รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช , นารีนุกูล , ศรีปทุมพิทยาคาร , ปทุมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหกสิบพรรษาอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงวิยะดา  สายป้อง
 
1. นางแก้วตา  ภารเวช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 1. นางสาววราภรณ์  จันทร์โท
 
1. นางกมลทิพย์  จารุแพทย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพนิภา   วรโพด
 
1. นางสาววลัยรัตน์   บุญเนตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวอรนิด  ยืนสุข
 
1. นางสัญญลักษณ์  จันทราภรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงพิชญานิน  มิ่งขวัญ
 
1. นางนงนุช  พีระภาณุรักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวศิรินญา  สุวรรณโค
 
1. นางนงนุช  พีระภาณุรักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงสิริโชค  โกศัลวิตร
 
1. นางชุติมันต์  จรัสสุทธิอิศร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นายวัฒนา  ฉายาวรรณ
 
1. นางแจ่มใส  อภิรักษ์มนตรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงกุณธิดา  แก่นทน
2. เด็กชายชยุตม์  มุทุวงศ์
 
1. นางนงนุช  แหวนวงษ์
2. นางปรมพร  วังศรีแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 1. นางสาวประพักตร์สรณ์  พิลากุล
2. นายเสกสรรค์  มะลัยทอง
 
1. นางบังอร  กาญจนสุนทร
2. นางรัศมี   ชมภูศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายศุภวิชญ์  เจียรกุล
 
1. นายสุรชัย  บุญเรือง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายสิรินทร์  โชติรสนิรมิต
 
1. นายโกเมน  อรัญเวศ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอัสสัมชัน 1. เด็กหญิงปณิธิดา   แก้วบัณฑิต
2. เด็กหญิงมนัสชนก   ศิลปศาสตร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    ปัทมะเสวี
 
1. นางสาวดอกเกตุ    ดวงโสมา
2. นางสาวเปรมฤดี    ไทยภักดี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวจันทร์ทิมา  นุ่มนวล
2. นางสาวพรชนก  ลาพ้น
3. นางสาวสุวนันท์  โสมเกษตรินทร์
 
1. นายชาติชาย  สุภสร
2. นางบานเย็น  เจริญบุตร
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงมุกประดับ  ประดับจันทร์
3. เด็กหญิงวาริสสรา  เฉลิมพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิภารัตน์  ทาเสมอ
2. นายวรภัทร  สกุลไทย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นายทักษ์ดนัย  เชื้อสะอาด
2. นางสาววัชรพร  วิทิมาสิงห์
3. นางสาวสุปราณี  ส่องแสง
 
1. นางจุรีรัตน์  ปัญจพงษ์
2. นางนวลนภา  บรรพตาธิ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธนวัฒน์  ทาทอง
2. เด็กชายปฏิภาณ  จิตจักร
 
1. นางปราถนา  ชื่นตา
2. นายอนันต์  ศรัทธาพันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายนวพัฒน์  พันธ์งาม
2. นางสาวพิชญ์สินี  ศรัทธานนท์
 
1. นายจตุพล  ชื่นตา
2. นายพัฒนพงศ์  สมคะเน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กชายสิทธินนท์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  นาชัยภูมิ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวรัตติยากร  จานเขื่อง
 
1. นายสุพัฒน์  เทพทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงฐิตา  แซ่จึง
2. เด็กหญิงธฤติ  ศรีอุบล
3. เด็กหญิงบุญจิรา  ถนัดค้า
 
1. นางนุชนาถ  ศรีงาน
2. นางสุภาพร  ดวงศรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายจิรายุส  พรมเพ็ญ
2. นายธนูทอง  มงคลแก้ว
3. นายวิภาช  กิตติวีรวงศ์
 
1. นางปริศนา  สดสร้อย
2. นางสนทรรศน์  มนัส
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุรัสกร  บัวขจร
2. เด็กหญิงสุนันทา  ชุมอาจ
3. เด็กหญิงสไบเงิน  สมสวย
 
1. นางนภาพร  บุญมานันท์
2. นายอภิวัฒน์  พรหมจันทร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวนริสราภรณ์  ชินทวัน
2. นางสาวอมราวดี  บุญจอง
3. นางสาวอินทุอร  วงศ์ษา
 
1. นายชัยพร  สดสร้อย
2. นางธันยากร  นามวงศ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหกสิบพรรษาอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงชมพูนุช  บุญเหลา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วงศ์หาญ
3. เด็กชายศุภกร  บูรณะ
 
1. นางอนงค์  สีหาพงษ์
2. นายอิทธิพล  อุดมวรรณ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอัสสัมชัน 1. นายปรัชญา  ตรีเลิศพจน์กุล
2. นายภานุวัฒน์  สิทธิกรณ์
 
1. นายทองใส  มาคะวงศ์
2. นายโชคชัย  ยาพันธ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงธันยพร  ภาติยะขัณฑ์
2. เด็กหญิงลลิตา  นามศรี
3. เด็กหญิงสร้อยอัจฉรา  ยอดคิรี
 
1. นางสาวปิยธิดา  พยัฆฑา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงไพรวัลย์  สายสมบัติ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายภคนันท์  ทองมี
2. นายภานุพงศ์  ศรีสังวาล
3. นางสาวอภิญญา  ธานี
 
1. นางชินีวรรณ  ชิณวงศ์
2. นายยุทธการ  ขันเงิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายณัฐพล  ผ่องแผ้ว
2. นายธนดล  มกรานุรักษ์
 
1. นางกุศลใจ  วิโรจน์
2. นางสาวสุมลทิช  แสงชาติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหกสิบพรรษาอุบลราชธานี 1. นายนัฐวุฒิ  จำปา
2. นางสาวมุกธิดา  ขำมี
 
1. นางนิรมล  ขาววงษ์
2. นางสาวยุพาพรรณ  วรรณสาย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 1. เด็กชายระพีพัฒน์  อนันต์
2. เด็กชายวุฒิกร  บุญประสิทธิ์
 
1. นายชัชวาล  สารวัน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายทศพล  อานนท์
2. เด็กชายวิษณุ  จันทร์ส่อง
 
1. นายพนัส   แก่นอาสา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงชนิตตา  มารัตน์
2. เด็กหญิงพฤกษา  ตังควัฒนา
3. เด็กหญิงรัฐติการ  ทองโสภา
4. เด็กหญิงสุวิมล  ทีปวัฒน์
5. เด็กหญิงเก็จมณี  ศรีดาโคตร
 
1. นางประภาศรี  พันธุ์เกษตร
2. นางแก้วตา  ทองสุข
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวจิราพร  ดวงดี
2. นางสาวชลิตา  ทองสง่า
3. นางสาววรรณิภา  บุญอำนวย
4. นางสาววิภาวดี  อรอินทร์
5. นางสาวสุดาภา  เวียงนนท์
 
1. นางปณิตา  ทางทอง
2. นางวาสนา  มงคุณ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 1. เด็กหญิงกฤษณา  ปุณสันธาร
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นาลัย
3. เด็กหญิงบุญฤทัย   บุญเอื้อ
4. เด็กหญิงบุษบา  วาจาสัตย์
5. เด็กหญิงโชติรส  สิงห์รี
 
1. นางณัชชา  ทองพิเศษ
2. นางธมกร  อาภาวัณสงค์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวชนิดา  โสมอ่อน
2. นางสาวชุติมา  สอาดวงษ์
3. นายธนพงษ์  วรรณโคตร
4. นายบัญชา  คุณาพรสถิต
5. นางสาวเปรมสุพัฒน์  ปะถะมา
 
1. นางฐาปนีย์  ชูหา
2. นางสาวนันทพร  ศรีวิไล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกิตกัญญา  สุขแจ่ม
2. นายกิติศักดิ์  เครือคุณ
3. นายภควัต  ศรีไทย
4. นายฤชากร  แสงฤทธิ์
5. นางสาวอรวรรณ  มรรคานิเวศน์
 
1. นายกิตติพงษ์  ประชุมแดง
2. นางหนูเพียร  ปรุโปร่ง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนสหธาตุศึกษา 1. นางสาวจารวี  ผดาศรี
2. นางสาวธันยพร  มารมย์
3. นายนนทชัย  พูลเกษม
4. นายนพชัย  พูลเกษม
5. นายนันทชัย  มาโยธา
6. นายนิรุต  พงษ์พันธ์
7. นายบัณฑิต  ชินทะวัน
8. นายฤทธิกร  ใสแสง
9. นายวีระศักดิ์  บุญพิมพ์
10. นายศตวรรษ   บุญอุ้ม
11. นางสาวศันสนีย์  สุนทรเพราะ
12. นางสาวศิรินทรา  คุ้มอิ่ม
13. นางสาวศิริวัลย์  สมบัติ
14. นายศุภฤกษ์  อินอร่าม
15. นายสุทัศน์  สิงห์วิชัย
16. เด็กหญิงอรปรียา  สาวิสัย
17. เด็กชายอานนท์  มารมย์
18. นายเกียรติศักดิ์  พาหา
19. นายโรจน์ณรงค์  จำปาสี
 
1. นายจักรี  บุญประสิทธิ์
2. นางรัตนาพร  พากเพียร
3. นายวุฒิไกร   กิ่งแก้ว
4. นางอำพร  กิ่งแก้ว
5. นายโกสินทร์   ลวดทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. นางสาวจำปี  ผลสุข
2. นางสาวจิรวดี  แก้วดี
3. นางสาวทัศนวรรณ  อินทวัช
4. นางสาวธิดารัตน์  แสนทวีสุข
5. นายประกาศ  คูณแก้ว
6. นางสาวปิยธิดา  บุญศร
7. นางสาวพรพิมล  บุญตั้ง
8. นางสาวมาริษา  สุธรรมมา
9. นางสาวรุ่งไพริน  จิระภาสสุวรรณ
10. นางสาวลลิต  เครือศรี
11. นายวิทวัส  ศรีจันทอง
12. นางสาวศิรินารถ  พงษ์พันธ์
13. นายศุภกฤต  โคตรคำ
14. นางสาวสมฤดี   วงศ์ด้วง
15. นางสาวสุทธิดา  พิมพาศรี
16. นางสาวสุวนันท์  ทิพเนตร
17. นายอลงกรณ์  คำหอม
18. นายอำนาจ  ฤาชา
19. นายโชคชัย   ทวีวงศ์
 
1. นางมัญเชฏฐิกา  คำเติม
2. นางสาววิราศินี  ชายทวีป
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยกาล
 
1. นางเพ็ญพรรณ  คำศรีสุข
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาววิภาวี  ขมิ้นทอง
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสาย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงวีรดา  มั่นเหมาะ
2. เด็กชายอิทธิพล  รักวงศ์ปรีดี
 
1. นางยุพาภรณ์  กีฬา
2. นางละมัย  ลำภา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเก่าขามวิทยา 1. นายวีระพล  บุญบันดาล
2. นางสาวอารีรัตน์  สุขศรี
 
1. นางคนึงนิจ  ประครอง
2. นายทินกร  พันธ์วงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกนกวรรณ  ทิพย์อาสน์
2. นางสาวกลมชนก  น่วมแม่
3. นางสาวทวินันท์  จันทวงศ์
4. นางสาวธนัญญา  แก้วเพชร
5. นางสาวพรพรหม  พุทธลา
6. นางสาวลลิตา  เชื้อประทุม
7. นางสาววราพรรณ  สุพรรณ
8. นางสาวศิริกัลยา  ทองร้อยชั่ง
9. นางสาวสุธิดา  รักน้ำเที่ยง
10. นางสาวหทัยรัตน์  นะที
 
1. นางสาวบุษบา  ด้ามพรหม
2. นางสุทิน  พรหมจันทร์
3. นางสาวแจ่มใส  พุทธจักร
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนหกสิบพรรษาอุบลราชธานี 1. นายชูเกียรติ  ไหว้พรหม
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   สาระพงษ์
3. นางสาวดวงตา  ลาพ้น
4. นายทักษิณ  ผิวทอง
5. เด็กชายธนโชติ  ทองมุล
6. นายธีระยุทธ  พลราช
7. นางสาวปรียารัตน์  วงศ์คำสาย
8. นางสาวปัจจริยาพร  เหง้าเกษ
9. นางสาวรุ่งทิพย์  แก้วเนตร
10. นายวีรพัฒน์  อันรื่นเริง
11. นางสาวศิริพร  สุทธิแพทย์
12. นางสาวศิริวรรณ  พลสิทธิ์
13. นางสาวสุดารัตน์  พลศักดิ์
14. นางสาวหัทยา  เหง้าเกษ
15. นายอนันตชัย  ขวัญยืน
 
1. นางตุลาพร  ประดับศรี
2. นางสาวนันท์นภัส  พุทธิผลธนโชติ
3. นางประคองจิต  อุดมวรรณ
4. นางศศิธร  โคตรคันทา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงขัตติยา  อ้อมแก้ว
2. เด็กหญิงทักษพร   นามเจริญ
3. เด็กหญิงธนธรณ์  ไทยกูล
 
1. นางพิศมัย  กีฬา
2. นางวันเพ็ญ  พูลเพิ่ม
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นางสาวปฐมาวดี  อำพันทอง
2. นางสาวอุไร  พงษา
3. นางสาวไพริน  บุญเสน
 
1. นางอุบลวรรณ  บัวขาว
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ปัดสา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายพัชรพงศ์  ทะวงษา
2. เด็กชายสุเมธ  เกียรติพันธ์
 
1. นางประไพ   แสงสว่าง
2. นายสุวิทย์  วงเวียน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาวจินตนาพร  มากมูล
2. นางสาวรุ่งทิวา  ลีลาศสง่างาม
 
1. นายสมพงษ์  วงศ์วาน
2. นายอลงกต  ย่ำยวน
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  นามเสาร์
 
1. นายจักรินทร์  คล่องดี
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นายกมลเทพ  แสงกล้า
 
1. นางอุบล  บุญชุ่ม
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายศราวุธ  จอมหงษ์
 
1. นายเกษม  ถือสัตย์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาววิภาพร  บุญสิงห์
 
1. นายสุดใจ  แต่งประกอบ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. เด็กหญิงดาวประกาย  พันธ์สุข
 
1. นางกวินทิพย์  ตุละวิภาค
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายสุริยาวุฒิ  แสนตอง
 
1. นางนวลอนงค์  หล่าบรรเทา
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงอภิชญา  วรรณกิจ
 
1. นางวิลาวรรณ  ผิวเรือง
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1. นางสาวประภาพรรณ์  น้อยแก้ว
 
1. นายพูลศักดิ์  ตุละวิภาค
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  คบสหาย
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  บุญประชม
 
1. นายพนัส  ดอกบัว
2. นายสุดใจ  แต่งประกอบ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสิรินดา  รุ่งเรือง
 
1. นางศรีจำรัส  ศรีนครินทร์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  ไชยมงคล
 
1. นายสุคี  พูลพล
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนบ้านพิณโท 1. เด็กชายณัฐกร  พร้อมบุญ
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญเพิ่ม
3. เด็กชายสุเมธ  สาระจันทร์
 
1. นางสาวลักขณา  พันธ์เพ็ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีอุบล
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนบ้านพิณโท 1. นายภานุวัฒน์  รุ่งเรือง
2. นายวรเชษฐ  มาตี
3. นายศุภกิจ  ล้อมทอง
 
1. นางสาวลักขณา  พันธ์เพ็ง
2. นายเอกชัย  เอกธรรมพิทักษ์
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เอกวิทยาเวชนุกูล
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายภานุวัฒน์  เหล่าโก้ก
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวนันทวัน  คะรินา
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธีราภรณ์  นาสารี
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยเดช
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวจิรัชญา  ยิ่งยงวงศ์สกุล
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิเคราะห์กิจ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันธเกษ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธนัชชา  อาจศิริ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงปวริศา  สามารถ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายนิธศักดิ์  มานะพิมพ์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงกกบุญ  สุทโธ
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ตรีผลพันธุ์
3. นางสาวจิตรลดา  ศรีเมือง
4. นายณัฐชนน  สีเขียว
5. นางสาวณัฐชยาน์  พิเคราะห์กิจ
6. เด็กชายนิธิศักดิ์  มานะพิมพ์
7. เด็กหญิงปวริศา  สามารถ
8. เด็กหญิงพวงผกา  สว่างวงษ์
9. นางสาวลภัสลดา  คำศรีสุข
 
1. นายธนทรัพย์  มีทรัพย์
2. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
3. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงกกบุญ  สุทโธ
2. นางสาวจิรัชญา  ยิ่งยงวงศ์สกุล
3. เด็กชายชยานันท์  พิเคราะห์กิจ
4. นายณัฐชนน  สีเขียว
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิเคราะห์กิจ
6. นางสาวธนัชชา  อาจศิริ
7. เด็กหญิงธันยาการต์  บุ้งทอง
8. นางสาวธีราภรณ์  นาสารี
9. นางสาวนันทวัน  คะรินา
10. เด็กชายนิธิศักดิ์  มานะพิมพ์
11. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันธเกษ
12. เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุญถ่าน
13. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
14. เด็กหญิงหทัยภัทร์  จตุรภัทรวงศ์
15. เด็กชายเทพวากิต  ไชยกาล
 
1. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
2. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
3. นายวราวุฒิ  เรืองบุตร
4. นายเอกพล  ทศโยธิน
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงกกบุญ  สุทโธ
2. เด็กหญิงกมลชนก  ทรัพย์ศิริ
3. นายคุรุศึกษา  ภารการ
4. นายณัฐชนน  สีเขียว
5. เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยเดช
6. นางสาวธีราภรณ์  นาสารี
7. นางสาวนันทวัน  คะรินา
8. นายนิติเทพ  พรมกสิกร
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขันธ์เกษ
10. เด็กหญิงปวริศา  สามารถ
11. เด็กชายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธุ์
12. เด็กชายเทพวากิต  ไชยกาล
 
1. นายคุรุศึกษา  ภาระการ
2. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
3. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
4. นายวิศวะ  ประสานวงศ์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  สุดาเดช
2. นางสาวกนกพรรณ  ทองทวน
3. เด็กหญิงกรรกร  สิงห์ลอ
4. นางสาวกุลธิดา  นำผล
5. นางสาวชลธิชา  โอบอ้อม
6. นายชัยณรงค์  คำจันทร์
7. นายณัฐพงษ์  พุดจีบ
8. นางสาวดวงใจ  มณีรัตน์
9. นางสาวธมลวรรรณ  ไตรบรรจบพงศ์
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉายาวรรณ
11. นางสาวธิดารัตน์  ขนันเนือง
12. นายธีรภัทร  คลายโศก
13. เด็กหญิงนพวรรณ  พึ่งโพธิ์
14. นางสาวนริทร  คำเจริญ
15. เด็กหญิงนรินทิพย์  ลือชา
16. นายปฐวีกานต์  โสวันนา
17. นางสาวปรียารัตน์  สิลาลักษณ์
18. นางสาวปวัญญา  แสนทวีสุข
19. เด็กหญิงพัฒนาวดี  ตันติเหมันต์
20. นางสาวพิรัญญา  ตันสา
21. นายพีรดนย์  บุตรจันทร์
22. เด็กหญิงภารดี  เทียบลม
23. นายยศนันท์  ผิวผ่อง
24. นางสาวรัตติยากร  มุทระพัฒน์
25. เด็กหญิงวรนุช  พรหมทัศน์
26. นายวัชรพงษ์  ทามา
27. นางสาวศศิยาพร  ตามสีวัน
28. นางสาวศิรินาถ  แก้วชิน
29. เด็กหญิงศุภธิดา  ศิริวุฒิ
30. นางสาวศุภานัน  ไชยวงษ์
31. เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริวุฒิ
32. เด็กหญิงสุทธิดา  กอแก้ว
33. นายสุทธิอรุณ  เทศเพ็ญ
34. นางสาวสุภารัตน์  สุธิกร
35. เด็กหญิงหทัยชนก  แก้วคำ
36. นายอภิมน  สุทธิโคตร
37. นายอภิสิทธิ์  เมฆทับ
38. เด็กหญิงเกวลิน  กล้าหาญ
39. นางสาวเจนจิรา  ศรียะลา
40. นางสาวเพชรรัตน์  อินทรวิเชียร
 
1. นายดนัย  กัณหรักษ์
2. นางสาวดาวรุ่ง  นาควานิช
3. นางปัทมาวดี  จำปาอ่อน
4. นางวรรณมณี  สืบสนิท
5. นายวิษธร  แสงชาติ
6. นายสิทธิศักดิ์  พรใส
7. นางอรวรรณ  ศิลา
8. นางเพ็ญศิริ  กุลวงศ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายพิสิษฐ์  คำโสภา
 
1. นายประภาส  ทิมา
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นายจันทรินทร์  อินทอร
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พูลเพิ่ม
 
1. นายสุรพล  ทศโยธิน
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปลายฟ้า  พูลเพิ่ม
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายอนิรุทข์  มากมูล
 
1. นายองอาจ  อินธิจักร
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายภทรพล  สุดา
 
1. นางนวมนตณ์  มากมี
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงสุภิรดา  คำนาโฮม
 
1. นายนันทวุฒิ  ลีลาศสง่างาม
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวลลิตพรรณ  นนใส
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 1. เด็กชายยศพร  ศรพรม
 
1. นายเริ่มรัฐ  ไยนนท์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 1. นายมาโนช   พาลึก
 
1. นายเรวัตร   พัฒชู
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ธรรมเจริญ
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวสุภัทรา  พละศูนย์
 
1. นายอุทัย  มณีศิลป์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอัสสัมชัน 1. นายนิธิศ  กวินวงศ์
 
1. นางสาวนิตยา  สัตย์นาโค
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นายจันทรินทร์  อินทอร
 
1. นางเขมจิรา  โสพรมมากฤษา
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอัสสัมชัน 1. เด็กหญิงบุปผาชน  พุ่มพยอม
 
1. นางสาวนิตยา  สัตย์นาโค
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นางสาวสมฤทัย  ชัยมงคล
 
1. นางเขมจิรา  โสพรมมากฤษา
 
95 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษกร   เกษมพร
2. เด็กหญิงกาญดา  บำรุงเอื้อ
3. เด็กชายจตุรวิทย์   อาษอาษา
4. เด็กชายฐาภูมิ   พานเงิน
5. เด็กหญิงณัฐวดี   โพธิตก
6. เด็กชายธนาคม  แนวจำปา
7. เด็กชายธีรดนย์   บุญสิงห์
8. เด็กชายนรวิชญ์   ช้างเขียว
9. เด็กหญิงนริศรา   คูณสว่าง
10. เด็กชายนันทพงศ์   วงศ์สุนา
11. เด็กชายนันทพงศ์   อรจุล
12. เด็กชายประภาศิริ   กุลบุตร
13. เด็กชายพุฒิพงศ์   บัวขาว
14. เด็กชายภานุพงษ์  วงศ์ปัดสา
15. เด็กหญิงรติมา   พลับพลึง
16. เด็กหญิงระพีพร   สิงห์กล้า
17. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ประเสริฐศรี
18. เด็กชายวณายุติ   ไชยชนะ
19. เด็กหญิงวัชราภรณ์   สุดถนอม
20. เด็กหญิงศศิธร   สิงห์ศรีทา
21. เด็กหญิงศิรินันท์   วงษาพรหม
22. เด็กชายสหัสวรรษ   จีนกลับ
23. เด็กชายสุธิมนต์   หลักทอง
24. เด็กหญิงสไบแพร   ไชยชาญริม
25. เด็กชายอนุพงษ์   ทัพกฤษณ์
26. เด็กชายอภิวิชญ์   เอี่ยมฉิม
27. เด็กหญิงอาทิตยา   อินทร์ปาน
28. เด็กหญิงเกษรากร   บุญทอง
29. เด็กชายเจษฎา   นะที
30. เด็กหญิงเมรินทร์   สบายใจ
31. เด็กชายไตรทศ    น้อมน้อง
 
1. นางจันทรา  สร้อยคำ
2. นายชัชญานิพพิชฌน์   เหล่าสิงห์
3. นายพงษ์ศักดิ์  รักษ์ณรงค์
4. นางพรรณทิพา  สุขวรรณ
5. นางพริ้มพราย  นามลี
6. นางวิภาวดี   วงศ์เมืองจันทร์
7. Dr.อัญชนา  เฉียงขวา
 
96 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญชัย
2. นางสาวณัฐนิชา  นพคุณ
3. เด็กชายธนกร  หัสรังษี
4. นายศราวุฒิ  ศรีอ่อน
5. เด็กชายสนธยา  คำภานันต์
6. เด็กชายสัณหณัฐ  สมใจ
7. เด็กหญิงอนุธิดา  ก่องดวง
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ศิริพรมาโนชน์
9. เด็กชายเจนธศักดิ์  สาระบูรณ์
10. เด็กหญิงเพชรรัชต์  แสงอรุณ
 
1. นางสาวลลิตา  นัยนิตย์
2. นายสงกรานต์   คงสี
3. นางสาวสิริญา  ก้านทอง
 
97 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นายจริมกฤษณ์  เสรีรัตนาคร
2. นางสาวชริยาภรณ์  กันหาวัน
3. นายณัฐพร  เจริญบุตร
4. นางสาวณิชาภัทร  สีดาโคตร
5. นางสาวปทิตตา  นามบุญ
6. นางสาวยศวดี  ทองคำใส
7. นางสาววิภาดา  เครื่องพาที
8. นายสิทธิชัย  เสาะใส
9. นายสุวินัย  อินทรักษา
10. นายอำพล  หอมทอง
 
1. นางจิรภรณ์  อุปวรรณ
2. นางสาวลลิตา  นัยนิตย์
3. นางสาวสิริญา  ก้านทอง
 
98 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงจิรสุดา  นำผล
2. เด็กหญิงชลธิชา  วรตัตถิ
3. เด็กหญิงซากุระ  มณีสุข
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบัวแก้ว
5. เด็กหญิงปณิดา  ส่งเสริม
6. เด็กหญิงสุดาภา  ทองหล่อ
7. เด็กหญิงสุธาริณี  คงศรี
8. เด็กหญิงอัญมณี  ศอกกลาง
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนวลอนงค์  หล่าบรรเทา
3. นางนิตยา  สาระ
4. นางรุ่งทิวา  ภูมิเขียว
 
99 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกันฐ์มณี  พูลสิทธิ์
2. นางสาวกาญจนา  รุ่งนภาเวทน์
3. นางสาวจีรวรรณ  ใสแสง
4. นางสาวชญาณี  ประเสริฐสุข
5. นางสาวพัทธนันท์  เหล็กเพชร
6. นางสาวรัชดาภรณ์  วงษาเลิศ
7. นางสาวศิรินภา  บัวแสน
8. นางสาวเพ็ญพิสุุทธิ์  เขียนนอก
 
1. นางจินตนา  ทองแจ่ม
2. นางนิตยา  สาระ
3. นางรุ่งทิวา  ภูมิเขียว
4. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
100 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงญนิษา  อเนกบุญย์
2. เด็กหญิงธัญญมล  ดาผา
3. เด็กหญิงนิรัชพร  ปิติทศพล
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  ฟองแก้ว
5. เด็กหญิงปวริศา  ศรีหานนท์
6. เด็กหญิงภัทราวดี  ปรองดอง
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  จาคาภิรมย์
8. เด็กหญิงศจีพิมุข  ปัสโป
9. เด็กหญิงสิรภัทร  ทวีสิทธิ์
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
11. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุทธิ์
12. เด็กหญิงไอรดา  อ่อนสนิท
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอุบลวิทยากร 1. นางสาวจตุพร  ศรีนวล
2. นางสาวจรรยพร  จรูญกูล
3. นางสาวนลินรัตน์  สีทะ
4. นางสาวสุทธิดา  โคตะลุ
5. นางสาวหัทยา  สมเสนาะ
6. นางสาวเมติญา  ผ่อนตาม
7. นางสาวแววมณี  แสงพุฒ
 
1. นางกัลยกร  สังเกตการณ์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงญาณิษา  อเนกบุณย์
2. เด็กหญิงธัญญมล  ดาผา
3. เด็กหญิงนิรัชพร  ปิติทศพล
4. เด็กหญิงปลายฟ้า  ฟองแก้ว
5. เด็กหญิงปวริศา  ศรีหานันท์
6. เด็กหญิงภัทราวดี  ปรองดอง
7. เด็กหญิงสิรภัทร  ทวีสิทธิ์
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
9. เด็กหญิงไอยรดา  อ่อนสนิท
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวธิดารัตน์  เฉลียวธรรม
2. นางสาวปานไพลิน  ฟองแก้ว
3. นางสาวลลิตา  สินทองน้อย
4. นางสาววราภรณ์  กำพุฒ
5. นางสาวศิศิพร  วิชิระวัชระ
6. นางสาวเกษราภา  พรหมลักษณ์
7. นางสาวเจนจิรา  ดาผา
 
1. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 1. นางสาวชมภูนุช   บุญเพิ่ม
2. นายณัฐพล  ประสพลาภ
3. นางสาวภานุมาศ   วรรณสุทธะ
4. นายวุฒิชัย  วงศ์ใหญ่
5. นางสาวสุชัญญา   ไชยประเสริฐ
 
1. นางนวลฉวี  จันทร์หนองสรวง
2. นางวิภาวดี   วงศ์เมืองจันทร์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเก่าขามวิทยา 1. เด็กชายคำพันธ์  นวนวรรณ์
2. เด็กชายปฏิภาณ  ดารมย์
3. เด็กชายภาณุวัตร  ผาลา
 
1. นายกริชชัย  บุญกอง
2. นายสมชัย  สารพิศ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. นายณัฐกร  ศาลาศักดิ์
2. นางสาวมณัสนันท์  โพทะจันทร์
3. นางสาวรัชนีวรรณ  เชื้อนุ่น
 
1. นางลักษมี  สินธุ์งาม
2. นายสมศักดิ์  สินธุ์งาม
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองขอนวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  นนทการ
2. นางสาวปัทมวรรณ  ทิพราช
3. นางสาวอรอุมา  แก่นการ
 
1. นายนันทะ   โสภามี
2. นายสมชาย  ศิริบูรณ์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. นายทักษิณ   แสงนิล
2. นายวิชาญ   ง้าวทอง
3. นายหนึ่ง  ยวนใจ
 
1. นายสมร  เศลารักษ์
2. นางอัจฉรา  ณ รุณ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงญาณิศา  ดอกดวง
2. เด็กหญิงปุณญาพร  กองเงิน
3. เด็กหญิงยุภาวดี  พิญพงษ์
4. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ชินโชติ
5. เด็กหญิงสุทัตตา  มาชะสาร
6. เด็กหญิงอภิญญา   ตราพัด
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นายศักดา  ธิษาเวช
3. นางเพ็ญวดี   ค้าสุวรรณ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกนกวรรณ   บุญศรี
2. นางสาวกุสุมา  ขันคำ
3. นายพงษ์ศธร  วรรณลี
4. นางสาวรัชฎาภรณ์  สอดศรี
5. นางสาววิไลลักษณ์  ขุนทอง
6. นางสาวหัศนีย์  ประสานทอง
 
1. นางศศิธร  คำมูล
2. นายศักดา  ธิษาเวช
3. นางเพ็ญวดี  ค้าสุวรรณ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  รวยสูงเนิน
2. เด็กหญิงวนิชญนันท์  พันธุ์วิไล
3. เด็กหญิงวรพรรณ   จันทร์ตรี
 
1. นางสาวมนต์ทิวา  นามบุญ
2. นางสุปราณี  เจริญศรี
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นางสาววิลาวัลย์  ชอบชิน
2. นางสาวสิรินภา  แสนทวีสุข
3. นางสาวอัญนิกา  สายเพชร
 
1. นางสาวมนต์ทิวา  นามบุญ
2. นางสุปราณี  เจริญศรี
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ดอกรัก
2. เด็กชายฉัตรชัย  ฉัตรวิไล
3. เด็กชายเทวนาถ  งามสาย
 
1. นางราตรี  ล้อมวงศ์
2. นายเกษม  สุวรรณเศษ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายธนาโชติ  นักร้อง
2. นายภูมิบดินทร์  นาไพรวรรณ
3. นายสรรพวิท  ชินะโชต
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์เพชร
2. นายอรรณพ  ตัญญู
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงจิลลภัทร  เกียรติชนนท์
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  โพธิพันธ์
3. เด็กหญิงสิริยากร  สมชาติ
 
1. นางญาดา  ชมภูนุกูลรัตน์
2. นางนภาพร  วิเวกวินย์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวปิยะธิดา  พลแสน
2. นางสาวรชนิชล  พื้นสวรรค์
3. นางสาวสุธาสินี  สมบูรณ์
 
1. นางญาดา  ชมภูนุกูลรัตน์
2. นางนภาพร  วิเวกวินย์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พร้อมสุข
2. เด็กหญิงณัฐวรา  นุวงษาคร
3. เด็กหญิงสุธิตา  ภาระสันต์
 
1. นางศศิธร  คำมูล
2. นางเพ็ญวดี  ค้าสุวรรณ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายณัฐวัฒน์  เป็งปิง
2. นายทัตพงษ์  อาจนนลา
3. นางสาวธนัญชญา  ชาญศร
 
1. นางศศิธร  คำมูล
2. นางเพ็ญวดี  ค้าสุวรรณ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอัสสัมชัน 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ไวยโชติ
2. เด็กชายพงษ์พีระพัฒน์  หอมชื่น
3. เด็กหญิงพรนิภา  หมายมี
 
1. นางจิตรลัดดา  ลาน้ำคำ
2. นางปริญญ์ทิพย์  แสนใจ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤดี  ศุภสุข
2. นางสาวพรภิมล  อินทร์อุดม
3. นางสาวศิริลักษณ์  สงวนดี
 
1. นางคำเพ็ชร  สายงาม
2. นางสมสิริ  บุตราช
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหกสิบพรรษาอุบลราชธานี 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คำแถม
2. เด็กหญิงอภิรมณ์  ดวงมาลา
3. เด็กชายเขษมศักดิ์  เสียไพร
 
1. นางรัชนี  ดวงสินธุ์
2. นางรัชนี  ศรีจักร์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 1. นางสาวพรวิมล  ใกล้กลาง
2. นายวสันต์  ทวีแสง
3. นายสายันต์  ชอบจิตร
 
1. นางสาววริศรา  ก้อนภูธร
2. นายเลิศรบ  ชลธี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหกสิบพรรษาอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพิจิตรา  นันทบุตร
2. เด็กหญิงรัญชิดา  เบิกบาน
 
1. นางวะรัตน์  มูลณี
2. นายอภิวัฒน์  วงศ์กัณหา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงฐานิตา   ปริณาพล
2. เด็กหญิงศุภนิดา  สายทอง
 
1. นางธารทิพย์  ทานะ
2. นางพิมพ์สุดา  สันพนวัฒน์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวธนัญชกร  สบายใจ
2. นายเอกวิน  ไชยกฤษ์
 
1. นายชัชวาล  ใจโชติ
2. นางพิมพ์สุดา  สันพนวัฒน์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงกมนธิดา  ใจเกื้อ
2. เด็กหญิงนัฐธิชา  เสนสอน
 
1. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
2. นางสาวสลีลา  ผกาสิทธิ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายรัฐเขตต์  คุณสุทธิ์
2. นายอภิสิทธิ  ลายวิเศษกุล
 
1. นายประเสริฐ  ชัยแสง
2. นายพิริยะ  ทองเหลือง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงณิชกมล  กูดโพนงาม
2. เด็กชายปรมินทร์  พวงแก้ว
 
1. นางพิมพ์สุดา  สันพนวัฒน์
2. นางรุ้งเพชร  ทองคำสุข
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายตุลาการ  ลอยหา
2. เด็กชายภาณุพงศ์   วงษ์แก้ว
 
1. นางสาวปิยนุช  รักพงศ์
2. นายวีระชน  ไพสาทย์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีวงษ์
2. เด็กชายคมชาญ  พุฒพิมพ์
 
1. นายประเสริฐ  ชัยแสง
2. นายสาโรจน์  บุญศักดิ์ดี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายพงศ์ปณต  ทรายงาม
2. นายพิชญ  เอกสิริ
 
1. นายประเสริฐ  ชัยแสง
2. นายมหาดไทย  บุษยเหม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 1. นายจักรพงศ์  หอมเย็น
2. นายอนุชา  คงงาม
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นางสุพัตรา  ธิบูรณ์บุญ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอัสสัมชัน 1. นางสาวปัณชญา  ศิริพานทอง
2. นางสาวพิมพ์ขนิษฐา  บุตรโท
 
1. นางปริญญ์ทิพย์  แสนใจ
2. นางศิริพัฒน์  แก่นจันทร์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แหล่งหล้า
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  รักษ์คิด
3. เด็กหญิงศิวัชญา  ปัดน้อย
 
1. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
2. นางรุ้งเพชร  ทองคำสุข
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอัสสัมชัน 1. นายธีระพันธ์  มุกดาสกุล
2. นายนัพรัตน์  วิวัฒนผล
3. นางสาววจนา  ดวงงอก
 
1. นางปริญญ์ทิพย์  แสนใจ
2. นางศิริพัฒน์  แก่นจันทร์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์  วีรปริยา
2. นายจักรเรศ  แวงวรรณ์
 
1. นายธนวัฒน์  วงษาพรหม
2. นายภูมิพัฒน์  งานสัมพันธฤทธิ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ดาวไสย์
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  กำมะหยี่
3. เด็กชายวิศรุต  ทองมี
 
1. นายปิยพัทธดนธ์  พันธ์สุวรรณ
2. นางสมปอง  ตรุวรรณ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายกนต์ธีร์  คำบาล
2. นายธนกร  ศิริผลา
3. นายโกสินทร์  โกสียบุตร
 
1. นายปิยพัทธดนธ์  พันธ์สุวรรณ
2. นางสมปอง  ตรุวรรณ์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายชัชวาลย์  ชนะไชย
2. เด็กชายอรรถพล  เนาวบุตร
3. เด็กชายอัษฎางค์  บั้งทอง
 
1. นายชัชวาล  ใจโชติ
2. นายปิยพัทธดนย์  พันธ์สุวรรณ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวชลัชฌา  ตรีสารศรี
2. นายพีรากร  นิพขันธ์
3. นางสาวศิรประภา  ปาวะชัย
 
1. นายปิยพัทธดนธ์  พันธ์สุวรรณ
2. นางสมปอง  ตรุวรรณ์
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายธนาดล  วงศ์ศรีพรม
2. นางสาวปัญญาพร  พินิจ
3. นายพงศธร  ประหยัด
4. นายอภิสิทธิ์  บุญสาม
 
1. นายปิยพัทธดนธ์  พันธ์สุวรรณ
2. นางสมปอง  ตรุวรรณ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายรุจน์  ศรีกฤณรัตน์
 
1. นายสัมภาษณ์  สิมเสมอ
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวณัฐี  วัฒนกุล
 
1. นายสัมภาษณ์  สิมเสมอ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายจักรภัร  จงสุวัฒน์
 
1. นางรสจิตรา  ตัญญู
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายปพนธร์  ศรีบุญ
 
1. นางสาววรรณภา  วรรณสถิตย์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายธารมีน  สุทธิอาคาร
 
1. นางชุติมา  เชาว์ลิลิตกุล
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวสุธิดา  สุโคตร
 
1. นางชุติมา  เชาว์ลิลิตกุล
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายธีรัช  เลียจินดาถาวร
 
1. นางจิราภรณ์  พันธุ์โอสถ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวมิ่งขวัญ  แนวจำปา
 
1. นางสาวจงกล  ต้นสาย
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  มากดี
2. เด็กหญิงธนพร   บุญสิทธิ์
3. เด็กหญิงพรกมล  บุญเต็ม
4. เด็กหญิงรมิตา  ขลุ่ยทอง
5. เด็กหญิงศิริญญามาศ  บุตรสง่า
 
1. นางสาววิชุดา  เอกสุข
2. นางสาววิภาวดี  เนตรมณี
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนปทุมพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์เวียง
2. นางสาวบุศยาภรณ์  บุญรอด
3. นางสาวปิยะมาศ  ครุธแก้ว
4. นายระดมบุญ  หมั้นทรัพย์
5. นางสาวสุนิสา  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวณัฐพร  จันทร์เสนา
2. นางสาววิชุดา  เอกสุข
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวเจนจิรามาศ  สัณธนะ
 
1. นางสาววาสนา  แช่มสนิท
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พลสวัสดิ์
 
1. MissJing  Guo
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. นายเอื้ออังกูร  เกษมศิริ
 
1. MissJing  Guo
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กหญิงสุขรดา  แซ่ซึง
 
1. นางประกอบ  ภูสิงห์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายปิยภัทร  จำปาทอง
 
1. นางพิสมัย  หลักรัตน์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุรารักษ์วงศ์วีระ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  พรรณดวงเนตร
 
1. นางประภาพร   รวยสูงเนิน
2. นางสาววรรณวนัช  วาระนุช
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอัสสัมชัน 1. นายธัญนพ  ล้อพงค์พานิชย์
2. นายสมประสิทธิ์  สุริยา
 
1. นางบุษบา  ชุมเสน
2. นางสาวมะลิวัลย์  สุพรรณนนท์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. เด็กชายขจรศักดิ์  แสงชาติ
2. เด็กชายจีระศักดิ์  ยืนทน
3. เด็กชายธีระพงษ์   คุ้มวงษา
4. เด็กชายปัญญาวุฒิ   ผิวเงิน
5. เด็กชายภานุวิชญ์  นางาม
6. เด็กชายศุภเสกธ์   ดวงแก้ว
7. เด็กชายอลงกรณ์   ประชุม
8. เด็กชายเฉลิมชัย  ฤกษ์นาวา
 
1. นางกาญจนา  คุณมี
2. นายบัณฑิต   คุณมี
3. นายสุพจน์   สมดี
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. นายจตุรพิธ  พวกพ้อง
2. นายทศพล  ศิริวาลย์
3. นายนันทวุฒิ  ดรุณพันธ์
4. นายปริญญา  สุดาวบุตร
5. นายศุภนันท์  แสงย้อย
6. นายเฉลิมชัย  แสงบุญ
 
1. นายธงชัย  ศิริวาลย์
2. นายมนตรี  จำปาหอม
3. นายสมบัติ  มูลภา
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. นางสาวกรกฎ  ถวิล
2. นายธนะพร  ผิวเงิน
3. นางสาวปิยะพร  สายขุน
4. นางสาวพัชรินทร์  บัวลอย
5. นางสาวศิริลักษณ์  ยืนทน
6. นางสาวสุดารัตน์  วรรณสุข
7. นายเอกราช  คุณมี
 
1. นายธงชัย  ศิริวาลย์
2. นางสาวอุบล  แดงชาติ
3. นางเฉลิมศรี  ศิริวาลย์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วขาว
2. เด็กชายนพรัตน์  ชูแก้ว
3. เด็กหญิงวรัญญา  แสนสิงห์
4. เด็กหญิงอรศรินนา  บัวลอย
5. เด็กหญิงไพรินทร์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวอุบล  แดงชาติ
2. นางเฉลิมศรี  ศิริวาลย์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. นางสาวกฤติกาญจน์  ศรีรมย์
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  พลพาน
3. นางสาวรุ่งนภา  ไพเราะ
4. นางสาววิกานดา  คำศรี
5. นางสาวสุภา  แสงย้อย
 
1. นางสาวอุบล  แดงชาติ
2. นางเฉลิมศรี  ศิริวาลย์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ทับทิม
2. เด็กหญิงวรารักษ์  สายนรา
3. เด็กหญิงศิริพร  แนบชิด
 
1. นายมหิศธร  ชุมแสง
2. นางยุพาพร  ชุมแสง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. นางสาวชลธิชา  แช่มชื่น
2. นายประสิทธิ์  สุหงษา
3. นางสาวอุบลวรรณ  สายนรา
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นางสลักจิตร  ลือชา
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  พูลเพิ่ม
2. เด็กชายสิทธิชัย  อุดมศรี
3. เด็กหญิงสุวิภา  ทาจิตต์
 
1. นางคำบาง  วงศ์คำ
2. นางยุพาพร  ชุมแสง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. นางสาวกมลรัตน์  แก้วเสนา
2. นางสาวนวลจันทร์  สินค้ำ
3. นางสาวอรอุมา  จันทป
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นางสุภาพรรณ  แสงวงศ์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 1. เด็กหญิงนิศากาญจน์  ศิริวาลย์
2. เด็กหญิงสุธิดา  ปลุกใจ
 
1. นางสาวประยงค์  ขาววงค์
2. นางสุวลักษณ์   แสนทวีสุข
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายจาตุรนต์  มงคลสวัสดิ์
 
1. นางอาภัสรี  พลศักดิ์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงณัฐณิชารดี  วงษ์ศรีแก้ว
2. เด็กชายธนายุทธ  คำเคนบ้ง
 
1. นายวรภัทร  สกุลไทย
2. นางสาวศิริพร  สอนพรม
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอัสสัมชัน 1. นายชินกร    ช่วยปู่
 
1. นางสาวดอกเกตุ   ดวงโสมา
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงวนิดา  เฉลิมวงศ์
 
1. นายมหิศธร  ชุมแสง
2. นางยุพาพร  ชุมแสง
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวธิดารัตน์  มุ่งหมาย
 
1. นายปิยะฤกษ์  บุญโกศล
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยาเลิศ
 
1. นางปฐมาวดี  ศรีมาคำ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 1. นางสาวจันทร์สุดา  คูแก้ว
 
1. นางทิพนาถ  ธรรมชอบ
 
176 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายภูมิภัทร  เครืองาม
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
 
177 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายอำนวยโชค  ธงสะอาด
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
178 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายนิติกร  ศรไชย
 
1. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
179 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนนารีนุกูล 1. เด็กชายอานนท์  อุทานุเคราะห์
 
1. นายประดิษฐ์  แสงใส
 
180 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 - - - โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีแดง
2. นางสาวกนกวรรณ  สายุสุข
3. นางสาวกัญญ์วรา  สาธรราษฎร์
4. นายกันต์ธีร์  คำนุ
5. นายจิรกิตต์  อันพิมพ์
6. เด็กชายจิราพัชร  วอเหล่า
7. เด็กชายชนาพร  แก้วเกล้า
8. เด็กหญิงชลธิชา  แสวงสุข
9. นายชิษนุภูมิ  บุสิงห์
10. นายณรงค์ชัย  ภูริธร
11. เด็กหญิงณัฐกฤต  ศรีหาคุณ
12. นายธนวัฒน์  เจริญสุข
13. นางสาวธัญสุดา  พวงคต
14. นายนิติกร  ศรไชย
15. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  มรรคพิมพ์
16. เด็กหญิงพัทธมน  แหวนมุข
17. เด็กชายพิชญ์  นิชรัตน์
18. เด็กหญิงภาคิณีกานต์  พงธ์ทัตอนันชัย
19. นายภาณุวัฒน์  นุ่มเฉย
20. นายวราธร  มุมทอง
21. นายวิทวัส  แสนเริง
22. นายศรา  นิชรัตน์
23. นายศิริพงษ์  แก้วใส
24. นายศุภชัย  ศิริบูรณ์
25. เด็กชายสรยุทธ์  มูลชาติ
26. นายสหภาพ  พิลาศาสตร์
27. นางสาวสิริยากร  สีพิทักษ์
28. นางสาวสุพิชญ์ชา  ดวงจำปา
29. นายอำนวยโชค  ธงสะอาด
30. นางสาวเกวลี  บุญโลก
 
1. นางศิริรัตน์  อำลอย
2. นายไพฑูรย์  พุ่มกำพล
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วทองใหญ่
 
1. นางสาวอารีรัตน์  คำวัน
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนฤมล  จันทร์ทรง
 
1. นายทองคำ  สุธรรม
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพรสุดา  มิทะ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  คำวัน
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วทองใหญ่
 
1. นายทองคำ  สุธรรม
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพรสุดา  มิทะ
 
1. นางพิณทิพย์  แสงสาคร
 
186 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายสุรกานท์  บุญวิจิตร
2. เด็กชายเจษฎา  วรรณเวช
 
1. นางนคร  นวลอินทร์
2. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
187 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  ไม้คต
2. เด็กหญิงพัชราวรรณ  กองสาร์
 
1. นางนคร  นวลอินทร์
2. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
188 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนอาเวมารีอา 1. นายนรวิชญ์  สิงหพัศ
 
1. นางปราณี  กตะศิลา
 
189 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงยศวดี  จันทป
2. เด็กชายอพิชิต  จันพวง
 
1. นางพิณทิพย์  แสงสาคร
2. นางอาภา  งามเนตร
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงธิรพร  อุ้ยตา
 
1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเนตร
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 1. เด็กชายธนากร  ชาวชล
 
1. นายมนตรี  จำปาหอม
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวพัชรี  ส่งเสริม
 
1. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. เด็กชายธานิล  อบสุข
 
1. นางเพ็ญวิไล  จำปาหอม
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนดงยางวิทยาคม 1. นางสาวสังวาลย์  ชะลูด
 
1. นางกนกพร  สมบูรณ์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  ไม้คต
 
1. นางพิณทิพย์  แสงสาคร
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  ปราบปราม
 
1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเนตร
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราวรรณ  กองสาร์
2. เด็กหญิงศิรินภา  จันทะเส
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ส่งเสริม
 
1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเนตร
2. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงยศวดี  จันทป
2. เด็กชายสุรกานต์  บุญวิจิตร
3. เด็กชายเจษฎา  วรรณเวช
 
1. นายพิชัยศักดิ์  สายพันธ์
2. นางพิณทิพย์  แสงสาคร
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทร์ทรง
2. เด็กหญิงพรชิตา  ปราบปราม
3. เด็กหญิงพัชรี  ส่งเสริม
 
1. นางพิณทิพย์  แสงสาคร
2. นางสมใจ  สุวรรณเศษ
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  บัวทอง
2. เด็กชายปณวัตร  รัตนกุล
3. เด็กหญิงยศวดี  จันทป
 
1. นางนิภา  สังกะเพศ
2. นายปิยะ  สังกะเพศ
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญขจร
2. เด็กหญิงพนิดา  ไม้คต
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ส่งเสริม
 
1. นางจารุวรรณ  พละสกุล
2. นายปิยะ  สังกะเพศ
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายชนะชัย  บุญสิงห์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  แก่นแก้ว
3. เด็กชายเจณนรงค์  จันทราภรณ์
 
1. นางสาวกนกภรณ์  บุญเนตร
2. นางอาภาภรณ์  ศรไชย