รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กลุ่ม 4
ณ โรงเรียนวิจิตราพิทยา
ระหว่าง วันที่ 29 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มุ่งสุขใจ
 
1. นางลักขณา  ไชยรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวพัชริดา  อุดมวงศ์
 
1. นางเสาวคนธ์  มุสะกะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงรัตน์ชณี  เกษเจริญคุณ
 
1. นางเพชรา  พึ่งเพ็ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นางสาวพรรณิภา  หิปะนัด
 
1. นางสาวฐิติรัชช์  ไตรวัฒนธงไชย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุรางค์รัตน์  สุทธิบุตร
 
1. นางวริชิญา  อามาตย์มนตรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวรุ่งรำไพ  ชัชวาลย์
 
1. นางดรุณี  กระจายพันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงผกาสิณี  กำลังดี
 
1. นางสุภาภรณ์  ทางทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายวรนิธิ  ศรัทธาธรรมกุล
 
1. นางสาวฝอยทอง  สมดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชลิตา   โพธิจร
2. เด็กหญิงวิภาพร  บรรทร
 
1. นางวรนุช  ประเสริฐ
2. นางสาวเมษสุภา  สุตะพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายพงศธร  สองสี
2. นายพลวัฒน์  ภาเรือง
 
1. นางนภวรรณ  โลหะสาร
2. นางสาวพิมพ์ลดา  โชคศิรินิธิรัฐ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนภดาราวรรษ  ไชยสัจ
 
1. นายไพจิตร  ชิดชม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายเกียรติศักดิ์  อ่อนวรรณะ
 
1. นางเนาวรัตน์  โพธิ์ศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกนกกร  แก่นสุข
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์สิงห์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขเกษม
 
1. นางบุญส่ง  สาคะศุภฤกษ์
2. นางยุภา  นิยมวงศ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวนัยนา  จินดารัตน์
2. นางสาววรัญญา  วงษาเสนา
3. นางสาวอาทิตยา  ศิริศรี
 
1. นายณัฐพงศ์  พรมลี
2. นายสุรินทร์  โอษฐิเวช
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายภากร  สารีบุตร
2. นางสาวลักษณพร  นิลบารันต์
 
1. นางศิริวรรณ  คลังทอง
2. นายอังกรู  บุญมาลี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวมัตติฌา  เติบสันเทียะ
2. นางสาวอรยา  จันทพรโสม
 
1. นางรัตนา  ธาราพิทักษ์ชีวิน
2. นางสาวอรปรียา  ทาดาวงษา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายธงชัย  จันทร์ผอง
 
1. นางประดุจเพชร  เกศรินหอมหวล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาววิลาวรรณ  บุญทะสิงห์
 
1. นางนุสรา  บุษสระเกษ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายธนพล  แก้วสวัสดิ์
2. เด็กหญิงผาณิตา  ทำไหม
3. เด็กหญิงรุ่งศิริรัตน์  ครองยุติ
 
1. นางนุชลักษณ์  หงษ์ทอง
2. นางมารศรี  มงคลชัย
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวบุษกร  ปราบภัย
2. นางสาวปรมาภรณ์  แดงศรีเกิด
3. นายศุภโชค  กัมปนาทวิเศษชัย
 
1. นางสาวพรทิพย์  เมืองแก้ว
2. นางสาวรัตนา  รัตนเมธานันท์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐฌา  โพธิ์จันทร์
2. นางสาวพรนภา  บุดดาเพศ
3. นางสาวเกษราภรณ์  กรเกษแก้ว
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  ขันทะวัตร์
2. นางศิริลักษณ์  สุพล
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวภัทรสุดา  เมษาดี
2. นางสาวลำพูล  ใจเครือ
3. นางสาวศิริวรรณ  ภาษาดี
 
1. นางจิตติมา  วัฒราช
2. นางสาวยุวภา  เหลากลม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนัทช์หทัย  จันทร์ค้ำ
2. เด็กหญิงภัทราวรรณ  เงินมั่น
3. เด็กหญิงวนัสรินทร์  รุ่งแสง
 
1. นายมงคล  วิลามาศ
2. นางรำไพ  โพธิ์ไชยแสน
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวจิตตรา  มาลา
2. นางสาวหัตถาพัชระ  ทุราช
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  คำแสงดี
 
1. นางพัชรี  สุขยิ่ง
2. นางวนา  คำอุดม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงภัทธนันท์  เนตรสง่า
2. เด็กชายวราวุธ  มะโนรัตน์
3. เด็กหญิงเนตรนภิส  ศุภโกศล
 
1. นายวิสิทธิ์  ตามสีวัน
2. นางเอื้องฟ้า  สุนันท์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวชนากานต์  แท่นแก้ว
2. นางสาวมณฉยา  วงมาเกษ
3. นางสาววารินรัตน์  โคตพงษ์
 
1. นายประสงค์  สร้อยเพชร
2. นางพัชราภรณ์  ทองบ่อ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกู้พงศ์  นิตรักษ์
2. เด็กหญิงศวิตรา  วิลามาศ
 
1. นายมงคล  วิลามาศ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธนพล  บัณฑิตสูง
2. นางสาวปนัดดา  ทาระบุตร
 
1. นางสาวนฤดี  สีแสง
2. นางวนา  คำอุดม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธนยศ  วิสาพล
2. นายรัตนชัย  มณีฤทธิ์
 
1. นายสมเจต  บุญดก
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายดำรงค์ศาสน์  บุตรศรี
2. เด็กชายมงคล  บรรเทิง
 
1. นางสาวโสรัจจิ  ปทุมทอง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  สารีมูล
2. เด็กหญิงกุลสตรี  พวทวี
3. เด็กหญิงพรพิมล  สรรพสาร
4. เด็กหญิงยุวดี  บังศรี
5. เด็กหญิงอารยา  เดชะคำภู
 
1. นางสำอางค์  อุปมา
2. นางสุพิศ  วงษ์บ้านหล่อ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวชณัชดา  เอกนิตย์
2. นางสาววิชุดา  บุราเลข
3. นางสาวสุดารัตน์  สีม่วง
4. นางสาวสุธิดา  วงษ์ศรีแก้ว
5. นางสาวอรทัย  บุญเชิญ
 
1. นางปนัดดา  จุลทุม
2. นางสมใจ  วิบูลกิจธนากร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เถาวัฒนะ
2. เด็กหญิงปุณยาพร  แก้ววงศา
3. เด็กชายภูชิชย์  จิตนะ
4. เด็กหญิงลักษมี  ศิริจันทร์
5. เด็กหญิงเกวลิน  สินธุชัย
 
1. นางกาญจนา  สกุลพอง
2. นางลำเพย  เรืองคำ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวกุลธิดา  ทวีชัยธนสกุล
2. นางสาววรัญญา  อุ่นตา
3. นางสาวศศิวิมล  สัตธรรม
4. นางสาวหทัยชนก  หงษ์พิพิธ
5. นางสาวอินทุอร  แสงกล้า
 
1. นางพิมพ์วิมล  พลภูมิชัย
2. นางสาวสุภาพร  สายตา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายณัชพล  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวปัญญารัตน์  ศรีแย้ม
3. นายศราวุธ  กันยามา
4. นางสาวอรปรียา  ภาระวงศ์
5. นายโรจนศักดิ์  สมชาติ
 
1. นายนฤดล  คูณผล
2. นายสุทธิชัย  คงโท
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  รักกตัญญู
 
1. นางเศวตกนิษฐ์  ศรีสนาย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวเลอลักษณ์  สายทิพย์
 
1. นางจีรพา  คำเสนาะ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ดวงงอก
2. เด็กชายวิษณุ  แจ่มใส
 
1. นางนิลวรรณ  สีชนะ
2. นางบุษกร  วรรณโชติ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายจิรายุส  วิภูษิตสมบูรณ์
2. นางสาวพรนภา  วุฒิสินธ์
 
1. นางสาวนิลวรรณ  สีชนะ
2. นางสิริวัฒน์  ไขแสง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวณัฐญา  พิโล
2. นางสาวพัชรินทร์  สีนวล
3. นางสาวภัทรชนก  ศิริคำ
4. นางสาวมลธิรา  พลเมือง
5. นางสาวรัศมี  พันทวี
6. นางสาววชิราภรณ์  แสงไกร
7. นางสาวศิรินาถ  อำพันธ์
8. นางสาวสกุลตรา  ศรีชา
9. นางสาวสุมาลี  โพธิ์ขาว
10. นางสาวอรพรรณ  วรรณวัฒน์
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
2. นางวันเพ็ญ  พรมสอน
3. นายศิริดนัย  สีบุญ
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวฉัตรมณี  ประวิเศษ
2. นางสาวฑิฆัมพร  คำธะทา
3. นางสาวธัญญรัตน์   พงวรรณ์
4. นางสาวนริศษา  บุญมาชู
5. นางสาวนวรัตน์  ใจหาญ
6. เด็กหญิงนัฐชนิการต์  ทองตื้อ
7. เด็กหญิงพรชนก  ผังดี
8. นางสาวพรชิตา  ศรีพันธ์
9. นางสาวมณีรัตน์  กุลอ่อน
10. นางสาวรัตติกาล  บุญลบ
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุปผาวัลย์
12. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญมา
13. นางสาววิชญาดา  โพธิราช
14. นางสาวศุภนิดา  เมทาสิงห์
15. นางสาวหทัยชนก  จันทร์ธานี
 
1. นางมาลาศรี  อภัยจิตต์
2. นายยงค์  พรมแก้ว
3. นายยรรยง  เสาเวียง
4. นายเกียรติศักดิ์  พลภูมิชัย
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชลวรรณ  ปาระเคน
2. เด็กชายธนาธิป  มาติยา
3. เด็กชายศศิประภา  มามาก
 
1. นางพิมพ์วรรณ  สุดสวาสดิ์
2. นางวราภรณ์  วัฒนสุข
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายตาวัน  คนไว
2. นางสาวลลิดา  อุปเสน
3. นางสาววริศรา  ทาจิตย์
 
1. นางคนึงนิจ  บุญเนื้อ
2. นางอภิณห์พร  เมืองเหนือ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชนิสรา  กุลบุตร
2. เด็กหญิงสุภาพร  ทองแจ่ม
 
1. นางประภัสสร  ทองคำผุย
2. นางปราณี   นนธิ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวนวพรรณ  สาลี
2. นางสาวสุปราณี  ปุณประวัติ
 
1. นางนันทา  ธิปัตดี
2. นางสิรยา  ไชยกาล
 
46 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงวรรภา  อบทองหลาง
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา
 
47 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวอรอนงค์  หัสเสม
 
1. นายมุณี  ธานี
 
48 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงสุนิตา  สุกใส
 
1. นายมุณี  ธานี
 
49 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวศิริลัดดา  นามห่อ
 
1. นายอธิวัฒน์  จันทรวิจิตร
 
50 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กองทูล
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา
 
51 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐวรรณ  เดชทวี
 
1. นายอธิวัฒน์  จันทรวิจิตร
 
52 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายปริญญากร  มูลเสนา
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  บุญยืน
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวจารุวรรณ  สายราช
 
1. นายอธิวัฒน์  จันทรวิจิตร
 
54 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บรรพชาติ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทาเคลือบ
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  พูลเพิ่ม
2. นายสมพร  พูลเพิ่ม
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายวัฒนา  คิดโสมา
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  พูลเสมา
 
56 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธาตรีธร  จตุราเพศ
 
1. นายสมศักดิ์  สมปรารถนา
 
57 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ทองวิจิตร
2. เด็กชายภูนิทัต  อุทุมพันธ์
3. เด็กชายอาทิตติยะพงศ์  ภูทอง
 
1. นายสมศักดิ์  สมปรารถนา
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายพีรภพ  เดชภิมล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายวีรภพ  เดชภิมล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
60 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายสันติภาพ  พิมพกุล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
61 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวจินตปาตี  ขันทอง
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   มุสิกสวัสดิ์
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
63 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวพัชราภรณ์  สมพงษ์
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
64 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงคุนัญญา  เสมอสุข
2. เด็กหญิงชลลดา  สิงห์คง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  มุสิกสวัสดิ์
4. นางสาวบุศรินทร์  อนุรักษ์
5. เด็กหญิงปัทมะธิดา  โปริสา
6. นางสาวพัชราภร  สมพงษ์
7. เด็กหญิงเฌอมาลย์  ใจบุญสวัสดิ์
8. เด็กชายเพชรรัตน์  กอแก้ว
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
2. นายประทีป  กระจายพันธ์
3. นางอุไรวรรณ  บุญกาญจน์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกัมปนาท  ผลาเลิศ
2. เด็กหญิงคุนัญญา  เสมอสุข
3. นางสาวจินตปาตี  ขันทอง
4. เด็กหญิงชลลดา  สิงห์คง
5. นายชินวัตร  สร้อยสิงห์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  มุสิกสวัสดิ์
7. นายทินกร  สุทธิพรม
8. นายธนวันต์  ทองงอก
9. เด็กหญิงปัทมะธิดา  โปริสา
10. เด็กชายพันกร  สีแสง
11. นายพีรภพ  เดชภิมล
12. นางสาวมุทิตา  คำพวง
13. นายวีรภพ  เดชภิมล
14. เด็กชายสันติภาพ  พิมพกุล
15. นายอริยะวัฒน์  มิ่งขวัญ
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
2. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
3. นายประทีป  กระจายพันธ์
4. นางอุไรวรรณ  บุญกาญจน์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกัมปนาท  ผลาเลิศ
2. เด็กหญิงคุนัญญา  เสมอสุข
3. นางสาวจินตปาตี  ขันทอง
4. นายชินวัตร  สร้อยสิงห์
5. นายธนวันต์  ทองงอก
6. เด็กหญิงปัทมะธิดา  โปริสา
7. นางสาวพัชราภร  สมพงษ์
8. เด็กชายพันกร  สีแสง
9. นายพีรภพ  เดชภิมล
10. นายวีรภพ  เดชภิมล
11. เด็กชายสันติภาพ  พิมพกุล
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
2. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
3. นายประทีป  กระจายพันธ์
4. นางอุไรวรรณ  บุญกาญจน์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวจันทร์ทิวา  ทามาดาร
2. นางสาวจุรีพร  สัมพันธ์
3. นายทองคูณ  คัดทวี
4. เด็กชายธนากร  สง่าจิตร
5. นางสาวปัทมวรรณ  สุวรรณหงษ์
6. เด็กชายพงศธร  เลิศประยูรศิริ
7. นางสาวพัทธ์ธีรา  ปิติกะวงศ์
8. นายพุฒิพงศ์  พระชัย
9. นางสาวภัทรียา  วงษ์ศรีแก้ว
10. นางสาวรักษิณา  พลรักษา
11. นางสาวรัตนาพร  โสภารักษ์
12. นางสาววรัญญา  จารุการ
13. นายวันเฉลิม  จันทสาร
14. นางสาวศิริกาญจน์  พิญญพงษ์
15. นางสาวศุภลักษณ์  ศรีสุวรรณ์
16. นางสาวสาธิยา  ศรีสมุทร
17. นางสาวอทิตยา  นามปะมา
18. เด็กชายอภิมุข  สุตะโท
19. นางสาวอรอนงค์  ผลชอุ่ม
20. นายอัศวิน  สุวรรณกูฏ
21. นายเบญจพณ  คงบุญ
 
1. นายชนัญญู  กองวงค์
2. นายณัฐพงศ์  พรมลี
3. นางพรทิพย์  อินทร์ประสิทธิ์
4. นางพัชริดา  สุวรรณกูฏ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โคตรมนตรี
2. นางสาวกาญจนาพร  แพงศรี
3. นางสาวจินตนา  นมยศ
4. เด็กชายชัยชนะ  หลักบุญ
5. เด็กชายชาญชัย  บุญทศ
6. เด็กหญิงนันธ์ฑิฌา  ไชยน้อย
7. นางสาวปนัดดา  คำประดับ
8. นางสาวปภาวดี  แพงทรัพย์
9. นางสาวปิยะนุช  วงศ์ทองดี
10. เด็กชายปุณณพัฒน์  ขันวงษ์
11. นางสาวพิจิตรา  ศิริจันทร์
12. นางสาวพิมพ์ประภา  หงส์มณี
13. เด็กชายพีระพงศ์  ขันทอง
14. เด็กชายฤทธิไกร  คำมา
15. นางสาวลีลาวดี  ขันคำ
16. นางสาววิชุดา  ทาทอง
17. เด็กชายวิธวิน  พริ้งเพลิด
18. เด็กชายวุฒิพงษ์  เอมพานิช
19. นางสาวศวิตา  ทรัพย์พะวง
20. นางสาวศศิธร  สมเสียง
21. เด็กชายศุภชัย  สิงห์ชาลี
22. เด็กชายสหรรษ  กันธะนะ
23. เด็กชายสุรยุทธ  นูกอง
24. เด็กชายอนันดา  แดงวงค์
25. เด็กชายอภิชาต  บุคะจำปา
26. นางสาวอรยา  เทพโยธี
27. เด็กชายอัครเดช  สิทธิสา
28. เด็กหญิงอารียา  คำบาล
29. เด็กชายอุดม  สัมพันธ์
30. นายอุทิศ  สืบลี
31. นางสาวอุไรวรรณ  วงศ์สมบัติ
32. นางสาวเกษสุดา  ศิริพันธ์
33. นางสาวเบญจวรรณ  สพสิงห์
 
1. นางจันทิมา  บัวหยาด
2. นายพลากร  ชูหา
3. นายรุ่งศักดิ์  ปทุมบาล
4. นายวัชรชัย  นาสารีย์
5. นางสิริวรรณ  วรรณวงศ์
6. นายไพชยนต์  แสนทวีสุข
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายวัชรพงษ์  พันธ์บุตร
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ปทุมบาล
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายณัฐกานต์  ชอุ่มผล
 
1. นายทิวากร  ธรรมมา
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงศุวิภาดา  ปุยฝ้าย
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐกานต์  ละออเอี่ยม
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายพงศธร  เทพมงคล
 
1. นายสนองรัตน์  แสงผา
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  ขอวาดกลาง
 
1. นางรัติกร  คงนิล
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวปาจรีย์  บำรุงผล
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายพงศธร  เทพมงคล
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงบุษราวรรณ  มาคะวงค์
 
1. นางรัติกร  คงนิล
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวนัฐชนันท์  ศิระตระกูลนันท์
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายส่งศักดิ์  สุชาตะประคัลภ์
 
1. นางสาวนิรมล  อินทร์โสม
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายสุดเขต  ศรีโท
 
1. นายสนองรัตน์  แสงผา
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นางสาวปภาวดี  ชาชุมพร
 
1. นายวีรพันธ์   มณีวงศ์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสิรภัทร  พิบูลย์
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
83 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายก้องภพ  ราชวงษ์
2. เด็กชายจักรวาล  ศรีอนันต์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ฤทธิ์รักษา
4. เด็กชายธนาวุฒ  โพธิมา
5. เด็กชายนิธิกร  สีลากุล
6. เด็กหญิงปนิสา  ศรีวัง
7. เด็กชายพรจรัส  สิมณี
8. เด็กหญิงพัชรนันท์  อุทิตบุตร
9. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วงศ์คะพันธ์
10. เด็กหญิงอารียา  บุญโสภา
 
1. นางนงเยาว์  มณีศิลป์
2. นางพวงพร  ศรีสมบูรณ์
3. นางพัชรี  อุตมะวงศ์วรรณ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกิติภูมิ  วงเวียน
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วสะอาด
3. นายณัฐพล  สกุลพงษ์
4. นายนิรวัชร์  เรืองนาม
5. นายมนต์ศักดิ์  หงษ์คำ
6. นางสาวศริยา  ศิริปุ
7. นางสาวสาวิตรี  แฝงเพชร
8. นายสิทธิชัย  จันทร์โม้
9. นางสาวสุภาพร  เยื่อใย
10. นางสาวสุมิตรา  บุญไพโรจน์
 
1. นางฟอริดา  จันทิมา
2. นายเถกิงศักดิ์  ศรีศิลป์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายจตุรงค์  ศรีบุญมา
2. เด็กชายธนพล  โลมากาล
3. เด็กหญิงปริตา  ตรีถัน
4. นางสาวพวงเพชร  พรมชาติ
5. นางสาวศุภธิดา  อินทร์สุวรรณ
6. นางสาวสาริณี  เครือแก้ว
 
1. นางนวลศรี  ศรีแก้ว
2. นางปาณิสรา  รัฐสถาวร
3. นางพวงพร  ศรีสมบูรณ์
4. นางพัชรี  อุตมะวงศ์วรรณ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยาพร  พรมเภา
2. นางสาวธิดารัตน์  ทัศนะโก
3. เด็กหญิงปัญญาพร  บุญประสม
4. เด็กหญิงมิตรา  กลนอก
5. เด็กหญิงลาวัลย์  ประสงค์เสียง
6. นางสาวสุกัญญา  ใจเพียร
7. เด็กหญิงอนุธิดา  ดาสะอาด
8. เด็กหญิงอภิชญา  โกประพันธ์
 
1. นายฑีฆายุ  คุ้มแถว
2. นางนิพพาพร   ส่งศรี
3. นางรัตนา  นุชพิเลน
4. นายอัฐพล  ดำริห์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวชฎาพร  นวลพงษ์
2. นางสาวชลธิชา  โพธิ์ศรี
3. นางสาวฑิฆัมพร  วงมาลี
4. นางสาวภูสุดา  สิมานุรักษ์
5. นางสาวศศิมา  แสงพินิช
6. นางสาวอภิญญา  วงษ์แหวน
7. นางสาวอรยา  ใจดี
 
1. นางพรทิพย์  บุญเลิศ
2. นางฟอริดา  จันทิมา
3. นายเถกิงศักดิ์  ศรีศิลป์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชไมพร  เสนคราม
2. เด็กหญิงนัฐริณี  อ่อนมิ่ง
3. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  แสงหัวช้าง
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คลาดแคล้ว
5. เด็กหญิงวิรากานต์  สุทธิอาคาร
6. เด็กหญิงสุนิสา  ศรีพิทักษ์
7. เด็กหญิงสุพัตรา  สมแก้ว
8. เด็กหญิงอรอนงค์  แก่นอาสา
9. เด็กหญิงเกวลิน  ลับแล
10. เด็กหญิงเบญจพร  คำพู
 
1. นางตุ้มแก้ว  ทองแสง
2. นางนงเยาว์  มณีศิลป์
3. นางปาณิสรา  รัฐสถาวร
4. นางพวงพร  ศรีสมบูรณ์
5. นางพัชรี  อุตมะวงศ์วรรณ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  ชมบาล
2. นางสาวกิตติญา  สืบสิมมา
3. นางสาวจริยา  ปัดถาสาย
4. นางสาวชนนิกานต์  ไชยธรรม
5. นางสาวชลิตา  พุฒิขวัญ
6. นายญาณากร  แก้วสง่า
7. นายธีระพล  สายโน
8. นางสาวบุปผา  สารีพันธ์
9. นายประวิทย์  ใยสูบ
10. นายภูมินทร์  นันทกานต์
11. นางสาววิภา  ทาถาวร
12. นายสิทธิชัย  คูณมี
13. นางสาวสิริรัตน์  มีคำนิตย์
14. นางสาวสุทธิดา  ภาคะ
15. นางสาวอรอนงค์  ประสาน
16. นางสาวอินทุอร  ศรีพรม
 
1. นายฑีฆายุ  คุ้มแถว
2. นางนิพพาพร   ส่งศรี
3. นางรัตนา  นุชพิเลน
4. นายอัฐพล  ดำริห์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายทองคูณ  คัดทวี
2. นายพงศธร  ภูมิประเสริฐ
3. นายพุฒิพงษ์  พระชัย
4. นายวันเฉลิม  จันทสาร
5. นายอัศวิน  สุวรรณกูฏ
 
1. นายชนัญญู  กองวงค์
2. นางพัชริดา  สุวรรณกูฏ
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉัตรวลัย  สุตาวงศ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ศรีสุข
3. เด็กหญิงวริศรา  บุญบุตร
 
1. นางรัชดา  วิลามาศ
2. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพิชญา  ประดับแก้ว
2. นางสาววิภาพรรณ  ศุภสร
3. นางสาวศิริวีณา  วงค์คำหาญ
 
1. นายนรุทธิ์  สิมาวัน
2. นางสาวนุจรินทร์  พะวัง
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กชายกรวิทย์  ปัญญาใส
2. เด็กชายต่อพงษ์  ป้อมพิทักษ์
3. เด็กหญิงอินทุอร  กองพงษ์
 
1. นางรัชดา  วิลามาศ
2. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. นางสาวจินตนา  สารเสนา
2. นางสาวอรณี  สุขบุญ
3. นางสาวอินทุอร  โมลานิล
 
1. นางรัชดา  วิลามาศ
2. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา   บุตรโท
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงศ์คำเหลา
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  ชัยรถ
4. เด็กหญิงพรรณราย  สายบัว
5. เด็กหญิงอรณี  ทองรส
6. เด็กหญิงอุบล  จุลหอม
 
1. นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี
2. นางรัชดา  วิลามาศ
3. สิบเอกศุภชัย  แก้วสาลี
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายกรกฎ  สุริยะศรี
2. นางสาวนุสรา  สุพัฒน์
3. นางสาวศิริรักษ์  วรรณทอง
4. นางสาวสุดารัตน์  เต่าคำ
5. นางสาวสุภาวิณี  ศรีโคตร
6. นางสาวอุไรพร  พรมชาติ
 
1. นางสาวนุจรินทร์  พะวัง
2. นายวลงกรณ์  จันดาษ
3. นางโสภิตนภา  กาญจนรักษ์
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภา  อินทะพิมพ์
2. เด็กชายธีระชัย  ทารักษ์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศรีพรม
 
1. นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี
2. นางรัชดา  วิลามาศ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวพิมพ์วิไล  ยะงาม
2. นางสาวสุดารัตน์  แพทย์ไชโย
3. นางสาวอาริญา  ไชยสา
 
1. นางนวลฉวีวรรณ  คำศรี
2. นางสำรวย  ไชยมาตย์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  เสือทอง
2. เด็กหญิงลลิดา  บาระมี
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีวะรมย์
 
1. นายพีระพล  พงษ์บริบูรณ์
2. นางสิริภัทร  วัดละเอียด
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายทวีศิลป์  ดวงแก้ว
2. นางสาวประภาศิริ  ทองเหลือง
3. นายภูวนารถ  นาคำรอด
 
1. นายพีระพล  พงษ์บริบูรณ์
2. นางสิริภัทร  วัดละเอียด
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รัณระณา
2. เด็กหญิงอรอุมา  แก้วมุกดา
3. เด็กหญิงอาภัสรา  อุตรา
 
1. นางบุญณิสา  คำประภา
2. นางพูนสุข  ชาญกล้า
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  ดาวประสงค์
2. นางสาวดารณี  ผายดี
3. นางสาวพรรษา  นิลบารัน
 
1. นางสมปอง  ไชยนา
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวสุภัสรณ์  สีภักดี
2. นางสาวสุภาพร  สิงห์คง
3. นางสาวอรวรรณ  คงมั่นสถิตย์กุล
 
1. นางจิราพร  ยศศรีสุราษฏร์
2. นางลำเพย  เรืองคำ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวทิพวรรณ  อินทะมาตร
2. นางสาวสุธาทิพย์  พิมพ์พัฒน์
3. นางสาวอนุชิดา  สาวันดี
 
1. นางจิราพร  ยศศรีสุราษฏร์
2. นางลำเพย  เรืองคำ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  พูลสว่าง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ชมพุฒ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วยก
 
1. นางปิรันชนา  วงศ์แหล้
2. นางสาวสวิทย์  ทองไสล
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวดวงใจ  เรือนชิน
2. นางสาวพรรษา  พละศักดิ์
3. นางสาวมุฑิตา  วรรณประภา
 
1. นางภารณี  สุรำไพ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายปรมพล  ดวงทอง
2. เด็กหญิงอมลรดา  จันทะวงศ์
 
1. นายณิชพงศ์  บุตราช
2. นางสาวยุพาภรณ์  บุญไพโรจน์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงคติยา  คำเคนบ้ง
2. เด็กชายศราวุธ  ปัจฉาพร
 
1. นายรัฐกิจ  สุตะพันธ์
2. นายสุระชัย  ชอบเสียง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายธนวัฒน์  เจียวิริยบุญญา
2. นายธะประวัติ  เถินมงคล
 
1. นางดวงใจ  เคนนี่
2. นายสุระชัย  ชอบเสียง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายขวัญ  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กชายสุทธิชัย  คำมินเสก
 
1. นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง
2. นายอุทัย  บุญสะอาด
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวรัตนพร  นามศรี
2. นางสาววิภาวรรณ  ส่งเสริม
 
1. นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง
2. นายอุทัย  บุญสะอาด
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงภวรัญชน์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. เด็กหญิงเกษมณี  ศรีปะโค
 
1. นางสาวนาตยา  ยวนยี
2. นางสุภัตรา  ปริสุทธิกุล
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายศิรภัทร  จุฑามณี
2. เด็กชายสุรพงศ์  พิลาศรี
 
1. นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง
2. นายอุทัย  บุญสะอาด
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนิสาชล  ศรีลาภา
2. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  ปั้นริ้ว
 
1. นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ
2. นายอารมย์  บุญห่อ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายจารุกิตติ์   กิ่มเกลี้ยง
2. นายจิรภัทร  ประทัง
 
1. นางวาสนา   เกษียร
2. นางสุพัตรา  ทองปน
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวถิรพร  แก้วม่วง
2. นายวัชรพล  สุพร
 
1. นางดวงใจ  เคนนี่
2. นายสุระชัย  ชอบเสียง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 1. นางสาววรวรรณ   ตุลยสุวรรณ
2. นายวรวัฒน์  โชคนัก
 
1. นางทิพวรรณ  ศรีภาค์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายวิษณุ  สิงห์ทอง
3. เด็กชายสมยศ  เกิดสุวรรณ
 
1. นางวาสนา  เกษียร
2. นางสุพัตรา  ทองปน
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวจิรากาญจน์  พันละบุตร
2. นางสาวรณวี  สิมาวัน
 
1. นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ
2. นายอารมย์  บุญห่อ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คูณมาก
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  สีสันต์
3. เด็กชายเจตพล  ไชยพจน์
 
1. นายภาณุวัฒน์  คณิตาภิลักษณ์
2. นายสุรพล  กิ่มเกลี้ยง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกฤษดากร  เครือวัลย์
2. นายกิตติเดช  สายมาตย์
3. นายนพรุจ  ศรีขาว
 
1. นายพัฒนพงษ์  พิมพ์ทอง
2. นางวาสนา  เกษียร
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายชัชนันธ์  ธานี
2. นายชิษณุพงศ์  เพียะวงศ์
3. นายมนตรี  พุฒเคน
 
1. นายณิชพงศ์  บุตราช
2. นางสาวยุพาภรณ์  บุญไพโรจน์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงภิรินทิพย์  ศรีทน
 
1. นางรจนาพร  รูปแก้ว
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวอวยพร  พันธ์ยงค์
 
1. นางสาวณัชชารีย์   สุธีร์ภีรภัทร์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงเปรมิกา  ปทุมวงศ์
 
1. นางบุญเจิม  ชบาศรี
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายโชคชัย  ศาลาแก้ว
 
1. นางจุฬาลักษณ์  ชูกำแพง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  อนุสิม
 
1. นางทองศรี  พรสี่
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวสุวรรณา  พันธุ์เจริญ
 
1. นายปราโมทย์  นาสารีย์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนคนันทินี  เวียงคำ
 
1. นางพิศมัย  บึงไกร
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวพิมพ์ชนก  รูปแก้ว
 
1. นางนฤมล  นามบุญลือ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายจิรยุทธ  พินธุรักษ์
2. นายจิรายุทธ  โข่กำนัน
3. นายธนกฤต  คำนนท์
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศิริเวช
5. นางสาวศิริลักษณ์  พาสันต์
 
1. นางพรพิมล  สิมาพันธ์
2. นางสุวดี  สดแสนรัตน์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายกิตติเดช  สายมาตย์
2. นางสาวณัฐธิดา  ทองจัตุ
3. นายธิตฐิชัย  ดวงสนิท
4. นางสาวภัชราวดี  ฆารเสถียร
5. นายอริยะวัฒน์  มิ่งขวัญ
 
1. นางพรพิมล  สิมาพันธ์
2. นางสุวดี  สดแสนรัตน์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัดถาพิมพ์
 
1. นางสาวสิริแพรว  คงสบาย
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายสิทธิชัย  จรบุุรมย์
 
1. นางสาวสิริแพรว  คงสบาย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงยิ่งอนงค์  ศรีสว่าง
 
1. นางจิระภา  สินธุประสิทธิ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวกวินนา  คูณเลสา
 
1. นางจิระภา  สินธุประสิทธิ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พลเทพ
2. เด็กหญิงปรารถนา  โลเตียะนันต์
 
1. นางสาววรรณวิมล  บัวงาม
2. นางวัฒนา  สุวรรณกูฎ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวชุลีพร  อิงมั่น
2. นางสาวสาวิณี  ศรีลาชัย
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
2. นางสาวรัชนี  ราตรี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายธีรภัทร  เฉลิมศิลป์
2. นายศรายุทธ  แสนดี
3. นายศราวุฒิ  แก้วบุญเรือง
4. นายศุภกานต์  เสาร์คำ
5. นายสหภาพ  จิตเงินมะดัน
6. นายอภิสิทธิ  บุญรอด
 
1. นางนวลฉวีวรรณ  คำศรี
2. นายสำรอง  สิงทองทัศน์
3. นายอานุสิน  สีชนะ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองชาติ
2. นางสาวจิตลดา  พวงเขียว
3. นายณัฐธัญ  ปทุมรัตน์
4. นายธวัชชัย  มะลิลา
5. นางสาวปริญญาพร  บุสภาค
6. นางสาววันวิสาข์  ดาวประสงค์
7. นางสาวศิริรัตน์  เจริญบุตร
8. นางสาวสิรินญา  ทุมแก้ว
9. นางสาวอรพิน  อุไพรพัฒ
10. นางสาวอารีรัตน์  แก้วอนันต์
 
1. นายธวัชชัย  ริ้วทอง
2. นางประภัสสร  สุขกุล
3. นางเบญจรา  ศุภโกศล
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณลักษณ์  สีงาม
2. เด็กหญิงกิจติมา  ดวงบุบผา
3. นายณัฐนันท์  บุญเรือง
4. เด็กหญิงพิลาวรรณ  โคตรพันธ์
5. เด็กชายอิสระ  อุตสาหะ
 
1. นายวินิจ  แสงงาม
2. นางหทัยรัตน์  รุ่งธนศักดิ์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นางสาวชฎาพร  บรรบุผา
2. นายปิยะราช  ยิ่งสำราญ
3. นายวิทยา  วงษาลี
4. นางสาววิลาวัลย์  สิงหาภู
5. นายอธิชาติ  สีมานอก
 
1. นายวินิจ  แสงงาม
2. นางหทัยรัตน์  รุ่งธนศักดิ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงค์แก้ว
2. นายทิวากร  แสนพันธ์
3. เด็กหญิงอิชยา  ดำพะธิก
 
1. นางทิพวรรณ  พรมแก้ว
2. นางสาวน้ำเพชร  ไกรสรสวัสดิ์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวบุษกร  ผิวเงินยวง
2. นางสาวศรัญญา  โมราชฎร์
3. นางสาวเวชญา  ชะนะ
 
1. ว่าที่ร้อยโทธัชชัย  ธนูทอง
2. นางนภาพร  ชนะชัย
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงชลณิกา  จารุเกษม
2. เด็กหญิงชลดา  แก้วมหาวงศ์
3. เด็กหญิงนันทกาญ  มัคที
 
1. นางลาวัลย์  พูลศรี
2. นายวีระศักดิ์  พูลศรี
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวกานติมา  คูณตาแสง
2. นายจักรพรรดิ์  วงพิมล
3. นางสาวสุพรรณษา  จารุเศรษฐ
 
1. นางลาวัลย์  พูลศรี
2. นายวีระศักดิ์  พูลศรี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจารุวิทย์  อัญโญ
2. เด็กชายภาส  ทองเนตร
 
1. นางประนอม  เอเมอรี่
2. นางสาวสุกัญญา  จักวาโชติ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นายธิติ  แก้วพิทักษ์
 
1. นายสุริยา  วันหนา
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายศรนารายณ์  สีระ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สร้อยมาลุน
 
1. นางนรา  ภาคศิริ
2. นายเชษฐา  เสาเวียง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นายณรงค์  บาตสุวรรณ์
 
1. นางดวงหทัย  สุธรรมวิรัช
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  อุทานุเคราะห์
 
1. นางสาวสวิทย์  ทองไสล
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 1. นางสาววิลัยวรรณ  พรมมาลุน
 
1. นางประนอม  เอเมอรี่
 
153 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนวิจิตราพิทยา 1. นายจิระพัฒน์  มุ่งดี
 
1. นางสิริวรรณ  วรรณวงศ์
 
154 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายจักรกฤษณ์  ประทุมมา
 
1. นางณิรัญชญา  กอมณี
 
155 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายธนากร  ทองอ่อน
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน
 
156 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. นายสุภัทรชัย  พวงเพชร
 
1. นายนรัญ  มณีนิล
 
157 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินทร์เลิศ
2. นายกฤษดา  บรรเทิง
3. นางสาวกาญจนา  ราษี
4. นางสาวขวัญนภา  สอนสา
5. นายจักรกฤษณ์  ประทุมมา
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  กาสา
7. นางสาวชลดา  ภูมิยิ่ง
8. นายณัฐนนท์  แก่นจันทร์
9. นายต้อม  นีระมนต์
10. นายธนากร  ทองอ่อน
11. นายนฤพล  ชาประวาฬ
12. นางสาวนิรมล  แสงจันทร์
13. นายปฏิภาณ  คูณเสมอ
14. นางสาวปาริชาติ  มาทวิเศษ
15. นายพิษณุพงษ์  เมืองจันทร์
16. นางสาวภาวิณี  ห่องคำ
17. นางสาววรัณฎา  บุดดาพรม
18. นายวัฒชิระ  ธานี
19. นางสาวศศิธร  สมัตถะ
20. นางสาวศิริมาศ  พิมมะศรี
21. เด็กชายศิวพล  ศรีโภชน์
22. เด็กหญิงสุพัตรา  โทถม
23. นายสุภัทรชัย  พวงเพชร
24. นายอนุเชษฐ์  อินธิไชย
25. นางสาวอภัสรา  ชาวนา
26. นายอภิสิทธิ์  ศรีโคตร
27. นายอรัญ  ผิวเรือง
28. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พิมมะศรี
29. นางสาวเบญจมาศ  ดีโสม
30. นางสาวเบญทิพย์  สายทอง
 
1. นายนรัญ  มณีนิล
2. นายพันธ์ศักดิ์  ภูทอง
3. นางรัติกร  คงนิล
4. นายสถาพร  โลมารักษ์
5. นายสากล  นูคำเฮือง
6. นายอภิชาติ  ทองแจ่ม
7. นางสาวเอกรัก  พันสาย