สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่ม 1-6 ......
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกิตขจร  คล้ายทอง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 77.5 เงิน 4 1. นางสาวอนัตตา  มิ่งขวัญ
 
1. นางลินจง  เจริญธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศริญญา  ปันสันเทียะ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัครา  สุวรรณผา
 
1. นางลินจง  เจริญธรรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายปอย  นาถาบำรุง
 
1. นางสาวศิริพร  ทานะเวช
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวเพ็ญสุดา  อรรคบุตร
 
1. นายสุภชัย  แซ่เซีย
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวิภา  เศรษฐสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรรณภา  คำดี
3. เด็กหญิงสุธิตา  สีมา
 
1. นางบุญชญา  ชายทวีป
2. นางสาวศิริพร  ทานะเวช
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทะมาตย์
 
1. นางบุญชญา  ชายทวีป
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 11 1. นางสาวมลิวรรณ  วงษ์สุวรรณ์
 
1. นายสุภชัย  แซ่เซีย
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. นางสาวนภาพร  ภาแสน
2. นางสาวประภาพรรณ  มาตขาว
3. นางสาวภูมิศิริ  ศรีวรมย์
 
1. นางสาวธิดาวรรณ   ราศรี
2. นายวิทวัช  สิมทอง
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.67 เงิน 4 1. นางสาวนภัสสร  นาชัยฤทธิ์
2. นายสุรภพ  อัครพราหมณ์
3. นางสาวเตือนใจ  ศรีวรมย์
 
1. นายกมลรัตน์  นักพรรษา
2. นางสาวธิดาวรรณ  ราศรี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.43 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิวัฒน์  ไตรยสุทธิ์
2. นางสาวศศิวิมล  แสงศรี
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิภาณ  แพงรูป
2. เด็กชายยศกร  สีใสคำ
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ 1. นายศิริวัฒน์  แช่มโนนไทย
2. นายสายฟ้า  บุญสนิท
3. นายอภิชาติ  คูณทอง
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรี  บัวลุน
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ช่างทำ
3. เด็กหญิงวรรณิศา  ชื่นตา
4. เด็กหญิงอภิญญา  คำตา
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ดวงสินธุ์
 
1. นางกนกอร  สีทา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.8 เงิน 10 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงสุพรรณี  นาราษฏร์
 
1. นางกนกอร  สีทา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นางสาวปิยาพร  ชื่นตา
2. นายสถาพร  สามารถ
 
1. นางกนกอร  สีทา
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเจษฎาพร  คล้ายทอง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมกาบิน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คำทวี
2. นายเอนก  เนินภู
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  จรรยา
2. นางสาวศิริพรรณ  พาดี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คำทวี
2. นายเอนก  เนินภู
 
21 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสายฝน  อินทนาม
 
1. นายสถิตพร  มูลพงค์
 
22 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ลีลาวงศ์
2. เด็กหญิงสุปรียา  ผิวเกลี้ยง
 
1. นางบุญชญา  ชายทวีป
2. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
 
23 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดา  ศักดิ์ศรี
2. นางสาวชฎาพร  จันทมาศ
3. นายชาญณรงค์  สมชม
4. นางสาวชาลุนี  สีแจ่ม
5. เด็กหญิงทิพย์ประภา  สิงห์ครุป
6. เด็กชายธรรมชาติ  มิ่งขวัญ
7. เด็กชายธีระพงษ์  ชาริดา
8. เด็กชายนันทศักดิ์  นนทะมา
9. นางสาวพรนัชชา  หงษ์คำ
10. นางสาวพลอยเพชร  ไชยรักษ์
11. นางสาวมัทนา  จูมพิลา
12. นางสาวรัชดา  สีวะสุทธิ์
13. เด็กชายรัตน์  ไทยประเสริฐ
14. เด็กหญิงวรรณพร  มิ่งขวัญ
15. นายวิวัฒน์  ไตรยสุทธิ์
16. นายวีระ  การินทร์
17. เด็กชายสมศักดิ์  องอาจ
18. นายสุรชัย  พันธ์เรือง
19. นายสุริยันต์  ทุมนอก
20. นางสาวหทัยรัตน์  อรรคบุตร
21. นายอนุชิต  แซ่ตั้ง
22. นายอภิสิทธิ์  ชมแสง
23. นายเกรียงไกร  ผลจันทร์
24. นางสาวเจนจิรา  ส่งศรี
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
2. นางสาวธิดาวรรณ  ราศรี
3. นางสาวบุญชญา  ชายทวีป
4. นางลินจง  เจริญธรรม
5. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
6. นายวิทวัช  สิมทอง
7. นางสาวศรีสุดา  บุญปก
8. นายสถิตพร  มูลพงค์
 
24 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวิวัฒน์  ไตรยสุทธิ์
 
1. นายสถิตพร  มูลพงค์
 
25 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพวรรณ์พร  พาหา
 
1. นายสถิตพร  มูลพงค์
 
26 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวพรนัชชา  หงษ์คำ
 
1. นายสถิตพร  มูลพงค์
 
27 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  ชายทวีป
 
1. นายสถิตพร  มูลพงค์
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาริดา
2. เด็กหญิงช่อผกา  จรรยา
3. เด็กหญิงนุชจรี  ศรีชนะ
4. เด็กหญิงศิริยากร   มีสุข
5. เด็กหญิงสุปรียา  ผิวเกลี้ยง
6. เด็กหญิงอรอุมา  ครุผาด
 
1. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
2. นายเอนก  เนินภู
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  แสนศรี
2. นายวราวุฒิ  ศรีแจ่ม
3. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  รัตนสุวรรณ
4. นางสาวสุกัญญา  พรมภาค
5. นางสาวสุพัตรา  ก้อนสุริ
6. นางสาวสุรีรัตน์  อกอุ่น
 
1. นางสาวกนิษฐา  ชื่นตา
2. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.7 ทอง 6 1. นางสาวจันทิรา  ศรีมันตะ
2. นางสาวธนาวดี  คำมา
3. นางสาวมินทร์นภา  แก่นจำปา
 
1. นายเอนก  เนินภู
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบรรลุ  แสงสุวรรณ
2. นางสาวศิริพร  หาสุข
3. นางสาวสุดาพร  สามัญทิตย์
 
1. นางสาวกนิษฐา  ชื่นตา
2. นายเอนก  เนินภู
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบังอร  ป้องศรี
2. เด็กหญิงสิริกร  ศรีชัย
3. เด็กหญิงอภิชิวี  พิจารณ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นักพรรษา
2. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลาลัย  พรไสย
2. เด็กหญิงอัจฉรา  อุปชัย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  นามโบราณ
 
1. นางบุญชญา   ชายทวีป
2. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ขันอาสา
2. เด็กหญิงเขมจิรา  อุ่นตา
 
1. นางสาวกนิษฐา  ชื่นตา
2. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
 
35 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายชาญณรงค์  วงศ์ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  กาลจักร
 
1. นางสาวกนิษฐา  ชื่นตา
2. นายสุภชัย  แซ่เซีย
 
36 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายกาญจนา  เมฆขลา
2. นางสาวศิราชัญ  ศรีใส
 
1. นางสาวกนิษฐา  ชื่นตา
2. นายสุภชัย  แซ่เซีย
 
37 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  อนงค์พร
2. เด็กหญิงขวัญตะวัน  มีศิริ
 
1. นางสาวกนิษฐา  ชื่นตา
2. นายวัชรพล  เผ่าภูรี
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชลสิทธิ์  มูลสาร
2. นายมนเฑียร  บุญทวี
 
1. นางสาวกนิษฐา  ชื่นตา
2. นายเอนก  เนินภู
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวาสนา  พันธ์โกศล
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  มาตขาว
3. เด็กชายศราวุฒิ  สามัญฑิตย์
 
1. นางสาวกนิษฐา  ชื่นตา
2. นายพิสัน  โพนทัน
 
40 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราวรรณ  ศิลปพงษ์
2. นางสาวสิริรัตน์  สิงห์ครุป
3. นางสาวโสภา  ศรีชมพู
 
1. นางสาวกนิษฐา  ชื่นตา
2. นายพิสัน  โพนทัน
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวนาท  แก่นจำปา
2. เด็กชายวิทยา  เวชกามา
3. เด็กชายสุนทร  พลจันทร์งาม
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นายเอนก  เนินภู
 
42 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวหทัยรัตน์  ราษฎรดี
2. นายอนุพงษ์  ชนะพาห์
3. นายเพียรอนันต์  ปัญญาทอง
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นายเกียรติศักดิ์  คำทวี
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนงค์คราญ  เวฬุวนาธร
2. นายมงคล  ทวีสาร
3. นางสาวเจนจิรา  จันทะมาตย์
4. นายโกวิท  คำทอง
 
1. นางสาวกนิษฐา  ชื่นตา
2. นายพิสัน  โพนทัน
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 8 1. นางสาวแก้วนรินทร์  ปัทวงศ์
 
1. นางสาวศรีสุดา  บุญปก
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 8 1. นางสาววรรษมล  พันธ์สัมฤทธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำทวี
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทะมาตย์
 
1. นางสาวศรีสุดา  บุญปก
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 75.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์ประภา  สิงห์ครุป
 
1. นางสาวศรีสุดา  บุญปก
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กหญิงธานิดากรณ์  จันทร์มี
3. เด็กหญิงปวัณณา  ร่วมธรรม
 
1. นางลินจง  เจริญธรรม
2. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวศิริรัตน์  มุติมาลย์
2. นางสาวอาทิตยา  มุละศิวะ
3. นางสาวโสภา  การินทร์
 
1. นางลินจง  เจริญธรรม
2. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัฐพล   อรกุล
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  กาลจักร
 
1. นางพัชรินทร์  คำทวี
2. นางสาวศรีสุดา  บุญปก
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณภา  ถุนนอก
 
1. นางพัชรินทร์  คำทวี
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อรรคบุตร
2. เด็กหญิงศศิตา  ชนะมาร
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเกียรติศักดิ์  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  มณีล้ำ