สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 104 35 11 150 134 20 9 1 163
2 ศรีสะเกษวิทยาลัย 72 23 19 114 133 14 7 3 154
3 ขุขันธ์ 70 23 14 107 84 28 9 1 121
4 กำแพง 56 21 11 88 72 25 8 5 105
5 เลิงนกทา 53 12 8 73 47 28 8 7 83
6 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 51 32 18 101 92 22 7 3 121
7 ยโสธรพิทยาคม 42 24 14 80 77 23 9 4 109
8 สตรีสิริเกศ 36 44 17 97 116 26 8 3 150
9 ส้มป่อยพิทยาคม 35 13 15 63 52 19 16 5 87
10 กันทรารมณ์ 34 29 24 87 108 28 1 6 137
11 กุดชุมวิทยาคม 30 32 14 76 49 27 15 6 91
12 ห้วยทับทันวิทยาคม 26 28 17 71 46 38 16 4 100
13 ปรางค์กู่ 26 21 17 64 48 24 16 11 88
14 บึงมะลูวิทยา 23 25 19 67 50 30 18 7 98
15 ตูมพิทยานุสรณ์ 20 16 10 46 35 27 19 6 81
16 เบญจลักษ์พิทยา 17 16 18 51 52 23 14 12 89
17 ทรายมูลวิทยา 17 12 12 41 38 17 15 6 70
18 ศรีรัตนวิทยา 16 29 17 62 57 34 10 12 101
19 สวงษ์วิทยาคม 15 18 4 37 31 13 13 4 57
20 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 14 21 23 58 87 30 15 7 132
21 มหาชนะชัยวิทยาคม 14 19 12 45 40 32 7 8 79
22 ราษีไศล 14 18 10 42 26 26 5 6 57
23 กระแชงวิทยา 14 16 9 39 32 28 9 10 69
24 มัธยมบักดองวิทยา 14 13 14 41 33 36 20 12 89
25 กู่จานวิทยาคม 14 3 8 25 28 13 14 7 55
26 กันทรลักษ์วิทยาคม 13 18 8 39 35 20 14 8 69
27 บึงบูรพ์ 13 12 10 35 29 27 9 8 65
28 ราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 13 8 8 29 32 13 16 10 61
29 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 12 1 5 18 23 28 11 10 62
30 สมเด็จพระญาณสังวร 11 10 8 29 31 14 18 11 63
31 ศรีตระกูลวิทยา 11 10 8 29 22 21 18 8 61
32 บุ่งค้าวิทยาคม 10 11 8 29 22 15 10 7 47
33 สิงห์สามัคคีวิทยา 10 7 4 21 22 8 3 2 33
34 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 9 14 10 33 34 27 12 7 73
35 เมืองกลางประชานุกูล 9 8 10 27 18 17 12 3 47
36 ศรีแก้วประชาสรรค์ 8 13 5 26 18 17 8 5 43
37 บ้านกันทรารมย์ 8 9 9 26 20 14 6 8 40
38 พยุห์วิทยา 8 6 3 17 14 25 17 11 56
39 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 8 5 5 18 15 14 5 8 34
40 โนนค้อวิทยาคม 8 4 11 23 43 23 16 7 82
41 ค้อวังวิทยาคม 7 16 9 32 27 29 7 3 63
42 จตุรภูมิพิทยาคาร 7 10 12 29 23 30 19 11 72
43 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 7 10 7 24 19 16 11 8 46
44 สอนแก้วว่องไววิทยา 7 7 12 26 26 19 17 8 62
45 ผักไหมวิทยานุกูล 7 4 6 17 13 22 14 9 49
46 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 7 3 4 14 7 13 9 7 29
47 วรคุณอุปถัมภ์ 6 11 9 26 16 22 9 4 47
48 ห้องแซงวิทยาคม 6 3 4 13 6 11 13 8 30
49 คำเตยวิทยา 6 2 7 15 13 5 7 8 25
50 ป่าติ้ววิทยา 5 15 13 33 21 23 9 9 53
51 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 5 14 7 26 30 13 13 11 56
52 เขื่อนช้างวิทยาคาร 5 8 5 18 37 27 18 12 82
53 หนองคูวิทยา 5 8 4 17 16 13 13 8 42
54 ลมศักดิ์วิทยาคม 5 1 5 11 4 15 8 1 27
55 ยางชุมน้อยพิทยาคม 4 9 13 26 50 41 18 6 109
56 ทุ่งไชยพิทยาฯ 4 7 9 20 11 24 15 9 50
57 ประสานมิตรวิทยา 4 7 8 19 35 38 17 11 90
58 ทุ่งสิมวิทยาคม 4 7 3 14 12 7 5 3 24
59 โพนทันเจริญวิทย์ 4 3 5 12 11 12 10 4 33
60 ไพรบึงวิทยาคม 4 3 2 9 7 4 6 3 17
61 ละลมวิทยา 3 16 9 28 18 21 7 8 46
62 พอกพิทยาคม 3 12 4 19 17 17 13 6 47
63 ดงมะไฟพิทยาคม 3 10 8 21 11 17 10 4 38
64 พรานวิบูลวิทยา 3 9 10 22 22 22 12 6 56
65 นครศรีลำดวนวิทยา 3 4 7 14 30 26 23 11 79
66 คลีกลิ้งพัฒนาทร 3 4 6 13 7 15 12 5 34
67 ศรีธรรมวิทยา 3 3 1 7 7 12 7 3 26
68 สวายพิทยาคม 3 2 6 11 7 9 6 6 22
69 ละทายวิทยา 3 2 5 10 25 36 13 14 74
70 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 3 2 3 8 6 7 4 6 17
71 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 3 1 3 7 20 25 16 17 61
72 น้ำคำวิทยาคม 3 0 0 3 3 2 6 7 11
73 ไผ่งามพิทยาคม 2 9 6 17 11 16 10 14 37
74 สิริเกศน้อมเกล้า 2 6 4 12 25 23 12 11 60
75 นาโปร่งประชาสรรค์ 2 5 0 7 6 3 2 3 11
76 ภูมิซรอลวิทยา 2 4 7 13 16 23 15 7 54
77 ยโสธรพิทยาสรรค์ 2 3 9 14 10 20 10 6 40
78 คูซอดประชาสรรค์ 2 3 5 10 20 25 8 9 53
79 รวมสินวิทยา 2 3 4 9 20 24 9 5 53
80 น้ำเกลี้ยงวิทยา 2 3 2 7 22 29 10 2 61
81 ศรีแก้วพิทยา 2 3 1 6 7 2 0 0 9
82 ราชประชานุเคราะห์29(ศรีสะเกษ) 2 1 7 10 21 19 21 9 61
83 ดงรักวิทยาคม 2 1 2 5 7 7 2 6 16
84 เบญจประชาสรรค์ 2 1 1 4 3 7 4 3 14
85 เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) 2 0 1 3 5 4 6 4 15
86 เคียวนำ 1 9 6 16 9 14 9 6 32
87 ศรีฐานกระจายศึกษา 1 5 4 10 10 7 8 9 25
88 ไกรภักดีวิทยาคม 1 4 3 8 19 16 6 3 41
89 โพนงามพิทยาคาร 1 4 3 8 3 16 8 10 27
90 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 1 3 5 9 9 10 2 3 21
91 ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ 1 3 4 8 6 14 6 7 26
92 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 1 3 1 5 7 5 6 4 18
93 โคกหล่ามวิทยา 1 2 4 7 6 5 6 4 17
94 โนนเพ็กวิทยาคม 1 1 2 4 14 23 14 6 51
95 บัวเจริญวิทยา 1 1 2 4 12 20 16 8 48
96 บัวน้อยวิทยา 1 1 1 3 13 17 9 4 39
97 ตระกาศประชาสามัคคี 1 1 1 3 1 4 0 0 5
98 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 1 0 2 1 1 0 0 2
99 โนนกระสังวิทยาคม 1 0 2 3 2 2 3 2 7
100 กุดเสลาวิทยาคม 0 4 4 8 5 14 9 11 28
101 วัดหลวงวิทยา 0 4 2 6 12 16 10 4 38
102 โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 0 3 0 3 2 1 0 0 3
103 มารีวิทยา 0 2 5 7 17 8 9 5 34
104 วัดโพธิ์น้อย 0 2 4 6 5 19 9 4 33
105 ร่มโพธิ์วิทยา 0 2 2 4 4 2 2 4 8
106 มัธยมโพนค้อ 0 2 0 2 9 15 20 6 44
107 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 0 1 1 2 9 7 11 3 27
108 บ้านโดนอาว 0 1 1 2 4 4 2 1 10
109 น้ำคำวิทยา 0 1 0 1 5 8 8 4 21
110 กีฬาจังหวัดยโสธร 0 1 0 1 1 3 4 5 8
111 เมืองจันทร์วิทยาคม 0 1 0 1 0 1 0 0 1
112 ไพรธรรมคุณวิทยา 0 0 4 4 6 4 3 6 13
113 เกศเกล้าวิทยา 0 0 2 2 2 0 6 3 8
114 โคกสะอาดวิทยาคม 0 0 1 1 5 14 18 8 37
115 บกวิทยาคม 0 0 1 1 2 7 6 0 15
116 จิกสังข์ทองวิทยา 0 0 1 1 0 4 7 2 11
117 วัดจันทราราม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
118 ประชาพัฒนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
119 อุทุมพรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 เทศบาล2สามัคคีวัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,163 996 788 2,947 2,875 1,992 1,157 717 6,024