รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 6 - 7 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นางสาวศิริรัตน์  พิมสาร
 
1. นางพิศมัย  สุวรรณโค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวปุณณดา  ทีอุทิศ
 
1. นางสาวภัทรวดี  ตลอดพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงสุชาดา  วามะกัน
 
1. นางภาวิณี  ศรีสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกุสุมา  ฑีฆายุพรรค
 
1. นางฐิติรัตน์  มโนรัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ลาวรรณ  แก้ววงษ์บน
 
1. นางวิไลลักษณ์  แก้วสิงห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  ช้างสาร
 
1. นางฐิติรัตน์  มโนรัตน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายยุทธพงศ์  ยุทธเสน
 
1. นายภัคพงศ์  พิมพ์ไพศาล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวสุวนันท์  เทียนศรี
 
1. นางปราณปรียา  คนฉลาด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงจิตรา  มุทาวัน
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  โคตรกว้าง
 
1. นางสาวปวีร์ณิศา  ศิริเลิศภาชัย
2. นางสายสมร  ภูสีโสม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นางสาวศิริลักษณ์  อุทธิโท
2. นางสาวอาทิตยา  ทองมาก
 
1. นางสาวทัศนีย์  นิติศักดิ์
2. นายพีรมิตร  พึ่งโพธิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายธนาภูมิ  เจริญกิจ
 
1. นางเปรมวดี   ขจัดมลทิน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  สารี
 
1. นางอมรา  พันธุ์เพ็ง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงธนัชชพร  ทุมมา
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุตรโท
3. เด็กชายเริงฤทธิ์  ดวงจันทร์
 
1. นางวิมลรัตน์  พิพัฒน์
2. สิบเอกสมประสงค์  วังหอม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นางสาวช่อผกา  เข็มธนู
2. นางสาวรัตนา  เข็มธนู
3. นายอภิสิทธิ์  กออ่อน
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  เจริญศรีเมือง
2. นางสาวนุจนารถ  กล้าหาญ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิดา  สุภาชาติ
2. เด็กหญิงนภสร   ศรีบู
3. เด็กหญิงศิวนันท์  ลาดสมดี
 
1. นางสุพัตรา  บุญมาโฮม
2. นายไพรัตน์  อ่อนสุด
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกวินนา   จำปาหอม
2. นายญาณิน  หาไชย
3. นายพลดนัย  โพธิยา
 
1. นางนัยนา  นุชนิกร
2. นางวิไล  ธรรมศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายวิจิตรสิน  บุตรพลอย
2. เด็กชายเอกพล  ทะนงค์
 
1. นางสาววราภร  โสภา
2. นางอนงค์นาฎ  มั่งคั่ง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายธนบูรณ์  วงค์คำ
2. นางสาวพัศรา  บุญเลียง
 
1. นางสาววราภร  โสภา
2. นางอนงค์นาฎ  มั่งคั่ง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยแก้ว
 
1. นางสาวพัทรวี  ยุตวัน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายเทวา  ผาเหลา
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  ประทุมชาติ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  สีมาฤทธิ์
2. เด็กชายอิทธิพล  มหาหล้า
3. เด็กหญิงเอมอร  อาษา
 
1. นางกมลวรรณ  มีแวว
2. นางฐิติพร  พรหมสาศิลป์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวดารุณี  ยุตกิจ
2. นางสาวภิญญา  ผาก่ำ
3. นางสาวสุทธิดา  แซ่ฉั่ว
 
1. นายกีรดิต  ไทยสะเทือน
2. นางสาวนวลจันทร์  วงศ์มั่น
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐวิกานต์  เชื้อจำพร
2. เด็กชายอนวัฒน์  บ้งพรม
3. เด็กหญิงอิสราวรรณ  เกิดศักดิ์
 
1. นางจารุณี  แก้วศรีทอง
2. นายศุภวิชญ์  จันสุตะ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวจิระภรณ์  นนท์พละ
2. นางสาวธนยา  คูนีรัตน์
3. นางสาวหทัยทิพย์  สืบศรี
 
1. นางสาวจารุพร  ฐิตะสาร
2. นางสาวนันทกาญจน์  จันสุตะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  สุภาชาติ
2. เด็กชายพีรณัฐ  สีกล่อม
3. เด็กหญิงภานุชนารถ  ระวิวงศ์
 
1. นางช่อผกา  เหล็กกล้า
2. นางสาวรุ่งนภา  เหมแดง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวฑิมพิกา  พรพรม
2. นางสาวอรปรียา  สิงสีทา
3. นางสาวอังสุภา  วงศ์พรมมา
 
1. นายสุริยัน  ต่วนค่ำ
2. นางอนัญญา  ต่วนค่ำ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายคมเพชร  บุญตั้ง
2. นางสาวทักษพร  ทวีผล
3. นางสาวสุวรรณี  สีหานาม
 
1. นายดำรงชัย  พิณพงษ์
2. นายสุนทร  หอมหวล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวพรรณธิดา  อ่อนท้าว
2. นายยุทธนา  สีหา
3. นางสาวสุภาวดี  ปานทอง
 
1. นางสาวประพาภร  หอมหวล
2. นางสาวพันทิวา  ทีรววม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิดา  บำรุงนา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  บัวถา
 
1. นางทิพวรรณ  สมตัว
2. นางสาวปนิดา  สุดไชย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายศุภชัย  ขัดสี
2. นางสาวเนตรชนก  ถุระพัฒน์
 
1. นายพิทักษ์  วรสาร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายชินวัฒน์  พิลาวุฒิ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลสิน
 
1. นางทิพวรรณ  สมตัว
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายกันต์ดนัย  ทาหล้า
2. เด็กชายครุฑฤทธิ์  หอมจำปา
 
1. นายเชาวลิต  อุปบุตร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายวุฒิไกร  จอมเกาะ
2. นางสาวศิลามณี  ธงกลาง
3. นางสาวแพรวพิรุณ  ศรีก่ำ
 
1. นางเสวย  ศรีตะเขต
2. นางสาวไก่นภา  ทวีพันธ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายจักรินทร์  สามี
2. นายธนพงษ์  แก้วเนตร
3. นายภูวดล  ทองจันทร์
 
1. นายธนวัต  ปาณะวงศ์
2. นายปรีดา  โพธิ์ทา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  แก้วมีศรี
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เหล่าน้อย
3. เด็กหญิงดารารัศมี   บำรุงศรี
4. เด็กหญิงนาตาลี  สวัสดี
5. เด็กหญิงรัตนากร  มาลัยทอง
 
1. นางมาลัย  อาจหาญ
2. นางระดลจิต  อร่ามเรือง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นางสาวฐิติกานต์  สีสะอาด
2. นายธนบัตร  ปัดภัย
3. นางสาววิภาพร  ดาบุดดี
4. นายวิษณุ  ทานาฤทัย
5. นางสาวสุพัตรา  มาทฤทธิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  เพชรพันธ์
2. นางยุวดี  หวังสุข
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธุ์ศิริ
2. เด็กหญิงนาถศิริ  วงศ์ชาลี
3. เด็กหญิงวนัสนันทร์  พรภูเขียว
4. เด็กหญิงศุทธินี  ชูรา
5. เด็กหญิงสุขธิดา  ทองผุย
 
1. นางทองดี  วรรณวงษ์
2. นายวีระชาติ  กรินรักษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวจิตรา  จันทาทอง
2. นางสาวนิตยาพร  อินธิจักร
3. นางสาวพัชรีภรณ์  แก้วเนตร
4. นางสาวรุ่งนภา  สืบพงษ์เสือ
5. นางสาวศิริลักษณ์  คงทน
 
1. ว่าที่ร้อยเอกเพชรพรนรินทรื  อินสี
2. นางเพ็ญพร  โคพะทา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายปลายฟ้า  รูปคม
2. เด็กชายพันวา  อัศวภูมิ
3. เด็กชายรณยุทธ  บงค์บุตร
4. เด็กชายสังคม  วงษ์อารีย์
5. เด็กหญิงอินทิราภรณ์  ทองผาย
 
1. นายอภิเดช  ไกรการ
2. นางสาวอรอนงค์  พงษา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชัย  ส่งเนียม
 
1. นางกุลพัชร  พิมพ์พันธ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายกิตติศักดิ์  เคนบุบผา
 
1. นายภูริพัฒน์  หงษ์ศรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  นัยนามาศ
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  ตะวงษ์
 
1. นางรวีวรรณ  ทิพย์ชัย
2. นางอรุณี  ขันจันทา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นายจิตกร  เกษเพชร
2. นางสาววนิดา  อุดมศรี
 
1. นางวัชรี  ดาษดา
2. นายวีรพันธ์  ดาษดา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จำปาป่า
2. เด็กหญิงจีระวรรณ  อินพันธ์
3. เด็กหญิงฐิติมา  กูฏโสม
4. เด็กหญิงทักษพร  สุวรรณกูฏ
5. เด็กหญิงภาวรินทร์  ปิ่นแก้ว
6. เด็กหญิงศศิธร  นกนาค
7. เด็กหญิงศศิธร  แก้วสว่าง
8. เด็กหญิงสุธิดา  กมุทชาติ
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  ก้อนศิลา
10. เด็กหญิงอุษณี  ก้อนศิลา
 
1. นายฉลาด  ธรรมวงศ์
2. นางสาวนภสร  หลุมทอง
3. พระวิชัย  ธรรมวโร
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  การย์สกุลธร
2. เด็กหญิงชญานี  การัตน์
3. เด็กชายชยากร  วงศ์ใหญ่
4. เด็กหญิงนฤมล  ยาตรา
5. เด็กหญิงบุษบา  โพนแก่น
6. เด็กหญิงพิศมัย  ลือชา
7. เด็กหญิงภาวิณี  แก้วบุดดา
8. เด็กหญิงรุจิรา  ปัสสาจันทร์
9. เด็กหญิงลัดดา  ตะเคียนเกลี้ยง
10. เด็กหญิงสายสมร  โรจะสา
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีล้วน
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงษ์เสือ
13. เด็กหญิงอรชร  โรจะสา
14. เด็กหญิงอังควิภา  ไท้ทอง
15. เด็กหญิงเดือน  มหานิล
 
1. นายชลวิทย์  สืบเชื้อ
2. นางสาววีรญา  จันทร์สกุล
3. นายศรายุทธ   โสมอ่อน
4. นายสุรศักดิ์  ศรีสุวงศ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมระพัฒน์  ศิริทิพย์
2. เด็กหญิงวาสนา  เชิดชัย
3. เด็กหญิงเพ็ญนุภา  ไพศรีสาร
 
1. นายเจตน์ตระการ  บุญประสิทธิ์
2. นายเฉลียว  เมฆบุตร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  แพงรูป
2. นางสาวพิชญา  เหมแดง
3. นางสาวสุทธิดา  ลาภสาร
 
1. นางวนิดา  พาหา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. นางสาวนุจรีย์  เขียวคำ
2. เด็กหญิงวนิดา  ทะยะราษร์
 
1. นายวิทยา  บุญพร้อม
2. นายศรีอัมพร  ใจแก้ว
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. นางสาวจีรญา  ทันทา
2. นางสาวมาริษา  พันแสน
 
1. นางสาวณัชฎาภรณ์  ขันตรีเรือง
2. นายศรีอัมพร  ใจแก้ว
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายวชิรศักดิ์  รูปใหญ่
 
1. นายโกวิทย์  งามภักดีกุล
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวจริยาพร  กุจันทร์
 
1. นายสุรินทร์  มูลทา
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายกษิตินาถ  สุตตา
 
1. นายสุรินทร์  มูลทา
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวแสงดาว  ไชยะโอชะ
 
1. นายบุญเลี้ยง  เจตบุตร
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายปองธรรม  พรมสิงห์
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาววันเพ็ญ  นามบุตร
 
1. นายโกวิทย์  งามภักดีกุล
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวพุทธิญา  อุดมศิลป์
 
1. นายสมชาย  ฉันทะจารุ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายจตุพร  สุวรรณรมย์
 
1. นายเดชา  เจริญสุข
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญทวี
2. เด็กหญิงพัชรา  มั่นเหมาะ
 
1. นางฐิติภรณ์  หวานอารมย์
2. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงสุภาพร  โคตรวงศ์
 
1. นายโกวิทย์  งามภักดีกุล
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นายวิไชย  ไชยสงคราม
 
1. นายอาคม  บุญไพโรจน์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายณัชภัค  บุญทา
2. นายศราวุธ  กุลโชติ
3. นายเอกราช  แก้วเมืองกลาง
 
1. นางสาวรัตดา  เจริญสุข
2. นายเดชา  เจริญสุข
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายกรวิทย์  จรรยาเลิศ
2. นายขวัญชัย  สิงหาสี
3. นายจตุพร  สุวรรณรมย์
 
1. นางสาวรัตดา  เจริญสุข
2. นายเดชา  เจริญสุข
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กชายเดชาวัตร  ขจรสืบ
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  คุ้มศรีไวย์
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นางสาวนิภาวรรณ  อยู่เย็น
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นางสาวนิตยา  ทองปน
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
67 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายพีระพล  ศรีภิรมย์
 
1. นายสุรชัย  จัดไธสง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นายนนทิวา  กิตติ
 
1. นางสาวสุนันทา  ถูกพันธ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กณารักษ์
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวนภาเพ็ญ  ว่องไว
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายฐิติโชติ  รุขจันทร์
 
1. นายสันติ  มุสิกา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. นายนนทิวา  กิตติ
 
1. นางสาวสุนันทา  ถูกพันธ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนี  สงวนพิมพ์
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวชื่นนภา  เลพล
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 1. เด็กชายชินกร  ทองแก้ว
 
1. นางสาวสุนันทา  ถูกพันธ์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายวันจักรี  จิตศรีเมือง
 
1. นายณิชาภัทร  มาศุวงศ์ชัย
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงรัชโยธิน  พื้นผา
 
1. นายวราวุธ  สว่างสุรีย์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวกาญจนา  จุลพันธ์
 
1. นายมานพ  บุษดี
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายอิสระพงษ์  อุทุม
 
1. นางสาวเพชรอนงค์  วงศ์ภา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นายธวัชชัย  วันนา
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  นันตะบุตร
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวอรทัย  เดือนสัย
 
1. นายทินกร  จิณะแสน
 
83 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายกฤษกร  อินธิชิต
2. เด็กหญิงกาญจนา  สิทธิวัง
3. เด็กหญิงกุลจิรา  อ้วนโคตร
4. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญเกษม
5. เด็กชายณัฐพงษ์  เกิดสุข
6. เด็กหญิงณัฐริกา   ปัตเสน
7. เด็กหญิงทาริกา  เชื้อดวงผุย
8. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำบุญมา
9. เด็กชายธนกฤต  เขียวสด
10. เด็กหญิงนภัสสร  ชะทุมรัมย์
11. เด็กหญิงประกายเพชร  คุงดิน
12. เด็กหญิงปารถนา  จันทร์ทอง
13. นายปิยะทัศน์  วิบูลศรี
14. นายพงษ์สิทธิ์   สุภาษร
15. เด็กหญิงพิชาริกา  แสนเวียน
16. นายพีระพล  อินธิจักร
17. เด็กชายภานุ  ศรีปราชญ์
18. เด็กชายภานุพงศ์  เหมือดขุนทด
19. เด็กชายภูเพชร  บุญมาก
20. เด็กหญิงมุกธิดา  ไชยโอชะ
21. เด็กหญิงลูกน้ำ  ประสพสุข
22. นายศักดิ์ดา  สุมัคะ
23. เด็กหญิงสิริภา  อัคราช
24. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีหาปัญญา
25. เด็กชายสุทธิชัย  หนึ่งคำมี
26. เด็กหญิงสุนิษา  คำภิลา
27. นายสุรพงษ์  ไกรแสง
28. เด็กชายอนุชิต  พิทักษิณ
29. เด็กหญิงอภิสรา   เกิดสุข
30. เด็กหญิงอมิตตา  พรมโพธิ์
31. เด็กหญิงอริสรา  สายสีดา
32. เด็กหญิงอริสา  คณะราษฎร์
33. เด็กหญิงอัจฉริยา  แสนเจริญสุข
34. เด็กหญิงอาทิตญา  พิมทอง
35. เด็กหญิงอาริยา  โคตรสา
36. เด็กหญิงอารีรัตน์  กันหาชัย
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาคทอง
38. เด็กหญิงโมทนา  ทองโสภา
 
1. ดร.จันทร์สมร  ชัยศักดิ์
2. นางณัฐชยา  เสริมทอง
3. นางดอกรัก  พานตะสี
4. นายธีระ   ไกรการ
5. นางวริสรา  เสียงใส
6. นางสำรวย  ไกรการ
7. นายอภิเดช  ไกรการ
8. นางสาวอรอนงค์  พงษา
 
84 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายกรวิทย์  จรรยาเลิศ
2. นางสาวกาญจนา  กุมภาพงษ์
3. นางสาวกิจจา  พุฒพรม
4. นายจตุพร  สุวรรณรมย์
5. นางสาวจิราพร  ปลื้มใจ
6. นางสาวจีราภรณ์  กุลโชติ
7. นายณัชภัค  บุญทา
8. นายณัฐพล  อ่อนพันธ์
9. นายณัฐพล  วงศ์สุวรรณ
10. นางสาวทิพวรรณ  สุริบุตร
11. นายธนัฐชัย  ภาระวัน
12. นายนพกรณ์  ทองคุณ
13. นางสาวนาตยา  สีแหล้
14. นางสาวปิยะธิดา  มิรัตนไพร
15. นางสาวปิยะนุช  บุตรวงค์
16. นายพชรพงษ์  เพชรพันธ์
17. นางสาวพลอยมณีรัตน์  คำงาม
18. นายพีรพล  โคตวิชัย
19. นางสาวยุวดี  อำนาจวงค์
20. นางสาววาสนา  พุฒโสม
21. นางสาวศรัณญา  สุพะนาม
22. นางสาวศิริยากร  ภาระเวช
23. นายสุทธิพงษ์  รัตนมูล
24. นายสุทัศน์  คุณพาที
25. นางสาวสุยาพร  ภูจอมจิตร
26. นางสาวหทัยกานต์  จันทร์พวง
27. นายอภิสิทธิ์  ศรีเมือง
28. นายอรรตพล  กินดุก
29. นางสาวอัญชลี  สุวเพ็ชร
30. นางสาวอัญธิกา  อุบล
31. นายอาวุธ  เหล่าอ้วน
32. นายอเนชา  แสงกล้า
33. นางสาวเพ็ญนภาภรณ์  อ่อนพันธ์
34. นางสาวเย็นฤดี  จันดียืน
35. นางสาวแก้วมณี  นามะลี
 
1. นายสันติ  มุสิกา
2. นางสาวหทัยภัทร์  สังขะวรรณ
3. นายอาทิตย์  พืชทอง
4. นายเสนาะ  ทองมนต์
 
85 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกุลปรียา  เมธาภิวัฒนา
2. เด็กชายชัยพฤกษ์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสงอร่าม
4. นายณัฏฐ์พฤทธ์  เคนสุวรรณ
5. นางสาวดุจดาว  ขำลอย
6. นางสาวพิชชานาถ  ผิวเงิน
7. นายพิทยา  ทองทัพ
8. เด็กหญิงวริศรา  นาจาน
9. นางสาวเจนจิรา  แช่มช้อย
10. เด็กชายเดโช  จ้างมีศิลป์
 
1. นางอาจารียา  อังฉกรรจ์
2. นางสาวเพชรอนงค์  วงศ์ภา
 
86 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายกฤษณ์ปกรณ์  บุญฉวี
2. นายกวิน  หาระสาร
3. นางสาวบุศรินทร์  สมศรี
4. นายวัชระ  ปทุมพร
5. นายสิทธิพงศ์  ประทุมวงศ์
6. นางสาวสุภาภรณ์  พูดเพราะ
7. นางสาวสุภาวดี  อำพรทิพย์
8. นางสาวอัชฌาภรณ์  งอนไถ
9. นางสาวเสาวลักษณ์  อินทะแสง
10. นายไวทะยา  พร้อมวงศ์
 
1. นางศุภวรรณ  ระหงษ์
2. นางสมบัติ  อุ่นทวง
 
87 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 1. นางสาวดอกอ้อ  ลักขนัด
2. นางสาวธิติมา  แสนลา
3. นางสาวนวีนา  แพงโท
4. นางสาวปิ่นเพชร  จันเวียง
5. นางสาวพานิดา  ดีราชรัมย์
6. นางสาววรรณศิริ  ทนทาน
7. นางสาวอัจฉรียา  จันทะชารี
8. นางสาวแมคเคล่า  คงทน
 
1. นางกุลธิดา  ศรประสิทธิ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงกุลสตรี  คูณยา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  เส็นดากัน
3. เด็กหญิงฐิติสุดา  ยุติธรรม
4. เด็กหญิงปานรวี  กอดทอง
5. เด็กหญิงวรัญญา  มอบมิตร
6. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์โคตร
7. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมบุตร
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ลุนบุตร
9. เด็กหญิงสตรีรัตน์  รักโคตร
10. เด็กหญิงอภิญญา  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวดุษฎี  บุญศรี
2. นายธนันท์ชัย  ใจเดี่ยวเดชานนท์
3. นางวีระพร  เสนาวัฒน์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  หมวดนา
2. นางสาวจิราพร  สายทอง
3. นางสาวชไมพร  สิมโสม
4. นางสาวธิดารัตน์  ขันจันทา
5. นางสาวพิมพ์พา  มุ่งเหมือย
6. นางสาววรรณภา  ปานไทสงค์
7. นางสาวสุพรรณี  วงศิริเลิศ
8. นางสาวเยาวเรศ  บุตรจันทร์
 
1. นางสาวณัฐพร  พุทธขันธ์
2. นางสาวรัตดา  เจริญสุข
3. นายสมประสงค์  สีสัญ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 1. นางสาวจิตตราพร  กันทอง
2. นางสาวชนาพร  ศรีแก้ว
3. นางสาวชนิกานต์  คงทน
4. นางสาวนรินทร  ทองแสน
5. นางสาวนฤมล  สมรูป
6. นางสาวศิริรัตน์  ขันฑะมณฑล
7. นางสาวสุกานต์ดา  วุฒิวงค์
8. เด็กหญิงอัญญาภรณ์  พันธ์สว่าง
 
1. นางสาวกรพินธ์  เหมะธุรินทร์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายณัฐกมล  ถีระโคตร
2. นายพิทักษ์  สุธรรมวงศ์
3. นางสาวมลฤดี  สุขรี
4. นายวิชิต  รักมั่น
 
1. นางสาวพรรณวรท  ไชยกาล
2. นายสุรชัย  จัดไธสง
 
92 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กชายสหรัถ   บุญเนตร
2. เด็กชายอลงกรณ์  โคตรวันทา
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
2. นายเด่นชัย  แดงอาจ
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรภา  พึ่งพบ
2. เด็กหญิงปิยะดา  พิพันธ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เนตรแสง
 
1. นางพัทธนันท์  คำลือ
2. นางสาววิภา  จันทร์แรม
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นางสาวลลิตา  รวมวงษ์
2. นางสาววรรณภา  พุดซา
3. นางสาวสุมาลัย  พันธ์ทอง
 
1. นางพัทธนันท์  คำลือ
2. นางเบญจวรรณ  ละครพรม
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. เด็กชายประพัฒน์  ปูคะธรรม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ดาลัย
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไท้ทอง
 
1. นางอรทัย  กุลบุตร
2. นายเทอดเกียรติ  อมตเวทิน
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  อินเพ็ญ
2. นางสาวสิริลักษณ์  นาคโทน
3. นางสาวเจรจิรา  เต็มโคตร
 
1. นางวันเพ็ญ  ยาวะโนภาส
2. นางเบญจมาศ  เชื้อหงษ์
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วรรณลี
2. เด็กชายนราธิป  แสงแดง
3. เด็กหญิงปภัสรา  ตริตรา
4. เด็กหญิงวิจิตรา  พละพันธ์
5. เด็กหญิงวิภาดา  เพ็ญชาลี
6. เด็กหญิงสิรินภา  ผาลีพัฒน์
 
1. นางสาวบัวพันธ์  หลาทอง
2. นางพัชนี  พามาดี
3. นางสาวเพ็ญพิวรรณ์  แจ้งจิตต์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  คำพรม
2. นางสาวบุษบา  พุตนิ่ม
3. นายพฤกษชาติ  ไสไธสง
4. นางสาวสาวิตรี  ปลอดโปร่ง
5. นายอานนท์  สาธุ
6. นางสาวอารยา  สำอาง
 
1. นางนวลจันทร์  คำแก้ว
2. นางพิไลวรรณ  แท่นคำ
3. นางสาวอำนวยพร  บุตรโท
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชิดชนก  บุญรักษ์
2. เด็กหญิงศศิธร  สระแก้ว
3. เด็กหญิงอริษา  ยิ่งยง
 
1. นางสาวนงนุช  ทองไทย
2. นายบรรจง  ยืนยาว
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 1. นางสาวจุฬารัตน์  คำภูผง
2. นางสาวบัวขาว  วงค์คำ
3. นางสาววนิดา  พิเคราะห์
 
1. นายวิทยา  บุษผล
2. นางสาวสุวิจยา  มุลทา
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดาราวลี  ศรีเป้า
2. เด็กหญิงประภัสสรณ์  เหล่าหา
3. เด็กหญิงเกวลิน  ภูจอมเดือน
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  นางาม
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  พรมโคตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  อุทธิโท
3. นางสาวสุทธิดา  เจริญรอย
 
1. นางพัทธนันท์  คำลือ
2. นางสาววิภา  จันทร์แรม
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทวีสุข
2. เด็กหญิงวิรัณยา  เรืองสา
3. เด็กหญิงสมฤดี  สีตาล
 
1. นางนิรัตน์  เกษางาม
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวพัชรา  พิมสาร
2. นางสาวอรอิริยา  คำพรม
3. นางสาวเทพกรรณิกา  ธนะคุณ
 
1. นางนิรัตน์  เกษางาม
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงมีนา  แก้วทอง
2. เด็กหญิงศศิธร  สงวนพิมพ์
3. เด็กชายอนุพงษ์  วสุจันทร์
 
1. นางพัชนี  พามาดี
2. นางมณีวรรณ  จริยวิทยานนท์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวสุนิตา  เจริญลอย
2. นางสาวสุวนันท์  ลาพ้น
3. นางสาวเกศสุดา  ดวงเดือน
 
1. นางพัชนี  พามาดี
2. นางมณีวรรณ  จริยวิทยานนท์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชนะพาห์
2. เด็กหญิงรัตนา  กิ่งวัน
3. เด็กหญิงอังสุมา  พันธ์คำ
 
1. นายมนูญ  อินทร์สด
2. นางอนุรัตน์  เบ้าทอง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกฤษณา  นารักษ์
2. นางสาวนิศารัตน์  บูระพิณ
3. นางสาววันเพ็ญ  พึ่งหนู
 
1. นางพัชนี  พามาดี
2. นางมณีวรรณ  จริยวิทยานนท์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจริญา  สมศรี
2. เด็กหญิงภาวินี  สุริบุตร
3. เด็กหญิงมยุรา  ไชบุญญา
 
1. นางปราณี  เพชรพันธ์
2. นายสมประสงค์  สีสัญ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวพรทิวา  โถนะวัน
2. นางสาวมาลินี  แก้วเนตร
3. นางสาววลัยลักษณ์  อำหา
 
1. นางสาวบัวพันธ์  หลาทอง
2. นางพัชนี  พามาดี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายปาฏิหารย์  สวยรูป
2. เด็กชายอัษฏาวุธ  ระพาเพท
 
1. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
2. นายแสงทอง  เหล่าสิงห์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  สมสูง
2. เด็กชายรฐชน  อาจหาญ
 
1. นางสาวพิศมัย  ทะนามศรี
2. นายสมบัติ  ใจทน
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวปาจารีย์  เนื่องโนราช
2. นายอณุสรณ์  คงทน
 
1. นายวัลลภ  บุญช่วย
2. นางสาวสุพิชญ์ชญา  หิรัญกวิณพงศ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  โมฬีชาติ
2. เด็กชายลัญฉกร  คำป้อง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คืนดี
2. นายณรงค์ศักดิ์  จันทะรักษา
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายภานุวัฒน์  ผมพันธ์
2. นายฤทธิชัย  จรลี
 
1. นายสมยศ  เชื้อจำพร
2. นายอนุสรณ์  ฤกษ์บางพลัด
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วกนก
2. เด็กหญิงเก็จมณี  บุญช่วย
 
1. นายวัลลภ  บุญช่วย
2. นายสมบัติ  ใจทน
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงพุทธิดา  อุดมศิลป์
2. เด็กหญิงอัญชลี  ไหวดี
 
1. นายชวลิต  สืบชมภู
2. นางสาวพิศมัย  ทะนามศรี
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายวิวัฒน์  ศิลาชัย
2. เด็กชายเดโชชัย  จันทะเสน
 
1. นางสาวพิศมัย  ทะนามศรี
2. นายสมบัติ  ใจทน
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายภูวดิษฐ์  ช่วยจำ
2. นางสาววิภาพร  เคยอาษา
 
1. นายวัลลภ  บุญช่วย
2. นางสาวสุพิชญ์ชญา  หิรัญกวิณพงศ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิตตา  เสระทอง
2. นางสาวคำภีร์  พันธ์สุวรรณ
 
1. นายอิสระพงษ์  วงศ์วีระพันธุ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายนนฑ์นรัฐ  สุขเกษม
2. นางสาวภัทรกันย์  สาสีมา
 
1. นายวัลลภ  บุญช่วย
2. นางสาวสุพิชญ์ชญา  หิรัญกวิณพงศ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 1. เด็กชายทรงชัย  สุดสนอง
2. เด็กหญิงปริญญาพร  ไขแสง
3. เด็กหญิงอภิวัฒน์  บุญเมือง
 
1. นางสาวนุจนารถ  กล้าหาญ
2. นายอ๊อดสวอน  ริ้วทอง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกัญญาภัค  วัฒนาราษฎร์
2. นางสาวจารุวรรณ  ป่าขันมาลี
3. นางสาวจุฬาพรรณ  ไทยชาติ
 
1. นางสาวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  อุ่นเจริญ
2. นางสาวเอมวิกา  ตุ่นมี
 
1. นายวัลลภ  บุญช่วย
2. นางสาวสุพิชญ์ชญา  หิรัญกวิณพงศ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กชายศราวุฒิ  ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงสุชานาถ  พันธ์จันทร์
3. เด็กหญิงเก็จมณี  บุญช่วย
 
1. นายวัลลภ  บุญช่วย
2. นายสมบัติ  ใจทน
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายนราวิชญ์  เหล่าสนธิ์
2. นายอนุชา  ราษีบุษย์
3. นายเป็นสิทธิ์  ริเริ่ม
 
1. นายวัลลภ  บุญช่วย
2. นายสมบัติ  ใจทน
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันตมน  แซ่ตั้ง
2. เด็กชายจิรสิทธิ์  จันสด
3. เด็กชายศาสตรา  บุญญาจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายประกอบ  คำซาว
2. นายพงศธร  สนธิรัมย์
3. นายพสธร  สายตรง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจันทร์เพ็ง  อังฉกรรจ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายนราวิชญ์  เหล่าสนธิ์
2. นายอนุชา  ราษีบุษย์
3. นายเป็นสิทธิ์  ริเริ่ม
 
1. นายวัลลภ  บุญช่วย
2. นายสมบัติ  ใจทน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวอภิญญา  สุภาษร
 
1. นางศิริพร  กุลบุตร
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายโรจน์ทรัพย์ฤทธิ์   แสงทอง
 
1. Mr.Andrew  Ssakabira
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพะลานวิทยาคม 1. นายบริพัตร  รัตถา
 
1. นางสาวขันทอง  วงค์ปัดสา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวกาญจนี  ชอบเสียง
 
1. นางแก้วตา  ชาวไทย
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ประสงค์รัตนกุล
 
1. นางสุพิศพรรณ  ภาระพันธ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นางสาวจิราวรรณ  ศรีพล
 
1. นางสาววรรณวิมล  เพ็งภา
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรรณกานต์   วรรณสุพริ้ง
 
1. นางณฐพร  กลิ่นหอม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายศรายุทธ  สิงห์แก้ว
 
1. นางสมรักษ์  รินชารี
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาริชาติ  กุลโชติ
2. เด็กหญิงวิภาพร   ผุยพรม
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  ปัจจัยยะโคนัง
4. เด็กหญิงอรวีร์  อุดมศรี
5. เด็กหญิงอรัญญา  กุก่อง
 
1. นางณฐพร  กลิ่นหอม
2. นางทิพาพร  ทองแสน
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวธัญชนิต  ฉายาวรรณ
2. นายนพดล   สุพรรณนนทื
3. นางสาวนฤมล  เชื้อดวงผุย
4. นายวีระชัย  สังขวรรณ
5. นางสาวไพริน  ไชยพันโท
 
1. นางณฐพร  กลิ่นหอม
2. นางสาวสุพัตรา  สามิลา
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงริลรณี  พามี
 
1. Mr.Wai  Wong
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวศิมาภรณ์  มีโชค
 
1. นายชวุฒิ  มากมิ่ง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรพิยา  ไชยพันโท
 
1. นางสาวอมรรัตน์  กำลังทรัพย์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวภัชรีภรณ์  แก้วเนตร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  กำลังทรัพย์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงภนิตา  วิลาศรี
2. เด็กหญิงวิราชินี  ทองทับ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางศิริพร  กุลบุตร
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  เจือบุญ
2. นางสาวกัลยา  ทัดทา
 
1. นางจิรา  วรสาร
2. นางสาวยุพยงค์  หาญชัย
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นายชัยณรงค์  จันใด
2. เด็กชายชัยวัฒน์   จันทะริก
3. นายทฤษฎี  พุฒโสม
4. นายธนะศักดิ์  สีวงษา
5. นายธวัชชัย   แสงแดง
6. เด็กชายวงศกร   กัณหาชัย
7. นายสุวัตร  เรืองแสน
8. นายอมรฤทธิ์  ชอุ่มพันธ์
 
1. นายธีระ  ไกรการ
2. นายอภิเดช  ไกรการ
3. นางสาวอรอนงค์  พงษา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ไชยสิงห์
2. นายณัฐวุฒิ  วงศ์ปัดสา
3. นางสาวประภัสรา  ทองพอก
4. นางสาวมณทิชา  โพธิทัก
5. นายเจริญปรีชา  อาสาสุข
6. นางสาวแสงมณี  ขันสิงห์
 
1. นางณัฐวดี  ทาทะสุทธิ์
2. นายมีชัย  ทาหอม
3. นายยุทธพัด   ศรีสมชัย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นางสาวชรินรัตน์  มะปรางก่ำ
2. นางสาวภัทรวดี  นิลคุณ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  เกิดโชค
4. นางสาวศิรินยา  สมพล
5. นางสาวศิริมาศ  เหมือนทอง
6. นายศุภกิจ  สีรับสี
7. นายสหมิตร  กบิลพัฒน์
8. นางสาวอารยา  ภูฆัง
9. นางสาวอารีรัตน์  จงนภาศิริกูร
10. นางสาวเบญจวรรณ  เหลาเคน
 
1. นางสาวกิตตินันท์  วงศ์ตรี
2. นางสาวรัตน์ติกาญจน์  อาภรศรี
3. นายสุวิทย์  จันทร์ส่อง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงธิติยา  กงเพชร
2. เด็กหญิงวิภาดา  อ่อนเนตร
3. เด็กหญิงสโรชา  คึมยานาง
4. นางสาวเสาวพร  โทแก้ว
5. เด็กหญิงโสรญา  คำแก้ว
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางสาวนภารัตน์  เสนาใหญ่
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายกฤษณพงศ์  โฉมดี
2. นางสาวถิรดา  ใจบุญ
3. นางสาวทิพย์สุดา  ดีบุปผา
4. นายธีรพงษ์  นาทองหล่อ
5. นางสาวภัทรพร  มีมั่ง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางสาวนภารัตน์  เสนาใหญ่
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายพันธกานต์  ฑีฆะ
2. เด็กชายรติชัย  ฑีฆะ
3. เด็กหญิงศรสวรรค์  ว่องไว
 
1. นางวราภรณ์  ศรีสันต์
2. นางสราพร  บุดดาแพน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวลัลนา  ศรีจันทร์
2. นางสาวศศิธร  นพศรี
3. นางสาวอภิญญา  เวชกามา
 
1. นางดาวเรือง  ส่องแสง
2. นางสมใจ  มีสติ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงพรนิภา  ถาวรคำ
2. เด็กหญิงรัตนากร  พิมพ์วงศ์
3. เด็กหญิงสโรชา  เพชรแดง
 
1. นายมนตรี  นิลศรี
2. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นางสาวดาวิกา  สุวรรณรมย์
2. นางสาวรัชญาภรณ์  สุขสวัสดิ์
3. นายเสกสรร  จันทริก
 
1. นายมนตรี  นิลศรี
2. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีมาฤทธิ์
2. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  จันทร์เกษ
 
1. นางสาวประทิน  อาภรศรี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวนาตยา  ดาผาวัน
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  วรรณธนสุทธิ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. เด็กชายนรวีร์  คำแดงสด
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  แก่นสาร
 
1. นายวิทธวัช  พลอาวุธ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาววันวิสา  หาญชัย
 
1. นายวิทธวัช  พลอาวุธ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นายกรกรรณ  บัวขาว
2. นายภานุวัฒน์  สายตรง
 
1. นางสาวพรปวีณ์  วงศ์หมั่น
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นายกฤษฎา  มารมย์
 
1. นางเพ็ญศรี  เรืองศรีใส
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ควรครู
 
1. นายอนุพันธ์  ประพัศรางค์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนโรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. นางสาวสุธิตรา  กลมเกลี้ยง
 
1. นางสาวศิรินยา  สินศิริ
 
163 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายนพกรณ์  ทองคุณ
 
1. นายเสนาะ  ทองมนต์
 
164 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นายอาวุธ  เหล่าอ้วน
 
1. นายเสนาะ   ทองมนต์
 
165 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายนพกรณ์  ทองคุณ
 
1. นายเสนาะ  ทองมนต์
 
166 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. เด็กชายวิศรุส  คำแดง
 
1. นายปราโมทย์  ทุมนัน
 
167 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวกฤติกา  โสตะราษฏร์
2. นางสาวกาญจนา  บัวเทพ
3. เด็กชายจรายุทธ  เขียวขำ
4. เด็กชายจักรวรรดิ์  จูมนา
5. เด็กชายชลธี  บุญวัง
6. เด็กชายฐิติพงษ์  สิงห์กุมภ์
7. นางสาวดารารัตน์  เด็กหลี
8. นายธนศักดิ์  ยุตวัน
9. นายนนทนัตถ์  ศรีธรรมา
10. นายนนทวัฒน์  เคียงวงค์
11. นางสาวนริศรา  อ่อนโยน
12. นายปฏิภาร  กาบกว้าง
13. นางสาวปทัยทิพย์  สายเนตร
14. นายประมุข  บัวผัน
15. เด็กชายภัทรพงษ์  อัปกาญจน์
16. เด็กหญิงมาลิณี  ธรรมวรีย์
17. นางสาวรุ่งนภา  กาละวัน
18. เด็กชายศตวรรษ  พิมพ์เพ็ง
19. เด็กหญิงศศิวิมล  โปธา
20. เด็กชายศักดิ์สถิตย์  ศรีธรรมมา
21. นางสาวศิรินาถ  ทวีสุข
22. เด็กหญิงศิริวิภา  อัปกาญจน์
23. เด็กชายสุจินดา  ศรีทอง
24. เด็กชายอธิคม  บุญเรือง
25. เด็กชายอมร  ปักติโข
26. นางสาวเกียรติยาพร  สายตา
27. นางสาวเพ็ญฉวี  สีสิง
28. นางสาวเพ็ญวิสาข์  เวฬุวนารักษ์
29. เด็กหญิงแก้วมณี  ศรีบุญ
30. เด็กชายไพวัลย์  หมุนสิงห์
 
1. นายกิตติภูมิ  เขียวขำ
2. นางจิรา  วรสาร
3. นายทรงพล  สายแวว
4. นายพิทักษ์  วรสาร
5. นางสาวพิมพ์แก้ว  ตระกูลสุรำไพ
6. นายวันชัย  ชาวเมืองโขง
7. นายวิทธวัช  พลอาวุธ
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  เอิบอิ่ม
 
1. นางพรพิมล  แก้วคูณ
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาวโสภิชชา  กานา
 
1. นางสาวอุไรรักษ์  ทาทอง
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. นางสาวศิริรัตน์  ราชสีห์
 
1. นางณิตฐิญาณันท์  เลาหวิวัฒน์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงปิยมาศ  อรอินทร์
 
1. นางสาวอุไรรักษ์  ทาทอง
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงทักษิณา  เดชป้องพันธ์
2. เด็กหญิงสุภพร  สิงหนัน
3. เด็กชายเจษฎากร  อ่อนคำ
 
1. นางพรพิมล  แก้วคูณ
2. นางวราภรณ์  ศรีสันต์
 
173 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายธนากรณ์  ศรีแก้ว
2. เด็กชายอภิชาต  วงษ์กลม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางสาวนภารัตน์  เสนาใหญ่
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  นัยเนตร
2. เด็กหญิงสุวันนา  สุภาษร
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางสาวนภารัตน์  เสนาใหญ่
 
175 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายนาวิน  รูปแก้ว
2. เด็กหญิงรัชนี  มาหา
 
1. นางสาวทิพวรรณ  สื่บก่ำ
2. นางเมกิยะ  คำป้อง
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สาเลิศ
 
1. นางณัฐชยา  เจริญสุข
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กชายนพล  สารภี
 
1. นายชัยณรงค์  อกอุ่น
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. นางสาววิภาพร  คำแดง
2. นางสาวศิริวรรณ  สาระทิศ
3. นางสาวสมลวรรณ  จุใจล้ำ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ่
2. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงดวงมณี  รูปสิงห์
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  อินโสม
3. เด็กหญิงเรณู  ทองจันทร์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสนาใหญ๋
2. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  ลูกบัว
2. เด็กชายอธิราช  บัวขาว
3. เด็กหญิงอารียา  แสนเสนา
 
1. นางประภาพร  ศรีคำ
2. นางสาวเพ็ญภักดิ์  แก้วพิลา
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีวิพัฒ
2. เด็กชายพณิชพล  ทาวะรมย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คืนดี
2. นางสาวนภารัตน์  เสนาใหญ่
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีสว่าง
2. เด็กชายนิรันดร์  มิ่งมูล
 
1. นางสาวกรรณิการ์  คืนดี
2. นางสาวนภารัตน์  เสนาใหญ่
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. เด็กชายธงชัย  ทะนงค์
2. เด็กชายนพพล  เคลือบขุนทด
3. เด็กชายวรรณธนา  อ่อนโยน
 
1. นางสาวบุญหลาย  หมื่นท้าว
2. นางสาวสุภาวดี  ขจัดมลทิน
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กหญิงดรุณี  รูปสิงห์
2. เด็กชายนันทิชัย  หิรัญรัตน์
3. เด็กหญิงสิริขวัญ  ไชยพันโท
 
1. นางประภาพร  ศรีคำ
2. นางวิมล  วงศ์ปัดสา
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 1. เด็กชายธงชัย  ทะนงค์
2. เด็กชายนพพล  เคลือบขุนทด
3. เด็กชายวรรณธนา  อ่อนโยน
 
1. นางสาวบุญหลาย  หมื่นท้าว
2. นางสาววันธัญญา  การัตน์