สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 104 35 11 150 134 20 9 1 163
2 ขุขันธ์ 70 23 14 107 84 28 9 1 121
3 ศรีสะเกษวิทยาลัย 65 23 19 107 128 13 6 3 147
4 กำแพง 56 21 11 88 72 25 8 5 105
5 เลิงนกทา 53 12 8 73 47 28 8 7 83
6 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 48 32 18 98 89 22 7 3 118
7 ยโสธรพิทยาคม 41 24 14 79 76 23 9 4 108
8 สตรีสิริเกศ 36 44 17 97 116 26 8 3 150
9 กันทรารมณ์ 33 29 24 86 107 28 1 6 136
10 กุดชุมวิทยาคม 30 32 14 76 49 27 15 6 91
11 ปรางค์กู่ 26 21 17 64 48 24 16 11 88
12 ส้มป่อยพิทยาคม 26 10 13 49 42 16 15 5 73
13 ห้วยทับทันวิทยาคม 24 28 17 69 44 38 16 4 98
14 ทรายมูลวิทยา 17 12 12 41 38 17 15 6 70
15 ศรีรัตนวิทยา 16 29 17 62 57 34 10 12 101
16 บึงมะลูวิทยา 15 19 17 51 35 27 18 7 80
17 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 14 21 23 58 87 30 15 7 132
18 ราษีไศล 14 18 10 42 26 26 5 6 57
19 บึงบูรพ์ 13 12 10 35 29 27 9 8 65
20 มหาชนะชัยวิทยาคม 12 18 12 42 38 32 6 8 76
21 สวงษ์วิทยาคม 11 12 4 27 23 12 12 4 47
22 มัธยมบักดองวิทยา 11 11 12 34 25 35 18 12 78
23 สมเด็จพระญาณสังวร 11 10 8 29 31 14 18 11 63
24 ศรีตระกูลวิทยา 11 10 8 29 22 21 18 8 61
25 กระแชงวิทยา 10 15 5 30 22 26 9 10 57
26 บุ่งค้าวิทยาคม 10 11 8 29 22 15 10 7 47
27 สิงห์สามัคคีวิทยา 10 7 4 21 22 8 3 2 33
28 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 9 13 10 32 33 27 12 7 72
29 กันทรลักษ์วิทยาคม 9 12 7 28 25 18 14 8 57
30 เมืองกลางประชานุกูล 9 8 10 27 18 17 12 3 47
31 เบญจลักษ์พิทยา 8 14 15 37 38 21 14 12 73
32 ศรีแก้วประชาสรรค์ 8 13 5 26 18 17 8 5 43
33 บ้านกันทรารมย์ 8 9 9 26 20 14 6 8 40
34 ราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 8 7 8 23 27 12 16 10 55
35 พยุห์วิทยา 8 6 3 17 14 25 17 11 56
36 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 8 5 5 18 15 14 5 8 34
37 ค้อวังวิทยาคม 7 16 9 32 27 29 7 3 63
38 ตูมพิทยานุสรณ์ 7 12 9 28 26 20 17 6 63
39 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 7 10 7 24 19 16 11 8 46
40 สอนแก้วว่องไววิทยา 7 7 12 26 26 19 17 8 62
41 โนนค้อวิทยาคม 7 3 10 20 41 23 15 7 79
42 กู่จานวิทยาคม 7 1 8 16 21 11 14 7 46
43 ห้องแซงวิทยาคม 6 3 4 13 6 11 13 8 30
44 ป่าติ้ววิทยา 5 15 13 33 21 23 9 9 53
45 จตุรภูมิพิทยาคาร 5 10 11 26 20 30 18 11 68
46 ผักไหมวิทยานุกูล 5 4 4 13 12 21 12 9 45
47 คำเตยวิทยา 5 1 7 13 11 5 7 8 23
48 ลมศักดิ์วิทยาคม 5 1 5 11 4 15 8 1 27
49 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 4 14 7 25 29 13 13 11 55
50 ยางชุมน้อยพิทยาคม 4 9 13 26 50 41 18 6 109
51 ทุ่งไชยพิทยาฯ 4 6 8 18 10 24 14 9 48
52 โพนทันเจริญวิทย์ 4 3 5 12 11 12 10 4 33
53 ไพรบึงวิทยาคม 4 3 2 9 7 4 6 3 17
54 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 4 2 4 10 5 11 9 7 25
55 ละลมวิทยา 3 16 9 28 18 21 7 8 46
56 พอกพิทยาคม 3 12 4 19 17 17 13 6 47
57 ดงมะไฟพิทยาคม 3 10 8 21 11 17 10 4 38
58 วรคุณอุปถัมภ์ 3 9 9 21 12 21 9 4 42
59 เขื่อนช้างวิทยาคาร 3 7 4 14 33 27 16 12 76
60 ทุ่งสิมวิทยาคม 3 7 2 12 10 7 5 3 22
61 นครศรีลำดวนวิทยา 3 4 7 14 30 26 23 11 79
62 ศรีธรรมวิทยา 3 3 1 7 7 12 7 3 26
63 ละทายวิทยา 3 2 5 10 25 36 13 14 74
64 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 3 2 3 8 6 7 4 6 17
65 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 3 1 3 7 20 25 16 17 61
66 สิริเกศน้อมเกล้า 2 6 4 12 25 23 12 11 60
67 หนองคูวิทยา 2 6 4 12 12 13 12 8 37
68 นาโปร่งประชาสรรค์ 2 5 0 7 6 3 2 3 11
69 ภูมิซรอลวิทยา 2 4 7 13 16 23 15 7 54
70 ยโสธรพิทยาสรรค์ 2 3 9 14 10 20 10 6 40
71 คูซอดประชาสรรค์ 2 3 5 10 20 25 8 9 53
72 รวมสินวิทยา 2 3 4 9 20 24 9 5 53
73 ศรีแก้วพิทยา 2 3 1 6 7 2 0 0 9
74 สวายพิทยาคม 2 2 6 10 6 9 6 6 21
75 คลีกลิ้งพัฒนาทร 2 2 6 10 5 15 11 5 31
76 ราชประชานุเคราะห์29(ศรีสะเกษ) 2 1 7 10 21 19 21 9 61
77 ดงรักวิทยาคม 2 1 2 5 7 7 2 6 16
78 เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) 2 0 1 3 5 4 6 4 15
79 น้ำคำวิทยาคม 2 0 0 2 2 2 6 7 10
80 เคียวนำ 1 9 6 16 9 14 9 6 32
81 พรานวิบูลวิทยา 1 8 9 18 19 21 12 6 52
82 ไผ่งามพิทยาคม 1 8 6 15 9 16 10 14 35
83 ศรีฐานกระจายศึกษา 1 5 4 10 10 7 8 9 25
84 ไกรภักดีวิทยาคม 1 4 3 8 19 16 6 3 41
85 โพนงามพิทยาคาร 1 4 3 8 3 16 8 10 27
86 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 1 3 5 9 9 10 2 3 21
87 ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ 1 3 4 8 6 14 6 7 26
88 น้ำเกลี้ยงวิทยา 1 3 2 6 21 29 10 2 60
89 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 1 3 1 5 7 5 6 4 18
90 โคกหล่ามวิทยา 1 2 4 7 6 5 6 4 17
91 โนนเพ็กวิทยาคม 1 1 2 4 14 23 14 6 51
92 บัวเจริญวิทยา 1 1 2 4 12 20 16 8 48
93 บัวน้อยวิทยา 1 1 1 3 13 17 9 4 39
94 เบญจประชาสรรค์ 1 1 1 3 3 6 4 3 13
95 ตระกาศประชาสามัคคี 1 1 1 3 1 4 0 0 5
96 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 1 0 2 1 1 0 0 2
97 โนนกระสังวิทยาคม 1 0 2 3 2 2 3 2 7
98 กุดเสลาวิทยาคม 0 4 4 8 5 14 9 11 28
99 วัดหลวงวิทยา 0 4 2 6 12 16 10 4 38
100 ประสานมิตรวิทยา 0 3 7 10 29 37 15 10 81
101 โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 0 3 0 3 2 1 0 0 3
102 มารีวิทยา 0 2 5 7 17 8 9 5 34
103 วัดโพธิ์น้อย 0 2 4 6 5 19 9 4 33
104 ร่มโพธิ์วิทยา 0 2 2 4 4 2 2 4 8
105 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 0 1 3 4 13 24 11 10 48
106 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 0 1 1 2 9 7 11 3 27
107 บ้านโดนอาว 0 1 1 2 4 4 2 1 10
108 มัธยมโพนค้อ 0 1 0 1 7 15 20 6 42
109 กีฬาจังหวัดยโสธร 0 1 0 1 1 3 4 5 8
110 เมืองจันทร์วิทยาคม 0 1 0 1 0 1 0 0 1
111 ไพรธรรมคุณวิทยา 0 0 4 4 6 4 3 6 13
112 เกศเกล้าวิทยา 0 0 2 2 2 0 6 3 8
113 โคกสะอาดวิทยาคม 0 0 1 1 5 14 18 8 37
114 บกวิทยาคม 0 0 1 1 2 7 6 0 15
115 จิกสังข์ทองวิทยา 0 0 1 1 0 4 7 2 11
116 น้ำคำวิทยา 0 0 0 0 5 7 8 4 20
117 วัดจันทราราม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
118 ประชาพัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 อุทุมพรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 เทศบาล2สามัคคีวัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,038 942 762 2,742 2,710 1,955 1,138 716 5,803