สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสะเกษวิทยาลัย 130 14 7 3 151
2 กันทรลักษ์วิทยา 129 20 9 1 158
3 สตรีสิริเกศ 111 26 8 3 145
4 กันทรารมณ์ 103 28 1 6 132
5 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 89 22 7 3 118
6 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 83 30 15 7 128
7 ขุขันธ์ 79 28 9 1 116
8 ยโสธรพิทยาคม 73 23 9 4 105
9 กำแพง 69 25 8 5 102
10 ศรีรัตนวิทยา 55 34 10 12 99
11 เบญจลักษ์พิทยา 52 23 14 12 89
12 ส้มป่อยพิทยาคม 52 19 16 5 87
13 บึงมะลูวิทยา 50 30 18 7 98
14 ยางชุมน้อยพิทยาคม 49 38 18 6 105
15 ห้วยทับทันวิทยาคม 46 38 16 4 100
16 เลิงนกทา 45 28 8 7 81
17 กุดชุมวิทยาคม 44 27 15 6 86
18 ปรางค์กู่ 43 24 16 11 83
19 โนนค้อวิทยาคม 43 23 16 7 82
20 เขื่อนช้างวิทยาคาร 37 27 18 12 82
21 มหาชนะชัยวิทยาคม 36 32 7 8 75
22 ทรายมูลวิทยา 36 17 15 6 68
23 ประสานมิตรวิทยา 35 36 17 11 88
24 กันทรลักษ์วิทยาคม 35 20 14 8 69
25 มัธยมบักดองวิทยา 32 36 20 12 88
26 ตูมพิทยานุสรณ์ 32 27 19 6 78
27 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 31 27 12 7 70
28 สวงษ์วิทยาคม 31 13 13 4 57
29 นครศรีลำดวนวิทยา 30 26 23 11 79
30 สมเด็จพระญาณสังวร 30 14 18 11 62
31 กระแชงวิทยา 29 28 9 10 66
32 บึงบูรพ์ 29 27 9 8 65
33 ราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 29 13 16 10 58
34 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 28 13 13 11 54
35 ค้อวังวิทยาคม 27 29 7 3 63
36 กู่จานวิทยาคม 27 13 14 7 54
37 สอนแก้วว่องไววิทยา 26 19 17 8 62
38 สิริเกศน้อมเกล้า 25 23 12 11 60
39 ราษีไศล 24 26 5 6 55
40 จตุรภูมิพิทยาคาร 23 30 19 11 72
41 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 23 28 11 10 62
42 พรานวิบูลวิทยา 22 22 12 6 56
43 ศรีตระกูลวิทยา 22 21 18 8 61
44 ละทายวิทยา 21 36 13 14 70
45 ป่าติ้ววิทยา 21 23 9 9 53
46 บุ่งค้าวิทยาคม 21 15 10 7 46
47 สิงห์สามัคคีวิทยา 21 8 3 2 32
48 น้ำเกลี้ยงวิทยา 20 29 10 2 59
49 คูซอดประชาสรรค์ 20 25 8 9 53
50 รวมสินวิทยา 20 24 9 5 53
51 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 20 23 16 17 59
52 ราชประชานุเคราะห์29(ศรีสะเกษ) 20 19 21 9 60
53 บ้านกันทรารมย์ 20 14 6 8 40
54 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 19 16 11 8 46
55 ไกรภักดีวิทยาคม 19 16 6 3 41
56 ละลมวิทยา 18 21 7 8 46
57 เมืองกลางประชานุกูล 18 17 12 3 47
58 ศรีแก้วประชาสรรค์ 18 17 8 5 43
59 พอกพิทยาคม 17 17 13 6 47
60 มารีวิทยา 17 8 9 5 34
61 ภูมิซรอลวิทยา 16 23 15 7 54
62 วรคุณอุปถัมภ์ 16 22 9 4 47
63 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 15 14 5 8 34
64 หนองคูวิทยา 15 13 13 8 41
65 โนนเพ็กวิทยาคม 14 20 14 6 48
66 ผักไหมวิทยานุกูล 13 22 14 9 49
67 คำเตยวิทยา 13 5 7 8 25
68 พยุห์วิทยา 12 25 17 11 54
69 บัวเจริญวิทยา 12 20 16 8 48
70 วัดหลวงวิทยา 12 16 10 4 38
71 ทุ่งสิมวิทยาคม 12 7 5 3 24
72 ทุ่งไชยพิทยาฯ 11 24 15 9 50
73 ดงมะไฟพิทยาคม 11 17 10 4 38
74 บัวน้อยวิทยา 11 17 9 4 37
75 ไผ่งามพิทยาคม 11 16 10 14 37
76 โพนทันเจริญวิทย์ 11 12 10 4 33
77 ยโสธรพิทยาสรรค์ 10 20 10 6 40
78 มัธยมโพนค้อ 9 15 20 6 44
79 เคียวนำ 9 14 9 6 32
80 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 9 10 2 3 21
81 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 9 7 11 3 27
82 ศรีฐานกระจายศึกษา 9 7 8 9 24
83 คลีกลิ้งพัฒนาทร 7 15 12 5 34
84 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 7 13 9 7 29
85 ศรีธรรมวิทยา 7 12 7 3 26
86 สวายพิทยาคม 7 9 6 6 22
87 ดงรักวิทยาคม 7 7 2 6 16
88 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 7 5 6 4 18
89 ไพรบึงวิทยาคม 7 4 6 3 17
90 ศรีแก้วพิทยา 7 2 0 0 9
91 ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ 6 14 6 7 26
92 ห้องแซงวิทยาคม 6 11 13 8 30
93 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 6 7 4 6 17
94 โคกหล่ามวิทยา 6 5 6 4 17
95 ไพรธรรมคุณวิทยา 6 4 3 6 13
96 นาโปร่งประชาสรรค์ 6 3 2 3 11
97 วัดโพธิ์น้อย 5 19 9 4 33
98 โคกสะอาดวิทยาคม 5 14 18 8 37
99 กุดเสลาวิทยาคม 5 14 9 11 28
100 น้ำคำวิทยา 5 8 8 4 21
101 เทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) 5 4 6 4 15
102 ลมศักดิ์วิทยาคม 4 15 8 1 27
103 บ้านโดนอาว 4 4 2 1 10
104 ร่มโพธิ์วิทยา 4 2 2 4 8
105 โพนงามพิทยาคาร 3 16 8 10 27
106 เบญจประชาสรรค์ 3 7 4 3 14
107 น้ำคำวิทยาคม 3 2 6 7 11
108 บกวิทยาคม 2 7 6 0 15
109 โนนกระสังวิทยาคม 2 2 3 2 7
110 เกศเกล้าวิทยา 2 0 6 3 8
111 ตระกาศประชาสามัคคี 1 4 0 0 5
112 กีฬาจังหวัดยโสธร 1 3 4 5 8
113 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 1 1 0 0 2
114 จิกสังข์ทองวิทยา 0 4 7 2 11
115 วัดจันทราราม 0 2 1 0 3
116 เมืองจันทร์วิทยาคม 0 1 0 0 1
117 ประชาพัฒนศึกษา 0 0 0 1 0
118 อุทุมพรวิทยา 0 0 0 0 0
119 เทศบาล2สามัคคีวัฒนา 0 0 0 0 0
รวม 2,781 1,981 1,157 717 6,636