สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อุดรพิทยานุกูล 33 12 9 54 57 9 2 3 68
2 สตรีราชินูทิศ 30 21 12 63 65 14 5 2 84
3 เพ็ญพิทยาคม 20 13 7 40 41 14 12 6 67
4 ประจักษ์ศิลปาคาร 10 12 4 26 29 6 7 5 42
5 สุมเส้าพิทยาคาร 10 6 4 20 25 11 4 6 40
6 อุดรพัฒนาการ 8 11 10 29 27 14 5 4 46
7 โนนสูงพิทยาคาร 6 4 5 15 17 12 6 2 35
8 อุดรธรรมานุสรณ์ 5 2 5 12 18 7 10 8 35
9 หนองยางชุมพิทยาคม 4 3 7 14 23 8 4 10 35
10 ราชินูทิศ 2 4 2 5 11 14 4 2 0 20
11 หนองวัวซอพิทยาคม 3 3 5 11 21 19 8 5 48
12 มารีย์พิทักษ์อุดรธานี 3 3 5 11 12 3 2 4 17
13 มัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 3 3 2 8 14 7 3 6 24
14 จอมศรีพิทยาคาร 3 2 2 7 13 5 10 11 28
15 บ้านหมากแข้ง 3 0 2 5 7 4 4 1 15
16 เซนต์เมรี่ 2 14 6 22 23 16 0 3 39
17 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 2 4 1 7 16 5 2 5 23
18 สามพร้าววิทยา 2 2 2 6 10 3 1 2 14
19 อุดรพิทยานุกูล 2 2 1 0 3 4 3 2 0 9
20 ดอนบอสโกวิทยา 1 6 6 13 12 4 3 2 19
21 สร้างคอมวิทยา 1 3 8 12 16 14 11 9 41
22 แสงอร่ามพิทยาคม 1 1 1 3 7 3 2 2 12
23 ธาตุโพนทองวิทยาคม 1 0 2 3 8 5 6 6 19
24 เทพนุสรณ์ 0 3 1 4 3 12 11 13 26
25 เชียงพังพัฒนวิช 0 2 2 4 11 4 1 2 16
26 นิคมสงเคราะห์วิทยา 0 2 1 3 5 1 4 1 10
27 เชียงหวางพิทยาคาร 0 1 2 3 6 1 3 1 10
28 อุดรพัฒนศึกษา 0 1 0 1 5 4 2 0 11
29 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 0 1 0 1 4 4 3 2 11
30 เทศบาล 3 0 1 0 1 1 0 0 0 1
31 คุณากรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
32 พิชญบัณฑิต 2 0 0 0 0 1 2 2 3 5
33 อุดรธานีพิทยาคม 0 0 0 0 1 2 0 3 3
34 อุดรวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
35 อุดรคริสเตียนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 เทศบาล 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 157 139 117 413 517 222 138 128 877