สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีราชินูทิศ 65 14 5 2 84
2 อุดรพิทยานุกูล 54 9 2 3 65
3 เพ็ญพิทยาคม 42 14 12 6 68
4 อุดรธรรมานุสรณ์ 30 7 10 8 47
5 ประจักษ์ศิลปาคาร 29 6 7 5 42
6 อุดรพัฒนาการ 27 13 5 4 45
7 สุมเส้าพิทยาคาร 26 11 4 6 41
8 ราชินูทิศ 2 24 4 2 0 30
9 เซนต์เมรี่ 23 16 0 3 39
10 หนองยางชุมพิทยาคม 23 8 4 10 35
11 สามพร้าววิทยา 23 4 1 2 28
12 หนองวัวซอพิทยาคม 21 19 8 5 48
13 ธาตุโพนทองวิทยาคม 20 5 6 6 31
14 สร้างคอมวิทยา 19 14 11 9 44
15 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 16 5 2 5 23
16 โนนสูงพิทยาคาร 15 12 6 2 33
17 เชียงพังพัฒนวิช 15 4 1 2 20
18 มัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 14 7 3 6 24
19 จอมศรีพิทยาคาร 13 5 10 11 28
20 ดอนบอสโกวิทยา 12 4 3 2 19
21 มารีย์พิทักษ์อุดรธานี 12 3 2 4 17
22 บ้านหมากแข้ง 7 4 4 1 15
23 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 6 5 3 2 14
24 อุดรพัฒนศึกษา 6 4 2 0 12
25 แสงอร่ามพิทยาคม 6 3 2 2 11
26 เชียงหวางพิทยาคาร 6 1 3 1 10
27 อุดรธานีพิทยาคม 5 2 0 3 7
28 นิคมสงเคราะห์วิทยา 5 1 4 1 10
29 อุดรพิทยานุกูล 2 4 3 2 0 9
30 เทพนุสรณ์ 3 12 11 13 26
31 พิชญบัณฑิต 2 1 2 2 3 5
32 คุณากรณ์ 1 0 0 1 1
33 เทศบาล 3 1 0 0 0 1
34 อุดรวิทยา 0 2 1 0 3
35 อุดรคริสเตียนศึกษา 0 0 0 0 0
36 เทศบาล 7 0 0 0 0 0
รวม 574 223 138 128 1,063