หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 กลุ่ม 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1209 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00-.08.45 (มาเข้าห้องก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที)
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1209 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00-.08.45 (มาเข้าห้องก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที)
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1208 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00-.08.45 (มาเข้าห้องก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที)
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคารเสาวภาผ่องศรี ชั้น 2 ห้อง สมุดโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-10.30 รายงานตัวเวลา 08.00-.08.45 (มาเข้าห้องก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที)
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1101 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-.08.45 (มาเข้าห้องก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที)
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1101 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-.08.45 (มาเข้าห้องก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที)
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1215 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-.08.45 (มาเข้าห้องก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที)
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1215 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-.08.45 (มาเข้าห้องก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที)
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1211 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 5 - 5

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 5 - 5

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 5 - 5

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 5 - 5

8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-10.00 รายงานตัวเวลา 08.00-.08.45 (มาเข้าห้องก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที)
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1211 9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 5 - 5

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 5 - 5

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 5 - 5

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 5 - 5

9 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 5 - 5
09.00-10.00 รายงานตัวเวลา 08.00-.08.45 (มาเข้าห้องก่อนเวลาอย่างน้อย 10 นาที)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]