หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 024 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา 0 0 0
2 090 โรงเรียนกระแชงวิทยา 91 227 137
3 088 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 165 747 307
4 089 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 85 169 119
5 100 โรงเรียนกันทรอมวิทยา 0 0 0
6 020 โรงเรียนกันทรารมณ์ 157 417 237
7 043 โรงเรียนกำแพง 116 299 186
8 131 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 44 91 64
9 128 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 16 24 20
10 042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 40 63 44
11 082 โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์ 0 0 0
12 129 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 102 224 158
13 093 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 45 84 57
14 123 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 67 129 85
15 067 โรงเรียนขุขันธ์ 133 379 193
16 073 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 44 82 57
17 101 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 40 47 42
18 065 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 46 93 67
19 121 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 128 327 187
20 139 โรงเรียนคำเตยวิทยา 35 70 49
21 006 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 68 139 106
22 120 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 76 201 122
23 045 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 94 187 141
24 057 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 13 20 14
25 140 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 0 0 0
26 137 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 46 87 70
27 094 โรงเรียนดงรักวิทยาคม 23 38 27
28 053 โรงเรียนด่านอุดมศึกษา 0 0 0
29 095 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 5 9 6
30 126 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 84 184 129
31 079 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 102 225 150
32 136 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 80 197 120
33 047 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 38 88 58
34 044 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ 73 134 102
35 036 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 99 214 152
36 102 โรงเรียนนาแก้ววิทยา 0 0 0
37 142 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 15 26 20
38 011 โรงเรียนน้ำคำวิทยา 34 68 53
39 138 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 20 40 29
40 033 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 74 185 106
41 032 โรงเรียนบกวิทยาคม 17 45 33
42 021 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 48 97 59
43 034 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 64 127 93
44 060 โรงเรียนบึงบูรพ์ 83 156 118
45 091 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 105 209 158
46 143 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 54 133 86
47 087 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 50 147 83
48 086 โรงเรียนบ้านตาอุด 0 0 0
49 019 โรงเรียนบ้านหนองตะมะ 0 0 0
50 041 โรงเรียนบ้านเปือย 0 0 0
51 111 โรงเรียนบ้านโดนอาว 13 20 16
52 048 โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 3 8 5
53 022 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 117 253 164
54 076 โรงเรียนปรางค์กู่ 111 261 178
55 072 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ 45 98 73
56 134 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 68 161 106
57 025 โรงเรียนผักแพรววิทยา 0 0 0
58 059 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 71 147 111
59 039 โรงเรียนพยุห์วิทยา 77 198 109
60 103 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 86 177 139
61 077 โรงเรียนพอกพิทยาคม 59 138 94
62 092 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 69 139 79
63 075 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 62 141 95
64 127 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 92 220 146
65 099 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 124 245 175
66 010 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 57 103 69
67 015 โรงเรียนมารีวิทยา 43 96 68
68 098 โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ 0 0 0
69 028 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 137 324 223
70 112 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 115 331 169
71 113 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 59 101 79
72 016 โรงเรียนรวมสินวิทยา 60 139 79
73 018 โรงเรียนรัชมังคลานุสรณ์ 0 0 0
74 125 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28(ยโสธร) 78 187 93
75 012 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29(ศรีสะเกษ) 84 178 130
76 055 โรงเรียนราษีไศล 70 166 94
77 106 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 12 19 13
78 069 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 34 61 36
79 023 โรงเรียนละทายวิทยา 103 257 154
80 074 โรงเรียนละลมวิทยา 58 118 83
81 029 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 85 189 137
82 061 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 66 199 115
83 150 โรงเรียนวัดจันทราราม 3 4 4
84 149 โรงเรียนวัดบ้านโดด 0 0 0
85 013 โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม 0 0 0
86 014 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 62 138 82
87 151 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 52 117 59
88 085 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา 0 0 0
89 135 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 35 61 45
90 068 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 82 225 135
91 119 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 41 109 66
92 109 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 144 467 267
93 001 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 0 0 0
94 003 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 177 664 318
95 008 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 82 144 111
96 144 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 50 109 75
97 110 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 9 18 18
98 116 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 68 172 116
99 066 โรงเรียนศิลาลาดวิทยา 0 0 0
100 004 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 177 466 256
101 122 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 87 173 123
102 071 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 69 184 124
103 080 โรงเรียนสวายพิทยาคม 31 45 35
104 114 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 76 141 90
105 070 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 29 51 32
106 096 โรงเรียนสายธารวิทยา 0 0 0
107 115 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 45 98 70
108 007 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า 73 158 118
109 117 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 2 6 4
110 050 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 100 210 158
111 078 โรงเรียนหนองคูวิทยา 56 155 87
112 027 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา 0 0 0
113 038 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา 0 0 0
114 108 โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ 0 0 0
115 133 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 28 53 32
116 056 โรงเรียนหวายคำวิทยา 0 0 0
117 058 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 113 302 159
118 145 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 43 84 59
119 097 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 0 0 0
120 148 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 23 39 34
121 147 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 16 36 25
122 035 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 109 356 171
123 146 โรงเรียนเคียวนำ 47 118 59
124 009 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ 156 432 247
125 017 โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี) 23 36 29
126 118 โรงเรียนเทศบาล2สามัคคีวัฒนา 2 5 2
127 052 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 19 47 33
128 107 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 158 323 193
129 049 โรงเรียนเพิ่มพิทยา 0 0 0
130 130 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 53 135 84
131 062 โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 1 40 3
132 054 โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม 0 0 0
133 141 โรงเรียนเลิงนกทา 90 292 133
134 026 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา 0 0 0
135 031 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 62 122 85
136 046 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 26 47 35
137 081 โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม 16 31 24
138 030 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 97 268 162
139 083 โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม 0 0 0
140 040 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 59 118 85
141 037 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 0 0 0
142 104 โรงเรียนโพธิ์วงษ์วิทยา 0 0 0
143 064 โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 3 3 3
144 132 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 39 60 53
145 124 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 38 103 58
146 005 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 63 180 101
147 063 โรงเรียนไตรมิตร 0 0 0
148 051 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม 60 101 77
149 105 โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา 19 28 24
150 084 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 72 120 94
รวม 7762 18496 11533
30029

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]