รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่ม 1-6 ......
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ยอดดำเนิน
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงรัตติยากร  ไกรษี
 
1. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เหมสมาน
 
1. นางสาวมนัสวี  สุระบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงแพรไหม  ขุขันธิน
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฉัตรวิไล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงโสภิตา   นิยมสูต
 
1. นางอมร   สายเนตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวเเปรมกมล  มาศขาว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายชัยชนะ  บุญเล่ห์
 
1. นางสุภาพร  พจน์ชนะชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปิยะดา  สาคร
 
1. นางสาวนันทิยา  จิตตะโคตร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1. นางสาวนิสา  พุทธนาวงศ์
 
1. นางชุติภา  มนัสเกียรติกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวปาณิสรา  บุญรักษา
 
1. นางวราภรณ์  อมรฤทธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวรัตนา  สายโน
 
1. นางเอื้อจิต  วรรณวงศ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายราเมศร์  ทองกลม
 
1. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทมณี   เกื้อกูล
 
1. นางละออง   ทองมูล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  สะอาด
 
1. นางสาวปุญญภัสมณฑ์  ดอกพอง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงบูรณ์ฉาย   เกตุไชโยโตมั่นคง
 
1. นางกนกพร  บัวสอนเจริญเลิศ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนากร  อัมภรัตน์
 
1. นางสาวกานต์รวี  บัวแก้ว
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นพพ้นธ์
 
1. นายสุทัศ  สุขกมล
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงศิรินภา  โพธิ์ขาว
 
1. นางวิไลวรรณ  ศรีธรรม
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. นางสาวศิริพัช  บุญบู่
 
1. นางสาวรัศมี  แสนดี
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวอารยา  หาญเสมอ
 
1. นางเณศรา  โฉมรุ่ง
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวสวนีย์  โชติเนตร
 
1. นางนฤมล  หาญศึก
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. นางสาวสุภาวดี  อินแมน
 
1. นายสุทัศ  สุขกมล
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชไมพร  สีอ่อน
 
1. นางสมพร  เพียรทำ
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวสุปรียา  ศรเผือก
 
1. นางสาวชลธิชา  จันทร์ขาว
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพงศ์  อินทะเสน
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงธิติมา   ชาลีโสม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฉัตรวิไล
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงหฤทัย  ฮวดพิทักษ์
 
1. นายยุตพงษ์  สิงหา
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวเรณุมาศ  เดชะบุญ
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  เกษมราช
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายธารินทร์  สุวรรณคำ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สาลีพวง
 
1. นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกาญจนา  วังกุล
 
1. นางสิรินาฏ  รชตธำมรงค์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายสุรศักดิ์  อักษร
 
1. นางสุนทรี  สุดหล้า
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นางสาวพรรณนิภา  คำเหมา
 
1. นางสาวอัจฉรา  สังฆะวรรณา
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายจตุพร  กุลบุตร
 
1. นางสาวกิตติยา  วงศ์ทอง
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายปฏิวัติ  มาพบ
 
1. นายนพพร  ศรปัญญา
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายอุดมพงษ์   พรมบุตร
 
1. นางจินตนา   แสนจันทร์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พุทธกุล
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปิยะกมล  ฐิตะสาร
 
1. นางสาววรรณภา  ทองรอง
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภิญา  อินตา
 
1. นายยุทธพิชัย  ศิริพงษ์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 1. เด็กชายเดชดำรงค์  รุ่งศรีรัตน์
 
1. นางกชกร  สุ่มมาตย์
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงศศิประภา  แช่มชื่น
 
1. นางสาวดวงจิต  ชาธิพา
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาพร  รุ่งเรืองศรี
 
1. นางสาวประภาพรรณ์  แก้วกลม
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวภรณ์สิภัค  สุวะพัฒน์
 
1. นายมงคล  พันธ์แก่น
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปวีณา  ชูรัตน์
 
1. นางอรุณี  มาลัย
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวชลิตา  กลมเกลี้ยง
 
1. นางณัฐาพร  มูลมี
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวสิริยากรณ์  คำเสียง
 
1. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีใส
 
1. นางสุนันท์  ตั้งวิโร
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวชุติมา  เพชรสุก
 
1. นางบังอร  บูรณะศรี
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงกุลกัลยา  พงษ์สัจจา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิ์พรม
 
1. นางจันทร์ทิวา  อบทอง
2. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงลำไพ  บุญวัง
2. เด็กหญิงอทิตยา  มาลา
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
2. นายชนธัญ  บัวเครือ
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  พิมศร
2. เด็กหญิงสงกรานต์  ได้สงวน
 
1. นางกัญญารัตน์  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวจันทร์จิรา  ฉัตรวิไล
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 1. เด็กหญิงณิรัชชา  ปัญญาใส
2. เด็กหญิงเจริญทรัพย์  นันทะจินดา
 
1. นางรจนา  มาลอย
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงมิตรธิดา  สันทวี
2. เด็กหญิงศศิประภา  ปัสราษฏร์
 
1. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
2. นางสมจิต  พ่วงจีน
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายพรึก  นาเสน
2. เด็กหญิงมธุรดา  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางนิตยา  สมสอน
2. นางประภาพร  เหนือทอง
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายอาทิตย์  นามวงศ์
2. นางสาวเยาวเรศ  เตชะ
 
1. นางสาวปิ่นหล้า  ศิลาบุตร
2. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ์
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  พรหมพิลา
2. นางสาวพรนิภา  คำสุข
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
2. นายชนธัญ  บัวเครือ
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพิจิตรา  นิยม
2. นายภานุพงษ์  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวปริยฉัตร  พรหมศรี
2. นางสาวมะลิ  สำโรง
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายชาญชัย  พิมาทัย
2. นางสาวบุญญาภา  พันวิลัย
 
1. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
2. นางสุนันท์  มีศิริ
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวธิดาลักษณ์  ไกรวิเศษ
2. นางสาวสุธาสินี  ศรีมันตะ
 
1. นางนิตยา  สมสอน
2. นางประภาพร  เหนือทอง
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวนิลุบล  บุตรดา
2. นางสาวศิรินภา  พิมพา
 
1. นางสาวภัทรินันท์  สมบัติ
2. นายสถิตย์  รชตธำมรงค์
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิตา  เพ็งชัย
 
1. นายชัยโย  เสาเวียง
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงสวัสดิพร  พาลี
 
1. นางอรพิน  ไชยสินธ์
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงภาวิณี  ไชยทอง
 
1. นายอภิวัฒน์   อุ่นแก้ว
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายวชิระ  มโนเครื่อง
 
1. นางสาวนุชนาถ  หอมหุน
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพีระพงษ์  สอนส่งกลิ่น
 
1. นายประหยัด  เนตรหาญ
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ปัสสาพันธ์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ภาวะชัย
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกุลวรางค์  ปรีเปรม
 
1. นางปัณฑิตา  พลแก้ว
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายอภิสิทธิ์  อินทรวงษ์โชติ
 
1. นางสาวฉลองขวัญ  งามวิลัย
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายกมล  โรมรินทร์
 
1. นางสาวพยอม  เผ่าพันธ์
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายพรรษรุจ  ใจธรรม
 
1. นายธีระ  แก้วพรม
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้วกอง
 
1. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายอนุวัต  ครองบุญ
 
1. นายจำนง  มูลสาร
 
73 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ 1. เด็กหญิงกัลญาณี  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงกาญจนา  มั่นคง
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรีลาชัย
 
1. นางสาววาสินี  วิถี
2. นางอัญชนา  เวียงสิมา
 
74 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลาธร  ศรีสอน
2. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สุดใจ
3. เด็กหญิงสุปราญี  ทอนศรี
 
1. นายนัฐพล  จำปา
2. นางสาวนิตยา  ประจวบสุข
 
75 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมเสนา
2. เด็กหญิงกาญจนา  อุดร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พงษ์เพชร
 
1. นางจินดา  มีฤทธิ์
 
76 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ทะวงษา
2. เด็กหญิงนุชรา  เชาว์ฉลาด
3. เด็กหญิงภัสพร  เสี้ยวทอง
 
1. นางจงรัก  ประทุมชาติ
2. นางพิศมัย  นันทวิสิทธิ์
 
77 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายชลณธี  บุญขันธ์
2. เด็กชายพิเชษฐ์   ยอดอ่อน
3. เด็กชายสรศักดิ์  ปัญญาคม
 
1. นางสุพักตรา  สำราญสุข
2. นายแหลมทอง  สำราญสุข
 
78 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวชไมพร  พุฒโสม
2. นางสาวพัชราภรณ์  ห้องแซง
3. นางสาววิราวรรณ  ลัทธิวรรณ
 
1. นางฐิติมญชุ์  โสดก
2. นางปราณี  อุ่นเมือง
 
79 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายฉลอง  สำเร็จงาน
2. นางสาวธนพร  แก่นโพธิ์
3. นางสาวปภาวรินทร์  ปัณฑวังกูร
 
1. นายณัฐพล  พลสมบัติ
2. นางวิภาดา  จันล่องคำ
 
80 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีสุข
2. นางสาวจิราภรณ์  เท่าสิงห์
3. นายไพรวัลย์  ถะนัด
 
1. นางธันยมัย  มลัยไธสง
2. ดร.ปาริสา  อร่ามเรือง
 
81 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวธนพร  มาตะราช
2. นางสาวมนธิดา  สมหวัง
3. นางสาวเนติมา  วรรณศรี
 
1. นางธิดาพรรณ  กนิษฐพยาฆร์
2. นางนิภาพร  โชติบุญ
 
82 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวพิมนิภา  กงบัว
2. นางสาวศันสนีย์  มณีนิล
3. นายอภิสิทธิ์   นันคำ
 
1. นางสุพักตรา  สำราญสุข
2. นายแหลมทอง  สำราญสุข
 
83 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปทุมมาศ  จารุนัย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรศรี
3. เด็กหญิงอรพิมพ์  อุทัย
 
1. นางสุดารัตน์  พิมณุวงศ์
2. นางสาวสุดาวรรณ  กันทะมา
 
84 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงชนรดี  พรหมรัตน์
2. เด็กหญิงธีรยา  บุญเสริม
3. เด็กหญิงพรรณปพร  บาททอง
 
1. นางกิตติยา  ส่งสูง
2. นางสาวสุพารักษ์  จันทร์ดวง
 
85 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  เพชรผา
2. เด็กหญิงลาวัลย์  สอนสุข
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เหล่าแค
 
1. นางสาววิไลพร  พงษ์พล
2. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
86 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภาคะ
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  ภูษาแก้ว
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ป้องทัพทัย
 
1. นางนรีรัตน์  นาครินทร์
2. นายเอกชัย  นาครินทร์
 
87 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสุข
2. เด็กชายอาทิตย์  มาลินทา
3. เด็กชายอำพล  สลับศรี
 
1. นางสาวฌรัณฌา  ชายทวีป
2. นางสาวสุภาภรณ์  สีมาวัน
 
88 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงทวินันท์  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงปวริศา  โนนคำ
3. เด็กหญิงอารียา  จานชิน
 
1. นางสาวณัฐยาพร  คำแพง
2. นางสาวสิริวรรณ  มะโน
 
89 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาววรรณิภา  จันทร์นุ่น
2. นางสาวศุภนารี  เคลือบสูงเนิน
3. นายอิสระชัย  อิสระภาพ
 
1. นางลดาวัลย์  ไชยสัตย์
2. นางสาวสังเวียน  แผนสุพัด
 
90 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายชัยณรงค์  จันทบาล
2. นายชุติพงศ์  นวสิมัยนาม
3. นายเจษฎา  เจริญสุข
 
1. นายวายุ  วรเลิศ
2. นางอรสา  จันทะชาลี
 
91 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวทิพย์ญาดา    พินิจผล
2. นางสาววนิดา  คำทา
3. นายเกษรากร  อัตเนย์
 
1. นางสาววราภรณ์  เสาวะพาน
2. นางวรารัตน์  วิทูรางกูร
 
92 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวณัฐวดี  ขาวสะอาด
2. นางสาวศิริธร  เข็มทอง
3. นางสาวเกศราภรณ์  การะทอน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พันธมาศ
2. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล
 
93 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวมณีนุช  บูชาพันธ์
2. นางสาวอมิตตา  นนท์ตา
3. นางสาวอัญชลี  พรศิริ
 
1. นางศรินทิพย์  นามศรี
2. นายอัทธ์  คำอุดม
 
94 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1. นางสาววสุธิดา   บุญยิ่ง
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์อามาตย์
3. นางสาวสุธาสินี  ทั่งนาค
 
1. นางจงรัก  ประทุมชาติ
2. นางสาวลำดวน  อินทร์ฉลาด
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กชายประเสริฐ  ทองยศ
2. เด็กชายสิริวัฒน์  ละคร
 
1. นางสาวภาพตะวัน  ไวยพจน์
2. นางสมนึก  คุณสุทธิ์
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันครา
2. เด็กชายสุรพงษ์  ละชั่ว
 
1. นายณัฐกิตติ์  ลมสูงเนิน
2. นางมาณิกา  ศรีสุธรรม
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ก่ำแก้ว
2. นางสาวสุดาพร  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวณัฏฐกานต์  วัฒนานุสิทธิ์
2. นางสาววิราวรรณ  อัครดำรง
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายศรุฒ  คร่ำครวญ
2. เด็กชายสุนันท์  อุธิโท
 
1. นางพวงรัตน์  เรืองมณี
2. นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายชาญวิทย์  ไกรรอด
2. เด็กชายอิทธิกร  กลิ่นไธสง
 
1. นางสาวทัศนีย์  กวางลา
2. นางสุปราณี  ทองมนต์
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายเกษ  บุญอยู่
2. เด็กหญิงมิลนิกา  ทองดี
 
1. นางพิมพ์ชนก  รัตนวรรณ
2. นายรังสรรค์  จันธิมา
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายฉัตรรัฐพงศ์  นวลศิริ
2. นายวิศรุต  เกียรติสุรนนท์
 
1. นางจรุงจิต  วงศ์คำ
2. นายศักดิ์ดา  พายุพัด
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายภูริณัฐ  ใจธรรม
2. นางสาวสุชญา   ใจธรรม
 
1. นายสำราญ  นามเรืองศรี
2. นางสาวอรทัย  แสงใสแก้ว
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวภานุชนารถ  ขันคำ
2. นายวรพล  เจียงวงค์
 
1. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
2. นางนิชานันท์  จันทรคาต
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายประจักษ์  คำลี
2. นายปรีชา  มณีล้ำ
 
1. นายบัณฑิต  คำแพง
2. นายสุคนธ์  อำไพ
 
105 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจิรวดี  บุราณรมย์
2. นางสาวนันทกา  ขุพันธ์
 
1. นางนัยนา  กิ่งผา
2. นางสาวมณีจันทร์  ธาตุทอง
 
106 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวคันธรส  โสมเกษตรินทร์
2. นายปฤษฎางค์  สีดี
 
1. นางจริยาภรณ์  พรมเสน
2. นายไพรวัล  ดวงตา
 
107 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายภัคพงษ์  อรรคบุตร
 
1. นางสาวจำเนียร  เหมาะสมาน
 
108 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายธนาดล  ผลาผล
 
1. นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร
 
109 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปลายฝัน  พรมเสน
 
1. นางจริยาภรณ์  พรมเสน
 
110 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สิทธิศร
 
1. นางสาวบุรินทร์  รับรอง
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายทัพไท  ไชยะเดชะ
 
1. นางสุกัญญา  สมสะอาด
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  สุวรรณกุมาร
 
1. นางสาวสำรี  ผิวผ่อง
 
113 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาววิจิตรา  ขันตี
 
1. นางสาววรรณิภา  อุตมะ
 
114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวไอลดา  เทพเกษตรกุล
 
1. นางจุฬาวัลย์  ชนะมะเริง
 
115 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายปริญญา  มูลเกษ
 
1. นางไพรวัลย์  นิลโชติ
 
116 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นายทรัพย์สถิต  นาคดี
 
1. นางเรืองอุไล  พวงศรี
 
117 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายพงศธร  อินทร์งาม
 
1. นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
 
118 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาววราภรณ์  แก้วคูนอก
 
1. นางสุภัทรา  บุญยิ่ง
 
119 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวดาราลักษณ์  ไชยนะรา
2. นายภมรรัตน์  บุญเทียม
3. เด็กหญิงสุพัตตรา  อินทรบุญญา
 
1. นางสุนทรี  สุดแสน
2. นางอาลร  สังกษัตริย์
 
120 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  สว่างศรี
2. เด็กหญิงยศวดี  บุญศรี
3. เด็กหญิงสุภาพร  มะนุโย
 
1. นางสาวภิรพา  สุวรรณเพชร
2. นางเดือนฉาย  พลเยี่ยม
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงธีรนันท์   ไทยเที่ยง
2. เด็กหญิงวรรณพร  สังประการ
3. เด็กหญิงสิริพร  เสนีวงศ์
 
1. นางศศิธร  แก้วเล็ก
2. นางสุกัญญา  อุทธิเสน
 
122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  สิทธิพันธ์
2. เด็กหญิงมินตรา  ผ่องราษี
3. เด็กหญิงวิมลลักษ์  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวพีรญา  มานะศรีสุริยัน
2. นางสุรภา  สมสะอาด
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  บุตรราช
2. เด็กหญิงเกวนารถ  มังษะชาติ
3. เด็กหญิงเวธกา  สุโภภาค
 
1. นางวาสนา  สิงห์โต
2. นางวิราภรณ์  กุลพัฒน์
 
124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงปวิชญา  โล้เจริญรัตน์
2. เด็กหญิงปะราลี  ปัทมะ
3. เด็กชายรักษัติ  พิมพ์นนท์
 
1. นางสาวพัลยมล  เย็นสมุทร
2. นายสุรชัย   ดอกแก้ว
 
125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายจักรกฤษ  สัญลักษณ์
2. นายพีระพล  ศรีสวัสดิ์
3. นายยงยุทธ  แสงฉวี
 
1. นางผกาทิพย์  อาจวิชัย
2. นางสมนึก  ลินทอง
 
126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวธวพร   จุลละนันท์
2. นายวัชรพล  บุรุษ
3. นายเนตินัย  ไตรพิพัฒน์
 
1. นางภานุมาศ  ไชยสาร
2. นางสาวเนตรนภา   บัวเกษ
 
127 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวพุทธิชาติ  ทับทิมไสย์
2. นางสาวศุภนิดา  มุ่งหมาย
3. นายสหรัฐ  บุญศักดิ์
 
1. นางกนกลดา  สมพงษ์
2. นายจรรยวรรธน์  เจตนริศฐกานต์
 
128 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวณิชกุล   จันทะศรี
2. นายธนวัฒน์  ยุคันตวรานันท์
3. นายมิตรภาพ  เสียงขจร
 
1. นายชยพล  คำสิงห์
2. นางสาวธิดารัตน์  สร้อยจักร
 
129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกิตติยา  แสนทวีสุข
2. นางสาวณิชกุล  บุญจูง
3. นายรบศึก  แพงมาก
 
1. นายประเสริฐ  รักพงษ์
2. นางเกศรา  เสริมศรี
 
130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีนอก
2. นางสาววารุณี  ลีหล้าน้อย
3. นายไกรวิชญ์  พลพงษ์
 
1. นายบุญมาก  ทีฆา
2. นายรังสรรค์  พลอาจ
 
131 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  โพธิ์ตาด
3. เด็กหญิงศิรินภา  โพธิ์ขาว
 
1. นางชนิดา  โยธิคาร์
2. นางสาวธฤษวรร  โมระดา
 
132 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนพรดา  พวงลอย
2. เด็กหญิงบุญมี  บุญสุข
3. เด็กหญิงวลัยรักษ์  คำวงศ์
 
1. นางธัญกาญจน์  ภาสตโรจน์
2. นางพวงเพชร  อาษาราช
 
133 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่ำประเสริฐ
2. นางสาวฐิตาภา  บุญชิต
3. นางสาวปณิตา  ภักพวง
 
1. นายบุญเลิศ  บุญมา
2. นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์
 
134 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัญญา  ช่อทับทิม
2. เด็กชายสุกฤษฎ์  เอี่ยมอารีรัตน์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  แซงวงษ์
 
1. นางสาวปราณี  วงเวียน
2. นางยุภาพร  ตรันเจริญ
 
135 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปรือปรัง
2. เด็กหญิงลวิษา  ศรีระษา
3. เด็กหญิงสุภินันท์  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จิตรภักดี
2. นางสาวลออทิพย์  คำไสย์
 
136 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายสรวิชญ์   ติดมา
2. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีสุธรรม
3. เด็กหญิงสุภาพร  แว่นแก้ว
 
1. นางรัชนี  กมล
2. นางอำพัน   สลักคำ
 
137 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวงามตา  วงษ์เศษ
2. นางสาวณัฏฐธิดา  ป้องวิเศษ
3. นายสมชาติ  สินศิริ
 
1. นางสาวนัทญาภรณ์  ยอดสิงห์
2. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
 
138 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวณัฐฐา  ไชยโพธิ์
2. นางสาวพรรษชล  โสดาจันทร์
3. นายสุนทร  วงรักษา
 
1. นางปทุมพร  พลศักดิ์
2. นายวีระพล  ภาระเวช
 
139 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวจริยา  สมหมาย
2. นางสาวนภาพร  แก้วมงคล
3. นายไกรราช  ผิวทอง
 
1. นางสาวดรุณี  หนูสะอาด
2. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
 
140 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายชากรพัฒน์  จำเดิม
2. นายนายอลงกรณ์  สุวรรณเพชร
3. นางสาวอัญธิกา  อุตสาหะ
 
1. นางสาวสุภาพร  สุดบนิด
2. นางแก่นจันทร์  ทอนศรี
 
141 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกรกต  ชัยยนต์
2. นายกอบพงษ์  เกษแก้ว
3. นางสาวพชรทิพย์  จิตพรรณวรรณ
 
1. นางถวิล  วรรณวงศ์
2. นายพิเชษฐ์  วรรณวงศ์
 
142 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 1. นางสาวนัฐติยา  สำเนียงนวล
2. นางสาวสุชาฎา  บุตรจินดา
3. นางสาวเบญจวรรณ  บุญมา
 
1. นางกันยกร  บัวพันธ์
2. นายบรรจบ  บัวพันธ์
 
143 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงช่อผกา  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  นามวิชัย
3. เด็กหญิงสุนิตรา  แก้วกอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  บึงไกร
2. นางสาวสุพิศ  ศิริบูรณ์
 
144 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วลา
2. เด็กหญิงจรรยพร  รูปงาม
3. เด็กชายนัทรพงศ์  เขตนิมิตร
 
1. นางสาวชิดชนก  พวงคต
2. นายอาวิรุทธ์  สีดา
 
145 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายพงชธร  อุปสาร
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  ชาติทอง
3. เด็กชายเปรม  ปาละวงศ์
 
1. นายปรัชญา  โมระดา
2. นางราณี  บุญก่ำ
 
146 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงนพวรรณ  เค้าเงื่อน
2. เด็กหญิงรักษิตา  คำขาว
3. เด็กหญิงสุวิภา  แก้วมงคล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชนะปลอด
2. นางสาวชญาพร  วิชัย
 
147 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายจิรศักดิ์  เชื้อชา
2. นายธนากร  ชาวไทย
3. นายนราธร  ทำทอง
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญสาร
2. นางสาคร  ทองเทพ
 
148 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  ช่างดี
2. เด็กหญิงอภิญญา  วรรณา
3. เด็กหญิงอรนิษา  สิงทอง
 
1. นายบัญชา   พิมพ์สังกุล
2. นายสมคิด  แสงอรุณ
 
149 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นางสาวจารุวรรณ  ตะเคียนจันทร์
2. นายมนัส  เพ็งเพราะ
3. นางสาวสกาวเดือน  ดอนเหลือม
 
1. นายธนากร  คูคำ
2. นางสาวศศิธร  พลรักษ์
 
150 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายจักรภัทร  สุตะพันธ์
2. นางสาวปนัสรา  ทองสุทธิ์
3. นางสาววริสา  จันทพันธ์
 
1. นายธีระศักดิ์  พรมลาย
2. นายอภิสิทธิ์  บุญเกลี้ยง
 
151 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  งามกัษตรา
2. นายเกษมสันต์  สังฆะเลิศ
3. นางสาวเพ็ญประภา  ดวงตา
 
1. นายนิกร  โพธิ์เงิน
2. นายยุทธนา  เส้นเศษ
 
152 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  ศรีโชค
2. นายมานิตย์  แก่นสุข
3. นางสาวสุรีรัตน์  ใจใชย
 
1. นางนงลักษณ์  ศิริชัย
2. นางพรรุ่ง  สิทธิศรีจันทร์
 
153 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  บุญเพ็ง
2. นางสาวฉลองสิริ  ตาลาคุณ
3. นางสาวอังคณา  แจ่มเชื้อ
 
1. นางนิภาพร  ยุพา
2. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
154 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายณัฏฐีลักษณ์  อรรครังสี
2. นายศุภวัฒน์  หีตจันทร์
3. นายเจริญชัย  อุบล
 
1. นางธัญลักษณ์  จิรานันท์สิริ
2. นางสาวสมสกุล นึกชอบ  และนางพักตร์วิภา พาเบ้า
 
155 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญสมยา
2. เด็กหญิงปนัดดา  อัจนา
3. เด็กหญิงศศินา  ศรีสิงห์
 
1. นางจิรารัตน์  คำผง
2. นางนารีรัตน์  ขันเงิน
 
156 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาพร  อาษา
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพเพิ่มสิน
3. เด็กชายศุภกร  คำศรีสุข
 
1. นางวรรณกร  คำอุดม
2. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
 
157 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  พันธ์แก้ว
2. เด็กหญิงพิชญา  วีรวัฒนาพงษ์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  แสงสุวรรณ์
 
1. นางทัศนา  กองศรี
2. นางสุกัญญา  มิรัตนไพร
 
158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกนกอร  เทียบคุณ
2. เด็กหญิงมัณธนา  ผิวงาม
3. เด็กหญิงอภัสนันท์  ศรีปัญญา
 
1. นางสาวปฐมาวดี   พละศักดิ์
2. นางสาวปราญชลี   นนทะวัน
 
159 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงทักษิณา  สิทธิโคตร
2. เด็กชายธีระพงษ์  นนท์ศิลา
3. เด็กชายเอกรัตน์  ห้วยจันทร์
 
1. นางสาวดาราณี   ห้วยจันทร์
2. นางทิพมอญ  มณีวงษ์
 
160 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกิตติยา  ศรีธาตุ
2. เด็กหญิงจิตติกาญจน์  สิริธนาวรากุล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองจันทร์
 
1. นางจรรยา  ศรีใสคำ
2. นางสาวศิรยากิต  มุกธะวัตร
 
161 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกชกร  กมลละคร
2. นายผลา  ชิดประทุม
3. นางสาววรรนิภา  จากผา
 
1. นางกัญทิมา  วชิรัตนพงษ์เมธี
2. นางสาวธนิตรานันท์  ธนิกสุนันชัยภัค
 
162 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  สีหบุตร
2. นางสาวปาริชาต  ศรีผดุง
3. นางสาววิชญาพร  แสงคำ
 
1. นางนฤมล  สินธุรัตน์
2. นางสาววรรณสา  แก้วพวง
 
163 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาววาเลนธินี  ธรรมพร
2. นายศรัณย์ภัทร  สว่างภพ
3. นางสาวเมทินี  บรรจง
 
1. นางสาวปัณฑารีย์  เต้าทอง
2. นางวาสนา  สุราวุธ
 
164 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวนันทิชา  นิติเศรษฐ์
2. นางสาวรัตน์ติพร   พลแสน
3. นางสาวล้ำค่า  จินาวัลย์
 
1. นายธัชกร  สุริยวงศ์
2. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
 
165 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวจรรยรัตน์  อุยประเสริฐกุล
2. นายจีระวัฒน์  บรรเทิงไพบุลย์
3. นางสาวปรียาภรณ์  ศรีเสาร์
 
1. นางสาวธีราพร  คำโสภา
2. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ
 
166 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายรัฐพงษ์  ไวพจน์
2. นายศิริศักดิ์  สิงห์เสน
3. นางสาวสุภัสรา  ศิริพูลศักดิ์
 
1. นางกฤษฎาวรรณ  กุมภากูล
2. นางสาวศุภวรรณ  สุเกียรติชัยสกุล
 
167 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงศศิภา  แก้วลอย
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิศร
 
1. นางสาวประศรี  เขตจัตุรัส
2. นายมิตร  บุญใส
 
168 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  สมใจ
2. เด็กหญิงวนิดา  พุฒิพิมาย
 
1. นางสาวนงเยาว์  พลเสนา
2. นายวัชรา  สิงห์ชะฎา
 
169 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.14 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กชายจักริน  พันธเดช
2. เด็กชายณัฐภัทร  เกิดแก้ว
 
1. นายณรงค์  พลยุทธ
2. นายเกรียงศักดิ์  ศรีขาว
 
170 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายฑิตฐิตา  สีจันทร์เคน
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีโพนทอง
 
1. นายกิตติ  กาสา
2. นางจิตติมา  ใจเครือ
 
171 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายสุรชัย  สุทสนธ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  บุญมา
 
1. นางภฤดา  เลียบสูงเนิน
2. นางอรุณ   อึ้งไชยพร
 
172 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  โสมาบุตร
2. เด็กชายนัตติวัชต์  ทองโพธิ์
 
1. นางพรรณพร  บุญทศ
 
173 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายวัชรินทร์  ชาลีเปรี่ยม
2. นายสุนัย  ศรีอุบล
 
1. นายสุปรีชา  นาชัยฤทธิ์
 
174 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายธนพล  เฟื่องขจร
2. นายปฏิมากร  มารารัมย์
 
1. นายธงชัย  มารารัมย์
2. นายบุญเสริม  สายบัวบาน
 
175 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวพรธวัล  สารเสวก
2. นายอนุชิต  สิทธิโคตร
 
1. นางตะวัน  พันธ์ขาว
2. นางสุพรรณี   สองศร
 
176 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1. นางสาวณัฐพร  กุลไธสง
2. นายเกริกเกียรติ  ศรีจันทร์
 
1. นายคงกะพัน  ชัยพร
 
177 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายอธิคม  คำสวรรค์
2. นางสาวไพลิน  ผ่านพินิจ
 
1. นางสาววรรณธนา  วงศ์พิทักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอินทรีย์  จันทรสาขา
 
178 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. นางสาวปาริชาติ  อัมรินทร์
2. นางสาวสุวรรณี  ปูพะมูล
 
1. นางสาวจินตนา  บัวหลาย
2. นายทองคำ  ผูกจันทร์
 
179 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) 1. เด็กหญิงปานชีวา  ทองเริ่ม
2. เด็กชายพิชิต  จันทา
 
1. นางประทุม  บุญสมยา
 
180 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 92.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายอธิพงษ์  วงษ์ปลั่ง
2. เด็กชายอนันต์ธนา  ตุ้มวงษา
 
1. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
181 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัตร  บุญทศ
2. เด็กชายธนากร  เสสา
 
1. นายนันทวุธ  คณาดา
 
182 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายธนศักดิ์  ทองพิละ
2. เด็กชายธนเกียรติ  ลีลานุวัฒน์
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
 
183 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นายวิวัฒน์  ไตรยสุทธิ์
2. นางสาวศศิวิมล  แสงศรี
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
 
184 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กชายสิริชัย  เรืองสุขสุด
2. เด็กชายอนุรักษ์  พรมสุข
 
1. นางสาวณัฐสุดา  กล้าหาญ
 
185 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. เด็กชายกันตชาติ  จำเริญ
2. เด็กชายสมเกียรติ  เพียงตา
 
1. นายบุญล้อม  ทองอาบ
 
186 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  วันเพ็ง
2. เด็กชายสันติ  อันทฤทธิ์
 
1. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
187 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1. เด็กชายชัยชาญ   ผันกลาง
2. เด็กชายภาคิน  อินทสุข
 
1. นายนันทวุธ  คณาดา
 
188 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วอุดร
2. เด็กชายวิศนุกร  ลำพูล
 
1. นายเสถียร  สีสรรค์
 
189 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายธนากร  แก้วไพรวัน
2. เด็กชายสุรเดช  สวัสดี
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์   สำลี
 
190 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กชายปฏิภาณ  แพงรูป
2. เด็กชายยศกร  สีใสคำ
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
 
191 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. นายนายวัชรพล  แหวนเงิน
2. นายมารุต  ภาเพา
3. นายอำพล  อนุพันธ์
 
1. นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์
2. นางดรุณี  เสมอภาค
 
192 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  แสวงสาย
2. นายสุทธิชัย  ชัยมี
3. นายโสวัชช์  รัตนเรืองศรี
 
1. นายณัฐพล  ห้องแซง
2. นายวิทยา  กรแก้ว
 
193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บุษบรรณ์
2. นายสหรัถ  ดาวประสงค์
3. เด็กชายสุรศักดิ์   มวลพรหม
 
1. นายชัยยุทธ  ศศิธร
2. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์   สำลี
 
194 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นายมานิต  วิเศษเสาร์
2. นายสุทธิพงษ์  สุดธง
3. นายอภิสิทธิ์  ทองงาม
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
2. นางราตรี  จันทเสน
 
195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นายจิรศักดิ์  บุญลา
2. นายณัฐพล  บุษบงก์
3. นายธีรวัฒิ  ศรีประโชติ
 
1. นายประมูล  นามวิชา
2. นายอุดม  ประสาร
 
196 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นายศิริวัฒน์  แช่มโนนไทย
2. นายสายฟ้า  บุญสนิท
3. นายอภิชาติ  คูณทอง
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
 
197 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. นายวรรณะ  ช่อเหมือน
2. นายสิทธิศักดิ์  วิเศษชาติ
3. นายสุรศักดิ์  จันทพล
 
1. นายบรรพชิต  โพธิ์บอน
2. นางสาววิรยา  แก่นคำ
 
198 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  ทองลาย
2. นางสาวพิมพา  แก้วมงคล
3. นายอนุวัฒน์  วงษ์ปลั่ง
 
1. นางสุขสวัสดิ์  ขันเขียว
2. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
199 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวชฏารัตน์  ไชยศรี
2. นายธีรวัฒน์  อินทนนท์
3. นายสุรัตน์  เขียวพิลาภ
 
1. นายณัฐพล  ห้องแซง
2. นางรำพรรณ  สิงหา
 
200 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายธัญญาวััฒน์   พรมมา
2. นายสาธิต  สร้อยเพชร
3. นางสาวโสริญา  กล้าหาญ
 
1. นางมุตตา  ตะบองทอง
2. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์   สำลี
 
201 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกิตติ ดวนสูง   ดวนสูง
2. เด็กชายณัฐดนัย  กาหลง
3. นายณัฐพล  จำนิล
 
1. นายรัฐพล  คำแก่น
2. นายอุกฤต  ทีงาม
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีนวล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ป้อมสาหร่าย
3. เด็กหญิงพัชริดา  นารี
4. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พรมสุข
5. เด็กหญิงสุจิตรา  รองเมือง
 
1. นายธีรพงศ์  อินตา
2. นางพรพิศ  วิชาชัย
 
203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุพศิริ
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  เสมอภักดิ์
3. เด็กหญิงจิตรลดา  คำนนท์
4. เด็กหญิงปิยดา  มหาชัย
5. เด็กหญิงรัตนา  โจมคำ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โคตรเสน
2. นางจีระพา  ฉัตรสุวรรณ
 
204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงดารุณี  พิมพร
2. เด็กหญิงทองสอน  สิทธิศร
3. เด็กหญิงมาลัย  สิทธิศร
4. เด็กหญิงวิภาดา  วันศุกร์
5. เด็กหญิงอนัญญา  จันทิมาลย์
 
1. นางสาวนิษฐา  วงพิทักษ์
2. นายสุริยา   เกษอินทร์
 
205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ถวายนิล
2. เด็กหญิงบุษยา  พิมพ์ทอง
3. เด็กหญิงมาริษา  ยอดงาม
4. เด็กหญิงรัตติญาพร  สัมโรง
5. เด็กหญิงรัตน์ติยากร  บริบาล
 
1. นางสาวอรอุมา  พรหมศรี
2. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกรักษ์  เนาวรานันท์
2. เด็กหญิงปิยวัลย์  ละมูล
3. เด็กหญิงพิชญะนิตา  ศรีสุระ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  กระจ่างจิตร
5. เด็กหญิงอภิชญานันต์   วรรณจู
 
1. นางกัญจนา  ฝักแต้
2. นางชลัญธร  ดำพะธิก
 
207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์นภัช  บุญขจร
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  คุณุรัตน์
3. เด็กหญิงนริศรา  สารธิมา
4. เด็กชายอนุรักษ์  พันธ์ครู
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สีหมาตย์
 
1. นายนิวาส  แสนสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์  มีแก้ว
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวชวกร  บัวแก้ว
2. นางสาวปณิชา  ตั้งดิลกธนากุล
3. นางสาวปรียาภรณ์  แก้วคะตา
4. นางสาวอัจฉรานันท์  จันคณากิติกุล
5. นางสาวอุบลวรรณ  พรรณนา
 
1. นางสุพิชญา  จินดาจำรูญ
2. นางสาวเพียงพิศ  ชาวศรี
 
209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  ทองบ่อ
2. นายนพรัตน์  บรรลุศิลป์
3. นายศัตยา  ชื่นตา
4. นายหาญณรงค์  อุปชัย
5. นายอาณุวรรณ  กาลจักร
 
1. นายนิทัศน์  โสมเกษตรินทร์
2. นายรุ่งปรีดา  มูลสุวรรณ
 
210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ก้อนทอง
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ยอดงาม
3. นายประยงค์  จันนะรา
4. นายยอด  ไชยมาศ
5. นางสาวสุนันธินี  จะรินรัมย์
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุญสม
2. นางนิพาพร  ตังสุข
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  สุตะพันธ์
2. นางสาวจันทร์ทิมา  ดาวเรือง
3. นางสาวจิรนันท์  ดาวเรือง
4. นางสาวจุฑาทิพย์  ขันแก้ว
5. นางสาวอัญชิสา  พงศ์ชนะ
 
1. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
2. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ประดิษฐ์นอก
2. นางสาวลันณา  แสงเพ็ง
3. นางสาววิภาดา  ป้องสิงห์
4. นางสาวสุณิสา  รูปน้อย
5. นางสาวเยาวลักษ์  นนยะโส
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
2. นายสุประวัติ  ขันทอง
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวนรินทิพย์  สำราญสุข
2. นางสาวพิชญา  ไวพจน์
3. นางสาวมาลิืนี  ทองแก้ว
4. นางสาวศิรณา  ศรีสุวรรณ์
5. นางสาวสุวรรณภา  ละครวงษ์
 
1. นายนิวาส  แสนสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์  มีแก้ว
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำเสียง
2. เด็กหญิงนิตยาพร  พรมหลวงศรี
3. เด็กหญิงนุสบา  ศรีผกาแก้ว
4. เด็กหญิงบูชิตา  อสิพงษ์
5. เด็กหญิงปิยะพร  รัตนวัน
 
1. นายปราโมทย์  แหวนเงิน
2. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
 
215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงพัชรี  แพทย์กลาง
2. เด็กหญิงภริตพร  วงบุญ
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สาดา
4. เด็กชายวริทร  ศรียงยศ
5. เด็กหญิงเอื้องคำ  พอใจ
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นายเดชา  นวลรักษา
 
216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกุสุมา  ศรีสุรักษ์
2. เด็กหญิงฐานิกา  ศรีวิสุทธิ์
3. เด็กหญิงธันยากร  พรหนองแสน
4. เด็กหญิงอรอุมา  คงเมือง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทร์แก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  วีสันเทียะ
2. นางสุพัตรา  อินลี
 
217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐรินทร์  สุทธิชา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  วรรณวัลย์
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พละศักดิ์
4. เด็กหญิงอรดี  ทัดเทียม
5. เด็กหญิงอรทัย  ศรีรังสิน
 
1. นางทัศนี  ศิลบุตร
2. นางเสาวนีย์  หอมหวล
 
218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองเจียว
2. เด็กหญิงธิติมา  หลักคำ
3. เด็กหญิงเบญวลี  บุ้งทอง
4. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ทองทา
5. เด็กหญิงเสาวณี  เอนกบุญ
 
1. นายสมาน  มาตขาว
2. นางอาภาพร  วรรณสุข
 
219 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณพร  กรไธสง
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  รกไพร
3. เด็กหญิงละมุล  ศรีสุข
4. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  ขุนหอม
5. เด็กหญิงอังคณา  ศรีไชย
 
1. นางสาวประกายแก้ว  ดีล้วน
2. นางสาวเยาวดี  คาวี
 
220 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1. นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย
2. นางสาวชุติกาญจน์  สมเพราะ
3. นางสาวธิติสุดา  แก้วจันทร์
4. นางสาวนวรัตน์  ภูมิภักดิ์
5. นางสาวพนมรัตน์  ประกอบสุข
 
1. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
2. นางสุพัตรา  อินลี
 
221 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวชมพูนุช  เพียรการ
2. นางสาวดารินทร์  กุมารสิทธิ์
3. นายระพีพัฒน์  ชมภู
4. นายฤทธิศักดิ์  วงศ์ภักดี
5. นายอาคม  คำทอง
 
1. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
2. นายอิทธิพล   ไชยสุทธิ์
 
222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกันธิชา  พันธ์แก่น
2. นางสาวจันทิมา  คำจันทร์
3. นางสาวจิราภรณ์  ลักษวุธ
4. นางสาวนฤมล  กิ้นบุราณ
5. นางสาวปนัดดา  แก้วแสน
 
1. นายจำรูญ  ใจนวน
2. นายธนพล  สาระไทย
 
223 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวธนาพร  ชนะกิจ
2. นางสาวนนทณัฐดา  หาญกล้า
3. นางสาวประกายมาศ  บุญยะราช
4. นางสาวศิริพรรณี  แดงไธสง
5. นางสาวสาวิตรี  ศิริบุตร
 
1. นางสาวจุรี  คำทวี
2. นางสาวอัจฉราพรรณ  พลเวียงพล
 
224 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกรกนก  ผ่องราษี
2. นายประกาศิต  โสภากุล
3. นางสาวพรอนงค์  ส่องศรี
4. นางสาวอนันทภรณ์  เบิดสูง
5. นางสาวเนตรทราย   สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริณลักษณ์  มีบุญ
2. นางสิรังยานุกูล  บุญค้ำมา
 
225 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายกำพลศักดิ์  วรรณแก้ว
2. นางสาวรวิสรา  วงศ์ษา
3. นางสาวลัดดารัตน์  จังอินทร์
4. นางสาววิภาวี  จังอินทร์
5. นางสาววีณา  สมบัติวงษ์
 
1. นางนวลละออง  ทัดไทย
 
226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกัมปนาท  โภคสวัสดิ์
2. เด็กชายธีระภาพย์  ประสารสืบ
3. นางสาวพรนภา  เพียงตา
4. เด็กชายรัฐพงษ์  การะเกษ
5. เด็กชายอธิราช  ต้นพุฒ
 
1. นายทินกร  เสียงใส
2. นายวุฒิชัย  สุภาพ
 
227 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายถิรวิทย์  อุกฤษสิริ
2. นางสาวพรสวรรค์  ทองฤทธิ์
3. นายศักรินทร์  ยาเคน
4. นายศุภกฤต  ชายหิน
5. นายสรวิศ  ไชยราช
 
1. นายธีระ  วานิช
2. นางพจนี  วานิช
 
228 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นายณัฐวุฒิ  พงษ์จันโอ
2. นายวรวุฒิ  วรบุตร
3. นางสาวหทัยชนก  สุระบุตร
4. นายอัครพล  นันทะเสน
5. นางสาวอัญญมณี  อ่อนพิมพ์
 
1. นางภานิชา  โชคอนุวัฒน์
2. นายวชิรวิชญ์  พรหมทา
 
229 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวปาริชาติ  พงษ์วิเศษ
2. นายพรชัย  ทันเกษ
3. นางสาววรรณิสา  คำแสน
4. นายศุภชัย  สมพงษ์
5. นางสาวอัมรินทร์  วาที
 
1. นางมณีวรรณ  ใจนวน
2. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
 
230 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 90.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกิตติกร  กิจไพบูลย์ชัย
2. นายคณินเตชินท์  แซ่ฉั่ว
3. นายจักรี  ชาภักดี
4. นายพัทธดนย์  จัยสิน
5. นายเนติวุฒิ  แก้วเคน
 
1. นางสาวทีฆรภัค  ดวงสา
2. นายบัญชา  สุขกาย
 
231 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวณัฐนันท์  วรรณพัก
2. นางสาวนิภาพร  รัตนโสภา
3. นางสาวพรวดี  ประทุมสาร
4. นายวรุตม์  ชาธิพา
5. นางสาวสุดารัตน์  ทานะปัทม์
 
1. นายกิติภรณ์  ทันกิ่ง
 
232 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  สายทอง
2. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์  โสมาบุตร
3. นางสาวดารณี  แย้มใส
4. นายปฏิภาณ  วงศ์แก้ว
5. นายภูวนาถ  อิสรภาพ
6. นางสาวยุพา  สิมชาติ
7. นางสาวรัตติกาล  จันทลัด
8. นางสาวรัตติยากร  พิมพาพันธ์
9. นายวรรณะ  คุณนาม
10. นายสุธิชัย  แก้วใส
11. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ดวงแสง
12. นางสาวสุภาวดี  บุญอ่ำ
13. เด็กหญิงสุมิลตรา  พันธ์ลักษ์
14. นางสาวสุวัจนีย์  มารยาท
15. นางสาวอรวี  พันมณี
16. นางสาวอรอนงค์  นรสิง
17. นางสาวอินทิรา  พิมพ์กันหา
18. เด็กชายอุทัย  โพษาจันทร์
19. นายเอกพล  สายสังข์
20. นายแสงสุรีย์  พิมพ์เพชร
 
1. นางพิไลพร  จันทกรณ์
2. นางรุ่งอโณทัย  อ้อมแก้ว
3. นางสาวเกษร  นาคดี
4. นายเพียรไพร  เคารพ
5. นางเสาวคนธ์  เชื้อดี
 
233 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกชกร  อำไพ
2. นางสาวจิราวัลย์  ยืนยาว
3. นางสาวชฎาพร  มรรคสันต์
4. นางสาวชฎาพร  ชินศรี
5. นายธนดล  สารบูรณ์
6. นายประดิษฐ์  สายทอง
7. นายพงศธร  บุญชู
8. นายพงษ์ศิริ  แก้วตาปี
9. นายภพสรรค์  วจีสุนทร
10. นายยุทธพิชีย  มีเคน
11. นายวิทวัส  กมล
12. นายศตวรรษ  ศรีอินทร์
13. นายศรลักษณ์  ผลบุญ
14. นางสาวสิรินุช  ถิลา
15. นางสาวสุขพรรษา  ศรีนา
16. นางสาวสุธารัตน์  สวรรณทอง
17. เด็กชายอัครพล  เนาวบุตร
18. นางสาวอัญชนา  นาราศรี
19. นายอิสระ  เติมใจ
20. นายะนาวุธ  ทองใบ
 
1. นางจุรีรัตน์  วรรณวงศ์
2. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  สอนอาจ
 
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สันเทียะ
2. เด็กหญิงกันธิวา  นารีสา
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  คูณศรี
4. นายจงกล  กางบรรเทา
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  เลือนฤทธิ์
6. เด็กชายณรงศักดิ์  เพ็ชชู
7. เด็กหญิงทินมะณี  ระยับศรี
8. เด็กชายธนากร  โสภาลี
9. เด็กหญิงนันทิกา  บุญมี
10. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ตะเคียนราม
11. เด็กชายวัชรพงษ์  หงษ์ทอง
12. เด็กหญิงวาสนา  พันธ์เป็น
13. เด็กชายวิษณุ  หลักชัย
14. เด็กชายศุภชัย  ทัดเทียม
15. เด็กหญิงสิริมา  จันทร์ละคร
16. เด็กหญิงสุนิสา  ห่อทอง
17. เด็กหญิงอรพิน  แย้มโอด
18. เด็กชายอัฐวิล  นันทะสิงห์
19. เด็กชายเจษฎา  เขื่อนจันทึก
 
1. นางดวงจันทร์   สุพรรณฝ่าย
2. นายนงค์  ทองมนต์
3. นายนิวัติ  เพิ่มฉลาด
4. นางระพีพัฒน์  เหลี่ยมทอง
5. นางอภิศรา  เย็นสุข
 
235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวคณาพร  ยอดมณี
2. นายณัฐพนธ์  จรัญโชติ
3. นายธนวัฒน์  อินทร์แก้ว
4. นายนนธวัช  เอี่ยมอยู่แท้
5. นางสาวนาตยา  ชารินทร์
6. นางสาวนิภาภรณ์  อนุพันธ์
7. นางสาวพจมาน  บุดดี
8. นางสาวยุพาพร  ชาภักดี
9. นางสาววรัญญา  โพธิ๋กิ่ง
10. นางสาววิศรา  ดีวันชัย
11. นายศักดิ์สิทธิ์  สารีพรม
12. นายสาทิตย์  โรมรินทร์
13. นายสิริราช  จันทร์หอม
14. นายสุกัญญา  คำด้วง
15. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีหะจันทร์
16. นายอดิเทพ  จุมจวง
17. นางสาวอรพิมพ์  แสนสุภา
18. นางสาวเจนจิรา  ใหม่แก้ว
19. นางสาวเบญญา  คำสิงห์
20. นางสาวแจ่มใส  ฮิมฮง
 
1. นางปิยรัตน์  แก้วหล้า
2. นางสาวมณีรัตน์  สีโสด
3. นางสุพิชญา  ตรีชนะสมุทร
4. นางเรไร  สงค์พิมพ์
 
236 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายกฤตนู  ผาเวช
2. นายกิตติพงษ์  บุญแจ่ม
3. นายณรงค์ชัย  วิสินชัย
4. นายทิรชัย  ชายทวีป
5. นางสาวทีปกา  ชายทวีป
6. นายธวัชชัย  คาถา
7. นายธวัชชัย  บุญศร
8. นางสาวนภาพร  ขันติกุล
9. นางสาวนฤมล  ทุ่มโมง
10. นายนันทพงศ์  เวินชุม
11. นางสาวปภัสรา  ศิลาลัย
12. นางสาวพรทิภา  พลสีหา
13. นายภาณุพงศ์  เนื้อนาค
14. นางสาวรัตติกาล  ลุนบุตร
15. นางสาววชิราภรณ์  หนองแคน
16. นางสาววรางคณา  ทุมมา
17. นางสาวอลิสา  ศิริปัญจโชติ
18. นางสาวเจนจิรา  แก้วใส
19. นายเดชศักดิ์  สามารถ
20. นางสาวโสรญา  กันสี
 
1. นางขันทอง  ทองน้อย
2. นายจตุพร  ชมภูพื้น
3. นางจีระพา  ฉัตรสุวรรณ
 
237 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุปผสาวาส
2. นายณัชชญา  คำหล้า
3. นางสาวณัชชา  โยธิคาร์
4. นายดีรัญภพ  มะเดื่อ
5. นางสาวธิดารัตน์  ด้วงพวง
6. นางสาวนนทิยา  สอนพินิจ
7. นายปฏิวัติ  มาพบ
8. นายปราบปราม  แสนจันดี
9. นายปริวัตร  อรรคเนตร
10. นางสาวพรปรียา  ลายงาม
11. นายพีรพิชญ์  แพทย์กลาง
12. เด็กหญิงมนทิรา  ชัยไธสง
13. นางสาวศรัญญา  ศรีบัวบาน
14. นายศิริศักดิ์  คณาพันธ์
15. นายศุภวัชร  เกษกุล
16. นายสพภาพ  สัพโส
17. เด็กหญิงสุภามล  ดีลุน
18. นางสาวอรปวีณา  พันธ์งาม
19. นายอุดมศิลป์  พันธุ์ดี
20. นายแสนเก่ง  ชูกำแพง
 
1. นางปทุม  ผาสุข
2. นายประดลเดช  ใยเมือง
3. นางสาวรุ้งลาวัลย์  พัฒนาจริยา
4. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
5. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกัลชุญา  โตมร
2. นายกิจสุพัฒน์  เข็มทอง
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองทับ
4. นางสาวจุฑาภรณ์  จันทะเสน
5. นายชัชวัสส์  วุฒิยากรณ์
6. นางสาวชัชวาลย์  สมบัติ
7. นางสาวธารารัตน์  บุญภักดี
8. นางสาวบุญวิจิตร  พันธ์บุตร
9. นางสาวพัชราภา  แสงแย้ม
10. นายพิสิทธิ์  ตวนบุตร
11. นายวศิน  สิงห์ชมภู
12. นางสาววัทนพร  กองแก้ว
13. นางสาววิภาพร  แสงแย้ม
14. นายสหรัฐ  สุขพิศาล
15. นางสาวสุปรียา  งามแสง
16. นายสุรัตน์  ผ่านผล
17. นายอนุชิต  คำล้วน
18. นายอรรถชัย  เหล่านอก
19. นางสาวอุไรวรรณ  สุภเกตุ
20. นางสาวเจนจิรา  คำผง
 
1. นายบุญทรัพย์  สมใจ
2. นางบุษกรณ์  พรหมพิลา
3. นางสุดาจันทร์  รัตนโกสินทร์
4. นางไพลี  จันทร์นิยม
 
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงโฟริตา  ร่วมทอง
 
1. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอี้ยง
 
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงภารดี  มีแสง
 
1. นางสาวนารินทร์  จันทราภิรมย์
 
241 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  ฉายละออง
 
1. นางรัตติยา  คณารักษ์
 
242 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงมลชิฎา  หาจักร
 
1. นางสาวนุชรินทร์  บุญเถิง
 
243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงพรชนก  หนองหงอก
 
1. นางเขมจิรา  เสาะแสวง
 
244 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวภา  ดวงศรี
 
1. นายเกษมสันต์  แพงมา
 
245 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวฐิติมาพร  เนืองนิชย์
 
1. นางสุภัสสรา  ไชยรักษ์
 
246 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวพริม  เพชรเอี่ยม
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
 
247 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 1. นางสาวจารุวรรณ  บางชัยภูมิ
 
1. นางวรรณวิภา   วิจบ
 
248 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวทัชวรรณ  ธรรมวัติ
 
1. นางสิรินุช  สุขกาย
 
249 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวกาญจน์สุดา  สุขมล
 
1. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
 
250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  จังอินทร์
 
1. นางสาวเกษร  ปลั่งกลาง
 
251 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  อภิรัชไพฑูรย์
2. เด็กชายพศวัตฎ์  อัมทรินทร์
 
1. นางรัชนีย์  สรณอนุศาสน์
2. นางสุภาพร  อ่อนจินดา
 
252 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายวิทวัฒน์  ดวงไชย
2. เด็กหญิงสุรัชดา  ประกอบใจ
 
1. นายพิทวัฒน์  สิงห์ดง
2. นายสุริศักดิ์  จิตตโคตร์
 
253 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกุลสตรี  กิตย์ประไพ
2. เด็กชายมัย  ย่อมมี
 
1. นางสาวยุภาพรรณ  สุขหาญ
2. นายฤชชนาธร  พรรณาทรัพย์
 
254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  มือทอง
2. เด็กชายไชยปรัชญา  คำโสภา
 
1. นางนิธีนันท์  ธนะจิตต์สิน
2. นางอัจฉรา  มณีนิล
 
255 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ธรรมปัต
2. เด็กชายสุธิชัย  จันทรบุตร
 
1. นางกนกอร  มูลสาร
2. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พันรอบ
2. เด็กชายลาภิศ  ถิระเลิศพานิชย์
 
1. นายธีรกิตติ์  จันทร์ใส
2. นางรุ่งนภา  จันทร์ใส
 
257 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายศิวกร  บุตรสันติ์
2. นางสาวสรารัตน์  เอกชวโรจน์
 
1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  พัฒนาจริยา
2. นางสาวสมถวิล  สุหร่าย
 
258 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายนพรัตน์  นักร้อง
2. นางสาวผกาพันธ์  รุ่งเรืองศรี
 
1. นางอรรัมภา  ธรรมโรเวช
2. นางเพ็ญลักษณ์  สุภา
 
259 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายสถิต  จอมใส
2. นางสาวอรญา  บุญไฮ้
 
1. นางประไพ  หาไชย
2. นางลักษณา  พินากัน
 
260 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกรเกษ  สีสัจจา
2. นายชูสกุล  หมั่นไร่
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุญสม
2. นางนิพาพร  ตังสุข
 
261 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายณัฐพงษ์  แซ่ตั้ง
2. นางสาวอัญดาวีร์  ตังตระกูล
 
1. นางสาวนภัทร  เชิงหอม
2. นางพุทธพร  สิงห์ดง
 
262 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายนัทธพงษ์  รัตนศรี
2. นางสาวภัทราภรณ์  ตั้งจิตร
 
1. นางคำฮู้  นันทภักดิ์
2. นางศิริพร  ทุมจันทร์
 
263 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกตัญชลี  สุระเสน
2. นางสาวชนกนาถ  พลยศ
3. นางสาวดวงกมล  พาหา
4. นางสาวดวงมณี  ธรรมรักษ์
5. นางสาวธัญญารัตน์  บุญสอน
6. นางสาวบุษบา  ศาสดา
7. นางสาวปรางค์วลี  ปิยวงษ์
8. นางสาววารีรัตนา  ภูผาหลวง
9. นางสาวศิริวรรณ  มิถุนดี
10. นางสาวอนงศ์นาฎ  สุตาพันธ์
 
1. นายมงคล  ไชยเทพ
2. นางศิริบูรณ์  ไชยเทพ
 
264 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  คำเสียง
2. เด็กหญิงกัญญาทิพย์  สุมังคะเศษ
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยอดคำตัน
4. เด็กหญิงนุจรี  บุญประกอบ
5. เด็กหญิงปภัสวรรณ  ใจอ่อน
6. เด็กหญิงปวีณา  สุริยมะณี
7. เด็กหญิงปานชนก  สุภากุล
8. เด็กหญิงปิยฉัตร  จันนา
9. เด็กหญิงภัทราวรรณ  ศรีเลิศ
10. เด็กหญิงภาวิณี  ชุมพล
 
1. นางสาวปราณปริยา  พรมสิทธิ์
2. นายเศรษฐพงศ์  จุลเหลา
3. นายเสถียร  วันดี
 
265 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ   อินชื่น
2. นางสาวกฤษณา  สุตานา
3. นางสาวกัลยาณี  จันทราช
4. นางสาวกายกาญจน์  บุญเพ็ง
5. นางสาวธมลวรรณ  แย้มรุ่งเรือง
6. นางสาวประภาภรณ์   โคตรแสงอ่อน
7. นางสาววิจิตรา  ครองใจ
8. นางสาววิภาทิม  ทาทอง
9. นางสาวสุนทรี  จันทะคำแพง
10. นางสาวอริสา  คะหาวงศ์
 
1. นายกุญช์ภัช  เย็นใจ
2. นายคำภา  ดำพะธิก
3. นางสาวบุญสม   ทองวิลัย
 
266 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 72.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวจินตหรา  ผลาการ
2. นางสาวชนิดา  สมนึก
3. นางสาวนิศาชล  สุขทัศน์
4. นางสาวประกายดาว  พิมพิ์โพธิ์
5. นางสาวประวีณา  ปรางค์ทอง
6. นางสาวปราณี  สีดอกไม้
7. นางสาวสร้อยสุดา  ศักขิณาดี
8. นางสาวสิริวรรณ  สุขกุล
9. เด็กหญิงสิริวัฒน์  สุขกุล
10. นางสาวสุกัลยา  ชารีมาตร์
 
1. นายกณวรรธน์  บุญหล้า
2. นายนันทวัฒน์  มูลสาร
3. นายสุรศักดิ์  แสนสำอางค์
 
267 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกรรณิกา  ไชยโยธา
2. นางสาวกาญจนาพร  วัฒนวงษ์คีรี
3. นางสาวจันจิราภรณ์  พวงพันธ์
4. นางสาวธัญญารัตน์  จันทรโคตร
5. นางสาวนภาพร  เขือรัมย์
6. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ธรรมนิยม
7. นางสาวน้ำฝน  พวงมาเทศ
8. นางสาวศิริวิมล  ศรีสมบูรณ์
9. นางสาวสุภาพร  หัสคำ
10. นางสาวเกศรินทร์  พรหมรักษ์
 
1. นางกชพรรณ  มีสิทธิ์
2. นางสาวลำพู  ศรีลาชัย
3. นางอรุณรัตน์  รอดเนียม
 
268 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรัญญา  ฝังดี
2. เด็กหญิงปริญญา  สุนา
3. เด็กหญิงพรธิดา  ใจใชย
4. เด็กหญิงพรศิริ  หลาบช่วย
5. เด็กหญิงรัชดาวรรณ   ภารแสวง
6. เด็กหญิงวรรณิภา   คุณศักดิ์
7. เด็กหญิงวรัญญา  วงกัลยา
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีนัครินทร์
9. เด็กหญิงอรยา  ทวีกัน
10. เด็กหญิงเบธิตา   ใจใชย
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
2. นางดาราพิไล   คำแพง
3. นายอ่อนสี   เหมือนมาต
 
269 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวกันยา  อาบทอง
2. นางสาวกาญจณา  สุนทรา
3. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  วระพิมรัตน์
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ช่างไชย
5. เด็กหญิงธนาภรณ์  หูตาชัย
6. เด็กหญิงปภัสสร  เติมใจ
7. นางสาวปุณยนุช  ดียิ่ง
8. นางสาวพรพิมล  สีสุรีย์
9. เด็กหญิงพัชรี  พันธ์เลิศ
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ดอกสะบา
11. เด็กหญิงสุกัญญา  พันธ์งาม
12. นางสาวสุขปอง  แก่นสุวรรณ
13. นางสาวสุภาฐิณีย์  ทองใบ
14. นางสาวหทัยกานต์  ขันสัมฤทธิ์
15. นางสาวไอลดา  โคตพัด
 
1. นายจักรินทร์  สมศรี
2. นางประพัทษร  ทองใบ
3. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
4. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
 
270 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริเลิศ
3. นางสาวจิตรานุช  เกษแก้ว
4. เด็กหญิงจีญาภรณ์  ขาวสะอาด
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขจิตร
6. เด็กหญิงฐิติมา  โปร่งจิต
7. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญเติม
8. นางสาวทัศนาวรรณ   จังอินทร์
9. นายธนาพงศ์  เพ็งพันธ์
10. เด็กหญิงพรวิมล  อุทัย
11. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พัฒนพรพิสัย
12. นางสาวยุวเรศ  จันทำ
13. เด็กหญิงละอองดาว  ขาวสอาด
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จำปาพันธ์
15. นางสาวสุดารัตน์  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวจารุณี  ศรีฤทธิประดิษฐ์
2. นายวิสุทธิ์  มีปิด
3. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
4. นายอลงกรณ์  แกล้วกล้า
 
271 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  สารชาติ
2. นางสาวชลธิชา  ไชยพงษ์
3. นางสาวณัตยา  คำสอน
4. นางสาวธนาวรรณ  มีฤทธิ์
5. เด็กหญิงธนาวัลย์  ใจเพ็ง
6. นางสาวธัญญาเรศ  ประจิมนอก
7. นางสาวนฤมล  ทองโสภา
8. นางสาวบุษบา  มะลิวงษ์
9. นางสาวบุษบา  ใจมนต์
10. นางสาวรสสุคนธ์  เถาปรัก
11. นางสาวรัตนาพร  พรมเฮียง
12. นางสาววันดี  พงษ์วิเศษ
13. นางสาวสุพรรษา  ทองอินทร์
14. นางสาวอรัญญา  แซมรัมย์
15. นางสาวเสรีย์  บุญจูง
 
1. นางสาวจารุณีพร  จรรยากรณ์
2. นางสาวดาวรรณ  วงษ์กระโซ่
3. นายบุตรดา  จันทเสน
4. นางสาวรพีพรรณ  กลิ่นแก้ว
 
272 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวก้านทิพย์  ชินวงษ์
2. นางสาวจิราภรณ์  เชียงแสน
3. เด็กหญิงนลินี  สุนทรประยูร
4. นางสาวปภาวดี  ไชยสังข์
5. เด็กหญิงพรรธิกา  เวรณะ
6. นางสาวรัตนภรณ์  โทแก้ว
7. เด็กหญิงศิรประภา  มั่นคง
8. เด็กหญิงสายชล  พันธ์งาม
9. นางสาวสุจริตรา  บุญคูณ
10. เด็กหญิงสุจิตตรา  ศรีหล้า
11. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองน้อย
12. เด็กหญิงอภิญญา  กานจพยัคฆ์
13. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีนาค
14. เด็กหญิงเพ็ญพรรษา  สลับศรี
15. นางสาวเมธิยา  จารุมาศ
 
1. นางกัลยา  วรรณวงศ์
2. นายประพันธ์  มนตรี
3. นางสุทธาอร  โคตรมิตร
4. นายอรุณศักดิ์  เริงนิรันด์
 
273 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกิตติพงษ์   พงศ์พิละ
2. นายคณิน  มหาสุวีระชัย
3. นายชัยพฤกษ์  ไพรบึง
4. นายชัยวัฒน์  บุดดา
5. นายณัชพล  ทูลพิรมย์
6. นายธีรดลย์  ลาภภิณโญ
7. นายปวรปรัชญ์  บุตรศรี
8. นายปิยะวัชร  จันทชิต
9. นายปูณญวีร์  เร็วชัย
10. นายภานุกร  ภักดีล้น
11. นายวัชระพล  ศรีพล
12. นายวิศรุต  ศิริญาณ
13. นายสรวิช  ไชยราช
14. นายสุนันทวัฒน์  เจริญตาม
15. นายโภคิน  เถาว์คูณ
 
1. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
2. นายธรรมรงค์  โคกหงส์
3. นายบัญชา  สงสาร
 
274 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  สรรพอาสา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไม้น้อย
3. เด็กชายปลื้ม  เรืองเสรี
4. เด็กหญิงปิยธิดา   โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  เหลาทอง
6. เด็กหญิงพัชรนันท์  สาวโท
7. เด็กหญิงพิมพ์ณพัฒน์  หลอดแก้ว
8. เด็กหญิงพีชานิกา  ศรีเมือง
9. เด็กหญิงวารัตดา  โพธิ์พา
10. เด็กหญิงวีรัชยานนท์  โพธิ์สองชั้น
11. เด็กหญิงวีริศา  โคตะสาร
12. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีวิเศษ
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เอมโกวิทย์
14. เด็กชายอานนท์  สุนทรา
15. เด็กหญิงเบญพร  เกตุงาน
 
1. นางนิจชลา  เลิศช่ำชองกุล
2. นางอรอนงค์  บุญกาญจน์
 
275 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  วันทา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พลอาษา
3. เด็กหญิงอารียา  ปิ่นเพชร
 
1. นายดำรง  สาธุสัตย์
2. นางพิรีภรณ์  กล้าหาญ
 
276 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  หอมหวล
2. เด็กหญิงสลิตา  เสาะแสวง
3. เด็กหญิงสุรัตนา  พรมจันทร์
 
1. นายสุทัศน์  ระม้อม
2. นางอรพิน  เข็มเพชร
 
277 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงญาศิริ  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงปัญฑิตา  จังศิริมงคลชัย
3. เด็กหญิงมลยรัตน์  ศิริบูรณ์
 
1. นางสาวพนิตนันต์  กุลบุตร
2. นางอรทัย  สิงหนาค
 
278 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปาลิตา  คำลีมัด
2. เด็กหญิงมลิวัลย์   ตะริืนันท์
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วันทา
 
1. นางกัลยา  วรรณวงศ์
2. นางวิภาษณีย์  เกิดนอก
 
279 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายวัชรพล  เปียจำปา
2. เด็กหญิงศศิวรรณ  ทองพรม
3. เด็กหญิงสิริณิญากร  สุจริต
 
1. นายประยูร  สุขเหลือง
2. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
 
280 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วแสน
2. เด็กหญิงพุทธชาติ  สมพงษ์
3. เด็กหญิงแก้วศศิธร  เทศารินทร์
 
1. นายชาติชัย  ธานี
2. นายนำพล  จุมพิศ
 
281 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวปิยะวรรณ  อุไรวงษ์
2. นางสาวมาริษา   ชิณพันธ์
3. นางสาวศศินิภา  ภู่ระย้า
 
1. นายทนง  สืบนุการณ์
2. นางพิชญา  สืบนุการณ์
 
282 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นางสาววลัยพรรณ   เค้าโคตร
2. นางสาววารุณี   โตทัย
3. นางสาวอุไรลักษณ์   ทรงหอม
 
1. นางขวัญใจ   ไชยเยศ
 
283 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวธิดารัตน์  เลาะมณี
2. นางสาววิรียา  แสงภักดิ์
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  สมศรี
 
1. นายวัฒนา  ศรีจักร
2. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
 
284 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวยุยานันท์  ชวดพงษ์
2. นางสาวสุพัตรา  ขุนภักนา
3. นางสาวเจนจิรา  คำแสน
 
1. นายนำพล  จุมพิศ
2. นายนิธิธานินทร์  ธนเดชน์ธาดากรณ์
 
285 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวธิติสุดา  อุปพงษ์
2. นางสาวเธียรธิดา   กุราช
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  ลิขิตสุวรรณ
 
1. นายประกอบ  คำขาว
2. นายสุวภีร์  ห่านคำวงษ์
 
286 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวภัทราภรณ์  นามวงศ์
2. นางสาววรรณนิภา  ส่องเเก้ว
3. นายวิศวพล  นามมั่น
 
1. นายชำนาญ  ทองมี
2. นายไกรสอน  ดัดถุยาวัฒน์
 
287 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วภักดี
2. เด็กหญิงศดานันท์  พรมวงค์
 
1. นางประพันธ์  วงศ์วรรณา
2. นายเพชร  วิเศษรัตน์
 
288 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายสันติภาพ  วินทะไชย
2. เด็กหญิงสุภัตรา  พลศักดิ์
 
1. นายทรงเกียรติ  จันทราภรณ์
2. นายสำราญ  เจริญชัย
 
289 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงนฤมล  ดอนเหลือม
2. เด็กหญิงศิราณี  นรดี
 
1. นายจรัส  ศิริเลิศ
2. นายสมรรถชัย  ศรีเลิศ
 
290 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐิดา  พื้นผา
2. เด็กหญิงวรรณนิภา   เชื้อเกษม
 
1. นางสาวสาคร  คุมมินทร์
2. นางอนงค์  ศรีนวล
 
291 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  นันทพันธ์
2. เด็กชายวงศกร  ผู้มีสัตย์
 
1. นายปารณี  บุญประเสริฐ
2. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
 
292 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ปัสสา
2. เด็กหญิงณัฐสิณีย์  งามแก้ว
 
1. นายพิเชษฐ์  สุขสิทธิ์
2. นายสุรศักดิ์  งามหลาย
 
293 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐวดี  ไชยโคตร
2. นางสาวศิริญญา  พรหมโลก
 
1. นายธนศักดิ์  เชิงชวโน
2. นายสนิทพงษ์  จันทรชิต
 
294 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. นางสาวยุภาพร  กรรมญาณ
2. นางสาววรรณภา  สุดาบุตร
 
1. นางวิลาวรรณ  บุปผาชาติ
2. นายอนิรุทธิ์  วรโยธา
 
295 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลธิดา  โคกสีอำนวย
2. นางสาวดวงฤทัย  นามแก้ว
 
1. นายอดิศร  ศรศิลป์
2. นางสาวเบญจพร  ต้นพรหม
 
296 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายสันติชัย  การะเกษ
2. นางสาวอุบลรัตน์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวสาคร  คุมมินทร์
2. นางอนงค์  ศรีนวล
 
297 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีบาง
2. นางสาวปานตา  จะมะรี
 
1. นายปารณี  บุญประเสริฐ
2. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
 
298 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  มณีล้ำ
2. นางสาวนุชนาฏ  พันธมาศ
 
1. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
2. นายอภิสิทธิ์  หันจัดการ
 
299 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวนิโลบล  สัมทาน
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
300 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายอภิชิต  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
301 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงยุพดี  คงชำนาญ
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
302 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงสิปปกร  จำปาอ่อน
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
303 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพงษ์สุดา  ละดาขันธ์
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
304 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ  เล็กขำ
 
1. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
 
305 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 1. นางสาวจุฑามาศ  จุลหงษ์
 
1. นายจำปี  สุขขา
 
306 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายพิษณุ  ภาคทอง
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
307 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. นายขวัญชัย  พากเพียร
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
308 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นายอนุรักษ์  พันทอง
 
1. นางชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
 
309 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวจริยา  นามสุวอ
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
310 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวสุภาพร  สุพรรณคำ
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
311 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ค่ำคูณ
 
1. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
 
312 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายธนวัฒน์  มาตรผล
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
313 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  หัสโน
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
314 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กชายบัญญัติ  มาตขาว
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
315 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงปิยะดา  บุดดี
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
316 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนาบดินทร์  แสงทอง
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
317 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวละมัย  ไชยเสนา
 
1. นายถาวร   บุญญ์ตา
 
318 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวเจนตินา  บุญเย็น
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
319 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวปิยาภรณ์  เสนาไชย
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
320 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาววิภาณี  พรมรักษ์
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
321 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นายสุรเกียรติ  อินพานิช
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
322 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์ซอม
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
323 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายศุภชัย  แหวนหล่อ
 
1. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
 
324 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยิ่งชาติ
 
1. นายนิธิกานต์  สมทิพย์
 
325 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายพงศกร  ฝอยทอง
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
326 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงฐานนิญา  สีดำ
 
1. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
 
327 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายเจษฎา  หงวนไธสง
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
328 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงนภัสสรณ์  คำมูล
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
329 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1. นายวชิราวุฒิ  ทาสา
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  กองจันทา
 
330 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวโยธกา  ภูติยา
 
1. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
331 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายพงศกร  ศรีวิชา
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
332 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวสุนิษา  โคตรอาสา
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
333 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวลิติกาณ์  บุนพรหม
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
334 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายจักรพันธ์  พิจารณ์
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
335 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มาลัย
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
336 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา 1. เด็กหญิงสุณิสา  ยองตา
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
 
337 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 1. เด็กชายศรราม  ศรีสมพร
 
1. นางสาวกนิษฐา  เกียรติเจริญเสรี
 
338 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิญญา  ยอดยิ่งยงค์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัีย
 
339 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวนฤมล  มูลสาร
 
1. นายพนา  บุญทวี
 
340 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  กันตรี
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
341 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายพัทยา  วงเวียน
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
342 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาววนิดา  นามสิงห์
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
343 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวอัญชนา  ธูปน้ำคำ
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
344 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายทินกร  ปิ่นทอง
 
1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
 
345 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวแสงระวี  อินทอง
 
1. นายศราวุธ  แสงสุนานนท์
 
346 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายธีระวัฒน์  พรมชาติ
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
347 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ยางงาม
2. เด็กหญิงยุพเรศ  โพธิ์เงิน
 
1. นายถาวร   บุญญ์ตา
2. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
 
348 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ชัยพร
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีทิน
 
1. นางวนิสา  อุตรา
2. นายวายุระ  สู้ณรงค์
 
349 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สีหาบุตร
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์ชัย
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นางสุวลักษณ์  จักขุจันทร
 
350 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงบุญหลาย  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงลฎาภา  ไชยลี
 
1. นางสุมนมาลย์  ทะวันทา
 
351 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณฤดี  ทำดำ
2. เด็กหญิงอรทัย  สุพรม
 
1. นางสาวจารุณี  เชื้อแก้ว
2. นางสาวอัญชลี  โพธิ์ทอน
 
352 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อินทนา
2. เด็กหญิงศิริพร  มืดอินทร์
 
1. นางปองกมล  แก้วคูณ
2. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
 
353 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัตนภรณ์  หัสกรรัตน์
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
354 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกนกพร  รุ่งแสงทอง
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
355 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายธนากร  มูลคำ
 
1. นายนิธิกานต์  สมทิพย์
 
356 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กชายอภิชิต  บุญทศ
 
1. นายมงคล  ขุณิกากรณ์
 
357 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยพร   พุ่มปาน
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
 
358 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงประวีณา  อารีย์
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัีย
 
359 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายวรเมธ  เฉียบแหลม
 
1. นางพรฤดี  มีชัย
 
360 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1. นายเกรียงเดช  ใจโชติ
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
361 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายภูมิตระการ  กาญจนพัฒน์
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
362 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายชัชวาลย์  ตะไนศรี
 
1. นายพิทยาธร  ทองมาก
 
363 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. นายพิสิฏฐ์  สารภาค
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
364 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวศิริวิมล  บุตรศรี
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
365 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธนาคาร  กลางเหลือง
2. เด็กชายรัฐวุฒิ  เพลินสมบัติ
3. นางสาวรุ่งฟ้า  บุญเจริญ
 
1. นายมนิตย์  ปรัชญคุปต์
2. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
366 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายกรกช  บุญเลี้ยง
2. เด็กชายณรงฤทธิ์  ไผ่เลี้ยง
3. เด็กชายภาณุพงศ์  อินทะชาติ
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นางสุวลักษณ์  จักขุจันทร
 
367 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายชวนากร  ภูภักดี
2. เด็กชายวันชนะ  ทองสุ
3. เด็กชายอัจฉริยะ  ประจักษ์แจ้ง
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
368 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงขัตติยาณี  ศรีใหญ่
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  จินาวัลย์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อาจสาลี
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
2. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
369 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีร์ณัฐกุล  พรมดี
2. เด็กหญิงวันวิสา  ภักดีโต
3. เด็กหญิงโยธิดา  ศรีชนะ
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
2. นายเอกราช  อาจศัตรู
 
370 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกิติคุณ  เจริญศรี
2. นายณัฐวัตร  เพลินสมบัติ
3. นายสันติภาพ  มิระสิงห์
 
1. นายมนิตย์  ปรัชญคุปต์
2. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
371 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายนนธวุฒิ  ศรีภักดี
2. นายวรเดช  แก้วคำรอด
3. นายไวยชยัญต์  ไชยภักดี
 
1. นางบุษบา  แสงศิริ
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
372 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายสุเมธ  ใจมนต์
2. นายอติเทพ  จันทร์เทศ
3. นายเดชา  ทามล
 
 
373 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ 1. นายครรชิต  สมใจ
2. นายธวัชชัย  จันทรสมบัติ
3. นายอัษฏา  เฉลิมไทย
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
 
374 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายปารมี  มาตย์คำ
2. นายปุริม  คำพุฒ
3. นายพงศกร  ชมภูวิเศษ
 
1. นายอดุลย์  แก้วภักดี
2. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
375 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ศิลากุล
2. นางสาวประภาวี  พงษ์สถิตย์
3. นางสาวรุ้งประกาย  สมศรี
 
1. นายสมบัติ  ม่วงมูลตรี
2. นายเอกราช  อาจศัตรู
 
376 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงโจแอนนา  เรอเฟ็ท
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
377 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายชัััยยงค์  จันคะนา
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
378 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายอดิสรณ์   ใจสมัครรักษ์
 
1. นางสาวสมพร  พินธุโท
 
379 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. เด็กชายวิรัตน์   คำเนตร
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
380 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวรุ่งทิวา  สุดสังข์
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
381 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายอนุรักษ์  ใจสมัครรักษ์
 
1. นางสาวสมพร  พินธุโท
 
382 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายอนุรักษ์  ศรีแก่นจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
383 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสิทธิชัย  เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
384 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
385 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายตะวัน  บุญสงค์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
386 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กชายอนุลักษณ์  หลักชัย
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
387 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  มิตรสนิท
 
1. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
 
388 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวสุกัลยา  แข็งแรง
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
389 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายธีรพันธ์  ชาลีกุล
 
1. นายศักดิ์ศรี  ทรงงาม
 
390 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กชายจิรพงษ์  ซื่อสัตย์
 
1. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
 
391 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงจิตจุฑา  บุญใส
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
392 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริญา  เกษหอม
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
393 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายศวริศ  ศรีฤทธิ์ประดิษฐ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
394 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
395 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กชายประเสริฐ  ไชยทอง
 
1. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
 
396 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
397 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายอดิสรณ์  ใจสมัครรักษ์
 
1. นางสาวสมพร  พินธุโท
 
398 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  บุญโคกกรวด
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
399 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นายพีระพัฒน์  สงสาร
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
400 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายอนุรักษ์  ใจสมัครรักษ์
 
1. นางสาวสมพร  พินธุโท
 
401 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พงษ์พันธ์
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
402 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. เด็กหญิงธารทิพย์   คำผง
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
403 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ชรอนงค์   ซำเจริญ
 
1. นายวุฒิชัย   มีหนองใหญ่
 
404 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายอังคาร  สืบสิทธิ์
 
1. นายสาทิพย์  สุธาศรี
 
405 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวโชติมา   ช่วงสำโรง
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
406 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวนิภาพร  งอนสวัน
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
407 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายอวิรุทธิ์  พิมพ์อ่อน
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
408 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  รัตนพันธ์
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
409 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงหงส์สุดา  นพรัตน์
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
410 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายศิริวุธ   สมภาวะ
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
411 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  คำแก้ว
 
1. นายเดชา  พรมมาสุข
 
412 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวจารุมน  พันยา
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
413 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวดวงฤทัย  จันทะสนธ์
 
1. นายศักดิ็โชค  ใจนวล
 
414 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายอวิรุทธิ์  พิมพ์อ่อน
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
415 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวพิชญ์สินี  ปิ่นปฐม
 
1. นายศักดิ์ศรี  ทรงงาม
 
416 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปัญญาพร  ดีการกล
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
417 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
418 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวศศิภา  ธะดาดิษ
 
1. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
419 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงเพียงตะวัน  มณีกุล
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
420 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรินยุพา  นุวงศ์ศรี
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
421 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  จันทะวี
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
422 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นางสาวพรธิดา  ประชาราษฎร์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
423 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. เด็กชายวิรัตน์  คำเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
424 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา   สังเกตกิจ
 
1. นายวุฒิชัย   มีหนองใหญ่
 
425 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  จิตอามร
 
1. นายเดชา  พรมมาสุข
 
426 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวศรสวรรค์  คำศรี
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
427 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายปริญญา  จันทร์เปรียง
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
428 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นางสาวศิริกัญญา  วงศ์ศรี
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
429 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  ใสแก้ว
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
 
430 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงวันนิพา  เปลี่ยมนอง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
431 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายวีระยุทธ  สุเมธีศรีวงศ์
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
432 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  งามแสง
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
433 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ถุงจันทร์แก้ว
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
434 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวณัฐนิชา   ช่วงสำโรง
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
435 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ 1. นางสาววรนุช  วิจิตร
 
1. นายเศรษฐ์   บุญข่าย
 
436 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นายทินกร  สินศิริ
 
1. นางสาวเสาวรีย์   วงชารี
 
437 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวจารุมน  พันยา
2. นางสาวจิราวรรณ   บัวงาม
3. นางสาวณัฐนิชา   ช่วงสำโรง
4. เด็กชายณัฐพล   สายพงษ์
5. เด็กชายตะวัน  บุญสงค์
6. นางสาวปฐมชนก   ภูทิพย์
7. นายพัธนันท์    แก้วอุดม
8. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
9. นางสาวโชติมา   ช่วงสำโรง
 
1. นายคำนวณ  คำวงศ์
2. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
3. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
438 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายกีรติ    เพียซุย
2. นางสาวจารุมน  พันยา
3. นางสาวจิราวรรณ   บัวงาม
4. นางสาวณัฐนิชา   ช่วงสำโรง
5. เด็กชายณัฐพล   สายพงษ์
6. เด็กชายตะวัน  บุญสงค์
7. เด็กชายธนากร  วราวุฒ
8. นางสาวปฐมชนก   ภูทิพย์
9. เด็กหญิงผการัตน์  สุวรรณ
10. เด็กชายพัชรพล    ด้วงลอย
11. นายพัธนันท์   แกัวอุดม
12. เด็กชายศิริวุธ   สมภาวะ
13. เด็กหญิงสุธาธินี  สร้อยศรี
14. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
15. นางสาวโชติมา   ช่วงสำโรง
 
1. นายคำนวณ  คำวงศ์
2. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
3. นางบุณณ์ญณัฎฐ์   มุขขันธ์
4. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
439 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  เรืองคำ
2. นางสาวดวงฤทัย  จันทะสนธ์
3. นางสาวนิภาพร  งอนสวัน
4. เด็กหญิงบุษบาบรรณ  จิตรโสม
5. นางสาวปวีณา  สะอาด
6. นางสาวรุ่งทิวา  สุดสังข์
7. นางสาวลินดา  เรืองคำ
8. นายวสันต์  สุดสังข์
9. นายศรคีรี  จันทะสนธ์
10. นางสาวศศิภา  ธะดาดิษ
11. นายสัมฤทธิ์  เรืองคำ
12. เด็กหญิงสาธิกา  เมฆคลี
13. นางสาวสุกัลยา  แข็งแรง
14. เด็กหญิงอัครมณี  ศรีพุทธ
15. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  เภสัชมาลา
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์  แก้วมงคล
2. นายศักดิ์โชค  ใจนวล
 
440 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายชยณัฐ  โคตรสมบัติ
2. นายณัฐพงษ์  โนภาศ
3. เด็กชายธณาวินท์  สินเติม
4. นายธนทัต  งอยแพง
5. นางสาวนัยนา  สุกสกุลนี
6. เด็กหญิงรวิวรรณ  เล่าผิวพันธ์
7. เด็กหญิงวาสนา  พูลผล
8. นางสาวศตพร  ศรีอีสาน
9. นางสาวศิริพร  แสงบูญ
10. นางสาวศิลิษา  สุนทรา
11. เด็กหญิงศุฑิมากรณ์  จินาพันธ์
12. เด็กชายสันต์  การวิชา
13. นายอลงกรณ์  ศิริแสง
14. เด็กชายอานุภาพ  แซ่เจีย
15. นางสาวโชติกาญจน์  เหมะธุลิน
 
1. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน
2. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์
3. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
4. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
 
441 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนิดา  พรหมประดิษฐ์
2. นางสาวณัฐณิชา  ปรางจันทร์
3. เด็กชายณัฐพล  โภชน์ฉิมพลี
4. นางสาวทินมณี  จันโท
5. นายธีรพันธ์  ชาลีกุล
6. เด็กหญิงนันทนา  แก้วแสน
7. นายพชรพล  ยอดธรรม
8. นางสาวพิชญ์สินี  ปิ่นปฐม
9. นางสาวภาวรินทร์  พันธ์คำ
10. นายศวริศ  ศรีฤทธิ์ประดิษฐ์
11. นายอนุรักษ์  ศรีแก่นจันทร์
12. นางสาวอรปรียา  บุญอ้อม
 
1. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ
2. นายศักดิ์ศรี  ทรงงาม
3. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
4. นายสุรศักดิ์  ป้อมจัตุรัส
 
442 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายจุรายุ  ยศบุญ
2. นายชัยธวัช  พึ่งพงษ์
3. นายณรงค์ฤทธ์  ดวงศรี
4. นายณัฐชย  ไทยเครือวัลย์
5. เด็กชายณัฐพล  ทิวาพัฒน์
6. เด็กชายปฏิภาณ  คำปัญญา
7. นายพัฒน  พุทธาสมศรี
8. นายศราพงษ์  จูมพิลา
9. นายศิวัชชัย  ภูมิสะอาด
10. เด็กชายสิทธิพร  โสภา
11. นายสุริยชัย  เพียงทอง
12. นางสาวหนึ่งฤทัย  ถุงจันทร์แก้ว
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
2. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
 
443 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำมุลคุล
2. เด็กหญิงกัณฐิกานต์  วารสุข
3. เด็กหญิงกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
4. เด็กหญิงธิพ์นัฐย์ชา  วงษ์ศรีชา
5. เด็กหญิงพิฐชญาณ์  สิริธนาธนรัตน์
6. เด็กหญิงพิมแพรว  ศรีแจ่มใส
7. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  คำแสน
8. เด็กชายสุธิพงษ์  สุดสังข์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ประวัน
10. นายอิทธิกร  บาทชารี
11. เด็กหญิงเพียงตะวัน  มณีกุล
12. เด็กหญิงโจแอนนา  เรอเฟ็ท
 
1. นายนิธิกานต์  สมทิพย์
2. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
3. นายพีระพงศ์  สอนทอง
4. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
444 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายชยณัฐ  โคตรสมบัติ
2. นายณัฐพงษ์  โนภาศ
3. เด็กชายธาวิน  ประทุม
4. เด็กหญิงธิราพร  หงษ์ทอง
5. นางสาวปวิมล  เสาะแสวง
6. เด็กหญิงปิยพัชร  ศรีเนตร
7. เด็กหญิงมัณฑนา  เมืองคง
8. เด็กหญิงรวิวรรณ  เล่าผิวพันธ์
9. เด็กหญิงวานิษฐา  ใครชม
10. เด็กหญิงวาสนา  พูลผล
11. เด็กชายศตพร  ศรีอิสาณ
12. นางสาวศตพร  ศรีอีสาน
13. นางสาวศิริพร  แสงบูญ
14. เด็กหญิงศุฑิมากรณ์  จินาพันธ์
15. เด็กชายสันติภาพ  เดชวิเศษ
16. เด็กชายสันต์  การวิชา
17. เด็กชายอภิชญาภรณ์  แก้วสนิท
18. เด็กหญิงอรปรีญา  ขันเงิน
19. เด็กชายอานุภาพ  แซ่เจีย
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีวสุทธิ์
21. นางสาวโชติกาญจน์  เหมะธุลิน
 
1. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน
2. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์
3. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
4. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
 
445 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกิตติวรา  ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงกุญธิดา  สาริโย
3. เด็กหญิงจิริญญา  มีพันธ์
4. เด็กหญิงชลธิชา  ลีไธสง
5. นางสาวชลิสรา  อภิชญาชัยกุล
6. เด็กหญิงณัฐถาพรณ์  พรมจันทร์
7. เด็กหญิงนภัส  โคตรศรี
8. เด็กหญิงปวีณา  เอิบทวี
9. เด็กหญิงพุทธรักษ์  ถาวร
10. เด็กหญิงรินดา  สุวรรณคำ
11. เด็กหญิงวลีลักษณ์  วรรณะกมลโรจน์
12. เด็กชายวิทยาเดช  กิ่งเกษ
13. เด็กชายวุฒิชัย  พละพรม
14. เด็กหญิงศิริรัตน์  พันธ์ศิริ
15. เด็กหญิงสร้อยสุดา  เกษี
16. เด็กหญิงสาธิยา  ชำนิ
17. เด็กหญิงสิริลักษณ์  วงศ์ทวี
18. เด็กหญิงสุดาวัลย์  ละครศรี
19. เด็กหญิงอรัญญา  ชมถิ่นสำราญ
20. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงสุวรรณ
21. เด็กหญิงแอนเจล่า  กุย
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
2. นายประสพ  ชารีนิวัฒน์
3. นางสาวรัชฎาพร  พงศ์พฤฒิชัย
4. นางสาววีระวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
5. นายสุดใจ  บุญข่าย
6. นายเฉลียว  ศิริดล
 
446 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกชกร  ศรีชุม
2. นางสาวกัลยาณี  ไชยโกฏิ
3. นางสาวจันทร์สุดา  ทองเต็ม
4. นางสาวชนม์นิภา  ชนะปลอด
5. เด็กชายชัยมงคล  การะเกษ
6. นางสาวชิดชนก  คูณทัน
7. นางสาวณชนก  หงษ์ชื่น
8. เด็กชายณัฐชนน  อาจณรงค์
9. นางสาวดารณี  ยอดย้อย
10. นายตุลาการ  ปิยะวงษ์
11. เด็กชายธนกร  พระอารักษ์
12. นางสาวธัญญารัตน์  ทางทอง
13. นางสาวธิดารัตน์  จุลแดง
14. นางสาวนริศศร  วันศุกร์
15. นางสาวนิตยา  หลวงเดช
16. นางสาวนิตยา  วรรณุวิน
17. นางสาวบุญทิวากร  ครองชัย
18. นางสาวพรชิตา  กาญจนีย์
19. นางสาวพรรณวรท  อินทร์โสม
20. นางสาวมลฤดี  ยอดสิงห์
21. เด็กชายมารุต  ชัยชาญ
22. นายรณวรรธ  ชูคำ
23. นางสาวรัตนาภรณ์  อุทชา
24. นางสาวรื่นฤดี  สมคณะ
25. เด็กชายวีรวัฒน์  ความจันทร์
26. นางสาวศศิธร  ขันพรม
27. เด็กหญิงศิระประภา  โคตรวงศ์
28. นางสาวสกุลกาญจน์  บุญโฮม
29. นางสาวสรัญญา  อ่อนปุย
30. นางสาวสวนันท์  วาจามั่น
31. นางสาวสายธาร  อุโลก
32. นางสาวสุตินา  ศรีสะอาด
33. นางสาวสุทธิดา  มาลัย
34. เด็กชายสุรศักดิ์  กองสวัสดิ์
35. นางสาวอนุสรา  สร้อยสนธิ์
36. เด็กหญิงอภิชยา  ทาเสนาะ
37. เด็กชายอัษฎาวุธ  โพธิ์ชัยรัตน์
38. เด็กชายอาณาเขต  สุระเสน
39. นายอานันท์  ซายขาว
40. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  บุสภาค
 
1. นางกมลวรรณ  ชูกลิ่น
2. นายคำดี  ภักพวง
3. นางนิภาภรณ์  จันทร์สว่าง
4. นายประพันธ์  มนตรี
5. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
6. นายวัชรินทร์  หอมคำ
7. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
8. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
 
447 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  ทองสุ
2. นางสาวจินดารัตน์  บุญเลี้ยง
3. นางสาวจิรวรรณ  คูณแก้ว
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  จำปี
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โสภา
6. เด็กหญิงดาราวรรณ  มาหย่อม
7. นายทินวัฒน์  คำหอม
8. นายธงชัย  บุตรชาติ
9. นายธนวัฒน์  บุญบู่
10. นายธวัชชัย  สีดา
11. นางสาวธิตินันท์  ศรีสุวรรณ
12. นายธีรศักดิ์  คำสัตย์
13. นางสาวธีระนุช  ศรบุญทอง
14. นางสาวนันทนา  นามวิชา
15. นางสาวนันทิยา  หลอมทอง
16. นางสาวนิตยา  จันดาบุตร
17. นายประสิทธิ์  เหล่าประเสริฐ
18. นายประสิทธิ์  หนูแก้ว
19. เด็กหญิงปิยมาศ  ทัดวงศ์
20. เด็กหญิงพรวิไล  พิลา
21. นางสาวพรสวรรค์  แสงสุด
22. นายมิถุนา  สาวิลุน
23. นางสาวละอองดาว   ตามบุญ
24. นางสาววรรณภา  ภูมิลักษณ์
25. นางสาววรรณภา  ทิพย์สมบัติ
26. นายวรินทร์  ศรีสุวรรณ
27. นายวัฒนา   สำราญ
28. นางสาววันทนา  อนาทรัมย์
29. นางสาววิมล  เศษศรี
30. นางสาววิลาวัลย์  หวินคำ
31. นายศราวุธ  ทิพย์รักษา
32. เด็กหญิงศิริพร  กุลศิริวนิชย์
33. เด็กหญิงสัญชะนี  แสงสิงห์
34. นางสาวสุธาวินี  ฟักทอง
35. เด็กหญิงสุวรรณี  อุลาเลิศ
36. นางสาวอัจฉรา  แม่นทอง
37. นางสาวอารีรัตน์  พันธ์ทอง
38. เด็กหญิงเกษสุนี  วงศ์แสง
39. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประจักษ์แจ้ง
40. นางสาวเครือฟ้า  พรมตา
 
1. นางสาวคนิดตา  โพธ์พันธ์
2. นางจำเนียร  บุญมั้น
3. นางณัฐณิชา  สวัสดี
4. นายทิปเนตร  ศรีนา
5. นายปรีชา  ฝังสิมมา
6. นายวีระชัย  พละศักดิ์
7. นางอมรวรรณ  ศรีนา
8. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
448 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายกฤษณะ  กิ่งทวยหาร
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วงศ์นคร
3. นางสาวจุฬา  น้อยมะลิวัลย์
4. นางสาวชไมพร  ละครศรี
5. เด็กชายฌาลินา  คชแพทย์
6. เด็กหญิงญาสุมิณ  ห่อซื่อ
7. นางสาวณัฐนันธิต์  สาวเมือง
8. นายณัฐพล  โยธี
9. นายณัฐสิทธิ์  คำจันทร์
10. นายธนกร  ทิพย์มณี
11. เด็กหญิงธรัสนร  ห่อทรัพย์
12. นายธวัชชัย  บุ้งทอง
13. นายธีรวุฒิ  แก้วคะตา
14. นายธีระพงษ์  ใจเรือง
15. เด็กหญิงนภสร  มะโนศรี
16. เด็กหญิงนภาภรน์  ทองเหลือ
17. เด็กหญิงปริญญา  สิงห์ทอง
18. นางสาวพิศสมัย  สิมศรี
19. นางสาวภัทรานิฐษ์  คำงาม
20. นางสาวมินตรา  แนบเนียน
21. นายยอดจตุพงศ์  แผ่นทอง
22. นายวรชัย  โยธา
23. เด็กหญิงวรรณภา  ลินลา
24. นายวิทวัส  พันธ์แก่น
25. เด็กหญิงวิภาวดี  แผ่พันธ์
26. นายศักดิ์ศรี  บุรีแสง
27. นายศักดิ์เดช  มั้งสวัสดิ์
28. นางสาวศิริฟ้า  กันศัตรู
29. นางสาวศิริรัตน์  ยารัมย์
30. เด็กหญิงสุจิตรา  พิมพ์ทราย
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  มูลสาธุ
32. เด็กหญิงสุภาสร  ละครศรี
33. นางสาวสุรชัย  โพธิ์วัฒน์
34. นายสุรนันท์  แท่นศิลา
35. นางสาวอภิรดี  ศรีลาวัน
36. นายอุดมโรจน์  ทองปาน
37. เด็กหญิงเบญญาภา  ศิลารักษ์
38. นายเหมหิรัญ  บัวจันทร์
39. นางสาวแพรวพรรณ  กระจ่างจิตร
40. นายไกรสร  ศรีเสริม
 
1. นายจักรกริช  ปะโปตินัง
2. นายจักรกฤษ  โพธิ์วัฒน์
3. นายณรงศักดิ์  หาญกล้า
4. นางสาวประสบพร  ไชยสาร
5. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
6. นางสาวภัทรา  ตาอุด
7. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
8. นายอรรถวุฒิ  บริบูรณ์
 
449 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยศรีษะ
2. เด็กหญิงกนกพร   หนูแดง
3. เด็กหญิงกันลิยา    เกษมงคล
4. นายกิตติพงษ์   มุ่งหมาย
5. นายกิตติฤทธิ์    บานชื่น
6. นายกิตติศักดิ์   ทองจันทร์
7. เด็กชายจินกร   ฤหาร
8. เด็กหญิงณัฐริยา    สมจิตร
9. เด็กชายธนกฤต  บุตรงาม
10. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   แสงบุญ
11. เด็กหญิงนิสา   ย่อทอง
12. นางสาวน้ำเพชร   กองทรัพย์
13. เด็กหญิงบัณฑิตา   ปัญญางาม
14. เด็กชายพงศธร   อินทร์ธิสุทธิ์
15. นายพรเทพ   ทองพา
16. เด็กหญิงพิชญาพร   บัวงาม
17. เด็กหญิงวนาลี   คำเสียง
18. นายวัชรินทร์   ตนฉลาด
19. นางสาววิชุดา   ผิวขาว
20. นายวิทยา   อินหอม
21. นายวุฒิศักดิ์   แก้วอาสา
22. เด็กหญิงสมนึก   มากมูล
23. เด็กหญิงสุชาญญา   ตะเคียนจันทร์
24. เด็กหญิงสุดารัตน์    เผือกภู่
25. นางสาวสุภา  ใสสาร
26. นายสุรวุฒิ   อายุวงศ์
27. นายสุริยา   กอกหวาน
28. นายสุริยา   สายสิน
29. เด็กหญิงสุลิตา    ใสสาร
30. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   สีดา
31. เด็กชายอนิวัฒน์   อินธนู
32. นายอนุรักษ์   พันทอง
33. นางสาวอมรรัตน์   แป้นจันทร์
34. นายอรรถพล   พงษ์สุวรรณ
35. เด็กหญิงอรอุสา   ทองจันทร์
36. เด็กหญิงอรัญญา    ไอแรม
37. เด็กหญิงเตือนใจ   แจ่มจิตร
38. นางสาวเพียงขวัญ   พงษ์ธนู
 
1. นางกาญจนา  กาบทอง
2. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
3. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
4. นางพูนศรี  ไพศาลสุวรรณ
5. นางรัชนีกรณ์  การะเกษ
6. นางรุ่งลาวัลย์   กลิ่นหอม
7. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
8. นายสุนทร  ประมวล
 
450 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ลุนผง
2. นายกัมปนาท  น้อยใส
3. เด็กหญิงกาญจนา  ลุนผง
4. เด็กหญิงกิตติยาพร  ทองเฟื้อง
5. เด็กชายคุณารักษ์  งามล้วน
6. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลุผล
7. นางสาวจิรนันท์  ดวงเนตร
8. เด็กหญิงชลีพรรณ  แสนกล้า
9. นายชัยยุทธ  โพธิ์พันธ์
10. เด็กหญิงชื่นนภา  วรรณประภา
11. นายฐิติพงษ์  งามพร้อม
12. เด็กหญิงฐิติพร  เลี่ยมแจง
13. เด็กชายณัฐพงษ์  คามทิตย์
14. นางสาวดารารัศมี  ทองสมบัติ
15. นายธนากร  คนมาก
16. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รูปสวย
17. เด็กหญิงนพรรษมล  ปั่นยวง
18. นางสาวนาตยา  สุวรรณกุฏ
19. นางสาวนิชนันท์  ดวงคำจันทร์
20. นายบัณฑัต  รัตนวรรณ
21. นางสาวปัทนันท์  นามขำ
22. เด็กหญิงพรรณิภา  พันธ์สาย
23. นางสาวพัชรมณี  โขนชัยภูมิ
24. นางสาวพิมลพรรณ  จำปี
25. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
26. นางสาวภัทรสิริ  เจนด่านกลาง
27. เด็กชายภานุพงษ์  เคนสิงห์
28. นางสาววลีลักษณ์  โขนชัยภูมิ
29. นางสาววันวิสา  ฉิมกิจ
30. เด็กหญิงวัลลภา  บุญศรี
31. เด็กชายวีรวัฒน์  ลุนพิลา
32. เด็กชายศรายุทธ  ทับรอง
33. นางสาวศศิธร  สืบศรี
34. นางสาวศศิประภา  ทองเฟื้อง
35. นางสาวศศิวิมล  นันทะวงษ์
36. เด็กหญิงศุภวรรณ  สมบูรณ์
37. นางสาวสุจิตรา  งามวงษ์
38. นายสุเทพ  มานพ
39. เด็กชายอธิพันธ์  กองแก้ว
40. เด็กหญิงเบญจมาศ  อ่อนหลง
 
1. นางสาวกุลชดา  บุญพร
2. นายคมสัน   เสาหงษ์
3. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
4. นายนิคม  ไชยะนา
5. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
6. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
7. นายรักเสมอ  ไชมาโย
8. นายสมใจ  มูลอ่อน
 
451 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวกฤตยา  มาตรา
2. นางสาวกัลยาณี  มูลสาร
3. นางสาวขวัญวิไล  ดีล้วน
4. นายคมสันต์   มีแก้ว
5. นางสาวจิตราวดี  พันธ์เลิศ
6. นายจิระวัฒน์   วระภาพ
7. นางสาวจิราภรณ์  โพธิ์กิ่ง
8. นางสาวชัญญา   ทองบ่อ
9. นางสาวธิดาพร  มั่นคง
10. นางสาวธิดารัตน์  แก้วดวงใหญ่
11. นางสาวนุชชรา  มุกทวัช
12. เด็กหญิงบุษกร  ศรีจันทร์
13. นายปฏิภาณ  กิ่งมิ่งแฮ
14. นางสาวภัทรา  ผลภิญโญ
15. นายยุทธภูมิ   คินันติ
16. นางสาวรัตติยาภรณ์  มูลสาร
17. เด็กชายรัตนโชติ  ทานะเวช
18. นางสาววฬิศฬารัตน์  อำนวย
19. นายวิทวัส  นาคูณ
20. นายศักรินทร์  พันธ์ศรี
21. นางสาวศิรินภา  แสงทิตย์
22. นางสาวศิริลักษณ์   คำทอง
23. เด็กหญิงศุภลักษณ์  กะรัมย์
24. นางสาวสวรรยา  ชื่นตา
25. นายสิทธิศักดิ์   แสงโชติ
26. นางสาวสุภาวดี  ศรีมันตะ
27. เด็กหญิงสุวนันท์  ส่วนเสน่ห์
28. นายอภิสิทธิ์   มาตขาว
29. นายอัษฎาวุธ   ปานพิมพ์
30. นายอาทิตย์   แสงเสน
31. นายอานนท์   แสวงชัย
32. นางสาวอารีรัตน์  นามแก้ว
33. นางสาวอุมาพร  กุลอาจศรี
34. นางสาวอุมาริน  คำแดง
35. นายเกียรติศักดิ์   ผิวแดง
36. นายเกียรติศักดิ์   โสภาส
37. นางสาวเจษฎาภรณ์  เวียงชนก
38. นางสาวเบญจมาพร  งามคำ
39. นายเรวัตร   กุบแก้ว
40. นายโยธวาทิต   คินันติ
 
1. นายคมกริช  ปัดถาทุม
2. นายธนกร  พุทธพรม
3. นายพิศาล  ไพรบึง
4. นางสาววิทิตา  พรมสุวรรณ
5. นายวุฒินันท์  บุญพา
6. นางสาวอมรรัตน์  กตะศิลา
7. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
8. นายเอกราช  บัวหอม
 
452 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  พรหมคุณ
2. นายกรตฤช  สุวรรณ์พงศ์
3. นางสาวกาญจนา  บุบผาวงค์
4. เด็กหญิงกานติมา  เกตุขุนทด
5. นางสาวกานต์ทิตา  คำพินิจ
6. นางสาวกานต์พิชชา  ประพาฬ
7. เด็กชายกิตติภัทร์  รจนัย
8. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประนม
9. นางสาวจีระนันท์  ขวัญอ่อน
10. นางสาวชฎารัตน์  อ่วมพันธ์เจริญ
11. นายชัยยศ  ชิงชัย
12. นายญัตติพงษ์  กองแก้ว
13. นายณัฐกฤต  เข็มรักษ์
14. นางสาวบุณยอร  รักชาติ
15. นายปกรณ์  แซ่ลี้
16. นายปภาเทพ  ธนพิพัฒน์พงษ์
17. นางสาวประกาสิริ  ดานใหญ่
18. นายปิยวัฒน์  พรหมทา
19. นางสาวฝ้ายทองทิพย์  ประจิม
20. นางสาวพรณัชชา  ศิริสวัสดิ์
21. นางสาวพัณณิตา  ปราศจาก
22. นายพิเชฐ  เจตจงใจ
23. นางสาวภรภัทร  พัฒนกำพล
24. นางสาวมณีรัตน์  บัวสาร
25. นางสาวลลิดา  พลภักดี
26. นางสาววชิรญาณ์  ทินวงค์
27. นางสาววิลาสินี  สุวรรณศรี
28. นางสาวศตพรรษ  อินทร์สุวรรณ
29. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  รักชาติ
30. นางสาวศิรินาถ  สมจันทร์
31. นางสาวศุภาภัทร  วสยางกูร
32. นางสาวอินทิรา  ยะประเภา
33. นายเกษเทวินทร์  เนตรภักดี
34. นางสาวเบญญา  สันติวรรักษ์
 
1. นางสาวดาริน  ชริด
2. นายปกาศิต   ศรแก้ว
3. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
4. นายสุรศักดิ์   ป้อมจัตุรัส
 
453 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายกฤษดา  กุ๊กศรี
2. นางสาวกัลยาณี  ศรีคงเพ็ชร
3. นางสาวกาญจนาพร  อินทะพันธ์
4. เด็กชายจิตรกร  วุฒิยา
5. เด็กหญิงชลธิชา  ตรีรักษา
6. เด็กหญิงชุติมา  บัวไข
7. นายณัฐวุฒิ  สัมโย
8. นางสาวดวงพร  สนมะเริง
9. นายธนพล  ผลสุข
10. เด็กชายธิคำพล  สีนายกอง
11. นายธีรเดช  มีศรี
12. นายธีรเดช  พรรณนา
13. นางสาวนัฐนภา  นามวงษา
14. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  สายสิน
15. นางสาวนิตยา  สุระ
16. เด็กหญิงนิศากร  แก้วฤทธิ์
17. นางสาวบุญหลัน  จิตรชื่น
18. นางสาวผกาวรรณ  เกษปรีดา
19. นางสาวพรพิมล  ขีรัมย์
20. นางสาวพุทธาภรณ์  ตามบุญ
21. นางสาวรัชนีย์  อุตะพันธ์
22. นายรัชพล  ประพันธ์
23. นายรัฐธนพล  มะโนรัตน์
24. นางสาวรัตติยา  ศรชัย
25. นางสาวรัตนแก้ว  ไชยชนะ
26. นางสาววิภาพร  สมพงษ์
27. นางสาววิลาภรณ์  อุตะพันธ์
28. เด็กชายวีระชัย  จึงตระกูล
29. นายศรัณยู  งาหอม
30. นายสมพงษ์  แจ้งแสง
31. นางสาวสินีนาถ  วงศ์ราช
32. นางสาวสิริพร  กุละพัด
33. นางสาวสุภัสสร  ผู้มีสัตย์
34. นางสาวสุภิสรา  ชิตภักดิ์
35. นางสาวอนุชิดา  เมืองจันทร์
36. นางสาวอรษา  ทองอาบ
37. นางสาวอรสา  คำศรี
38. นางสาวอำพร  ทองอาบ
39. นางสาวอุไรวรรณ  มงคล
40. นางสาวเสาวลักษณ์  มะโนรัตน์
 
1. นาย สุทธิศักดิ์  เกตษา
2. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
3. นายทิวากร  ผลสุข
4. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
5. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
6. นายสีลา  มะเค็ง
7. นางอรพินทร์  สิงห์วิชา
8. นางอำมาลา  เกตษา
 
454 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายวิชิต  ภักดี
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
455 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจิรัชนนท์  ไชยโชติ
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
456 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กชายศุภชัย  อ่อนนอจันทร์
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
457 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ศรีชัย
 
1. นายศิลา  มีสุข
 
458 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายไกรวิทย์  ขวานทอง
 
1. นายคมสันต์  การถวิล
 
459 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายธนาพงษ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
460 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายสมเกียรติ  ยอดงาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
461 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายธนารัตน์  พลธิแสง
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
462 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นายกิตติพงษ์  มุ่งหมาย
 
1. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
 
463 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายญาณวิทย์  โคตรศรี
 
1. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
 
464 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นายอภิรักษ์  สีหะวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
465 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายพิทวัส  คงบุญวาส
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
466 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
467 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัชราวรรณ์  สีกวาง
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
 
468 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสมพร  สมบัติวงษ์
 
1. นายปรีชา  ตรีแก้ว
 
469 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สิทธิศร
 
1. นายมานะ  ศิลาวรรณ
 
470 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงธิติมา  ชาลีโสม
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
471 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  รุจิโภชน์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
472 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงนิ่มนวล  อุการงพยอม
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
473 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวสุภัคษร  ทาระพันธ์
 
1. นางสาวกองทอง  จันธิมา
 
474 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  จังอินทร์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
475 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวสุนันธินี  จะรินรัมย์
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
476 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวฤทัยรัตน์  แหยงกระโทก
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
477 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นางสาวญาสุมินทร์  การุณย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
478 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาววิภาดา  คำกรอง
 
1. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
 
479 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายศรวุธ  ศรีจันทร์
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
480 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  แสงพันธ์
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
481 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  แก้วประดับ
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
482 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายพงศกร  นัยนิตย์
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
483 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองมนต์
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
484 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์เติม
 
1. นางกชพร  สมสะอาด
 
485 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายอาทิตย์  อรพรม
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
486 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายพลวัฒน์  ศรีพลาย
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
487 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายสมเกียรติ  ยอดงาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
488 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายชิตวัน  พรหมประดิษฐ์
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
489 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายเลิศอมร   ดีเลิศ
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
490 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายศักดิ์ธิวา   จันละบุตร
 
1. นางปลอบขวัญ   สมสอางค์
 
491 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โชคยศเจริญ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
492 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงนิธินาถ  ธรรมรส
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
493 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อัมภรัตน์
 
1. นางกชพร  สมสะอาด
 
494 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
495 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงมัณทนา  พรมโสภา
 
1. นายธีระพงศ์  แก้วเนตร
 
496 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงสุเทวเรขา   วิชัย
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
497 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นางสาวพนาลักษ์  ดวงดี
 
1. นางสาวเสาวรีย์   วงชารี
 
498 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวฐิติลักษณ์  ดวงสีหา
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
499 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองอินทร์
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
500 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกัณห์ชรี  โคตรสุข
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
501 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  หงษ์อินทร์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
502 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวสงกรานต์  ลีลา
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
503 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายสุวิชา  สายคำพา
 
1. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
 
504 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  แสงพันธ์
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
505 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายพัธรพงษ์  กิ่งแก้ว
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
506 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ฤทธิ์คำหาญ
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
507 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมสินวิทยา 1. เด็กชายคุณัช  จำปา
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีโพนดวน
 
508 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  วงษ์ศรีกุล
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
509 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ทองคำ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
510 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายสมเกียรติ  ยอดงาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
511 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายเลิศอมร   ดีเลิศ
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
512 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. นายจิระชัย  บุญรินทร์
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
513 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายศิรวิทย์  เสนาน้อย
 
1. นางรุ่งทิพย์  ยงเพชร
 
514 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งกัลยาณี  วันศุกร์
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
515 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  งอนสันเทียะ
 
1. นางสาวเสาวรีย์   วงชารี
 
516 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงนิธินาถ  ธรรมรส
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
517 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
518 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงธิชานันท์  เตารัตน์
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
519 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กหญิงพุทธรักษ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางสาวนิรชร  ชายทวีป
 
520 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาวอารียา  นนศรีราช
 
1. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
 
521 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกนกวรรณ  เจรืญรัมย์
 
1. นายกิจจา  เตารัน์
 
522 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกัณห์ชรี  โคตรสุข
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
523 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  หงษ์อินทร์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
524 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวณัฏฐ์ชุดา  ทองสอาด
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
525 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นางสาวกาญจณา  แสงสุข
 
1. นายสุรชัย  บุญมาตย์
 
526 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายวีระยุทธ  สุเมธีศรีวงศ์
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
527 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายอาทิตย์  คงทิม
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
528 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายอธิรัฐ  เหง้าพรหมมินทร์
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
529 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  พลเรือง
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
530 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เที่ยงตรง
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
 
531 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายประดิษฐ์   สมรัตน์
 
1. นายนายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
532 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นายอนุพงษ์  ศรีจันทร์
 
1. นายศัตราวุธ  ทองบ่อ
 
533 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายพชร  มงคล
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
534 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายวณัฐพล  สุขใส
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
 
535 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายสมเกียรติ  ยอดงาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
536 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายเลิศอมร   ดีเลิศ
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
537 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายอานนท์  สุทธิสาร
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
538 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยอดพูน
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
539 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงศิริขวัญ   เยี่ยมสันเทียะ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
540 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงธนาพร  สิงห์ดง
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
541 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรรณิภา  พรหมกามินทร์
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
542 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงกุญจนาท  บุญทศ
 
1. นายธีระพงษ์  แก้วเนตร
 
543 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงสุเทวเรขา    วิชัย
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
544 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวสุนันทา  สายเสมา
 
1. นางวไลพร  แก่นคูณ
 
545 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นางสาวอารียา  นามวงค์
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
546 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  สมหวัง
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
547 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวสุวนันต์  บัวพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
548 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. นางสาววิภารัตน์  ไชยธรรม
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
549 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวภัคจีรา  ปัญญา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
550 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ถาพันธ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปรือปรัง
3. เด็กชายกฤษภัทร  จารุกุลธนดล
4. เด็กหญิงกาญจนา  แสงส่ง
5. เด็กหญิงกิตติยาพร  สนิทรัมย์
6. เด็กหญิงจันทกานต์  อุตมะ
7. เด็กชายชลสิทธิ์  ศรีอิรชนทร์
8. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แผ่นแก้ว
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  สมาธิ
10. เด็กหญิงดลนภา  ศรีบริบูรณ์
11. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสงอินทร์
12. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสงอินทร์
13. เด็กหญิงธัญญารัตน์   สีจันโท
14. เด็กหญิงธัญพัฒน  สะเทือน
15. เด็กหญิงนนทิชา  ดวงสิน
16. เด็กหญิงนันทภรณ์  จำปาโคกกรวด
17. เด็กหญิงน้ำฝน  หมู่มาก
18. เด็กชายบรรจง  เย็นสุข
19. เด็กชายบุญยฤทธิ์  วงษาชาติ
20. เด็กหญิงปภัสรา  ทองมนต์
21. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์เทศ
22. เด็กชายปิโยบล  พงษ์สุวรรรณ
23. เด็กหญิงภควดี  ปัตถา
24. เด็กชายภาณุวัฒน์  ไตรณรงค์
25. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองมนต์
26. เด็กหญิงรัชญาภรณ์  ไพรวงค์
27. เด็กหญิงรัตติยา  วันนา
28. เด็กหญิงวรรณวลี  พันธ์ทอง
29. เด็กหญิงวราภรณ์  สุทธิสนธ์
30. เด็กชายวิชศรุต  ชูกำแพง
31. เด็กหญิงวิมลสิริ  จินดาวงษ์
32. เด็กชายวุฒิไกร  จันนะรา
33. เด็กหญิงศศิธร  สุโทษา
34. เด็กชายสหชัย  หนูเตี้ย
35. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จันคณา
36. เด็กหญิงสุเทวเรขา  วิชัย
37. เด็กหญิงสโรชินี  อ่อนคำ
38. เด็กชายอนุสรณ์  โนวงค์
39. เด็กชายอรรถพร  จันทะโชติ
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
551 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  แผ่นแก้ว
2. เด็กชายคณาธิป  เคลียพวงพิทย์
3. เด็กชายคณิศร  เกษอินทร์
4. เด็กชายคุณากร  ประสาร
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  วิเศษ
6. เด็กชายชนินทร์  พิริยะรุ่งโรจน์
7. เด็กหญิงชลธิชา  เกตุชาติ
8. เด็กชายชวิศ  เกษสร
9. เด็กหญิงชิชนก  ทองใบ
10. เด็กชายดุลยุตฆ์  วสุอังกูร
11. เด็กหญิงธนพร  พลตรี
12. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญประสิทธิ์
13. เด็กหญิงธารวิมล  กินรา
14. เด็กหญิงธาราทิพย์  สนทยา
15. เด็กหญิงธารารัตน์  สมพร
16. เด็กหญิงบรรจง  โจมปัญญา
17. เด็กหญิงปิยนันท์  วงษ์แสวง
18. เด็กชายพงศธร  สายทอง
19. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประสารพันธ์
20. เด็กชายพิทวัส  คำเหลือ
21. เด็กชายยุติชัย  สูสุข
22. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  อินทะพันธ์
23. เด็กหญิงรัตน์สุดา  เทพอาษา
24. เด็กหญิงวลีรัตน์  คำศรี
25. เด็กหญิงวิษา  เวฬุวนารักษ์
26. เด็กชายวิโรจน์  สังข์เพ็ง
27. เด็กชายศตวรรษ  ศรีสวัสดิ์
28. เด็กหญิงศศิวิมล  วรบุตร
29. เด็กหญิงศิริพร  พื้นสวรรค์
30. เด็กหญิงศิริโสภา  อุทชา
31. เด็กหญิงสิราวรรณ  วะรงค์
32. เด็กหญิงอทิตยา  พลรัตน์
33. เด็กหญิงอัญชลี  จันทร์หอม
34. เด็กหญิงอาภัสรา  สอนไชญาติ
35. เด็กหญิงเกวลิน  ปัญญาบุตร
36. เด็กชายเก่งกาจ  สมพงษ์
37. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ใสดี
38. เด็กหญิงเรือนแก้ว  สว่างดี
39. เด็กชายเสกสรร  สร้อยผาบ
40. เด็กชายไกรวิชญ์  แก้วคันโท
 
1. นางกชพร  สมสะอาด
2. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
3. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
4. นางสาวประภาพรรณ์  แก้วกลม
5. นายพีระพงศ์  สอนทอง
6. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
7. นายวัชรินทร์  หอมคำ
8. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
552 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกกุล  สิทธิโชค
2. เด็กหญิงกฤติยา  จันโท
3. เด็กหญิงกิตติมา  ทะเสนฮด
4. เด็กหญิงขนิษฐา  แย้มยิ้ม
5. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ดวงชัยอยู่สุข
6. เด็กชายจิรพัฒน์  มีสุข
7. เด็กหญิงฑิตยา  สามสี
8. เด็กชายธนชัย  นิยม
9. เด็กชายธนโชติ  แก้วกล้า
10. เด็กหญิงนริศรา  พระพรหม
11. เด็กหญิงนฤมล  คันยุลัย
12. เด็กชายนัทธพงศ์  เจริญรอย
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยโคตร
14. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ปานพิมพ์ใหญ่
15. เด็กหญิงบุณฑริก  งามแสง
16. เด็กหญิงปณิษฐนาถ  เสนรัตน์
17. เด็กหญิงปัทมพรรษ  เสนรัตน์
18. เด็กหญิงปิยะดา  ปิยะสอน
19. เด็กชายพชรพล  ปิยะวงษ์
20. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พันธ์คำ
21. เด็กชายภาณุวิชญ์  คำวงศ์
22. เด็กหญิงภาลิณีย์  บำรุง
23. เด็กหญิงภาสวรรณ  แสงโพธิ์แก้ว
24. เด็กหญิงรักษิณา  พรหมดี
25. เด็กหญิงวสุธา  บุญคง
26. เด็กหญิงวิชดา  สุตะพันธ์
27. เด็กหญิงศิรประภา  ไชยศีรษะ
28. เด็กหญิงศิรินทรา  ฝากาทอง
29. เด็กหญิงสิรีธร  ค่ำคูณสุขศรี
30. เด็กชายอมรเทพ  วงศ์ทอง
31. เด็กชายอานุภาพ  นามคำ
32. เด็กหญิงเพชรไพลิน  จรัสสุทธิอิศร
33. เด็กชายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายปกาศิต   ศรแก้ว
2. นางศลัญญา  ขันทอง
3. นางสาวเสาวภา  โตมร
 
553 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายกิตวีร์  บุญเวช
3. เด็กชายครรณชิต  สุจิตร
4. เด็กหญิงจันจิรา  สตะ
5. เด็กชายชัยภัทร  จังอินทร์
6. เด็กชายชัยยันต์  สิงลี
7. เด็กชายชิติพันธ์  สายแก้ว
8. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  วรรณแก้ว
9. เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยบำรุง
10. เด็กหญิงถนอมจิต  นาคนวล
11. เด็กชายธนาวุฒิ  ปัดชา
12. เด็กหญิงธิภาพร  เพียโคตรแก้ว
13. เด็กหญิงธิราพรรณ  วงค์ภักดี
14. เด็กชายธีรเดช  พันธ์ไชย
15. เด็กชายบัณฑิต  บัววงค์
16. เด็กชายปริญญา  วงค์รักษา
17. เด็กหญิงปวีณา  อ้นทับทิม
18. เด็กหญิงปานชีวา  ผักไหม
19. เด็กหญิงพรรณรายณ์  หอมระรื่น
20. เด็กชายพิทักษ์  ยินดี
21. เด็กหญิงมินตรา  บัววงค์
22. เด็กหญิงรัตนา  เมืองจันทร์
23. เด็กหญิงรัตน์ตินันท์  วงษ์เจริญ
24. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  พุฒผา
25. เด็กหญิงวรรณิการ์  เป็งทอง
26. เด็กชายวัชรพล   สมบัติ
27. เด็กชายวิศรุต  ศรีจันทร์
28. เด็กหญิงวิไลพร  สวนไผ่
29. เด็กชายวีรภัทร  ชาญสูงเนิน
30. เด็กหญิงศศิธร  อักษร
31. เด็กชายสิทธิชัย  อินทร์แก้ว
32. เด็กหญิงสุนิสา  สุขดี
33. เด็กหญิงสุพัตรา  ดวงศรี
34. เด็กหญิงสโรชา  คำเผือ
35. เด็กชายอดิเรก  สระทอง
36. เด็กหญิงอภิญญา  กระสังข์
37. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิมตะมะ
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงษ์เจริญ
 
1. นายนิกร   จันทะสาร
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
554 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกิติคุณ  นามบุตร
2. นางสาวกุลธิดา  ทองขาว
3. นางสาวจิตรลดา  ครองเชื้อ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  พิมพ์พิพัฒน์
5. นางสาวชนิกาญจน์  ดีสัน
6. นายณรงค์ฤทธิ์  ปัตถาภูมิพัชร์
7. นายณัฐดนัย  ศรไชยญาติ
8. นายธนโชติ  โกศล
9. นางสาวธัญญารักษ์  สังโขบล
10. นางสาวธัญวรรณ  ครองเชื่อ
11. นางสาวนันทวรรณ์  หอมจันทร์
12. นางสาวนุชนาฏ  ขันซ้าย
13. นายบุญอ้อม  บุษภาค
14. นางสาวปณิดา  จันทราศักดิ์
15. นางสาวปภัสรา  ดวงตา
16. นางสาวประกายทิพย์  แสงชาย
17. นางสาวปัทมวิมล  สืบสิมมา
18. นายพงศ์ธร  ศรเพ็ชร
19. นางสาวพงษ์นภา  บรรโล
20. นายพชร  สะอาด
21. นายพรณรงค์  เปล่งปลั่ง
22. นางสาวพัดสณีย์  คำเสียง
23. นายพิทักษ์ชัย  กองสิน
24. นางสาวพิมพ์ชนก  อาษา
25. นายภัทราวุฒิ  วันศรี
26. นางสาวยุภาวดี  ศรีมะเรือง
27. นายวสันต์  นวลแย้ม
28. นายวิทวัส  อาจณรงค์
29. นางสาววิมพ์วิภา  ดาดวง
30. นางสาววิไลภรณ์  มาลัย
31. นางสาววีนัสรินทร์  วังสาร
32. นายศิรณัฏฐ์  บุตะโลม
33. นางสาวสมฤดี  เพ็งแจ่ม
34. นางสาวสุชาสิณี  พิมาทัย
35. นางสาวสุญาดา  ยิ่งยง
36. นางสาวสุภัทรา  มาโนชญ์จิต
37. นายสุรพงษ์  บุญเพิ่ม
38. นางสาวอัจฉราภรณ์  เมาลิชาติ
39. นางสาวอาริฎา  หงษ์คำ
40. นายเติมศักดิ์  ขนอ่อน
 
1. นางกชพร  สมสะอาด
2. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
3. นางสาวประภัสสร  โปกุล
4. นายพีระพงศ์  สอนทอง
5. นายวัชรินทร์  หอมคำ
6. นางสุดารัตน์   ดาทอง
7. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
8. นางสาวเพ็ชรัตน์  เพียลา
 
555 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  อมรพิมลธรรม
2. นางสาวกนกวรรณ  พรหมคุณ
3. นางสาวกุลธิดา  โสมเจริญ
4. นายคชศักดิ์  ศิริรัตน์มานะวงศ์
5. นางสาวจิราวรรณ  สีลาดเลา
6. นางสาวจุฑาทิพย์  มัฆวิมาลย์
7. นางสาวชลพรรษ  เวชชบุษกร
8. นางสาวชวัลลักษณ์  บุญสัตย์
9. นายชัยยศ  ชิงชัย
10. นายญัตติพงค์  กองแก้ว
11. นางสาวฐาปนีย์  ศรีรัตน์
12. นายณัฐภัทร  เจริญวงศกร
13. นายธีรภัทร์  กันหา
14. นางสาวธีริศรา  หอมจันทรา
15. นางสาวนรัชญา  ทองเพ็ชร
16. นางสาวนัฐริกา  โสรินทร์
17. นายปกรณ์  แซ่ลี้
18. นายปภาเทพ  ธนพิพัฒน์พงษ์
19. นางสาวปรัชญาภรณ์  หนองม่วง
20. นายปรีดีพัทธิ์  รักพรม
21. นายภูมิพัฒน์  เหลือล้น
22. นางสาวมณปรีญา  ประชาราษฎร์
23. นางสาวมิลตรา  กล่อมปัญญา
24. นางสาวรตนพร  กล้วยนิจ
25. นายร้อยณัฐ  ชาลี
26. นางสาวลลิตา  ชนะวงศ์
27. นางสาวลักษิณา  อิงคสมภพ
28. นางสาววริศรา  แสงไชย
29. นายวสันต์  ฉัตรรัตนพงศ์
30. นายวัลลภ  กิ่งผา
31. นายวีระพล  ศรีพูล
32. นางสาวศุภาภัทร   วสยางกูร
33. นายสิรวิชญ์  สารภาพ
34. นางสาวสุมิตราพร  จุลทรรศน์
35. นายอมรชัย  บริบูรณ์
36. นายอรรถพล  ไชยสุรินทร์
37. นางสาวเกื้อกูล  จิณะแสน
38. นางสาวเธียรพร  กระจ่าง
39. นายเมธาสิทธิ์  ใจหาญ
40. นายโภคิน  พันธ์คำ
 
1. นางสาวธิษณา   อ่อนบึง
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
3. นายภูเบศ  จรุงศรี
4. นางสาวศิรินยา   ต้นสาร
5. นายเจตนิพิฐ   แท่นทอง
 
556 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกวีญา  บุญสาลี
2. เด็กหญิงกานต์สินี  ทางามพรทวีวัฒน์
3. เด็กหญิงกิตติมา  ทองสัย
4. เด็กชายจักรพงษ์  จิตทวี
5. เด็กชายชนกันต์  บุญนำ
6. เด็กชายชานนท์  ยังประสิทธิ์กุล
7. เด็กชายธันยากร  คงวิบูลย์เกียรติ
8. เด็กชายพศวัชร  เมธาภัทรกุล
9. เด็กหญิงสุวีรยา  โทกลาง
10. เด็กหญิงเพชรชมพู  วสุกาญจนานนท์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายดาริน  ชริด
3. นายวิรุจ  มิ่งสอน
 
557 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เครือแก้ว
2. เด็กชายขจรศักดิ์  นัยเนตร
3. เด็กหญิงจินดามณี  โกศล
4. เด็กชายณัฐกร  เกษมณี
5. เด็กหญิงณัฐรุจา  ควนใหญ่
6. เด็กหญิงธนาวดี  ทะนงค์
7. เด็กชายพรภิวัฒน์  พิมอุทา
8. เด็กชายอธิวัฒน์  อ่อนน้ำคำ
9. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ราชชื่น
10. เด็กชายเบญจพล  สุขจันทร์
 
1. นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์
2. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
3. นางสาวอรวรรณ  กัลยา
 
558 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทะมาลี
2. เด็กหญิงกาณจนา  มณีสาย
3. เด็กชายก้องภพ  แก่นสาร
4. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ตระกูลศรี
5. เด็กชายธีราวุธ  วุฒิเสลา
6. เด็กหญิงนิรชา  โสดา
7. เด็กชายปชิตะ  รัตนวรรณ
8. เด็กหญิงพัชราพร  เขียวอ้วน
9. เด็กชายหัตถพร  แก้วหาญ
10. เด็กชายอดิสรณ์  ปัสสาพันธ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
2. นางสายสมร  วงค์สิรภัค
 
559 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  น้ำทอง
2. เด็กหญิงจริญญา  สุขส่ง
3. เด็กหญิงจันจิรา  พิมพ์ทอง
4. เด็กหญิงชลมาศ  หินทอง
5. เด็กชายธนากร  ลับรัมย์
6. เด็กชายธรรมรัฐ  ชวลิต
7. เด็กชายนพรัตน์  ตาละลักษณ์
8. เด็กชายวิศรุต  สุขแสน
9. เด็กหญิงอรอนงค์  นนทวงษ์
 
1. นายรณชัย  วุฒิยาสาร
2. นางอังคณา  ดลสุข
3. นายอุทัย  ทองลุม
 
560 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ใยโท
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พุทธวงศ์
3. เด็กหญิงนนทิยา  สอนพินิจ
4. เด็กหญิงประดับดวง  กะนะฮาด
5. เด็กชายพรชัย  สมพงษ์
6. นายมงคล  ยานิวงศ์
7. เด็กชายวีรพงษ์  พุทธิยะ
8. เด็กหญิงศดานันท์  สุพรรณ
9. เด็กชายศักดิ์พล  เมืองจันทร์
10. เด็กหญิงศุภามล  ดีลุน
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงหนาค
 
561 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชัยพงษ์  จินดาวงษ์
2. นายธีระพงษ์  ใบแสง
3. นายพิรุณ  รุ่งเรือง
4. นางสาวภัทราภรณ์  หอมวงษ์
5. นายวีรยุทธ  คำเลิศ
6. นางสาวสาธิยา  พรหมมัญ
7. นายสาโรจน์  สุกใส
8. นางสาวอาภาภรณ์  บุญตา
9. นางสาวเกศินี  บุญขาว
10. นางสาวเจนจิรา  ใจมนต์
 
1. นางมัณฑนา  สาระไทย
 
562 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวจุไรวรรณ  เถาว์ทอง
2. นางสาวณัฐชยา  โสธาตุ
3. นายธิติพนธ์  ศรีพิธาธนสกุล
4. นางสาวนนทิยา  เขจรลัย
5. นายนิรวิทย์  บุญเกิด
6. นางสาวปรีดานันท์  อินทรา
7. นายปัณณทัต  ลำเฟือย
8. นายภาณุพงศ์  นามวงษ์
9. นายสมเกียรติ  หวังฟังกลาง
10. นางสาวอรุณกมล  ต.ประดิษฐ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นางสาวดาริน  ชริด
3. นายวิรุจ  มิ่งสอน
 
563 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายกีรติ  ธุลี
2. นายณัฐพงษ์  โจมคำ
3. นางสาวบุษบง  ลัดดา
4. นางสาวมยุรา  สุวรรณรัตน์
5. นายรัฐพงษ์  ปูคะศิลป์
6. นายศิวดล  ศรีสวัสดิ์
7. นายสหรัฐ  กุมมารสิทธิ์
8. นางสาวสุธาวัลย์  ผ่านเมือง
9. นางสาวออละภาพร  จันทร์ดำ
10. นางสาวอังคณา  บุญทอง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
2. นางสายสมร  วงค์สิรภัค
 
564 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ 1. นางสาวกาญจนา   สมบัติวงค์
2. นายจาตุรนต์  โพธินาม
3. นายดวง  งามนัก
4. นางสาวนงลักษณ์  คงศรี
5. นางสาววาธิณี  ศรีแย้ม
6. นายวิวัฒน์  บุญสิงห์
7. นางสาวสุธิดา  สีลาดเลา
8. นายอัศดาวุฒิ  วงค์อนุ
9. นายอานุภาพ  พันธนาม
10. นางสาวเบญจทิพย์  ศรีบุญโฮม
 
1. นางสาวสุภาวดี  จันทร์แสง
2. นางสุมาลี  ลุนาบุตร
 
565 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นางสาวจันทนา  สมเสนา
2. นายชาญชัย  สอดแก้ว
3. นายณัฐพงษ์  แถบหอม
4. นายทินกร  สินศิริ
5. นายประวีร์  คาตี
6. นายภานุพงศ์  เกิดกล้า
7. นางสาววรุณรัตน์  ไชยทอง
8. นางสาวสุปราณี  จันทร์เปรียง
9. นางสาวเจนจิรา  พรหมพล
10. นางสาวเพ็ญนภา  ทองแย้ม
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  โคตรวงศ์
2. นายอธิพงศ์  ขันติจิต
3. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
566 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกุลปรียา  มณี
2. เด็กหญิงจันจิรา  ปราการสมุทร
3. เด็กหญิงชนาภัทร  บุญมาก
4. เด็กหญิงชนิกานต์  เยรบุตร
5. เด็กหญิงปิยาภัชร  เเสวงจิตร
6. เด็กหญิงภัทรจิรา  เต็งศิริ
7. เด็กหญิงยลดา  บุญกัณหา
8. เด็กหญิงวรัทยา  ศิละวงษ์
9. เด็กหญิงวริศรา  สมาฤกษ์
10. เด็กหญิงวิลาวัณย์  จตุพร
11. เด็กหญิงศศิธร  นาเรือง
12. เด็กหญิงเนตรชนก  ศรีนา
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นางสาวดาริน  ชริด
3. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
4. นายวิรุจ  มิ่งสอน
 
567 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกัลยา  ถนอมวงษ์
2. เด็กหญิงชมพูนุท  คงแจ่ม
3. เด็กหญิงพัชราพา  งามแสง
4. เด็กหญิงศนิชา  คุ้มไพทูลย์
5. เด็กหญิงศิริมาศ  โตมาก
6. นายเสกสรร    ขอจงสุข
 
1. นางวาสิฏฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
 
568 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 1. นายจักรภพ  ชายทวีป
2. นางสาวจุไรรัตน์  แสวงเงิน
3. นางสาวนฤมล  บุทฤทธิ์
4. นางสาววันเฉลิม  ชูรัตน์
5. นายอภิชาติ  ขันเงิน
6. นางสาวอรอุมา  ทองทศ
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
 
569 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกิรติ  บุญหนัก
2. นางสาวจิราพร  เเสงโท
3. นางสาวชนาธิป  อุไรวงศ์
4. นางสาวฐิติพร  ทองฤกษ์ฤทธิ์
5. นางสาวมานิตา  อุทัย
6. นางสาวรวิสรา  ชนะขันธ์
7. นางสาวลีลาวดี  อินทวี
8. นางสาววรรธนีย์  สมศรี
9. นางสาวสิปปนันท์  ภูริเดชพัชรพงศ์
10. นางสาวอรนาถ  เเก้วคูณ
11. นางสาวอรวรา  อาสาราช
12. นางสาวเพชรดา  ธีรพฤทธ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นางสาวดาริน  ชริด
3. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
4. นายวิรุจ  มิ่งสอน
 
570 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวจุฬา  น้อยมะลิวัลย์
2. นายณัฐสิทธิ์  คำจันทร์
3. นายธีระพงศ์  ใจเรือง
4. นางสาวศิริรัตน์  ยารัมย์
5. นางสาวเจนจิรา    แผ่พันธ์
6. นายไกรสร  ศรีเสริม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
2. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
3. นางสาวภัทรา  ตาอุด
4. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
571 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัลยา  ติระพงษ์
2. นางสาวณัชชา  โยธิคาร์
3. นายปิยะณัฐ  ไชยสาร
4. นายระวี  ดีลุน
5. นางสาวศรัญญา  ศรีบัวบาน
6. นางสาวสุภานันท์  มาพลาย
 
1. นางวาสิฏฐี   ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงหนาค
 
572 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นางสาวจินดารัตน์  สุลายพันธ์
2. นางสาวฑิฆัมพร  ชะรุดรัมย์
3. นางสาวทวิดา  ละเมิด
4. นางสาวนุติญา  ชะรุดรัมย์
5. นางสาวสกุณา  เนียมหอม
6. นางสาวสลิตตา  บุญเครือ
7. นางสาวสุดารัตน์  สุภานิจ
8. นางสาวสุภา  ใสสาร
9. นางสาวอรนุช  พรหมสิงห์
10. นางสาวเพ็ญรัตน์  อุดรพันธ์
 
1. นางกาญจนา  กาบทอง
2. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
3. นางรัชนีกรณ์  การะเกษ
4. นางรุ่งลาวัลย์  กลิ่นหอม
 
573 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤติยา  จันโท
2. เด็กหญิงกุลปรียา  มณี
3. เด็กหญิงจันจิรา  ปราการสมุทร
4. เด็กหญิงชนิกานต์  เยรบุตร
5. เด็กหญิงฐิฎิวรญา  ศิริจันทร์
6. เด็กหญิงธาริดา  เสนาวงษ์
7. เด็กหญิงธิตินนท์  ปัญญาเพียร
8. เด็กหญิงวรัทยา  ศิละวงษ์
9. เด็กหญิงวริศรา  สมาฤกษ์
10. เด็กหญิงวิลาวัณย์  จตุพร
11. เด็กหญิงศศิธร  นาเรือง
12. เด็กหญิงไคริกา  นามวงษ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นางสาวดาริน  ชริด
3. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
4. นายวิรุจ  มิ่งสอน
 
574 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงดุษฎี  แสงมาศ
2. เด็กหญิงธนาวดี  ทวีชาติ
3. เด็กหญิงธาดารัตน์  ชื่นชม
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พันธมาศ
5. เด็กหญิงเวธษา  แสงมาศ
 
1. นางธราธร   บุญเสริม
2. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
575 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  หนองบัว
2. เด็กหญิงณัฎฐิกา  บุริทัศน์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ลายงาม
4. เด็กหญิงพัชริดา   พรหมจันทร์
5. เด็กหญิงศุภาวีร์  พุฒิชัยสิทธิ์
6. เด็กหญิงสราญจิต  แพทย์มด
7. เด็กหญิงสุภาพร  จันทะเหลา
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
3. นางสาวอมรรัตน์   พิเลิศ
 
576 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  มูลสาร
2. นางสาวขวัญวิไล  ดีล้วน
3. เด็กหญิงบุษกร  ศรีจันทร์
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์  กะรัมย์
5. นางสาวสวรรยา  ชื่นตา
6. เด็กหญิงสุวนันท์  ส่วนเสน่ห์
7. เด็กหญิงอริศรา  มาลัยสวรรค์
8. เด็กหญิงแก้วกัญญา   ศรีมันตะ
 
1. นายธนกร  พุทธพรหม
2. นายพิศาล  ไพรบึง
 
577 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรปรียา  ลอยหา
2. เด็กหญิงชนุตพร  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงทวินันท์  วิเวกวินย์
4. เด็กหญิงทวิวรรณ  จันทะคง
5. เด็กหญิงธันยพร  หนองเป็ด
6. เด็กหญิงปานวาด  แก่นของ
7. เด็กหญิงพรพิมล  ชอบศิลป์
8. เด็กหญิงพลอยพัตรา  นีสีดา
9. เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  แพงสนาม
10. เด็กหญิงสุชาวดี  ประชาชู
11. เด็กหญิงอริสรา  ไชยช่วย
12. เด็กหญิงเกลวลิน  อินทนู
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววัฒนประภา  อุ่นใจ
 
578 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกนกรส  ดอกพวง
2. นางสาวพรวิภา  กำเหนิด
3. นางสาวฟ้ารุ่ง  ปลื้มใจ
4. นางสาวสุนิสา  คำแพง
5. นางสาวเมริยา  มนทอง
6. นางสาวแอนนา  บุญขาว
 
1. นางมัณฑนา  สาระไทย
 
579 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 1. นางสาวจันทร์สุดา  อุระ
2. นางสาวจุไรรัตน์  แสวงเงิน
3. นางสาวณัฐนิกา  ชอบธรรม
4. นางสาวธนัชพร  นวลจันทร์
5. นางสาวนฤมล  บุทฤทธิ์
6. นางสาวนัดดาพร  สายรัตน์
7. นางสาวมัชฌิมา  ไกรเนตร
8. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
9. นางสาววันเฉลิม  ชูรัตน์
10. นางสาวสุภัสสร  เนาคำแพง
11. นางสาวอรอุมา  ทองทศ
12. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล  สุนทรา
 
580 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกิรติ  บุญหนัก
2. นางสาวงามจิตร  ชื้อชวาลกุล
3. นางสาวจิราพร  เเสงโท
4. นางสาวชนาธิป  อุไรวงษ์
5. นางสาวฐิติพร  ทองฤกษ์ฤทธิ์
6. นางสาวณัชชารีย์  สิริธนาธนรัตน์
7. นางสาวลีลาวดี  อินทวี
8. นางสาววรรณพรหมพร  สุขเกษม
9. นางสาววรรธนีย์  สมศรี
10. นางสาวสิรภัทร  ยิ่งยง
11. นางสาวอัจจิมา  ผดุงรัตน์
12. นางสาวเพชรดา  ธีรพฤทธ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นางสาวดาริน  ชริด
3. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
4. นายวิรุจ  มิ่งสอน
 
581 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวนุชศรา  ทานคำ
2. นางสาวพรสุดา  มะโนชาติ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ใจมั่น
4. นางสาววราภรณ์  ภูโยฮาด
5. นางสาวสุนิตา  มาศกุล
6. นางสาวอรอุมา  ภูโยฮาด
7. นางสาวเพ็ญนภา  เจียมทอง
 
1. นางกาญจน์ชนา  ชินวานิชย์เจริญ
2. นางฐณิญาร์  เสดา
3. นางผกามาศ  ไชยสวาสดิ์
4. นางสาวมัสลิน  เหมือนมาตย์
 
582 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกนกวรรณ  จินนะคำ
2. นางสาวนิตยา  ปุนปอง
3. นางสาวพรชนก  คุณสุทธิ์
4. นางสาวมยุริญ  ศรีหล้า
5. นางสาววริศรา  พรรณารักษ์
6. นางสาวศศิธร  วรรณจันทร์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
2. นางสายสมร  วงค์สิรภัค
 
583 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวกชพรรณ  โปร่งจิต
2. นางสาวกชวรรณ  โปร่งจิต
3. นางสาวทัดดาว  บุญเลิศ
4. นางสาวนาตยา  ชารินทร์
5. นางสาวประภาภรณ์  ธรรมชาติ
6. นางสาววาสนา  จังอินทร์
7. นางสาวโชติมา  ปินะโต
 
1. นายธงชัย  ใจมนต์
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
3. นางสาวอมรรัตน์  พิเลิศ
 
584 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ตุลพร
2. เด็กหญิงจิราพัชร  บุตรดา
3. เด็กหญิงธันวาพร  ดงไร
4. เด็กหญิงนัชรีภรณ์  พวงพันธ์
5. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เถ้าหอม
6. เด็กหญิงพิชชาพร  รุ่งเรืองศรี
7. เด็กหญิงภานุชนาถ  วิลามาศ
8. เด็กหญิงมัทวัน  พละศักดิ์
9. เด็กหญิงลลิตา  โกลละสุต
10. เด็กหญิงศิรินภา  อินทรสุวรรณ
11. เด็กหญิงสุพัตรา  สันทาลุนัย
12. เด็กหญิงสุวรรณี  กันยา
13. เด็กหญิงหทัยชนก  เวชสุวรรณกิจ
14. เด็กหญิงอภิสรา  ขำศรีบุศ
15. เด็กหญิงอมลรดา  โอสถศรี
16. เด็กหญิงเกษศริน  ทองสุข
 
1. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
2. นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์
3. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
4. นางสาวอรวรรณ  กัลยา
5. นางสาวเกียรติยาพร  แก้วปักษา
 
585 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกวีญา  บุญสาลี
2. เด็กหญิงกานต์สินี  ทางามพรทวีวัฒ
3. เด็กหญิงกิตติมา  ทองสัย
4. เด็กหญิงกุลปรียา  มณี
5. เด็กหญิงจันจิรา  ปราการสมุทร
6. เด็กหญิงชนิกานต์  เยรบุตร
7. เด็กหญิงวรัทยา  ศิละวงษ์
8. เด็กหญิงวริศรา  สมาฤกษ์
9. เด็กหญิงวิลาวัณย์  จตุพร
10. เด็กหญิงศศิธร  นาเรือง
11. เด็กหญิงสาลินี  บุญมาปัด
12. เด็กหญิงสุวีรยา  โทกลาง
13. เด็กหญิงอารีวัณย์  เชื้อชาร
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พูลดี
15. เด็กหญิงเพชรมญ  วสุกาญจนานนท์
16. เด็กหญิงโสพินยา  อุ่นจิตร
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นางสาวดาริน  ชริด
3. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
4. นายวิรุจ  มิ่งสอน
5. นายสุธิพงษ์  สมศรี
 
586 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ต้นก่ำ
2. เด็กหญิงนฤมล  สีสลับ
3. เด็กหญิงบุษราภรณ์  พรมวงษ์
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วมงคล
5. เด็กหญิงพรสุดา  จันทร์วิเศษ
6. เด็กหญิงพิลัยวรรณ  รัตนวัน
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงใสย์
8. เด็กหญิงมานิตา  มั่งคั่ง
9. เด็กชายวัฒนา  นามปัญญา
10. เด็กหญิงวิไลพร  ชำนาญ
11. เด็กหญิงศิริภรณ์  พวงราษฎร์
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทกรณ์
13. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โรจน์ไธสง
14. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วภักดี
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
2. นายยุทธพงษ์  การะเกษ
3. นางลำใย  พินิจกิจ
4. นางสาวสุรีย์พร  แสงขาว
5. นางสาวอัมภาพร  พรหมประดิษฐ
 
587 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนุตพร  ผลจันทร์
2. เด็กชายฐาตะวัฒน์  เผ่าสีหา
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โพธิ์ทอง
4. เด็กชายทยากร  เติมชาติ
5. นางสาวทวิวรรณ  จันทะคง
6. เด็กหญิงธันยพร  หนองเป็ด
7. เด็กหญิงปานวาด  แก่นของ
8. เด็กชายปารุตน์  ขาววิสุทธ์
9. เด็กหญิงพรพิมล  ชอบศิลป์
10. เด็กหญิงพรักตร์พริ้ง  แพงสนาม
11. เด็กหญิงพลอยพัตรา  นีสีดา
12. เด็กชายศศิพงษ์  กวีกรรณ์
13. เด็กหญิงสุชาวดี  ประชาชู
14. เด็กหญิงอริสรา  ไชยช่วย
15. เด็กหญิงเกลวลิน  อินทนู
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววัฒนประภา  อุ่นใจ
 
588 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำเสียง
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  สุภาทิพย์
3. เด็กชายญานกิตต์  โรนพิมาย
4. เด็กหญิงณัตติยา  มั่งมา
5. เด็กชายธนากร  แก่นแก้ว
6. เด็กหญิงรัตติกาล  คำเพ็ง
7. เด็กหญิงราณี  นรดี
8. เด็กหญิงสมพร  อินทร์ตา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทร์ตา
10. เด็กหญิงสุทธินี  แว่นจง
11. เด็กหญิงสุพิชญา  สุทธิ์สน
12. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เเหวนเงิน
13. เด็กชายอัครเดช  ชัญชะนันท์
14. เด็กหญิงอุไรพร  อินตา
15. เด็กหญิงเกษสุดา  พวงจำปี
16. เด็กชายเติม  อินทร์ตา
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
3. นายวินัย  ประทุมวัน
4. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
5. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
 
589 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 1. นายจักรภพ  ชายทวีป
2. นางสาวจุไรรัตน์  แสวงเงิน
3. นางสาวณัฐนิกา  ชอบธรรม
4. นางสาวธนัชพร  นวลจันทร์
5. นางสาวนฤมล  บุทฤทธิ์
6. นางสาวปาจรี  นินศรี
7. นางสาวมัชฌิมา  ไกรเนตร
8. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
9. นางสาววันเฉลิม  ชูรัตน์
10. นายอภิชาติ  ขันเงิน
11. นางสาวอรอุมา  ทองทศ
12. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
 
590 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  จันทร์แก้ว
2. นางสาวจริยา  ไชวิจิต
3. นางสาวจิตสุภา  ขำศรีบุตร
4. นางสาวชมพูนุช  ขวัญอ่อน
5. นางสาวณัฐธิดา  พวงเพ็ชร
6. นางสาวดวงฤทัย  ศรีสะอาด
7. นางสาวธัญญลักษณ์  สายพงษ์
8. นางสาวธัญพิชชา  กันหาบุตร
9. นายธีรโชติ  พลชัย
10. นายนันทปรีชา  สู่สุข
11. นางสาวนุสรา  ลีเลิศ
12. นายพิชญะ  ทิพย์เหลือง
13. นางสาวศิริยากร  ดาวใส
14. นางสาวสุภาพร  ปาวะชัย
15. นางสาวสุวรีย์  พรมวัลย์
16. นายอัษฎาวุธ  ศรีโกศล
 
1. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
2. นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์
3. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
4. นางสาวอทิตา  พินธุรักษ์
5. นางสาวอรวรรณ  กัลยา
 
591 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกมลรัตน์  จันทะศิลา
2. นางสาวงามจิตร  ชื้อชวาลกุล
3. นางสาวจินตนา  รัตนวัน
4. นางสาวจิรัชยา  วงศาโรจน์
5. นางสาวนิภานันท์  สมบรรณ์
6. นางสาวพรพิชญ์  เเสงสิทธิกุลชัย
7. นางสาวพันทิพย์  พวงมะเทศ
8. นางสาวภาวินี  สมใจ
9. นางสาวมาลีสา  สาธร
10. นางสาวรวิสรา  ไพรพารี
11. นางสาวรัสนัฎชา  ปาทาน
12. นางสาววรัญญา  นามวงษ์
13. นางสาววสุนันท์  ถาพินนา
14. นางสาวสลัลทิพย์  ขันติบูรณเมตต์
15. นางสาวหนึ่งฤทัย  กาบบัว
16. นายเศรฐกานต์  งามปัญญา
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นางสาวดาริน  ชริด
3. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
4. นายวิรุจ  มิ่งสอน
5. นายสุธิพงษ์  สมศรี
 
592 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกาญจนา  ประชาราษฎร์
2. นางสาวขวัญฤดี  ลำเจียก
3. นางสาวจันทิมา  นิลเพชร
4. นางสาวฐาน์วรา  ศรชัยญาติ
5. เด็กหญิงธารารัตน์  ธุมา
6. นางสาวนิราชา  ทองเลิศ
7. นางสาวพรรณิภา  ไชยภูมิ
8. นางสาวยุพิน  เจริญธง
9. นางสาววิลาวัณย์  ไพรบึง
10. นางสาวศิรวณีย์  แซ่เอียว
11. นางสาวสราภรณ์  ระวัง
12. นางสาวสุนิสา  จันทรสุข
13. นางสาวสุพิชชา  ทารมย์
14. นางสาวสุภาพร  ทองผามี
15. นางสาวอังฉรินทร์  พวงพันธ์
16. นางสาวอิสริยาภรณ์  ศรีปัตตา
 
1. นางฉวี  กลิ่นไธสง
2. นางสาวณฐกร  สมต้น
3. นางณัชชา  อ่อนหวาน
4. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
5. นายเอกศักดิ์  ศุภประเสริฐ
 
593 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ธรรมประดิษฐ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  เครือสิงห์
3. นายปริวัตร  ละมูล
4. เด็กชายวรวุฒิ  ไพรบึง
5. เด็กชายศิริมงคล  ขันไชย
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางสาวอรวรรณ  กัลยา
 
594 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นายฐิติกร  กมล
2. นายธิติ  ศรีนวล
3. นายธีรุตม์  นาห่อม
4. นายอานนท์  นวนิตย์
5. นายไกรสร  ผ่องสันเทียะ
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
2. นางสุพิศ  บุตรดา
 
595 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นายปรีชา  แสงสุข
2. นายพิชิตชัย  ประทุมวิง
3. เด็กชายวรเชษฐ์  ภาคแก้ว
4. นายสุรเดช  วิเศษสิทธิ์
5. นางสาวไพจิตร  บุญเปรี้ยว
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
 
596 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ชูรัตน์
2. เด็กชายภานุพรรณ  ขันอาษา
3. นายวรากรณ์  กลมเกลียว
4. นายสันติชัย  พวงศรี
5. นายเอกดนู  เสียงใส
 
1. นางธาริดา  ท่าหาญ
2. นางสาวนารีรัตน์  ชัยบำรุง
 
597 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นายธงชัย  บุตรชาติ
2. นายประสิทธิ์  หนูแก้ว
3. นายมิถุนา  สาวิลุน
4. นายศราวุธ  ทิพย์รักษา
5. นายสุรศักดิ์  กิ่งจันมล
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
2. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
598 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  เวชกามา
2. นายโชติ  สายทองสถิตย์
 
1. นายนพดล  อารีรมย์
2. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
599 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1. เด็กชายรัชภูมิ  แก้วธาณี
2. เด็กชายศิลภัศศะ  ตะเคียนศก
 
1. นายสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
600 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  วิไล
2. เด็กหญิงฌาณิญา  จันเทพา
3. เด็กหญิงปัทมาวดี  มังษา
 
1. นางปองกมล  แก้วคูณ
2. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
 
601 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  สายรัตน์
2. เด็กชายนิรันด์  สว่างวงษ์
3. เด็กชายวินัย  บริบูรณ์
 
1. นายนเรศ  พิลาภ
2. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
 
602 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์จันทร์
2. เด็กหญิงพรชิตา  เหลื่อมศรี
3. เด็กหญิงพรศิริ  เชิดชู
 
1. นางรัชนี  คุณานุวัฒน์
2. นางวิจิตรา  พรมชาติ
 
603 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายธัญวัฒน์  สงพิมพ์
2. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ภาเภา
3. เด็กชายสุริยา  วงษ์เจริญ
 
1. นายวัฒนา  จันทา
2. นายเรวัตร  เกิดนอก
 
604 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จำปาทิพย์
2. เด็กชายวงศธร  แก้วละมุล
3. เด็กชายอำนาจ  สิงขรณ์
 
1. นายสุนทร  พยัคฆ์
2. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
 
605 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพลิน  อินทอง
2. เด็กหญิงศุกร์สกาว  กองแก้ว
3. เด็กหญิงสุชาวดี  อุทุม
 
1. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
2. นายพรทิพย์  นามทองใบ
 
606 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 1. นางสาวจิราภรณ์  พรมชาติ
2. นางสาวจิราภรณ์  พิมพ์ทอง
3. นางสาวศิริพร  บุญส่ง
 
1. นางปองกมล  แก้วคูณ
2. นางศศินันท์  พงษ์จรัสจิรเดช
 
607 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  ศรีธรรม
2. นางสาวประกาย  วรรณวงษ์
3. นางสาวเพียงจันทร์  ศรีเนตร
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
 
608 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นายทินกร  วงศ์ศิลป์
2. นายนฤเบศ  มูลสาร
3. นายรุ่งอรุณ  คำภูษา
 
1. นางสุภาวดี  จำรูญ
2. นายสุริยา  ทวะชารี
 
609 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายฐิติพันธุ์  ราชธานี
2. นายพิทักษ์  สมัญญา
3. นายเกียรติศักดิ์  ปักกาวะเร
 
1. นายวัฒนา  จันทา
2. นายเรวัตร  เกิดนอก
 
610 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม 1. นายดิศรณ์  แสนดี
2. นายวรัตถ์  เตชะ
3. นายหฤทธิ์  แก้วละมุล
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายสุนทร  พยัคฆ์
 
611 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นายศักรินทร์  สำเนียงนวน
2. นายสุริพันธ์  ภู่นาท
3. นายสุโข  แสงภักดี
 
1. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
2. นายพรทิพย์  นามทองใบ
 
612 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  จิมทอง
2. เด็กหญิงศรีประไพ  ใชยเสนา
3. เด็กหญิงอารียา  สิมแสง
 
1. นางสาวจิตลดา  พรรณะ
2. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
 
613 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายทรงเกียรติ  กิจจะ
2. นายทักษิณ  บัวลา
3. นายอดิศักดิ์  ไพกะเพศ
 
1. นางจรรยา  เลิศล้ำ
2. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
614 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  อุปสาร
2. เด็กชายวรวุฒิ  ปัญญาไว
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สลับศรี
 
1. นางวัชรินทร์  ภูมลี
2. นายวิชัย  ภูมลี
 
615 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปนิตา  เครือทอง
2. เด็กหญิงมินตรา  กาลพัฒน์
3. เด็กหญิงเมธากุล  คำสุข
 
1. นายภาณุรุจ  บุญสังข์
2. นายสาเกียรติ  แก้วปักษา
 
616 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  วงษ์คณิช
2. เด็กหญิงเกวลิน  วรรณวงษ์
3. นางสาวเจนจิรา  ช่างไถ
 
1. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
2. นางสาวศรัณยาพร  อิ่มเพ็ชร
 
617 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิระภรณ์  คำแสน
2. เด็กหญิงนันทิยา  วงษ์พินิจ
3. เด็กหญิงศิริวนันท์  คำแสน
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
618 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สมุนไพร
2. นางสาวนิตยา  อนัน
3. นางสาวอารีรัตน์  ขาวคล้าย
 
1. นางจรรยา  เลิศล้ำ
2. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
619 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาววิภาดา  สมหวัง
2. นางสาวสกาวรัตน์  สุระขันธ์
3. นางสาวสุดารัตน์  ผ่องใส
 
1. นายวุฒินันท์  บุญพา
2. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
 
620 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นายชัยยุทธ  ใจหาญ
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  บุญคำ
3. นายสิทธิเดช  ดวงชัย
 
1. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
2. นายพรทิพย์  นามทองใบ
 
621 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  กตะศิลา
2. นายบุญชง  สองสี
3. นายวีระพงษ์   แท่งพนม
 
1. นายยุทธนา  โพธิวัฒน์
2. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
 
622 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นายก้องเกียรติ  แก้วกึ่งกรม
2. นางสาวภัสรา  พลชัยสงค์
3. นางสาวสุจิตรา  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวกาญจนา  ทองหนุน
2. นายบุญเลี้ยม  โทขันธ์
 
623 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ใจสุระ
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ปิยะพันธ์
3. นางสาวเพ็ญนภา  มีความสัตย์
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
624 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงจุฑาภา  ร่วมใจ
2. เด็กหญิงชฎากรณ์  บัวเกษ
3. เด็กหญิงนิพาดา  วงศ์ชนะ
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีหาบุตร
5. เด็กหญิงสิริยากร  สุขศรี
6. เด็กหญิงหัทยา  สุขสาเกษ
 
1. นายฉัฐมะ   ทัดเทียม
2. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
 
625 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิตรา  บุญพร
2. เด็กชายธนเกียรติ  สมสาย
3. เด็กชายพงศกร  กำแก้ว
4. เด็กหญิงพรรณรัตน์  แนวสัตย์
5. เด็กชายสิรภัทร  ใหม่คามิ
6. เด็กชายสุวัฒน์  ดุสิต
 
1. นางสาวผ่องศรี  บัวขาว
2. นางรัชนี  คุณานุวัฒน์
 
626 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงน้ำฝน   พิมพะ
2. เด็กหญิงภาวรินทร์   อินเกตุ
3. เด็กหญิงรวีวรรณ   แสงมาศ
4. เด็กหญิงสรัลรัตน์   แหวนเงิน
5. เด็กหญิงสุพัตรา   พรมลิ
6. เด็กหญิงโสรยา   พิมพะ
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางสาวมยุรีย์  คำเสียง
3. นางเยาวลักษณ์  ศรีภิลา
 
627 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ประเสริฐชาติ
2. เด็กหญิงชนากานตร์  ดาเชิงเขา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนที
4. เด็กชายพิพัฒน์  ทองกล่ำ
5. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีโวหะ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ใจเรือง
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
3. นางวรัญญา  คำภาบุตร
 
628 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกฤษณา  งามแสง
2. เด็กชายกิตติ  คุณมาศ
3. เด็กหญิงชูขวัญ  บุญเถาว์
4. เด็กหญิงประไพศรี  บุตรธรรม
5. เด็กหญิงศนิชา  คุ้มไพฑูรย์
6. เด็กชายสันติภาพ  บัวไขย
 
1. ดร.ปาริสา  อร่ามเรือง
2. นางสาวสมถวิล  สุหร่าย
3. นางสาวอัญวีณ์  พิชิตจันทศักดิ์
 
629 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกร  จันทร์เตี้ย
2. เด็กหญิงจุราภรณ์  แสงวงค์
3. เด็กหญิงชนาพร  ห้องแซง
4. เด็กหญิงธัญญา  เจริญตา
5. เด็กหญิงมุตฐิตา  แสงวงศ์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทิวาพัฒน์
 
1. นางลักขณา  สังข์ทอง
 
630 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นายมณศักดิ์  ประดี
2. นายสมาพล  สุพรรณ์
3. นางสาวสุจิตรา  กลิ่นสุคนธ์
4. นางสาวอรพรรณ  จันเลิศ
5. นางสาวอัมรินทร์  นำสว่าง
6. นางสาวอารยา  สำเริง
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
2. นางสุธารินี  อสิพงษ์
3. นายไสย  ปราศรัย
 
631 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายกิตติพันธ์  คำดี
2. นางสาวฐิติมา  นาทองบ่อ
3. นางสาวธัญวรรณ  ไหลหลั่ง
4. นางสาวนิราวรรณ  วงศ์ชนะ
5. นางสาวบุษบา  ลาวงค์
6. นางสาวมณฑิรา  อิ่มอ้วน
 
1. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
2. นางสาวเบญจา   สืบเสน
 
632 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายประชาสรรค์  วรรณดี
2. นายพรประชา  ขันธุรา
3. นางสาวสาวิตรี  บุญแน่น
4. นางสาวสุพัตรา  จันทร์วงศ์สกุล
5. นายอนิรุตต์  วระเกตุ
6. นางสาวเดือนเพ็ญ  ปัดภัย
 
1. นางสาวผ่องศรี  บัวขาว
2. นางวิจิตรา  พรมชาติ
 
633 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกวิลธิดา  ดาวเรือง
2. นางสาวธิดารัตน์  โพธิ์งาม
3. นางสาวพรรณพัชร  หงษ์อินทร์
4. นายพิทยา  สุดสาร
5. นางสาวสิราวรรณ  พิลารัตน์
6. นายเจตนิพิฐ  โกษาผล
 
1. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
2. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
3. นางอำไพ  สาระบุตร
 
634 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวการะเกศ  สมใจ
2. นางสาวนภา  ใสปาน
3. นางสาวภริตา  ประเสริฐชาติ
4. นางสาวภัทรานิฐน์  คำงาม
5. นางสาวสุภาพร  อ้อมชมภู
6. นางสาวอนงค์รดี  พลเยี่ยม
 
1. นายบุญเลิศ  พลชลี
2. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
3. นางปัชชา  รัตนพร
 
635 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 1. นายกฤติพงษ์  คิดการ
2. นางสาวณัฐวรี  พรศิริ
3. นายดนัย  นามแก้ว
4. นางสาวนงลักษณ์  โสสุด
5. นางสาวนิดา  ดารุนิกร
6. นายศักดิ์ดา  ทองเฟื่อง
 
1. นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
2. นางสาวอมร  มูลสาร
3. นางอุไร  พุ่มดี
 
636 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิราพร  น้อยมิ่ง
2. เด็กหญิงฐาปณี  สิงหาอาจ
3. เด็กหญิงวิลัยพร  สีหะวงษ์
 
1. นางผอบทอง  สุจินพรัหม
2. นางสาวสร้อยทอง  ท่าโพธิ์
 
637 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แพทย์มด
2. เด็กหญิงสุจิตรา  แสนนฤมิตร
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ไชยบำรุง
 
1. นางสาวจิราณี   เมืองจันทร์
2. นางอำพัน  ทองพีระ
 
638 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นามคำ
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  บริสุทธิ์
3. เด็กหญิงสุภัค  การินทร์
 
1. นางสุภาวดี  จำรูญ
2. นายสุริยา  ทวะชารี
 
639 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เกิดกล้า
2. เด็กชายสุภชัย  แพงมาก
3. เด็กหญิงอติพร  อ่อนสีดา
 
1. นางชนัฐมาส  เพชรน้อย
2. นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
 
640 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกวินชฎา  ขันเงิน
2. เด็กชายจีระศักดิ์  สารีรัตน์
3. เด็กหญิงนิภาพร  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางนันทนา  บุญโสภา
2. นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา
 
641 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  คูณสม
2. เด็กหญิงสุชาดา  จรเด็จ
3. เด็กหญิงสุดาวัน  คำมา
 
1. นางลักษณา  นัทธี
2. นางสมใจ  เคารพ
 
642 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวณัฐสิมา  สร้อยศรี
2. นางสาวทัศจริยา  ทองมันปู
3. นายวิทวัส  พรรณา
 
1. นางสาวสถิดาภรณ์   ขันคำ
2. นางอุไรวรรณ  เพื้อก่ำ
 
643 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. นางสาวทัชสุดาภรณ์  ปิ่นหอม
2. นางสาวรุ่งทิวา  ประทีปโกสุมภ์
3. นางสาวอรพรรณ  บุดดาวงษ์
 
1. นายชิติพัทธ์  จันทกรณ์
2. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
 
644 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สืบแสน
2. นางสาวปนัดดา  จันดารักษ์
3. นางสาวแสงเทียน  กุ่มเดช
 
1. นางนิภา  บุญทศ
2. นางอรุณี  มอญพันธุ์
 
645 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาววิภาพร  แหวนเงิน
2. นายสุริยนต์   กระสังข์
3. นายเสกสรร  แสงอุ่น
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นายเอกชัย  ดวงใจ
 
646 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวชญาภรณ์  บุญธง
2. นางสาววาริชา  นามโคตร
3. นางสาวอินทุอร  สมสร้าง
 
1. นายรักเสมอ  ไชยมาโย
2. นายเจษฎาภรณ์  บุญพัฒน์
 
647 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุระเสน
2. นางสาวดาวเรือง  อ้อมชมพู
3. นางสาวศศิวิมล  สุวรรณสิงห์
 
1. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
2. นายพรทิพย์  นามทองใบ
 
648 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กชายธีรพล  อุทธบูรณ์
2. เด็กชายภัทรพล  รัตนะวัน
3. เด็กชายไชยเดช  คมไสย์
 
1. นายบัณฑิตย์  คมใส
2. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
 
649 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปวีณนุช  กุลสิงห์
2. เด็กหญิงอมลรดา  สอนเจริญ
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แก้วสว่าง
 
1. นายสมชัย  สิงห์ชฎา
2. นายเอกมันต์  ศุภสาร
 
650 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงขวัญใจ  สุนสาย
2. เด็กหญิงลักษณารีย์  คำเสียง
3. เด็กหญิงอรจิตรา  ลำครอง
 
1. นางสาวสุพิศ  ศิริบูรณ์
2. นางสาวอรุณนี  แก้วคำ
 
651 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  วงค์ใหญ่
2. เด็กชายวีระศักดิ์  นันทะบุตร
3. เด็กหญิงอริญาภรณ์  ชูรัตน์
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นางวเรศ  สาระพิชญ์
 
652 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิริรักษ์
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ค่อมชาติง
 
1. นายจักรพงศ์  สุพลไร่
2. นางสุขาวดี  มูลสาร
 
653 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชูรัตน์
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ณุวงษ์ศรี
3. เด็กชายศรัทธา  ชลาชัย
 
1. นายพิสิษฐ  วัฒนาไชย
2. นายสง่า  พันพิพัฒน์
 
654 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นายบรรลุ  แสงสุวรรณ
2. นางสาวศิริพร  หาสุข
3. นางสาวสุดาพร  สามัญทิตย์
 
1. นางสาวกนิษฐา  ชื่นตา
2. นายเอนก  เนินภู
 
655 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวภควดี  แก้วคำ
2. นางสาวสลิลทิพย์  ประไกรวัน
3. นายอมรศักดิ์  ประเสริฐศรี
 
1. นายสมชัย  สิงห์ชฎา
2. นายเอกมันต์  ศุภสาร
 
656 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวศิริขวัญ  เทาศิิริ
2. นางสาวศิริวรรณ  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวสุชาดา  ดอกพอง
 
1. นายบันลือ  สิทธิศร
2. นางรักชนก  สิงห์คำ
 
657 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวดรุณี  โนนทอง
2. นางสาวศรัณย์พร  คำแปล
3. นางสาวสุดาทิพย์  สังขรัตน์
 
1. นายทวีป  เชาว์วลีรัตน์
2. นางธนพร  มนึกคา
 
658 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1. นายกฤษฎา  นิตอินทร์
2. นายชัยณรงค์  ทองปลิว
3. นายชัยศิริ  ตุ้มคง
 
1. นางสุนีย์พร  ตาลาคุณ
 
659 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธีระวัฒน์  ศรีวะรมย์
2. นางสาวภัคจิรา  ทองดี
3. นางสาววรัญญา  หลักหาญ
 
1. นางวัฒนา  บุญเรือง
2. นายสง่า  พันพิพัฒน์
 
660 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงบังอร  ป้องศรี
2. เด็กหญิงสิริกร  ศรีชัย
3. เด็กหญิงอภิชิวี  พิจารณ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
2. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
 
661 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  คงโต
2. เด็กหญิงปริตตา  สมีราย
3. เด็กหญิงแสงเทียน  สว่างภพ
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
2. นางราตรี  จันทเสน
 
662 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  ชัยวงษา
2. เด็กหญิงภัทติยา  สายตั้ง
3. เด็กหญิงโสรญา  แกชวดดง
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
 
663 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1. เด็กชายชวนันท์  อินทร์ดา
2. เด็กหญิงวศินี  นิยม
3. เด็กชายสรรพวิท  สุจริต
 
1. นางสาวฐิติพร  มีเดช
2. นางลัดดาวัลย์  ชูแก้ว
 
664 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนัฐพงษ์  สีมันตะ
2. เด็กหญิงสุพรรณี  เกื้อกูล
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เจริญพร
 
1. นางสาวพรรณี  ทองหนุน
2. นางสาวสุมาลี  ชูรัตน์
 
665 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวประณิตา  ไชยมูล
2. นายสุริยา  พลสงคราม
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทวี
 
1. นางสาวชญาทิพย์  กุณฑีทอง
2. นางสาวเจษวราภรณ์  มโนรัตน์
 
666 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวณัฐมนต์  เจริญมิตร
2. นางสาวมณีรัตน์  พรหมทา
3. นางสาวสุดารัตน์  พรหมทา
 
1. นางนงลักษ์  ไชโยลักษณ์
2. นางระเบียบ  พากเพียร
 
667 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นางสาวนัทวรรณ  สุขสัมพันธื
2. นางสาวมะลิวรรณ  หมื่นสาย
3. นางสาวใบหยก  แสงศรี
 
1. นางนิภา  บุญทศ
2. นางอรุณี  มอญพันธุ์
 
668 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวนิสาชล  ชิดชม
2. นางสาวพิกุลทอง  จันทป
3. นางสาวศิริรัตนา  เนียมพันธ์
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
 
669 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 1. นางสาวกมลรัตน์  โยธาจันทร์
2. นางสาววิสุดา  นิยมชาติ
3. นางสาวสังวาลย์  ภิรมย์ชม
 
1. นางนภัสชญา  บัพพระครุช
 
670 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวชญาพัฒน์  คำนึง
2. นางสาวนงผกา  นวลสาย
3. นางสาวอุมา  จิรานันท์สิริ
 
1. นางสาวจินตนา  พละสรร
2. นางนิสา  ศรีแก้ว
 
671 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา 1. เด็กหญิงนิติยา  คำพินิจ
2. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  ทิพศร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จาถา
 
1. นางสาวฐานิกา  ผมรี
2. นางสาวสุกัญญา  ยุติมิตร
 
672 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  คงมี
2. เด็กชายจตุพงษ์  เชี่ยวชาญ
3. เด็กหญิงปณัสยา  ลาลุน
 
1. นางฉวีวรรณ  สำราญ
2. นางสุรภา  สมสะอาด
 
673 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิกุล   คำศรี
2. เด็กชายวัฒนศิลป์   การินทร์
3. เด็กหญิงสุปราณี   วงษ์อนันต์
 
1. นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์
2. นางวิบูลย์รัตน์  จันทร์ศิริ
 
674 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงรัชนก  จันทร์หง่อม
2. เด็กหญิงสุชาดา  คิดเกิด
3. เด็กหญิงสุภัทสร  ชูรัตน์
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์สายหยุด
2. นายมงกุฏ  ปราสาร
 
675 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิรัดดาพร  สายทอง
2. เด็กหญิงอพัชนิดา  นานิมิตร
3. เด็กหญิงเด็กหญิงธิดารัตน์  พรมสิทธิ์
 
1. นางพนมนุช  ศิริภูล
2. นางสุนันทา  เรืองทุม
 
676 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวจิรารัตน์  ไชยพันนา
2. นางสาวนงนุช  นามดี
3. นางสาวพัชรี  จินาวัลย์
 
1. นางนฤมล  แก่นท้าว
2. นางระเบียบ  พากเพียร
 
677 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทกรณ์
2. นายปรเชษฐ์  จันทะบุญตรี
3. นางสาวเบญจวรรณ  สีเสน
 
1. นายพีรธร  คำล้วน
2. นางสุมิตตา  เกษร
 
678 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวสมใจ  กุลี
2. นางสาวสุดารัตน์  ผิวละออง
3. นางสาวอาภาพร  อินนาราษฎร์
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
2. นางราตรี  จันทเสน
 
679 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวนุชบา  แก้วจันทร์
2. นางสาวปิยภรณ์  ชูรัตน์
3. นางสาวอริชชรา  สามารถ
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์สายหยุด
2. นายฤทธิไกร  ธงชัย
 
680 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวปริชญา  ขันพนม
2. นางสาวปาริชาติ  สายสังข์
3. นางสาววิลาวัลย์  ผาสุก
 
1. นางชนนภา  วงศ์เมือง
2. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
681 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงจิราพร  สถาน
3. เด็กหญิงประวิณา  ประจญ
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
2. นางราตรี  จันทเสน
 
682 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีมาลา
2. เด็กชายจเรศักดิ์  คุณสุข
3. เด็กหญิงรัตสุดา  ไชยสุข
 
1. นางฉวีวรรณ  สำราญ
2. นางปณิชา  ศรีมาธรณ์
 
683 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   โนมขุนทด
2. เด็กหญิงพรพิมล   สุวรรณเพชร
3. เด็กหญิงโอปอล   พรมเสน
 
1. นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์
2. นางวิบูลย์รัตน์  จันทร์ศิริ
 
684 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ชูรัตน์
3. เด็กหญิงชลาลัย  ชูรัตน์
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์สายหยุด
2. นายอภิชาติ  มิ่งไชย
 
685 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงคนิตรา  หาระสาย
2. เด็กหญิงชญานิศ  ชัยสนาม
3. เด็กชายภูวมินทร์  บุญมา
 
1. นายนฤนัย  ต.ประดิษฐ์
2. นางนิสา  ศรีแก้ว
 
686 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุลณีย์  ศิลาชัย
2. นางสาวนรินทร  เทียนขาว
3. นางสาวอภิชญา  เชิดชู
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
687 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29(ศรีสะเกษ) 1. นางสาวมุธิตา  แก้วกลม
2. นางสาวรัศมี  บุตรดี
3. นางสาววิไลวรรณ   แถบชาติ
 
1. นายคารมณ์  ประไพร
2. นางสาวศรีสุรางค์  ผ่องศิริ
 
688 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นายอภิวัฒน์  วรสาร
2. นายอภิสิทธิ์  บุญปก
3. นายอาทิตย์  เมฆชัยภักดิ์
 
1. นางสุภาวดี  จำรูญ
2. นายสุริยา  ทวะชารี
 
689 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปฏิมากร  หาระบุตร
2. นายปรานต์ดนัย  ศรีลา
3. นางสาวละอองดาว  สระภู
 
1. นางกษมณฑ์  แสงสิทธิกุลชัย
2. นางอนัญญา  หลาวทอง
 
690 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวชฎาทิพย์  ศรีธรรม
2. นางสาวน้ำฝน  เชื้อบัณฑิต
3. นางสาวเพชราภรณ์  วรรณวงษ์
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์สายหยุด
2. นายวรพจน์  พวงชมภู
 
691 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายจารุภัทร์  สุนันท์
2. นางสาวสาวิตรี  ร่มรื่น
3. นางสาวเกษฎาภรณ์  ทองหลอม
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
 
692 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจินดาพร  จันทะสุข
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นะรินทร์
3. เด็กหญิงทัศวรรณ  ศรีระษา
 
1. นางสาวชญาทิพย์  กุณฑีทอง
2. นางสาวเจษวราภรณ์  มโนรัตน์
 
693 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายณรงศักดิ์  สุตะพันธ์
2. เด็กหญิงบุญฑริตา  บุญมาก
3. เด็กหญิงหทัยชนก  กองแก้ว
 
1. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
2. นางอำไพ  สาระบุตร
 
694 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  แทนกุดเรือ
2. เด็กหญิงธิดา   อินทร์ชื่น
3. เด็กหญิงธุสาวดี  จันทะสี
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
695 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงตติยา  พื้นพรม
2. เด็กหญิงพวงผกา  นนใส
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  อัมภรัตน์
 
1. นางภาวิดา  ประทุมเวียง
2. นางสมใจ  คำศรี
 
696 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงฌัชชา  บุดดาบุตร
2. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วใส
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ยืนยง
 
1. นางสิรินารี  ยังคง
 
697 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุสุมาลี  สายรัตน์
2. เด็กหญิงธิติยา  สิงห์คำ
3. เด็กหญิงนุสรา  สิบศิริ
 
1. นางจันทร์วิมล  วงษ์รัตน์
2. นางอุบลวดี  วงษ์ใหญ่
 
698 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวนงลักษณ์  ขุมเงิน
2. นางสาวปานระวี  พงษ์กิ่ง
3. นางสาวอัญชนา  จันทร์นัน
 
1. นางสาวชญาทิพย์  กุณฑีทอง
2. นางสาวเจษวราภรณ์  มโนรัตน์
 
699 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวพรชิตา  รัตนนาม
2. นางสาวลักษิกา  ศิริจันทร์
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  รัตนาม
 
1. นางสาวจำเรียง  ทองไหม
2. นายธนวัฒน์  บัวแย้ม
 
700 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  ศิลาคำ
2. นางสาวศิรินาฏ  ครองพันธ์
3. นางสาวสุนิตา  ประมูล
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
701 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สิมณี
2. นางสาววริศรา  ฤกษ์สว่าง
3. นางสาวสุพัตรา  พิศงาม
 
1. นางภาวิดา  ประทุมเวียง
2. นางสมใจ  คำศรี
 
702 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรทิวา  โสภารักษ์
2. นางสาวอรวรรณ  แนวสัตย์
3. นางสาวอรุณี  กุดกุง
 
1. นางสาวผ่องศรี  บัวขาว
2. นางเรณู  ซื่อตรง
 
703 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวทิพย์อักษร  พันธุ์เพชร
2. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีวันคำ
3. นางสาววันศิริ  ทองโสม
 
1. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
2. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
 
704 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  งาดเกาะ
2. เด็กหญิงปาวลี  พันธ์วิไล
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
 
705 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงปิยวดี   คำทวี
2. เด็กชายวีระศักดิ์   โสมาบุตร
 
1. นางสาวญานิศา  สมสะอาด
2. นางสาวยุพา   ภูมิฐาน
 
706 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร   เผ่าเพ็ง
2. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ด้วงคำ
 
1. นายณัฐวุฒิ   ศรีละโคตร
2. นางสาวสุพรรณี  ซองทอง
 
707 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  พิมายกลาง
2. เด็กชายวิทยา  นวลสาย
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
708 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  ทองสุข
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  พื้นพรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
2. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
 
709 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ศรีสุภาพ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ประมูลชาติ
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
710 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายธนากร  ทองมี
2. เด็กชายธีรดลย์   พิมหา
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นางดนุภัค  เชาว์ศรีกุล
 
711 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงนวลจันทร์  อินทนาม
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ   ประเสริฐสังข์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
2. นายศุภเกียรติ   สร่างโศก
 
712 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปนัสยา  คมศรี
2. เด็กหญิงเวธนี  ทรัพย์ศิริ
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
2. นางมณีกานต์  บุญเสริม
 
713 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายจิราณุวัฒน์  รัตนะโสภา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ชิณพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
2. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
 
714 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงทิพย์สุรี  ซุยซวง
2. เด็กหญิงมาริสา  ดอนภิรมย์
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
2. นายอาณากร  บุญศิลป์
 
715 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29(ศรีสะเกษ) 1. เด็กชายจักรพัฒน์  ขันติวงศ์
2. เด็กชายนครินทร์  สีศิริ
 
1. นางสาวสกุนณี  ณ นิมิตร
2. นางสมพร  ศรีจำปา
 
716 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวจันทร์วิภา  สมพงษ์
2. นางสาวลัดดา  มะณี
 
1. นายฉัตรชัย  นาดี
2. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
 
717 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  กองศรีมา
2. นายสมชาย   จากรัมย์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
2. นายวิรุฬ  แก่นบุบผา
 
718 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติพศ  มาลัย
2. นายรุ่งชัย  นาคศรี
 
1. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
2. นางสาวสุธาภรณ์  ศรีทอง
 
719 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  ติงสะ
2. นางสาวสุกัญญา   ประเสริฐชาติ
 
1. นางสาวนิตณพา  พิมโคตร
2. นายบัญชา  แข่งขัน
 
720 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายศิริศักดิ์  คณาพันธ์
2. นายอุดมศิลป์  พันธุ์ดี
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
 
721 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจิณห์จุฑา  ปราบภัย
2. นางสาวนิรชา  เจริญรัตน์
 
1. นายกิตติศักดิ์  พวงสันเทียะ
2. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี
 
722 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายชรินธร  คอลเลอร์
2. เด็กหญิงพุทธรักษ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นางดนุภัค  เชาว์ศรีกุล
 
723 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายชัยยะ  อ่างแก้ว
2. เด็กชายพิชิตชัย   สุวรรณเพชร
 
1. นายธวัฒชัย   รัตนะวัน
2. นายสุพรรณี  ซองทอง
 
724 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายชัยประสิทธิ์  คำศรี
2. เด็กชายพายุพัฒน์  ตรีเหลา
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
 
725 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายปราโมทย์  สุขเสน
2. เด็กชายยุรนันต์  ขุมเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
726 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ชมพูพื้น
2. เด็กชายอนุกร  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายอาคม  กองธรรม
 
727 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  บานฤทัย
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชื่นศรีวิโรจน์
 
1. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
2. นางจารุวรรณ  แส่งส่อง
 
728 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายกรธน  ธนนวรัตน์
2. นายปัญญา  ลาพรม
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
729 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายจิตรกร   สลับทอง
2. นายนิติกาญจน์  บุญโกศล
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
 
730 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายณัฐกิตติ์  ศิริรัตนะภากร
2. นายพลวุฒิ  เอ้หวัง
 
1. นายยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ
2. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
 
731 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายทีปกร  ดีเลิศ
2. นายปรีดา  สุริเทศ
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นางสาวจารุพร  พิมพา
 
732 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายศตวรรษ  ไชยพัฒน์
2. นายเมธา  อุปมา
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
733 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายธนภัทร  โพธิ์ขาว
2. นายปุริม  อัมภรัตน์
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายไตรรัตน์  เชื้อทองพิทักษ์
 
734 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงปัทมา  ไชยสิทธิ์
2. เด็กชายโกวิทย์   พละศักดิ์
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
 
735 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยวนจิตร
2. เด็กหญิงสุนิสา  พิมโคตร
 
1. นางสาวนิตณพา   พิมโคตร
2. นายบัญชา  แข่งขัน
 
736 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สุวชาติ
2. เด็กหญิงพิชญลักษณ์  นิตยวรรณ
 
1. นายนัฐกร  เจริญศรี
2. นายสุวัฒน์  เกิดปราชญ์
 
737 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายทินภัทร  มั่นคง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ประทุมขำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
2. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
 
738 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาลย์  สุดเพียร
2. เด็กชายพรสวรรค์  มาโยธา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักบุญ
 
739 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. เด็กชายธนพล  พูพวง
2. เด็กชายธนากร  สุตะคาน
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นางดนุภัค  เชาว์ศรีกุล
 
740 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า   สีกา
2. เด็กหญิงภาวินันท์  ปัญญาทอง
 
1. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
2. นายศุภเกียรติ  สร่างโศก
 
741 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายคุณากร  ทะนันชัย
2. เด็กชายอาทิตย์  ทุมวงษ์
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
 
742 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติธัช  จรรยาพิสัย
2. เด็กชายมานพ  ฝุ่นทอง
 
1. นายกรวิต  โรจนจิรพงศ์
2. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
 
743 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงวรัชยา  สุเรรัมย์
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ใจดี
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
2. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
 
744 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจิตตมาศ  วรเลิศ
2. เด็กหญิงสุรีวัลย์  แก้วกงพาน
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
745 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงญาดา  พรหมสาลี
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ส่อง
 
1. นายกิตติศักดิ์  พวงสันเทียะ
2. นายสมชาย  พุทธเสน
 
746 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนิติวิทย์  นาเมืองรักษ์
2. เด็กชายอนุพงษ์  อุปนิสากร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี
2. นางสาวสุธาภรณ์  ศรีทอง
 
747 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาววนิศรา  วาปีเท
2. นางสาวโสภาดา  สีหนาจ
 
1. นางสาววิทิตา  พรมสุวรรณ
2. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
 
748 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีพิพัฒน์
2. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  โยธี
 
1. นายนัฐกร  เจริญศรี
2. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
 
749 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญศรีวิบูลย์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  มณีนิล
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายวีระศักดิ์  สอนอาจ
 
750 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นนทา
2. เด็กหญิงอารีญา  งามศิริ
 
1. นายมนูญ  วิญญายงค์
2. นายสีลา  มะเค็ง
 
751 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ประสิทธิ์
2. เด็กชายภูวสิทธิ์   เยือกเย็น
 
1. นายมนตรี  สอนไชยญาติ
2. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
 
752 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงรักวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  ยะลา
2. นายพงศ์พนิช  แต้มสี
 
1. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
753 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายพงศธร  ทองบ่อ
2. นายสาวิต  แก้วคำจันทร์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ
2. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
 
754 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสกุลทิพย์  จันใด
2. นายสุวิทย์  ศรีวรมย์
 
1. นายวุฒิชัย  สุภาพ
2. นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี
 
755 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกาญจนา  เพ็งแจ่ม
2. นางสาววิมลศิริ  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
756 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชนินทร์  แสงนวล
2. นางสาวณัฐวดี  บุญหวาน
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
2. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
 
757 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. นายนรุตม์ชัย  บุญพอ
2. นางสาวสุภรัตน์  ศรีปัตเนตร
 
1. นางสาวณภาย์  ทนงค์
2. นายอภิสิทธิ์  ฉัตรเฉลิม
 
758 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงรักวิทยาคม 1. นางสาวดวงเดือน  นิยมวงศ์
2. นางสาวพรธิภา  พรหมรินทร์
 
1. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
759 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวปิยรัตน์  พันเดช
2. นางสาววลัยธร  สองเมือง
 
1. นายสมพงษ์  แสงกล้า
 
760 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายวิทวัส  อ่อนแก้ว
2. นายสิทธิโชค  ขันตี
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นายสมจิตร  กอปรทศธรรม
 
761 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายธรรมรัฐ  สิงห์ยอง
2. นายธวัชชัย  ศรีกาญจน์
 
1. นางศุภานัน  บำรุงธนรัชต์
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
762 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายณัฐพล  ไชยมี
2. นายภครินทร์  แก้วงาม
 
1. นางสาวจิตติมา  มิ่งขวัญ
 
763 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายนันทวัฒน์  แซ่ตั่น
2. นางสาวยุวกานต์  พงษ์เพศ
 
1. นางสาวกนกพร  จันตะ
2. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
 
764 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวกมลวรรณ  คอลเลอร์
2. นางสาวจุฑามาศ  สายสะอาด
 
1. นายชานล  นนทกุลพงศ์
2. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
 
765 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายอิทธิพล  จันฉาย
2. นายโกเมท  นันทสิงห์
 
1. นางสาวกนกพร  จันตะ
2. นายสังเวียน  ไสว
 
766 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นายศุภนิมิต  รุ่งเรือง
2. นางสาวสุภาวดี  สมฤทธิ์
 
1. นายฉัตรชัย  บุบผาดา
 
767 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายเมธาสิทธิ์  รินทร
2. นายเศรษฐชาติ  ตั้งพิทักษ์ไกร
 
1. นายทองพูน  แพงมา
2. นางสาวสมบูรณ์  ดวงพล
 
768 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายชีวีวัฒน์  สายสิน
2. นายธีระศักดิ์  แจ้งสว่าง
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
769 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกษิตินาถ  เหมือนมาตย์
2. นายธนวรรษ  วงษ์ตะลา
 
1. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
2. นางสาวรัตนาวรรณ  ไกรยา
 
770 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐานิดา  วงษ์สาลีรักต์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญยอ
3. เด็กหญิงอริสรา  ขึ้นภูเขียว
 
1. นายยงยุทธ  สมบัติ
2. นายเชษฐา   อาษาราช
 
771 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวนุสรา  มูลสาร
2. นางสาวพรพิมล  คงจันทร์
3. เด็กชายสุภชัย  มูลสาร
 
1. นายภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม
2. นางสาววิทิตา  พรมสุวรรณ
 
772 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร  เวียงสิมมา
2. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วเขียวสนิท
3. เด็กหญิงสุทธาสินี  พระพรหม
 
1. นางสุภัทรา  ชูสาย
2. นางโสภา  พิเชฐโสภณ
 
773 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายภูวรินทร์  เสียงใส
2. เด็กหญิงศิริอร  ศรีวาท
3. เด็กหญิงอภัสรา  ถาวรพัฒน์
 
1. นายธัญกร  อรัญโสติ
 
774 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงนิโลบล  แก้วบุญคำ
2. เด็กชายวัฒนพงษ์  อุตตะมะวิริยะ
3. เด็กหญิงศศิมา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  ยุวะบุตร
2. นางลักษณา  นัทธี
 
775 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  ทองไพ
2. เด็กหญิงผุสดี  จานดี
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พวงสอน
 
1. นางวิลาสิณี  คิ้วสุวรรณ
2. นายสังเวียน  ไสว
 
776 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายณัฐภัทร  บำรุงเกตุอุดม
2. นายพุฒิพงษ์  วงปลั่ง
3. นางสาววิลัยภรณ์  ดอนแก้ว
 
1. นางวิลาสิณี  คิ้วสุวรรณ
2. นายสังเวียน  ไสว
 
777 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวดวงรัตน์  ปั้นประสงค์
2. นางสาวปลายฟ้า  ผลจันทร์
3. นางสาวพัสฝน  ในจิต
 
1. นายภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม
2. นางสาววิทิตา  พรมสุวรรณ
 
778 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวชญาณี  กุนเดช
2. นายชัชวาล  ประไพผัน
3. นายเมฆสูง  กิ่งบรรเทา
 
1. นางสาวศุภิสรา  คำอุดม
2. นายเอื้อมศักดิ์  ทาทอง
 
779 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวชนันสิริ  กิ่งทวยหาญ
2. นางสาวภัทราวดี  มณีนิล
3. นายเทวพร  บรรหารวุฒิไกร
 
1. นางสุภัทรา  ชูสาย
2. นางโสภา  พิเชฐโสภณ
 
780 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวศศิธร  รวมธรรม
2. นางสาวศิริโสภา  ดวงอุประ
3. นางสาวเจนจิรา  วงษ์ณะรัตน์
 
1. นางนุชนาฎ  โชติสุวรรณ
2. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
 
781 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. นายชัยนุกูล  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวดวงพร  จันทำ
3. นางสาวสุดารัตน์  แก้วคำ
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. นายวิชัย  สีสัน
 
782 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุภาพร  วิรุณพันธ์
2. นางสาวอรวิลัย  วงษ์คำชัย
 
1. นายวุฒิชัย  สุภาพ
2. นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี
 
783 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. นางสาวจันทร์  นาคนวล
2. นายชัยวัฒน์  ยอดจันทร์
 
1. นางสาวรัตติยา  นิยมวงษ์
2. นางสาวเพ็ญสินี  คำโน
 
784 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นายนัฐพล  ปุลมาลา
2. นางสาวหนึ่งฤดี  บัวบุตร์
 
1. นางกุสุมา  แสงศรี
2. นายธีรวัฒน์  แสงศรี
 
785 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายธวัชชัย  วงศ์สวัสดิ์
2. นายวัชรโชค  สมานพันธ์
 
1. นายอภิเดช  กุลบุตร
2. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
 
786 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายภูริณัฐ  กุลัพบุรี
2. นางสาวสุพิชชา  ทองดา
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
2. นายสังเวียน  ไสว
 
787 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1. นายฐาปกรณ์  ศรีสุข
2. นายอรรถพล  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
2. ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์  สุขศรี
 
788 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  แก้วขุนทด
2. เด็กชายรัชชานนท์  นามสมุทรานุกูล
3. เด็กชายศราวุฒิ  วงษ์ไส
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศร
2. นายอาณากร  บุญศิลป์
 
789 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงวาสนา  พันธ์โกศล
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  มาตขาว
3. เด็กชายศราวุฒิ  สามัญฑิตย์
 
1. นางสาวกนิษฐา  ชื่นตา
2. นายพิสัน  โพนทัน
 
790 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายปองเกียรติ  บุญประสิทธิ์
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  จังวินทร์
3. เด็กชายวัชรพล  สมบัติ
 
1. นางสาวจิราณี  เมืองจันทร์
2. นายพงษ์ศักดิ์  พงษ์สุวรรณ
 
791 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1. เด็กชายพงศธร   ฝ่ายดี
2. เด็กชายวทัญญู  สารพันธุ์
3. เด็กชายสถาพร  พิศักดิ์
 
1. นายศิวาวุธ  เบ้าทอง
2. นายอนุชิต  กุบแก้ว
 
792 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 1. เด็กชายกษิต์เดช  พรมชาติ
2. เด็กชายสมศักดิ์  สมพงษ์
3. เด็กชายหิรัญ  สมบัน
 
1. นายธีระพล  คำหล้า
2. นายสินชัย  สมาน
 
793 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชัยการ  ราษี
2. เด็กชายณัฐพล  อินทมาศ
3. เด็กชายเจษฎา  ธานี
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
 
794 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐนนท์  มนต์ขลัง
2. นายวิชชา  ศรีวรมย์
3. นายเขตต์  ไชยช่วย
 
1. นายสมสมัย  อินทะมน
 
795 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชัยยุทธ  วิลา
2. นายณัฐพล  ศรีลาชัย
3. นายสถิต  วังเอก
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศร
2. นายอาณากร  บุญศิลป์
 
796 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 1. นายประวิทย์  วิเชียร
2. นายมนตรี  สมโภชน์
3. นายไกรสร  แก้วปัญญา
 
1. นายธีรพล  คำหล้า
2. นายสินชัย  สมาน
 
797 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐชนน  จันทร์ถา
2. นายทรงกต  ราษี
3. นายธันยบูรณ์  อาษา
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
798 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายธราธิป  พรหมโคตร
2. นายพรหมลิขิต  ทองบ่อ
3. นายไวยวุฒิ  เห็มคุณ
 
1. นายทศพล  ชัยวิวัฒนตระกูล
2. นางสาวสุภาพร  แก้วหลวง
 
799 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายนิรวิทย์  ทัดเทียม
2. นายปัฒช์ญา  อ่อนนอจันทร์
3. นายศราวุธ  ไพพงษ์
 
1. นายกฤตชนะ  ฤาชา
2. นายณรงค์ศักดิ์  ราศรี
 
800 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พาสำราญ
2. เด็กชายปรเมศ  จันทรพรหม
3. เด็กชายเจษฎาพงษ์  เยี่ยงไธสงค์
 
1. นางตะวัน  พันธ์ขาว
2. นางทิพมอญ  มณีวงษ์
 
801 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมสินวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  บัลลัง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธรรมคุณ
3. เด็กชายอรรถพันธ์  จำปาขีด
 
1. นายสมปอง  วงศ์วิฉาย
2. นายอมร  ชาลี
 
802 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  สุภาพูนสวัสดิ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  จินดาวงษ์
3. เด็กชายศิวพงศ์  สินธุจรัญ
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศร
2. นายอาณากร  บุญศิลป์
 
803 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กชายภูวนาท  แก่นจำปา
2. เด็กชายวิทยา  เวชกามา
3. เด็กชายสุนทร  พลจันทร์งาม
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นายเอนก  เนินภู
 
804 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายภานุพงศ์  บุญสาลี
2. นายสุริยา  อาจสาลี
3. นายเกริกพล  พันธ์ขาว
 
1. นางตะวัน  พันธ์ขาว
2. นางทิพมอญ  มณีวงษ์
 
805 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายนนทกานต์  โพธิ์พฤกษ์
2. นายพิศิษฐ์  ปัจชาบุตร
3. นายเสฐวุฒิ  สังวรรณะ
 
1. นางจงกล  บัวสิงห์
2. นายเฉลิม  บัวสิงห์
 
806 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกฤษฎา  ตั้งพูลผลสวัสดิ์
2. นายชนาธิป  จันทร์ผ่อง
3. นายอุดม  แก้วมูล
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
2. นายไพบูลย์  บุญชม
 
807 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์  สองเมือง
2. นายบุญยัง  ศรีโชค
3. นายศรายุทธ  พอกพูน
 
1. นายสมพงษ์  แสงกล้า
 
808 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นายจัตุรพร  ประเทือง
2. นายวิษณุ  สุระ
3. นายไชยยงค์  แก่นเกษ
 
1. นายมงคล  สีเหลือง
2. นางสาวไอยเรศ  เวชกามา
 
809 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวหทัยรัตน์  ราษฎรดี
2. นายอนุพงษ์  ชนะพาห์
3. นายเพียรอนันต์  ปัญญาทอง
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นายเกียรติศักดิ์  คำทวี
 
810 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชาญประชา  อดิเรกรัฐ
2. นายชุมนฤพล  บุญขาว
3. นายมนตรี  อ่อนคำ
4. นายอรรณพ  ศรีลาชัย
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
2. นายอาณากร  บุญศิลป์
 
811 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายครุฑ  มาลัย
2. นายณัฐพล  เทียนทอง
3. นายณัฐวุฒิ   เข็มทอง
4. นายศุภฤกษ์  ตันหง่าย
 
1. นายวุฒิชัย  สุภาพ
2. นายสมสมัย  อินทะมน
 
812 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวดวงฤทัย  พันธ์มะลี
2. นายธิวากร  ชัยวงษา
3. นางสาวมาลินี  แก้วภักดี
4. นางสาวสุทธณี  มีทอง
 
1. นางชัญญาณี  เที่ยงธรรม
2. นายพงศ์พิษณุ  สุพรรณ์
 
813 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นางสาวนงค์คราญ  เวฬุวนาธร
2. นายมงคล  ทวีสาร
3. นางสาวเจนจิรา  จันทะมาตย์
4. นายโกวิท  คำทอง
 
1. นางสาวกนิษฐา  ชื่นตา
2. นายพิสัน  โพนทัน
 
814 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายปานุชิต  สวัสดิ์นที
2. นายภูมินทร์  พรหมคุณ
3. นายภูริภัทร  พรหมคุณ
4. นายสิทธิเดช  ศรียา
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
 
815 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. นายพงศ์ศิริ  หลอมทอง
2. นายรัตนพล  ขุนศรี
3. นายวัชรพล  สายแก้วราด
4. นายวีระยุทธ  ครรไลรัก
 
1. นายทัศน์พล  ภูมิลา
2. นายธีรพล  โททัสสะ
 
816 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณฎา  จิตสัมฤทธิ์
 
1. นางรุ่งนภา  นาจำปา
 
817 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายคำภีร์  สายแวว
 
1. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
 
818 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล   แพงมา
 
1. นางสาวรำไพพรรณ   เครือชัย
 
819 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาพร  พิมเงิน
 
1. นางสาวสวรรค์    ประชัน
 
820 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางอิ่มใจ  ฤทธิยงค์
 
821 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงปณิตา  แซ่งั้ง
 
1. นางปราณี  สีดา
 
822 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวมัชฌิมา  บุญศักดิ์
 
1. นางนภาไล  ศรีสวรรณ์
 
823 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ดอกพุฒ
 
1. นางชิดชนก  คำทาสี
 
824 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวทัดดาว  แก้วถิ่นดง
 
1. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
 
825 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวภูมิสิริ  ชุณหอังกูรเวส
 
1. นายณัฐกิตติ์  ลมสูงเนิน
 
826 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวโสมสุดา  จิบจันทร์
 
1. นางอำนวย  ไชยชนะ
 
827 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวอรทัย  หอมทวนลม
 
1. นางชรัลภัสร์  พิสุทธิ์จิระธาดา
 
828 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายภูบดินทร์  บุญรักษา
 
1. นางอัมพร  รุจิรารังสรรค์
 
829 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุญญา
 
1. นางประภาพร  เกษศิริ
 
830 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงนิโลบล  ทากุ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สวยรูป
 
831 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลัลนา  นฤมิตกริ่มกมล
 
1. นางรินี  โนภาศ
 
832 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  วิลาศคัมภีร์
 
1. นางสงวน  ศรีกุล
 
833 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจิตติมาพร    บัวเกษ
 
1. นางสมจิตร์   รักพงษ์
 
834 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวปภัสสร  สู่เสน
 
1. นายสุขนิรันดร์  พันสาย
 
835 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกานต์พิชชา  โพธิ์อุดม
 
1. นางอรไท  อิสาน
 
836 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐพล  ศรีจันทร์
 
1. นางสาริศา  อาจกล้า
 
837 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวทิพวรรณ  เมืองจันทร์
 
1. นางสุวรรณี  ไชยปัญญา
 
838 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวนิศารัตน์  ไพรบึง
 
1. นางสาวนิภารัตน์  พันธ์ศิริ
 
839 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายเฉลิมชัย   สายเพชร
 
1. นางวรวรรณ  กาญจนสมวงศ์
 
840 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงปวริศา  พรหมชาติ
 
1. นางสุวคนธ์  รุ้งแก้ว
 
841 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงธาดา  ซ้อนกลิ่น
 
1. นางสุมณฑา  จันทร์จรูญ
 
842 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงเมธิรา   เกษมงคล
 
1. นางสาวสุนิษา   แก้วเล็ก
 
843 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ปลื้มสุด
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
 
844 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิศา  แพทย์หลวง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์   มุยไธสง
 
845 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายสันติภาพ  ล้ำเหลือ
 
1. นางธาริดา  ท่าหาญ
 
846 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวศุภลักษ์  เจริญศรี
 
1. นายณัฏฐ์  ณฐภัทร
 
847 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวอัญวีณ์  ศรีสุริยชาญชัย
 
1. นางวลัย  นามวงศ์
 
848 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวนภาวรรณ  พุฒพันธ์
 
1. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
 
849 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวอภิญญา  ไชยสัจ
 
1. นางสาวกุลชนก   ทิพฤาชา
 
850 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1. นางสาวอนงลักษณ์  ในทอง
 
1. MissAnnabelle  Penascosas
 
851 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวพรชนก  แพงแสน
 
1. นางอรุณรัตน์  รอดเนียม
 
852 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สมศรี
 
1. นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์
 
853 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายวชิระ  สุริยวงศ์
 
1. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
 
854 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวปวีณา  โสภา
 
1. นางสาววิภา  จินนะงาม
 
855 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงนครียา  รุ่งพัฒนาชัยกุล
 
1. นางเบ็ญจมาภรณ์  จันทรชิต
 
856 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก   อินยาพงษ์
 
1. นางณิชพัชร์   สีนาม
 
857 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  ผิวอ่อน
 
1. นายนิวัฒน์  สุรเสน
 
858 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวบัณฑิตา  ยางนอก
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
 
859 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1. นางสาวนฤมล  สุภาพ
 
1. นางสาวบังอร  ศรีเนตร
 
860 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวบุษณีย์  บรรพตะธิ
 
1. นายบุญนิสา  ผักไหม
 
861 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวชุติปภา  ทองเลิศธนกุล
 
1. นางสาวมะลิดา  ภูนาแสง
 
862 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวมัลลิกา  โยธิคาร์
 
1. นางโสภณ  เชื้อแก้ว
 
863 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธนพล  ผลผดุง
 
1. นายจีระศักดิ์  หมื่นแสน
 
864 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขประจำ
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  จันทร
3. เด็กชายภาสกร  บุญส่ง
4. เด็กหญิงวรัญญา  ผุยอุทา
5. เด็กหญิงอารียา  โนวุฒิ
 
1. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
2. นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์
 
865 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกนกกานต์  พละศูนย์
2. เด็กชายชยุตรา  โกศล
3. เด็กชายณัฐพงษ์  คมกล้า
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  เกิดสุข
5. เด็กชายเจษฎา  ภูมิศรี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ชัยศรี
2. นางสาวศิริธร  บุญศิริ
 
866 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร   สีมาวัน
3. เด็กชายธีรภัทร์  บานฤทัย
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คำหอมกุล
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์ แจ๊กกี้โรส  จันทุมา
 
1. นางสุจิตรา  อุทธิเสน
2. นางสาวสุภาพร  วิลา
 
867 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธัชพงศ์  หลาทอง
2. เด็กหญิงปรัชญาดา  จวนสาง
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  พสุรัตน์
4. เด็กชายวรเลิศ  อินนันทะ
5. เด็กหญิงสุจิตตา  วงศ์จันทร์
 
1. นางสาวกรพินธุ์  เสงี่ยมศักดิ์
2. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  พิจารสฤษดิ์
 
868 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุราวุธ
2. เด็กชายปวีณ  แสวงผล
3. เด็กหญิงวิภาดา  อาภรณ์ศรี
4. เด็กชายเขคโสภณ  บูรณะ
5. เด็กชายเจมส์ สิมิลัน  เคนเนดี้
 
1. นางสาวเมธาวี  เผื่อแผ่
 
869 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกนกวิภา   หนองสูง
2. เด็กหญิงปวริศร   โนนคำ
3. เด็กชายวิษณุ  คันธชาติ
4. เด็กหญิงศรัญญา   กรุณา
5. เด็กหญิงอัญมณี   บุญสมยา
 
1. นางวณัฐศิกานต์   ศรีทะบาล
2. นางวิไลลักษณ์   พฤกษา
 
870 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกรรณิกา  อ่างแก้ว
2. นายฉัตริน  กลางเฉวียง
3. นายบุญญฤทธิ์  สีงาม
4. นางสาวพรรณทิพย์  โตจำเริญ
5. นายเศรษฐสิริ  เพ็ญเนตร
 
1. นางพันธุ์ปวีร์  จันทร์เหลือง
2. นายสง่า  จันละมา
 
871 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1. นายชิตฏิพงศ์  ลาสุนนท์
2. นางสาวณิชารีย์  สุพล
3. นายตันติกร  จงสำราญ
4. นางสาวนิตยา  สุวะไกร
5. นางสาวพลอยชมพู  ศรีภา
 
1. Ms.Teresa  Pakiwag
2. นางสาวดวงสมร  กาบมาลี
 
872 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายชลธี  บุตรอำคา
2. นางสาวปัทมาภรณ์  มุกธวัตร
3. นางสาวปิยวรรณวดี  ทองดี
4. นายพิทักษ์  สายจันดา
5. นายสุจิตร  แสงวงศ์
 
1. นางชุติมาภรณ์  ฝนกระโทก
2. นางรุจิเรข  เวชคงกิตติกร
 
873 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายคีมพศ  กันทะพันธ์
2. นางสาวจันทกานต์  สุธอรรถ
3. นายชัยวัฒน์  คชพันธ์
4. นางสาวตีรณา  ตีระพงษ์
5. นางสาวอาทิตยา  พิมพรัตน์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ฑิกานต์  แก้วภักดี
2. นางอรุณรัตน์   รอดเนียม
 
874 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกนกศิลป์   บุญเกษ
2. นายณัฐพล   แก้วเฮ้า
3. นางสาวศรัณยากร   จันครา
4. นางสาวศศิวิมล   ระหาร
5. นางสาวศิรินยา   อินแพง
 
1. นางยิหวา   พิฉินทธารี
2. นายเอกวัชร   ทองศรี
 
875 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกัญฐมาศ  ใจหาญ
2. นายฐานวัฒน์  โพธิ์ศรี
3. นางสาวปานชีวา  ยงทวี
4. นางสาวพลอยกะรัต  พรรณโอรส
5. นายวรานนท์  วะรงค์
 
1. นายจิระวัฒน์   ศรีสุข
2. นางจิราภรณ์  พวงจำปา
 
876 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจักรกริช  แก้วศรี
 
1. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
 
877 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวธิตยา  ขุขันธิน
 
1. นายณัฐกิตติ์  ลมสูงเนิน
 
878 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกานต์รวี  สารเสวก
 
1. นางสาววรัญชรี  มั่นสนธ์
 
879 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นางสาวสุภารัตน์  ทองสง่า
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
 
880 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ร่มโพธิ์
 
1. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด
 
881 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์  อาสนรัตนจินดา
 
1. นางสาวดารารัตน์  บัวทุม
 
882 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยมงคล
 
1. นางสาวพิชญาดา  สิงหเลิศ
 
883 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ทุมจันทร์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ติลาชัย
 
884 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หาผล
 
1. นางสาวปิยลดา  มีเกษ
 
885 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงศศิธร   ฝากทอง
 
1. MissLIN  JING
 
886 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกิตติมา  ดอนเหลือม
 
1. นายอิสระ  คำนนท์
 
887 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกมลทิพย์  คำเสียง
 
1. นางรวีวรรณ  ดวงโสภา
 
888 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.8 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาววราภรณ์  สำแดงภัย
 
1. นางสาววิจิตรา  เทียมใส
 
889 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 73.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายต่อลาภ  ศรีสุข
 
1. นางสาวอินทิรา  สาลีสิงห์
 
890 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. นางสาวฤดูฝน   ทบศรี
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์   ขันทอง
 
891 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกนกพิชญ์  ใจธรรม
 
1. นางสาวณัฐญา  ศรีเมือง
 
892 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 75.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายจตุรงค์  มุทาพร
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  บุญสะอาด
 
893 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลิสรา  พรมมา
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ประวาฬ
 
894 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงวิรัลยา  บุญส่ง
 
1. นางสาวชุติมา  ชัยนา
 
895 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไขกระโทก
 
1. นางสาวศรัญญา  รัตนทวีชัยพร
 
896 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวอนุธิดา  จันบางสพาน
 
1. นายวรัณณวัฒน์  ศรีวงษ์
 
897 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.66 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวปัฐมาภรณ์  สามกองาม
 
1. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
 
898 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกุสุมา  บุษบา
 
1. นางสาวสาลินี  ราชวงศ์
 
899 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวธิดารัตน์  แสงมาศ
 
1. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
 
900 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุภโกศล
2. เด็กหญิงสิริภัทร์  วงษ์เพ็ญ
 
1. นางสาวศิริวรรณ์    คุณาพันธ์
2. นางเบญจพร  คงสุข
 
901 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายชญานนท์  ทองจันดา
2. เด็กชายชาญวิทย์  บุญอ้อม
 
1. นางสุพัฒนา  เจตินัย
 
902 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงสุปราณี  พรำนัก
 
1. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
2. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
 
903 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสมคิด  เถาปรัก
2. เด็กหญิงอริญา  บุญขาว
 
1. นางพรรณเชษฐ์  ทองทิพย์
 
904 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจันทิมา  ไชลี
2. เด็กหญิงสุภิสรา  พรมสุวรรณ
 
1. นางสาวนิภาพร  สาวะพันธ์
2. นางศิริพร   พันธ์ละออ
 
905 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงสันศนีย์  สุรวิทย์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  พิมพาสวัสดิ์
2. นางอรุณรัตน์  รอดเนียม
 
906 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาววัฒนสุดา  โคตรเนตร
2. นางสาวศิรสา  ส่งแสงรัตน์
 
1. นางสาวจิราลักษณ์  น้อยพรหม
2. นางสาวนริศรา  แทบศรี
 
907 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรัชนก  จรูญเนตร
2. นางสาวสุธิตา  นำภา
 
1. นางชญานิศ  เขื่อนควบ
2. นางธันยพร  สงเคราะห์
 
908 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวตรีลดา  คมใส
2. นายอลงกรณ์  ปัตตาละคะ
 
1. นางจันทิมา  โกมลศรี
2. นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
 
909 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวศุภร  สุริพล
2. นางสาวสุภาวรรณ  จันทะพันธ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ฑิกานต์  แก้วภักดี
2. นางอรุณรัตน์  รอดเนียม
 
910 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายธนัชพร   ภานะบุตร
2. นางสาววสุนธรา   จำปาแดง
 
1. Mr.Adam   Fuller
2. นางสาวนพวรรณ   โสริยาตร
 
911 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวกัณฑิมา  โสมนวัตร
2. นางสาวฉัตรสุดา  นางาม
 
1. นางนุช  กาลจักร
 
912 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1. นายจิตรกร  ศรีบุตร
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เภาโพนงาม
3. นายณัฐพล  น้อยบัวทิพย์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  โฉมยา
5. นายธนา  โพธิแสง
6. นายภูธเนตร  บุญทศ
7. เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีสุเลิศ
8. เด็กชายอัสสวัชร  คำยืน
 
1. นายณรงค์  สีแดงก่ำ
2. นายต้อม  จันทร์งาม
3. นายอดุลย์  จันทพาล
 
913 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ปรือปรัง
2. เด็กชายชัยพฤกษ์  ปรือปรัก
3. เด็กชายดิลก  ปรือปรัง
4. เด็กชายธวัชชัย  ขุขันธิน
5. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  วงษ์ขันธ์
6. เด็กชายสมเกียรติ  ปรือปรัก
7. เด็กชายสุทธิพงษ์   วงษ์ขันธ์
8. เด็กชายเจษฎา  วงษ์ขันธ์
 
1. นายนพรัตน์  ยศสุธันชัยวัฒน์
2. นายศุภรัตน์  ทรงกรด
 
914 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายธีรัตน์  สุปัตติ
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  คันศร
3. นายปัณณวัฒน์  ดวงสิมา
4. เด็กชายปัณณวิชญ์  ดวงสิมา
5. นายพชร  บุญเหลือ
6. นายพีรวัส  พลอยศรี
7. นายอทิตพงษ์  ขุนทอง
8. นายอภิวัฒน์  จิตตำนาน
 
1. นายณัฐทกรณ์  สิงห์คำ
2. นายนิพนธ์  อ่วมพันธ์เจริญ
3. นายสมหมาย  พิทักษา
 
915 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลฑิตา  ไตรยวงศ์
2. เด็กชายพงษ์ภักดิ์  มีสิทธิ์
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มิตรสีดา
4. เด็กชายอภิเดช  ยวนยี
5. เด็กชายอรรถพล  ทองวรรณ
6. เด็กชายเมธิชัย  สุธน
7. เด็กหญิงเมศิตา  โสภา
8. เด็กหญิงแก้วตา  ราศี
 
1. นายกิตติชัย  บุษราคัม
2. นายนิรันดร์  ศาลาศักดิ์
3. นางวาสนา  สร้อยจักร์
 
916 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายจิณณวัตน์  จันทะแสง
2. เด็กชายฐากูร  อนันต์
3. เด็กชายณัฐพล  ช่อทอง
4. เด็กชายพวงเพชร   พวงเงิน
5. เด็กชายวัชรนนท์  ทัศศรี
6. เด็กชายศิริวัฒน์  พัดริม
7. เด็กชายอัจฉริยะ  บุญมา
8. เด็กชายอิทธิชัย  วงค์แก้ว
 
1. นายณัชช์ฐกัณฐ์  ศรีสวัสดิ์
2. นายทองพูล  ทุมโยธา
3. นายสาเกียรติ  แก้วปักษา
 
917 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สมพงษ์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ยงยศ
3. เด็กชายนพเกล้า  โนนกลาง
4. เด็กชายวชิรวิญช์  ศรีหะจันทร์
5. เด็กชายวีรยุทธ  ทัดแก้ว
6. เด็กชายอณนต์  พันธ์งาม
7. เด็กชายเสรี  ฉายาวรรณ
8. เด็กชายเอกภพ  พรหมศิริ
 
1. นายมนูญ  วิญญายงค์
2. นายสีลา  มะเค็ง
3. นายสุทธิศักดิ์  เกตษา
 
918 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นายราชัน  พรมจันทร์
2. นายวุฒิชัย  ศรีไชย
3. นายสนธยา  พักพรรษา
4. นายสุทัศน์  สารทอง
5. นายอรรครพงษ์  สุตะพันธ์
6. นายอัครวินทร์  สุภาจันทร์
 
1. นายฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
2. นายพงษ์เทพ  ทองจันทร์
3. นายสุพิศ  ครองบุญ
 
919 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 1. นางสาวพิกุลแก้ว  เกษี
2. นางสาวภานุชตา  สุขสงวน
3. นางสาวลักขรินทร์  โพธิ์มณี
4. นางสาวอรัญญา  ทรงกลด
5. นางสาวอรุณี  พงษ์เพชร
6. นางสาวอัจฉรา  โสภาพ
 
1. นางกมลพรรณ  คำขันธ์
2. นางสาวนครินทร์  คำผง
3. นายสุทิน  คำพอง
 
920 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายณัฐกานต์  วิลัยเลิศ
2. นายวีระศักดิ์  สืบสุด
3. นายสุรสิทธิ์  หนุนวงศ์
4. นายอลงกรณ์  โคตรแสง
5. นายโสภณ  ศรีนวล
6. นายไชยเชษฐ์  โสภาลี
 
1. นายทธ  ทองภามี
2. นายพัชระ  วงศ์เจริญ
3. นายพิทยา  จันดาบุตร
 
921 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  เอื่อมรัมย์
2. นายธนโชติ  แหวนเงิน
3. นายธีระศักดิ์  เดือนขาว
4. นายบรรพต  ขุมกระโทก
5. นายวงศกร  จิตรแก้ว
6. นายอนุวัฒน์  สวัสดี
 
1. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
2. นายประสิทธิ์   ชมภูเขา
3. นายศิริเขต  เดชหามาตย์
 
922 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายชัชวาลย์  วงศ์งาม
2. นางสาวนันธิดา   โคตรทอง
3. นางสาวพารุวรรณ  กานสันเทียะ
4. นางสาวรัตติกาล  โอนอ่อน
5. นางสาววรางคณา   ทุมมา
6. นางสาววิชชุดา  อดทน
7. นางสาวศุภธิดา  สมโคตร
8. นางสาวสุขวิชาดา  ขำมณี
9. นายเจริญ  พุทธบุตร
10. นางสาวเฟื่องฟ้า  ทับแสง
 
1. นางพาณี  พิมพิสุทธิ์
 
923 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐกาญจน์  ศรีสร้อย
2. นายณัฐณรงค์   ไตรยสุทธิ์
3. นางสาวตันติมา  วัฒนาไชย
4. นายทรงพล  อันทะระ
5. นายปกรณ์  เวชกามา
6. นายพงษ์ลดา  จันทร์งาม
7. นายยศนันท์  เทพมณี
8. นางสาววรรณิภา  จันเหลือง
9. นางสาวสุนิสา  ศรีราศักดิ์
10. นายสุรเชษฐ์  โพธิ์สองชั้น
 
1. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน
2. นางวัฒนา  วงศ์พานิชย์
3. นางสาวอนัญพร  สุขเฉลิม
 
924 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ก้อนทอง
2. นายธนากร  สุขอ้วน
3. นายธนาชัย  เพ็ชรดี
4. นายบุรินทร์  จันทวี
5. นางสาวปิยะรัตน์  ไชยโคตร
6. นางสาวยุพา  กายะชาติ
7. นางสาวอาริษา  ทองทิพย์
8. นายเกียรติศักดิ์  วงษ์ชัย
9. นายเฉลิมเกียรติ  ยะประโคน
10. นางสาวเดือนฉาย  สายพงษ์
 
1. นางสาวทีฆรภัค  ดวงสา
2. นางสาวบุษบา  เขียวดี
3. นางสาวแจ่มจันทร์  คุณมาศ
 
925 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัญญารัตน์  พิลัย
2. นางสาวดุษฎี  ดวงชื่น
3. นางสาวทักษพร  ภักดี
4. นายระดี  ดีลุน
5. นางสาววัลภา  งามแสง
6. นางสาวสุนิชา  ผลภักดี
7. เด็กชายสุรพล  เครือแสง
8. นายอนุชา  ขันทอง
9. นางสาวอินทิรา  ดาสันทัด
10. นางสาวแก้วมณี  บุญทัน
 
1. นายชวลิต  ไชยสินธ์
2. นายสมคิด  แสงอรุณ
3. นายเอกมันต์  ศุภสาร
 
926 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายชิตวัน  พรหมประดิษฐ์
2. นางสาวณภัทรชนก  หาญวารี
3. นางสาวดวงแก้ว  ถิลา
4. นายธนรรณพ  ศรีเมือง
5. นางสาวบัณฑิตา  อินทะพันธ์
6. นายปณต  ศรีนวล
7. นางสาวพัชรวลัย  บุญขวาง
8. นางสาวมธุรดา   เทศะบำรุง
9. นางสาวสุรภา   พรหมภา
 
1. นายกิตติพล   ยศธแสนย์
2. นางสาวจำเนียร  เหมาะสมาน
3. นางพิสมัย  รักษาผล
 
927 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้วใส
2. เด็กหญิงนุชศรีกมล  ไชยสาคร
3. เด็กหญิงพัชนิดา  เจริญตา
4. เด็กหญิงฟ้าพราว  ทองล้ำ
5. เด็กชายอนาวิล  โภคทรัพย์
 
1. นางจรรยา  ศรีใสคำ
2. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
 
928 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงทินมณี  พงษ์สุระ
2. เด็กชายยุทธศาสตร์  พงษ์สุระ
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ดวงตา
4. เด็กหญิงวรรณิศา  พงษ์สุระ
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ระยับศรี
 
1. นางมาลินี  งามแสง
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
929 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฌามา  วงษ์ชมภู
2. เด็กหญิงดารารัศมี  ทองลือ
3. เด็กชายพงศกร  พร้อมจิตร
4. เด็กหญิงมุธิตา  หอกคำ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  พลโยธา
 
1. นางยลดา  ทองภูบาล
2. นางสาวระพีพร  พยอม
 
930 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธิติญา  ศรีแก้วพวง
2. เด็กหญิงพรชิตา  พันละบุตร
3. เด็กหญิงพรรณนิดา  ภาระ
4. เด็กชายวิสุทธิ์  สิงห์กลาง
5. เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวบุษยภัค  ธรรมสัตย์
2. นางสาวรัตติยา  สนิท
 
931 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 1. เด็กชายธนานุวัฒน์  การะเกษ
2. เด็กหญิงบุษกร  รัตนา
3. เด็กหญิงพัชรี  โสพัฒน์
4. เด็กหญิงสมฤทัย  ใจเต็ม
5. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญวงศ์
 
1. นางวิไล  กุยแก้ว
2. นางสาวหทัยรัตน์  วรเลิศ
 
932 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวฐิติกานต์  จันทร์แย้ม
2. นางสาวนุศรา  เจริญทัศน์
3. นางสาวพัชรี  หอมหวาน
4. นายศักดิ์สิทธิ์  รัตนะโสภา
5. นางสาวอภิวรรณ  ยงเจริญ
 
1. นายลิน  ยิ่งดี
2. นางศรีรัตนา  ฝอยทอง
 
933 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกมลฉัตร  ภัยกุมพันธ์
2. นางสาวกมลรัตน์  อัครชาติ
3. นางสาวพรประภา  พงษ์ธนู
4. นางสาวภารดี  แถบหอม
5. นางสาวเบญจวรรณ   ศิริพูล
 
1. นางมาลินี  งามแสง
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
934 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 1. นางสาวจิราพร  ศรีลาชัย
2. นายชลภูมินทร์  ดวนใหญ่
3. นางสาวณลิตา  มัสยามาศ
4. นางสาวทิพวัลย์  กอนินัย
5. นางสาวธัญญาลักษณ์  กำจัด
 
1. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์
2. นางแครทรียา  วสุกาญจนานนท์
 
935 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจรัญญา  โชคยศเจริญ
2. นางสาวชนากานต์  เขื่อนมั่น
3. นางสาวตวันนา  ศรีเสมอ
4. นางสาวธีราสินี  จักรวรรณพร
5. นายอภิสิทธิ์  อุ่นแก้ว
 
1. นางยลดา  ทองภูบาล
2. นายสมยศ  คำแพง
 
936 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แปงแสง
2. เด็กหญิงนธิมา  สมมะนา
3. เด็กหญิงอรุณวดี  ศรีกระหวัน
 
1. นางสุนันทา  บุญเอนก
2. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
 
937 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชุษณะ  แก้วมูล
2. เด็กหญิงดารณีรัตน์  คำจุ่น
3. เด็กหญิงพิชญา  โพธิวัฒน์
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางอรนุช  นามเขียว
 
938 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจน์ชนก  นุตภิบาล
2. เด็กชายอัจฉริยะ  บุญช่วย
3. เด็กหญิงเพียงฤทัย  เสนาพรหม
 
1. นางดวงตา  เวชกามา
2. นางพิไลวรรณ  สร้อยสิงห์
 
939 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดา  บุทอง
2. เด็กหญิงบุษกร  ผิวทอง
3. เด็กหญิงสร้อยฉัตร  โล่คำ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชูรัตน์
2. นางบรรจง  พรหมเงิน
 
940 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงฐิรกานดา  ศรีสุข
2. เด็กชายปราโมทย์  พลศักดิ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  พวงบุรี
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นางสมพร  กสิพันธ์
 
941 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เดชนาเกร็ด
2. เด็กหญิงอัครานี  วงศ์ยะลา
3. เด็กหญิงอัจฉรี  กัลยา
 
1. นางสาวพัชรวลัย   บรรเทา
2. นางอัญชลี  รอบคอบ
 
942 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวจารุวรรณ  สาริพันธ์
2. นางสาวณัฎฐนิชา  ไชยโพธิ์
3. นางสาวนภัสราภรณ์  โสภาบุตร
 
1. นางประไพ  ผาคำ
2. นางสัญติภา  ดวงจิตสิริ
 
943 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวนุสรา  โสภาวัตร
2. นางสาวสุวิญชา  พรหมจารีย์
3. นางสาวอัญชลี  ปัดภัย
 
1. นางประคอง  พราวศรี
2. นางราตรี  วามะลุน
 
944 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวจตุพร  ปัญญาทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  จำเริญใหญ่
3. นางสาวสุภาวดี  นิตอินทร์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชูรัตน์
2. นางบรรจง  พรหมเงิน
 
945 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวบุญธิดา  ลุนศรี
2. นางสาวมุกดา  วงศ์คำจันทร์
3. นางสาวสุวนันท์  กันแม้น
 
1. นายจิรายุ  มโนธรรม
2. นางสาวชนนภา  วงศ์เมือง
 
946 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. นางสาวนิติยา  ศรียงยศ
2. นางสาวรุ่งมณี  คงมี
3. นางสาวอุไรศรี  สารีกร
 
1. นางตรีทืพยนิภา  เทียมทัศน์
2. นางสุปัญญา  มณีรัตน์
 
947 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวจินตหรา  ใชยศรีษะ
2. นางสาวสุมาพร  วรรณทะวงษ์
3. นายอนันตศักดิ์  บุญจูง
 
1. นางสาวพัชรวลัย   บรรเทา
2. นางอัญชลี  รอบคอบ
 
948 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงนิลบน  ถวิล
2. เด็กหญิงพิณลดา  สีโคตร
3. เด็กหญิงอรอุมา  ผ่านเมือง
 
1. นางสาวชลธิชา  จันทร์ขาว
2. นางวิราภรณ์  บำรุงภักดี
 
949 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายจตุรพรชัย  โพธิ์ขาว
2. เด็กหญิงธัญกิตติ์  เหลืองสกุลไทย
3. เด็กหญิงภัคคีมา  ทรัพย์เมือง
 
1. นางประกอบศรี  คงสาคร
2. นางสุนันทา  บุญเอนก
 
950 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.83 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงนงณัฐชาญ์  สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงวีระภรณ์  วงค์ทะเล
3. เด็กชายสมบัติ  ศรีเลิศ
 
1. นายณัฐวัตร  สีสัน
2. นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ
 
951 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวดวงฤทัย  เสนกาบ
2. นายทศพล  ทองอร่าม
3. นางสาวสุนันทา  ศิริสุมทุม
 
1. นางนงลักษณ์  บุญรมย์
2. นางราตรี  วามะลุน
 
952 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  อำภรัตน์
2. เด็กหญิงผ่องนภา  กุลศิริ
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กุลศิริ
 
1. นางสาวณิชาภัส  ประจญ
2. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
 
953 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงปรียานุช  เจตนา
3. เด็กหญิงสุภัทรา  หนองยาง
 
1. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน
2. นางอัญชลี  ม่วงมิตร
 
954 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวขัติยาภรณ์   ต่อซอน
2. นางสาวจิรัฐิติกาล   คำมั่น
3. นางสาววริศรา  ทีคันโท
 
1. นางสาวชลธิชา  จันทร์ขาว
2. นางวิราภรณ์  บำรุงภักดี
 
955 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐกุล  สุดเกษ
2. นางสาววรรณภา  ธรรมชาติ
3. นายศิรวิทย์  จันทะเสน
 
1. นางสุนันทา  บุญเอนก
2. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
956 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัลยา  ไชยสาร
2. นางสาวรัตน์ติกร  ใยคำ
3. นางสาวสุพัตรา  เข็มทอง
 
1. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน
2. นางสาวเพ็ญแข  คำนันต์
 
957 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกัญญลักษณ์  จั่วจันทึก
2. นางสาวณัชฐญา  ศรีบุญ
3. นางสาวโชติกา  โชติวิวัฒนา
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางเอื้อจิต  วรรณวงศ์
 
958 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาววลัยภรณ์  งอยกุดจิก
2. นางสาวสนธยา   สุวรรณกูฏ
3. นางสาวอรอนงค์  อ่อนหวาน
 
1. นางชรินทร์  เนืองศรี
2. นางนงลักษณ์  บุญรมย์
 
959 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชัยวัฒน์  แหวนเงิน
2. นายพีระพล   สิงขรณ์
3. นายฤทธิชัย  แก้วละมุล
 
1. นางกรรณิการ์  เครือมาศ
2. นางสาวพวงทิพย์  แหวนวงษ์
 
960 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายดนุสรณ์  ฉิมทอง
2. เด็กชายธันยากร  คงวิบูลย์เกียรติ
 
1. นายภูวดล  วนขุนทด
2. นางรัชนี  นวลศิริ
 
961 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กหญิงปณิดา   ขันทองคำ
2. เด็กชายอุเทน   แสนจันทร์
 
1. นายศิวนันท์   นานาค
 
962 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วโมลี
2. เด็กหญิงศิริพร  วงศ์ราช
 
1. นางจิราพร  ใยวัน
2. นางบุญเรี่ยม  ไชยสุทธิ์
 
963 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงนุศรินทร์  โททะรินทร์
2. เด็กหญิงประภัสสร  โสภาบุตร
 
1. นางจินตนา  วรเลศ
2. นางวาสนา  คำมา
 
964 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายพันธ์เทพ  ศิริชนะ
2. เด็กชายศุภชัย  ครองเมือง
 
1. นายธวัชชัย  พานแก้ว
2. นางสุภาพร  งาสุ้ย
 
965 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกันติชา   มะนู
2. เด็กหญิงอินทิรา   แก้ววิจิตต์
 
1. นางสาวลักขณา   นิยมทอง
 
966 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชิษณุพงษ์   ศิริสุรวัฒน์
 
1. นางสาวนงเยาว์   จันทรชิต
 
967 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธีรานันท์  ดาวเรือง
 
1. นางนาตยา  แสงใสย์
 
968 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายชยณัฐ  พลที
 
1. นางสมภิรมย์  วรรณา
 
969 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายสาริน  นามแก้ว
 
1. นางชญานิศ  เขื่อนควบ
 
970 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายเมรุจน์  บุตรอำคา
 
1. นางสาวศิลาลักษณ์  กุมารสิทธิ์
 
971 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวขวัญใจ  รสชาติ
 
1. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
 
972 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันดี
2. เด็กหญิงอาริสา  บุญเกื้อ
 
1. นางสาวกิตติมา  มาคำพันธ์
2. นางศุภิสรา  กรแก้ว
 
973 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายคณิต  ไชยปัญญา
2. เด็กชายธนากร  วราพุฒ
 
1. นางณัฐกฤตา  แก้วโบราณ
2. นางศิริลักษณ์  วิทยาภินันท์
 
974 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  กามะระ
2. เด็กชายเสรี  เชี้อทอง
 
1. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
2. นางสาวเนาวรัตน์  ไชยสุทธิ์
 
975 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงลลิดา  กระเสียร
2. เด็กหญิงสุนิษา  สายโน
 
1. นางธนพร  สำลี
2. นางนิภาพร  ทาวงษ์
 
976 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงนิติพร  เกษตะระ
2. เด็กหญิงอนัญญา  ปรือปรัง
 
1. นายปิยะพงษ์  ป้องกัน
2. นางสาววราภรณ์  ศิลาโชติ
 
977 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงสุวรรณษา  เจือจันทร์
2. เด็กหญิงอรทัย  ทวีชาติ
 
1. นางสาวปฐมาวดี  มะโนรัตน์
2. นางสาวปรีดาภรณ์   จันทร์สว่าง
 
978 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายสุรชัย  ผู้มีสัตย์
 
1. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
 
979 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายอภิเษก   พรมบุตร
 
1. นางวราภรณ์   สายศรี
 
980 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายธนธรณ์  เดชเรืองงาม
 
1. นางสาวขันธิญา  คำศรี
 
981 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นายสรรเสริญ  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวอชิราภรณ์  ยอดกุล
 
982 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวสุดา  อินทนาม
 
1. นางสุภัทรา  บุญยิ่ง
 
983 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายพิชญุตม์  สันโสภา
 
1. นายฟ้าคำรณ  กมล
 
984 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พิสัย
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ   ใจดี
 
1. นางกมลวรรณ  แก้วกิ่ง
2. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
985 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  จำปาเรือง
2. เด็กหญิงศรวงสุดา  โถทอง
 
1. นางสาวศรมณี  หาญสิงห์
2. นางสุภรัตน์  ยิ่งดี
 
986 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทันศิริประยุทธ
2. เด็กชายวรายุทธ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางภูมมจิต  งามสาย
2. นางสมพร  นามไพร
 
987 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ยิ้มสกุลกาญจน์
2. เด็กหญิงไอศิกา   แก่นสาร
 
1. นางวิราวรรณ  ยกพล
2. นางสาวสมกมล  มีดี
 
988 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เข็มแก้ว
2. เด็กหญิงอินทิรา  มีพันธ์
 
1. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
2. นางเพียรพรรณ  อรรคบุตร
 
989 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  โยธา
2. เด็กหญิงนัทณา  ยาน้อย
 
1. นางศศินันท์  สมประสงค์
2. นายเอกสิทธิ์  มุลคุตร
 
990 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวอรัญญา  ปานมณีวงศ์
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
991 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวสร้อยสุดา  ธาตุทอง
 
1. นางสาวศรมณี  หาญสิงห์
 
992 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวบุญญา  ลาวพิมัย
 
1. นางภูมมจิต  งามสาย
 
993 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  คำเกิด
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
994 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายเศวตโชติ  วิชาชัย
 
1. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
995 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นางสาวธิติยา  บรรลือ
 
1. นางศศินันท์  สมประสงค์
 
996 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงวริญญา  บุญน้อย
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
997 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงนันทินิจ  เจริญศิริ
 
1. นางกฤษณา  คุณมาศ
 
998 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายชนกชนม์  ทองเครือ
 
1. นายธัญวิชญ์  สาลีวงศ์
 
999 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวมธุรส  ทองเย็น
 
1. นางเพ็ญสิริ  คำชัย
 
1000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงสุดาพร  ใจมนต์
 
1. นางสาวสุนาวี  ศรีสิงห์
 
1001 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายสุวิชา  เหียดใส
 
1. นายสิทธิพร  บุญยิ่ง
 
1002 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. นางสาวยุวดี  ขุมทรัพย์
 
1. นางสาวศรินทรา  ภาพันธ์
 
1003 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายปฏิพัทธ์  เจริญไชย
 
1. นางสาวลำปาง  กุดกุง
 
1004 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายธนากร  ขอสุข
 
1. นายบุญชิต  คุณมาศ
 
1005 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาววรัญญา  ทรวงชัย
 
1. นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว
 
1006 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ซ้ายยศ
 
1. นายภานุวัฒน์  ลาลี
 
1007 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวศศิมาภรณ์  ดอกสะบา
 
1. นางประพัทษร  ทองใบ
 
1008 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชมน  ฤทริแสง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงกรกนก  โพนสำโรง
4. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปิวรบุตร
5. เด็กหญิงกฤติยาณี  งามล้วน
6. เด็กหญิงกฤษิณี  เหลื่อง
7. เด็กหญิงกัลยาณี  หลงทัพไทย
8. เด็กหญิงกาญจนา  พิมพ์โพธิ์
9. เด็กหญิงกาญจนา  อารมสวะ
10. เด็กหญิงกานดาพร  ปางสุข
11. เด็กหญิงกานต์สิริ  ฤทธิรัตน์
12. เด็กหญิงกุลสรณ์  ดาวประสงค์
13. เด็กหญิงขวัญชนก  พันรอบ
14. เด็กหญิงขวัญฤดี  ขันสกุล
15. เด็กหญิงขวัญสุดา  อ่อนหวาน
16. เด็กหญิงจริยา  ชิดชม
17. เด็กหญิงจารุวรรณ  นวนแย้ม
18. เด็กหญิงจิตราพร  จันทร์เหลือง
19. เด็กหญิงจินดารัตน์  นิลพลหาญ
20. เด็กหญิงจิราพร  จุลแดง
21. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำเก่ง
22. เด็กหญิงชญานิศ  ลุนลี
23. เด็กหญิงชญานี  สายพฤกษ์
24. เด็กหญิงชญานุตม์  รวมจิตร
25. เด็กหญิงชนริชา  นามนิวงศ์
26. เด็กหญิงชมพูนุช  บุญนำ
27. เด็กหญิงชารีรัตน์  ดีพันธ์
28. เด็กหญิงชิดฤทัย  ดวงใจ
29. เด็กหญิงชุลิกร  มะณี
30. เด็กหญิงญานิกา  ชาบุญเขือง
31. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  หยองเอ่น
32. เด็กหญิงณัฐดาพร  สังวาลย์
33. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสวงพันธ์
34. เด็กหญิงณิชา  จันดี
35. เด็กหญิงดารุณี  สมรัตน์
36. เด็กหญิงทิติวรรณ  จันดา
37. เด็กหญิงธัญกมล  ท้องที่
38. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เครือทอง
39. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำหอม
40. เด็กหญิงธิยานันท์  กลมพันธ์
41. เด็กหญิงธิยานันท์  กลมพันธ์
42. เด็กหญิงนภัสราวดี  ชมภูโกฐ
43. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  สายสุนา
44. เด็กหญิงนฤมล  เนียมสุข
45. เด็กหญิงนฤมล  โคศรี
46. เด็กหญิงนฤมล  อาภรณ์ศรี
47. เด็กหญิงปทุมทิพย์  จันทร์พรม
48. เด็กหญิงปรีชญา  วงษ์ขันธ์
49. เด็กหญิงปานดาว  ศรีบุรี
50. เด็กหญิงปิยะฉัตร  อุ่นวิเชียร
51. เด็กหญิงพรวิภา  ทองพามี
52. เด็กหญิงพิรัชชา  เนียมจิตร
53. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  กาญจนะชาติ
54. เด็กหญิงพิศมัย  ภักพวง
55. เด็กหญิงภาวิณี  เลื่อนฤทธิ์
56. เด็กหญิงภาวิณี  เลื่อนฤทธิ์
57. เด็กหญิงมณีรัตน์  รักษาศิริ
58. เด็กหญิงมณีรัตน์  คำเคนบ้ง
59. เด็กหญิงมณีรัตน์  คำทรัพย์
60. เด็กหญิงมณีวรรณ  เนียมจิตร
61. เด็กหญิงมยุริน  จันหอม
62. เด็กหญิงมุทิตา  ศรีษา
63. เด็กหญิงรัชนีกร  โสภา
64. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปลายเนตร
65. เด็กหญิงวงศ์ผกา  เครือทอง
66. เด็กหญิงวัลภา  มีพันธ์
67. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พยัคธา
68. เด็กหญิงสุกานดา  ปลายเนตร
69. เด็กหญิงสุดาภรณ์  น้ำใจดี
70. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนดวง
71. เด็กหญิงสุทธิดา  เสียงเพราะ
72. เด็กหญิงสุธาสินี  โพธิ์อ่อน
73. เด็กหญิงสุภาพร  ผาดี
74. เด็กหญิงสุมิตรา  สงสาร
75. เด็กหญิงสุวพิชญ์  พิพิธ
76. เด็กหญิงหงษ์รัตน์  ไกรชาติ
77. เด็กหญิงอภิญญา  มั่นเบี้ย
78. เด็กหญิงอภิสรา  บุญเลี้ยง
79. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีบัวเทพ
80. เด็กหญิงอรอุมา  ชาบุญเรือง
81. เด็กหญิงอริสรา  สายสิงห์
82. เด็กหญิงอรุณรัศมี  สุภาพงษ์
83. เด็กหญิงอำภรณ์  มีบุญ
84. เด็กหญิงอิงกมล  เป็นสุข
85. เด็กหญิงอิศราภรณ์  ราชชื่น
86. เด็กหญิงเก็จมณี  รีเรืองชัย
87. เด็กหญิงเจนจิรา  สายยศ
88. เด็กหญิงเจนจิรา  ขันตรี
89. เด็กหญิงเจนนิสา  สมสุข
90. เด็กหญิงเจนนิสา  สุนทรารักษ์
91. เด็กหญิงเต็มสิริ  เชื้อเกษม
92. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ยิ่งชาติ
93. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ไชยมูล
94. เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  บุญทอง
95. เด็กหญิงเพราพิลาส  เนียมจิตร์
96. เด็กหญิงเหมรัตน์  สิมลิ
 
1. นางกชพร  สมสะอาด
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
3. ว่าที่ร้อยตรีจุมพล  องอาจ
4. พันจ่าเอกพิสิฐ  รักพรม
5. นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
6. นางสาคร  คุมมินทร์
7. นางสุภาพร  งาสุ้ย
8. นางอรวรรณ  หลอมทอง
 
1009 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกรวิชญ์  โยธิการ์
2. นายกล้าณรงค์  ทีฆะ
3. นายกษิดิ์เดช  คงบำรุง
4. นางสาวกาญจนา  สิริสุข
5. นายคณิศร  ชัยมาลา
6. นายจตุรวิทย์  มาหา
7. นายจตุรวิทย์  มาหา
8. นางสาวจริยาพร  รัชสีห์
9. นายจักรกฤษณ์  ศรแก้ว
10. นายจักรี  ธรรมนิยม
11. นายจินดาวุธ  ขุนจิตรงาม
12. นายจิรวัฒน์  ปานประชาติ
13. นางสาวจิรัฐติกาล  แซ่ซื้อ
14. นายจีรนันท์  บูรพา
15. นายฉัตรชัย  ละออใส
16. นางสาวชลธิชา   พิมแก้ว
17. นายชวกรณ์  ทองผุย
18. นายชัชวาล  อุททา
19. นายชัยพร  อ่องละออ
20. นายฐนพงศ์  รักษาพล
21. นายณภัธรวงษ์  สุนทรินทร์
22. นายณรงค์ฤทธิ์  คงสิม
23. นายณรงศักดิ์  หินลาด
24. นายณัชพล  กระจ่างแสง
25. นางสาวณัฐธิดา  ศิรินู
26. นางสาวณัฐธิดา  นามวงศ์
27. นายณัฐพล  ศิลาวงศ์
28. นางสาวณัฐรดา  ตนะวิไชย
29. นายณัฐวุฒิ  กุมภรรณ์
30. นายณัฐวุธ  จันทร์พินิจ
31. นางสาวณัฐสุดา  ธนะวัฑฒโก
32. นายทนงศักดิ์  เวชกามา
33. นายทรงเกียรติ  ฤทธิรัตน์
34. นายทวีวัฒน์  ขันโท
35. นายธนาคาร  ละมูล
36. นายธรรมนูญ  ตั้งมั่น
37. นายธวัชชัย  ภักดีบุตร
38. นายธวัชรินทร์  ชินทอง
39. นายธาตรี  แก้วกุลา
40. นายธิวากร  หลาวทอง
41. นายธีรวัต   ศรีนุเคราะห์
42. นายนพกร  เพิ่มศรี
43. นายนริศร  อาจชัยธร
44. นายนลธวัช  ตันสิงห์
45. นายนลธวัฒน์  อุทา
46. นายนวพรรษ  เนียมจันทร์
47. นายนิติรัตน์  ดันนอก
48. นายปฏิภาณ  มหิพันธุ์
49. นางสาวประพรรัตน์  บุญใหญ่
50. นายปรัชญา  แตะต้อง
51. นายปรัชญากรณ์  หอมคำ
52. นายปราโมทย์  เกษมสุข
53. นายปุณยวัจน์  เพชรรักษ์
54. นางสาวพรสว่าง  วงษาบุตร
55. นางสาวพวงผกา  วันศรี
56. นางสาวลลิตา  พันธ์ศรีเมือง
57. นายวงศกร  เปรมสุข
58. นางสาววรรณวิษา  ภูกาสอน
59. นายวราวุธ  อินทร์เพชร
60. นายวราเทพ  ชื่นใจ
61. นายวัชระกร  เกษกรณ์
62. นายวันเฉลิม  จันทร์พวง
63. นายวัลลพ  ไชยภักดี
64. นางสาววิภา  สาคำภี
65. นายวิรัตน์  วงสอน
66. นายวิษณุพงศ์  ละมูล
67. นายวุฒิชัย  เดชฤทธิ์
68. นายศักดิ์สุนทร  เขตสกุล
69. นายศาตราญา  คำประวัติ
70. นางสาวศิริพร  ไชยโคตร
71. นางสาวศิริรัตน์  แก่แสง
72. นายศิริวิทย์  ไชยปัญญา
73. นายศุภกร  ไชยศรีษะ
74. นายสันติชัย  การะเกษ
75. นางสาวสุดารัตน์  บูชาเดช
76. นายสุทธิภัทร  ทาเสนาะ
77. นายสุธิชาติ  กันตรง
78. นางสาวสุธิดา  บุญมาเรือง
79. นางสาวสุพรรษา  หวนคะนึง
80. นายสุรทิน  ประคองดี
81. นางสาวสุวรรณา  อยู่คง
82. นายอดิลักษณ์  ประเสริฐสังข์
83. นายอดิศร  จำปารัตน์
84. นายอดิเทพ  สินธุ์สอน
85. นายอนุสรณ์  ปราบภัย
86. นายอภิวัฒน์  วันศรี
87. นายอภิสิทธิ์  บึงแก้ว
88. นางสาวอมรลักษณ์  วงศ์ทอง
89. นายอมรเทพ  นามเกษ
90. นายอรรถพล  กิ่งทอง
91. นายเดชณรงค์  พรมพรรณ์
92. นายเมธาวินท์  บุญรักษา
93. นายเวทิต  บัวหอม
94. นางสาวเสาวลักษณ์  แก้วงาม
95. นายเอกลักษณ์  ใจตรง
 
1. นางจันทิมา  โกมลศรี
2. นางสาวทีฆรภัค  ดวงสา
3. นายบัญชา  สุขกาย
4. พันจ่าเอกพิสิฐ  รักพรม
5. นางสาวพุฒพร  รัตนวัน
6. นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
7. นายอิฒช์ธิอาจ  พิทักษ์วงศ์
8. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
 
1010 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายนครินทร์  อุดม
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
1011 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายจักรกฤษณ์  พันรัตน์
 
1. นายสงบ  ทะวันทา
 
1012 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายชาญณรงค์  นาดสิงห์ทอง
 
1. นายธีระยุทธ  วิเศษสังข์
 
1013 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนำโชค  โทบุดดี
 
1. นางสาวอารี  ไทยเครือวัลย์
 
1014 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
 
1. นายจรัล  ขำผา
 
1015 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงพรประภา  โครตหานาม
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
1016 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 1. นายธนศักดิ์  เวทนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
1017 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายพลากร  ประมวล
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
1018 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายจิรศักดิ์  สาวิสิทธิ์
 
1. นายพิชัย  เทียบดอกไม้
 
1019 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายเดชา  สาธรณ์
 
1. นายจรัล  ขำผา
 
1020 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายเฉลิมชัย   ถือมั่น
 
1. นายวุฒิชัย   มีหนองใหญ่
 
1021 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายสินธนา  ชาลือ
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
 
1022 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายพลากร  ประมวล
 
1. นายคุณาพจน์   คลธา
 
1023 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายนัทธพงษ์  สายแก้ว
 
1. นายธีระยุทธ  วิเศษสังข์
 
1024 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายปฏิภาณ  กิ่งมิ่งแฮ
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
1025 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายจิรกิตติ์  โนนสูง
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
1026 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  พรมลี
 
1. นางสาววัฒนประภา  อุ่นใจ
 
1027 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  ธานี
 
1. นายทองพูล  ทุมโญมา
 
1028 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายพลากร  ประมวล
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
1029 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายธนาเนตร  ลำมูล
 
1. นายประสพ  ชารีนิวฒน์
 
1030 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายอิชดา   ศรีจันทร์
 
1. นายวุฒิชัย   มีหนองใหญ่
 
1031 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายเมธาวี  บุญทศ
 
1. นางสาววัฒนประภา  อุ่นใจ
 
1032 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายพงศักดิ์  วันศรี
 
1. นายทองพูล  ทุมโญมา
 
1033 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกิตตินา  กุกสันเที๊ยะ
2. นายกิตติพัฒน์  คำเหมา
3. นายจักรพงศ์  ชราศรี
4. นางสาวจันทร์แรม  พรมล้วน
5. เด็กหญิงจิตติพร  โสเป
6. เด็กหญิงชลธิชา  มะลัย
7. เด็กหญิงชุตินันท์  สืบวงศ์
8. นายณปภัช  เหลาสี
9. นางสาวณัฐพร  การเมฆ
10. นางสาวณัฐมล  การเมฆ
11. นางสาวดลพร  สุบรรณ์
12. นายทองพูล  ธรรมแก้ว
13. นายทินกร  ทองขาว
14. นายนพพร  บุญมา
15. นางสาวบุษยา  ใจคง
16. นางสาวมินตรา  สุขอ้วน
17. เด็กชายวัลลพ  โสเป
18. เด็กชายวิระชัย  สุขหล้า
19. เด็กชายวุฒิศักดิ์  ธรรมแก้ว
20. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พูลสุข
21. นายสัญญา  ศรีบุญเรือง
22. นางสาวสินีนาฏ  พงษ์พรม
23. นางสาวสิริมนต์  ทองสุขนอก
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  มะพัน
25. เด็กหญิงสุพัตรา  บาอินทร์
26. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สร้อยศรี
27. เด็กชายสุริยน  กตัญญู
28. นางสาวอทิติญา  คำเคน
29. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  งอมสงัด
30. เด็กหญิงโสภิดา   ศรีสว่าง
 
1. นางสาวธนิดา  จวงพันธ์
2. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
3. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
1034 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญใหญ่
2. นายกรีฑา  ประเทศา
3. นายจตุพร  กุลบุตร
4. นายจักรกฤษณ์  พันรัตน์
5. เด็กชายจีรยุทธ  ทาระขจัด
6. นายณัฐพล  เทพพร
7. เด็กหญิงณิชารัศมิ์  นันทธีระสิทธิ์
8. เด็กหญิงธิติมา  ศรีนาเจริญ
9. นายธีรวัฒน์  โพธิ์ศรี
10. นางสาวนภัสวรรณ  ยังสูงเนิน
11. นางสาวนิตยา  ปุนปอง
12. นางสาวปิยะธิดา  บุญวัง
13. นายปิยะพงษ์  ชายทวีป
14. นางสาวพรชนก  คุณสุทธิ์
15. นางสาวพรพรรณ  แสนดี
16. นายพิชญ์ชากร  กุมารสิทธิ์
17. นายพีรัช  รักบุญ
18. นายภานุวัฒน์  เต่าแก้ว
19. นายภูวเมศร์  โรจน์จรัสวุฒิ
20. นายรัฐพงษ์  ปูคะศิลป์
21. เด็กชายรัฐพงษ์  เทือกทา
22. นางสาวรัตติกาล  ลุนบุตร
23. นางสาววริศรา  พรรณารักษ์
24. นางสาวศศิธร  วรรณจันทร์
25. เด็กชายศุภเดช  มีปัญญา
26. เด็กชายสุปัญญา  ลำภา
27. เด็กชายสุวิชา  ลำภา
28. นางสาวอภัสรา  ไตรยวงศ์
29. นางสาวอริศรา  ศรีจันทร์
30. นางสาวอารยา  สายบุญเลิศ
 
1. นายกฤตภพ  ไชยสัตย์
2. นางสาวชลรัตน์  บุญวิทย์
3. นายณัฐพงศ์  ศรีโคตร
4. นางสาวนิภาวรรณ  บัวสาย
5. นายสงบ  ทะวันทา
6. นางสายสมร  วงศ์สิรภัภ
7. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
1035 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 1. เด็กหญิงกัลยานี  ไชยมาศ
2. นายขจรศักดิ์  เวชกามา
3. เด็กหญิงจรรยารัตน์  ชนะวงศ์
4. นายจักรภพ  ชายทวีป
5. นางสาวจันทร์สุดา  อุระ
6. นางสาวจุไรรัตน์  แสวงเงิน
7. นางสาวณัฐนิกา  ชอบธรรม
8. นางสาวณัฐมล  พรทิพย์
9. นางสาวธนัชพร  นวลจันทร์
10. นายธนาศักดิ์  มีศิลป์
11. นางสาวนพวรรณ  กองโฮม
12. นางสาวนฤมล  บุทฤทธิ์
13. นายนิกร  ชมภูเขา
14. เด็กหญิงปาจรี  นินศรี
15. นายภูวนาท  วงศ์สุวรรณ
16. นางสาวมัชฌิมา  ไกรเนตร
17. นางสาวมัลลิกา  นิวินรัมย์
18. นางสาวมัลลิกา  อยู่เย็น
19. นางสาววันเฉลิม  ชูรัตน์
20. นายสมคิด  พุ่มจันทร์
21. นางสาวสร้อยวิสา  นิลเพชร
22. นางสาวสุนิสา  สีหาบุตร
23. นายสุรศักดิ์  คำแถม
24. นางสาวสุวนันท์  โสมาบุตร
25. นายอภิชาติ  ขันเงิน
26. นางสาวอรอุมา  ทองทศ
27. นางสาวอาทิตยา  สุขหนา
28. นายเกียรติภูมิ  สมัครไทย
29. นายโชคอำนวย  ศรีวันคำ
30. นายไตรภพ  จันเหลือง
 
1. นายกัณวริณศ์  นามแก้ว
2. นายสมพร  หมื่นแสน
3. นายอนุรัตน์  ชมภพ
4. นางสาวไพศาล  สุนทรา
 
1036 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายกฤษณะ  โพธิ์ไชย
2. นายกฤษดา  สีดำ
3. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  บุษราคัมภ์
4. เด็กหญิงกันยารัตน์  กระวันทา
5. นางสาวกาญจนา  พงษ์สุระ
6. นางสาวกิตติมา  สมพงษ์
7. นายคมกริช  อสิพงษ์
8. เด็กชายจิตรกร  ทุมเสน
9. นายชัยณรงค์  ประมวล
10. เด็กชายณัฐ   แก้วคำ
11. เด็กหญิงทัศนาวลัย  เติมใจ
12. นางสาวทิพภิรมยา  ชัยชนะ
13. นายนครินทร์  อุดม
14. นางสาวนฤมล  จันทร์ทอง
15. เด็กหญิงนันทิพร  จันทอง
16. นายบุรวัช  โสดา
17. นางสาวปฏิญญา  สีสัน
18. เด็กชายปรัชญาสิทธิ์  สายสินธุ์
19. นายพลากร  ประมวล
20. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีดาชมภู
21. เด็กหญิงลดารัตน์  พูนทอง
22. เด็กชายวุฒิชัย  ชิณวงษา
23. เด็กชายศรัณย์  พวงทอง
24. เด็กชายศุภษร   ธนะชาติ
25. นายสมหมาย  จันทอง
26. นางสาวสายชล  เจริญผล
27. เด็กชายสุทัศน์  คำเสียง
28. เด็กหญิงสุนิสา  รักไทย
29. นายสุริยา  คำพินิจ
30. นายสุเจตน์  แหวนเงิน
 
1. นายคุณาพจน์   คลธา
2. นายประเสริฐ   เติมใจ
3. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
4. นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ
5. นางพัชรินทร์  เทียบคุณ
6. นายสุคนธ์  อำไพ
7. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด
 
1037 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวกันตยา  ละมูล
2. นางสาวจินดารัตน์  เสาร์แพง
3. นางสาวจิราวรรณ  พิมาทัย
4. นางสาวจุฑารัตน์  สำราญล้ำ
5. นางสาวนิตติญาพร  กล่อนศรี
6. นางสาวนิตยา  สิงห์ที
7. นางสาวนิตยา  วิเชียรล้ำ
8. นางสาวนุชนาฏ  อุนะบุตร
9. นางสาวบุปผา  สาเกษ
10. เด็กชายปิติ  สาลี
11. นายพัสกร  โกฏหอม
12. นางสาวมณิสรา  คำพรมมา
13. นายมีชัย  สุชาติ
14. นายยุทธินันท์  สุดไสย์
15. นางสาวฤทัยรัตน์  จันทร์นาม
16. เด็กชายวรดา  พิมาทัย
17. นางสาววรรณนิดา  ไชยชาติ
18. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
19. นางสาววิมลวรรณ  บัวงาม
20. เด็กชายศราวุฒิ  จันทร์โสภา
21. นายศิรวิทย์  เสนาน้อย
22. เด็กหญิงสุชาดา  เพ็ชรดี
23. นางสาวสุดารัตน์  จามะรีย์
24. เด็กชายสุรวิชญ์  สุดไสย์
25. นางสาวสุริฉาย  จันทร์อบ
26. นายอภิรักษ์  ทุมสิงห์
27. นางสาวอัยลดา  โพธิ์ชัย
28. นางสาวอาภัสรา  จันทร์วิโรจน์
29. นายเดชา  สาธรณ์
30. เด็กชายเอกลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  วิลัย
2. นายจรัล  ขำผา
3. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
4. นายศักรินทร์  ดวงใจ
 
1038 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวกนกวรรณ  ไกรวิเศษ
2. เด็กชายกรรชัย  ศรีดี
3. นางสาวคัณฑมาศ  จันทร์หอม
4. นางสาวจารุวรรณ  ทองมุข
5. นางสาวฐาปนี  รุ่งแสง
6. นายณัฐพล  ลาลุน
7. นางสาวดารารัตน์  บุญชิต
8. นางสาวดาราวดี  สมหนองหาร
9. เด็กชายทัศน์พล  นิยมพันธ์
10. เด็กชายธวัชชัย  ขาววิเศษ
11. เด็กชายนพรัตน์  ฉายจันทร์
12. นางสาวนภาพร  ยิ้มสุข
13. เด็กหญิงนันทนา  เครือแสง
14. เด็กชายปฏิภาณ  ยอดจันทร์
15. นางสาวปภัสรา  วรรณวงษ์
16. เด็กชายปรมินทร์  แซ่ลิ้ม
17. นางสาวประไพ  โพธิบุตร
18. เด็กชายปัญญา  ชัยชาญ
19. เด็กหญิงภัทรภรณ์  แหวนหล่อ
20. นางสาววรรณิภา  หินกอง
21. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ถาวร
22. เด็กชายศรัณย์ธรรม  พูนมา
23. เด็กชายสินธนา  ชาลือ
24. นางสาวสุธิดา  กตะศิลา
25. เด็กหญิงอภิญญา  สีดา
26. นางสาวอรัญญา  หินกอง
27. นางสาวอัญธิกา  ศาลา
28. เด็กชายเดชฤทธิ์  ติละบาล
 
1. นางทิพวรณ  จันทร์หอม
2. นางนวลอนงค์  จัยสิน
 
1039 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายสุรยุทธ  สะอาด
 
1. นางสาววรรณภา  เสาเวียง
 
1040 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวกาญจนา  โจมสติ
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
1041 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายอุ้มบุญ  หมายเขา
 
1. นางพิศมัย  แร่เพชร
 
1042 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา  ทนทาน
 
1. นายรพีภัทร  มั่นจิต
 
1043 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงมนิสรา   ทองหล่อ
 
1. นางสาวณภัชนันท์   มีวงศ์
 
1044 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายจตุพร  ไกรรบ
 
1. นางวิลัย   ชิณวงศ์
 
1045 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  เมืองแพน
 
1. นางคนึงนิจ  เดชะคำภู
 
1046 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 1. เด็กหญิงทักษพร  เงางาม
 
1. นางกชกร  สุ่มมาตย์
 
1047 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวมานิตา  มะวัน
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
1048 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายสมพงษ์  คล้ายจินดา
 
1. นางกาญจน์ชนา  ชินวานิชย์เจริญ
 
1049 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 1. นางสาวแนน  เพ็ญบุญ
 
1. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
 
1050 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  จึงรักษ์พงษ์
 
1. นางสาวนิชฌานันท์  เจริญศริรัฎถกร
 
1051 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. นางสาววิไลพร  คำคง
 
1. นางจันทนา  อภิพุทธิกุล
 
1052 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชชุดา  ล่ำสัน
 
1. นายรพีภัทร  มั่นจิต
 
1053 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายศราวุธ  นรดี
 
1. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
 
1054 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  โทนสูงเนิน
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ธรรมวัติ
 
1055 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายมีชัย  แก่นจันทร์
 
1. นายรพีภัทร  มั่นจิต
 
1056 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพนาวรรณ  สถานพงษ์
 
1. นางสาวดาวรรณ  วงษ์กระโซ่
 
1057 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  มะปราง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  แสนปลื้ม
 
1058 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายสืบสกุล  แก้วหล่อ
 
1. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ์
 
1059 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ทองใบ
2. เด็กชายประจักษ์  ศรีธาตุ
3. เด็กชายสุริยา  บำรุงเกียรติ
 
1. นางสาวไพศาล  สุนทรา
 
1060 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริญญา  สาระบุตร
2. เด็กหญิงอัญชลี  นามวงษ์
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ประถม
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
1061 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชิณวงษ์
2. เด็กหญิงสมฤทัย   พรมมี
3. เด็กชายอนุรักษ์  เวียงคำ
 
1. นางธนิดา  แก้วพวง
2. นางนารีรัตน์  เงาศรี
 
1062 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  ประจญ
2. เด็กหญิงณัชนันท์  ใจเพ็ง
3. เด็กชายอนุรักษ์  พงษ์สุวรรณ์
 
1. นางกฤติมา  สว่างภพ
2. นางสาวดาวรรณ  วงค์กระโซ่
 
1063 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายก้องเดช  นิลสินที
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือบุตร
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา  จันทรัตน์
 
1. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์
2. นางสาคร  จันดาบุตร
 
1064 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวณัฐนันท์  จันทิวา
2. นางสาวหฤทัย   แก้วอาสา
3. นางสาวอุไร  สุรวิทย์
 
1. นางสาวกุลธิดา   ดวงแก้ว
2. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
 
1065 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 1. นางสาวสุดาพร  มันทรารักษ์
2. นางสาวสุดารัตน์  มุ่งประโยชน์
3. นางสาวเมรีย์  คำลอย
 
1. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
 
1066 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  พันธการ
2. นางสาววิจิตรา  รัตนวัน
3. นางสาวศิตรา  คณะแสวง
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
 
1067 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. นางสาวศศิวมล  สุรวิทย์
2. นายศักดิ์ชัย   ชราศรี
3. นายศุภษร  ศรีบุญเรือง
 
1. นายกฤษฎา  พิมพันธ์
2. นางเพียงอัมพร  เกิดศิริณฤดี
 
1068 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  รุ่งคำ
2. เด็กหญิงอัณศยา  เกิดกล้า
 
1. นางวันนา  อายุวงษ์
2. นางสุกานดา  ใจแข็ง
 
1069 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราพร   ผาธรรม
2. เด็กชายธนากร  มณีวรรณ์
 
1. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
2. นายเอกชัย  ดวงใจ
 
1070 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แก้วพวง
2. เด็กชายธีรเดช  แก้วพวง
 
1. นางธนิดา  แก้วพวง
2. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
 
1071 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1. เด็กหญิงจีระนันท์  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงธนิกานต์  ดุมกลาง
 
1. นางสาววิไลพร  พงษ์พล
2. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
 
1072 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพิยดา  มโนรัตน์
2. เด็กชายอานนท์  เกษแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  ป้องกัน
2. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
 
1073 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายยุทธนา   บูชาบุตร
2. เด็กชายอดิศร  ศรีโชค
 
1. นางเทวา  ลุสุข
2. นางเรืองอุไล  พวงศรี
 
1074 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญ  พันธ์ศรี
2. นางสาวฐิติมา  บุญราช
 
1. นางสาวคัทรียา  โสมนัสกุล
2. นางสาวสายฝน  ขนันไทย
 
1075 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจันทนา  ทองบ่อ
2. นายสราวุธ  เทียนขาว
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
2. ดร.ภูมิภัทร  มาลี
 
1076 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวณัฐนันท์  คำดำ
2. นางสาวยุภาวรรณ  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวนฤมล  พื้นผา
2. นางวิชุดา  ตำหนง
 
1077 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายสืบสกุล  แก้วหล่อ
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  จึงรักษ์พงษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ลาลุน
2. นายวิชัย  ลาลุน
 
1078 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. นายปราโมทย์  ก้องกังวาลย์
2. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์ภักดี
 
1. นางสาวธิติมา  เขียวเพชร
2. นางสาวปิยากร  ทูลภิรมย์
 
1079 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวกิตติยาพร   สิงห์ทอง
2. เด็กชายจักรวาล  กาญกล้า
 
1. นางประไพ  หาไชย
2. นางสาววันวิสา  ประสพสุข
 
1080 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายประสิทธิ์  แสงมาศ
2. เด็กหญิงวาริศรา  วีระพานิชย์
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นายชาลี  มีวงศ์
 
1081 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกร  อุดชุม
2. เด็กหญิงรัชนีกร  โตมร
 
1. นางสาวจตุพร  พงศ์พีระ
2. นางวิลัย  ชิณวงศ์
 
1082 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายชัยณรงค์  ชาติภูธร
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กองแดงนอก
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
2. นาย่อ่อนสี  เหมือนมาต
 
1083 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายพรหมพชร  พรหมคช
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  จึงรักษ์พงษ์
 
1. นางสาวจิตวิไล  คำภา
2. นางพจนี  วานิช
 
1084 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วมณี
2. เด็กชายธัญวุฒิ  พันธ์เลิศ
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ทองใบ
4. เด็กหญิงศุริกร  ตัวงาม
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  เวฬุวนารักษ์
6. เด็กชายอิทธิพล  ประการแก้ว
 
1. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
2. นายจักรินทร์  สมศรี
3. นางสาวสุกัญญา  โยธายุทธ
 
1085 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุรวิทย์
2. เด็กชายณรงฤทธิ์  วงษา
3. เด็กชายถนอม  วรบุตร
4. เด็กชายธนากร  พัทธศรีมา
5. เด็กชายวัชราภรณ์  สิงห์โตทอง
6. เด็กชายอรรถพล  จันทรัตน์
7. เด็กชายไชยา  พิมพันธ์
 
1. นางพิชญา  ทองโคตร
2. นายวิชัย  ประสานวงค์
 
1086 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายจตุชัย   วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงนันทนัช  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  สุขเติม
4. เด็กชายวงศธร   เดือนขาว
5. เด็กชายศุภกิจ   ทองหล่อ
6. เด็กชายอนิรุธ   บุตรดี
7. เด็กชายอัครชัย  ศิลาชัย
 
1. นายชาลี  มีวงศ์
2. นางสาวปวิตรา  สาริกา
3. นางวิไลวรรณ  วงศ์พิทักษ์
 
1087 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐมล  สุขแว่น
2. เด็กหญิงภารตี  สมเสนา
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  แก้วบุตรดี
4. เด็กหญิงสายสวัสดิ์  โพธิ์เงิน
5. เด็กหญิงอภิชญา  พิมพ์ทอง
6. เด็กหญิงเรวดี  ยาวรัมย์
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
2. นายณัฐวัฒน์   สมรัตน์
3. นายอธิพงษ์  ขันติจิต
 
1088 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดาวิภา  อินดา
 
1. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง
 
1089 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวอรญา  กลมเลียว
 
1. นางอรอนงค์  ศรีเสมอ
 
1090 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวอาริญา  ตั้งมั่น
 
1. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
 
1091 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายธนกร   มังสุโร
 
1. นายฉัฐมะ   ทัดเทียม
 
1092 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ  วันเวียน
 
1. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
 
1093 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายพีระพีร์  แก้วประภา
 
1. นางสาวบุษราคัม   แก้วพวง
 
1094 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  พิวิโส
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
1095 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายธนากร  ประจำ
 
1. นายสุริยศักดิ์  ขันนาเลา
 
1096 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์ทอง
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
1097 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายคมสัน  จารุจินดา
 
1. นางอรอนงค์  ศรีเสมอ
 
1098 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กชายสุริยา  แก้วนิมิตร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
1099 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วพวง
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ขำตา
 
1100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  วงศ์ศรีทา
 
1. นายกิตติชัย  บุษราคัม
 
1101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายศุภกฤต  เภารัศมี
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
1102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. นางสาวสุกรานต์  เวียงคำ
 
1. นางนารีรัตน์  เงาศรี
 
1103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 1. นายสุรเดช  อินใส
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ศรีมะโรงนาม
 
1104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  ยุทธยง
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
1105 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  จะโรนา
2. เด็กหญิงวรุณยุภา  ทองสุ
3. เด็กหญิงศิริณัฐฎา   บุญลา
4. เด็กหญิงสุธิษา  ศรีนาเมือง
5. เด็กหญิงอัญชุลีพร  ด้วงเผือก
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ครองยุติ
 
1. นางคัคนางค์  พื้นผา
2. นายประเสริฐ   บุญพอ
3. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
1106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกันย์จิรา  โทนะพันธ์
2. นางสาวจันธิมา  อรรคบุตร
3. นางสาวพัชราพร  สาสังข์
4. นางสาวภัชรา  ชมบูรณ์
5. นางสาวศิริญา  โสภาสา
6. นางสาวอารีรัตน์  สองสี
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
2. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
3. นางสาวอุไรวรรณ   พรหมศร
 
1107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวผกามาศ  กระสังข์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
1108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายกิจติชัย  ลิลาชาติ
 
1. นางพิศมัย  แร่เพชร
 
1109 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทกา  พันธมาศ
 
1. นายทศพล  ไชยณรงค์
 
1110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยิ้มเยื้อน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
1111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ทองด้วง
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
1112 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  หันแถลง
 
1. นางพิศมัย  แร่เพชร
 
1113 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายภูวนัย  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวสุภลักษณ์  เนาวโรจน์
 
1114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนริศรา  อาเทศ
 
1. นางยลดา  ทองภูบาล
 
1115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์ภักดี
 
1. นางสาวธิติมา  เขียวเพชร
 
1116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสิรินทิพย  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
1117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ทันเกตแก้ว
 
1. นางนารีรัตน์  เงาศรี
 
1118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรภา  แสนปาง
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
1119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1. เด็กชายภควัต  สายแก้ว
 
1. นายนาวา  โสภาลี
 
1120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายชลทิศ  ผิวจันทา
 
1. นายสาโรจน์  บุญเสริม
 
1121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  จึงรักษ์พงษ์
 
1. นางสาวนิชฌานันท์  เจริญศริรัฎถกร
 
1122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเฟรือง
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  ไชยชนะ
3. นางสาวนันทิกานต์  ชูคำ
4. นางสาวนิภาพร  นิลเทศ
5. นางสาวบุษรากร  ศรีกะภา
6. เด็กหญิงรัชฏาพร  พวงมะลิ
7. เด็กหญิงละอองฝน  เจียวรัมย์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  โคตรวงศ์
2. นายอธิพงศ์  ขันติจิต
3. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
1123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  รัตนวัน
2. นางสาวพัชราภรณ์  การะเกษ
3. นางสาวสุดาลาวรรณ  โกกะพันธ์
 
1. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
2. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
 
1124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายศักดา   เนินทอง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ตุ่มใสย์
3. เด็กชายเทอดศักดิ์  อุ้มเชื้อ
 
1. นางสาวจิรสุดา  อิ่มอ้วน
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
1125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติยา  อินทะพงษ์
2. เด็กหญิงวนิดา  บุญเชิญ
3. เด็กหญิงไพรินทร์  หอมสิงห์
 
1. นางสาวนุชชะรี  คมศรี
2. นางสาววัชราภรณ์  ม่วงนาครอง
 
1126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ศรีพุฒะ
2. เด็กชายศิริชัย  แนวทะวิต
3. เด็กชายอภินันชัย  ศรีสุวรรณ
 
1. นางจันทร์วิมล  วงษ์รัตน์
2. นางบุษบา  ครองยุทธ
 
1127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  มั่นคง
2. นางสาววราภรณ์  หลายพา
3. นางสาวสุจิตรา  ประถม
 
1. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
2. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
 
1128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หนองยาง
2. เด็กชายธนศักดิ์  ต้นจันดี
3. เด็กหญิงสิรีธร  น่วมกลิ่น
 
1. นางกัลยาณี  ไชยธรรม
2. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม
 
1129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนัชพร  ทวีชาติ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทอง
3. เด็กชายศุภลักษณ์   บุญเสริม
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางสาวมยุรีย์  บุญเสริม
 
1130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   เรืองสุขสุด
2. เด็กหญิงปิยพร  สายนาถ
3. เด็กหญิงอมรภัค  สุริพล
 
1. นางกรรณนิกา  หอมหวล
2. นางสาวอรวรรณ  ชิณวงค์
 
1131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กชายฐาปกรณ์  พันกิ่งทิพย์
2. เด็กชายธนากร  โยทพันธ์
3. เด็กชายสุวิทย์   เสียงเพราะ
 
1. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
2. นายพรทิพย์  นามทองใบ
 
1132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. นายกมลวิษณ์   นามวงษ์
2. นายศราวุธ   ธุระพันธ์
3. เด็กชายอัครพล  พรมพิสัย
 
1. นางสาวอรวรรณ   ชิณวงค์
2. นายเดชาศักดิ์  หอมหวล
 
1133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายบุญชู   บุญเสริม
2. นายมนตรี   แสงมาศ
3. นายสิทธิพล   อุดมศักดิ์
 
1. นายชาลี  มีวงศ์
2. นายมาลา  ดวงทอง
 
1134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราภา  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงวิภาวนี   พรมรัตน์
3. เด็กหญิงสุวรรณา  แจ้งสว่าง
 
1. นางอัจฉรา  ป้องกัน
2. นายเพ็ง  แซ่กัง
 
1135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายกนกชัย  จำปาเรือง
2. เด็กชายธนวิทย์  เวียงคำ
3. เด็กชายวงศกร  คำโสภา
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ขำตา
2. นายสุกิจ  สมปาน
 
1136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายประสิทธิ์   สีหะบุตร
2. เด็กชายพสุธร   นาคนวล
3. เด็กชายหัสวรรษ   ผิวจันทา
 
1. นายชาลี  มีวงศ์
2. นายมาลา  ดวงทอง
 
1137 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  อินทร์โทน
2. เด็กชายทวีชัย  แสนอินทร์
3. เด็กชายสถาพร  ต้นโลห์
 
1. นางบุณิกา  สุริยะลังกา
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
1138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายถนอมศักดิ์  งาหอม
2. นายสุรพงษ์   บริยัง
3. นายอำนวย  มีศรี
 
1. นางอัจฉรา  ป้องกัน
2. นายเพ็ง  แซ่กัง
 
1139 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรนิตา  ดวงจันทร์
2. นางสาวลัดดา  ประดู่
3. นางสาวอารียา  ทองบุดดา
 
1. นางพรทิพย์  วันดี
2. นางเสาวลี  ขันนาเลา
 
1140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพุทธิตา   หอมขจร
2. เด็กหญิงวนุชษรา   ทองหล่อ
3. เด็กหญิงวีรวรรณ   นรดี
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางสาวมยุรีย์  คำเสียง
 
1141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  พิมศรี
2. เด็กชายประสิทธิ์  เทียมดง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองมา
 
1. นางสาวบุษราคัม  แก้วพวง
2. นางสาวโสทิน  สุธรรม
 
1142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุรีพร  ไค่นุ่นโพธิ์
2. เด็กหญิงอรพิน  วงค์แสง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  อินทรีย์
 
1. นายทิปพเนตร  ศรีนา
2. นางอมรวรรณ  ศรีนา
 
1143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงบุญทิวา  วราพุฒ
 
1. นายวีระยุทธ  เชื้อชม
2. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
 
1144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงศ์  วงษ์คำจันทร์
2. เด็กชายโอวาท  เส้นเศษ
 
1. นางสาวกรณิกา  โอบอ้อม
2. นางสาวสุกัญญา  โยธายุทธ
 
1145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สิทธิ
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์  ไชยนา
 
1. นายธัญกร  อรัญโสติ
 
1146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายธราวุธ  เทพรักษา
2. เด็กชายวิทวัส  ตีเงิน
 
1. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน
2. นางสุพักตรา   สำราญสุข
 
1147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  พันธ์วิไล
2. เด็กชายภัทรพงศ์  แก้วพวง
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
2. นายเชน  เพ็งมาตร
 
1148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กชายฤทธิเดช  กลองรัมย์
2. เด็กชายศุภกร  โคษาสด
 
1. นายฉัตรชัย  นาดี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สถานพงษ์
 
1149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวพรวิไล  ใจใส
2. นางสาวสุริยาพร  ศาลางาม
 
1. นายณภัทร  พิมพ์ทอง
2. นายณัฐพล  บัวพันธ์
 
1150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นายก้องนภา  ตราชู
2. นายชาญเดช  แสงกล้า
3. นางสาวเบญจมาศ  เหมือนมาตร
 
1. นายทวี  กาลจักร
2. นางสาวอัมพัน  วิเศษสม
 
1151 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิจกรรม  แสงจันเทศ
2. เด็กชายธนพล  มานุช
3. เด็กชายเพรียวพันธ์  ขวัญทอง
 
1. นายคงวิทย์   เขื่อนควบ
2. นางสาวเครือวัลย์  ดุเหว่า
 
1152 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  เหง้าโพธิ์
2. นายวีรพล  การะเกษ
3. นางสาวอินทุอร  จิตรมั่น
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
 
1153 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  แก้วจันทร์
2. เด็กชายวีระโชค  โพธิ์ชัย
3. เด็กชายสมชาย  โมลาสี
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
2. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
1154 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ดาศรี
2. เด็กหญิงธนพร  แก้วท้วม
3. เด็กชายเอกภพ  แหวนเงิน
 
1. นายกวีวัฒน์  แหวนเงิน
2. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
1155 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทร
2. เด็กหญิงสุมินทรา  มั่นคง
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ประจง
 
1. นายศุภชัย  วโรรส
2. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
 
1156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายพรหมพชร  พรหมคช
2. นายสธนธร  บุญเฉลียว
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  จึงรักษ์พงษ์
 
1. นางสาวถนอม  ทองพันชั่ง
2. นางสาวนิชฌานันท์  เจริญศริรัฎถกร
 
1157 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. เด็กหญิงนงนภัส  เสนรัตน์
2. เด็กหญิงยุภาพร  รับมณีย์
3. เด็กหญิงวิไลรัตน์  หอมตา
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
2. นางสาวสุกัญญา  กะตะศิลา
 
1158 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนทัต  พินิจมนตรี
2. เด็กชายภูธเนตร  ไชยนา
3. เด็กชายไกรวิชญ์  อินทร์ภู
 
1. นายคงวิทย์  เขื่อนควบ
2. นางสาวเครือวัลย์  ดุเหว่า
 
1159 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กชายพนาศัพท์  ทองอินทร์
2. เด็กชายอนิรุต  สถานพงษ์
3. เด็กชายเอกพล  เสือคล้าย
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
1160 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ร่มโพธิ์ศรี
2. เด็กชายวีรภัทร  บุญประสพ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัดตา
 
1. นายศุภชัย  วโรรส
2. นายอลงกรณ์  เขตสกุล
 
1161 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นายกฤษดา  ทองเกลี้ยง
2. นายธเนศ  ขันบุรี
3. นายพิทักษ์  นัยจิตร
 
1. นายพนา  บุญทวี
2. นางวิยะดา  สืบสุด
 
1162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. นายศิริวัฒน์   บัวบุญ
2. นายสุริยา  จำปาบุรี
3. นายเสกศรรค์  ชราศรี
 
1. นางธิยารัศมิ์  จันทร์หอม
2. นายนาวิน  สีหาบุตร
 
1163 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายพรหมพชร  พรหมคช
2. นายสธนธร  บุญเฉลียว
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  จึงรักษ์พงษ์
 
1. นายธีระ  วานิช
2. นางสาวนิชฌานันท์  เจริญศริรัฎถกร