สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 134 20 9 1 163
2 ศรีสะเกษวิทยาลัย 133 14 7 3 154
3 สตรีสิริเกศ 116 26 8 3 150
4 กันทรารมณ์ 108 28 1 6 137
5 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 92 22 7 3 121
6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 87 30 15 7 132
7 ขุขันธ์ 84 28 9 1 121
8 ยโสธรพิทยาคม 77 23 9 4 109
9 กำแพง 72 25 8 5 105
10 ศรีรัตนวิทยา 57 34 10 12 101
11 เบญจลักษ์พิทยา 52 23 14 12 89
12 ส้มป่อยพิทยาคม 52 19 16 5 87
13 ยางชุมน้อยพิทยาคม 50 41 18 6 109
14 บึงมะลูวิทยา 50 30 18 7 98
15 กุดชุมวิทยาคม 49 27 15 6 91
16 ปรางค์กู่ 48 24 16 11 88
17 เลิงนกทา 47 28 8 7 83
18 ห้วยทับทันวิทยาคม 46 38 16 4 100
19 โนนค้อวิทยาคม 43 23 16 7 82
20 มหาชนะชัยวิทยาคม 40 32 7 8 79
21 ทรายมูลวิทยา 38 17 15 6 70
22 เขื่อนช้างวิทยาคาร 37 27 18 12 82
23 ประสานมิตรวิทยา 35 38 17 11 90
24 ตูมพิทยานุสรณ์ 35 27 19 6 81
25 กันทรลักษ์วิทยาคม 35 20 14 8 69
26 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 34 27 12 7 73
27 มัธยมบักดองวิทยา 33 36 20 12 89
28 กระแชงวิทยา 32 28 9 10 69
29 ราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 32 13 16 10 61
30 สมเด็จพระญาณสังวร 31 14 18 11 63
31 สวงษ์วิทยาคม 31 13 13 4 57
32 นครศรีลำดวนวิทยา 30 26 23 11 79
33 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 30 13 13 11 56
34 บึงบูรพ์ 29 27 9 8 65
35 กู่จานวิทยาคม 28 13 14 7 55
36 ค้อวังวิทยาคม 27 29 7 3 63
37 ราษีไศล 26 26 5 6 57
38 สอนแก้วว่องไววิทยา 26 19 17 8 62
39 ละทายวิทยา 25 36 13 14 74
40 สิริเกศน้อมเกล้า 25 23 12 11 60
41 จตุรภูมิพิทยาคาร 23 30 19 11 72
42 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 23 28 11 10 62
43 น้ำเกลี้ยงวิทยา 22 29 10 2 61
44 พรานวิบูลวิทยา 22 22 12 6 56
45 ศรีตระกูลวิทยา 22 21 18 8 61
46 บุ่งค้าวิทยาคม 22 15 10 7 47
47 สิงห์สามัคคีวิทยา 22 8 3 2 33
48 ป่าติ้ววิทยา 21 23 9 9 53
49 ราชประชานุเคราะห์29(ศรีสะเกษ) 21 19 21 9 61
50 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 20 25 16 17 61
51 คูซอดประชาสรรค์ 20 25 8 9 53
52 รวมสินวิทยา 20 24 9 5 53
53 บ้านกันทรารมย์ 20 14 6 8 40
54 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 19 16 11 8 46
55 ไกรภักดีวิทยาคม 19 16 6 3 41
56 ละลมวิทยา 18 21 7 8 46
57 เมืองกลางประชานุกูล 18 17 12 3 47
58 ศรีแก้วประชาสรรค์ 18 17 8 5 43
59 พอกพิทยาคม 17 17 13 6 47
60 มารีวิทยา 17 8 9 5 34
61 ภูมิซรอลวิทยา 16 23 15 7 54
62 วรคุณอุปถัมภ์ 16 22 9 4 47
63 หนองคูวิทยา 16 13 13 8 42
64 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 15 14 5 8 34
65 พยุห์วิทยา 14 25 17 11 56
66 โนนเพ็กวิทยาคม 14 23 14 6 51
67 ผักไหมวิทยานุกูล 13 22 14 9 49
68 บัวน้อยวิทยา 13 17 9 4 39
69 คำเตยวิทยา 13 5 7 8 25
70 บัวเจริญวิทยา 12 20 16 8 48
71 วัดหลวงวิทยา 12 16 10 4 38
72 ทุ่งสิมวิทยาคม 12 7 5 3 24
73 ทุ่งไชยพิทยาฯ 11 24 15 9 50
74 ดงมะไฟพิทยาคม 11 17 10 4 38
75 ไผ่งามพิทยาคม 11 16 10 14 37
76 โพนทันเจริญวิทย์ 11 12 10 4 33
77 ยโสธรพิทยาสรรค์ 10 20 10 6 40
78 ศรีฐานกระจายศึกษา 10 7 8 9 25
79 มัธยมโพนค้อ 9 15 20 6 44
80 เคียวนำ 9 14 9 6 32
81 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 9 10 2 3 21
82 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 9 7 11 3 27
83 คลีกลิ้งพัฒนาทร 7 15 12 5 34
84 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 7 13 9 7 29
85 ศรีธรรมวิทยา 7 12 7 3 26
86 สวายพิทยาคม 7 9 6 6 22
87 ดงรักวิทยาคม 7 7 2 6 16
88 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 7 5 6 4 18
89 ไพรบึงวิทยาคม 7 4 6 3 17
90 ศรีแก้วพิทยา 7 2 0 0 9
91 ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ 6 14 6 7 26
92 ห้องแซงวิทยาคม 6 11 13 8 30
93 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 6 7 4 6 17
94 โคกหล่ามวิทยา 6 5 6 4 17
95 ไพรธรรมคุณวิทยา 6 4 3 6 13
96 นาโปร่งประชาสรรค์ 6 3 2 3 11
97 วัดโพธิ์น้อย 5 19 9 4 33
98 โคกสะอาดวิทยาคม 5 14 18 8 37
99 กุดเสลาวิทยาคม 5 14 9 11 28
100 น้ำคำวิทยา 5 8 8 4 21
101 เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) 5 4 6 4 15
102 ลมศักดิ์วิทยาคม 4 15 8 1 27
103 บ้านโดนอาว 4 4 2 1 10
104 ร่มโพธิ์วิทยา 4 2 2 4 8
105 โพนงามพิทยาคาร 3 16 8 10 27
106 เบญจประชาสรรค์ 3 7 4 3 14
107 น้ำคำวิทยาคม 3 2 6 7 11
108 บกวิทยาคม 2 7 6 0 15
109 โนนกระสังวิทยาคม 2 2 3 2 7
110 โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 2 1 0 0 3
111 เกศเกล้าวิทยา 2 0 6 3 8
112 ตระกาศประชาสามัคคี 1 4 0 0 5
113 กีฬาจังหวัดยโสธร 1 3 4 5 8
114 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 1 0 0 2
115 จิกสังข์ทองวิทยา 0 4 7 2 11
116 วัดจันทราราม 0 2 1 0 3
117 เมืองจันทร์วิทยาคม 0 1 0 0 1
118 ประชาพัฒนศึกษา 0 0 0 1 0
119 อุทุมพรวิทยา 0 0 0 0 0
120 เทศบาล2สามัคคีวัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 2,875 1,992 1,157 717 6,024