หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวาสนา จุฑานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
2 นางสาวแววตา ตันเทอดทิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
3 นางศิริภรณ์ วรรณิสสร ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
4 นางสมปราถนา ธีระพงษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
5 นางนภาภรณ์ พาดี ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
6 นางสุภาพร ปราบพาล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
7 นางสาวสมพิศ ชินภักดี ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
8 นางอนามิกา อุตรนคร ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
9 นางสาวสุภาวดี ลุนไชยภา ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
10 นางหทัยรัตน์ ชัยจันทร์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
11 นางสาวพวงเพชร นาเมืองรักษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
12 นางสาวปุณณภา บุดดาวงษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
13 นายกฤษฎา ศักดิ์สิทธิการ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
14 นางสาวสมลักษณ์ เทศประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
15 นางสาวนาฏฤดี ศรีวรกุล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
16 นางนภาพร วิชัยพล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
17 นางสิริพรพรรณ จิตรานุกูล พนักงานราชการ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
18 นางจิรารัตน์ ไตรยางค์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
19 นายวีรยุทธ สาขามุละ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
20 นางอุไร บุปผามาลา ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
21 นายจักรพงษ์ ไชยพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
22 นางสาววนัสนันท์ ดอนหมื่นศรี ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
23 นางจินตนา พึ่งย้อย ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
24 นางพัชราภรณ์ บุราณรักษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
25 นางสาวมารศรี แสนก่ำ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
26 นางฉวีวรรณ แสงรัตน์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
27 นางสาวขนิษฐา จันทะไทย ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
28 นายวิรศักดิ์ ประจันตะเสน ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
29 นายเริงศักดิ์ พนมพิพัฒน์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
30 นางอรนิตย์ นาตา ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
31 นางวาระดี ศรีบัวเทพ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
32 นางดวงสมร ชัยมูล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
33 นางสาวหรรษา ด่านกุล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
34 นางปทุมพร ศิริวัฒนกุล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
35 นางสาวสุวรรณา กิตติศรีอนันต์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
36 นายปริญญา ตุงคะสมิต ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
37 นางกุหลาบ สุขเกษม ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
38 นางสาวดวงสมร ชัยมูล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
39 นายจิตติศักดิ์ ใจไวย์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
40 นายชัยยงค์ วลัญชพฤกษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
41 นางจิรารัตน์ ไตรยางค์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
42 นายอดิศักดิ์ นาถธีระพงษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
43 นางระพีพร เศวตวงษ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
44 นางสาวบุปผมาศ นันทโพธิเดช ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
45 นายสิริพรชัย สิทธิภาพธนยศ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
46 นางปิยะพร สิงห์สาธร ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
47 นางสุมาลี วงษ์ธรรม ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
48 นายสันติ นวลผ่อง ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
49 นายวิชัย สิงห์สัตย์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
50 นายชอบ ปราบพาล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
51 นายสมชาย พัฒน์ชนะ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
52 นายศุภชัย บ่อคำเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
53 นายชัยพล พิมพา ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
54 นางสุจินดา สระคูพันธ์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
55 นางพัชรินทร์ โพธิผล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
56 นายรุจรัตน์ วงศ์คำช้าง ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
57 นางสาวสุภาพร โยธากุล พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
58 นายทองใบ อินทร์อุดม ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
59 นายวิเชษฐ์ ท่าช่วงทำเล ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
60 นายวีระชน ผดุงกิจนิรันดร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
61 นายนพพร หิรัญมาพร ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
62 นางสาวพนิดา กวยตะเกตุ พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
63 นายภานุวัฒน์ พันชนกกุล พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
64 นางจันทร์เพ็ญ ดำดา พนักงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
65 นางสาวนราพร อาชนะชัย ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
66 นายสุจินต์ ขาวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ผู้อำนวยการศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
67 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม.20
68 นายคำจันทร์ รัตนอุปการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม.20
69 นางนวลอนงค์ สุวัฒนพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม.20
70 นายชูวิทย์ สิงห์โท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม.20
71 นายภูริพัฒน์ ชาวเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา สพม.20
72 นายบรรจบ พรหมถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
73 นางธัญพร ธนชาญเชาวน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
74 นายประวิทย์ จันดาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
75 นายไมตรี คำพิมาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
76 นายธนบดี นันทะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
77 นางกษมา ตราชู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
78 นางนีรนุช ชามน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
79 นางมาลีนี ผลประเสริฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
80 นางสาวบุญปลูก สิทธิไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
81 นางพรพิมล ชินภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
82 นายมงคล มาเวียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
83 นายสุรพล ผลประเสริฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
84 นายศักดา จำปาหอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
85 ว่าที่ ร.ต.พินิจ นามบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
86 นายเสถียร เที่ยงธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
87 นางเกศรี วิวัฒนปฐพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
88 นายมนิต อินทะชุบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
89 ว่าที่ ร.ต.มณเฑียร น้อยบุดดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
90 นายวิเชียร กู่แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
91 นายบัณฑิต ไชยวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
92 นายอาคม สัตถาผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
93 นางเนตรทราย จำรัสแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ที่ปรึกษาและประสานงาน ประจำศูนย์แข่งขัน
94 นายวันชัย วิเศษโพธิศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
95 ผอ.ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
96 นายสุรศักดิ์ ใหญ่โสมานั รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
97 นางสาวเสาวนิตย์ สนิทชน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
98 นายสัมฤทธิ์ อาจอำนวย ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
99 นางสาวพรทิพย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
100 นายกู้เกียรติ ไชยที ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
101 นางพิมลรัตน์ สุวรรณ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
102 นางตรองเตือน พิมพ์พรรค์ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
103 นายประวิทย์ สุทธิบุญ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
104 นางจันทร์สุดา สังขวาสี ครู ร.ร.อุดรพิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
105 นางรัศมี มานะ ครู ร.ร.สตรีราชินูทิศ คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
106 นางสุภารมย์ นกอยู่ ครู ร.ร.ประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
107 นายเดชา วงศ์คำพระ ครู ร.ร.โนนสูงพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
108 นายอดิเรก ไชยสาส์น ครู ร.ร.อุดรธรรมานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
109 นางจิราวัลย์ สุทธิวรรณา ครู ร.ร.อุดรพัฒนาการ คณะกรรมการอำนวยการและที่ปรึกษา ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
110 นายประเสริฐ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
111 นางสุพิมาน ไม้เจริญ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
112 นายรอดทะศิลป์ เจริญไชย ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
113 นางนาริสา เจิมขุนทด ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
114 นายธนพล พรหมราช ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
115 นางดวงเดือน มงคลเคหา ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
116 นางนิรมล บาโลโย ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
117 นางปานทอง ธนูรัตน์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
118 นางสาววิยะดา ศิริกุล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
119 นายสุรสิทธิ์ ชารีกัน ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
120 นายพรชัย หรูปานวงษ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
121 นายเทพนม ศิรินคร ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
122 นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้ว ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
123 นางจิราภรณ์ บุราณฤทธิ์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
124 นางสาวภัทราพร ใบลาศ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
125 นางศศิประไพ ภิเศก ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
126 นายยุทธพงษ์ ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
127 นางประภัสสร ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
128 นางกัญญณัช ลิ้มโชติการ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
129 นายพงศ์ธวัช เลขาวิจิตร ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
130 นางสาวพันทิพา ลุนบุตร ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
131 นายนฤพล จันทู ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
132 นายสุรศักดิ์ พันธ์คำ พนักงานราชการ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
133 นายสุริยะ วิชัยพล ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
134 นางสาวอรุณ บริบูรณ์ ครูธุรการ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
135 นายธนยศ ลิ้มโชติการ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
136 นางศรินยา เสนาไชย ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
137 นางสำรวย ศิลา ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
138 นางศิรินารถ คีรีวงก์ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
139 นางอาจรีย์ อินทรประเสริฐ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
140 นายสุรวัตร คำพรมมาภิรักษ์ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
141 นางปาริชาติ เสนาไชย ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
142 นางอัมพร จันทนาสกุล ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
143 นางจารุณี บุญทองดี ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
144 นางวราภรณ์ ปานอ่อน ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
145 นายสุริยน สำมะโย ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
146 นางปรัศนา ดรครชุม ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
147 นางเดือนฉาย สิทธิบูรณ์ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
148 นางอุทัย พันอินากูล ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
149 นางสันทนา อินมะโรง ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
150 นางดวงมณี วรรณสุทธิ์ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
151 นางศิริวรรณ ประวันทา ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
152 นายโสภณ เจริญคุณวิวัฏ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
153 นางยุพา สาฆ้อง ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
154 นายวิทยา วงศ์กลาง ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
155 นางยุภาวดี กาหาวงศ์ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
156 นายรัญจวน จันทะพล ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
157 นายศักดา กาหาวงศ์ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
158 นายชาติชาย กิ่งมิ่งแฮ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
159 นางทิพปภา กิ่งมิ่งแฮ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
160 นายทวีทรัพย์ ชื่นตา ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
161 ว่าที่ ร.ต.ไสว ศิริรัตนพงษ์ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
162 นางสาวสุรภา สุโพธิ์แสน ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
163 นางสาวจามจุรี ไชยกิจ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
164 นายพงษ์ศักดิ์ นิลเกษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
165 นางสาววิภาวรรณ ไชยบุปผา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
166 นางสาวสุภาวิณี เต้จั้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
167 นางบุญน้อม พลชารี ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
168 นางณัฐการ โคตรลาคำ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
169 นางทิพากร พิเคราะห์แนะ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
170 นายกาวิน กาญจนบุระ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
171 นายจักรพงษ์ มาลาศิลป์ ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
172 นายชาญชัย เวียนเตียน ครูร.ร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ศูนย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
173 นายสันติ นวลผ่อง ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ประมวลผล
174 นายเริงศักดิ์ พนมพิพัฒน์ ครู โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ประมวลผล
175 นายเอกลักษณ์ วงศ์ดี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ประมวลผล
176 นายคุณธน ตังสมบูรณ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ประมวลผล
177 นางสาวชื่นสุคนธ์ เอนกประเสริฐ ครูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ผู้ประสานงานเว็บไซต์ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
178 นายจรัสธชัย เสืกภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ ๒ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
179 นายสมพงค์ คนขยัน ครู โรงเรียนราชินูทิศ ๒ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
180 นายธีระพัฒน์ สิมมา ครู โรงเรียนราชินูทิศ ๒ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
181 นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์ ครู โรงเรียนราชินูทิศ ๒ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
182 จ่าสิบตรีอัครเดช วุฒิเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชินูทิศ ๒ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
183 นางมลิวรรณ ต้นพนม ครู โรงเรียนราชินูทิศ ๒ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
184 นางเดือนเพ็ญ อเนกะเวียง ครู โรงเรียนราชินูทิศ ๒ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
185 นางพัชรี อุปพระจันทร์ ครู โรงเรียนราชินูทิศ ๒ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
186 นายอนันตศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
187 นางสุรีย์รักษ์ พรศักดา ครู โรงเรียนราชินูทิศ ๒ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
188 นางสาวกัลยา นารถภักดี ครู โรงเรียนราชินูทิศ ๒ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
189 นายสุขศิริ มูลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
190 นายสุพจน์ สรรพการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพร้าววิทยา คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
191 นางสาวดาวเรือง ธิสารสังข์ ครู โรงเรียนราชินูทิศ ๒ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
192 นางรานี แก่นดี ครู โรงเรียนราชินูทิศ ๒ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
193 นางนงลักษณ์ เศวตวงษ์ ครู โรงเรียนราชินูทิศ ๒ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
194 นายอานน รักการ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
195 นางสาวประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติ ครู โรงเรียนราชินูทิศ ๒ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม
196 นางสาวบุญรัฐ แย้มสาลี ครู โรงเรียนราชินูทิศ ๒ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ศูนย์การจัดการเรียนร่วม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]