หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-udn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางชูพักตร์ ชำนาญสารโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ2กรรมการ
3. นางสาวสุพักตร์ษา มุกดาม่วงโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
4. นางลาวัลย์ พุ่มแจ้โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางยุพคิน ไชยรบโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางบัวบาน อินทรสงเคราะห์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางพิศภรณ์ ไพเราะโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางสกาวรัตน์ เขาวงศ์ทองโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางอมรฤทธิ์ แฝงทรัพย์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางสกุลรัตน์ อยู่ยงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเสาวคนธ์ แก้วสุดโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสญชัย อันภักดีโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพิชญา นาไฮโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นางสาววารีรัตน์ ทองดีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางพรวิภา ทองการะสงค์โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวนพมาศ ตรีกุลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางอรุณี เอรินเตอร์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสมธิดา กิตติสวัสดิ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาววนิดา ศรีบุญพิมพ์สวยโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางดามพวรรณ จันทมาลาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกวีวรรณ ฤทธิ์เทพโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุริย์พร ชัยกิจโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
4. นางหนูนาถ พลนิโคตรโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรัช ป้องพาลโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวพวงพยอม ศรีหาบัติโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ไหลหาโคตรโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ไชยเทพโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
4. นางสัจจา ภูพลพันโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ กองแก้วโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
6. นางแพรวพรรณ จันทร์แดงโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ตั้งอยู่ศิริโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางวิยดา ลุมภักดีโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
3. นางวรกุล ฉิมนันท์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวทันสมัย เสียงล้ำโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ พัฒนชัยโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
6. นางสินินาฏ นิวาสะวัตโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวประทุม การรักเรียนโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางสมานจิต พิพัฒน์วัชราโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางสาวทันสมัย เสียงล้ำโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ทองทวีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ นามอาษาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสุปราณี นนฤาชาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางไพจิตร อินรัสพงศ์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
3. นางศุภิญญา ประทุมศาลาโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางศรีประไพร ศิริจันทร์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นางสะอาด สิงนาคโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายประสาน โคกคานโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ พรหมมาโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นางประภา แซ่ตั้งโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางสุทธิดา ราชฤทธิ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวงามจิต พรรณวิเชียรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ภูขยันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารรองประธานกรรมการ
3. นางใจชื่น ไกรเพชรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางนวลใย สุกัลป์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เป้าป่าเถื่อนโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมโภชน์ มะลิวัลย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางโอเรส กันเมล์โรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร อินทะเสนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางปวิตา ไชยมาตย์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางชอุ่ม พรหมแสงโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางมยุรี คำมูลโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางพิราวรรณ แข่งเพ็ญแขโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา จำนงนิจโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางเกษณี ลาภภากรโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นางไกรสร สีมืดโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางยุพา ภาคำโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางปริสา วงษ์คำพรโรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางปวีญาภร กวีกุลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางวรารัตน์ สมโชคโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นางปภิชญา ค้าขายโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางมยุรี คำมูลโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางพิราวรรณ แข่งเพ็ญแขโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา จำนงนิจโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางเกษณี ลาภภากรโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นางไกรสร สีมืดโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางยุพา ภาคำโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางปริสา วงษ์คำพรโรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางปวีญาภร กวีกุลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางวรารัตน์ สมโชคโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นางปภิชญา ค้าขายโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวพานทิพย์ อัมพันธ์จันทร์โีรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
2. นางนันทนา เทนอิสระโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางพิไลวรรณ สถิตย์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางวิภา เมืองมิ่งโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางสาวอาริตา แตงดีโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
6. นางสุรีรัตน์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
7. นางพิสมัย เจริญรักษ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ตะไก่แก้วโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
2. นางพรพรรณ รื่นเริงโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางสาวศิริมา พูนศรีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวประเพ็ญ ดอนสมพงษ์โรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นายสุภกิจ กลางนอกโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
6. นางสุดสวาท มหาพรหมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสรัญญา เชื้อขาวพิมพ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นายเกรียงไกร พัสดรโรงเรียนเซนต์เมรี่กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายไพรรอด ศิริจันทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางละไม ตะไก่แก้วโรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายประวิทย์ มิ่งขวัญโรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ จวนสางโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานีกรรมการ
5. นางสาวสุรภี คำมีครโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
6. นางอ้อมอุษา สุ่มมาตย์โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีดัสกร ชุมปัญญาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
8. นางสาวบุปผมาศ นันทโพธิเดชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
9. นายชัชวาลย์ กิตติฉัตรกุลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
10. นางสุภาพร จรูญพงษ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
11. นางวัชฉวรา หีบแก้วโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
12. นางสุภาภรณ์ โรมเมืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
13. นางละอองดาว เพ็งสาโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายนคร เนตรวงศ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางบุษบัน งามดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นายภราดล ศรีบุญเรืองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางจันทิมา บุญบูรณรุ่งเรืองโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางทิพากร พิเคราะห์แนะโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
6. นายสมมาตร เป้าป่าเถื่อนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสมศรี ท่าช่วงทำเลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
8. นายโกมินทร์ มงคลสิริสมบัติโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสุภาพร จรูญพงษ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
10. นายวินัย ศรีดาญาโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
11. นายคำสา สุโพธิ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
12. นางสาวสุภรัตน์ เครือสุคนธ์โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
13. นายทองเยี่ยม อุไรโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณา กิตติศรีอนันต์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางศุวิภา ดั้งชารีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงสมร ชัยมูลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางบุญธิดา ร่มสุขโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางจิรารัตน์ ไตรยางค์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสุมาลี วงษ์ธรรมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นางพัชรินทร์ ดอนสมพงษ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
8. นางนิภาภัทร สาระคำโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
9. นางปัทมา ศรีวิไลโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
10. นางสาวฐิติพร นามมาตโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
11. นางจันทร์เพ็ญ ดำดาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
12. นายชวาลวัต เทศศรีเมืองโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไพรัตน์ เทนอิสระโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายชัยยงค์ วลัญชพฤกษ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายภาสกร กลิ่นมาลีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายสมชาย พัฒน์ชนะโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวพาลินทร์ พรหมเศรษฐาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นายกำชัย ยอดแก้วโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. นายปรารถนา เพชรฤทธิ์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
8. นายไพบูลย์ แสงศิลาโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวสิริพงษ์ พิจารณ์จันทร์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
10. นางสาวสุภารัตน์ ไชยธงรัตน์โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวมารศรี แสนก่ำโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายจันโสม สิงนาคโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาลัย ชัยสงค์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย วงษ์วิลาศโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวพัฒนี พันธผลโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเทพ แพทย์จันลาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นางนรัญญา ไชยราชโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
7. นางรัตนา จันทร์กองโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
8. นางสาวดวงสมร กองมูลโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
9. นายธนัติพงษ์ กิจนุกรโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
10. นางหทัยรัตน์ ชัยจันทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางกชพร กลิ่นมาลีโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายทองใบ อินทร์อุดมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร พละกรตโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นายธีระวัฒน์ สุวรรณวาปีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ กระตารัตน์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
6. นายศรายุทธ วุฒิเสนโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
7. นายอัครเดช สมศิลาโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
8. นางบุกาณิ พิมพ์เหมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
9. นายอำพันธ์ วันธงไชยโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
10. นางนิวรรณ พิมพ์ศรีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
11. นางพัชราภรณ์ บุราณรักษ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
12. นางดรุณี รักเกียรติวินัยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร คูหาทองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพนิตพร สลาฟเตอร์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสินีนาฏ วรกิจเกษมสกุลโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ สกุณีโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิวรณ์ พิมพ์ศรีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นายมนตรี พุทธรักษาโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
7. นางศิริกุล พลบูรณ์โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
8. นางนงเยาว์ พลเวียงโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
9. นายพิเชษฐ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
10. นายสมจิต จันทร์เพ็งโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชนี องค์ตระกูลอารีโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายวิทยา โรมาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปุณณภา บุดดาวงษ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางนัฏฐกานต์ ดวงพรโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา แสวงผลโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นางสาวศรีสมร ธวัชเมธีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
7. นางอภิชญา ยะไวทย์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศิริพรรณ ศรีวรรณวงษ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
9. นายอรุโนทัย เพ็งแสงสีโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
10. นางธัญพร รัตนะธัญโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
11. นายศราวุธ ลาบัวใหญ่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางปราณี ทิวะทรัพย์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ปราบพาลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายสุพรรณ สุขรมย์โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฐจิรัช ภูมิมะลาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางวัจนี พงษ์พัฒนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา สิงห์บุราณโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวหรรษา ด่านกุลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวพัชรินทร์ สงครามศรีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
9. นางกิติยา แสงซ้ายโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวนงนุช มาบุตรโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ พงษ์เมธาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐริณีย์ ศิริมงคลโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอนุสรา พลหารโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นางประทีป ชุดชนบทโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจุฑาทิพย์ นามสีฐานโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นางวราภรณ์ มาตราชโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
8. นางสาวจิรัชญา มังคะรัตน์โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
9. นางอัญชุลี สนิทภักดีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสหัสชัย ถมยาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธา สกุลคูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตนา พูลทรัพย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวสุรัส ง้วนพันธุ์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
5. นางวราภรณ์ เถื่อนโทสารโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพรทิวา แต๊ะเฮงโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนริสรา โคตรทองโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
8. นางนิวรรณ พิมพ์ศรีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
9. นางสงวน สงทุ่งโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิยม อ่อนสวัสดิ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา สระคูพันธ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายประวัติ อดุลสุทธานนท์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายนิรัญ สุภาผลโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมะลิวรรณ ตันเจียงโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
6. นายศราวุฒิ สุริยาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
7. นายวิรศักดิ์ ประจันตะเสนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ลาบัวใหญ่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ วรรณกุลโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ กรรมการ
3. นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ลาบัวใหญ่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
2. นายนครา ด้วงแพโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ กรรมการ
3. นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ วงษ์คำช้างโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางปราณี ไชยสุวรรณโรงเรียนสร้างคอมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบำรุง ศรีษะภูมิโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นายดรุณนิรุตน์ ศักดิ์อุบลโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารกรรมการ
5. นางกุศล ด้วงสดุดีโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอดิเรก ไชยสาส์นโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีภรณ์ นิลกำเนิดโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชรองประธานกรรมการ
3. นายสุวัตต์ หงษ์กัณหาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางอรวิชญ์ พลหล้าโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
5. นางผ่องศรี มาตย์นอกโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวเรวดี จันทร์กองโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายประจวบ พุกาธรโรงเรียนสามพร้าววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุนันทา เหมวงษ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางสาวดาวเรือง ธิสารสังข์โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 2กรรมการ
5. นางสาวรัศมี มานะโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุรางค์ หลงกุลโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร อาจอำนวยโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศุภารมย์ นกอยู่โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางสาวพอดี สมสะอื้นโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางจรัสพร นาวานภากุลโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นางชนากานต์ บัวพิศโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ นาคคงโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายมงคลธร เดชบุญโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นางวันทะนี ทองวิเศษโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
5. นายกีรติ กันตงโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางนัยรัตน์ รุจิราศรีรัตน์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา แจ่มพงศ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายศรายุทธ สินธุพันธ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางสายสวาท สุวรรณชัยรบโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางนางจิราวัลย์ สุทธิวรรณาโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ จันทร์เขียวโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางชนิภา ลายแก้วโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางพรศิริ นิลฉวีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานีกรรมการ
5. นางไพฑูรย์ กวนหลวงโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดรุณี จันทร์สุวรรณโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ สำมะโยโรงเรียนอุดรพัฒนาการรองประธานกรรมการ
3. นางวิมล สุทธิบริบาลโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางมนรัตน์ สมสุขโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุทินา ขินานาโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจันทร์สุดา สังขวาสีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวองุ่น ตรีวรเวทย์โรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางพัชรา สุดชาหาโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนี โพธิ์จันทร์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
5. นางมาลัย เทียมวงศ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจันทร์สุดา โสดาดีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมานัดดา สมหวังโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางปัทมากร ปณะราชโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งรัศมี เทกมลโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร เพ็งวงษ์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ไสยเลิศโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมสนุก จวนสางโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นางรานี แก่นดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 2กรรมการ
4. นางพิศวาส หนูมอโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางปาริฉัตร บุญมาตุ่นโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางประไพ เหรียญณรงค์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางอรพินทร์ พระเอกโรงเรียนอุดรพัฒนาการรองประธานกรรมการ
3. นางพิชชุดา คทาเหมโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นางกุศล ด้วงสะดีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ สุวิตธรรมโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอัทธสิทธิ์ วังคำแหงโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกาวิน กาญจนบุระโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสังข์ทอง จันทร์คลังโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายรัญจวน จันทะพลโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นายนายศักดา กาหาวงศ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางปุญญาพร ชาลีสมบัติโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ วงศ์ลักษลาวัลย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2รองประธานกรรมการ
3. นายชาติชาย เนนฐานันท์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายประวิทย์ สุทธิบุญโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวอนงค์นุชร์ รัตนปัญญาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางปุญญาพร ชาลีสมบัติโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ วงศ์ลักษลาวัลย์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2รองประธานกรรมการ
3. นายชาติชาย เนนฐานันท์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายประวิทย์ สุทธิบุญโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวอนงค์นุชร์ รัตนปัญญาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญ จารโพธิ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ อุ่นมณีโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พงศ์สุวรรณโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางยุภาณี ภูมิศรีแก้วโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ปลัดศรีช่วยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายทวีทรัพย์ ชื่นตาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายบุญ จารโพธิ์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ อุ่นมณีโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ พงศ์สุวรรณโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นางยุภาณี ภูมิศรีแก้วโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ปลัดศรีช่วยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายทวีทรัพย์ ชื่นตาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางจารึก บัวผันโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ไพเราะโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นายขัตติยะ นาทีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายสมบัติ อินรัสพงศ์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพล พรหมราชโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางจารึก บัวผันโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ไพเราะโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นายขัตติยะ นาทีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายสมบัติ อินรัสพงศ์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพล พรหมราชโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพนัส วีระชัยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ใจแจ้งโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายสัจจา ลาซอนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
4. นายคงฤทธิ์ รามสูรโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นายธีรพงษ์ ศรีนังคะมาลีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพนัส วีระชัยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ใจแจ้งโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายสัจจา ลาซอนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
4. นายคงฤทธิ์ รามสูรโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นายธีรพงษ์ ศรีนังคะมาลีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ จันดาเวียงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร ทองน้อยโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายพัฒนะ นรินทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชาญชัย ศิริธรรมขันติกุลโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
5. นายอานนท์ ศรีอรพิมพ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายประยุทธ จันดาเวียงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร ทองน้อยโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายพัฒนะ นรินทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชาญชัย ศิริธรรมขันติกุลโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
5. นายอานนท์ ศรีอรพิมพ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสุพิมาน ไม้เจริญโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองหล้าโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นายอานนท์ ศรีอรพิมพ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
4. นายทองทวี ปัชชาดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นายวันชัย สุ่มมาตย์โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสุพิมาน ไม้เจริญโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ กองหล้าโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นายอานนท์ ศรีอรพิมพ์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
4. นายทองทวี ปัชชาดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นายวันชัย สุ่มมาตย์โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ศิริธรรมขันติกุลโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายขัตติยะ นาทีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายวิจิตร ทองน้อยโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบัติ อินรัสพงศ์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพนัส วีระชัยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายพัฒนะ นรินทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ศรีนังคะมาลีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายสัจจา ลาซอนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายประยุทธ จันดาเวียงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายพนัส วีระชัยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายพัฒนะ นรินทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ ศรีนังคะมาลีโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายสัจจา ลาซอนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายประยุทธ จันดาเวียงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร คำเพิ่มพูนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ไพเราะโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นายสมบัติ อินรัสพงศ์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
4. นายคงฤทธิ์ รามสูรโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ กองหล้าโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมมาตร คำเพิ่มพูนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ไพเราะโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นายสมบัติ อินรัสพงศ์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
4. นายคงฤทธิ์ รามสูรโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ กองหล้าโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุตโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นายเริงศักดิ์ อัคราชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
6. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุตโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกมล ภูษาวิโศษณ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นายสถาปัตย์ สมสุขโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นายเริงศักดิ์ อัคราชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
6. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุตโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุตโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุตโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุตโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
3. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ โง่นแก้วโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายทศพร สุปัญญาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายภากร ดิษยศาสตร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นายประสงค์ อุณาพรหมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นายเริงศักดิ์ อัคราชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุตโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นายเริงศักดิ์ อัคราชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุตโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ บุราณฤทธิ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติยากรณ์ พยัคฆพงค์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางส่งขวัญ จันทรคลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ไชยวังราษฎร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ บุราณฤทธิ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติยากรณ์ พยัคฆพงค์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางส่งขวัญ จันทรคลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ไชยวังราษฎร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายธงชัย บุญพิทักษ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑลี สิงหพงษ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายธงชัย บุญพิทักษ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณฑลี สิงหพงษ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา กันเสนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรีประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ทิพย์อาสน์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางปาริชาติ ตาสว่างโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา กันเสนาโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรีประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ทิพย์อาสน์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ปัชชาดีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนาริสา เจิมขุนทดโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ พัดชาดีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางอรพิมล ป้องเรือโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนาริสา เจิมขุนทดโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ พัดชาดีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางอรพิมล ป้องเรือโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวเรวดี ศิริกุลโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรุงใจ ศรีบานแจ่มโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
3. นางฐณภัชร์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวปรุงใจ ศรีบานแจ่มโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายยุรนันท์ จันทยาโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางประดับศิลป์ คำดีบุญโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรุ่ง งามวงศ์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นางสาวเบญจางค์ ศรีพันดอนโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นายสะอ้าน เมืองผางโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
5. นายรมย์ อนันตโสภณโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ ชารีกันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประดับศิลป์ คำดีบุญโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรุ่ง งามวงศ์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นางสาวเบ็ญจางค์ ศรีพันดรโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นายสะอ้าน เมืองผางโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
5. นายรมย์ อนันตโสภณโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ ชารีกันโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายรอดทะศิลป์ เจริญไชยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ อัครเนตรโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายประไพ สิงหพงศ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ คุนานันท์โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
6. นายเกียรติชัย คู่วัจนกุลโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายรอดทะศิลป์ เจริญไชยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ อัครเนตรโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ คุนานันท์โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
5. นายประไพย สิงหพงศ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นายเกียรติชัย คู่วัจนกุลโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุไร บุบผามาลาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา พุธธาวังโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวมนสินี นามลังโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นางวัชรี นวลผ่องโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางนริศรา อยู่ศักดาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
6. นางคันธนีย์ จันทูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอุไร บุบผามาลาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางพวงผกา พุธธาวังโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวมนสินี นามลังโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นางวัชรี นวลผ่องโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางนริศรา อยู่ศักดาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
6. นางคันธนีย์ จันทูโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายภานุวัตร ติยะวรรณโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธวัช เลขาวิจิตรโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นางฉัตรวิมล หมื่นกุลโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ ศรีนุกูลโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุริยะ วิชัยพลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
6. นางสุรีย์รักษ์ พรศักดาโรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายภานุวัตร ติยะวรรณโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางปานทอง ธนูรัตน์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
3. นางฉัตรวิมล หมื่นกุลโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ศรีนุกูลโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
5. นายชาติเจริญ แก้วมณีโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
6. นางสุรีย์รักษ์ พรศักดาโรงเรียนราชินูทิศ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ ไผ่ล้อมทำเลโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางณีรนุช อินตาพรหมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายไพฑูล สถิตโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางประภาพรรณ แก้วมีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางธนิษฐา ดวงตาผาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายนฤพล จันทูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางระเบียบ ไผ่ล้อมทำเลโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางณีรนุช อินตาพรหมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายไพฑูล สถิตโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางประภาพรรณ แก้วมีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางธนิษฐา ดวงตาผาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นายนฤพล จันทูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสิรี หรูปานวงษ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ชัยมังโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางสุภาพร พรรัชพลโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สะตะโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสมร สุริยะโรจน์โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสิรี หรูปานวงษ์โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ชัยมังโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางสุภาพร พรรัชพลโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางวิลาวรรณ สะตะโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสมร สุริยะโรจน์สุมเส้าพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางจันทร์งาม แก้วมณีโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางมยุรา จันทร์ประทัศน์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นางสุภาณี ศิริโสภาโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางภัทรา ตาราชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางดวงเดือน มงคลเคหาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางจันทร์งาม แก้วมณีโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางมยุรา จันทร์ประทัศน์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นางสุภาณี ศิริโสภาโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางภัทรา ตาราชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางดวงเดือน มงคลเคหาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมร กองอุดมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชลธารารักษ์ ประจิมทิศโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
3. นางกรวีร์ อ่ำครองธรรมโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางวราภา โสดากุลโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารกรรมการ
5. นางนิรมล บาโลโยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมร กองอุดมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางชลธารารักษ์ ประจิมทิศโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2กรรมการ
3. นางกรวีร์ อ่ำครองธรรมโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางวราภา โสดากุลโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารกรรมการ
5. นางนิรมล บาโลโยโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาววิยะดา ศิริกุลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางธันยาภรณ์ ลาสมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
3. นางจริยา ญาณไพศาลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวพุทธชญานันท์ จันทร์โสมโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
5. นางเกศินี วงษ์อุบลโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาววิยะดา ศิริกุลโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางธันยาภรณ์ ลาสมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
3. นางจริยา ญาณไพศาลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวพุทธชญานันท์ จันทร์โสมโรงเรียนจอมศรีพิทยาคารกรรมการ
5. นางเกศินี วงษ์อุบลโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางวัลลภา ชัชวาลย์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายอัครดนัย อยู่ยงวิวัฒน์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐนิจ ศรีปัดถาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางนวลฉวี อึ้งพรหมบัณฑิตโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีไสว ศิริรัตนพงษ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
6. นางสาวธัญญรัตน์ ขมิ้นเขียวโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Dave Stermโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
8. MissBetsie Rodriguezโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
9. นางณัฐวิภา สุรเสียงโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
10. นายจิรทีปต์ ธรรมคำวันดีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
11. นายธีระศักดิ์ สูงสุมาลย์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
12. นางวราภรณ์ ชื่นตาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
13. นางสาวญาดาสินี สมอดีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
14. นางบรีรัตน์ บุญประคมโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางวัลลภา ชัชวาลย์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางณัฐนิจ ศรีปัดถาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายอัครดนัย อยู่ยงวิวัฒน์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีไสว ศิริรัตนพงษ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวธัญญรัตน์ ขมิ้นเขียวโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Dave Stermโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. Mr.Betsie Rodriguezโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
8. นางณัฐวิภา สุรเสียงโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
9. นายจิรทีปต์ ธรรมคำวันดีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
10. นายธีระศักดิ์ สูงสุมาลย์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
11. นางนวลฉวี อึ้งพรหมบัณฑิตโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
12. นางวราภรณ์ ชื่นตาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
13. นางสาวญาดาสินี สมอดีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
14. นางบรีรัตน์ บุญประคมโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางโฉมยงค์ อ่อนสวัสดิ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางอติรัตน์ ศรีสมเกียรติโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณภรณ์ กาลบูรณ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางธัญภา เทศประสิทธิ์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญพิมพ์สวยโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญศรี รักเกียรติวินัยโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพล เหล็กกล้าโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
8. Mr.Timothy Rinkelโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
9. นางสาวพิมพ์มณี หริตกุลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
10. นางนงพงา กนกพินิตโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
11. นายชุมพร ภูพันนาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
12. นายณัฐวัฒน์ มาตย์นอกโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางโฉมยงค์ อ่อนสวัสดิ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางอติรัตน์ ศรีสมเกียรติโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณภรณ์ กาลบูรณ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางธัญภา เทศประสิทธิ์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญพิมพ์สวยโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญศรี รักเกียรติวินัยโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
7. นายอิทธิพล เหล็กกล้าโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
8. Mr.Timothy Rinkelโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
9. นางสาวพิมพ์มณี หริตกุลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
10. นางนงพงา กนกพินิตโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
11. นายณัฐวัฒน์ มาตย์นอกโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
12. นายชุมพร ภูพันนาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนภาลัย ชาปลิกโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางวิไล สมบูรณืโรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางศิริพรรณ ชุมปัญญาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. Mr.James Anthony Thompsonโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางนงเยาว์ ปรีพลูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
6. นางสาวรัศมี สาระนันท์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสุกัญญา กำเนิดภูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวรัศมี ดินประเสริฐสัตย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
9. นางศิริมาศ สุขเกษมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
10. นางนารถฤท้ย โพธิ์ทองโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
11. นายรุ๋งโรจน์ พัฒน์มณ๊โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
12. นางนวพร คันธีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
13. นางสาวสุชาวดี กองนางโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
14. นางวาสนา หมู่หัวนาโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
15. นางสุรีรัตน์ คุ้มดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
16. นางพรทรัพย์ ชื่นในเมืองโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางนภาลัย ชาปลิกโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารประธานกรรมการ
2. นางวิไล สมบูรณืโรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. Mr.James Anthony Thompsonโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางนงเยาว์ ปรีพลูโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
5. นางสาวรัศมี สาระนันท์โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสุกัญญา กำเนิดภูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวรัศมี ดินประเสริฐสัตย์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
8. นางศิริมาศ สุขเกษมโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
9. นางนารถฤท้ย โพธิ์ทองโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
10. นายรุ๋งโรจน์ พัฒน์มณ๊โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
11. นางนวพร คันธีโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
12. นางสาวสุชาวดี กองนางโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
13. นางวาสนา หมู่หัวนาโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
14. นางสุรีย์รัตน์ คุ้มดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
15. นางพรทรัพย์ ชื่นในเมืองโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบ จันทะสิงห์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ โนนคู่เขตโขงโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ จันทร์คลังโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. Mr.William Noonanโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. Mr.Federico Wechesler Pardalโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นางชลธิชา ถานกางสุ่ยโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
7. นางอรวรรณ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
8. นางฉัฐญา อิ่มใจโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ฟ้ากระจ่างโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
10. นางสุดา พงษ์ศักดิ์ศิริโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
11. นางธัญลักษณ์ อรดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
12. นางดวงสมร เนตรภักดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
13. นางสุภาวดี หรูปานวงษ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางกุหลาบ จันทะสิงห์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ โนนคู่เขตโขงโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอนงค์ จันทร์คลังโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
4. Mr.William Noonanโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
5. Mr.Federico Wechesler Pardalโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. นางชลธิชา ถานกางสุ่ยโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
7. นางอรวรรณ ศรีบุญวงษ์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
8. นางฉัฐญา อิ่มใจโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ฟ้ากระจ่างโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
10. นางสุดา พงษ์ศักดิ์ศิริโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
11. นางธัญลักษณ์ อรดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
12. นางดวงสมร เนตรภักดีโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
13. นางสุภาวดี หรูปานวงษ์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางวีรวรรณ ชีพสุวรรณโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางรำไพ พิเดชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. Mr.Gary Moranโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางณิชารีย์ เพ็งลีโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เพ็ชรเสถียรโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. นางพิมพ์ใจ เต็มบุญโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวสุมาลี สอนบุญมีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
8. นางนงจริวรรณ ทวีจันทร์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกัลยา ล้านเที่ยงโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
10. นางศุภแก้วกมล อัปการัตน์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวนริศรา เหล่าสายโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีอัษฎกร เรืองผลโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางวีรวรรณ ชีพสุวรรณโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางรำไพ พิเดชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. Mr.Gary Moranโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
4. นางณิชารีย์ เพ็งลีโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงไกร เพ็ชรเสถียรโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. นางพิมพ์ใจ เต็มบุญโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวสุมาลี สอนบุญมีโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
8. นางนงจริวรรณ ทวีจันทร์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกัลยา ล้านเที่ยงโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
10. นางศุภแก้วกมล อัปการัตน์โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวนริศรา เหล่าสายโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีอัษฎกร เรืองผลโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวเพาพงา ลีลาศโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นางสาวดวงจันทร์ เกียรติศรีธนกรโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา พานิชพงศ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ไพยรินทร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ หาญชัยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. Mr.Liu Shuangโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. Mr.Zhang Chaoโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
6. MissZeng Li juangโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
7. MissYan Yaoโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
8. MissChang Fang Fangโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
9. นายมงคล ขาวเมืองน้อยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวปัญญา วิวัฒวันทนาโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
11. นางสุรภี นามเสนาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
12. นายฉัตรพงษ์ ตราชูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
13. นางสาวชยาวริน ชญภูมรินโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
14. นางสาววิสาลินี พงษ์ทรางกูรโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา พานิชพงศ์โรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ไพยรินทร์โรงเรียนสตรีราชินูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ หาญชัยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. Mr.Liu Shuangโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. MissZeng Lijuangโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
6. MissYang Yaoโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
7. Mr.Zhang Chaoโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
8. MissChang Fang Fangโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
9. นายมงคล ขาวเมืองน้อยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
10. นางสาวปัญญา วิวัฒวันทนาโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
11. นางสุรภี นามเสนาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
12. นายฉัตรพงษ์ ตราชูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
13. นางสาวชยาวริน ชญภูมรินโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
14. นางสาววิสาลินี พงษ์ทรางกูรโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี การะเกตุโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรีย์ หิรัญธาดาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
3. นายชุมพร ภูพันนาโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร พงษ์เมธาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ แข็งแรงโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอำภาพรรณ ประสิทธิ์พันธ์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยนุช เพ็งลีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวัตต์ หงษ์กัณหาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
6. นางสาวนริศา เสียงเลิศโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
7. นางพิมล ตันประเสริฐโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ เชื้อประทุมโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
9. Mr.Geoffrey Richardsโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
10. นางสาวพีรญา ภูวศรีวัฒนานนท์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
11. นางอัญชลี เปรมโยธินโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
12. นางวิลาสินี พิทักษ์ชนโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพร พงษ์เมธาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ แข็งแรงโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอำภาพรรณ ประสิทธิ์พันธ์โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยนุช เพ็งลีโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวัตต์ หงษ์กัณหาโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
6. นางสาวนริศา เสียงเลิศโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการ
7. นางพิมล ตันประเสริฐโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกนกวรรณ เชื้อประทุมโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
9. Mr.Geoffrey Richardsโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
10. นางสาวพีรญา ภูวศรีวัฒนานนท์โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
11. นางวิลาสินี พิทักษ์ชนโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ
12. นางอัญชลี เปรมโยธินโรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจารุวัติ บรรเลงรมย์โรงเรียนสามพร้าววิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย เวียนเตียงโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา กรรมการ
3. นายมาโนช เหรียญณรงค์โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารกรรมการ
4. นางฉันทนา พลวีโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม กรรมการ
5. นายเกริก เสโสโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. นายสังคม พลวีโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโททำเนียบ มหาพรหมโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายมงคม เวชกามาโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพล สุวรรณชัยรบโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายวิเชียร ทุยเวียง โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโททำเนียบ มหาพรหมโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายมงคม เวชกามาโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระพล สุวรรณชัยรบโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายวิเชียร ทุยเวียง โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโททำเนียบ มหาพรหม โรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายมงคม เวชกามาโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายวีระพล สุวรรณชัยรบโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นายวิเชียร ทุยเวียง โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวประทุม การรักเรียน โรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางนิภา ศรีละพรหมโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นางศิวาพร พรหมอินทร์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางศิริพรรณ ประพันธ์พจน์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นางสาวจันจิรา คำอินทร์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. นายวุฒิศักดิ์ ใหญ่สูงเนิน โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
7. นายชาติชาย ศิริรัตนพงษ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายมนิต อินทะชุบโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางอุรารัตน์ สิงหเดชโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นางพเยาว์ จิตรโกโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวน้ำอ้อย น้อยหาโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวประทุม การรักเรียน โรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางศิวาพร พรหมอินทร์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายเกริก เสโส โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไชยพันธุ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวประทุม การรักเรียน โรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางศิวาพร พรหมอินทร์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายเกริก เสโสโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไชยพันธุ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางอรุณวรรณ บุษสายโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์มณี หริตกุลโรงเรียนอุดรพัฒนาการรองประธานกรรมการ
3. นางนารถฤทัย โพธิ์ทองโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางพจมาน สนิทชนโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นางละเอียด เชื้อแก้วโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. นางนิสา แก่นวงษ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
7. นางสาวกัลยารัตน์ เพชรไพรวัลย์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
8. นางสาวอุษา ดรจ้ำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
9. นางนิรมล รสิกวรรณโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางอรุณวรรณ บุษสายโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์มณี หริตกุล โรงเรียนอุดรพัฒนาการรองประธานกรรมการ
3. นางนารถฤทัย โพธิ์ทองโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางพจมาน สนิทชนโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นางละเอียด เชื้อแก้วโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. นางนิสา แก่นวงษ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
7. นางสาวกัลยารัตน์ เพชรไพรวัลย์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
8. นางสาวอุษา ดรจ้ำโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
9. นางนิรมล รสิกวรรณโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา ศิริภักดิ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ คำพิมานโรงเรียนอุดรพัฒนาการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัดดาวรรณ เผื่อนผึ้ง โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวพิกุล โสนะโชติโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นางปริสา วงศ์คำพระโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. นางลำไพ ใจบุญ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
7. นางสาวอ้อมอุษา สุ่มมาตย์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
8. นางสาวพิมพ์มณี หริตกุล โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
9. นางสาววันยุพา บรรณเทศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
10. นางสาวอภิญญา จตุเทน โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
11. นางสาวมยุรี สินเจริญเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิวา ศิริภักดิ์โรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ คำพิมานโรงเรียนอุดรพัฒนาการรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัดดาวรรณ เผื่อนผึ้ง โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวพิกุล โสนะโชติ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นางปริสา วงศ์คำพระโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. นางลำไพ ใจบุญ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
7. นางสาวอ้อมอุษา สุ่มมาตย์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
8. นางสาวพิมพ์มณี หริตกุล โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
9. นางสาววันยุพา บรรณเทศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
10. นางสาวอภิญญา จตุเทน โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
11. นางสาวมยุรี สินเจริญเลิศ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางไอลดา มากเกสรโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุลรัตน์ ลำมูลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นางสาวปัทมา คำภูแก้ว โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวอุษา ดรจ้ำ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ สัตถาผลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางไอลดา มากเกสรโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางสาวสกุลรัตน์ ลำมูล โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นางสาวปัทมา คำภูแก้ว โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวอุษา ดรจ้ำ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นางสาวจันทร์ สัตถาผลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายขรรค์ชัย เหมะธุลินโรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางนวลสวาท มหาโคตรโรงเรียนอุดรพัฒนาการรองประธานกรรมการ
3. นางสายสมร ยาวิธี โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวประไพจิตร บุญญะรัง โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี ทองไชยโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. นางพัฒนลิน นิลทกาลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
7. นางสาวอภิญญา จตุเทน โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
8. นายคำสา สุโพธิ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายขรรค์ชัย เหมะธุลิน โรงเรียนอุดรพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางนวลสวาท มหาโคตรโรงเรียนอุดรพัฒนาการรองประธานกรรมการ
3. นางสายสมร ยาวิธี โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวประไพจิตร บุญญะรัง โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี ทองไชย โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. นางพัฒนลิน นิลทกาลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
7. นางสาวอภิญญา จตุเทน โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
8. นายคำสา สุโพธิ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
2. นายยุรนันท์ จันทะยาโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ว่องไวโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวจินดาหรา ราชาฐาโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นายอดิเรก แก้วไสย์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
2. นายยุรนันท์ จันทะยาโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ว่องไวโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวจินดาหรา ราชาฐาโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
5. นายอดิเรก แก้วไสย์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นายเริงศักดิ์ อัคราชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2กรรมการ
5. นายอนันต์ ขันธะแพทย์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุตโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นายเริงศักดิ์ อัคราชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2กรรมการ
5. นายอนันต์ ขันธะแพทย์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุตโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นายเริงศักดิ์ อัคราชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2กรรมการ
5. นายอนันต์ ขันธะแพทย์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุตโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นายเริงศักดิ์ อัคราชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2กรรมการ
5. นายอนันต์ ขันธะแพทย์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุตโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายธีรพล ทะวาปีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ สุดจิตรจุลโรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
3. นายกฤษณะ ศักดิ์อุบลโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นายเริงศักดิ์ อัคราชโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล2กรรมการ
5. นายอนันต์ ขันธะแพทย์โรงเรียนอุดรพัฒนาการกรรมการ
6. นายวิรัตน์ แก้วสุตโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางธัญรัศม์ กาญจนวาปสถิตย์โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางนากตะยา จันทร์โพธิ์ศรีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางกนกศศิวรรณ บุญก้านตงโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสกุลรัตน์ อยู่ยงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นางรานี แก่นดีโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนากตะยา จันทร์โพธิ์ศรีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางธัญรัศม์ กาญจนวาปสถิตย์โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางกนดศศิวรรณ บุญก้านตงโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางรานี แก่นดีโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางสาวสกลุรัตน์ อยู่ยงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกนกศศิวรรณ บุญก้านตงโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธัญรัศม์ กาญจนวาปสถิตย์โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวสกุลรัตน์ อยู่ยงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
4. นางรานี แก่นดีโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
5. นางนากตะยา จันทร์โพธิ์ศรีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธัญรัศม์ กาญจนวาปสถิตย์โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางนากตะยา จันทร์โพธิ์ศรีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางกนกศศิวรรณ บุญก้านตงโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสกุลรัตน์ อยู่ยงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นางรานี แก่นดีโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางธัญรัศม์ กาญจนวาปสถิตย์โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางนากตะยา จันทร์โพธิ์ศรีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางกนกศศิวรรณ บุญก้านตงโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสกุลรัตน์ อยู่ยงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
5. นางรานี แก่นดีโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสกุลรัตน์ อยู่ยงโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคมกรรมการ
2. นางธัญรัศม์ กาญจนวาปสถิตย์โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางนากตะยา จันทร์โพธิ์ศรีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
4. นางกนกศศิวรรณ บุญก้านตงโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
5. นางรานี แก่นดีโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจรรยา จำนงนิจโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
2. นางอ้อมอุษา สุมมาตย์โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิชญา นาไฮโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพรวิภา ทองการะสงค์โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลกรรมการ
2. นางถนอมจิตร พิมพ์จำปาโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นายสมพงค์ คนขยันโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา จำนงนิจโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
2. นางอ้อมอุษา สุมมาตย์โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิชญา นาไฮโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นางพรวิภา ทองการะสงค์โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางถนอมจิตร พิมพ์จำปาโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
6. นายสมพงค์ คนขยันโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพวงทิพย์ ผลพัฒนาโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางพรวิภา ทองการะสงค์โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เศวตวงษ์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพวงทิพย์ ผลพัฒนาโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางพรวิภา ทองการะสงค์โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูลกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เศวตวงษ์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิวรรณ พิมพ์ศรีโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวมลฤดี คำภาษีโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นายธีระพัฒน์ สิมมาโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปิยะพงษ์ สีหราชโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วมณีโรงเรียนอุดรธานีพิทนาคมกรรมการ
3. นางพรนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
4. นายธีระพัฒน์ สิมมาโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ศิริธรรมขันติโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
2. นางอ้อมอุษา สุมมาตย์โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
3. นางเกวลี พงศ์จันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ศิริธรรมขันติโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
2. นางอ้อมอุษา สุ่มมาตย์โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
3. นางเกวลี พงศ์จันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์พร สารีแก้วโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ไชยสุวรรณ์โรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นางเกวลี พงศ์จันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ ไชยสุวรรณ์โรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
2. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางเกวลี พงศ์จันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ศิริธรรมขันติโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร สารีแก้วโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
3. นางอ้อมอุษา สุ่มมาตย์โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ไชยสุวรรณ์โรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
5. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
6. นางเกวลี พงศ์จันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางอ้อมอุษา สุ่มมาตย์โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ไชยสุวรรณ์โรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์พร สารีแก้วโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
2. นายชาญชัย ศิริธรรมขันติโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์กรรมการ
3. นางเกวลี พงศ์จันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายปิยพงษ์ สิหราชโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
2. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วมณีโรงเรียนอุดรธานีพิทนาคมกรรมการ
2. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
3. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปิยพงษ์ สิหราชโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมลกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วมณีโรงเรียนอุดรธานีพิทนาคมกรรมการ
3. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปิยพงษ์ สิหราชโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วมณีโรงเรียนอุดรธานีพิทนาคมกรรมการ
3. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
4. นางมลิวรรณ ต้นพนมโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมยุรา จันทร์ประทัศน์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
2. นางปราณีย์ ไชยสุวรรณ์โรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมยุรา จันทร์ประทัศน์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
2. นางปราณีย์ ไชยสุวรรณ์โรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นายประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญสมุทร ชาญเชี่ยวโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
2. นางสาวพนิดา เศษวรรณโคตรโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายอุทัย บุพิโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญสมุทร ชาญเชี่ยวโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
2. นางสาวพนิดา เศษวรรณโคตรโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายอุทัย บุพิโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญสมุทร ชาญเชี่ยวโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
2. นางสาวพนิกา เศษวรรณโคตรโรงเรียนอุดรพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายอุทัย บุพิโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ อุปพระจันทร์โรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมยุรา จันทร์ประทัศน์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
2. นางปราณีย์ ไชยสุวรรณ์โรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมยุรา จันทร์ประทัศน์โรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
2. นางปราณีย์ ไชยสุวรรณ์โรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภารัตน์ เกื้อธวัชเกียรติโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางชวนชม คนขยันโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ แก้วมณีโรงเรียนอุดรธานีพิทนาคมกรรมการ
3. นางสุรีย์รักษ์ พรศักดาโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมัย กุตระแสงโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
2. นางอภิชญา ยะไวทย์โรงเรียนอุดรธานีพิทนาคมกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ อำนาจดีโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นางเกศินี วงษ์อุบลโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ อเนกะเวียงโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมัย กุตระแสงโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
2. นางอภิฃญา ยะไวทย์โรงเรียนอุดรธานีพิทนาคมกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ อำนาจดีโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นางเกศินี วงษ์อุบลโรงเรียนสามพร้าววิทยากรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ อเนกะเวียงโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสมัย กุตระแสงโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
2. นางอภิชญา ยะไวทย์โรงเรียนอุดรธานีพิทนาคมกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ อำนาจดีโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นางเกศินี วงษ์อุบลโรงเรียนสามหร้าววิทยากรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ อเนกะเวียงโรงเรียนราชินูทิศ ๒กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]