สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีราชินูทิศ 65 14 5 2 84
2 อุดรพิทยานุกูล 57 9 2 3 68
3 เพ็ญพิทยาคม 41 14 12 6 67
4 ประจักษ์ศิลปาคาร 29 6 7 5 42
5 อุดรพัฒนาการ 27 14 5 4 46
6 สุมเส้าพิทยาคาร 25 11 4 6 40
7 เซนต์เมรี่ 23 16 0 3 39
8 หนองยางชุมพิทยาคม 23 8 4 10 35
9 หนองวัวซอพิทยาคม 21 19 8 5 48
10 อุดรธรรมานุสรณ์ 18 7 10 8 35
11 โนนสูงพิทยาคาร 17 12 6 2 35
12 สร้างคอมวิทยา 16 14 11 9 41
13 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 16 5 2 5 23
14 มัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 14 7 3 6 24
15 ราชินูทิศ 2 14 4 2 0 20
16 จอมศรีพิทยาคาร 13 5 10 11 28
17 ดอนบอสโกวิทยา 12 4 3 2 19
18 มารีย์พิทักษ์อุดรธานี 12 3 2 4 17
19 เชียงพังพัฒนวิช 11 4 1 2 16
20 สามพร้าววิทยา 10 3 1 2 14
21 ธาตุโพนทองวิทยาคม 8 5 6 6 19
22 บ้านหมากแข้ง 7 4 4 1 15
23 แสงอร่ามพิทยาคม 7 3 2 2 12
24 เชียงหวางพิทยาคาร 6 1 3 1 10
25 อุดรพัฒนศึกษา 5 4 2 0 11
26 นิคมสงเคราะห์วิทยา 5 1 4 1 10
27 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 4 4 3 2 11
28 อุดรพิทยานุกูล 2 4 3 2 0 9
29 เทพนุสรณ์ 3 12 11 13 26
30 พิชญบัณฑิต 2 1 2 2 3 5
31 อุดรธานีพิทยาคม 1 2 0 3 3
32 คุณากรณ์ 1 0 0 1 1
33 เทศบาล 3 1 0 0 0 1
34 อุดรวิทยา 0 2 1 0 3
35 อุดรคริสเตียนศึกษา 0 0 0 0 0
36 เทศบาล 7 0 0 0 0 0
รวม 517 222 138 128 1,005