หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่ม 1-6 ......
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กันยายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันการพูดภาษาจีน - ญี่ปุ่น - ฝรั่งเศส
2 นายณรงค์ชัย เอราวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันการพูดภาษาจีน-ญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส
3 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันการพูดภาษาจีน -ญี่ปุ่น-ฝรั่งเศส
4 นางสาวนันทพร กตะศิลา ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิยาคาร กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
5 นายวิเชียร สืบวงศ์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
6 นายอนุวัตร สายเสน ครู โรงเรียนประสานมิตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
7 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
8 นายฉัฐมะ ทัดเทียม ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
9 นายมงคล สมาน ครู โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
10 นายสมัชชา วุฒิพลไชย ครู โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
11 นางพรฤดี มีชัย ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
12 นางกรรณิการ์ จันทะดวง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
13 นางสาววิไลรัตน์ แต้มทอง ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
14 นายวิจิตร ดวนใหญ่ พนักงานราชการ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
15 นายกัมปนาท เข็มท้าว ครู โรงเรียนรวมสินวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
16 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
17 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี เขตนิมิตร ครู โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
18 นางปองกมล แก้วคูณ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
19 ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชม พนักงานราชการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
20 นายประเสริฐ สายลุน ครู โรงเรียนยางชุมน้อยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
21 นายธีรวัฒน์ สืบเสน ครู โรงเรียนบัวเจริญวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
22 นายเตวิทย์ แสนสิ่ง ครู โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
23 นายชูชัย พรหมคุณ ครู โรงเรียนบึงบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
24 นายประเสริฐ บุญพอ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
25 นายสุริยา วิชัด ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
26 นางสุวลักษณ์ จักขุจันทร ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
27 นายแสงทอง บริสาร ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
28 นางสาวสุภนันท์ ศุภณัฐวัชร ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
29 นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้า ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
30 นายอุทัย ทองลุม ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
31 นางสาวสุธันยานาฏ ศรีลารักษ์ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
32 นายเฉลียว ศิริดล ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
33 นางสาวจารุณี เชื้อแก้ว ครู โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
34 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
35 นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
36 นางชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
37 นางวันดี หล้าวิเศษ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
38 นางสาวเกษร วงค์ใหญ่ พนักงานราชการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
39 นายนิธิพงษ์ ครสาย ครูธุรการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
40 นางวรนุช ศรีภา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
41 นางทิพวรรณ คำยนต์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
42 นายธีระชัย ไพบูลย์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
43 นายภานุ ฮาตะสุ้ย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
44 นายละออง สายสิงห์ ช่างไม้ชั้น ๔ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
45 ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชม พนักงานราชการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
46 นายสุเทพ นามชัยโคตร ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
47 นางสาวประภาพร พันธ์แก่น ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
48 นายธีรพงษ์ อินตา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
49 นางสาวศิริลักษณ์ พงษ์สุระ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
50 นางสาวจรัญญา คำไสย์ พนักงานราชการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
51 นางนันทกา ดลปัดชา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
52 นางจิรัญญา รบกล้า ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
53 นางวเรศ สาระพิชญ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
54 นางศุภาวรรณ กันยามิน ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
55 นางพรพิศ วิชาชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
56 นางสาววิไลลักษณ์ ไกรษี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
57 นางสาวอัญญาณี สายสั้น ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
58 นางสาวดารารัตน์ นาห่อม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
59 นายทศพร มนตรีวงษ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
60 นายโฆษิต คำไสย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมทัศนศิลป์
61 นายอดิศักดิ์ อาษาราช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมทัศนศิลป์
62 นางสาวรัศมี แสนดี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมทัศนศิลป์
63 นายวิทยา นิยมพันธ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมทัศนศิลป์
64 นางสาวดาวเรือง ศรีระษา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมทัศนศิลป์
65 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ กิจกรรมทัศนศิลป์
66 นายสุขนิรันดร์ ทองมาก ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
67 นายธงชัย ใจมนต์ พนักงานราชการ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
68 นางรำพรรณ เสียงใส ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
69 นายนิธิกานต์ สมทิพย์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายกำกับและควบคุมห้องแข่งขัน กิจกรรมทัศนศิลป์
70 นายติณณภพ พรมดี ครูโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น
71 นายวสุรงค์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น
72 นายสมสมัย อินทะมน ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น
73 นายทศพล ชัยวิวัฒนตระกูล ครูโรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น
74 นายศตภิษัช ไกรษี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ต้น
75 นายองอาจ พงษ์อารีย์ ครูโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย
76 นายบรรหยัด สุริพล ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย
77 นายไพบูลย์ ประจำ ครูโรงเรียนเคียวนำ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย
78 นายอนุชิต กุบแก้ว ครูโรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิต15 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย
79 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.ปลาย
80 นายณรงค์ศักดิ์ ราศรี ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น
81 นายพิสัน โพนทัน ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น
82 นายกิตติ สุนทรกุลภัทร ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น
83 นายสมปอง วงศ์วิฉาย ครูโรงเรียนรวมสินวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น
84 นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ต้น
85 นายสืบพงษ์ ยุพา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย
86 นางทิพมอญ มณีวงษ์ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย
87 นายคงกะพัน ชัยพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย
88 นายเฉลิม บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์บังคับมือ ม.ปลาย
89 นายอาณากร บุญศิลป์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์แบบผสม ม.ปลาย
90 นางสาวกนิษฐา ชื่นตา ครูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์แบบผสม ม.ปลาย
91 นายปกรณ์ เสน่หา ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์แบบผสม ม.ปลาย
92 นายคำนวณ คำวงศ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์แบบผสม ม.ปลาย
93 นายศตภิษัช ไกรษี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมหุ่นยนต์แบบผสม ม.ปลาย
94 นายศตภิษัช ไกรษี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
95 นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
96 นายเฉลิม บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
97 นายคำนวณ คำวงศ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
98 นางธนาภา คำผุย ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
99 นางสาวรัตนธร ชุปวา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
100 นางจงกล บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
101 นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
102 นางสาววรรณสา แก้วพวง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
103 นางสาวธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
104 นางสาวนิออนด์ ศิรินัย ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
105 นางสาวชิดชนก พวงคต ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
106 นายศักดนัย สืบเสน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
107 นางเพชรรัตน์ วงศ์ชา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
108 นางสาวสุธาทิพย์ บุญส่ง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
109 นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
110 นางนฤมล สินธุรัตน์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
111 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
112 นายทรงเดช ทองคำ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
113 นายสถาพร จันทร์ไทย ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
114 นางสุพัตรา ดาวหน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
115 นางสมรักษ์ เพชรผา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
116 นายเดช ผิวอ่อน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
117 นางจตุพร พรเกียรติคุณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
118 นายนุชิต ศุภพินิจ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
119 นายเกรียงศักดิ์ ทองศรี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
120 นางปวีณา สุรำไพ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
121 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
122 นายอาวิรุทธ์ สีดา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
123 นางพัชนีย์ เชื้อชม ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
124 นางเพชราภรณ์ พิมพา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการดำเนินการ กิจกรรมหุ่นยนต์
125 นายกิตติศักดิ์ ทองทิพย์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
126 นายจักรี สลับศรี นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
127 นายธนพล ศรีบุญเรือง นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
128 นายพรพิพัฒน์ บุญหล้า นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
129 นายพีรณัฐ พิมพ์พัฒน์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
130 นายอธิวัฒน์ ยั่วจิตร นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
131 นางสาวกนกอร สายโสม นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
132 นางสาวกมลรัตน์ แสงเดช นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
133 นางสาวจิตรา ดวงแสง นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
134 นางสาวโชติมา ช่วงสำโรง นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
135 นางสาวณัฐชณิชา พงษ์สัจจา นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
136 นางสาวณิชาภรณ์ คำศิริ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
137 นางสาวนริศรา วินทะไชย นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
138 นางสาวภานุรัตน์ ทาบุญมา นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
139 นางสาวรัตนา วงษ์นิล นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
140 นางสาววชิรญา คำมูล นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
141 นางสาววนัชพร ยานแก้ว นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
142 นางสาวศรัญญา ชนะสิงห์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
143 นางสาวศิรดา อั้งดา นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
144 นางสาวสุทธิดา จิตดี นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
145 นางสาวหนึ่งฤทัย อังกินันท์ นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
146 นางสาวอัญชลี สีใส นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
147 นางสาวณัฐกาญจน์ สีหบุตร นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
148 นางสาวณีระชา ดวงแก้ว นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุกรรมการ การดำเนินกิจกรรมหุ่นยนต์
149 นายทรงพล นนทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ รองประธานคณะกรรมการกิจกรรมคณิตศาสตร์
150 นายประดิษฐ์ ทองเกลี้ยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ รองประธานคณะกรรมการกิจกรรมคณิตศาสตร์
151 นายคูณ ชำนิกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ รองประธานคณะกรรมการกิจกรรมคณิตศาสตร์
152 นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ รองประธานคณะกรรมการกิจกรรมคณิตศาสตร์
153 นายพงษ์ศักดิ์ คำศรี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
154 นายพรชัย วิทยาภินันท์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
155 นางศิริลักษณ์ วิทยาภินันท์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
156 นางปรียานุช สงสาร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
157 นางบุณณ์ญาณัฎฐ์ มุขขันธ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
158 นายพลวัตน์ ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
159 นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
160 นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
161 นางวรรณภา ศรีไสย์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
162 นางณัฐกฤตา แก้วโบราณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
163 นางกิ่งแก้ว แดงงาม ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
164 นางสาวจารุพร แก้วลา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
165 นายอภิชาติ ดวงสีดา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
166 นางสาวพิศมัย ไกรสุข ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
167 นายเจนวิทย์ แก่นศรี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
168 นางสุภาวดี สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
169 นางสาวทัศนียภรณ์ ชินวงศ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
170 นายอาทิตย์ คำสังวาลย์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
171 นางสาวกิติยาภรณ์ แน่นดี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
172 นางสุรจรรยา ละชั่ว ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
173 นายสมพงษ์ ละชั่ว ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมมการจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์
174 นายพิศิษฐ์ ผลาชิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนศร๊สะเกษวิทยาลัย ประธานกรรมการกิจกรรมแข่งขันคณิตศาสตร์ฝ่ายสถานที่
175 นายวีระศักดิ์ สอนอาจ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมคณิตศาสตร์
176 นายทองพูน แพงงาม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมคณิตศาสตร์
177 นายสมจิตร กอปรทศธรรม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่กิจกรรมคณิตศาสตร์
178 นายสมชาย เย็นสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรรมการอำนวยการ
179 นายอรุณศักดิ์ เริงนิรันดร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรรมการอำนวยการ
180 นายเอกธนัช เหลาสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรรมการอำนวยการ
181 พันจ่าตรีพิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรรมการอำนวยการ
182 นางอารุวรรณ ธิบูรณ์บุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรรมการอำนวยการ
183 นายนิยม รอดเนียม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรรมการอำนวยการ
184 ว่าที่ร้อยโทไพศัลย์ สีลวานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรรมการอำนวยการ
185 นายฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คณะกรรรมการอำนวยการ
186 นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการ สพม.28 คณะกรรรมการอำนวยการ
187 นายผจญ ปักสูงเนิน รองผู้อำนวยการ สพม.28 คณะกรรรมการอำนวยการ
188 นายมนต์ศักดิ์ สร้อยสิงห์ รองผู้อำนวยการ สพม.28 คณะกรรรมการอำนวยการ
189 นายพิชัย ผ่องแผ้ว รองผู้อำนวยการ รร. นครศรีลำดวนวิทยาช่วยราชการ คณะกรรรมการอำนวยการ
190 นายนิยม วงศ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรรมการอำนวยการ
191 นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลู คณะกรรรมการอำนวยการ
192 นายเทวิน ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรรมการอำนวยการ
193 นายอุดม ดำริห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรรมการอำนวยการ
194 นายวรรณกิจ อินทรประพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
195 นายสิทธิพร อุทธิเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
196 นายภาคภูมิ ทวีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
197 ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย จันครา รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
198 นายปริญญา ผาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
199 นายกิตติพล ยศธแสนย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
200 นายพิศิษฐ์ ผลาชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
201 นายณรงค์ ศรไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
202 นายอาคม วงศ์บา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
203 นายศักดิ์ชัย คำยนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
204 นางกรรณิการ์ เครือมาศ ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
205 นายอิิฒช์ธิอาจ พิทักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
206 นางนิภาภรณ์ จันทร์สว่าง ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
207 นางกนกลดา สมพงษ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
208 นางพวงรัตน์ เรืองมณี ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
209 นายวัชรินทร์ หอมคำ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
210 นางสุดารัตน์ ดาทอง ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
211 นายสุขนิรันดร์ ทองมาก ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
212 นายทวีศิลป์ อสิพงษ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินการ
213 นางอัมฤทธิ์ วงษ์วานิช ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินการ
214 นางนิตยา โภคาพันธ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินการ
215 นางจิราพร อสิพงษ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินการ
216 นางวราภรณ์ โสมาสุข ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินการ
217 นางทัศนีย์ ประจำ ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินการ
218 นายมงคล พันธ์แก่น ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินการ
219 นายเรวัตร อสิพงษ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินการ
220 นางสาวจันทร์จิรา ฉัตรวิไล ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินการ
221 นางกัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินการ
222 นายเฉลิมพงษ์ จันทรเสน ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินการ
223 นางอัญชลี รอบคอบ ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินการ
224 นางสาวพัชรวลัย บรรเทา ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินการ
225 นางเพ็ญจันทร์ นาคูน ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการดำเนินการ
226 นางสาวศรัญญา รัตนทวีชัยพร ครูผู้ช่วย โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินการ
227 นายเรวัต อาวะรุณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินการ
228 นางสาวทองพันธ์ ยงกุล ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ
229 นางสาวจินตนา อสิพงษ์ พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินการ
230 นางพุ่มพวง ผ่านพินิจ ครูชำนาญการ โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินการ
231 นางสาวกนกวรรณ พันธมาศ ครูพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการ
232 นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการดำเนินการ
233 นายนิยม วงศ์ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
234 นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลู คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
235 นายเทวิน ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
236 นายอุดม ดำริห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
237 นายวัชระ กรมพะไมย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
238 นางอำไพ สายเบาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
239 นายสุนทร พื้นสวรรค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
240 นายอภิสิทธิ์ เงาศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
241 นายประยูร ตาบุดดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
242 นางสาวมาริษา พานจันทร์ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
243 นายสุจิน คูณเมือง พนักงงานราชการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
244 นายทรงยุทธ ด้ามทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
245 นางวิชุดา ตำหนง ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
246 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
247 นางสาวดวงตา ท้าวด่อน พนักงงานราชการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
248 นางสาคร จันดาบุตร ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการประกวดเล่านิทาน
249 นางสาวนุชะรี คมศรี ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการประกวดเล่านิทาน
250 นางคะนึงนิจ เดชะคำภู ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการประกวดเล่านิทาน
251 นางนภาพร พรคะนึง ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการประกวดเล่านิทาน
252 นางสาวกุลธิดา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการประกวดเล่านิทาน
253 นายวิเชียร สืบวงศ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมฝ่ายสถานที่
254 นายชัยณรงค์ ประทาน ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมฝ่ายสถานที่
255 นายเรณ กุมภรรณ์ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมฝ่ายสถานที่
256 นายชาญชัย ทองศรี ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมฝ่ายสถานที่
257 นายสุเทพ เชื้อเกษม ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมฝ่ายสถานที่
258 นายจำปี กินรา ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมฝ่ายสถานที่
259 นายอดิศักดิ์ งามตรง ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมฝ่ายสถานที่
260 นายพิสิทธิ์ ทรงกลด ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมฝ่ายสถานที่
261 ว่าที่ร้อยตรีจุมพล องอาจ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมฝ่ายสถานที่
262 นายพิศิษฐ์ ผลาชิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมฝ่ายสถานที่
263 นางขนิษฐา เจริญกิจ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมฝ่ายสถานที่
264 นายวิชัย ลาลุน ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมฝ่ายสถานที่
265 นายพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมฝ่ายสถานที่
266 นายเจตนิพิฐ แท่นทอง ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมฝ่ายสถานที่
267 นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมฝ่ายสถานที่
268 นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมฝ่ายสถานที่
269 นายสุพล แซ่เตียว ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมฝ่ายสถานที่
270 นายอุกฤต ทีงาม ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมฝ่ายสถานที่
271 นายณัฐกรณ์ สิงห์คำ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมฝ่ายสถานที่
272 นายทองดี ทองผาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมฝ่ายสถานที่
273 นายบุญถึง ต้นงาม ครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมฝ่ายสถานที่
274 นางสาวกาญจนา ทุ่มโมง ครู คณะกรรมฝ่ายสถานที่
275 นางสาวชุติมา ชัยนา ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมฝ่ายสถานที่
276 นางวิชุดา ตำหนง ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน
277 นายราม โสวัน ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน
278 นายไสว วรรณทวี ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน
279 นางสุกานดา ใจแข็ง ครูโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน
280 นางสาวสริดา จำปาหอม ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน
281 นางสงวนศรี ทะนันชัย ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการแข่งขันทำอาหาร
282 นางสาววัชราภรณ์ ม่วงนาครอง ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันทำอาหาร
283 นางสาวโสทิน สุธรรม ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการแข่งขันทำอาหาร
284 นางสาณี มนตรีวงศ์ ครูโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการแข่งขันทำอาหาร
285 นางสมจิต พ่วงจีน ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์
286 นางนงลักษณ์ สุวรรณเทน ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์
287 นางสาวปุญณภัสมณฑ์ ดอกพวง ครูโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์
288 นางพิสมัย แร่เพชร ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการแข่งขันนักอ่านรุ่นเยาว์
289 นางกัลยาณี ไชยธรรม ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม
290 นางสาวนุชะรี คมศรี ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม
291 นางสาวบุษราคัม แก้วพวง ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม
292 นางสุพักตรา สำราญสุข ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม
293 นายไหว เจริญตา ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
294 นายพรทิพย์ นามทองใบ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
295 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ประทุมวงค์ ครูโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
296 นางสาวทิชากร อาจเอี่ยม ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
297 ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิทย์ โกศลศิรศักดิ์ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม paint)
298 นางอภิชญา อ้วนคำภา ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม paint)
299 นางสาวดวงรัตน์ ปัญญาวัน พนักงานราชการโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม paint)
300 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดี พนักงงานราชการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม paint)
301 นางประไพ หาไชย ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย
302 นายศุภชัย วโรรส ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย
303 นางสาวเพชรรัตน์ ภูมลี ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย
304 นางลักษณา พินากัน ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย
305 นางบัวทอง เบ็ญมาศ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด
306 นางสาวเจนจิรา ดวงสิน ครูโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด
307 นางสุดาดวง เกตุวิจิตร ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด
308 นางคัคนางค์ พื้นผา ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด
309 นายประเสริฐ บุญพอ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการประกวดรำไทย
310 นางผกามาศ ไชยสวาสดิ์ ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการประกวดรำไทย
311 นางสาวหนึ่งฤทัย โคตรวงค์ พนักงานราชการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการประกวดรำไทย
312 นางฐิติพร พรมโสภา ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการประกวดรำไทย
313 นายเสฎฐวิทย์ จันทร์กอง ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการแข่งขันสร้าง webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
314 นางอภิชญา อ้วนคำภา ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการแข่งขันสร้าง webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
315 นางสาวมลฤดี บัวรินทร์ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการแข่งขันสร้าง webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
316 นางสาวดวงรัตน์ ปัญญาวัน พนักงานราชการโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการแข่งขันสร้าง webpage ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
317 นายสมชาติ ทะนันชัย ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี
318 นางสาวปนัดดา คำลีมัด พนักงานราชการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี
319 นางสาวสุภินันท์ ศุภณัฐวัชร ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี
320 นางปริชาติ วงค์เจริญ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี
321 ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์ สำลี ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
322 นายบัณฑิตย์ คมใส ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
323 นายอลงกรณ์ เขตสกุล ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
324 นางบุษบา แสงศิริ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
325 นายทธ ทองภามี ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง
326 นายไชยรัตน์ รักพรม ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง
327 นางสาวสุพิศ สาวันดี ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง
328 นายสิริวัฒก์ แสงกล้า ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง
329 นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
330 นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
331 นายพิทยา จันดาบุตร พนักงงานราชการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
332 นายณัฐฏาวรรณ บุญเรือง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
333 นายประเสริฐ บุญพอ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการกิจกรรมเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
334 นางสาวสุภาพร อันประดิษฐ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการกิจกรรมเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
335 นายอธิพงษ์ ขันติจิต ครูโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการกิจกรรมเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
336 นางสาวกนกวรรณ เคนสิน ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการกิจกรรมเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
337 นางภัชรีพร วงศ์บา ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิค
338 นายสัญญา ศรีสุข ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิค
339 นายณัฐพล วรรณทอง ครูโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิค
340 นายวฤหัส รุ่งเรือง ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการแข่งขันเต้นแอโรบิค
341 นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์ ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการกิจกรรมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
342 นายวุฒิศักดิ์ เนื่องแนวน้อย ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการกิจกรรมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
343 นางสาวเสาวรีย์ วงชารี ครูอัตราจ้างโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา คณะกรรมการกิจกรรมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
344 นายสุวิทย์ มีฤทธิ์ พนักงงานราชการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการกิจกรรมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
345 นายมานะ แสงศิริ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
346 นายมนตรี สอนไชยญาต ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
347 นางทองจันทร์ พรหมแก้ว ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
348 นางบุณิกา สุริยะลังกา ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
349 นายธัชกร สุริยวงศ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสต ฯ แสงเสียงและบันทึกภาำพ
350 นายศักดิ์ชาย วรรณวงศ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสต ฯ แสงเสียงและบันทึกภาำพ
351 นายอภิเดช กุลบุตร ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสต ฯ แสงเสียงและบันทึกภาำพ
352 นายไพบูลย์ บุญชม ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสต ฯ แสงเสียงและบันทึกภาำพ
353 นายสืบพงษ์ ยุพา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสต ฯ แสงเสียงและบันทึกภาำพ
354 นายบัญชา สุขกาย ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายโสต ฯ แสงเสียงและบันทึกภาำพ
355 นายอุดม ดำริห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล และฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
356 นางสาวกัลยา พรำนัก ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล และฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
357 นางสาวอมรรัตน์ โสมเกษตรินทร์ ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล และฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
358 นางสาววชิราภรณ์ แสงทอง ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการประเมินผล และฝ่ายสรุปผลการแข่งขัน
359 นางศรินทิพย์ ยามศรี ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการประเมินผลจัดทำเกียรติบัตร
360 นางคำรวม ทรัพย์ศิริ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการประเมินผลจัดทำเกียรติบัตร
361 นางธนพร สำลี ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการประเมินผลจัดทำเกียรติบัตร
362 นางสาวภารดี พันธุ์ไทย ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการประเมินผลจัดทำเกียรติบัตร
363 นายบรรหยัด สุริพล ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการประเมินผลจัดทำเกียรติบัตร
364 นายรังษฤทธิ์ เครือบุดดา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการประเมินผลจัดทำเกียรติบัตร
365 นางสาวรัตน์ดา เนียมมูล ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการประเมินผลจัดทำเกียรติบัตร
366 นางฉวีวรรณ โพธิวัฒน์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการประเมินผลจัดทำเกียรติบัตร
367 นางธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลจัดทำเกียรติบัตร
368 นางสาวเฉลิมรัก สดไสย ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลจัดทำเกียรติบัตร
369 นางสาวเนาวรัตน์ โสตศิริ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลจัดทำเกียรติบัตร
370 นางถวิล วรรณวงศ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลจัดทำเกียรติบัตร
371 นางสาวศิริพร นามวงศ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลจัดทำเกียรติบัตร
372 นางนุจรี ศรีประไหม ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลจัดทำเกียรติบัตร
373 นายเจตนิพิฐ แท่นทอง ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินผลจัดทำเกียรติบัตร
374 นางวิราณี สุดา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย
375 นางสาวณญาตา อัมพรรณ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย
376 นายพีระพงศ์ สอนทอง ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันดนตรีไทย
377 นางกมลวรรณ ชูกลิ่น ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
378 นางประนอมนิศญ์ เย็นใจ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
379 นายจรรยาวรรษ เจตนริศฐกานต์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
380 นางสาวสกาวเดือน ฝังนิล ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
381 นางสาวอทิตยา พินธุรักษ์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
382 นางสาวเกียรติญาพร แก้วปักษา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
383 นางสุธรรมา สัญญาถนอมรัช ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
384 นางจารุวรรณ น้อยพลาย ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
385 นางพิสมัย รักษาผล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร
386 นายนิพนธ์ อ่วมพันธ์เจริญ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร
387 นางสาวศิริพร นามวงศ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร
388 นายสมศักดิ์ วันสุดล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร
389 นายเจตนิพิฐ แท่นทอง ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร
390 นายสุพล แซ่เตียว ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร
391 นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร
392 นายทองพูน แพงมา ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีกร
393 นายเสน่ห์ ลีลา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
394 นางสาวศิรินภา ชื่นตา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
395 นายคำดี ภัำกพวง ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง
396 นางภานุมาศ ไชยสาร ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรวบรวม รายงานผลและเกียรติบัตร
397 นางสาวพรปวีณ์ โกศลศิรศักดิ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายรวบรวม รายงานผลและเกียรติบัตร
398 นางสุจิตรา อุทธิเสน ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงไทยสากล
399 นางสาวสุภาพร วิลา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงไทยสากล
400 นายธนากร ศรีดารา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงไทยสากล
401 นางสาวอรรถจิรา สีพล ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงไทยสากล
402 นางอำพัน สลักคำ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร
403 นางสาวเดือนฉาย แซ่จึง ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร
404 นางถวิล วรรณวงศ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร
405 นางนุจรี ศรีประไหม ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร
406 นางสาวเนาวรัตน์ โสตศิริ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายการเงิน สวัสดิการและเอกสาร
407 นายยุทธนา ตาลาคุณ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงสากล
408 นายมานิต ขยันชม ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงสากล
409 นางสาวธีราพร สืบหล้า ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงสากล
410 นางสาววราภรณ์ เชื้อหงส์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงสากล
411 นางงามตา ลีธีระประเสริฐ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายอาหารและปฏิคม
412 นางซ่อนกลิ่น พิมเทพา ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายอาหารและปฏิคม
413 นางวิไลรัตน์ มณีนิล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายอาหารและปฏิคม
414 นางสาวพรปวีณ์ โกศลศิรศักดิ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายอาหารและปฏิคม
415 นางสาวเนตรนภา บัวเกษ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายอาหารและปฏิคม
416 นางสาวมุธิตา ศรีตะเขต ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายอาหารและปฏิคม
417 นางสาวขนิษฐา แก่นแก้ว ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายอาหารและปฏิคม
418 นางสาวดาราวัลย์ พิมสมาน ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายอาหารและปฏิคม
419 นางพักตร์วิภา พาเบ้า ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายอาหารและปฏิคม
420 นางสาวสมสกุล นึกชอบ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายอาหารและปฏิคม
421 นายเทวิน ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ฝ่ายอาหารและปฏิคม
422 นางสาวอัจฉรา สังฆะวรรณา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ฝ่ายอาหารและปฏิคม
423 นางสาวสุพิศ สาวันดี ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ฝ่ายอาหารและปฏิคม
424 นายธีรกิตติ์ จันทร์ใส ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์
425 นางสาวพุทธรักษา ถิรโคตร ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์
426 นางสาวเพชรรัตน์ เพียลา ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์
427 นายกิตติพล ยศธแสนย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายความปลอดภัย จราจร และพาหนะ
428 นายสุรสิทธิ์ ไพรวรรณ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายความปลอดภัย จราจร และพาหนะ
429 นายพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายความปลอดภัย จราจร และพาหนะ
430 นายบรรจง สิทธิ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายความปลอดภัย จราจร และพาหนะ
431 นางมณฑา สถิตพิพัฒน์ ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงขับขานประสานเสียง
432 นางสาวประภัสสร โปกุล ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงขับขานประสานเสียง
433 นางนิจรินทร์ วรรณวงศ์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฐมพยาบาล
434 นางอำพัน สลักคำ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฐมพยาบาล
435 นางสาวมุธิตา ศรีตะเขต ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฐมพยาบาล
436 นางสาวขนิษฐา แก่นแก้ว ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฐมพยาบาล
437 นางรัชนี กมล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฐมพยาบาล
438 นางสาวดาราวัลย์ พิมสมาน ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายปฐมพยาบาล
439 นางสาวมาริษา พานจันทร์ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายปฐมพยาบาล
440 นายสุจิน คูณเมือง พนักงงานราชการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ฝ่ายปฐมพยาบาล
441 นายบรรจบ ไชยสาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
442 นายทวี มณีนิล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
443 นางพักตร์วิภา พาเบ้า ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
444 นางยุพดี พรหมทา ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
445 นางนุจรี ศรีประไหม ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ฝ่ายประสานงานและจัดทำคำสั่ง
446 ว่าที่ ร.ต.สุคนธ์ สุขศรี ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนรายงานผลกลุ่มกิจกรรมคอมพิวเตอร์
447 นางสาวพัฒนา สิงห์โสดา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
448 นางสาวมนัสนันท์ เรืองวรกานต์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
449 นางศิรินทร์ทิพย์ มงคลรุ่งทรัพย์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
450 นางสาวณัฎฐนิชา โพธิ์งาม ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน
451 นางพักตร์วิภา พาเบ้า ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนรายงานผลกิจกรรมวิทยาศสสตร์
452 นายมานะ แสงศิริ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา แข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
453 นายมนตรี สอนไชยญาต ครู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา แข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
454 นางทองจันทร์ พรหมแก้ว ครู โรงเรียนกระแชงวิทยา แข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
455 นางบุณิกา สุริยะลังกา ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา แข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
456 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี
457 นางสาววรรณภา ทองรอง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
458 นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
459 นายประจักษ์ นาจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
460 นายชัยวัฒน์ ประพาฬ พนักงานราชการ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
461 นางสาวทิพวรรณ จิรัญกุล ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
462 นางพรนภัส สายป่าน พนักงานราชการ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
463 นายยศสรัล มลัยไธสง ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
464 นายตั้ม จอมเกาะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
465 นางพวงเพชร อาษาราช ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
466 นางสาวบุญล้อม กันตรง ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
467 นายจำนงค์ ทองพูน ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
468 นางสุภารัตน์ คัทเนตร ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
469 นางสมสถิตย์ พรมคำน้อย ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
470 นางพรทิพย์ วันดี ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
471 นางธัญกาญจน์ ภาสตโรจน์ ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
472 นางวิจิตรา บุญเย็น ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
473 นายพจนาจ สระทอง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
474 นายวินิจ ประพาฬ ช่างครุภัณฑ์ 3 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
475 นายอภิชาติ บุญสมยา ครู โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
476 นายชัยวัฒน์ ประพาฬ พนักงานราชการ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักบินน้อย
477 ดร.เดชชัย ดวงแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานจัดการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]