สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 134 20 9 1 163
2 ศรีสะเกษวิทยาลัย 128 13 6 3 147
3 สตรีสิริเกศ 116 26 8 3 150
4 กันทรารมณ์ 107 28 1 6 136
5 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 89 22 7 3 118
6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 87 30 15 7 132
7 ขุขันธ์ 84 28 9 1 121
8 ยโสธรพิทยาคม 76 23 9 4 108
9 กำแพง 72 25 8 5 105
10 ศรีรัตนวิทยา 57 34 10 12 101
11 ยางชุมน้อยพิทยาคม 50 41 18 6 109
12 กุดชุมวิทยาคม 49 27 15 6 91
13 ปรางค์กู่ 48 24 16 11 88
14 เลิงนกทา 47 28 8 7 83
15 ห้วยทับทันวิทยาคม 44 38 16 4 98
16 ส้มป่อยพิทยาคม 42 16 15 5 73
17 โนนค้อวิทยาคม 41 23 15 7 79
18 มหาชนะชัยวิทยาคม 38 32 6 8 76
19 เบญจลักษ์พิทยา 38 21 14 12 73
20 ทรายมูลวิทยา 38 17 15 6 70
21 บึงมะลูวิทยา 35 27 18 7 80
22 เขื่อนช้างวิทยาคาร 33 27 16 12 76
23 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 33 27 12 7 72
24 สมเด็จพระญาณสังวร 31 14 18 11 63
25 นครศรีลำดวนวิทยา 30 26 23 11 79
26 ประสานมิตรวิทยา 29 37 15 10 81
27 บึงบูรพ์ 29 27 9 8 65
28 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 29 13 13 11 55
29 ค้อวังวิทยาคม 27 29 7 3 63
30 ราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 27 12 16 10 55
31 ราษีไศล 26 26 5 6 57
32 ตูมพิทยานุสรณ์ 26 20 17 6 63
33 สอนแก้วว่องไววิทยา 26 19 17 8 62
34 ละทายวิทยา 25 36 13 14 74
35 มัธยมบักดองวิทยา 25 35 18 12 78
36 สิริเกศน้อมเกล้า 25 23 12 11 60
37 กันทรลักษ์วิทยาคม 25 18 14 8 57
38 สวงษ์วิทยาคม 23 12 12 4 47
39 กระแชงวิทยา 22 26 9 10 57
40 ศรีตระกูลวิทยา 22 21 18 8 61
41 บุ่งค้าวิทยาคม 22 15 10 7 47
42 สิงห์สามัคคีวิทยา 22 8 3 2 33
43 น้ำเกลี้ยงวิทยา 21 29 10 2 60
44 ป่าติ้ววิทยา 21 23 9 9 53
45 ราชประชานุเคราะห์29(ศรีสะเกษ) 21 19 21 9 61
46 กู่จานวิทยาคม 21 11 14 7 46
47 จตุรภูมิพิทยาคาร 20 30 18 11 68
48 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 20 25 16 17 61
49 คูซอดประชาสรรค์ 20 25 8 9 53
50 รวมสินวิทยา 20 24 9 5 53
51 บ้านกันทรารมย์ 20 14 6 8 40
52 พรานวิบูลวิทยา 19 21 12 6 52
53 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 19 16 11 8 46
54 ไกรภักดีวิทยาคม 19 16 6 3 41
55 ละลมวิทยา 18 21 7 8 46
56 เมืองกลางประชานุกูล 18 17 12 3 47
57 ศรีแก้วประชาสรรค์ 18 17 8 5 43
58 พอกพิทยาคม 17 17 13 6 47
59 มารีวิทยา 17 8 9 5 34
60 ภูมิซรอลวิทยา 16 23 15 7 54
61 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 15 14 5 8 34
62 พยุห์วิทยา 14 25 17 11 56
63 โนนเพ็กวิทยาคม 14 23 14 6 51
64 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 13 24 11 10 48
65 บัวน้อยวิทยา 13 17 9 4 39
66 ผักไหมวิทยานุกูล 12 21 12 9 45
67 วรคุณอุปถัมภ์ 12 21 9 4 42
68 บัวเจริญวิทยา 12 20 16 8 48
69 วัดหลวงวิทยา 12 16 10 4 38
70 หนองคูวิทยา 12 13 12 8 37
71 ดงมะไฟพิทยาคม 11 17 10 4 38
72 โพนทันเจริญวิทย์ 11 12 10 4 33
73 คำเตยวิทยา 11 5 7 8 23
74 ทุ่งไชยพิทยาฯ 10 24 14 9 48
75 ยโสธรพิทยาสรรค์ 10 20 10 6 40
76 ศรีฐานกระจายศึกษา 10 7 8 9 25
77 ทุ่งสิมวิทยาคม 10 7 5 3 22
78 ไผ่งามพิทยาคม 9 16 10 14 35
79 เคียวนำ 9 14 9 6 32
80 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 9 10 2 3 21
81 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 9 7 11 3 27
82 มัธยมโพนค้อ 7 15 20 6 42
83 ศรีธรรมวิทยา 7 12 7 3 26
84 ดงรักวิทยาคม 7 7 2 6 16
85 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 7 5 6 4 18
86 ไพรบึงวิทยาคม 7 4 6 3 17
87 ศรีแก้วพิทยา 7 2 0 0 9
88 ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ 6 14 6 7 26
89 ห้องแซงวิทยาคม 6 11 13 8 30
90 สวายพิทยาคม 6 9 6 6 21
91 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 6 7 4 6 17
92 โคกหล่ามวิทยา 6 5 6 4 17
93 ไพรธรรมคุณวิทยา 6 4 3 6 13
94 นาโปร่งประชาสรรค์ 6 3 2 3 11
95 วัดโพธิ์น้อย 5 19 9 4 33
96 คลีกลิ้งพัฒนาทร 5 15 11 5 31
97 โคกสะอาดวิทยาคม 5 14 18 8 37
98 กุดเสลาวิทยาคม 5 14 9 11 28
99 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 5 11 9 7 25
100 น้ำคำวิทยา 5 7 8 4 20
101 เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) 5 4 6 4 15
102 ลมศักดิ์วิทยาคม 4 15 8 1 27
103 บ้านโดนอาว 4 4 2 1 10
104 ร่มโพธิ์วิทยา 4 2 2 4 8
105 โพนงามพิทยาคาร 3 16 8 10 27
106 เบญจประชาสรรค์ 3 6 4 3 13
107 บกวิทยาคม 2 7 6 0 15
108 น้ำคำวิทยาคม 2 2 6 7 10
109 โนนกระสังวิทยาคม 2 2 3 2 7
110 โพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 2 1 0 0 3
111 เกศเกล้าวิทยา 2 0 6 3 8
112 ตระกาศประชาสามัคคี 1 4 0 0 5
113 กีฬาจังหวัดยโสธร 1 3 4 5 8
114 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 1 0 0 2
115 จิกสังข์ทองวิทยา 0 4 7 2 11
116 วัดจันทราราม 0 2 1 0 3
117 เมืองจันทร์วิทยาคม 0 1 0 0 1
118 ประชาพัฒนศึกษา 0 0 0 1 0
119 อุทุมพรวิทยา 0 0 0 0 0
120 เทศบาล2สามัคคีวัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 2,710 1,955 1,138 716 6,519