รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐมล  สีแสด
 
1. นางปราณี  แสงชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกุสุมา   กอบกำ
 
1. นางสาวอนงลักษณ์   ใบคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปฎิมากร   ทุ่งกอ
 
1. นางบานเย็น   ชะบา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวอริศรา  จวงจันทร์
 
1. นางสุธินรัตน์  พานอ่อน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศิริเทพ
 
1. นางพัชรัย์  กิจวานิชขจร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวอังษฏางค์   พรมสถาน
 
1. นางสาวอุรัก  อุ่นใจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอินทิตา   อ่อนลา
 
1. นางสาวขวัญวิภา   บุญยงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวสมใจ   บุญพา
 
1. นายกุศล   แสวงนาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงรัศมี  เนื้ออ่อน
2. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  กันภัย
 
1. นางสาวรมณ  ฉายจันทร์
2. นางรุ่งรัตน์  ชมทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ   จำปาพันธ์
2. นางสาวบุหลัน   จิตธรรม
 
1. นายกริช  พรมศรี
2. นางสาวจตุพร   สมดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนีรนุช  ทัดศรี
 
1. นายนิรวัตร   ไชยสัจ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายทวีชัย  วงษาสน
 
1. นางสาวนลินี  ดวงมาลย์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิตยา   บุตรวงศ์
2. เด็กหญิงพรทรัพย์   เอี่ยมศรี
3. เด็กหญิงเนตรนภา   พินธุโท
 
1. นายนวัตกร   หอมสิน
2. นายสดใส   แก้วลอดพเนา
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  แก่นคำ
2. นางสาวบุปผลักษณ์  นิลชัย
3. นางสาวยุธิดา  มะลิวรรณ
 
1. นางระฑิยา  อังคุระษี
2. นายอาคม  กำลังเร่ง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงรัศมี  แก้วศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาลาด
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เล็งสิทธิ์
 
1. นางกฤษฎาภรณ์  หินภู
2. ว่าที่ร้อยตรีชิดชัย  ทองโบราณ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปนัดดา  ทองแผ่น
2. นางสาวรัชนินทร์  มหานาม
3. นายอานันต์   ขยันการ
 
1. นายสุทธิศักดิ์  อรรคบุตร
2. นายไตรภพ  ชูกร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวทอฝัน   พรมงาม
2. นางสาวปวีณา   คืนดี
 
1. นางภัทราพร   กอมณี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวผกามาศ   คัทวี
2. นายศุภกฤษ   นะคะบัตร
 
1. นางจุฬาลักษณ์   ใจดี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  คณะพันธ์
 
1. นางอังคณา  ผุยพรม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชฎารัตน์  ทองแผ่น
 
1. นายไตรภพ  ชูกร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายพงศ์ศิริ  พรมจารี
2. นางสาวสุทธิดา  กันยามา
3. นางสาวสุนิสา  สิงห์มนต์
 
1. นางสาวประภัสสร  ผลสินธ์
2. นางสาวรัชนีพร  ชุมสิงห์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกนกอร  จันทร์เวียง
2. นายชัยพร  ดุจดา
3. นายราเชนทร  สอนไพบูลย์สิน
 
1. นางสาวดรุณี  จันสุตะ
2. นางสุพรรณี  ผิวศรี
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายพิพัฒน์   ยิ้มประเสริฐ
2. เด็กชายรัฐพงษ์  รางเงิน
3. เด็กหญิงวราภรณ์   สุวารีย์
 
1. นางณัฐริณีย์   สาระพัฒน์
2. นางวนิดา   กำแมด
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวภุมรินทร์  วงษ์พันเขตร
2. นางสาวสุกานดา  แสงพุฒ
3. นางสาวสุวรัตน์  ชัยธานี
 
1. นางสาวนวลอนงค์  แก้ววงษ์
2. นางสาวพรีมใจ  กล้าเกิด
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีแสงธรรม 1. นางสาวมณีนุช    แก้วปัญญา
2. นางสาวสุธิดา  อินสา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ทองพิมพ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ว่องไว
2. นางสาววิภาดา  สร้อยคำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อัมพร
2. นายมนต์สิทธิ์  กระแสโท
3. นายอรุโณทัย  ขาวเลิศ
 
1. นายธงไชย  พรรัตนโชค
2. นางสาวปิยะนันท์  สมชาติ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  จันดก
2. เด็กชายพิริยะ  พันธ์คำ
3. เด็กหญิงวิไล  พันธ์เภา
 
1. นางกาญจนา  เชื้อประทุม
2. นางสนธยา  พิมพกรรณ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์   ประสพสุข
2. นางสาวปวีรัตน์  ถาริวร
3. นางสาววิมลมณี   สุวรรณศรี
 
1. นางสาวมาฆะ  ทองมูล
2. นางมาลาพร  พินธุกรณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรรัตน์   สารี
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์   เจริญทัศน์
 
1. นายสณรงค์   ศรีอำนาจ
2. นางเกษมศรี   สมหมาย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายนราธิป  ชำนาญเวช
2. นายศราวุฒ  ศรีสมุทร
 
1. นางสาวประยงค์  ศรีปัด
2. นายสุรศักดิ์  สถาวร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กชายณัชพล  พันวิลัย
2. เด็กชายอธิบดี  หาระสาย
 
1. นายธงไชย  พรรัตนโชค
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กชายทวิวรรษ  สิงห์กาฬ
2. เด็กชายยุทธนา  เรือนเจริญ
 
1. นายธงไชย  พรรัตนโชค
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นายธนพล   บินทะสี
2. นายราชภัฏ  ทาเทพ
3. นายสุรชัย  บินทะสี
 
1. นางสาวชลธิรา  พลราษฎร์
2. นางโสภา  นนเทศา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายทรงศักดิ์  สีละ
2. นางสาวนงลักษณ์  มุสิกา
3. นายอภินันท์  อินราช
 
1. นางจิราภรณ์  ภูทอง
2. นายพรชัย  ภูทอง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจริยา  มูลทา
2. เด็กหญิงจันทรี  ธนูศิลป์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ์  นาพันธ์
4. เด็กหญิงจิราพร  ชมศรี
5. เด็กหญิงสุดาพร   บุญล้อม
 
1. นายพรชัย  ภูทอง
2. นางสาวรังสิมา  แปลงศรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกุลธิดา   บัวแย้ม
2. นางสาวรุ่งอรุณ   ภูตะเวช
3. นางสาวสิริยากร   บุตรราช
4. นางสาวอริศรา   นิยม
5. นางสาวอำพร   บุญชม
 
1. นายมานะ   โทขันธ์
2. นางวิบูลย์   นพเทาว์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เพียรขุนทด
2. เด็กหญิงดวงฤดี  ทวีชาติ
3. เด็กชายธีรเจต  บัวแก้ว
4. เด็กหญิงสุวรรณา  พันทะสาร
5. เด็กหญิงอารชาต  อินทรนาม
 
1. นางชวัลกร  วัชรภูมิ
2. นายอุทวน  สุนิพันธ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  นวลอินทร์
2. นางสาวธิติญา  บุญศรี
3. นางสาววิชุดา  งามสง่า
4. นางสาวศิริลักษณ์  เฮ่งเพ็ง
5. นายอนุชา  บุญประสิทธิ์
 
1. นางชวัลกร  วัชรภูมิ
2. นายอุทวน  สุนิพันธ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายณัฐพล  แช่มชื่น
2. นางสาวมะขิ่น  แสงใบ
3. นางสาววันอาสา  คงทน
4. นายอานันต์  ขยันการ
5. นางสาวเมษา  พรมบุดดี
 
1. นางสาวรังสิมา  แปลงศรี
2. นายไตรภพ  ชูกร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ดำศิลป์
2. นางสาวจรัญญา  ศรีโพธิ์
3. เด็กชายทักพงษ์  ทองเรือง
4. นางสาวทักษิณา   ภาคสุข
5. เด็กชายทักษ์พงษ์  ทองเรือง
6. เด็กชายธนวินท์  ศรีโพธิ์
7. นางสาวนคนันทินี  ธานี
8. เด็กหญิงนงคราญ  น้ำนวล
9. นางสาวนันทิยา   บัวสด
10. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  วงอาจ
11. นายบัวกัน  หงษ์ทอง
12. นางสาวประภาพร  อุทัย
13. นายพมร   พรมสะอาด
14. นายมนตรี  ยงแก้ว
15. นายวิทยา  สมสี
16. เด็กชายสันติชัย   มากดี
17. นายสุริยา  ศรีดา
18. นางสาวสุวนันท์  หงษ์ทอง
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสนทวีสุข
20. นายโชติตะวัน   มากดี
 
1. นายธงชัย  เค้ามูล
2. นายศิริชัย  คชสิทธิ์
3. ว่าที่ร้อยโทสมชาย  สุดชาติ
4. นางอรมัย   ประทุมมา
5. นางอรัญญา   หรุจันทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงเปรมสุดา  มาลา
 
1. นางฐิติรักษ์  อินทร์กระโทก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายอัจทศาสตร์  อาจหาญ
 
1. นางสาวโสวรรณี  แหล่งหล้า
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กชายนพพล  ฉัตรสุวรรณ
2. เด็กหญิงเฟื่องนภา  วรวงษ์
 
1. นางสาวภาวิณี  วงค์ตา
2. นางรัตนา  ศักดิ์ศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายชนะชัย  สายสมบัติ
2. นางสาวรสมาริน  คำสิงห์
 
1. นางสาวภาวิณี  วงค์ตา
2. นางรัตนา  ศักดิ์ศรี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติญา   คงนิน
2. นางสาวดารารัตน์   เพชรพลอย
3. นางสาวพรทิพย์   วงศ์บุญจันทร์
4. นางสาวพรทิพย์   น้อยแก้ว
5. นางสาวรุ่งทิวา   ผาดี
6. นางสาววัชราภรณ์   ดอกไม้
7. นางสาวสุดารัตน์  กองสิงห์
8. นางสาวสุภาวดี   ประมวล
9. นางสาวสุวรักษ์   แสงหิน
10. นางสาวเบญจพร   ศิริเทพ
 
1. นางรัตนา  วงษ์พรม
2. นางสุกัลยา   ธงอาษา
3. นายเอกพจน์   บุญเฉลียว
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจินตนา  รักพรม
2. เด็กชายวราเทพ  เรืองนา
3. เด็กหญิงสุวรรณ  อัมภรณ์
 
1. นางจิราภรณ์  ภูทอง
2. นางพิสอน  ผดุงพล
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาววรรณวิมล  กลิ่นบัว
2. นางสาวศศิธร  คะตะวงค์
3. นางสาวศิริลักษณ์  อินจำปา
 
1. นางชุลีพร  พิมพ์ทอง
2. นายนิติวุฒิ  สุจริต
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ยศบุญ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  พรมสุข
 
1. นายณฐกร  อารีพงษ์
2. นายวิฑูรย์  พรมลุน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายอนุชิต  ไชยโคตร
2. นายอภิวัฒน์  คูณอาจ
 
1. นางทิพพาวรรณ  สมหมาย
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   กัญญะลา
 
1. นางสาวแพรวระวี   บุญรำไพ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  กอมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญากร  ภาพกลาง
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายทิวตะวัน   ศรีเงิน
 
1. นางสาวแพรวระวี   บุณรำไพ
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายณัฐพงษ์   หาระสาร
 
1. นางสาวแพรวระวี   บุญรำไพ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ุบุญจวบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญากร  ภาพกลาง
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวอุทัย  บุญจวบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญากร  ภาพกลาง
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิจิตรา  คำเรือง
 
1. นายประกาย  พยุงวงษ์
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวมลวดี  บุญจวบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญากร  ภาพกลาง
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เมธาสิงห์
2. เด็กหญิงพรรณชนก  ขจรวงศ์
 
1. นายประกาย  พยุงวงษ์
2. นายอัศสิริ  พรมพุ้ย
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายนพรัตน์   อ่อนแก้ว
 
1. นางสาวแพรวระวี   บุญรำไพ
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวสุมิตา   คูณทอง
 
1. นางสาวแพรวระวี   บุญรำไพ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  จันทร์สงกา
2. เด็กหญิงฤทธิ์ขจร  อัครบุตร
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บัวใหญ่
 
1. นายวิชาญ  ศรีวะรมย์
2. นายไกรราช  นะธีสี
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายธีรวัฒน์  สมสนิท
2. นายนัทธพงศ์  นนท์ศิริ
3. นายศตวรรษ  ไชยโกฏิ
 
1. นายวิชาญ  ศรีวะรมย์
2. นายไกรราช  นะธีสี
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวนทีรัย  เพียขันทา
 
1. นายยุทธาวี  เมืองซอง
 
64 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. เด็กหญิงกรชลี  คงดี
2. นางสาวจันทร์นภา   ศิริวุฒิ
3. นายธนพล   บินทะสี
4. นายธนากร  แสนทวีสุข
5. นายธีรศักดิ์   บินทะสี
6. นางสาวนภัสสร   เฉลิมศรี
7. นางสาวนฤภร  เรืองฤทธิ์
8. นายนัฐวุฒิ   ชาตรี
9. เด็กชายนันทวัฒท์  สาระพิน
10. นายนิธิ  ชอบดี
11. นางสาวประกายดาว  หงษ์ทอง
12. เด็กหญิงพรกนก  สุระรัมย์
13. นางสาวพิมพ์วิภา  พันธ์ศรี
14. เด็กหญิงพิมลพรรณ  วิระพันธ์
15. นางสาวภัทราภรณ์  เนตรสุภาพ
16. นางสาวมะลิษา  อุปลาบัติ
17. นางสาวมินตรา  ยั่งยืน
18. นางสาวรัตนา  ผาหยาด
19. นางสาวรัศมี  ถนอมทรัพย์
20. นายราชภัฏ   ทาเทพ
21. เด็กชายวรรณกร   แสนกลาง
22. เด็กหญิงวราพร  พันธ์ศรี
23. นางสาววาสนา  บุญลาม
24. นายสุทัศน์  พัฒเย็น
25. นางสาวสุพรรษา  ผลประเสริฐ
26. นางสาวสุภาพร  คำสวัสดิ์
27. นายสุรชัย   บินทะสี
28. นายสุระชัย  สุพโกสน
29. นางสาวสุวิญชา  บุษบิน
30. นางสาวสไบ  หงษ์ลอย
31. นายอาทร   สิงห์ทา
32. นางสาวอินทวา  ประดับศรี
33. นายอุดร   สุทธิกุล
34. นางสาวอุไรวรรณ  ดวงงาม
35. นางสาวเกตน์สิรี  คำชาลี
36. นางสาวเจนจิรา  มากดี
37. เด็กหญิงเปมิกา  ดีแสน
38. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  พันธ์ศรี
39. นายเสกสรร   พุฒตาล
40. นางสาวไอยดา  เมตขวัญ
 
1. นายทักษ์ดนัย  คำภูบาล
2. นางพิศเพียงพักตร์  พิมพบุตร
3. นายวีระชัย  ศรีอักษร
4. นางศิริพร  ผลศิริ
5. ว่าที่ร้อยโทสมชาย  สุดชาติ
6. นายสุรศักดิ์  จันทวี
7. นายเกียรติพิรุณ   ชาวเมืองโขง
8. นายเฉลิมพล  เถาว์โท
 
65 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายประเสริฐชัย   แปลงศรี
 
1. นางสาวปนัดดา   ใจดี
 
66 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายวีระยุทธ   ลมขุนทด
 
1. นางสาวปนัดดา   ใจดี
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ลีสาวงค์
 
1. นายสุรชาติ  เยาวศรี
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวปิยะวรรณ  จันทร
 
1. นายประดิษฐ์  พันยา
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายวีระยุทธ   ลมขุนทด
 
1. นางสาวปนัดดา   ใจดี
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ลีสาวงค์
 
1. นายสุรชาติ  เยาวศรี
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวกานต์หทัย  เพียขันทา
 
1. นายยุทธาวี  เมืองซอง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กชายภานุเดช  เจริญศรี
 
1. นางสาวปิยะวัฒน์  มณีภาค
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายวนัสสานนท์   จันทวีศิริรัตน์
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญล้อม
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กชายชริดา  เย็นเสมอ
 
1. นางสาววสิฐา  เที่ยงธรรม
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวธารารัตน์  สุโภภาค
 
1. นายนิติศักดิ์  ศรีสินธ์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายพลวัฒน์   หอมจำปา
 
1. นางสาวปนัดดา   ใจดี
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นายสันติกร   พาเรือง
 
1. นายวีระชัย  ศรีอักษร
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวาสิตา   ลมขุนทด
 
1. นางสาวปนัดดา  ใจดี
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  โขมะจิตร
 
1. นายยุทธาวี  เมืองซอง
 
80 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   นันทรักษ์
2. เด็กชายชาติชาย   สิงห์ดำ
3. เด็กหญิงปรัญญาภรณ์   อินราช
4. เด็กชายพักขพงษ์   นันทศรี
5. นายสิทธิชัย  อินยู่
6. เด็กหญิงสุชาดา   คูณทา
7. นายอนันทศักดิ์   ประดับศรี
8. เด็กหญิงเบญมาศ   โขมะจิตร
 
1. นางสาวปนัดดา   ใจดี
 
81 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นายกิตตินันท์   แสนกลาง
2. นางสาวกิตติยา   บินทะสี
3. นายธนวิทย์   ทิสานนท์
4. นางสาวนภัสวัน  คำแดง
5. นางสาวนันท์หทัย   ดีแสน
6. นายยุทธพิชัย   สายโสภา
7. นางสาวศิรประภา   โพธิ์ศิริ
8. นางสาวสุริตา   ภูสิงหา
9. นายอนุชิต   แผ่นคำ
10. นายเชิดศักดิ์   ทัดศรี
 
1. นายวีระชัย  ศรีอักษร
2. นางสุภาณี  ลาสา
3. นายเกียรติพิรุณ   ชาวเมืองโขง
 
82 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 1. เด็กหญิงจันทิมา  เส้นเกษ
2. เด็กหญิงจิราเจต  มูลสิน
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พิมพะไกรดี
4. เด็กหญิงพรรณธิภา    ชาลีพรมมา
5. เด็กหญิงพลอยรุ้ง  ชัยรัตน์
6. เด็กหญิงอรวรรณ  เสมอใจ
 
1. นางสาวศกุลตลา   แสวงทรง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลัดดา  พักโพธิ์
2. เด็กหญิงกินรี  โชติรัตน์
3. เด็กหญิงมนสวรรค์  ผ่องใส
4. เด็กหญิงยลลัดฎา  สุทธิกุล
5. เด็กหญิงศุวัชราภรณ์  สันติธรรมพงศ์
6. เด็กหญิงสุฐิติมา  รินทาง
7. เด็กหญิงอรนภา  คำวงษ์
8. เด็กหญิงอังสุมา  ภาพันธ์
 
1. นางสาวกอบกาญจน์  คิรีเขียว
2. นางสาวรัตนา  สนุกพันธ์
3. นางศุภนิดา  สมสะอาด
4. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา
 
84 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปราณีตพลกรัง
2. นางสาวดวงดาว  บรรดาตั้ง
3. นางสาวปิยดา  วรรณเสน
4. นางสาวพัชราภรณ์  หวานหนู
5. นางสาวภรทิพย์  นนทวี
6. นางสาวรัตนภรณ์  นนทวี
7. นางสาววิไลวรรณ  สว่างใจ
8. นางสาวสุพรรณ  แก้วปัญญา
9. นางสาวอัจฉรา  กอมณี
 
1. นางสาวกอบกาญจน์  คิรีเขียว
2. นางสาวรัตนา  สนุกพันธ์
3. นางศุภนิดา  สมสะอาด
4. นางสาวเสาวลักษณ์  สายยา
 
85 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. นางสาวนิรชา  อ่อนละออ
2. นางสาวยุพารัตน์  อดิธนากร
3. นางสาววาสนา  ทองอาจ
4. นางสาววิภาดา  วงษาหล้า
5. นางสาวศิริวรรณ  แสงวงค์
6. นางสาวสุกัญญา  ศรีจันทร์
7. นางสาวอุทุมพร  ขันอ่อน
8. นางสาวไพลิน  กองสุข
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  แสงสว่าง
2. นางสาวมัลลิกา  เจริญลอย
3. นางสาวรัชนี  คำสวัสดิ์
4. นายวีระพล  โทบุดดี
5. นางสาวเยาวธิดา  ผลทวี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  พูลทอง
2. นายประเทือง  ทุมยา
3. นายพงษ์ศิริ  สายศรี
4. นายวัชระ  เนตรสุพรรณ
5. เด็กชายศิริพงษ์  ชื่นชม
 
1. นายปรีชา  บุญยัง
2. นายรักยม  รักวงศ์ปรีดี
 
87 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. นางสาวศุภรัตน์  งามผล
2. นายอรุณศักดิ์  วงษ์ละคร
 
1. นายศิกษก  พันธ์ใหญ่
2. นางสาวสุภาวดี  พิมพรหมมา
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายกลวัตร   ศรีคุณ
2. นายคณาสันต์   จันทร์ผาย
3. นายชานนท์   ชายผา
 
1. นางกนกภัทร์   ศักดิ์ศินานนท์
2. นายสัญธิชัย   สาระคำ
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  โพธิ์สุวรรณ
2. นางสาวปริมประภา  จันทรา
3. นายวชิรวิทย์  เกงขุนทด
 
1. นางสาวเฟื่องลดา  ทรงมณี
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  พึ่งป่า
2. เด็กหญิงวราวงษ์  เฟื่องน้อย
3. เด็กหญิงศศิวิมล  พึ่งป่า
 
1. นายจรูณย์  พรมสีใหม่
2. นางสาวเฟื่องลดา  ทรงมณี
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวช่อผกา  นามวงษา
2. นางสาวมาริสา  สาธุพันธ์
3. นายไชยนันท์  จันทร์นัด
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สกุลพล
2. นายวุฒิชัย  อรเนตร
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วรรณยะลา
2. เด็กชายพิริยากร  โนนแก้ว
3. เด็กหญิงรัตติกา  ตะเภาแดง
4. เด็กหญิงราภรณ์  สอนยามน
5. เด็กหญิงลำยอง  ทองงาม
6. เด็กชายอรชุน  ผ่อนตาม
 
1. นางวิลาวัลย์  ขมิ้นทอง
2. นางสาวสิริวรรณ  บุญครอง
3. นายเศรษฐพัส  สุวรรณแสนทวีสุข
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. นางสาวขวัญเรือน  คงดี
2. นางสาวชลธิชา  ลือทองจักร
3. นางสาวบุษบาคม  พันธ์คำ
4. นางสาววรรณา  ภาเรือง
5. นางสาวสุดารัตน์  สมเสนาะ
6. นางสาวสุวิมล  พุฒตาล
 
1. นางสาวธัญญพร  นกัมปนาท
2. นางวิลาวัลย์  ขมิ้นทอง
3. นางวิไลพร  สุขนา
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  กุลชิน
2. เด็กหญิงวนิดา  คำโฮม
3. เด็กหญิงเกษทิพย์  เรืองเดช
 
1. นายทนงศักดิ์  เจริญจิตร
2. นางบุปผา  มุระชีวะ
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจิราพร  ชมศรี
2. นางสาวบัวงาม  สุดยอด
3. นางสาววิราภร  แก้วมูลมุข
 
1. นายฉัตรยา  ป้องสิงห์
2. นางบุปผา  มุระชีวะ
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายธีระพัฒน์  สาธุพันธ์
2. เด็กหญิงอนุชาดา  นามชารี
3. เด็กหญิงอุทิพย์ปภาพร  สาธุพันธ์
 
1. นางปิยวดี  ปัฐพี
2. นางยลภัทร  ถาวรเจริญกุล
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกัญธิชาภรณ์   จันทรทะชาติ
2. นางสาวพรนภา   สิงห์สุวรรณ
3. นางสาวเปรมสุดา   กิ่งทอง
 
1. นางสำเภาทอง   รัตนีย์
2. นายโกเมศ   รัตนีย์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กลางเมือง
2. เด็กหญิงปภัสรา  ตะเกิดมี
3. เด็กหญิงรัชนีกร  คงทน
 
1. นางพัชรา  ตั้งเจริญ
2. นางเยาวรัตน์  เจริญจิตร
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุพิศ  คำหงษา
2. นางสาวอรทัย  คงทน
3. นางสาวอารียา  นามพิมพ์
 
1. นางสาวกนกพร  คำบัวโคตร
2. นางสาวรังสิมา  แปลงศรี
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  บูระสิทธิ์
2. นางสาวทิพวรรณ  สิงห์สถาน
3. นายสิทธิศักดิ์  เพียรขุนทด
 
1. นางสาวรัชนีกร  ชื่นใจ
2. นายรัชพล  ศุภโกศล
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพัชราพร  ประมวล
2. เด็กหญิงวารุณี   สอยศรี
3. เด็กหญิงสุพรรษา   บุญธรรม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   กัญญะลา
2. นางสุภาภัค   ศรียา
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวจินตนา  ต้นสิน
2. นางสาวพรสุดา  ต้นสิน
3. นางสาวสรินทิพย์  ศรีสุข
 
1. นางสาวรัชนีพร  ชุมสิงห์
2. นางเยาวณีย์  พานธุวงศ์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  ผาดี
2. เด็กหญิงชัญญารัตน์  ใจบริสุทธิ์
 
1. นางนันทนา  วรรณคำ
2. นางสาวสุกัญญา  รักษาสัตย์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปัญญาพร   พรมวงศ์ห
2. เด็กหญิงสุภเกศษ์  ศรียา
 
1. นางปิยวดี   ปัฐพี
2. นายวรวิทย์  ปัฐพี
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายพงศธร  บุญมี
2. นายอิทธิเดช  พิมพกรรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  สิมพงษ์
2. นายภาณุวัฒน์  อุปมา
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพศ  เจริญลอย
2. เด็กชายปณิธาน   เทพบุดดี
 
1. นางทัศณี   สุนิพันธ์
2. นางปิยวดี   ปัฐพี
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนาฎ  ศุภฤทธานนท์
2. เด็กหญิงรักดี  บรรดาตั้ง
 
1. นางนันทนา  วรรณคำ
2. นางสาวสุกัญญา  รักษาสัตย์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายวงศธร  สารวงษ์
2. เด็กชายอรรถชัย  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  มนัส
2. นางสาวปิยะพร  พวงคำ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกิติญา  แสงเขตต์
2. เด็กหญิงสุริยาพร  จันทะบุตร
 
1. นายฉัตรยา  ป้องสิงห์
2. นายปรีชา  กัลยางาม
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายชัยภัทร   ศุภรักษ์
2. นายเนติพงษ์   กัญญะลา
 
1. นายชัยรัตน์   ปรัสพันธ์
2. นายศุภกฤต   จันทรา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา   หล้าบุตร
2. นางสาวนิรชา   กาญจนะคงคา
 
1. นายอดิเทพ   ถนอมสงวน
2. นางสาวเกษศิรินทร์   เรืองอมรชัย
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายณัฐพล   รางเงิน
2. นายศุภกฤษ  นะคะบัตร
 
1. นายอดิเทพ   ถนอมสงวน
2. นางสาวเกษศิรินทร์   เรืองอมรชัย
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  อรอินทร์
2. เด็กหญิงวิไล  พวงพันธ์
3. เด็กหญิงอารียา  ศรีดาวงศ์
 
1. นายภาณุวัฒน์  อุปมา
2. นายเลิศศักดิ์  จันทรักษา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 1. นายดนุพล  แสนทวีสุข
2. นายธนัฐชา  สมสุข
3. นางสาวศศิธร  เครือวงษ์
 
1. นางสาวกษมล  ดอนแก้ว
2. นางสาวจันทิมา  ทองใบ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นายวีรชัย  แสงกุล
2. นางสาวอรนุช  กอดแก้ว
 
1. นายจักรพรรดิ์  ชื่นภิรมย์
2. นางสาวสุกัญญา  รักษาสัตย์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. นายจักรภัทร  คงตาโชติ
2. นายยุทธชัย  สายสี
3. นายสุรเกียรติ์  แสนสิงห์
 
1. นายถนอมศักดิ์  ทองทับ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุวนันท์  เพ็ญพักตร์
 
1. นายทองพูน  โทสิงห์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายภิสิทธิ์   พิมพ์แก้ว
 
1. นายกิตติคุณ  ท่อนเงิน
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กชายอาคม  คำวงษ์
 
1. นางพัชนี  คำทองแก้ว
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายอภิภัทร   ศรีบุระ
 
1. นางสาวจุไรพร   ศรีเข้ม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปพัชรา  จำปาดอก
 
1. นางเอื้อมพร   ชาริชา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ผลเพิ่ม
 
1. นางสาวอาทิตยาภา  ชาบุญเรือง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงไพจิตรา  พิลาแดง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   ศิริประเสริฐ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวพิชญาพร   สายสิทธ์
 
1. นางศรัญญ่า   ส่องแสง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุขโสภณ
2. นางสาวจุฑามาศ   วงศ์ศรีชา
3. นายนนทวัฒน์   บุญรอด
4. นางสาวละอองดาว   ท้าวมา
5. นายวีระกุล   ศรีทา
 
1. นางวิไลวรรณ   กิ่งสกุล
2. นางสุภาวดี   คูณทอง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ   พันธ์ชาติ
2. นางสาวธีราพร  ผาหยาด
3. นางสาวภัทราภรณ์   ลังกาวงศ์
4. นายสุทธินันท์   พรุ่งแสง
5. นายไพฑูรย์   จันทร์เอี่ยม
 
1. Mr.Dzinh   Gamlen
2. นางศิรานุช   วิลามาศ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวนัจนันท์   อุนาริเณย์
 
1. นางสาวญานิภา   บาลุน
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวอรัญญา   รุ่งเรือง
 
1. นางสาวญานิภา  บาลุน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอาทิมา   ดีบัวภา
 
1. นายจิระพงษ์  แสงวงศ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายเอกวัฒน์   ฉันวิจิตร
 
1. นางสาวสุนิจฐา   พองพรหม
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กชายพัฒนพงษ์   อัศพิมพ์
2. เด็กชายเศรษฐา   สยามนต์
 
1. นางสาวจิราพร   รวมวงค์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นางสาวชลธิชา  สายันต์
2. นางสาวยุพิน  บุญพา
 
1. นางสาวพิม  สาธุพันธ์
2. นางลำไพ  จำปาศรี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวจันจิรา  ธรรมพิทักษ์
2. นางสาวจามจุรีย์  สีแสด
3. นางสาวธารารัตน์  พุ่มจันทร์
4. นางสาวนวพร  นามด้วง
5. นางสาวน้ำทิพย์  นามวา
6. นางสาวบรรทนา  พุดพันธ์
7. นางสาวลักขณา  ธรรมพิทักษ์
8. นางสาวศศิประภา  สิงห์คำ
9. นางสาวสุดาพร  สมนา
 
1. นายขันธ์ชัย  พลแสน
2. นายอัมฤทธิ์  ศรีกุลวงศ์
3. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรรค์  บัวงาม
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวกาญจนา  คำเชิด
2. นางสาวจารุวรรณ  เพิ่มพร
3. นางสาวนริศรา  หลักชัย
4. นางสาววิจิตราภรณ์  สุวรรณสิงห์
5. นางสาวศศิวิมล  คำลุน
 
1. นางสาวณัฐติญาภา  บุปผาชาติ
2. นายอัมฤทธิ์  ศรีกุลวงศ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  ต้นสิน
2. เด็กหญิงมณีตะวัน  สายเนตร
3. เด็กหญิงอวัสดา  แก้วก่อง
 
1. นางปัทมาภรณ์  พิมพบุตร
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ   แว่นระเว
2. นางสาวกนกสิริ   สุขหอม
3. นางสาวพัชรินทร์   สามแสน
 
1. นางบานเย็น   ชะบา
2. นางพรพิศ   เพ็ญจันทร์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัชนีกร   ธรรมคำ
2. เด็กหญิงศุภสิตา   ประกาเวสูง
3. เด็กหญิงอภัศดา   คำผล
 
1. นายนวัตกร   หอมสิน
2. นายศุภฤกษ์   อุปมา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวรุ่งทิวา   ดวงศรี
2. นางสาววิภาวรรณ  บุญเหลา
3. นางสาวสุพิชฌาย์   ทาระ
 
1. นายนวัตกร   หอมสิน
2. นายศุภฤกษ์   อุปมา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงศศิธร  ยานิตย์
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  ชุมนวล
 
1. นางสาววสิฐา  เที่ยงธรรม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายสินธุ   จันสุตะ
 
1. นางศิรานุช   วิลามาศ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   ถิ่นขาม
2. เด็กหญิงมุธิตา   สารี
 
1. นางสาวชนานันท์  สิงห์มุ้ย
2. นางสาวอัจฉริยา   อุทธิโท
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. นางสาวหทัยพร  กัมพวงค์
 
1. นางสาวไพลิน  ภักดีไทย
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงศศิธร  ยานิตย์
2. เด็กหญิงสกาวเดือน  ชุมนวล
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  พิมพบุตร
2. นางสาวรุ่งนภา  ไชยทอง
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวหัสดี  สัตยากุล
 
1. นางสุธินรัตน์  พานอ่อน
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กหญิงอัญชลี  พลาเลิศ
 
1. นายไตรวิวัฒน์  จันทร์จิตร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวศิริกัลยาณี   สมชาติ
 
1. นางสาวจิตปรานี   สาระคำ
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  หาริวร
 
1. นายหยง  โชติรัตน์
 
148 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 1. นายเกรียงเดช  ผลทวี
 
1. นายเกียรติพิรุณ  ชาวเมืองโขง
 
149 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 1. นายสุทธิพงษ์  ทองบุราณ
 
1. นายรักยม  รักวงศ์ปรีดี
 
150 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติยา  เพ็ญชาลี
2. เด็กหญิงจำปาเทศ  แก้วกัญญา
3. นางสาวจิตฉลิยา  บุญธรรม
4. นางสาวจินดามณี  ศรีอ่อนตา
5. นางสาวชนกานต์  กออ่อน
6. นายชาติชาย  พันธุวงศ์
7. เด็กหญิงญาตาวี  มณีศรี
8. เด็กชายณัฐพงศ์  ไหวพริบ
9. เด็กหญิงณัฐริกา  พูลทอง
10. นายทินวัฒน์  อัศพิมพ์
11. นางสาวธิดารัตน์  นามพิมพ์
12. เด็กชายธีรทนพล  ทองสวัสดิ์
13. นายประยุทธ  นาชัยสินธุ์
14. เด็กหญิงปวีณา  ทองเทพ
15. นางสาวมนัสนันท์  จรลี
16. นางสาวรัชฎาภรณ์  สังข์ทอง
17. นางสาวรัชนีกร  จบมะรุม
18. เด็กหญิงรัตติกาล  พิมพ์ทรัพย์
19. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำสา
20. นางสาวละอองดาว  มั่นสัตย์
21. เด็กหญิงวาสิตา  ลมขุนทด
22. นางสาววิไลวรรณ  ปัดภัย
23. เด็กชายสันติ  โชคนัด
24. นายสายสมร  ผิวงาม
25. นางสาวสุภาพร  สุขหอม
26. เด็กหญิงสุวรรณี  ท้าวน้อย
27. นายสุวิทย์  พิมพกิจ
28. นางสาวอภิชญา  ศรีพูล
29. เด็กชายอภิสิทธิ์  คิรีเขียว
30. เด็กหญิงเปรมฤดี  นามพงษ์
 
1. นายกิตติพงษ์   บุญล้อม
2. นางสาววัชราภรณ์  พึ่งภพ
3. นายอลงกต  ช่วงชิง
4. นายเอกรัฐ  พิลา
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  วารินทร์
 
1. นายธีร์พิพัฒน์  ทะนุพันธ์
 
152 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอ่างศิลา 1. เด็กชายปรีชา  พุ่มจันทร์
2. เด็กชายพชรพล  พวงแก้ว
 
1. นายขันธ์ชัย  พลแสน
2. นางสาววิภาดา  แพงทิพย์
 
153 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. นายบุญหลาย  คำพันธ์
2. นางสาวอัญธิวา  หมั่นวงศ์
 
1. นางภัทราพร  กอมณี
2. นางสุวิมล  เสียงล้ำ
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์  ทารัตน์
 
1. นายธีร์พิพัฒน์  ทะนุพันธ์