร  ศรีพลัง
17. เด็กชายปิยะสิทธ์  ผมไผ
18. นายพยัคฆ์  พรมนอก
19. นางสาวภารดี  ศรีบัวน้อย
20. นายมงคล  วีระบุรุษ
21. นายมนัสวี  ศรีพลัง
22. นางสาวมาริสา  นาเมืองรักษ์
23. เด็กหญิงรุจิรา  เรณะสุระ
24. เด็กหญิงวิสุลดา  ภายศรี
25. เด็กชายศิริพัตร์  อัปการัตน์
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพนแป๊ะ
27. นางสาวศุภร  บุตรด้วง
28. นางสาวสุดารัตน์  ลาวพนม
29. นางสาวสุธิดา  รามฤทธิ์
30. นายอภิเดช  หัสดี
31. นางสาวอรญา  บุดสีทัด
32. นายอัครชัย  ทวีทับ
33. นายอาติยะ  โสภารักษ์
34. นายอิทธิพล  โพชะโน
35. นางสาวอุษา  ขารพ
36. นายเมธา  สุระคาย
37. นายโชคชัย  อินทระตา
 
1. นายจำลอง  ศรีพลัง
2. นายณัฎฐ์พิชญ์  สวัสศรี
3. นางนวลศรี  ศรีพลัง
4. นายภานุวัฒน์  โสมานะวัฒน์
5. นายวิโรจน์  พานโฮม
6. นายสมชาย  วงษ์ศรีแก้ว
7. นายสมมาศ  พรหมเจตน์
8. นายอภิชาติ  พรมเชียงคูณ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี 1. เด็กชายพีระยุทธ  ประวันทา
 
1. นายนาท  พิลาพรม
 
65 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายชัชวาลย์  วงศา
 
1. นายวรวุฒิ   สุดจิตจูล
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงระดับดาว  ศรีระวงศ์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวอาริยา  คำอำ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นายภัทรพงษ์  ดาราเพ็ญ
 
1. นางนิภา  ต่ายดำรงค์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงศิรประภา  สักเสน
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวจิรวรรณ  ศรีสาวแห่
 
1. นายสานิตย์  ศรีโพธิ์วัง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กชายธนากร  ศิริชนม์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นายณัฐวุฒิ   จันทคาด
 
1. นายยุรนันท์  จันทยา
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวภัณฑิรา  ทนงธนะสิทธิ์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นางสาวกานต์สิรี  คำภักดี
 
1. นายยุรนันท์  จันทยา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กชายธนเทพ  ใจเป็น
 
1. นางสาวกัลยา  นารถภักดี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายกันทรากร  ทีทองแดง
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    สระแก้ว
 
1. นายทศพล   มั่งมีศรี
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวจุฑารัตน์  วัฒนวงศ์
 
1. นายประสงค์  อุณาพรหม
 
79 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ไชยเจริญ
2. เด็กหญิงจันทราภรณ์  คำดวง
3. เด็กหญิงจันทร์ดารา  จูมวงษ์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญนาน
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มหาวงศ์
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูยวงศ์
7. เด็กหญิงช่อผกา  ใจหาญ
8. เด็กหญิงณัชปภา  ภักดิ์วาปี
9. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ชมภูพาน
10. เด็กหญิงณัฐฐาณิการณ์  พันธิสุทธ์ิ
11. เด็กหญิงณัฐพร  วังคำแหง
12. เด็กหญิงณัฐวดี  แสวงศรี
13. เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีดินไทย
14. เด็กหญิงธนัชพร  แสงเมืองปักษ์
15. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทบอาจ
16. เด็กหญิงธัญทิพย์  สาธารณะ
17. เด็กหญิงนภัสรณ์  วงษ์เสียงดัง
18. เด็กหญิงนภิศา  คาคำมาตย์
19. เด็กหญิงนาตาลี  ทักษิณบุตร
20. เด็กหญิงนิคม  มีเงิน
21. เด็กหญิงบุญญศิริ  สมถะ
22. เด็กหญิงปพิชญา  สายจันทร์
23. เด็กหญิงปภาวรินท์  ศิริภักดิ์
24. เด็กหญิงปัณฑารีย์  สุ่มมาตย์
25. เด็กหญิงผกามาศ   กันหาชิน
26. เด็กหญิงพรชนก  นิลดาศรี
27. เด็กหญิงภัทรภรณ์  พันธ์ุ์จินดา
28. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภัทรศิริพงษ์
29. เด็กหญิงรักษ์ตะวัน  บุญมา
30. เด็กหญิงราชิตา  บัวเขียว
31. เด็กหญิงลิลินทิพย์  วิจิตรทาดา
32. เด็กหญิงวรินทร  ปัดชา
33. เด็กหญิงวารุณี  พรมรัตน์
34. เด็กหญิงวาสิณี  ทรัพย์เกิด
35. เด็กหญิงศศิธร  ศรีทอง
36. เด็กหญิงสหัสญาพร  มะลิต้น
37. เด็กหญิงสิตานันท์  คำสุพรหม
38. เด็กหญิงสิรินภานาถ  ใต้กิ
39. เด็กหญิงอภิญญา  ประเทศสิงห์
40. เด็กหญิงอมรวรรณ  โฮมชัย
 
1. นายภากร  ศิษยศาสตร์
2. นางอรนิจ  แผ้วชมภู
3. นายเสนีย์  ขันขวา
 
80 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายกล้าณรงค์  ประทุมลัย
2. นางสาวกวินญา  ศิษยศาสตร์
3. นางสาวกาญจนา  โพธิ์ศรี
4. นายคัมภีร์  คำภาศรี
5. นายจักริน  วรนาม
6. นางสาวจิรัชญา  จันทร์ดวง
7. นายจิรายุ  ธรรมฤทธิ์
8. นายชวิศ  ตันรัตนาวงศ์
9. นางสาวณัฐชาวดี  ผดุงสันต์
10. นางสาวณัฐติญา  อินต๊ะแสน
11. นางสาวณัฐพร  หันจางสิทธิ์
12. นายณัฐพล  เกษีสังข์
13. นายณัฐพล  วงษ์ธรรม
14. นางสาวธัญวรัตม์  ชินนา
15. นายปิติรัก  ดำริแง
16. นางสาวพรรวินท์  ศรีพิมพ์สอ
17. นางสาวพลอยมณี  คำโยธา
18. นางสาวมนธิชา  ภู่ศิริ
19. นางสาวมนัชญา  มะลาศรี
20. นายวณัฐพล  วงษ์โพนทอง
21. นางสาววรัญชา  ศุภรงค์สุวรรณ
22. นางสาววรางคนางค์  พลับแก้ว
23. นายวิศิษฏ์  ศรีแก้ว
24. นางสาวสุธิดา  สิทธิพรหม
25. นางสาวอภิญญา  สำมะโย
26. นายอัฐวุฒิ  เหลืองสุริยะ
27. นางสาวอาริยา  คำอำ
28. นายอิสระชน  ลาดบัวขาว
29. นายเกรียงศักดิ์  เบ้าทองหล่อ
30. นายเจษฎา  กลิ่นจันทร์
31. นางสาวเมธิญา  หิริโกกุล
32. นางสาวเหมือนตะวัน  อุทัยสาร์
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
2. นายทศพร  สุปัญญา
3. นายเสริมชนม์  ดวงไพชุม
4. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เววน
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ทองคำจันทร์
3. เด็กชายธีระพงศ์  สีดาหลง
4. เด็กชายปริญญา  พาบุ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไชยคุณ
6. เด็กชายมานพ  แผ่นไธสง
7. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ปินะกาเส
8. เด็กชายสกลรัตน์  สิงห์โต
9. เด็กหญิงสุปราณี  รองมนตรี
10. เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิ์แข็ง
 
1. นางศิริลักษณ์  พลลม
 
82 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวกิตญาพา  คำทะเนตร
2. นางสาวจุฑารัตน์  ธาตุวิสัย
3. นางสาวชาดา  เหลือดี
4. นายตรีชัย  ราบสูงเนิน
5. นายทวีศักดิ์  เฮียงราช
6. นางสาวนิสาชน  สุนทรชัย
7. นายวูฒิไกร  งามลุน
8. นายศราวุท  เจริญสิงห์
9. นางสาวอลิตา  บุญยวด
10. นายเมธา  สุระคาย
 
1. นางศุภวิภา  ดั้งชารี
2. นายอภิชาติ  พรมเชียงคุณ
3. นางอรพิมล  ป้องเรือ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์  เชิดทอง
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  หารินทะชาติ
3. เด็กหญิงพรวิลัย  หาระคุณ
4. เด็กหญิงมลภิลา  กาหวาย
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เชิดทอง
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ศรีจันทะเนต
 
1. นางสาวจิรารัตน์  สีแจจันทร์
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
3. ว่าที่ร้อยเอกธาตรี  คำเมืองแพน
4. นายวีระยุทธ  ชุมทะสอน
 
84 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวกัลยรัตน์  อุทิศบุญ
2. นายคเชนทร์  ดำเวียงคำ
3. นายจักรพันธ์  อันโยธา
4. เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์หลวง
5. นายธนกฤต  เผ่าพันธ์
6. นางสาวพิชชาพร  สนิมคร่ำ
7. นางสาวพิมลพักตร์  นุ่มพิบูรณ์มาน
8. นางสาวรัตนา  เนืองมัจฉา
9. นางสาววรฤทัย  แก่นสารธรรม
10. นางสาวศิริลักษณ์  ฉายาวัฒนะ
11. นายสุภศักดิ์  มาตะยา
12. นายอุดมทรัพย์  คนิสาร
 
1. นายณัฐพงษ์  แก้วไพฑูรย์
2. นางนาริสา  เจิมขุนทด
3. นางสาวนุสรา  ศรีทอง
 
85 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ฉกรรจ์ศิลป์
2. เด็กหญิงชุลีกร  หังษาบุตร
3. เด็กหญิงฐิติมา  แสนสุวงษ์
4. เด็กหญิงนุชรินทร์  เหล่าละภะ
5. เด็กหญิงวรรณภา  โม่งสูง
6. เด็กหญิงศรัญญ่า  สันโดด
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  มารศรี
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  ยศจันทร์
9. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คำมีทอง
 
1. นางสาวจรูญศรี  ศรีเชียงหวาง
2. นางณภัค  ช่วยแสง
3. นางศุภวิภา  ดั้งชารี
4. นางอรพิมล  ป้องเรือ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐฐาเนตร  ศรีทอง
2. นางสาวดวงกมล  พิมพรัตน์
3. นางสาวดารารัตน์  พนามวัง
4. นางสาวปิยะดา  ภูอ่อน
5. นางสาวพรพิมล  เฉียบแหลม
6. นางสาวลำจวน  โมฆรัตน์
7. นางสาวสุพัตรา  บรรณะที
 
1. นางปาริชาติ  ตาสว่าง
2. นางสาววนาพร  สาชนะ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์  เชิดทอง
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  หารินทะชาติ
3. เด็กหญิงมลภิลา  กาหวาย
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เชิดทอง
5. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ศรีจันทะเนต
 
1. นางสาวจิรารัตน์  สีแจจันทร์
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
3. ว่าที่ร้อยเอกธาตรี  คำเมืองแพน
4. นายวีระยุทธ  ชุมทะสอน
5. นางโสภา  ชัยสารี
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นางสาวกฤติยา  กันลา
2. นางสาวชลาลัย  ฮะเล่าปี่
3. นางสาวดรุณี  ชินมา
4. นางสาวธัญญารัตน์  ทาโทนนอก
5. นางสาวบุษบา  แดงมาก
6. นางสาวพิชชาพร  สนิมคร่ำ
7. นางสาวรัตนาภรณ์  พลลาภ
8. นางสาววัลยา  ธนบดีวิวัฒน์
9. นางสาวศิริพร  จันทร์ดาหาร
10. นางสาวศิริลักษณ์  ฉายาวัฒนะ
11. นางสาวสุธาริณี  คันธมาตย์
12. นางสาวสโรชา  คำใบ
 
1. นางนาริสา  เจิมขุนทด
2. นางสาวอัญญาณี  ณ พัทลุง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นายกฤษฎากรณ์  ศรีสาคร
2. นายธนิศร  บังนิไกร
3. นายพรพิชิต  สัญจรรัตน์
4. นายพิษณุ  วังคำหาญ
5. นายรัชนัย  สมิงพยัคฆ์
 
1. นายทินกร  อระดี
2. นายวิเชียร  ศิริวงษ์
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 1. เด็กชายณัฐพล  รัฐมนตรี
2. เด็กหญิงวรรณภา  มูลคม
3. เด็กหญิงสุนทร  จันดาดวง
 
1. นางสาวจินดา  นะธิศรี
2. นางชลธารารักษ์  ประจิมทิศ
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 1. นางสาวธิดารัตน์  อุ่นอ้วน
2. นายประสิทธิ์  สีดาห้าว
3. นางสาวอังคณา  ยงยืน
 
1. นางสาวจินดา  นะธิศรี
2. นางชลธารารักษ์  ประจิมทิศ
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิย์  รามฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรรณรินทร์  ภิญโญ
3. เด็กหญิงเจียมใจ  สีมืด
 
1. นางผ่องศรี  สุริโย
2. นางอัมพร  รัตนปรีดานันต์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์  สีดากุล
2. นางสาวจิตราภา  ตาลอินทร์
3. นายบดินทร์  เชิดทอง
 
1. นางธัญวณัฐ  จันทร์กอง
2. นางอัมพร  รัตนปรีดานันต์
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. เด็กชายชัยธวัช  รองจ่าเมือง
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ศรีทอง
3. เด็กหญิงสุปรียา  ไวยเวทย์
4. เด็กหญิงสุวิมล  บัวภา
5. เด็กหญิงสโรชา  โสตะศรี
6. เด็กหญิงอาภารัตน์  แสนแก้ว
 
1. นางธันยาภรณ์  ลาสม
2. นางสุภาณี  ศรีโสภา
3. นางสาวเบ็ญจางค์  ศรีพันดร
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  สาธุการ
2. นายกฤษณะ  รู้ยืนยง
3. นางสาวกานต์ดา  สาริบูรณ์
4. นางสาวธีรพร  ศรชัย
5. นางสาวพรทิวา  ทองตีบ
6. นางสาวอริยา  ธนูทอง
 
1. นางสาวจินตนา  ประสงค์ศิลป์
2. นางพัชรินทร์  สมพงษ์
3. นายสมเจตน์  อาจดวงดี
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พิมดี
2. เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ  มาอาษา
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วงศ์อ่อน
 
1. นายประไพย  สิงหพงศ์
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวณัฐภรณ์  วิเลศ
2. นางสาวสุธาวัลย์  ลักษณะจันทร์
3. นางสาวเกลวรินทร์  ประภาศรี
 
1. นายประไพย  สิงหพงศ์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ลิมปภาพันธุ์
2. เด็กหญิงอารยา  อัตสาร
3. เด็กหญิงอิศริญา  วงศ์พรหม
 
1. นางณีรนุช  อินตาพรหม
2. นางธนิษฐา  ดวงตาผา
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. นางสาวปัทมา  บ่อคำเกิด
2. นางสาวศุภิสรา  เชื้อศรีนนตรี
3. นายโรจนันท์  อ่อนบุญ
 
1. นายรุ่ง  งามวงศ์
2. นางเกศินี  วงษ์อุบล
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กหญิงกัลยา  ชาติดอน
2. นางสาวสุฤทัย  หมื่นสาย
3. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  นาเสงี่ยม
 
1. นางมลิวรรณ  ต้นพนม
2. นางเดือนเพ็ญ  อเนกะเวียง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกฤตพร  เพียอินทร์
2. นางสาวนิติยา  เกตุวงษา
3. นางสาวพัฒศิมล  พงศ์ษา
 
1. นางสุภาพร  พรรัชพล
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. นางสาวจิราพร  ชาวนา
2. นางสาววรัตติยาภรณ์  ศรีหลิ่ง
3. เด็กหญิงสุธาสินี  แสงเสนา
 
1. นางมลิวรรณ  ต้นพนม
2. นางเดือนเพ็ญ  อเนกะเวียง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกฤตยา  ไชยขันธ์
2. นางสาวกฤติญา  บุญมาก
3. นางสาวสุพัตรา  ศรีสว่าง
 
1. นางจันทร์งาม  แก้วมณี
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์กอง
2. นางสาวพิชาภรณ์  ศาลาดิน
3. เด็กหญิงอลิสา  จันทร์อินทร์
 
1. นางมลิวรรณ  ต้นพนม
2. นางเดือนเพ็ญ  อเนกะเวียง
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 1. นายภัคพล  มาตะยา
2. นายศรันย์  อินกง
3. นายศรายุธ  ลามัญ
 
1. นางจิราภรณ์  บุราณฤทธิ์
2. นางนิรมล  บาโลโย
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. เด็กหญิงศศิธร  สีหาราช
2. เด็กหญิงศิรินภา  หวันเสนา
3. เด็กหญิงอรญา  ม่วงเพชร
 
1. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
2. นางสาวพุทธชญานันท์  จันทร์โสม
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นางสาวขวัญนภา  เพ็งคุ่ย
2. นางสาวปิยะธิดา  โคตรติ
3. นายสุรพัฒน์  กันหามอม
 
1. นางจริยา  ญาณไพศาล
2. นางศิวาพร  พรหมอินทร์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงผกามาส  กันหาชิน
2. เด็กหญิงเกษนริน  คนฉลาด
 
1. นางศิริพร  วิศรี
2. นายสาธิต  วิศรี
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  จันทมาศ
2. เด็กหญิงชลลดา  คนขยัน
 
1. นางสาวฉัตรขวัญ  พยอม
2. นางศิริพร  วิศรี
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 1. นางสาวดุสิตา  มูลคำสุก
2. นายเกษม  ฉันทพัฒนธรรม
 
1. นายวิทยา  วงศ์กลาง
2. นางสาวสุรภา  สุโพธิ์แสน
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายศิริพัตร์  อัปการัตน์
2. เด็กชายสุทัศน์  ธาตุวิสัย
 
1. นายภพชนก  ทรัพย์ทิม
2. นายสุพรรณ  ศรีคำ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  หวังประโยชน์
2. นายวรุฒ  คานทอง
 
1. นายปรีชา  ดีนาง
2. นายวิทยา  เสนาเสถียร
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์ระวี  ทาอ่อน
2. เด็กหญิงสายป่าน  จิตปรารถ
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทะไทย
2. นายเริงศักดิ์  พนมพิพัฒน์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายกายสิทธิ์  คำภูมี
2. เด็กชายพงษ์ธวัตน์  ผาจวง
 
1. นายมาโนชณ์  โนนทิง
2. นายสนธยา  หมู่หัวนา
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 1. นายกฤษณะ  คุ้มบุญ
2. เด็กชายอดิศร  อ่างคำ
 
1. นายวสันต์  ทาสีลา
2. นางวิญญู  ขิปวัติ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นายสหรัฐ  บุญรอด
2. นายสุทธิพงษ์  นนตรี
 
1. นางทิพวัลย์  ไชยวาน
2. นางสุชีรา  สร้อยวงษา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นายฐิติพงษ์   อันภัย
2. นายธวัชชัย   พลยศ
 
1. นายวสันต์   แก้วแก่น
2. นางสาวเอมอร   วัฒนสุชาติ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  ระกิติ
2. นายอัครเดช  แก้วมณีโชติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  อันทะราสี
2. นายวิทยา  เสนาเสถียร
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  แก้วพรม
2. นายศุกล  พรมยาลี
3. นายอนวรรษ  เพียอินทร์
 
1. นางสมพร  โยวะบุตร
2. นายสุทธิพล  การดี
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกุลณัฐ  นนทะชัย
2. นางสาวชมพูนิกข์  ปรางทอง
 
1. นายกิตติศักดิ์  พยอม
2. นางสาวฉัตรขวัญ  พยอม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงธัญชนก  นิพพานนท์
 
1. นายอัครดนัย  อยู่ยงยุวัฒน์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวกาญจน์ตะวัน  มากขุนทด
 
1. นางนวลฉวี  อึ้งพรหมบัณฑิต
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงณิฏชากรณ์  นิ่มทวัฒน์
 
1. นางสาวพิมพ์มณี  หริตกุล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายกองพล  จุลพูล
 
1. นางนงพงา  กนกพินิต
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผาริโน
 
1. Mr.Craig  McCormick
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวอรอนงค์   โคตรวงจันทร์
 
1. นางสุรีย์รัตน์   คุ้มดี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  รุจนเวชช์
 
1. นางสาวรัศมี  สาระนันท์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายพีระะทัศน์  จิตรมณีวรรณ
 
1. นางสาวสุภาพร  พงษ์เมธา
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร   ศรีพรมทอง
2. เด็กหญิงฆฤณา  สิงห์คำป้อง
3. เด็กหญิงนรินทร  คำนอก
4. เด็กหญิงพีรกาญจน์   โพพิทูล
5. เด็กหญิงวรัชยา   เมฆคำรณ
 
1. นางวีรวรรณ  ชีพสุวรรณ
2. นางศรัณยา   ศรีพรมทอง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวกมลพัฒน์  แก้วอินทร์
2. นางสาวกานต์ธิดา   นนทบุตร
3. นางสาวยู  วงษ์ขุลี
4. นางสาวศิริเกตุ   นาคำมิน
5. นางสาวสมฤทัย   จันทร์ศรีเสาร์
 
1. นางวีรวรรณ  ชีพสุวรรณ
2. นางศรัณยา  ศรีพรมทอง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวนวลวรรณ  สิริสถิตย์
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีวงษ์ชัย
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงสุภัทรา   อินทรกมลชัย
 
1. นางสุนันทา   พานิชพงษ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 1. นางสาวกวินนา  ผลทิพย์
 
1. นางสาววนิดา  วิชาญศิริวัฒนะ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายเจษฎา  แสนศิลา
 
1. นางสุภาวดี  การะเกตุ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงผกาแก้ว   ภักดีราช
2. เด็กหญิงศิรินันท์   ช่วยแสง
 
1. นางวิลาสินี   พิทักษ์ชน
2. นางอัญชลี  เปรมโยธิน
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาววนิดา  เปรมปรีดิ์
2. นางสาวอสมา  เสียงเพราะ
 
1. นางวิลาสินี  พิทักษ์ชน
2. นางอัญชลี  เปรมโยธิน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงจุลดา  ทาแก้ว
2. เด็กหญิงทิตยา  ลิ้มวงษ์
3. เด็กหญิงปานกมล  โสวัน
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  คำภาษี
5. เด็กหญิงศุภาดา  ต้าวเต็ม
6. เด็กหญิงสุธิดา  สอนบุญ
7. เด็กหญิงสุภานัน  ทาแก้ว
8. เด็กหญิงอรกนก  ภักดีเหลา
 
1. นายจารุวัติ  บรรเลงรมย์
2. นายธรรมนูญ  พูลศิริ
3. นางประภาภรณ์  อนันตโสภณ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  ฉลูทอง
2. นางสาวกิติมา  สีพันนาม
3. นางสาวณัฐกานต์  ลาลุด
4. นางสาวประภัสสร  บุสุวะ
5. นางสาวพิสมัย  เลิศชนบท
6. นายราชภูมิ  ชุมพล
7. นางสาวอภิญญา  ขอนยาง
8. นางสาวอมรรัตน์  คะเนนอก
9. นางสาวอัจฉรา  ปลัดภูมี
10. นายเฉลิมพล  จันทะมา
 
1. นายคมกริช  สีหาทับ
2. นางสุพิน  วิวิจไชย
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวขจิตธรรม  อินทร์งาม
2. นางสาวดารารัตน์  ศรีมันตะ
3. นางสาวประภัสสร  ดุลย์ชูประภา
4. นางสาวมลฤดี  แสนพลี
5. นางสาวสุกัญญา  พิมพ์สาลี
 
1. นางชมนรินทร์  ไกรลาสบวร
2. นายเลิศศักดิ์  ถิรสถิตวงษ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกษมา   แก้วแก่น
2. เด็กหญิงจิราภา   คนหมั่น
3. เด็กหญิงสุพัตรา   เสนาคบุตร
 
1. นางสาววนิษา   พรมรินทร์
2. นางอรุณี   เอรินเดอร์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. นางสาวรุ้งผกา   ส่อนแก้ว
2. นางสาววิจิตรา   ประทุมเขต
3. นางสาวอรนุชา   พรมสิงห์
 
1. นางสุรีย์พร   ชัยกิจ
2. นางอรุณี   เอรินเดอร์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  ลีลาด
2. เด็กหญิงพิชญา  งามสง่า
3. เด็กหญิงสุมิกา  สีสมน้อย
 
1. นางสาวฐานพันธ์  พร้อมจิตต์
2. นางยุวดี  พิมพ์ปัจฉิม
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1. นางสาวนิตยา  สีคำ
2. นางสาวพรรธิภา  จันทร์อ่อน
3. นางสาวแพรวนภา  แก้วแก่น
 
1. นางสาวกัณทิมา  พนมสิงห์
2. นางนิวรรณ  พิมพ์ศรี
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  โสภา
2. เด็กชายวัชรวิทย์  โพธิ์มูล
 
1. นางกมัยธร  เหล่าพร
2. นางสาวอรัญญา  ภูพันดี
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายปรัชญา  เลิศประเสริฐ
 
1. นายเผชิญ  ศรีอุดม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงบุญญศิริ  สมณะ
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสว่าง
 
1. นางจันทร์ทิมา  สูงสุมาลย์
2. นางปริสา  วงศ์คำพระ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวชินรินทร์  ชัยศักกรีนนท์
 
1. นางปริสา  วงศ์คำพระ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  พิสถาน
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  จงรั้งกลาง
 
1. นางทัศนีย์  ชุละดี
2. นางสาวสกุลรัตน์  ลำมูล
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวศิรากร  วรศรีหา
 
1. นางนวลศรี  ศรีพลัง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   อำนวยการ
 
1. นางสาวเสาวภาคย์   เชื้อประทุม
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นางสาวเกษมณี  คุณยศยิ่ง
 
1. นางสาวมลฤดี  ทองไชย
 
152 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายอธิพัชร  โยธะพล
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายวัชรเกียรติ  โยธะพล
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวภัททิยา  พรมนิต
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายศรณ์รัก  นรบัติ
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิติยา  คูณเศษ
2. เด็กหญิงฐิติยา  สีกะแจะ
3. เด็กชายตะวัน  ทวีงาม
4. เด็กชายทวี  สีสุระ
5. นายธนพนธ์  แก้วประดิษฐ์
6. นางสาวธัญจิรา  บุญเผย
7. เด็กหญิงนริศรา  มะลิพลกัง
8. เด็กชายพงศกร  พระพล
9. นายพงศกร  ไชยโชค
10. เด็กหญิงพัชรี  แก้ววันทา
11. นายพีระพงษ์  หลงศาลา
12. นางสาวภัทรวรรณ  บุญหาร
13. นายมณเฑียร  ศรีภูธร
14. นางสาวรวิสรา  พลบูรณ์
15. นายรัฐธรรมนูญ  โคตรแสนลี
16. เด็กชายสถิตย์  อิ่มพูล
17. นางสาวสรินยา  คำสุข
18. นายสหภาพ  จันทรา
19. นายสหรัฐ  จันทรา
20. นายสัมฤทธิ์ชัย  ศรีสมพร
21. เด็กหญิงสุกานดา  ไชย์คิรินทร์
22. เด็กชายอธิชา  แก้ววรรณ์
23. เด็กหญิงอรกัญญา  บุญหาร
24. นายอัมฤทธิ์  สุวรักษ์
25. นายอาชา  นันทพล
26. เด็กหญิงเกตุวรินทร์  ยาวะระ
27. เด็กชายเกรียงไกร  ศรีบุญเรือง
28. นายเนติพงษ์  ร่มศรี
29. นางสาวเบญจวรรณ  กาลวิบูลย์
30. นางสาวแพรพร  ศรีอาษา
 
1. นายคำเขื่อน  อิ่มใจ
2. นางสาวนพารัตน์  ลอยสมิทธิ์
3. นายนำพงศ์  สุขสบาย
4. นางสาวนิศากร  วังคำ
5. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
6. นายลือชัย  ศรีกุลคร
7. นางสุดารัตน์  พันทะสี
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กชายปลายฟ้า  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นางมุกดา  แก้วกล้า
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กชายณัฐพล  ลาหิบ
 
1. นายสมัย  กุตระแสง
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. เด็กชายวัชชิระ  ชาญณรงค์
 
1. นางสกาวรัตน์   เขาวงศ์ทอง
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิตติยา    สุวรไตร
 
1. นางวีณภารัตน์   คงวารีทรัพฏ์
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ทองวิเศษ
 
1. นางนาถตะยา  จันทร์โพธิ์ศรี
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงจิรประภา  นาคำ
2. เด็กหญิงนฤมล  เจนทาง
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  สารงาม
 
1. นางสาวลักษณา  ยุทธรัตน์
2. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว
 
163 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  ศรีพลลา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันโททอง
 
1. นางถนอมจิตร  พิมพ์จำปา
2. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว
 
164 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภานัน  พรมวงษ์
2. เด็กชายอำพล  แสงเขียว
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วมณี
2. นางอภิชญา  ยะไวทย์
 
165 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กชายสมเดช  นวลศิริ
 
1. นายสมพงค์  คนขยัน
 
166 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กชายรัชนัย  แนวหาร
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ผุ้ประสงค์คราม
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
2. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
 
167 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1. นายอรรถพล  พรหมทา
2. เด็กหญิงอรัญญา  ประทุมสอน
 
1. นางจันทร์สุดา  โสดาดี
2. นางมาลัย  เทียมวงศ์
 
168 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  ศรีพลลา
2. เด็กชายชลธาร  พากุล
3. เด็กชายถวิล  สุวรรณแสง
4. เด็กชายปรีชา  แสนน่าน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขันโททอง
6. เด็กชายอธิวัฒน์  สีทองอ่อน
7. เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์จันทร์
 
1. นางสาวกานต์สินี  คำแข็งขวา
2. จ.ส.อ.นาวา  เพ็งวงษ์
3. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว
 
169 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1. เด็กชายชานนท์  มั่งมี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  พลศรีประดิษฐ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  ดอนคูณ
4. เด็กชายประหยัด  พงษ์ประเทศ
5. เด็กชายพงศกร  หงษ์แสน
6. เด็กชายพงศภัค  อนันเต่า
7. เด็กชายอุเทน  ศรีกระพา
 
1. นางจันทร์สุดา  โสดาดี
2. นางนิวรรณ  พิมพ์ศรี
3. นางมาลัย  เทียมวงศ์
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. นางสาวอนงค์นาถ  สุวรรณบุตร
 
1. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กชายประพันธ์  สามา
 
1. นางรับขวัญ  ดอกไม้
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. นางสาวลลิตา  แสนศิลา
 
1. นางพจนีย์  อัตรสาร
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 94.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. นายพงษ์ศิริ  เจตบุตร
 
1. นายปิยะพงษ์  สีหราช
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 1. เด็กชายอมรเทพ  กาฬพัฒน์
 
1. นายณัฏฐกิจ  จันทร์ทร
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายรัชชานนท์   ภาโนมัย
 
1. นายสมมาตร   คำเพิ่มพูล
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธิวาภรณ์  จูประวัติ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  พรมไพสน
3. เด็กหญิงรัชนีกมล  จุลบท
4. เด็กหญิงวิภาพร  หล้าศักดิ์
5. เด็กหญิงสิริพิชญ์ชนก  สอนสุภาพ
 
1. นางจรรยา  จำนงนิจ
2. นางนัยรัตน์  รุจิราศรีรัตน์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา 1. นางสาวอาภรณ์เพชร  เวฬุนารักษ์
 
1. นางสาวพนิดา  เศษวรรณโคตร
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยมนตรี
 
1. นายชาญสมุทร  ชาญเชี่ยว
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรษา  บุญเพ็ง
 
1. นางอภิชญา  ยะไวทย์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กหญิงกรวินทร์  แสนแก้วเฮือง
2. เด็กหญิงณหทัย  วรรณสุคนธ์
3. เด็กหญิงธัญพร  คำเกลี้ยง
4. เด็กหญิงปนิดา  ลุนอินทร์
5. เด็กชายปรมัตถ์  นิยมชัย
6. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ดีสวน
7. เด็กหญิงรุจิรา  จำเริญภัก
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
2. นางพัชรี  อุปพระจันทร์
3. นายสมพงค์  คนขยัน
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญภูมิ
2. เด็กหญิงเกตุวดี  โพธิ์แก้ว
3. นางสาวแอมแมรี่  เจเฮลเลนส์
 
1. นางมลิวรรณ  ต้นพนม
2. นางเกวลี  พงศ์จันทร์
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. เด็กชายพินิต  ภูจอมเดือน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์สามารถ
3. เด็กชายสถิตย์  แก้วคำ
 
1. นางกนกศศิวรรณ  บุญก้านตง
2. นายสมเกียรติ   ไสยเลิศ
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันดา
2. เด็กชายวิเชียร  สุราช
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปานิเสน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วมณี
2. นางอภิชญา  ยะไวทย์
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กชายชัยวัตร  สุบงกช
2. เด็กชายรัชนัย  แนวหาญ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  โสดาล้วน
 
1. นางสาวกัลยา  นารถภักดี
2. นางสุรีย์รักษ์  พรศักดา
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 1. นางสาวจิตรลดา  สีเชียงหวาง
2. นายณัฐภัทร  อ่อนชาติ
3. เด็กหญิงวิลัยพร  วงษ์จุ่น
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้วมณี
2. นางอภิชญา  ยะไวทย์
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มหาอำมาตย์
2. เด็กชายณัฐพล  สีสมบัติ
3. เด็กชายนพพร  ไชยผาบ
 
1. นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข์
2. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ดอนหลัก
2. เด็กชายนิติธร  หน่อพงษ์
3. เด็กชายเฉลิม  อิทธิจันทร์
 
1. นางสาวดาวเรือง  ธิสารสังข์
2. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก่นพุทธ์
2. เด็กชายปริญญา  โคตรโสภา
 
1. นางสาวกัลยา  นารถภักดี
2. นางสุรีย์รักษ์  พรศักดา
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประทุมทอง
2. เด็กชายเพชรภัทร  ทิพวัจนา
 
1. นายปิยะพงษ์  สีหราช
2. นางสมพร  โยวะบุตร
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสามพร้าววิทยา 1. เด็กชายปรีชา  แสนน่าน
2. เด็กชายอธิวัฒน์  สีทองอ่อน
3. เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์จันทร์
 
1. นางพวงแก้ว  โคตรมณ๊
2. นางสุรีย์พร  สารีแก้ว
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขวาลำธาร
2. เด็กชายกำธร  ม่านกระโทก
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชนะชัย
 
1. นางกนกศศิวรรณ  บุญก้านตง
2. นายอุทัย  บุพิ
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ศิริธร
2. เด็กชายศุภโชค  ยะกิจ
3. เด็กชายสุริยา  ยศศิริ
 
1. นางกนกศศิวรรณ  บุญก้านตง
2. นายวิเชียร  นามวงศ์