หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sskyst

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดาเทพ ลายันต์โรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นางชรินทร์ เนืองศรีโรงเรียนมหาชนะชัยรองประธานกรรมการ
3. นางขวัญชีวา ศิริมาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ บุญทนโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นางณีรนุช บริไสย์โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
6. นายเทอด เลิศล้ำโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นางคณิตศาสตร์์ ทองสุขโรงเรียนโพนทองพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวเปรมกมล มาศขาวโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
9. นางทิพวรรณ พันธ์สายหยุดโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวศิริวรรณ วงศ์อนันต์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
11. นางสาวจันทร์จิรา ฉัตรวิไลโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางเอื้อจิต วรรณวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางบรรจง พรหมเงินโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศักดา โสดามรรคโรงเรียนมัธยมโพนค้อกรรมการ
4. นางสมจิต พ่วงจีนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
5. นางนันทิยา จิตตะโคตร์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นางอาภรณ์ บุญมากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสิริญา มิ่งขวัญโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
8. นางประนอม เสนาพรมโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
9. นางบัวตูม เยี่ยมรัมย์โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
10. นางวราภรณ์ อมรฤทธิ์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
11. นายทวีศิลป์ อสิพงษ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ มะโรณีย์โรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางพัชรีินทร์ กกแก้วโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเมตตา พูลสวัสดิ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางสุปัญญา มณีรัตน์โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคมกรรมการ
5. นางคะนึงนิจ เดชะคำภูโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
6. นางสาวอุไรวรรณ ชำนิกุลโรงเรียนกำแพงกรรมการ
7. นางอรุณี มาลัยโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางสาวอัญชิษ์ฐา สุทธิอาคารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
9. นางบุษยา บุญยืนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
10. นายเปรมปรีชา ใจตรงโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
11. นางจิราพร อสิพงษ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางอำนวย ใจหวังโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร พจน์ชนะชัยโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ บุญมากโรงเรียนบัวเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฏฐากุลยา จันทร์เปรียงโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นายชาญชัย กุศลคุ้มโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นางสาวปิ่นหล้า ศิลาบุตรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นางพรรณี บุญหนุนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางวิไลวรรณ มาศขาวโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
9. นางอมร สายเนตรโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
10. นางสาวอุไรวรรณ มณีล้ำโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
11. นายเฉลิมพงษ์ จันทรเสนโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางกุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ เสาหงษ์โรงเรียนค้อวังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ศรีผ่องโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายพรหมศักดิ์ โพธิธรโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นางเพียรพรรณ อรรคบุตรโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
6. นางปานจันทร์ คูรานาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นางจริยาวดี คุณสุทโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
8. นางอรทัย กุชโรโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์กรรมการ
9. นางสาววราพร ศรีเสนโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยากรรมการ
10. นางสาวกิตติยา วงศ์ทองโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
11. นางนิตยา โภคาพันธ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสิรินาฏ รชตธำมรงค์โรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นางอุษณี วรรณชัยมงคลโรงเรียนค้อวังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางชาตรี คำโสภาโรงเรียนบัวเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสุจิตรา สุพรหมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายกฤติเดช พลเยี่ยมโรงเรียนห้วยทับทันวิทยากรรมการ
7. นางศศินันท์ สมประสงค์โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์กรรมการ
8. นางลินจง เจริญธรรมโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นางสาวกัญชลัช ศรีมาลาโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
10. นายนิรันดร์ ขันเงินโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
11. นางอัมฤทธิ์ วงษ์วานิชโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี สุดหล้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ศรีธรรมโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นางจันทนา อภิพุทธิกุลโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
4. นางพรทิพย์ บุตรชัยโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นางอัญชลี สามสีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
6. นางนภาพิมพ์ ทองปัญญาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นางประภาพร ประดิษฐ์ศิลป์โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
8. นายธัญญา สามารถโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมกรรมการ
9. นางมลัยศรี โพธิวรรณาโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
10. นางสุณีภัสร์ คำมะลุนพัฒนะกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
11. นางวราภรณ์ โสมาสุขโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางบังอร บูรณะศรีโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวรจรินทร์ กุดเป่งโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิชา กิ่งทองโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ์ แก้วกลมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายสุริยน บุญเหมาะโรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางอรุณวัฒนา สงค์พิมพ์โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศศิยาพร ยาศรีโรงเรียนโพนงามพิทยาคารกรรมการ
8. นางอุไร พุ่มดีโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
9. นางลมุลศรี แก้วลีโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
10. นางยุพิน เหมือนชาติโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
11. นายมงคล พันธ์แก่นโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ หงษ์ศิลาโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย ภักดีสุวรรณโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโชติมันต์ คมไสย์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรทัย คงราชโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์กรรมการ
5. นางจันทร์ทิวา อบทองโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
6. นายชนธัญ บัวเครือโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์เพ็ญ ชูรัตน์โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
8. นางรจนา มาลอยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
9. นางอรุชา ผ่านเมืองโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
10. นางนวลฉวี โสมเกตรินทร์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
11. นางกัญญารัตน์ เพ็งแจ่มโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางกฤตอร บุบผามาลาโรงเรียนเลิงนกทาประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ บุษบงค์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤติเดช พลเยี่ยมโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาคร จันดาบุตรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
5. นายไพรยุทธ สะกีพันธ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสุนันท์ มีศิริโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นางสมพร เพียรทำโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายอนรรธวรรธน์ สมประสงค์โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
9. นางนิตยา สมสอนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
10. นางณัฏฐณิชา สุวรรณโสโรงเรียนค้อวังวิทยากรรมการ
11. นายเรวัตร อสิพงษ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยโย เสาเวียงศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางอรพิน ไชยสินธ์กำแพงกรรมการ
3. นายพิทักษ์ พงษ์วิเศษกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายภูริภัทร มุขประดับห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุชนาถ หอมหุนขุขันธ์กรรมการ
6. นางสุพรรณณี จันทเขตศรีรัตนวิทยากรรมการ
7. นายโยธิน สิงห์คำกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพิศมัย สมบรรณ์มัธยมโพนค้อกรรมการ
9. นางจันทร์เพ็ญ อ่อนสังข์ราชประชานุเคราะห์ 29กรรมการ
10. นางสาววาสินี วิถีทุ่งไชยพิทยากรรมการ
11. นางสาวสริดา จำปาหอมเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
12. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสมพรโคกหล่ามวิทยากรรมการ
13. นางสาวจุฬารัตน์ ทองอร่ามมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
14. นางมยุรี สาลีวงศ์สตรีสิริเกศกรรมการ
15. นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติสตรีสิริเกศกรรมการ
16. นางธัญรัศม์ ประเสริฐศรีกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวพิศมัย ไกรสุขกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนลินี พานะรมย์กำแพงกรรมการ
2. นางรุ่งนภา ผลเกิดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสเกษกรรมการ
3. นายดุลยเดช กาทองทุ่งไชยพิทยากรรมการ
4. นางสาวพยอม เผ่าพันธ์ห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
5. นางเย็นจิต กุฎีรักษ์ขุขันธ์กรรมการ
6. นางสาวอมรา โทนะพันธ์เบญจลักษ์พิทยากรรมการ
7. นางศรีสุข แย้มสง่าศรีรัตนวิทยากรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ อ่อนคำมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายแสงจันทร์ ศรีเสนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
10. นางวไลพร สุตพันธ์สตรีสิริเกศกรรมการ
11. นางเยาว์ลักษณ์ พุทธเสนสตรีสิริเกศกรรมการ
12. นางสาวฉลองขวัญ งามวัลย์ศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
13. นายขิษณุชา พระสว่างยโสธรพิทยาคมกรรมการ
14. นายชาติชัย ธานีสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
15. นายวินิจฉัย ดุจนาคีนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
16. นางบังอร นาห่อมราษีไศลกรรมการ
17. นางสาวทัศนียภรณ์ ชินวงษ์กันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ชนะบุตรกำแพงประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ พิมณุวงศ์กำแพงกรรมการ
3. นางสาวปราณี นาคนวลห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐยาพร คำแพงขุขันธ์กรรมการ
5. นางสาวฌรัณฌา ชายทวีปกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
6. นางวาสนา สิงหะคเชนทร์มหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวบังอร แหวนหล่อเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
8. นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
9. นางสาวดารารัตน์ ทองกลมราชประชานุเคราะห์ 30กรรมการ
10. นางอัญชนา เวียงสิมาทุ่งไชยพิทยากรรมการ
11. นางสาวอัมพร โกศลเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
12. นางรัตนดา บัวตันภูมิซรอลวิทยากรรมการ
13. นางกิตติยา ส่งสุขสตรีสิริเกศกรรมการ
14. นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคนสตรีสิริเกศกรรมการ
15. นางสาวณัฐหทัย มูลทาศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
16. นางนันธิยา จันทศิลาสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
17. นายเอกชัย นาครินทร์คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
18. นางธัณย์ประภา ดวงกุลวราสฏร์ราษีไศลกรรมการ
19. นางสุพักตรา สำราญสูงกระแชงวิทยากรรมการ
20. นางธนธปริกภา ดวงพุตราราษีไศลกรรมการ
21. นางบุณณ์ญาณัฎฐ์ มุขขันธ์กันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
22. นางสุภาวดี สมบูรณ์กันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐพร ศรีบูรณ์กำแพงรองประธานกรรมการ
3. ดร.ปาริสา อร่ามเรืองกำแพงกรรมการ
4. นางอำมาลา เกตษาวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางศรินทิพย์ นามศรีกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นางอรสา จันทะชาลีห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นายวายุ วรเลิศห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
8. นายเฉลิมวุฒิ หอมจิตขุขันธ์กรรมการ
9. นางวิชุดา ตำหนงเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
10. นางผ่องศรี ดีล้วนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
11. นางจงรัก ประทุมชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
12. นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ราชประชานุเคราะห์ 29กรรมการ
13. นางสาวจินตนา สายป้องสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการ
14. นางจิรฐา แก้วนอกภูมิซรอลวิทยากรรมการ
15. นางสาวสุพารักษ์ จันทร์ดวงสตรีสิริเกศกรรมการ
16. นายญัฐพล พลสมบัติศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
17. นางนิภาพร โชติบุญยโสธรพิทยาคมกรรมการ
18. นางวรรณภา ศรีใสย์กันทรารมณ์กรรมการ
19. นางกิ่งแก้ว แดงงามกันทรารมณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางยุพาพร วิเศษสังข์สตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง แซ่กังวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายศรีฉัตรมงคล เชื้อนักจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการ
4. นายไพรวัล ดวงตากุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศุภวจี ศรีเจนมหาชนะชัยวืทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร ศรีรองราชประชานุเคราะห์ 29กรรมการ
7. นางสาวนาถยา ไชยคุณเบญจลักษณ์พิทยากรรมการ
8. นางสาวชนนิกานต์ เชื้อทองกำแพงกรรมการ
9. นางสาวมะติกา สุธาบุญสตรีสิริเกศกรรมการ
10. นายไชยวัฒน์ เข็มกลางนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
11. นางนรีรัตน์ นาครินทร์คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
12. นายสมพงษ์ ละชั่วกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
13. นางมาณิกา ศรีสุธรรมศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางดารา สร้อยเงินสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิสรา ครุฑสารห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
3. นายรัชภูมิ แพงมาขุขันธ์กรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ตาทองศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นางจริยาภรณ์ พรมเสนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
6. นายอาติคม สาระวันมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา คำเหลืองราชประชานุเคราะห์ 29กรรมการ
8. นางมลิวัลย์ จำปาทองทุ่งไชยพิทยากรรมการ
9. นายสุทธิศักดิ์ เกตษาวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
10. นายราม โสวันเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
11. นางสาวประไพรัตน์ บุญไทยกำแพงกรรมการ
12. นางสาวพิชญาภา สีนามะสตรีสิริเกศกรรมการ
13. นายสำราญ นามเรืองศรียโสธรพิทยาคมกรรมการ
14. นายศักดิ์ดา พายุพัดศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
15. นายอภิชาติ ดวงสีดากันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางไพฑูรย์ บัวศรีโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางธิยารัศมิ์ จันทร์หอมโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
3. นางนิภาวรรณ อุทิตสารโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้ากรรมการ
4. นางสาวอลิชา สมบูรณ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายสอนเพ็ชร บุญอ่ำโรงเรียนหัวยทับทันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวถนอมนวล ชูเชื้อโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
7. นางฉวีวรรณ มาลีโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
8. นางจันทร์แรม แดงท่าขามโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
9. นางนันทวดี ปกป้องโรงเรียนมัธยมโพนค้อกรรมการ
10. นายปริวัฒ เสาะแสวงโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
11. นางจำเนียร บุญมั่นโรงเรียนเขื่อนช้างวืทยาคารกรรมการ
12. นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
13. นางสาวปวีณา ตังนูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
14. นางสาวสมหมาย ศรีสมพรโรงเรียนกำแพงกรรมการ
15. นายธัญวิชญ์ สาลีวงศ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
16. นายอาทิตย์ คำสังวาลย์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
17. นายเจนวิทย์ แกนศร๊โรงเรียนกันทรารมณืกรรมการ
18. นางศิริลักษณ์ วิทยาภินันท์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
19. นางพิมพ์พักตร์ ไชยเนตรโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
20. นางสาวจารุพร แก้วลาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
21. นางณัฐกฤตา แก้วโบราณโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
22. นางสาวกิติยาภรณ์ แน่นดีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
23. นางสาวจำเนียร เหมาะสมานโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอัมพร เชื้อโชติโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางธีร์ชิตา เพ่งเล็งดีโรงเรียนจตุภูมิพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวมยุรี หัวยจันทร์โรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวประไพศรี พุฒพวงโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสุกัญญา สมสะอาดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายสุวิทย์ ทองปัยญาโรงเรียนหัวยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววรรณิภา อุตมะโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
8. นางสาวบุญเลียบ แก่นคำโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
9. นางจินห์จุฑา มิ่งมิตรวิบูลย์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
10. นางสุปรียาภรณ์ ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
11. นายถาวร ทองลือโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
13. นายประดิษฐ์ ส่งสุขโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
14. นางไพรวัลย์ นิลโชติโรงเรียนกำแพงกรรมการ
15. นายธีระ แก้วพรมโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
16. นายพรชัย วิทยาภินันท์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
17. นายพลวัตน์ ประเสริฐศรีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
18. นายพงษ์ศักดิ์ คำศรีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
19. นายก่อโชค ต่อนคำสนธิ์โรงเรียกันทรารมณ์กรรมการ
20. นายสุชาติ ศรีภักดิ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
21. นายศุภศัลย์ ตะเคียนศกโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
22. นายประสงค์ เสมศรีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
23. นางปรียานุช สงสารโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
24. นางจุฬาวัลย์ ชนะมะเริงโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย สาคำภีร์โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายอดิศร สุมโนจิตราภรณ์โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา สิงห์โตโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริจันทร์ แก้วแดงโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
5. นางธัญทิพย์ คล่องตาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นางปราณี ปลัดสงครามโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
7. นางวรลักษณ์ คิ้วสุวรรณโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
8. นางสาวจินตนา อสิพงษ์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
9. นางนิศากร นนท์เทศาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพีรญา มานะศรีสุริยันโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
11. นางวันเพ็ญ โสมมาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
12. นางคมคิด ศรีสุขโรงเรียนเบญจลักษ์วิทยากรรมการ
13. นางปิยะมาศ ชาติมนตรีโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
14. นางสาวมุกดา บรรณบุบผาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
15. นางศุภลักษณ์ มารยาทโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการ
16. นางสุภาวดี เพชรอุบลโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
17. นางเดือนฉาย พลเยี่ยมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
18. นางสุนทรี สุดแสนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
19. นางญาณิศา แสงแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
20. นางงามตา ลีธีระประเสริฐโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
21. นางสาวอรุณี สายวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
22. นางสาวเดือนฉาย แซ่จึงโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
23. นางสาววงเดือน แสวงผลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
24. นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประพัฒน์ ดอกไม้โรงเรียนพยุห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย งามเจริญโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางกนกลดา สมพงษ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ รักพงษ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นางสุวรรณี พะประโคนโรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นางชัญญาณี เที่ยงธรรมโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
7. นางสาวสาคร ลาภูตะมะโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคมกรรมการ
8. นางรุจิรา พันธ์ดีโรงเรียนพรานวิบูลวิทยากรรมการ
9. นางพิกุล ใจดีโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุรชัย ดอกแก้วโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
11. นางประพิศ งางามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
12. นายวรวุฒิ ศรีโพธิ์โรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
13. นางเครือมาศ ทองงามโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
14. นางสาววิลาวัณย์ หินทองโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
15. นางนงลักษณ์ ศิริชัยโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
16. นายชยพล คำสิงห์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวขวัญตา บุตรอำคาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวคณิตฐา ไก่แก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29กรรมการ
19. นางสาวพรทิพย์ ปกป้องเสถียรโรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
20. นายบุญมาก ทีฆาโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
21. นางสาวณัฐมณฑน์ ทาโสมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย2กรรมการ
22. นายอุกฤต ทีงามโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
23. นางสาวเนตรนภา บัวเกษโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
24. นายเจตนิพิฐ แท่นทองโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
25. นางสาวดาราวัลย์ พิมสมานโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
26. นางสาววัชราภรณ์ วิเศษโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
27. นางภาณุมาศ ไชยสารโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมชัย เย็นสมุทรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารุวรรณ ธีบูรณ์บุญโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอินทร์ สีหะวงษ์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ สีหาบุตรโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางอาภรณ์ ศรีวิลัยโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการ
6. นางพิสุทธา อินทร์พงษ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นางอมรรัตน์ ศรีแก้วโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
8. นางธันยาภัทร์ เธียรทองอินทร์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
9. นางสาวณิชาภัทร ขันคำโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพัลยมล เย็นสมุทรโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
11. นางสุพรรณี สองศรโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
12. นางจารุวรรณ มาลัยโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
13. นางพิมพ์พร ดวงตาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาววิชชุกร ฤกษ์ดีโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
15. นางวัชรา พรหมจารีย์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวปราณี วงเวียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาคร ทองเทพโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
18. นายสง่า ศรชัยโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
19. นายสมาน สุระสรโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
20. นางซ่อนกลิ่น พิมเทพาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
21. นางอำพัน สลักคำโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
22. นางสาวภัทราพร ช่วงเกวียนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
23. นางรัชนี กมลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายเยี่ยม ธรรมบุตรโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มากดีโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนวลขจร คำมุงคุลโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางอาวาวีน หลั่งน้ำสังข์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจมาศ จันทะมาลาโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
6. นางสาวสุดาวดี พิลาภโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวแสงเดือน สายโสภาโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวยาใจ เจริญพงษ์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
9. นางสาวสุภาพร สุดบนิดโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวปราณี ภูอาลัยโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวดวงตา อัมภรณ์โรงเรียนมัธยมโพนค้อกรรมการ
12. นางสุพัตรา ดาวหุนโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
13. นายถวิล วรรณวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
14. นายพิเชษฐ์ วรรณวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
15. นางทัศนีย์ เนื่องแนวน้อยโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นางมะลิวัลย์ เลาหสูตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
17. นางเจนจบ ศรีเลิศโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
18. นายทวี มณีนิลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสำนวน เพ็งชัยโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ เสาเวียงโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ชนะปลอดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา ทีงามโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นายถนอม แก้วแดงโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุพิศ ศิริบูรณ์โรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
7. นางสาวชิดชนก พวงคตโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
8. นางสาววิลาวัลย์ แก้วฤทธิ์โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
9. นายธวัชชัย ลือชาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
10. นางสาวเสาวนิตย์ สมบูรณ์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
11. นายปรัชญา โมระดาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
12. นายพนมศักดิ์ กุสโรโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
13. นายกิตติพงษ์ บูญสารโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
14. นางสาววิชุกรณ์ ทองมาโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
15. นางจารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัตโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นายพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายอภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยงโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิชัย สีราชโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางจงกล บัวสิงห์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นายสมพงษ์ บุตรสิงห์โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิภาพร ยุภาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายถิรวัฒน์ ละเลิศโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. นายพีรณัฐ วันดีรัตน์โรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
8. นายวุฒิชัย คำเสมอโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมกรรมการ
9. นายบุญเรือง เสนาะศัพย์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
10. นางนัฐธยาน์ ดวงแก้วโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการ
11. นายสวรรค์ ศรีประไหมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
12. นางพิชญา สืบนุการณ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
13. นายวุฒิไกร ปัดภัยโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
14. นายนิกร โพธิ์เงินโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
15. นางพรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
16. นายปรัชา โต๊ะงามโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์กรรมการ
17. นายธีระศักดิ์ พรมลายโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
18. นางธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
19. นางพักตร์วิภา พาเบ้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
20. นางสาวสมสกุล นึกชอบโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายนริศ อัมภรัตน์โรงเรียนบัวเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ รวมสิทธิ์โรงเรียนบัวเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวรรณกร คำอุดมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตรธร ชุปวาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายอรรถวุฒิ บริบูรณ์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
6. นางบุญฐิตา ศรีภาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
7. นางจิรานันท์ อาจสาลีโรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
8. นายทยากร แก้วภักดีโรงเรียนรวมสินวิทยากรรมการ
9. นางสาวปฐมาวดี พละศักดิ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
10. นางสาวทรงทรัพย์ ชาลีโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
11. นางสุกัญญา อุทธิเสนโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
12. นางจรรยา ศรใสคำโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
13. นางปนัดดา อินทร์เสาโรงเรียนราษีไศลกรรมการ
14. นางสาวอาภาพร กมลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
15. นางทัศนา กองศรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวจตุรพร พันธ์งามโรงเรียนกำแพงกรรมการ
17. นางปนัดดา หล้าคำโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวเฉลิมรัก สดไสยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
19. นางสาวนวรัตน์ โสตศิริโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
20. นายฐาปนัท เทียบสีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
21. นางสาวศิริพร นามวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางศิลารัตน์ สุริยวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
2. นางสาวรวิษฎา กาละพัฒน์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. นายจำเนียร ใจนวนโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
4. นางสาวธีราพร คำโสภาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางวาสนา สุราวุธโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
6. นายวิราภรณ์ กุลพัฒน์โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางศิรินันท์ เผื่อแผ่โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
8. นางกฤษฎาวรรณ กุมภากูลโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
9. นายบุญเสริม สายบัวบานโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
10. นางนฤมล สินธุรัตน์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
11. นางจันจิรา จันทร์ดาประดิษฐ์โรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
12. นางวิไลรัตน์ มณีนิลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
13. นางสาวภรณี จันทรชิตโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
14. นายเมธี หินทองโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
15. นางยุพดี พรหมทาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ บุญสร้อยโรงเรียนศรีรัตนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ศิริศิลป์โรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติ กาสาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายปรมินทร์ แก้วดีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
5. นางภฤดา เลียบสูงเนินโรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นางวิภาพร แก้วรักษาโรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
7. นายวัชรา สิงห์ชะฎาโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
8. นายมีนา วิเศษชาติโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวนัฐกานต์ รุจาคมโรงเรียนบัวเจริญวิทยากรรมการ
10. นางสาวปิยะพร กาละเมฆโรงเรียนรวมสินวิทยากรรมการ
11. นางพูลศรี โสภาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
12. นางสาวกานดา สุภาพันธ์โรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
13. นางพรรณพร บุญทศโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวพิมพ์ใจ ภูหัดการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
15. นางมะลิวัลย์ แสงภักดีโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
16. นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
17. นางนุจรี ศรีประไหมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
18. นางสุภัทรา ทองวิจิตรชูตระกูลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
19. นางศิริรัตน์ แสนใหม่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายดาวหยาด ขันธ์เพชรโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจรูญศักดิ์ ปัชฌาบุตรโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธนากร ศรีดาราโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายคงกะพัน ชัยพรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ณรดา จินดาธรานันท์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
7. นางสำเร็จ สุนทราโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
8. นายธนาธิป กระจายศรีโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวชนิดาพร ดวงแสงโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
10. นายธงชัย มารารัมย์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
11. นายสุปรีชา นาชัยฤทธิ์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
12. นางสาวเยาวลักษณ์ มะลาหอมโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางไพจิตร บุดดาวงศ์โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคมกรรมการ
14. นายบรรจง สิทธิโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
15. นายประหยัด กาศักดิ์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
16. นายสมศักดิ์ วันสุดลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ บุญสมยาโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำราญ วังนุราชศึกษานิเทศก์ สพป.ศก๑รองประธานกรรมการ
3. นายบุญล้อม ทองอาบโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาธรกรรมการ
4. นายชูชีพ สีนอเนตรโรงเรียนบ้านคูซอดกรรมการ
5. นายบรรพชิต โพธิ์บอนโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ วันสุดลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ ประพาฬโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอภิช่าติ บุญสมยาโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำราญ วังนุราชศึกษานิเทศก์ สพป.ศก๑รองประธานกรรมการ
3. นายบุญล้อม ทองอาบโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาธรกรรมการ
4. นายชูชีพ สีนอเนตรโรงเรียนบ้านคูซอดกรรมการ
5. นายบรรพชิต โพธิ์บอนโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ วันสุดลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ ประพาฬโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฎ์ วิทยวรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายณฐนน ธีรกาญจนากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ห้องแซงโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุขสวัสดิ์ ขันเขียวโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
6. นายปกรณ์ เสน่หาโรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
7. นายบัญชา พิมพ์สังกุลโรงเรียนกำแพงกรรมการ
8. นางสาวนันทพร กตะศิลาโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฎ์ วิทยวรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ประธานกรรมการ
2. นายณฐนน ธีรกาญจนากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ห้องแซงโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุขสวัสดิ์ ขันเขียวโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
6. นายปกรณ์ เสน่หาโรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
7. นายบัญชา พิมพ์สังกุลโรงเรียนกำแพงกรรมการ
8. นางสาวนันทพร กตะศิลาโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอุบลรัตน์ จันทร์ประวิตรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พันธะไชยโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยยงค์ จรจันทร์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางชลัญธร ดำพะธิกโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นางณัฐนิภา ศรีวิเศษโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางพัชรนันท์ นิ่งนานโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
7. นางสวลี บุญมูลโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
8. นายประดลเดช ใยเมืองโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสร้อยสุวรรณ พันธราชโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุประวัติ ขันทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนรินทร์ แสงสุวรรณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางนิพาพร ตังสุขโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นางวไลพร แก่นคูณโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
6. นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้วโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
7. นางสาวอิศราภรณ์ การินทร์โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
8. นายชยพล จันทร์แจ้งโรงเรียนกำแพงกรรมการ
9. นายกิตติพงษ์ ทัดประไพรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ แหวนเงินโรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นายสถิต ประสารโรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพลินจิต โพธิ์กระจ่างโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุนทร แพงคำโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายณัฐพนธ์ วิทยาสิงห์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการ
6. นางทัศนี ศิลบุตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายพิพัฒน์ พันธ์พรหมโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางศรีสุดา นารีโรงเรียนรวมสินวิทยากรรมการ
9. นางสาวทศพร คูณทวีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
10. นายเดชา นวลรักษาโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนวลละออง ทัดไทยโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ พันธสีมาโรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นายจำรูญ ใจนวนโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นางสาวอัจฉราพรรณ พลเวียงพลโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
5. นางสิรังยานุกูล บุญค้ำมาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นางสิริลักษณ์ วายโสภาโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
7. นางธัญธนิตย์ ทิพย์จิตจรูญโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
8. นางสาวจิตวิไล คำภาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
9. นายเพียรไพร เคารพโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
10. นายชนะพล เนตรแก้วโรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายวีระพันธ์ พรมคำน้อยโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นายสากล ประทุมโรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายคมกริช ยอดแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการ
4. นายวรพจน์ นาคถมยาโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นายกิติภรณ์ ทันกิ่งโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นางมณีวรรณ ใจนวนโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจตุพร สังธิกุลโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางประเคียร สีหะวงศ์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์โรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยาภรณ์ ใจเรืองโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
5. นายสมศรี ปราศจากโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสุดารัตน์ วุฒิตระกูลไชยโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางปทุม ผาสุขโรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นายสุธิชัย ด่านกลางโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุดาจันทร์ รัตนโกสินทร์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิตยา สมหาญโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกษมสันต์ แพงมาโรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิจรินทร์ วรรณวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางวิภารัตน์ สาสังข์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นางสาวอนัญพร สุขเฉลิมโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐ์วริน ศัตรูพินาศโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
7. นางผัสนี พานพรหมโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพชรมน วิริยะโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิภา วิจบโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นายมานิต พ่อพันสายโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นางสิรินุช สุขกายโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นางภาวิดา ประทุมเวียงโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
6. นางวาสินีย์ ประทุมโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
7. นายเด็ดดวง ก้อนทองโรงเรียนกำแพงกรรมการ
8. นางนิตยา วิเศษสังข์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสมถวิล สุหร่ายโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ ชูแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษรองประธานกรรมการ
3. นางสุพิชญา ตรีชนะสมุทรโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ พรหมทาโรงเรียนรวมสินวิทยากรรมการ
5. นางสาวนภัทร เชิงหอมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
6. นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สินโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. นางสมพร นาคถมยาโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
8. นางวรรณี พลเสนโรงเรียนวรคุณอุปภัมภ์กรรมการ
9. นางวรัญญา คำภาบุตรโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
10. นายดนุพล ผันผายโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
11. นางสาวประกายแก้ว ดีล้วนโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
12. นางณิชชาภัทร ศิริโสมโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
13. นางสาวจุฑามาศ เสริมทรัพย์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
14. นางสาวอัญวีณ์ พิชิตจันทศักดิ์โรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพุทธพร สิงห์ดงโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนภามาศ ธานีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา มณีนิลโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางสาวจุรี คำทวีโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพย์วรรณ บุญสมโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
6. นางอรรัมภา ธรรมโรเวชโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
7. นางบังอร ดุมกลางโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
8. นางประไพร หาไชยโรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยากรรมการ
9. นางพิสมัย แร่เพชรโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
10. นายวุฒิกร ขจรสมบัติโรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
11. นางรำไพ ผ่องแผ้วโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยากรรมการ
12. นางสาวสุพัตรา บุญยิ่งโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางอรุณรัตน์ รอดเนียมโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นายมงคล ไชยเทพโรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นายคำภา ดำพะธิกโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ พรหมบุตรโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายธิระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธิษณา อ่อนบึงโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นางเสาวคนธ์ เชื้อดีโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
8. นายณัฐภูมินทร์ กฤษณาโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
9. นางบุญชื่น ดาวเรืองโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
10. นางกชพรรณ มีสิทธิ์โรงเรียนกำแพงกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายปฏิวัติ บุญเย็น โรงเรียนน้ำคำวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสุดใจ บุญพรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายประสพ รัตรีพันธ์ โรงเรียนกำแพง กรรมการ
4. นายทนง สืบนุการณ์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นางกนกวรรณ ชาญวิรัตน์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายภูวิน ชูกลิ่น โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางมุกสิกมาศ อาษาศรี โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการและเลขานุการ
8. นายสมพงษ์ คงกระพันธ์ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ ศรีรสโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ สุธี โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายบัญญัติ ลาลุนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมเดช คงคูณโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นายคำแสน กุลบุตร โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นายบุรุษ ดาวงษ์ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการ
7. นายยุทธนา โพธิวัฒน์ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายปิติพร ทองไชยโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสนิทพงษ์ จันทรชิต โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เหรียญทองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัช กะตะศิลาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นายประโยชน์ รังษีโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นายสลัด นุตะไวโรงเรียนสมเด็จพระยาณสังวรกรรมการ
6. นายสุรวุธ มีบุญ โรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
7. นายศุภกิจ เจริญตาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางปาณิสรา เดือนเมษ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเรณู คำใสย โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิสุทธิ์ มีปิด โรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา เป็นสุข โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ สุขสิทธิ์ โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นายวิทูล จันทร์เพ็ญ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
6. พันจ่าเอกอรรถพล เข็มแดง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวพัชรินทร์ ศีลให้อยู่สุขโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอนิรุทธิ์ สิงหนาท โรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ ศรีอุบล โรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย หาวิชิตโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นางสาวยอดกัลยาณี ลับแล โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสนุกภรณ์ชนก ชูชัยโตธนพัฒน์โรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
6. นายธรรมรงค์ โคกหงส์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
7. นายสำราญ เจริญชัยโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
8. นายพันธ์ศักดิ์ แถวปัดถา โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายโฆษิต คำไสย์โรงเรียนโนนค้อวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย สุวรรณพรหมโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. นายวิเชียร สืบวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายฉัฐมะ ทัดเทียมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายมงคล สมานโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมัชชา วุฒิพลไชยโรงเรียนภูมิซรอลวิทยากรรมการ
7. นางพรฤดี มีชัยโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางกรรณิการ์ จันทะดวงโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
9. นางสาววิไลรัตน์ แต้มทองโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
10. นายวิจิตร ดวนใหญ่โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
11. นายกัมปนาท เข็มท้าวโรงเรียนรวมสินวิทยากรรมการ
12. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์วิทยากรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี เขตนิมิตรโรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
14. นางปองกมล แก้วคูณโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า)กรรมการ
15. นายอนุวัตร สายเสนโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
16. ว่าที่ร้อยโทนคร ชิดชมโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมย์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
8. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นายพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวณพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวณพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางเด่นดวง ยศวิจิตรโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันต์ สัตยาพันธ์โรงเรียนอนุบาลขุนหาญสิกรรมการ
5. นางสาวสุทธาสินี โอฐงามโรงเรียนสวงษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพวรรณ เหมือนเอี่ยมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ ทองปั้นโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายนิกร จันทะสามโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
9. นายอลงกรณ์ นิลดำโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางพัชรี รจนัยโรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลักโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายกำพล บัวแก้วโรงเรียนกันทรารมณ์รองประธานกรรมการ
3. นายเมธาวี สิงห์นาคโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ประสมศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายปรีชา ฝังสิมมาโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยากรรมการ
6. นายนายณัฐพล ธรรมสัตย์โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
7. นายสมหมาย เวียงสิมโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
8. นายฐานันดร์ตรี อารยะพงษ์สะกุลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
9. นายกิตตินันท์ ศิลละวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ลักโกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายกำพล บัวแก้วโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. นายเมธาวี สิงห์นาคโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ประสมศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายปรีชา ฝังสิมมาโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยากรรมการ
6. นายณัฐพล ธรรมสัตย์โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
7. นายสมหมาย เวียงสิมโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
8. นายฐานันดร์ตรี อารยะพงษ์สะกุลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
9. นายวัชรินทร์ หอมคำโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
10. นายกิตตินันท์ ศิลละวงศ์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศรัล จำเริญสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ แก่นบุปผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสงบ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นายสมบัติ จินาวัลย์โรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
5. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทาคมกรรมการ
7. นายณัฐพล ธรรมสัตย์โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายสมหมาย เวียงสิมมาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
9. นายปกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศรัล จำเริญสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ แก่นบุปผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสงบ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นายสมบัติ จินาวัลย์โรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
5. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทาคมกรรมการ
7. นายปกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. นายณัฐพล ธรรมสัตย์โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศรัล จำเริญสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ แก่นบุปผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสงบ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นายสมบัติ จินาวัลย์โรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
5. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายดวงเด่น วรรณาโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศรัล จำเริญสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ แก่นบุปผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสงบ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นายสมบัติ จินาวัลย์โรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
5. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายดุริยศิลป์ วรรณาโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช บุษบงก์โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิจจา เถารัตน์โรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นายปิยพงษ์ โสมาลีย์โรงเรียนศรีรัตนะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอาคม พวงศรีโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์โชค ใจนวลโรงเรียนศรีตระกูลวิทยากรรมการ
5. นายเกษม ถือสัตย์โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
6. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
7. นางกชพร สมสะอาดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายศิลา มึสุขโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการ
9. นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางธนาภา คำผุยโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกิจจา เถารัตน์โรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นายปิยพงษ์ โสมาลีย์โรงเรียนศรีรัตนะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอาคม พวงศรีโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์โชค ใจนวลโรงเรียนศรีตระกูลวิทยากรรมการ
5. นายเกษม ถือสัตย์โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
6. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายศิลา มีสุขโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการ
8. นางกชพร สมสะอาดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางธนาภา คำผุยโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิจจา เถารัตน์โรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นายปิยพงษ์ โสมาลีย์โรงเรียนศรีรัตนะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอาคม พวงศรีโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์โชค ใจนวลโรงเรียนศรีตระกูลวิทยากรรมการ
5. นายเกษม ถือสัตย์โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
6. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายศิลา มีสุขโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการ
8. นางกชพร สมสะอาดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางธนาภา คำผุยโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกิจจา เถารัตน์โรงเรียนปรางค์กู่ประธานกรรมการ
2. นายปิยพงษ์ โสมาลีย์โรงเรียนศรีรัตนะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอาคม พวงศรีโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์โชค ใจนวลโรงเรียนศรีตระกูลวิทยากรรมการ
5. นายเกษม ถือสัตย์โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
6. นายอาทิตย์ ยั่วจิตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
7. นายศิลา มีสุขโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการ
8. นางกชพร สมสะอาดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นายณรงค์ฤทธิ์ ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางธนาภา คำผุยโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายธนารักษ์ นาจำปาโรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นายสุดใจ บุญข่ายโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นายจิระวัฒน์ ศรีสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. Mr.Nathan Hudsonโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายจิระศักดิ์ ธนเกียรติไพศาลโรงเรียนนครศรีลำดวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายธนารักษ์ นาจำปาโรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นายสุดใจ บุญข่ายโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นายจิระวัฒน์ ศรีสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. Mr.Nathan Hudsonโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายจิระศักดิ์ ธนเกียรติไพศาลโรงเรียนนครศรีลำดวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายธนารักษ์ นาจำปาโรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นายสุดใจ บุญข่ายโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นายจิระวัฒน์ ศรีสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. Mr.Nathan Hudsonโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายจิระศักดิ์ ธนเกียรติไพศาลโรงเรียนนครศรีลำดวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายธนารักษ์ นาจำปาโรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นายสุดใจ บุญข่ายโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นายจิระวัฒน์ ศรีสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. Mr.Nathan Hudsonโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายจิระศักดิ์ ธนเกียรติไพศาลโรงเรียนนครศรีลำดวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมนต์์ชัย ใสกระจ่างโรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร โพธิ์งามโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
4. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
5. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมนต์์ชัย ใสกระจ่างโรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร โพธิ์งามโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
4. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
5. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ดาวงศ์โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมนต์์ชัย ใสกระจ่างโรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร โพธิ์งามโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
4. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
5. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย ดาวงศ์โรงเรียนขุขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายมนต์์ชัย ใสกระจ่างโรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิไกร โพธิ์งามโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
4. นายเดชา พรมมาสุขโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
5. นายเศรษฐ์ บุญข่ายโรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประสาท มโนวงศ์โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นางกองทอง จันทิมาโรงเรียนยโสธรพิทยาีคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาต เนตรจันทร์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายประเสริฐศักดิ์ แก้วหนองแสงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วขนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายวุฒิชัย หนองใหญ่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
6. นายกำพล บัวแก้วโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายวัชรินทร์ หอมคำโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายปกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประสาท มโนวงศ์โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายกองทอง จันทิมาโรงเรียนยโสธรพิทยาีคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาต เนตรจันทร์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายประเสริฐศักดิ์ แก้วหนองแสงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วขนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายวุฒิชัย หนองใหญ่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
6. นายกำพล บัวแก้วโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นายวัชรินทร์ หอมคำโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
8. นายปกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวริฐา มานะศรีสุริยันโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสมชัย สิงห์ชฎาโรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นางนิภากรณ์ ศิรินัยโรงเรียนศิริเกศน้อมเกล้ากรรมการ
4. นายวัฒนา จันทาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุริศักดิ์ ศรีจักรโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
6. นายกันตภณ ทับทิมหินโรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
7. นางชเตตา ชูสิทธิ์โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางศศินันท์ พงษ์จรัสจิรเดชโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า)ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี คุณานุวัฒน์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายพงศ์วิวัฒน์ จุฬามณีโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ ศรีเสมอโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ โพธิวัฒน์โรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
6. นางสถาภรณ์ เขียวศรีโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทองคำ มากมีโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย พละศักดิ์โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจรรยา เลิศล้ำโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นายทศพล แก้วอาษาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นายณรงศักดิ์ ราศีโรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
6. นายสมใจ สุทธสนธิ์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบุญเลิศ พลชลีโรงเรียนศรีรัตนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิชิต ใจมั่นโรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นายภุมเรศ ใจเมืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการ
4. นายกัมปรารถ คันศรโรงเรียนน้ำคำวิทยากรรมการ
5. นายตรีญรัตน์ สิมมาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นายพัฒนา พานจำนงโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางศิวาพร ครองสินโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปัชชา รัตนพรโรงเรียนศรีรัตนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกษมณฑ์ แสงสิทธิชัยกุลโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางจินตนา สาลีโรงเรียนโคกหล่ามวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ นวลใสโรงเรียนสิรเกศน้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางวิจิตรา พรมชาติโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำเรียง ทองไหมโรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นางเสาวภา พรมทาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ ทัดเทียมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางนฤมล แก่นท้าวโรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการ
6. นางอรุณี มอญพันธุ์โรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
7. นางพัชรี แซ่เตียโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
8. นางจรรยา อิ่มวุฒิโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
9. นางพัชรินทร์ เทียบคุณโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
10. นางไพวรรณ ยอดธรรมรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
11. นางชณัฐมาส เพชรน้อยโรงเรียนละลมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสร้อยทอง ท่าโพธิ์โรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางสาวประยงค์ ใจสว่างโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมจิตร จวนเกาะโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดใจ วงศ์คูณโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางสมใจ เคารพโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาววิไล อุกาพรหมโรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำโรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นายโสภณ บุญภาโรงเรียนสวายพิทยาคมกรรมการ
4. นางบดินทร์ นึกชอบโรงเรียนสิรเกศน้อมเกล้ากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์ สำลีโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
6. นายวิชัย ภูมลีโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายทวีคูณ พันพิพัฒน์โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกมันต์ ศุภสารโรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพนธ์ ดอกแขมกลางโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางลักษณา นัทธีโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นางอรพิน วงศ์ปัดสาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
6. นายสมคิด บุญมะโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. นายอภิชาต มิ่งไชยโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
8. นายบัณฑิต คมใสโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
9. นางจินตนา สาลีโรงเรียนโคกหล่ามวิทยากรรมการ
10. นายวิชิต แทบท้าวโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นายสิริวัฒก์ แสงกล้าโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
12. นายสง่า พันพิพัฒน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
13. นางรักชนก สิงห์คำโรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมชัย สิงห์ชะฎาโรงเรียนกำแพงประธานกรรมการ
2. นายเอกมันต์ ศุภสารโรงเรียนกำแพงรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ สุริโยโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมลักษณ์ พรเกียรติคุณโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางสาวผอบทอง สุจินพรหมโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นางวัชรินทร์ ภูมลีโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายสง่า พันพิพัฒน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวสายสมร ภิญโญภานุวัฒน์โรงเรียนขุขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางนริศรา บุตรไชยโรงเรียนน้ำคำวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสทิน สุธรรมโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางวรุณธิดา ศรีโสภาโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นางศิลประภา ประไพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจันทร์อรุณ พนาลัยโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมรวรรณ ศรีนาโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางยุเบ็ญ ยศวิจิตรโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นางนันท์ภัส อุบลพงษ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นางรวงทอง คุณสวัสดิ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายวิจัย พวงอกโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ สำราญโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอำไพ สาระบุตรโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณา ศิริดลโรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางอนัญญา หลาวทองโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางสาวดาวเรือง ศรีระษาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา เรืองทุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมพร จันทพันธ์โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทรรองประธานกรรมการ
3. นางสุมิตรา เกษรโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางชุดาภา เงาศรีโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิลาวัลย์ เพ็งชัยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นางณัฐมณฑน์ บุญลีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพิมลพักตร์ สุภิษะโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร รจนัยโรงเรียนสิรเกศน้อมเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร คำประไพโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ แสงสุวรรณโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมพรรัตน์ กุคำทอนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นางสุปราณีย์ เพ็งธรรมโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี ไชยธรรมโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ขนันไทยโรงเรียนไผ่งามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางธนภรณ์ คำสุมาลีโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวยุวดี คุณสมโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นางจิตตรี พรหมมาศโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิธิกานต์ สีชมพูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุพิมล กานต์ไกรศรีโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมงกุฎ ปราสารโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมใจ คำศรีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางสงวนชัย ทะนันชัยโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
5. นางอำพัน ทองพีระโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดาวเรือง ศรีระยาโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุพิมล กานต์ไกรศรีโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรณู ซื่อตรงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายพสิษฐ์ สุวรรณพงษ์โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมพร มังคลาดุงโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางบัวทอง เบญมาศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางปณิชา ศรีมาธรณ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวรชาติ คันศรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ชัยสุวรรณโรงเรียนไพรบึงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัณยา สอนพูดโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นายศักดิ์ชาย วรรณวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราณี เมืองจันทร์โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกนิษฐา โนนสูงโรงเรียนกำแพงกรรมการ
7. นายวุฒิศักดิ์ วราห์สินโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์ โกศลศิรศักดิ์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอาณากร บุญศิลป์โรงเรียนขุขันธ์ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา น้อมเกล้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางศุภานันท์ บำรุงธนรัตน์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ดงโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
5. นางคำรวม ทรัพย์ศิริโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ พวงสันเทียะโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิรุฬ แก่นบุปผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรา ชูสายโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดีโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
4. นางคำรวม ทรัพย์ศิริโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายจรัล ศิริชนะโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
6. นางสมพร ศรีจำปาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฎายิน ลีลาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษประธานกรรมการ
2. นายโกสิทธิ์ ทองคำเจริญโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมกรรมการ
3. นายเทวิน ทาทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นางกรรณิการ์ อสิพงษ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นางสาววิภาพร ชิณะแขวโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร กอปรทศธรรมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ ดาทองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา น้อมเกล้าโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นายมนุญ วิญญายงค์โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ สอนอาจโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ แสงส่องโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวหงส์ทอง พันทะโรงเรียนพยุห์วิทยากรรมการ
4. นายราเชนทร์ พะวงษ์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมกรรมการ
6. นางบุญลักษณ์ จันทร์แดงโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
7. นางสาวสมบูรณ์ ดวงพลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
8. นายดุริยางค์ ก้อนคำโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
9. นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้วโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยากรรมการ
10. นายกัมปนาท วังสันต์โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทรกรรมการ
11. นางสาวชนกนันท์ พลภักดีโรงเรียนละลมวิทยากรรมการ
12. นายอาคม กองธรรมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
13. นายทำนุ ชาภักดีโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมกรรมการ
14. นายชัชวาล ศรีสุวรรณ์โรงเรียนเบญจประชาสรรค์กรรมการ
15. นายจิรศักดิ์ วงศ์จอมโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์กรรมการ
16. นายธัญกร อรัญโสติโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
17. นางอละสา เถาว์รินทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
18. นายสุวัฒน์ เกิดปราชญ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมชาย พุทธเสนโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นายธงชัย อสิพงษ์โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย วรรณวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายขวัญชัย จันทร์แดงโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
5. นางสาวจารุพร พิมพาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
6. นายวรชาติ คันศรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวพัชรสุดา ธานีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร กอปรทศธรรมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ศรีธัญรัตน์โรงเรียนมัธยมโพนค้อรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันทนา ผ่านพินิจโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายระพีพัฒน์ สอนพูดโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นางสาวสุวสกนธ์ กาญจนะวิศิษฏ์โรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
6. นายมนุญ วิญญายงค์โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวรสสุคนธ์ แก้วคุณโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ บัวพันธ์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ศิริวงษ์โรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นางพัฒนา ศรีวิบูลย์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า)กรรมการ
4. นายบัญชา พรหมทาโรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางนภาย์ ทนงค์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริลักษณ์ พงษ์สุระโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรุจิรา ทองวุฒิโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
8. นางดนุภัค เชาว์ศรีกุลโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
9. นางวิไลพร จิตต์มั่นการโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
10. นายเดชาศักดิ์ หอมหวนโรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายทองพูน แพงมาโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายธุวลักษณ์ แก้วคูณโรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตตวดี จิตรประเสริฐโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริวงษ์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นางสาวสุภาพัช สระโสมโรงเรียนบัวเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐวุฒิ ปอโนนสูงโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ โชติสุวรรณโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกพร จันตะโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นางวนิดา ผุดผ่องโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมยศ พิมณุวงค์โรงเรียนกำแพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางโสภา พิเชฐโสภณโรงเรียนสตรีสิริเกศประธานกรรมการ
2. นางดนุภัค เชาว์ศรีกุลโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรรองประธานกรรมการ
3. นางศลัญญา ขันทองโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวรัตนาวรรณ ไกรยาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตรโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
6. นางวิลาสิณี คิ้วสุวรรณโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร ก้อนคำโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ประธานกรรมการ
2. นายสุริศักดิ์ อักษรโรงเรียนป่าติ้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล จำลองโรงเรียนไผ่งามพิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ โชติสุวรรณโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
5. นายสมสมัย อินทะมนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายศักดิ์ชาย วรรณวงศ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. นายวุฒิศักดิ์ วราห์สินโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายประพาฬพงษ์ คำศรีโรงเรียนขุขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล สุรวิทย์โรงเรียนกันทรารมณ์รองประธานกรรมการ
3. นายอภิเดช กุลบุตรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายสีลา มะเค็งโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจันจิรา จงรักษ์โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมกรรมการ
6. นายยุทธชัย โกลิยวงศ์สกุลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวสาวิตรี นามวงศ์โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
8. นางพชรมน ศิลาชัยโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
9. นายขันติ เสาร์ปรัชญาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีสุคนธ์ สุขศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
11. นางนันทิยา พรหมทาโรงเรียนบึงบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์โรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายติณณภพ พรมดีโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายวสุรงค์ พรหมคุณโรงเรียนบีึงบูรพ์กรรมการ
4. นายสมสมัย อินทะมนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายทศพล ชัยวิวัฒนตระกูลโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นายศตภิษัช ไกรษีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์โรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายองอาจ พงษ์อารีย์โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรหยัด สุริพลโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นายไพบูลย์ ประจำโรงเรียนเคียวนำกรรมการ
5. นายอนุชิต กุบแก้วโรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15กรรมการ
6. นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์โรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ราศรีโรงเรียนบีึงบูรพ์กรรมการ
3. นายพิสัน โพนทันโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
4. นายกิตติ สุนทรกุลภัทรโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมปอง วงศ์วิฉายโรงเรียนรวมสินวิทยากรรมการ
6. นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์โรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายสืบพงษ์ ยุพาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นางทิพมอญ มณีวงษ์โรงเรียนบีึงบูรพ์กรรมการ
4. นายคงกะพัน ชัยพรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษกรรมการ
5. นายเฉลิม บัวสิงห์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นางสาววันเพ็ญ วงษ์จันทร์โรงเรียนกันทรารมณ์ประธานกรรมการ
2. นายอาณากร บุญศิลป์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา ชื่นตาโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
4. นายปกรณ์ เสน่หาโรงเรียนบีึงบูรพ์กรรมการ
5. นายคำนวณ คำวงศ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
6. นายศตภิษัช ไกรษีโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอัมพร หลาวทองโรงเรียนกำแพงกรรมการ
2. นางสาวรำไพพรรณ เครือชัยโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
3. นางประภากร ทองน้อยโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นางสุธรรมา สัญญาถนอมรัชโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสมหมาย พูนทาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
6. Miss Marites Gadgadanโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. นางสาวจินต์ภาณี กองจินดาโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวพุฒพร รัตนวันโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ โสริยาตรโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
3. นายคุณาวุฒิ ร้านจันทร์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางนวลลออ จันทะมาศโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Johan Oosthuizenโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
6. นางสนธยา ธานีโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. นางสาวสาลินี ราชวงศ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
8. นางสาวบัวสอน ผิวเงินโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสงวน ศรีกุลโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
2. นางอัมพร รุจิรารังสรรค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจิตราพร ทองแม้นโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
4. นางสมสุข ลาสุนนท์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. Mr.Nicholas Burtonโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นางอรุณรัตน์ ศรีสมุทรโรงเรียนกำแพงกรรมการ
7. นางเกศินี สารพันธุ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางเดือนเพ็ญ แสนทวีสุขโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
2. นางสุวรรณี ไชยปัญญาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางสุชัญญา เตียวพานิชย์กิจโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
4. นางเรณู คำวงศ์โรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
5. นางทิพวรรณ บริสัยโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
6. นางพรทิพย์ นิลมัยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
7. Mr.Richard Grantโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุวคนธ์ รุ้งแก้วโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
2. นางกชพร สมสะอาดโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนลินีนาฏ ดวนใหญ่โรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
4. Miss Amanda Stephensโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางสาวสุนิษา แก้วเล็กโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐินา เบ้าคำโรงเรียนโนนค้อวิทยาคมกรรมการ
7. MissAdalin E. Barrancoโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางเบญจา สืบเสนโรงเรียนกันทรารมย์กรรมการ
2. นางวลัย นามวงศ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. นางธัญญภัทร ศุภวัชระสารโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นายณัฏฐ์ ณฐภัทรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นางพิมพ์พิสา ถุงจันทร์โรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
6. Ms.Lorna Salasaโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. นางสาวนิรันดา สระโสมโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาภรณ์ จันทรชิตโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
2. นางจารุวรรณ น้อยพลายโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. นางธนพร อาทิเวชโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางสุวรรณศรี กล้าใจโรงเรียนบึงบูรพ์กรรมการ
5. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อนโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
6. Mr.Julio Widwidanโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
7. นางเพ็ญศิริ ธุลีจันทร์โรงเรียนกำแพงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอ้อยทิพย์ แพทยาโยธินโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ฑิกานต์ แก้วภักดีโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางศศิร์อร โกศลศิรศักดิ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. Miss Jackelyn Sudaypanโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ตันติประภาคารโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. Miss Marilyn Tilosโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ พฤกษาโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
3. นางดวงเพ็ญ มีบุญโรงเรียนกำแพงกรรมการ
4. นางสมพิศ คงสิมโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นางเด่นฟ้า แก้วภักดีโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Virgilio Cosaโรงเรียนศรีรัตนวิทยากรรมการ
7. นางสุจิตรา อุทธิเสนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางพรงาม ชารีนิวัฒน์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
2. นางยิหวา พิฉินทธารีโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ ศรีสุขโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสุกัญญา แก้วเกาะโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. Mr.Rex P. Baguiโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. นางอรุณรัตน์ รอดเนียมโรงเรียนกำแพงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอรไท อิสานโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
2. นางจารุวรรณ น้อยพลายโรงเรียนกันทราลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเศษ น้อยพึ่งโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายพันธ์ศักดิ์ แสวงผลโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย รักษาผลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
2. MissLi Luoโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
3. MissQin Qin Xuโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
4. MissXiaoLei Zongโนนค้อวิทยาคมกรรมการ
5. MissSongmei Daiโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษกรรมการ
6. MissLei Chuโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
7. นายอิสระ คำนนท์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยลดา มีเกษโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
2. MissYueHong Yanโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
3. MissDan Fengโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษกรรมการ
4. MissJiagru Jiangโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. MissWenJun Ranโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
6. Mr.Fang Yuan Qinโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นางรวีวรรณ ดวงโสภาโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญ์ จำรูญศรีโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
2. MissSatoe Hagaโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
3. MissTomoko Arakiโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นางสาวสาลินี ราชวงศ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญญ์ จำรูญศรีโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
2. MissSatoe Hagaโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
3. MissTomoko Arakiโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นางสาวสาลินี ราชวงศ์โรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสุพัฒนา เจตินัยโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
2. นางวาสนา คำมาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
3. นางสาวมนัญชยา ลีฮวดโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Adam Fullerโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
5. นางสาวภารดี พันธุ์ไทยโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
6. นางอรพิน จวงพันธ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ ยศวิจิตรโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
2. นางจันทิมา โกมลศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
3. Mr.Robert Fullerโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. Mr.Matthew Balmasedaโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นางสาวประเทือง ประจวบสุขโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
6. นางนุชรี เชื้อทองพิทักษ์โรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย พานแก้วโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายประกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา บุญเย็นโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายสุทธิศักดิ์ แสนทวีสุขโรงเรียนบัวน้อยวิทยาคมกรรมการ
6. นายยศสรัล สมัยไรสงโรงเรียนจตุรภูมิวิทยาคารกรรมการ
7. นายพิริยะ หัดประโคนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายประกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงศ์ สมศรีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายกู้เกียจ ละอองโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นายธนานุรักษ์ นาจำปาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นายสุรัตน์ สายศิลป์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
6. นายวุฒิไกร โพธิ์งามโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
7. นายวุฒิชัย มีหนองใหญ่โรงเรียนกุดชุมวิทยากรรมการ
8. นายดำริห์ ก้อนทองโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายประกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงศ์ สมศรีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายกู้เกียจ ละอองโรงเรียนขุขันธ์กรรมการ
4. นายธนานุรักษ์ นาจำปาโรงเรียนกำแพงกรรมการ
5. นายสุรัตน์ สายศิลป์โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยากรรมการ
6. นายวุฒิไกร โพธิ์งามโรงเรียนประสานมิตรวิทยากรรมการ
7. นายวุฒิชัย มีหนองใหญ่โรงเรียนกุดชุมวิทยากรรมการ
8. นายดำริห์ ก้อนทองโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายประกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเกื้อกูล กาลพฤกษ์โรงเรียนสะเดาใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายอนุชา บุญเย็นโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
4. นายกงจักร บัวลาโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
5. นายนิกร กันทสารโรงเรียนห้วยทับทันกรรมการ
6. นายสุทธิศักดิ์ แสนทวีสุขโรงเรียนบัวน้อยวิทยาคมกรรมการ
7. นายยศสรัล สมัยไรสงโรงเรียนจตุรภูมิวิทยาคารกรรมการ
8. นายพิริยะ หัดประโคนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสุพิศ เล็บขาวโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายศิลา มีสุขโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธนรัตน์ นามวงศ์โรงเรียนมหาชนะชัยกรรมการ
4. นายทองพูล ทุมโยมาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยากรรมการ
5. นายคมสัน การถวิลโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
6. นายกำพล บัวแก้วโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
7. นางกนกอร เบียดนอกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29กรรมการ
8. นายฐานันดร์ตรี อรยะพงษ์สกุลโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการ
9. นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่งโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวพรทิวา รสสุนทรโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมกรรมการ
11. นายประกาศิต ศรแก้วโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาคร จันดาบุตรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชะรี คมศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางคะนึงนิจ เดชะคำภูโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางนภาพร พรคะนึงโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา ดวงแก้วโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาคร จันดาบุตรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชะรี คมศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางนภาพร พรคะนึงโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
4. นางคะนึงนิจ เดชะคำภูโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา ดวงแก้วโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาคร จันดาบุตรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชะรี คมศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางคะนึงนิจ เดชะคำภูโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางนภาพร พรคะนึงโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา ดวงแก้วโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาคร จันดาบุตรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชะรี คมศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางคะนึงนิจ เดชะคำภูโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางนภาพร พรคะนึงโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา ดวงแก้วโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาคร จันดาบุตรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุชะรี คมศรีโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
3. นางคะนึงนิจ เดชะคำภูโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางนภาพร พรคะนึงโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา ดวงแก้วโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาคร จันดาบุตรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชะรี คมศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางคะนึงนิจ เดชะคำภูโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางนภาพร พรคะนึงโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา ดวงแก้วโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาคร จันดาบุตรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชะรี คมศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางคะนึงนิจ เดชะคำภูโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางนภาพร พรคะนึงโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา ดวงแก้วโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมจิต พ่วงจีนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สุวรรณเทนโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางสาวปุญณภัสมณฑ์ ดอกพวงโรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
4. นางพิิสมัย แร่เพชรโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมจิต พ่วงจีนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สุวรรณเทนโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางสาวปุญณภัสมณฑ์ ดอกพวงโรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
4. นางพิิสมัย แร่เพชรโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมจิต พ่วงจีนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สุวรรณเทนโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางสาวปุญณภัสมณฑ์ ดอกพวงโรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
4. นางพิิสมัย แร่เพชรโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมจิต พ่วงจีนโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สุวรรณเทนโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางสาวปุญณภัสมณฑ์ ดอกพวงโรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
4. นางพิิสมัย แร่เพชรโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์โรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
3. นางนายณัฐฏาวรรณ บุญเรืองโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
4. นายพิทยา จันดาบุตรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริญญา สุตันตั้งใจโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา สิทธิพันธ์โรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
3. นางนายณัฐฏาวรรณ บุญเรืองโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
4. นายพิทยา จันดาบุตรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวิชุดา ตำหนงโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายราม โสวันโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
3. นายไสว วรรณทวีโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางสุกานดา ใจแข็งโรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
5. นางสาวสริดา จำปาหอมโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิชุดา ตำหนงโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายราม โสวันโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
3. นายไสว วรรณทวีโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางสุกานดา ใจแข็งโรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
5. นางสาวสริดา จำปาหอมโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางวิชุดา ตำหนงโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายราม โสวันโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
3. นายไสว วรรณทวีโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางสุกานดา ใจแข็งโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวสริดา จำปาหอมโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประไพ หาไชยโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย วโรรสโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ ภูมลีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางลักษณา พินากันโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางประไพ หาไชยโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย วโรรสโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ ภูมลีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางลักษณา พินากันโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภัชรีพร วงศ์บาโรงเรียนบึงมะลูวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา ศรีสุขโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
3. นายณัฐพล วรรณทองโรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
4. นายวฤหัส รุ่งเรืองโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ ทะนันชัยโรงเรียนกระแชงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา คำลีมัดโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภินันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ ทะนันชัยโรงเรียนกระแชงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา คำลีมัดโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภินันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ ทะนันชัยโรงเรียนกระแชงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา คำลีมัดโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภินันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ ทะนันชัยโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา คำลีมัดโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภินันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ ทะนันชัยโรงเรียนกระแชงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา คำลีมัดโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภินันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาติ ทะนันชัยโรงเรียนกระแชงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา คำลีมัดโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภินันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสมชาติ ทะนันชัยโรงเรียนกระแชงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา คำลีมัดโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภินันท์ ศุภณัฐวัชรโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางปริชาติ วงค์เจริญโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ ไชยสวาสดิ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย โคตรวงค์โรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
4. นางฐิิติพร พรมโสภาโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ เนื่องแนวน้อยโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวรี วงชารีโรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
4. นายสุวิทย์ มีฤทธิ์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ เนื่องแนวน้อยโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวรี วงชารีโรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
4. นายสุวิทย์ มีฤทธิ์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ เนื่องแนวน้อยโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวรี วงชารีโรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
4. นายสุวิทย์ มีฤทธิ์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ เนื่องแนวน้อยโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวรี วงชารีโรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
4. นายสุวิทย์ มีฤทธิ์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุรีรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ เนื่องแนวน้อยโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวรี วงชารีโรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
4. นายสุวิทย์ มีฤทธิ์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐ บุญพอโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร อ้นประดิษฐ์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอธิพงษ์ ขันติจิตโรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ เคนสินโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสงวนศรี ทะนันชัยโรงเรียนกระแชงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววัชราภรณ์ ม่วงนาครองโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสทิน สุธรรมโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางสาณี มนตรีวงศ์โรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกัลยาณี ไชยธรรมโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชะรี คมศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุษราคัม แก้วพวงโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางสุพักตรา สำราญสุขโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกัลยาณี ไชยธรรมโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชะรี คมศรีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบุษราคัม แก้วพวงโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางสุพักตรา สำราญสุขโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไหว เจริญตาโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรทิพย์ นามทองใบโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ประทุมวงค์โรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
4. นางสาวทิชากร อาจเอี่ยมโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายมานะ แสงศิริโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี สอนไชยญาตโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางทองจันทร์ พรหมแก้วโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
4. นางบุณิกา สุริยะลังกาโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางบัวทอง เบ็ญมาศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ดวงสินโรงเรียนมัธยมบักดองกรรมการ
3. นางสุดาดวง เกตุวิจิตรโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการ
4. นางคัคนางค์ พื้นผาโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิทย์ โกศลศิรศักดิ์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางอภิชญา อ้วนคำภาโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ ปัญญาวันโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดีโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิทย์ โกศลศิรศักดิ์โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางอภิชญา อ้วนคำภาโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงรัตน์ ปัญญาวันโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ วงศ์ภักดีโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์ สำลีโรงเรียนกระแชงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิตย์ คมใสโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ เขตสกุลโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางบุษบา แสงศิริโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์ สำลีโรงเรียนกระแชงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิตย์ คมใสโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ เขตสกุลโรงเรียนบึงมะลูวิทยากรรมการ
4. นางบุษบา แสงศิริโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทธ ทองภามีโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายไชยรัตน์ รักพรมโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพิศ สาวันดีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายสิริวัฒน์ แสงกล้าโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทธ ทองภามีโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยาประธานกรรมการ
2. นายไชยรัตน์ รักพรมโรงเรียนกระแชงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพิศ สาวันดีโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายสิริวัฒน์ แสงกล้าโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]