รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กลุ่ม 5
ณ โรงเรียนเดชอุดม
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงจุฑานภ  บุญสมัคร
 
1. นางกัลยา  ผ่องเมืองปัก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาววัชราภรณ์  มังษะชาติ
 
1. นางสาวรัชช์ชา  ธนะดีเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสภัสสร  คันธจันทร์
 
1. นางสาวพิชญาภา  กาละพงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวราตรี  พรมสกล
 
1. นางพิมพ์เพ็ญ  ไมล์โพธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงรุจิรา  พรมเกษ
 
1. นายคำสรวง  จันทร์ชนะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวชลดาพร  จิตรแสวง
 
1. นางดลพร  พยัคฆ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงชฎาพร  ไพรวัลย์
 
1. นางสาวลำดวน  บุญไชย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายธวัชชัย  อินธศร
 
1. นางผ่องอำไพ  ตันติวีรานุลักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงทิพานัน  นักลำทอง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สิงห์สุด
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  คุณาพรสถิต
2. นางพิสมัย  ทุมเมฆ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวจิรัชญา  สายเนตร
2. นางสาววรัญญา  สิมมา
 
1. นางนันทกานท์  ราชรินทร์
2. นางยุวนิดา  สายธนู
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงวรางคนา   วงษาบุตร
 
1. นางจิราภา   กูฎโสม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เชยจันทา
 
1. นายเอกชัย  โด่งวิริยะกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกิตติมา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  แสนตรี
3. เด็กหญิงมาณิศา  มั่งคั่ง
 
1. นางรุจิวรรณ  บุญพร้อม
2. นางอุบลทิพย์  สิทธิ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวชฎาภรณ์  ปัสสาสิงห์
2. นางสาวรัศมี  สุกรี
3. นางสาวเสาวภา  ขุมคำ
 
1. นางนภาพร  ริทัศน์โส
2. นายปองภพ  ชนะพล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  บุญสะอาด
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สุดท้าย
3. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ตั๊น
 
1. นางสาวฐิติพรรณ  ค่ำคูณ
2. นายสมยศ  โฉมเฉลา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวจารุวรรณ  ชุ่มเย็น
2. นางสาวศศิธร  สาระวิทย์
3. นางสาวเอื้องฟ้า  เห็มแดง
 
1. นางสาวกาญจน์สุดา  พรมโลก
2. นางสาวสุธางศ์รัตน์  โพธิ์งาม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ทองจันทร์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  วงษาพาน
 
1. นางสาวกรรณิกา   น้อยใย
2. นางศรัณย์รักษ์  ทีฆายุพรรค
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายจักรี  วิริยาจิโรจน์พงษ์
2. นายยุทธนา  โกษา
 
1. นางสาวกรรณิกา   น้อยใย
2. นางสาวนิพัทธา  เอื้อวงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีสุข
 
1. นางทัศนีย์  สุทธิพงษ์ประชา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวพัชริดา  ภักดิ์ดี
 
1. นางขจรศรี  เวียงแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายผไท  บุญศรี
2. เด็กหญิงพัชรียา  ทันธิมา
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  อ่อนศรี
 
1. นางสาวชนนิกานต์  คำจันทร์
2. นางสาวสิรินันท์  ทองพิทักษ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธ์บุปผา
2. นางสาวจิราภรณ์  พรมบรรพ์
3. นายเอกบุรุษ  บุญสร้อย
 
1. นายชนะ  ศิริวารินทร์
2. นางนิจพร  สุขสวัสดิ์อำนวย
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรากานต์  แก่นพิทักษ์
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  คณะพันธ์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ทุมเมฆ
2. นางสาววิไล  จวนสาง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวทัณฑิกา  เสนคำสอน
2. นางสาววิรัลพัทร  โทวาท
3. นางสาวศรัญญา  มารัตน์
 
1. นางปรียา  บุญผง
2. นางสาววรรณภา  สายมาตย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญถม
2. เด็กชายพงศกร  นันตะสุข
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทิพมาลา
 
1. นายจำนงค์  พรมโลก
2. นางสาวชนนิกานต์  คำจันทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวกาญจนาพร  พันธ์บุปผา
2. นายสุรสิทธิ์  ยาตรา
3. นายสุริยา  เบ้าคำ
 
1. นางสุพรรณี  ต้นโพธิ์
2. นางอรวรรณ  บัวใหญ่
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปราบชมพู
2. เด็กหญิงณิชกานต์  บุดดาโจม
3. เด็กหญิงวิชุดา  จันทร์ชนะ
 
1. นางนราภรณ์  โคลงชัย
2. นางสาวนิออน  วิชัย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นายจักรราช  คำมงคล
2. นางสาวธมนวรรณ  ลาภาพันธ์
3. นางสาวศุภาพร  ประเทศ
 
1. นายสุขขี  บรรลือ
2. นางสาวสุภักดิ์  กุลโท
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  บัวลา
2. เด็กหญิงอภิชญา  พลโรม
 
1. นายวิษณุ  ม้วนสูงเนิน
2. นางสุกัญญา  สารรัตน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายจักรพรรดิ  สร้อยมาลุน
2. นายพัณธพัฒน์  นามรัสสี
 
1. นายทองคำ  ริทัศน์โส
2. นายสมพงษ์  ศรีแก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายนรินทร์  คตวงศ์
2. เด็กชายยุทธนา  นามวงศ์
 
1. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายพันธดนย์  ภวังค์วัฒน์
2. เด็กชายรภัทรธรณ์  บัวสาบาน
 
1. นายศรชัย  สุโพธิ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายฐิฏิมากร  ดอกกุลบุตร
2. นายณัฐพล  วงค์คูณ
3. นายอานันท์  มุกดา
 
1. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
2. นายศรชัย  สุโพธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายคิมหันต์  สมมา
2. นายยุรนันท์  พรมโสภา
3. นายเจนวิทย์  วุฒิเสลา
 
1. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
2. นายศรชัย  สุโพธิ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงชฎาธาร  ดาสาย
3. เด็กหญิงธาริณี  สาระไทย
4. เด็กหญิงพีรนุช  ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงอรัญญา  บุรารัตน์
 
1. นางรุ่งทิวา  สารเสนา
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์  ปัสสาสิงห์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวพิไลพร  พิมพ์วงค์
2. นางสาววิภาดา  ผาหยาด
3. นางสาวศิริยากร  กัลยาพงษ์
4. นางสาวศิริวรรณ  เสนา
5. นางสาวอธิติยา  ศรีวงศ์ษา
 
1. นางพัชร์สินีย์  พรมโลก
2. นางสาวเพ็ญศรี  จำปารัตน์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประภัสสรา  มีเฒ่า
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  สุรมิตร
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ประจันทร์
4. เด็กหญิงสุธิตา  นามสมใจ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ทะเม้า
 
1. นางสาวจิรภัชญา  ศรีคำแท้
2. นายธีรวัฒน์  เนินทราย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกัณฐิภา  โตนันต์
2. นางสาวจารุกัญญ์  บุญจันทร์
3. นางสาวปิยนันท์  สมน้อย
4. นางสาวมินตรา  ศรีสุระ
5. นางสาวสุพัตรา  วรรณสุข
 
1. นางสาวขวัญเรือน  หนูย้อย
2. นางฉวีวรรณ  ศรีคำ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวกชกร  คำแก้ว
2. นางสาวธมลวรรณ  คุ้มครอง
3. นายภูวดล  สุขสุทธิ์
4. นางสาวรุ่งระพี  อรภาพ
5. นายสุรเชษฐ์  ศรีทน
 
1. นางสาวลลิดา  แหวนวงษ์
2. นายวรินทร  ภวังค์วัฒน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายกิตติแชมป์  มาสงค์
2. นางสาวชลาลัย  สำราญญาติ
3. นางสาวณัฐวดี  ผลพยุง
4. นายพิทักษ์  ฉัตรสุวรรณ
5. นางสาวพิมพ์ธิดา  ประทุมมา
6. นายพีรเศรษฐ์  ศาสตรวาหา
7. เด็กหญิงรุจิรา  หงษ์ไชยคำ
8. นางสาวรุ่งกาญจน์  น้ำพุ
9. นางสาววิลาวรรณ์  จันทวี
10. นายวุฒิชัย  แก่นคำ
11. นางสาวศิริลักษณ์  จำศูนย์
12. นายศุภกิจ  มาตรนอก
13. นางสาวสนธยา  พาผล
14. เด็กหญิงสวรรยา  สัมผัส
15. นางสาวสุนิสา  วงพระราม
16. นางสาวสุพัตรา  สังข์เกิด
17. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณวิจิตร
18. นายสุริยศักดิ์  กิ่งคำ
19. นายอรรถวุฒิ  สีแสด
20. นางสาวเสาวลักษณ์  โสภารักษ์
 
1. นางสาวปนัดกฤษนล  ปัตทุมมา
2. นายประจวบ  กำเนิดสิงห์
3. นางวรรณิภา  เวชคง
4. นายวินัย  ไชยโย
5. นายอมร  ปลื้มหอม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชญ์  สาระพงษ์
2. นางสาวครองขวัญ  คำศรี
3. นายจักรกฤต  บุญลา
4. นายชัชวาลย์  ชาตรีสาย
5. นางสาวดรุณี  สุหงษา
6. นายดำรงศักดิ์   เสนคราม
7. นางสาวทยิตา  สารสุข
8. นางสาวพรพรรณ  มูลสาร
9. นายพัชรพงษ์  ลาธุลี
10. นางสาวมณีรัตน์  จันใด
11. นางสาวมาริษา  สีหาบุตร
12. นางสาวยุพารัตน์  โมตา
13. นางสาววิไลลักษณ์  สีหาบุตร
14. นายวีระชาติ  โคตรธาริน
15. นายสมคิด  บุญเสริม
16. นางสาวสุทธิดา  โจทะนัง
17. นายหัตถา  สิริสาย
18. นางสาวอนัญญา  บุญมางำ
19. นายอุดมศักดิ์  ลาภลึก
20. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขขัง
 
1. นางดอกใคร่  วงศ์สาลี
2. นางปาริฉัตร  ไกรสรสวัสดิ์
3. นางปาริชาติ  ทองชุม
4. นางพุธกันยา  พรมชาติ
5. นางไพรเวียง  ทุมมากร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายอาทิตย์  เกษหอม
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุสดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นายชาติตระกานต์  หอมจันทร์
 
1. นางศิวพร  หาระสาร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงธนัตดา  ประดับวงศ์
2. เด็กชายพนธกร  สารเสนา
 
1. นางสาววันวิสา  เพ็ญชาลี
2. นางเยาวรัตน์  คำหล้า
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวทักษฎาพร  สมัครสมาน
2. นายวัชรินทร์  โสจิต
 
1. นางสาวฉัตรศิริ  สืบเคน
2. นางพุธกันยา  พรมชาติ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  ทานิสุด
2. นางสาวกัลยารัตน์  แว่นแคว้น
3. นางสาวกิยาวีย์  ทุมมี
4. นางสาวนิธิพร  สุริยา
5. นางสาวนิภาพร  แสงอินตา
6. นางสาวภาวิณี  สายเนตร
7. นางสาวมะลิวัล  ธิบูรณ์บุญ
8. นางสาววิภาดา  มีแก้ว
9. นางสาวสายชล  ศรีเสน
10. นางสาวหนึ่งฤทัย  สีสุข
 
1. นางรจนา  บัวพุฒเจริญรักษ์
2. นางสาวระพีพรรณ  บุบผาเผ่า
3. นายศรายุทธ  ชนะศรี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นางสาวนครินทร์  วังชัย
2. นางสาวนิธิพร  พรมศรี
3. เด็กหญิงนิภาวัลย์  โสมาพิมพ์
4. เด็กหญิงบุศรินทร์  อินทร์ขาว
5. เด็กหญิงบุษกร  วงค์อุต
6. นางสาวพรสุดา  บุญไพโรจน์
7. นางสาวพลอยไพลิน  บุญชิต
8. นางสาวพิจิตรา  อบมาพันธ์
9. นางสาวมัทนา  พรมมาโฮม
10. เด็กหญิงรังสิยา  นาแซง
11. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ศรีสุธรรม
12. นางสาววรรณประภา  พาวัง
13. นางสาววิลักษณา  ศรีชมพู
14. เด็กหญิงอนุฏชิฎา  พูพูล
15. เด็กหญิงอภิญญา  ใจภักดี
 
1. นางบัวลี  นามวา
2. นางสาวละมัย  ศาลาแก้ว
3. นางวิภาวดี  อนันทวรรณ
4. นายสนธยา  พลภักดี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงผกามาศ   โอ่งคำ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์์   ภูมิดี
3. เด็กหญิงวราภรณ์  คันที
 
1. นายสุรชัย  จันทร์ปรีดา
2. นางสาวเสาวภายุ์   สะนัย
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวนัติทวัล  ขันเลศ
2. นางสาวสุพรรษา  หอมอ้ม
3. นางสาวเบญญาภา  ชนะนิล
 
1. นายพินิจ   สีหะนันท์
2. นางสาวเสาวภายุ์   สะนัย
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงราชาวดี  ปริบาล
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ยาราช
 
1. นางปานมุก  ทองสาย
2. นายพิทักษ์  แผงอ่อน
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. นางสาวจิตราภรณ์  ผาเหลา
2. นางสาวทิพวรรณ  พุดผา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  วิวาสุขุ
2. นางสาวนงคราญ  จรูญแสง
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงปภัสสร  ต่อนคำสนธิ์
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายนายกฤษติพงษ์   ฟองน้ำ
 
1. นายสุนทร  ประทาน
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  สิงห์สีทา
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นายจักราวุฒิ  นามธรรม
 
1. นายวราห์  ไชยมาตย์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  ทองพระธรรม
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายภูดนัย  สายบุญ
 
1. นายสุนทร  ประทาน
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. เด็กหญิงประภัสสร  บุญไพโรจน์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีวะรมย์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นายสุเมธา  เสนา
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงกุลภัฏ  ศิลปะ
2. เด็กหญิงสุนารี  คำอ่อน
 
1. นางสาวศาธิกาญจน์  สุดโทวา
2. นางอุไรทิพย์  คำมงคุณ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายศิริเดช  คำบ่อ
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายวีระยุทธ  สืบบุญ
 
1. นายสุนทร  ประทาน
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ศักดิ์สิงห์
2. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีภา
3. เด็กหญิงพิสมัย  ปิรัง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์   ศรีวะรมย์
2. นายบรรยง  พรมสีใหม่
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวพิไลวรรณ  วงศ์ณทิ
2. นายสิทธินนท์  พรมเกษ
3. นายสุทธิพงษ์  สีทาลาด
 
1. นายสุนทร  ประทาน
2. นางเพ็ญพร  นามวงษ์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  พละการ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยทองพันธ์
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายปริญญา  พละวงศ์
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายธนากร  อักษร
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายกษิดิศ  พรมสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวยศสินี  ชูศักดิ์
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายนัฐพล  ขำจิตร
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวอังคณา  ปัตทุมมา
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทะสิทธิ์
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวพุทธิดา  ใสแสง
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงมณีกานต์  ใสแสง
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นายณชตพนธ์  สุทธิประภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายสุรทิน  ศรีโชค
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
78 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวอภิญญา  เสนาะศัพย์
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงพรพิมล  สายรัตน์
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายวัชรพงษ์  ดวงมะณีย์
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายมนัส  สันโดษ
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุญสุขเกษม
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายนนธิวัตร  สายสุ้ย
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงบุษกร  ขันโท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจีรวรรณ  กันหาสาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจีรวรรณ  กันหาสาย
2. นายชาญณรงค์  คูณมี
3. นายณชตพนธ์  สุทธิประภา
4. นางสาวณัฐธิดา  นารารัตน์
5. นายธีระชัย  อยู่สุข
6. นางสาวน้ำส้ม  ศรีจันทร์
7. เด็กชายวชิรวิทย์  วรพุฒ
8. นางสาววายุภา  สานันท์
9. นางสาวสุจิวรรณ  ธิพรมมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
2. นายจิรโชติ  ชารีชุม
3. นางณฐวรรษ์  ไสว
 
86 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายกษิดิศ  พรมสิงห์
2. นางสาวจีรวรรณ  กันหาสาย
3. นางสาวจุฬารัตน์  เชื้อไทย
4. นายณนชพงศธร  ชารีชุม
5. นายถาม์พร  จิตรโคตร
6. เด็กชายนิติพงษ์  คำเสาร์
7. เด็กชายพชรพงษ์  มีดี
8. เด็กชายพัฒนพงษ์  พละการ
9. นางสาวพันธิตรา  พันธ์คำเสน
10. นางสาวพิพิธพร  ตะริโส
11. เด็กชายวิชิรวิทย์  วรพุฒ
12. เด็กชายศุภณัฐชาคร  ชารีชุม
13. เด็กชายสหรัฐ  ฤทธิ์ธา
14. นางสาวสิริพร  โชคเหมาะ
15. นางสาวอภิรดี  ก้อนทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
2. นายจิรโชติ  ชารีชุม
3. นางปานรดา  อนุพันธ์
4. นางอุไรวรรณ  วิเชียรศาสตร์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุนันทา
2. นางสาวจีรวรรณ  กันหาสาย
3. นางสาวจุฬารัตน์  เชื้อไทย
4. เด็กหญิงญาณิศา  พลจัตุรัส
5. เด็กหญิงณิชากร  เปรี่ยมสติ
6. เด็กหญิงทิพประภา  บุตรศรีภูมิ
7. เด็กหญิงนันทิยา  บริบูรณ์
8. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ดวงดี
9. เด็กหญิงปิโยรส  ผกาศรี
10. เด็กชายพัฒนพงษ์  พละการ
11. เด็กหญิงมณีรัตน์  บัวทิพย์
12. เด็กหญิงรุ่งมณี  เคียงวงค์
13. เด็กชายวชิรวิทย์  วรพุฒ
14. เด็กหญิงวราภรณ์  พรหมเสนา
15. เด็กหญิงวาสนา  วิชาพูล
16. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ศรีชัยบุตร
17. เด็กหญิงศศิวิมล  พัตรา
18. เด็กชายศุภณัฐชาคร  ชารีชุม
19. เด็กหญิงสุฑิตา  รักไทย
20. นางสาวอภิรดี  ก้อนทอง
21. เด็กหญิงอัญชลี  ทัดเทียม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
2. นายจิรโชติ  ชารีชุม
3. นางณฐวรรษ์  ไสว
4. นายพลอยนรินทร์  จันทร์ชนะ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  สมพงษ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  สิงคา
3. นายกิตติพศ  ทาสอน
4. นางสาวจันทร์ทิพย์  โนนทา
5. นางสาวจันทร์ทิมา  ปลื้มจิตร์
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปีมา
7. เด็กหญิงชนิกา  มิตตะมา
8. นายชิตัง  ศรีอันยู้
9. เด็กชายณัฐดนัย  กันยาพงษ์
10. นางสาวณัฐริกา  สัญญารักษ์
11. เด็กหญิงดวงพร  อุตราช
12. นางสาวธนาภา  หลายเหล่า
13. นางสาวธาราทิพย์  วรรคสังข์
14. เด็กชายธีรยุทธ  ส่องแสง
15. เด็กชายธีระนันท์  ประสานแสง
16. นายนนธิวัตร  สายสุ้ย
17. เด็กชายนพณัฐ  โพธิ์ศิริ
18. นางสาวนภมิตร  ดวงเนตร
19. นางสาวนภาพร  ทุมมากร
20. นายนวมินทร์  สีทำมา
21. นางสาวพรรณวิภา  บุญโสภา
22. เด็กหญิงพริตา  ไชยโพธิ์
23. นางสาวภัทรกันย์  แก้วมณี
24. เด็กชายภาณุพงศ์  คำภิรมย์
25. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองเกลี้ยง
26. นางสาวมณัสนันท์  วงสีลา
27. นางสาวรัตติกรณ์  ชนาเทศ
28. นางสาวรัตนาภรณ์  วงศ์มาเกษ
29. เด็กหญิงวรนุช  คำลุน
30. นางสาววรรณนภา  กอบคำ
31. เด็กชายวุฒิพงษ์  บุญยืน
32. เด็กชายศุขชัย  ทิมา
33. เด็กชายสองเมือง  ใจสว่าง
34. นางสาวอรณี  สินสะ
35. เด็กหญิงอังคนา  ธรรมสัน
36. เด็กชายอานนท์  ผลชอุ่ม
37. นางสาวอินทิรา  บุญวัน
38. เด็กชายเจษฎา  สัญจร
39. นางสาวเบญจมาศ  แสงเขียว
40. นายเอกราช  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาวฉัตรศิริ  สืบเคน
2. นายชวลิต  กล้ายุทธ
3. นายตะวัน  บุดดาแพน
4. นายยุธิน  พิชัย
5. นางสาววันสุนีย์  พรมมี
6. นางสาวศาธิกาญจน์  สุดโทวา
7. นางอุไรทิพย์  คำมงคุณ
8. นายใผ่  พันงาม
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กชายยุทธนา  คำเฮือง
 
1. นางวาสนา  อัปกาญจน์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายวิทยา  ไพทูลพิมพ์
 
1. นางสาวบญจมาศ  ขันติวงษ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติยา  อุวิทัต
 
1. นายสถิตพงศ์  แพนลิ้นฟ้า
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวธัญลัดดา  บุญอุดม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นายสราวุฒิ  โสภาณะสม
 
1. นายวิรัช  หมอนเสมอ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายธวัชชัย  สิงห์สี
 
1. นายสถิตพงศ์  แพนลิ้นฟ้า
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงวรดา  สุดเนตร
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวชลชญา  เกษียร
 
1. นายวิรัช  หมอนเสมอ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นายชวกร  ศรีวงศ์ษา
 
1. นางสุภาวดี  ประสระบาล
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. นายบุญแสง  ศรีประไหม
 
1. นายวุฒิไกร  จันทร์พวง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวเกษรินทร์  บ้านตุ่น
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายวิศรุต  วิลาวรรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. นายสุกฤษฎิ์  จันโท
 
1. นายตะวันเพลิง  วิเวกวรณ์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงวรวรรณ  สุดเนตร
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจีรวรรณ  กันหาสาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
104 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายกฤษดิษฐ์  ข่าขันมะลี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุดดาวัน
3. เด็กหญิงกันตยา  ขันธสิงห์
4. เด็กหญิงกาญจนา  พันธ์สว่าง
5. เด็กหญิงขวัญหม่อม  วรพัฒน์
6. เด็กหญิงชมนาฎ  พวงคต
7. เด็กหญิงชรีพร  สกุลเคช
8. เด็กชายชวกร  ศรีวงศ์
9. เด็กชายชิษณุพงศ์  รำไพ
10. เด็กหญิงฐิติมา  ปิติภัทรโยธิน
11. เด็กหญิงดาราวรรณ  สามิลา
12. เด็กหญิงทักษพร  บุญเพิ่ม
13. เด็กชายธวัฒชัย  ภูสีน้ำ
14. เด็กหญิงธินาภรณ์  อ่อนคำลุน
15. เด็กหญิงนวลฉวี  ยุวบุตร
16. เด็กหญิงนิตยา  ธุระพันธ์
17. เด็กหญิงประภาภรณ์  สมอินทร์
18. เด็กชายปรินทร  สายแวว
19. เด็กชายปัณณธร  พัตรา
20. เด็กหญิงพรปวีณ์  เพียรใจ
21. เด็กชายพัทธกานต์  เจ๊กจันทึก
22. เด็กชายพันธกานต์  เสียงแจ้ว
23. เด็กหญิงพิยะดา  สายเสน
24. เด็กหญิงมณีพร  แสนทวีสุข
25. เด็กหญิงมาลัย  เพ็ญพิมพ์
26. เด็กชายรณชัย  ปรโม
27. เด็กหญิงรุจิรา  พยุหไกร
28. เด็กหญิงวนัฐยา  ประสมพันธ์
29. เด็กหญิงวรรณวิกา  ไกรยสิทธิ์
30. เด็กชายวัฒนา  จันลาศรี
31. เด็กชายวิทวัช  บุญถม
32. เด็กหญิงศศิธร  ศรีแสนยงค์
33. เด็กหญิงศิตา  สามิลา
34. เด็กหญิงศินีนารท  สามารถ
35. เด็กหญิงสรัญญา  จิตติเจริญจันทร์
36. เด็กชายสุขวิชญ์  ทุมมา
37. เด็กหญิงอนงค์  พลอยเพ็ชร
38. เด็กชายอรุณ  เกตุราช
39. เด็กชายอัครพล  ย่ามไธสง
40. เด็กหญิงอาทิตยา  ลำเพื้อย
 
1. นายชัยสิทธิ์  พลแก้ว
2. นายพัชรพงษ์  ศิริสุวรรณ
3. นายวราห์  ไชยมาตย์
4. นายวิรัช  หมอนเสมอ
5. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
6. นางสำอางค์  ชะบาศรี
7. นางสุภาวดี  ประสระบาล
 
105 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกมลรัตน์  สุรันดร์
2. นางสาวกมลวรรณ  คำสวัสดิ์
3. นางสาวกมลวรรณ  คชยาพันธ์
4. นายกิตติพงษ์  อ่อนละมุล
5. นายกิตติศักดิ์  พิมพา
6. นางสาวชฎาพร  ประกานนท์
7. นางสาวชลชญา  เกษียร
8. นางสาวชลาดา  จิตรแสวง
9. นายชาติราชันย์  จันทร์กระจ่าง
10. นายณัฐพล  พรมเขียน
11. นายทักษิณ  ขันโท
12. นางสาวทัชลิดา  ผกาศรี
13. นายนครินทร์  หารจันทร์
14. นายนัฐวุฒิ  วงษาเคน
15. นางสาวนิสาชล  วงศ์คำ
16. นางสาวปิ่นเพชร  อัครธรรม
17. นายพัชรพงษ์  พิมา
18. นางสาวพัชราภรณ์  แก้วกิ่ง
19. นายพัฒนพงษ์  เปรมปราโมทย์
20. นายพิชิต  เอกทัน
21. นางสาวพิทยารัตน์  แสนทวีสุข
22. นางสาวภารดา  ดาสาย
23. นางสาวมัณฑณา  จารีย์
24. นางสาวมุกดา  จันทร์เขียว
25. นางสาวลลิดา  จำปาแดง
26. นางสาววรินดา  อยู่สุข
27. นายวันท์สิริ  นิตอินทร์
28. นายวิทยา  วันทา
29. นางสาวศศิพิมพ์  เสียงแจ้ว
30. นางสาวศิยามล  ดาทวี
31. นางสาวศิริรัตน์  บุญเติม
32. นางสาวสายฝน  ประทุมเลิศ
33. นางสาวสิริวรรณ  สุขไชย
34. นางสาวสุชัญญา  ทารา
35. นางสาวสุภารัตน์  จันทร์เขียว
36. นางสาวสุมาลี  พิทักษ์
37. นางสาวหนึ่งฤทัย  พลเทพ
38. นางสาวอติพร  จันทร์ทรง
39. นางสาวอรจิรา  ปราณีวงศ์
40. นายเอกวัฒน์  รักษ์แก้ว
 
1. นายชัยสิทธิ์  พลแก้ว
2. นายทวีศักดิ์  นำผล
3. นายวราห์  ไชยมาตย์
4. นายวิรัช  หมอนเสมอ
5. นางสำอางค์  ชะบาศรี
6. นางสุพาภรณ์  โชคเหมาะ
7. นางสุภาวดี  ประสระบาล
 
106 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อาริกุล
2. เด็กหญิงกานต์ธิตา  แสวงนาม
3. เด็กชายกิิตติพงษ์  อุ่นคำ
4. เด็กชายชาญณรงค์  บุตรน้อย
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิทธิประภา
6. เด็กชายทนงศักดิ์  ศรีบุระ
7. เด็กหญิงรัตนาพร  ชายทวีป
8. เด็กชายวรายุส  กาศรี
9. เด็กหญิงวันวิสา  โพธิ์แสง
10. เด็กชายศรายุทธ  สูงเรือง
 
1. นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ
2. นายสุริยา  โมกเบ็ญ
3. นางเพ็ญพร  นามวงศ์
 
107 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายกิตติธร  บัวหลาย
2. นางสาวจันทร์ทิมา  ปลื้มจิตร์
3. นายณัฐพล  ศรีด่านจาก
4. นางสาวธาราทิพย์  วรรคสังข์
5. นางสาวธิดารัตน์  ทองรินทร์
6. นายนครินทร์  วงศ์ละคร
7. นางสาวอภิญญา  จันทะมา
8. นายอภิวัฒน์  แก้วกิ่ง
9. นายอิสระ  มะลิหอม
10. นางสาวเบ็ญจมาศ  แสงเขียว
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
2. นายยุธิน  พิชัย
3. นางสาววันสุนีย์  พรมมี
 
108 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงนิตยา  ทะรันทร์
3. เด็กหญิงนิภาพร  สีตา
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คำโส
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญช่วย
6. เด็กหญิงสุวรรณิกา  พุ่มจันทร์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  นะมี
8. เด็กหญิงไข่มุก  เหมือนมาตร
 
1. นางสาวนุชรีย์  ต้องสู้
2. นางสาวมุกดาวรรณ  ไชโยธา
3. นายสนอง  ถมหิรัญ
 
109 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวธนาภา  หลายเหล่า
2. นางสาวนภาพร  ทุมมากร
3. นางสาวพรรณวิภา  บุญโสภา
4. นางสาวมณัสนันท์  วงสีลา
5. นางสาวรัตติกรณ์  ชนาเทศ
6. นางสาวสุวรรณี  พินันต์
7. นางสาวอรณี  สินสะ
8. นางสาวอินทิรา  บุญวัน
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
2. นายยุธิน  พิชัย
3. นางสาววันสุนีย์  พรมมี
 
110 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ทันเต
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จันทร์ดี
3. เด็กหญิงธิติมา  กระทัน
4. เด็กหญิงนันทะฉัตร   หลังคา
5. เด็กหญิงนิตยา  ทะรันทร์
6. เด็กหญิงนิภาพร  สีตา
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  คำโส
8. เด็กหญิงปวีณา  หลังคา
9. เด็กหญิงสุวรรณิกา  พุ่มจันทร์
10. เด็กหญิงไข่มุก  เหมือนมาตร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แสนสาย
2. นางสาววราภรณ์  แสนพันดร
3. นายสนอง  ถมหิรัญ
 
111 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกรรณิการ์  ตะนะโส
2. นางสาวขนิษฐา  กันยามา
3. นางสาวทักษพร  พรมวงศ์
4. นางสาวทับทิม  กอดทอง
5. นายธนกฤต  บรรประจง
6. นายนันทวุฒิ  พันธ์โสรี
7. นางสาวปณิตาภรณ์   แสงทรัพ
8. นายประสิทธิ์  แก่นงาม
9. นางสาวปรียาภรณ์  อาภรณ์ศรี
10. นายพงศ์พัทธ์  สารีแก้ว
11. นางสาวภัทรวดี  นวลศรี
12. นางสาวสิรินทรา  บุตรษาเดช
13. นางสาวสุพินดา   ยศศิริ
14. นางสาวสุภารัตน์  จันทร์เขียว
15. นางสาวอรินญา  โคตรวงษา
16. นางสาวเจนจิรา  เพชรฤทธิ์
 
1. นายชัยสิทธิ์  พลแก้ว
2. นางสุภาวดี  ประสระบาล
 
112 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายธวัชชัย  สิงห์สี
2. นางสาวรมย์ธีรา  พุ่มจันทร์
3. นายศุรเดช  สายแดง
4. นายสหชัย  ฝางคำ
5. นายเจษฎา  วอทอง
 
1. นางธันยาภรณ์  อักโข
2. นายไพโรจน์  อุดมลักษณ์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวนิรมล  อุสาหพันธ์
2. นายมงคล  นามวงศ์
 
1. นางสาวปฏิมาพร  พูลศิริ
2. นายสุริยา  โมกเบ็ญ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กชายชนะชัย  รัตนา
2. เด็กชายธนารักษ์  คำคะเณ
3. เด็กชายบดินทร์  กงอาสา
 
1. นางกุหลาบทิพย์  สืบสา
2. นายขุนพัฒน์  แสนทวีสุข
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นายธีรพล  โพธิสนธิ์
2. นายวิษณุศักดิ์  แก้วคำปลอด
3. นายเอกพจน์  สุพรรณ
 
1. นายประสิทธิ์  สายลุน
2. นายภาณุศักดิ์  นิชรัตน์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงชุลีพร  ทองคำวัน
2. นายทิวากร  ธรรมวัติ
3. เด็กหญิงปทุมวงษ์  แสงสาย
 
1. นายประสิทธิ์  สายลุน
2. นางพิสวาท  ภาดี
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวจินดารัตน์  ดีสนั่น
2. นางสาววราภรณ์  สุวรรณะ
3. นางสาวสุวิณี  ปาริทา
 
1. นางประภัสสร  หวังดี
2. นางเพ็ญพร  นามวงษ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายฐิตินันท์  ทิพย์สุข
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ค่ำคูณ
3. เด็กหญิงนฤมล  ไชยนิยงยศ
4. เด็กชายปรีดา  ยอดนารี
5. เด็กหญิงศริญญา  ปัตพรรณา
6. เด็กหญิงเพชรไพลิน  เชื้อแก้ว
 
1. นายสิทธิชัย  ใจสว่าง
2. นางสุดใจ  ใจสว่าง
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นางสาวมาริษา  สายแก้ว
2. นายยุทธพงษ์  วงศ์แสง
3. นายรพีพัฒน์  แสวงวงค์
4. นายศุภกิจ  วิเศษรัตน์
5. นางสาวอรญา  มะคะวา
6. นางสาวแก้วกมล  บุญแท้
 
1. นายประสิทธิ์  สายลุน
2. นางพิสวาท  ภาดี
3. นางสาวสิรินทรา  ภาดี
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงชาริณี  วรรณเพ็ญ
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  สาริก
3. เด็กหญิงวรรณดี  โจทะนัง
 
1. นางละมัย  สุวรรณสิงห์
2. นายสิฬาชัย  จะโรจร
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นายประกาศิต  โกมาลย์
2. นายวัชระ  บุญสละ
3. นายศราวุธ  กำลังทวี
 
1. นางผกา  โพธิ์ไกร
2. นายสิทธิพล  ชลธี
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทัดเทียม
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  สุดสุข
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วารินทร์
 
1. นางสาวสุรัชนา  สิงห์คำ
2. นายอนุวัฒน์  สุรวิทย์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. นางสาวกมลชนก  แสงดาว
2. นางสาววาสนา  เติมจิตร์
3. นางสาวอุไรรักษ์  สำเภาแก้ว
 
1. นายคณากร  พูลเพิ่ม
2. นางสาวนงเยาว์  ไม้ดี
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนัตดา  กระเบื้องเก่า
2. เด็กหญิงนันทิตา  ศรีสุทโธ
3. เด็กหญิงวลัยพรรณ  อาชว์ธิการณ์
 
1. นางสาววารุณี  ศรีทองแดง
2. นางสุจิตรา  บุราชรินทร์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยาภรณ์  พงษ์วิเศษ
2. นางสาวรัตนา  วงษ์ด้วง
3. นางสาวอรวี  สายบุญ
 
1. นางสาววารุณี  ศรีทองแดง
2. นางสุจิตรา  บุราชรินทร์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นางสาวพรรณี  จันทร์ดาสุข
2. นางสาวอรอุมา  อ่อนคำวงค์
3. นายเจษฎาภรณ์  กัญญาศรี
 
1. นางกุหลาบทิพย์  สืบสา
2. นายขุนพัฒน์  แสนทวีสุข
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ส่องใส
2. นางสาวณัฏฐิรา  บุญลา
3. นางสาวปภัสรา  แก้วสว่าง
 
1. นายสิฬาชัย  จะโรจร
2. นางสุดใจ  ใจสว่าง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. เด็กหญิงชนัดดา  คำโพติด
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เอกศิริ
3. เด็กหญิงสุวิสา  ดอกดวง
 
1. ส.ต.ท.กิตติโชติ  พิมพ์เพ็ง
2. นางศิริวรรณ   บุญชิต
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวทิพวัลย์  เวทนา
2. นายวุฒินันท์  อูบคำ
3. นางสาวแพรวนภา  พวงพิมพ์
 
1. นางละมัย  สุวรรณสิงห์
2. นางสุดใจ  ใจสว่าง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 1. เด็กชายชัยณรงค์  แสนอุบล
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  ดวงศรี
3. เด็กชายประวิทย์  เหลาทอง
 
1. นายสิริทัช  ไผ่ล้อม
2. นางสาวอรนุช  สงิมทอง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองรอง
2. นางสาววรรณภา  มณีรัตน์
3. นางสาวศศินี  อ่อนคำลุน
 
1. นางกาญจนา  สีลาไหม
2. นางสาวธัญญาภรณ์  สมบัติ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายพีระพัฒน์  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สวัสดิ์ปรุ
 
1. นางสาววรรณภา  พิลาทอง
2. นางสาวสุกันยา  มั่นจิตร
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นายธีรโชติ  สิมพันธ์
2. เด็กชายนิสันต์  แสงหิรัญ
 
1. นางจิตติมา  โนนน้อย
2. นางสาวศุภมาน  นิชรัตน์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวญารวี  ดวงศรี
2. นางสาวภัทราภรณ์  อินทา
 
1. นางสาววิไลภรณ์  บรรพบุตร
2. นายสังคม  กุลสุวรรณ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยชนะ  โคตถา
2. เด็กชายนวกิจ  ตรีเมฆ
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  บุญใหญ่
2. นางสาววิไลภรณ์  บรรพบุตร
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกาญจนา  บุญบรรลุ
2. นางสาวอาภรณ์  พรมวงค์
 
1. นางสาวศุภมาน  นิชรัตน์
2. นางเนตรนพิศ  จิตรวิขาม
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายนครศักดิ์  กรีสันเทียะ
2. เด็กชายศุภโชค  การนา
 
1. นายสมพร  ทองใบ
2. นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายพิทยา  แก้วอาษา
2. เด็กชายศักย์ศรณ์  พลตรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  จิตรปัญญา
2. นางสาวเขมิกา  กุลาศรี
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายชัยรัตน์  พรมราช
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรา
 
1. นางสาวนิพาภรณ์  ส่งเสริม
2. นางสาวโสภา  ขันทวิชัย
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายณัฐพงษ์  นิตราช
2. นายสุทัศน์  บุตรจันทา
 
1. นายสมพร  ทองใบ
2. นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายชัชวาล  กุมแก้ว
2. นายนรพนธ์  พุฒิชนม์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ผิวจันทร์
2. นางวิไลลักษณ์  ภวังค์วัฒน์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาววิสุดา  วงศ์ประเทศ
2. นายศักดินันท์  สารินา
 
1. นางณฐวรรษ์  ไสว
2. นายไพฑูรย์  กุลพันธ์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายจิรายุ  ทองปัญญา
2. นายนนทชัย  กรุณา
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
2. นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายกิตติวินท์  ชุดนอก
2. เด็กชายวิทยา  ภาระวัน
3. เด็กชายอลงกรณ์  แสงนิล
 
1. นางณิชกานต์  นามวงศ์
2. นางนงคราญ  ขนทอง
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นายมรรค  เมคัน
2. นายวิทยา  วัฒนานุกุล
3. นายวิทยา  วันทา
 
1. นางนงคราญ  ขนทอง
2. นายยุทธพงษ์  แก้วพล
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายฉัตรวุฒิ  ผิวอ้วน
2. เด็กชายธีรเดช  ปริทา
3. เด็กชายภูมินทร์  สมยา
 
1. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
2. นายศรชัย  สุโพธิ์
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายกิตติพันธ์  เรืองศรี
2. นายคฑานนท์  นามวงค์
3. นายสิทธิโชค  อุตรา
 
1. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
2. นายศรชัย  สุโพธิ์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายณัฐพล  ชูจิตร
2. นายธีระวัฒน์  สิงห์เงิน
3. นายพงษ์พัฒน์  เข็มมา
4. นายอุดมรัตน์  วงศ์สมบัติ
 
1. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
2. นายศรชัย  สุโพธิ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  คำมี
 
1. นายวีระพันธ์  บุญผง
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวเบญจพร  ศรชัย
 
1. นายอนุชิต  จันทป
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เศรษฐมาตย์
 
1. นางสาวอนัญญา  ยอดจักร์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นายชาญวิทญ์  พาอาจ
 
1. นางอัจฉรา  เทียมสุวรรณ
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เถาว์ทุมมา
 
1. นางพรรณี  จำปาวัลย์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายประเทืองทิศ  จี้เพชร
 
1. นางณัฏฐ์ศิพิชญ์  ยืนยาว
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  สมสุข
 
1. นายอ่วง  สุธรรมมา
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาววิชญาฎา  วงศ์เพม
 
1. นางบุรัสกร  ดวงศรี
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายกิตติชัย  สมวัน
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุวรรณทวี
3. เด็กหญิงพัชรา  แตงร่ม
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหมพงษ์
5. เด็กหญิงอนิลชนา  บุญหล่อ
 
1. นางศิริพร  คงสมปราชญ์
2. นางสาวเยาวรัตน์  สายโน
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  หินนาค
2. นางสาวธันยพร  ทองเหลือง
3. นางสาวพรนภัสสร  วงษาบุตร
4. นายภูมินทร์  พันนาวงศ์
5. นางสาวเยาวรัตน์  โกฏแก้ว
 
1. นางจุฬาพัตน์  วงษาบุตร
2. นางสาวสุชัญญา  ชายทวีป
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวรัตนา  สาระขันธ์
 
1. นายชิตวีร์  มองเพชร
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายสุรชาติ  เสนานนท์
 
1. นางสาวจิรัตติกาล  พาเรือง
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นายศรัณย์  พรมเภา
 
1. นางสาวสัญญาลักษณ์  ทรารมย์
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วรรณ
 
1. นางสาววรรษมล  แสนทวีสุข
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นางสาวกัลยา  วงค์บุตรดี
 
1. นางสาวดวงเนตร  ดำริห์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายชิติสรรค์  ศิรวัฒนานนท์
2. เด็กหญิงสิริิรัตน์  ดลประสิทธิ์
 
1. นายมงคล  วรรณโสภา
2. นางอ่อนตา  ทิมา
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวนลินทิพย์  สุรนารถ
2. นายสิโรดม  ตันสุข
 
1. นางสาวชนิดา  โชคเหมาะ
2. นางสาวปราชญ์ปรีดา  เขียนวงศ์
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. เด็กชายคุณากร  ชัยฤกษ์
2. เด็กชายมนตรี  อ่อนสี
3. เด็กชายวัฒนา  อ่อนดี
4. เด็กชายวิวัฒน์  โยยรัมย์
5. เด็กชายสรภพ  โยงรัมย์
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  โพธะวี
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โสมาพิมพ์
8. เด็กชายเอกรินทร์  เอกศิริ
 
1. นายพิชาณัฐ  เตชะพิสุทธิกุล
2. นายอนุชิต  ผลภิญโญ
3. นางอุบล  มิระสิงห์
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายธวัชชัย  ทำสะอาด
2. นายบุญรัตน์  ปัจมูล
3. นายพิเชษฐ์  แซ่เอ้
4. นายวีระพันธ์  ผาสุข
5. นายสาธิต  ทรงกรด
6. นายสุรเกียรติ  แสงสกุล
 
1. นายจีระศักดิ์  ศรีโกศล
2. นายนิวัฒน์  บุญสร้อย
3. นางสุพินิจ  ธุรี
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวธัญชนก  ขันทะโข
2. นางสาวนิภาพร  แสงคำ
3. นางสาวปิยดา  อุวิทัต
4. นางสาวปิยพร  พิลาอาจ
5. นางสาวปิยะดา  จันทร์เครือ
6. นายพงษ์ศกร  ประทุม
7. นางสาวศศิวิมล  โคตรจันทร์
8. นางสาวสุกัญญา  สง่าศิลป์
9. นางสาวเสาวณีย์  วงคูณ
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองอ้วน
 
1. นางธันยาภรณ์  อักโข
2. นายประชา  อักโข
3. นายเชิงชาญ  ลุนชิตร
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เหยียบประโคน
2. เด็กหญิงมธุรา  กาฬพัฒน์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สายไหม
4. เด็กหญิงอรณิชา  แหวนหล่อ
5. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เหลากลม
 
1. นายนครชัย  วงศ์จันทร์
2. นายวีระพร  ลาทอง
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวทรรศสุวรรณ  วงศ์วรรณ
2. นางสาวธันยพร  วรพิมพงษ์
3. นางสาวนภาพร  พันธ์สว่าง
4. นางสาวศศิธร  จันทร์ทรง
5. นางสาวอมรรัตน์  ช่วงไชย
 
1. นางนวลละออง  ฉลวยแสง
2. นายวีระพร  ลาทอง
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงนภัทร์  ธวยไธสง
2. เด็กหญิงปรรัตน์  อภัยพันธ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศิริสา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นิสา
2. นางนันทกานท์  ราชรินทร์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นางสาวนิภาวรรณ  บุตรน้อย
2. นางสาวศิริลักษณ์  กัลยาทอง
3. นางสาวสุนารี  สุขสุรี
 
1. นางคำพลอย  สายทอง
2. นางมยุรี  บุญพบ
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงนันทิยา  คำแพง
2. เด็กหญิงลลิตา  มิ่งคำ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ปิติภัทรโยธิน
 
1. นางสาวกนกพร  นาดูน
2. นายจิราณุวัฒน์  ศิริรัตน์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวชลธิชา  โคจร
2. นางสาวปภาวรินท์  นาหล่ง
3. นางสาวสุภัสสรา  เกตุศักดิ์
 
1. นายชาติชาย  ละมั่งทอง
2. นางยองใย  ขัมภรัตน์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพร  มากมูล
2. เด็กหญิงชื่นกมล  สมบูรณ์
 
1. นางสาวปนัดดา   คำผา
2. นางสาวรำใย  ลือเดช
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. นางสาวเกศราภรณ์  พงษ์สพัง
 
1. นางมณีวิจิตร  พิมพ์สอน
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายนัตฐพงษ์  ศิริโชติ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์สู่
 
1. สิบเอกปิยวัฒน์  พันธะมาเปรมสิริ
2. นายเกรียงศักดิ์  ทรัพย์ศิริ
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นายธนากร  บัวหยาด
 
1. นางสาวดวงเนตร  ดำริห์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทองอยู่
2. เด็กชายพีระพล  ยาผา
 
1. นางบัวพันธ์  กำเนิดสิงห์
2. นางอุดมลักษณ์  บุญศรี
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวสุกัญญา  ศรีจันทะจร
 
1. นางบัวพันธ์  กำเนิดสิงห์
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  วงษาหล้า
 
1. นายเกรียงไกร  โสมรักษ์
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นางสาวผกาวรรณ  บัวเขียว
 
1. นายชินพรรณ  คำพีระ
 
183 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  นวลแย้ม
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ชาญทุม
 
184 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายพิเชษฐ์  รอบโลก
 
1. นายอมร  ปลื้มหอม
 
185 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กชายโชคชัย  วิลานันท์
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ชาญทุม
 
186 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กชายธนพล  เพ็งพงษา
 
1. นายศราวุธ  แก้วพาปราบ
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  นวลแย้ม
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จันทร์ดี
3. นายทวีศักดิ์  ดอกเกษ
4. เด็กหญิงธิติมา  กระทัน
5. นายธีระชัย  วิลานันท์
6. เด็กชายนครรินทร์  พลค้า
7. เด็กหญิงนิตยา  ทะรันทร์
8. เด็กหญิงนิภาพร  สีตา
9. เด็กชายน้ำทิพย์  คำโส
10. นางสาวประกายกานต์  จันทร์สูนทร์
11. เด็กหญิงปวีณา  หลังคา
12. นายพรชัย  โครตบัณฑิต
13. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  ดวงบุปผา
14. นายวัชระ  พิเดช
15. นายวัฒนา  มะลาตรี
16. เด็กชายวิทยา  สาทะ
17. นายสรวิชญ์  หล่าธรรม
18. เด็กหญิงสาวิตรี  วิลานันท์
19. นายสุประครอง  ดอกเกษ
20. นายสุพจน์  สุราช
21. เด็กชายสุรจิต  โครตวงษ์
22. นายสุริยงค์  ปิตะคะโส
23. นางสาวสุวรรณิกา  พุ่มจันทร์
24. เด็กหญิงอรวรรณ  นะมี
25. เด็กชายอัมรินทร์  อินทร์ยู้
26. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แววพุก
27. เด็กชายเทพ  คำภาพร
28. เด็กชายโชคชัย  วิลานันท์
29. นางสาวไข่มุก  เหมือนมาตร
30. เด็กชายไพรวัลย์  ใจน้อย
 
1. นางกาญจนา  วงค์ไชยา
2. นางสาวจันทรัสม์  ชาญทุม
3. นายสนอง  ถมหิรัญ
4. นางสาวสาวิตรี  ศรีไชย
5. นายสุภกิจ   ชาญทุม
6. นางอนรรฆอร  พลโรม
7. นายอภิชิต  กลีบม่วง
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นางสาวดวงใจ  ขมิ้นแก้ว
 
1. นางเสวิตา  ศรีภา
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายกฤษดาเวศน์  คำดี
 
1. นายสุนทร  ประทาน
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวบุญมี  พาสุข
 
1. นายสุนทร  ประทาน
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กชายปรีดี  อรุณ
 
1. นางกาญจนา  วงค์ไชยา
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายคมสัญ  นิลเสถียร
 
1. นางสาวสมกรณ์  จันทร์งาม
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กชายจีระวัฒน์  ศิลปะ
 
1. นางสาวธนิดา  จันมาทูล
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กหญิงจริยา  ปุณประวัติ
2. เด็กชายมงคล  ชัยมูล
3. เด็กหญิงสุณิสา  รอดภักดี
 
1. นางกุหลาบทิพย์  สืบสา
2. นางสุภัสสรา  แก้วคำ