รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุ่ม 3 ณ สหวิทยาเขต 7-8
ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคารและโรงเรียนวัดสุวรรณวิจิตร
ระหว่าง วันที่ 5 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กชายจันทรฉัตร  สุพรรณ
 
1. นางสาวพิราวรรณ  โฉลกดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายพิทยา  สารพัน
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์   เสาสูง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  พูนเฉลียว
 
1. นางสาวเสาวรส  บุญสม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายชาญณรงค์  พลศรี
 
1. นายมนัส  ดีพร้อม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  แสงสารวัตร
 
1. นางมะลิ  ศาลางาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวปรางค์ทิพย์  ลือไทย
 
1. นางนิทราพร  มีเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงเดือนฉาย  โสธรพิทักษ์กุล
 
1. นางละเอียด  ศิริมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นางสาวสุพัฒตรา  สุขพินิจ
 
1. นางอรอนงค์  ศรีมงคล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายจาฏุพัจน์  ระหาร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาลัย
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
2. นางสาวเสาวรส  บุญสม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวชฎาพร  พวงเพชร
2. นางสาวเอื้องฟ้า  ทิพย์เนตร
 
1. นายฐานวัฒน์  อัญภัทร์อริยกุล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายจตุพงค์  เสาธงทอง
 
1. นางบรรพตี  สิทธิสมบูรณ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายณัฐนนท์  ลุนพัฒน์
 
1. นางจงจิตต์  สมสวย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  กองบัว
2. เด็กหญิงนิตยา  ทาทอง
3. เด็กชายพิชญุตม์  จิตรหาญ
 
1. นางสาวปริศนา  วงษ์เจริญ
2. นางสาวลัดดา  เจริญสุข
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายพุทธิพงศ์  ตันติวงศ์โกสีย์
2. นายวิฑูร  บุญตั้ง
3. นายสราวุธ  โคตรวิทย์
 
1. นางสาวดรุณี  เหมาะหมาย
2. นายอำนวย  ประไวย์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรนุช  ทรงสีสด
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ห่อทอง
 
1. นางชนัญชิดา  ยั่งยืน
2. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวขวัญนภา  นามม่วง
2. นายจักรกฤษฏิ์  ตุ้มทอง
3. นางสาวอมรรัตน์  ไทยปรีชา
 
1. นางวิไลวรรณ  คิดดีจริง
2. นายสุวิชิต  สมยิ่ง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  สายสุด
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ใจซื่อ
 
1. นายพิสิษฐ์  สุวฤทธิยาธร
2. นายศรีกรุง  บุญเยื่ยม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายพงศธร  เหลือล้น
2. นางสาวสุธาสินี  สุบินนาม
 
1. นายบุญสิทธิ์  วานุนาม
2. นายประดับ  ได้ทุกทาง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  หาทรัพย์
 
1. นางกันทิมา  ครอบเพชร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวธัญลักษณ์  ดำเนิน
 
1. นางรจนา  พิศโฉม
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  ยอดรักษ์
2. เด็กหญิงพิชญา  นิลม่วง
3. เด็กหญิงสิริยากร  สุมามารย์
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ทูลดี
2. นางอนัญญา  สุขไกร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายกานต์ชนก  ทรงวาจา
2. นายพชร  แรงจบ
3. นางสาวสันศนีย์  เสามั่น
 
1. นายจุลศักดิ์  ชื่อดำรงรักษ์
2. นางเพ็ญทอง  ยิ่งยงยุทธ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เสาว์รส
2. เด็กชายวิศรุต  บุญวัฒน์
3. เด็กหญิงแสงรัศมี  นนช้าง
 
1. นางสาวบุษกร   หวายเครือ
2. นายพิพัฒน์พงศ์  อุตสาหะ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  แสงเมือง
2. นางสาวมยุรา  ทาดำ
3. นางสาวเสาวภา  ศรพรม
 
1. นางสาวณัฐณิชากร  ศรีบริบูรณ์
2. นางสสินา  ปี๊บกลาง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายฉกรรจ์  คิดดีจริง
2. เด็กหญิงชฎาธาร  เสาเวียง
3. เด็กหญิงแสงรวี  ศรีน้อย
 
1. นางวารุณี  แก้วสังข์
2. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายจิรายุทธ  รัตนวงศ์
2. นายณภัทร  เชื้อศรีสกุล
3. นายภาคภูมิ  สมดอก
 
1. นายจุลศักดิ์  ชื่อดำรงรักษ์
2. นางวารุณี  แก้วสังข์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  บุญปัญญา
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ปุ่มแก้ว
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นามม่วง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  สัชชานนท์
2. นางสาวเพชรลดา  อสิพงษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายกุลชาติ  เทียมศรี
2. นางสาวธารีรัตน์  คำศรี
3. นายอนุภาพ  ผ่องพูน
 
1. นางสาวลีลา  สมบุญเรือง
2. นางสสินา  ปี๊บกลาง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายปรัชญา  ตั้งอยู่
2. เด็กชายรัชชานนท์  เกตุชาติ
 
1. นางวารุณี  แก้วสังข์
2. นายอาทิตย์  แก้วสังข์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายเกรียงไกร  จันหนองแห้ว
2. นายเกียรติศักดิ์  จันหนองแห้ว
 
1. นายปกรณ์  บัวแย้ม
2. นางสาวสุภีลดา  แต้มทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กชายธนาพงษ์  พอกสนิท
2. เด็กชายธวัชชัย  พลฤทธิ์
 
1. นางสาวดวงใจ  บุตรดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1. เด็กชายบุญอุ้ม  สุระมัย
2. เด็กชายเจริญยุทธ  เรืองมูลตรี
 
1. นางสาวณัฐริณีย์  ก่อแก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายจิรพงษ์  ร่วมทิพย์
2. นายนันทวัฒน์  อะทะจา
3. นายพิชัย  ไหมทอง
 
1. นายชัยณรงค์  แก้วละมุุล
2. นายณรงค์  ถมปัทม์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายนนทวัฒน์  อะทะจา
2. นายรัชชานนท์  แนวประเสริฐ
3. นายสมศักดิ์  โชติชุม
 
1. นายณรงค์  ถมปัทม์
2. นางสาวสิริวดี  เสริมทรัพย์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขหมั่น
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ทาทอง
3. เด็กหญิงธัญจิรา  เหลื่อมล้ำ
4. เด็กหญิงรัตนากรณ์  สระแก้ว
5. เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีแก้ว
 
1. นายสวัสดิ์  มงคลสาร
2. นางสาวเกษรี  ทองเอี่ยม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  ยัวะดำ
2. นางสาวทิพย์เกสร  โสรจันทร์
3. นางสาวสุธาทิพย์  โรงทอง
4. นางสาวสุวรรณี  สะตาดี
5. นางสาวอาภัสรา  ประดับมุข
 
1. นายประชุม  ปุ่มแก้ว
2. นางสุพัฒน์  จันทร์เหลือง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลักขษร
2. เด็กหญิงป่านแก้ว  พาลุน
3. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พอกพูน
4. เด็กหญิงศศิกานต์  เสมอดี
5. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์ดำ
 
1. นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี
2. นางอินถวา  รุจิยาปนนท์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายชานนท์  นานวล
2. นายศิริโชค  นานวล
3. นายอรรถพล  แสงทอง
4. นางสาวอาริยา  บุญเจาะ
5. นางสาวเกษร  ซ่อมแก้ว
 
1. นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี
2. นางอินถวา  รุจิยาปนนท์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวผกาวรรณ  จูสกุล
2. นางสาวมะลิ  วงค์เมือง
3. นางสาวรัตนา  สาลี
4. นางสาวสุพัตรา  พรหมมา
5. นายสุรพันธ์  พิลาภ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สาสุข
2. นางสุจิตรา  เจิมสม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 1. นางสาวกานดา  ลายสนธิ์
2. นางสาวขวัญฤทัย   สมปอง
3. นางสาวจิราวรรณ   มีเรือง
4. นางสาวชลธิชา   ยวงทอง
5. นางสาวนันทิดา   ทาทอง
6. นางสาวนิษา   หาญนึก
7. นางสาวบุญญิสา   สายกระสุน
8. นายปฏิภาณ   จันทร์ภักดี
9. นายภัทรดนัย  เอ็นยอด
10. นางสาวมาริสา   อย่าเสียสัตย์
11. นางสาวศิริรัตน์   นิลแท้
12. นางสาวศิริลักษณ์  กำจัดภัย
13. นางสาวสร้อยสุดา   กาดำ
14. นางสาวสำรวย  เพชรใสดี
15. นางสาวสุนันท์   ทองวิจิตร
16. นางสาวสุนิสา   บุญแปลง
17. นางสาวสุภาพร  สุริเย
18. นางสาวสุวรรณี   ผลวัฒน์
19. นางสาวอารดา   เชื้อเหิม
20. นางสาวโยธกา   พื้นนวล
 
1. นางสาวพุทธชาตื  ขยันดี
2. นางวันทนา  อ่อนเรือง
3. นายสิทธิชัย  มุ่งมี
4. นายสุรเชษฐ  รักเกียรติสกุล
5. นางอาภรณ์  สิงห์คำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. นายฉัตรมงคล  เวียงไชย
2. นายธนวันต์  ปุ่นประโคน
3. เด็กหญิงธนาพร  ผดุงแดน
4. นางสาวนงลักษณ์  เห็นทั่ว
5. นายนัฐพงษ์  แผ่นทอง
6. นายพงษ์วิโรจน์  นบน้อม
7. นางสาวพรทิพย์  หมื่นลือ
8. นายพีรพล  พะย๋า
9. นายมานิต  จงพินิจ
10. นางสาวรัตนา  บุญทัน
11. นางสาวลิลาวดี  อ่อนน้อม
12. นางสาววนิดา  สมนึกตน
13. นายวรพงษ์  ผะกาทอง
14. เด็กหญิงวรรณวิภา  จารุณะ
15. นายวราศักดิ์  สืบสนธิ์
16. เด็กชายวรเทพ  สุขจิต
17. นางสาวสุภาภรณ์  ชิงชัย
18. นายสุรศักดิ์  สมใจหวัง
19. นายอนุชา  ทรงราษี
20. นายอนุชา  ไวว่อง
 
1. นางสาวกฤษณา  เพิ่มดี
2. นายธนพล  ทองหล่อ
3. นางสาวปวีรา  ตุ้มจอหอ
4. นายภูมินทร์  เจริญสุข
5. นางสาววิตรีรัตน์  เกื้อประโคน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  แจ่มใสย์
 
1. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายภาคภูมิ  เบิกบาน
 
1. นายธรรศ์พงษ์  นานวล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.464 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายกองทัพ  น้ำคำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สีวงออน
 
1. นางสาวบุรี  โปรยกลาง
2. นางสาวสวลักษณ์    บุญญะสิริสิทธิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายมนตรี  ปัดภัย
2. นางสาวสุพรรษา  โชคดี
 
1. นางลำดับ  คำเสมอ
2. นายแฉล้ม  ขจัดโรคา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกมลชนก  เสนาะเลิศ
2. นางสาวชฎาพร  กางหอม
3. นางสาวฐิติยา  อยู่นาน
4. นางสาวณัฐวิกา  กงแก้ว
5. นางสาวทิพนภา  วงษ์มี
6. นางสาวธัญญารัตน์  ปัดทาศรี
7. นางสาวพรรณี  อินทร์นุช
8. นางสาวพัชริญา  ศรีสรรงาม
9. นางสาวพุทธินันท์  พันธุ์ชัย
10. นางสาวลัดดาวัลย์  พันธ์จันดา
 
1. นางสาวปราณี  เลื่อนทอง
2. นางปะวินา  ใจกล้า
3. นางอินทถวา  รุจิยาปนนท์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกัญญารัตน์  เฉลียวไว
2. นางสาวกาญจนา  บุญมา
3. นางสาวชรีรัตน์  โกรธกล้า
4. นางสาวฐิตินันท์  สินประโคน
5. นายปฏิพันธ์  สุขจิต
6. นายปิยะ  สมดัง
7. นางสาวยุวดี  กมลบูรณ์
8. นางสาวศิรินภา  เย็นสำราญ
9. เด็กหญิงสุขิตา  สุปิรัยธร
10. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์อ่อน
11. เด็กหญิงสุพัตรา  แป้นเกิด
12. นางสาวอภิญญา  แป้นทอง
13. เด็กหญิงอรสา  ทองอยู่
14. นายเอกทัต  ศักดิ์ศรีจันทร์
15. นางสาวแพรพลอย  บุญสอน
 
1. นายกฤตศักดิ์  วัมนธานี
2. นางสาวธัญญลักษณ์  โสรวัลย์
3. นางสาวน้ำฝน  แก้วแฉล้ม
4. นางวัชราภรณ์  สำรวมจิตร
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายกรเดช  ชุนกล้า
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  หลักแหลม
3. เด็กหญิงสุทธภา  สร้อยจิต
 
1. นายวัชระ   โสตทิพย์
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์สามารถ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวศิรินทร์  พรมวัฒน์
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  จันนุบิน
3. นางสาวโสภิตา  มะลิซ้อน
 
1. สิบเอกวรศักดิ์  อัดโดดดอน
2. นางสาวสุนิสา  จันทร์สามารถ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 1. เด็กชายคชา  ระหาร
2. เด็กหญิงชฎาพร  กุลสอน
 
1. นางสาวสมใจ  เกษกุล
2. นางสาวสิรินทรา  พจนาโสภา
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นายขวัญชัย  จันทยุง
2. นางสาวอรพิน  มั่นคง
 
1. นายวุฒิยา  เกียงวัว
2. นายสานิตย์  จุกแก้ว
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทนาพร  จันทร์ครบ
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวณิชนันท์  รูปสูง
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กชายสมศักดิ์  ดังประสงค์
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นางสาวสุจิตรา  เสมอดี
 
1. นายสุธี  แดงงาม
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวฉายศิริ  ดีแก่
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวภัทรวดี  เืกือบรัมย์
 
1. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ประมูลศรี
 
1. นางสาวสายลม  ที่รัก
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1. นายสินทวี  สมสิทธิ์
 
1. นายสิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงรัตน์ติญา  เที่ยงทัศน์
2. เด็กหญิงสุนันทา  ดวงอินทร์
 
1. นางสุพิศ  จันทร์สุข
2. นางอุปการี  มณีนิล
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กชายพรอนันต์  หุ่นทอง
 
1. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวอารียา  ทองคำ
 
1. นางอุปการี  มณีนิล
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนโชค  มะลิวรรณ์
2. เด็กชายนาวิน  สรรพบุญ
3. เด็กชายศราวุธ  ไชยศรีษะ
 
1. นางขนิษฐา  ศรีสุวรรณ
2. นางอุปการี  มณีนิล
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายธนกร  บุญอุ่น
2. นายปรเมศวร์  บุญละออง
3. นายภานุวัฒน์  ลำดวนหอม
 
1. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
2. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  กระจ่างจิต
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาววิภารัตน์  เวียงจันทร์
 
1. นางสาววรุณพรรษ  รักษะประโคน
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายศุภชัย  แสงเพชร
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรวรรณ  เดือนขาว
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นายกฤษฎา  จอกทอง
 
1. นายสิทธิชาติ  กรองทอง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายธนายุทธ  ช่วยรัมย์
 
1. นางสาววรุณพรรษ  รักษะประโคน
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นายฉัตรมงคล  หนองหงอก
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  มากมี
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  ตะโย
 
1. นางสุภัตรา  อัญภัทร์อริยกุล
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุธาวิณี  ทีดา
 
1. นายจีระ  ศรีชัย
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. เด็กชายสุภัทรชัย  สำราญล้ำ
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายนพรัตน์  เหว่ารัมย์
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
77 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงวิภาพร  ศรีแก้ว
 
1. นางวิชชนี  มีปะทัง
 
78 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 1. นางสาวละอองดาว  แสงงาม
 
1. นางณัฐภาส์  วัชรจรัสพงศ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  มากมี
2. นายจักรพันธ์  บุญแต้ม
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิลาวัลย์
4. เด็กหญิงพัชรา  พันสาย
5. เด็กหญิงสร้อยสุดา   สาวนาค
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดสวาท
7. เด็กหญิงอาทิตยา  จงหาญ
8. นายุศุภชัย  แสงเพชร
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
2. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
3. นายณัฐพล  เทศบุตร
 
80 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกฤษติกา  เพรชกล้า
2. นางสาวกวินทรา  ศาลางาม
3. นางสาวกัญญาณี  สมแก้ว
4. นางสาวกาญจนา  วรรณะศรี
5. นางสาวซาราห์  วงษ์ปลั่ง
6. นางสาวฐิตา  วิมลใส
7. นางสาวดวงสมร  ทองคำ
8. นางสาวดอกแก้ว  จงใจงาม
9. นายธนาวัฒน์  กันนิดา
10. นายธนิน  จันทร์ศิลป์
11. นางสาวธรรณชนก  แสงศรี
12. นายธิคุณ  วงษ์ปลั่ง
13. นายนันทวัฒน์  เติมทอง
14. นายบุญเกียรติ  ชาวนา
15. นางสาวปานเลขา  มณีนารถ
16. เด็กหญิงพรทิพย์  บรรลือทรัพย์
17. เด็กหญิงพรปวีณ์  ลำล่องคำ
18. เด็กหญิงภัทรวดี  สุริใหญ่
19. นายภูมินทร์  นามขันธ์
20. นางสาวยุภาพร  พลทา
21. นายฤทธิเกียรติ  พรมชุลี
22. นายวายุ  จันทร์ภิรมย์
23. นางสาวศศิธร  โพธิ์แก้ว
24. นางสาวสณิสา  แก่นจันทร์
25. นายสันติสุข  ศรีโสภา
26. นางสาวสุปราณี  มาลัยทอง
27. นางสาวสุพัตรา  คำพา
28. นางสาวสุภาพร  กะการดี
29. นายสุรชัย  สำราญใจ
30. นางสาวอภัสนันท์  เสกงาม
31. นายอภิชน  โสรัจ
32. นายอภิชาติ  บุดดาวงษ์
33. เด็กชายอัครเดช  ยิ่งสด
34. เด็กหญิงอาทิตยา  สมเพราะ
 
1. นายคีตะ  กระจายศิลป์
2. นายจามิกร  ณ กาฬสินธ์ุ์
3. นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี
4. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
5. นายวรเชษฐ  เป็นสมรักษ์
6. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
7. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
8. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นางสาวกนกพร  ยินใส
2. นายจตุรงค์  ดียิ่ง
3. นายจักรกฤษ  แก้วหลวง
4. นางสาวจำปี  คนชาน
5. นางสาวจิราพร  ศรีลา
6. นายจีรยุทธ  เชี่ยวชาญ
7. นางสาวจุฑามาศ  ชัยภา
8. นายชนะชัย  วิบูลย์อรรถ
9. นายชัยชาญ  ปุ่มเทพ
10. นางสาวฐิติมา  เชิดสุข
11. นายณัฐวร  จันทร์เขียว
12. นายณัฐวีร์  วิมลใส
13. นางสาวดาวทิพย์  พวงจิตร
14. นางสาวนลินี  ลครศรี
15. นางสาวบัวแก้ว  ยาดี
16. นางสาวปาริสา  กงเงิน
17. นางสาวพรพิมล  ลายพันธ์
18. นางสาวพรรณนิกา  โสธิฤทธิ์
19. นางสาวพุทธิดา  แพทย์มด
20. นางสาวภิญญดา  พรมวงศ์
21. นางสาวมาธิลดา  สุวันลา
22. นายราชัน  ดวงจันทร์
23. นางสาวรุ่งทิวา  บรรพตเขียว
24. นางสาวลัดดา  วิเศษชาติ
25. นางสาววราภรณ์  พรหมดี
26. นายวิทวัส  วงศ์ละคร
27. นายวุฒิพล  สายแก้ว
28. นางสาวศศิภา  กันนิดา
29. นางสาวศิริพร  บุญก้อน
30. นางสาวสมจิตร  ชมสุข
31. นางสาวสิริยาภรณ์  มาละอินทร์
32. นางสาวสิริรัตน์  มุสีพันธ์
33. นางสาวหทัยชนก  สิงห์ชัย
34. นายอภิรัตน์  ผมทอง
35. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์แก้ว
36. นางสาวโชติรส  ภูหอม
37. นางสาวไอลดา  แพทย์มด
 
1. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
2. นางปวันรัตน์  แดงงาม
3. นางวรรณี  พูนเสงี่ยมศิลป์
4. นายวิจิตร  นามเวช
5. นายสมศักดิ์  โสมทอง
6. นางสาวสุธาสินี  กิ่งสกุล
7. นายสุธี  แดงงาม
8. นายเฉลิมศักดิ์  อนันมา
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายธนกร  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เหล่าจำปา
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. นายจิรายุส  ใยแดง
 
1. นายทราวุฒิ  ปุ่นประโคน
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กหญิงศิริญากร  จงมีศักดิ์
 
1. นายทราวุฒิ  ปุ่นประโคน
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  พุ่มเจริญ
 
1. นางสาววรุณพรรษ  รักษะประโคน
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. เด็กชายธีรภัท  อุ้่มดีไวย์
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายณรงค์เดช  รามพัด
 
1. นางนิตยาพร  พิมพ์ศรี
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงหฤทัย  พินญาณ
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา  กำจัดภัย
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบาง
 
1. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายธนกร  ธรรมรักษ์
 
1. นางวีนัสชนันต์  รันทร
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  มณีรัตน์
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงสุธีรา  บุญจง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เหล่าจำปา
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 1. เด็กชายวันเฉลิม  แรงจบ
 
1. นายชาตรี  วรรณโย
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายกรรทร  สียานอก
 
1. นายยรรยงค์  โสติยา
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงนาริน  ดีทอง
 
1. นางสาวสารินี  วิเศษโพธิ์ศรี
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. นางสาวปิยารัตน์  ประไวย์
 
1. นายทราวุฒิ  ปุ่นประโคน
 
98 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำจด
2. เด็กชายกฤษฎา  ชนะสงคราม
3. เด็กชายกฤษดา  จำปาเทศ
4. เด็กหญิงกสมา  ก้านทอง
5. เด็กหญิงขวัญฤดี  งามล้ำ
6. เด็กชายชาญวิทย์  แปะเขียว
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบูรณ์
8. เด็กหญิงดวงกมล  ฉิมสุด
9. เด็กชายทนงศักดิ์  ดัชถุยาวัตร
10. เด็กชายธีระพงษ์  หล้าล้ำ
11. เด็กชายประกอบ  พิลารัตน์
12. เด็กหญิงปวีณา  ใยบัว
13. เด็กหญิงปิยดา  การินทร์
14. เด็กหญิงปิยะพร  เชื้อทอง
15. เด็กหญิงภาวิณี  นะเนตร
16. เด็กหญิงรสรินทร์  รุดชาติ
17. เด็กชายวรพล  เพชรงา
18. เด็กชายวรายุทธ  วันดี
19. เด็กชายวัชรพล  วังนุช
20. เด็กชายวันเฉลิม  โชติพรม
21. เด็กชายวาย  ศาลางาม
22. เด็กหญิงวาสนา  ระยับศรี
23. เด็กชายวีระชัย  สุขคุ้ม
24. เด็กชายวุฒิชัย  วรธงชัย
25. เด็กชายวุฒิชัย  สาระติ
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จงกุล
27. เด็กชายศุภโชค  มั่งมี
28. เด็กชายสมานชัย  นะเนตร
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทะพันธ์
30. เด็กหญิงสุประภา  กาหลง
31. เด็กหญิงอทิตยา  บุญเจริญ
32. เด็กชายอภินันท์  บุญแม้น
33. เด็กหญิงอรพินท์  สมใจ
34. เด็กหญิงอุทุมพร  สวัสดี
35. เด็กหญิงเมธินี  แก้วหลวง
36. เด็กหญิงแสงดาว  คำเสียง
 
1. นางสาวชัชดา  กิ่งแก้ว
2. นางปวันรัตน์  แดงงาม
3. นายวิจิตร  นามเวช
4. นางสาวศิริพรรณ  ศรทอง
5. นายสมศักดิ์   โสมทอง
6. นางสาวสุธาสินี   กิ่งสกุล
7. นายสุธี  แดงงาม
8. นายเฉลิมศักดิ์  อนันมา
 
99 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกฤษณา  เชื้อฉลาด
2. นายกันยาวัฒน์  คำเภา
3. นางสาวถนอมขวัญ  รอบรู้
4. นางสาวธัญชนก  ธรรมเจริญ
5. นางสาวธิติรัตน์  บุญครัญ
6. นายปริญญาวุฒิ  แรงรอบ
7. นางสาวปานเลขา  มณีนารถ
8. นางสาวปานเลขา  มณีนารถ
9. นางสาวพรประไพ  พรยุสี
10. นางสาวพรรณราย  ศรีระอุดม
11. นางสาวพัทธีรา  สุขสวรรค์
12. นายรณชัย  สรใชญาติ
13. นายรติรักษ์  คุณมาศ
14. นางสาวรัตติกร  ภาสดา
15. นายวีรภัทร  วงศ์ใหญ่
16. นางสาวศุภนิดา  สุขสกล
17. นายสมรักษ์  โชติชุม
18. นางสาวสุชาดา  อนงชัย
19. นายอภิชา  วิชาชัย
20. นายอภิสิทธิ์  วิชาชัย
21. นางสาวอำภา  ชูศรีสุข
 
1. นางกัญญาภัค  แก้วกลางเมือง
2. นายคีตะ  กระจายศิลป์
3. นางสาวทองใบ  ตลับทอง
4. นางปณิดา  แก้วหอม
5. นางภักษร  มหาเทียนธำรง
6. นายวรเชษฐ  เป็นสมรักษ์
7. นางสาวสุภีลดา  แต้มทอง
8. นายเมธาวี  บริสุทธิ์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กหญิงคันธวรรณ  กาษร
2. เด็กชายฉัตรดนัย  ขันศรี
3. เด็กชายธีรเดช  นันประโคน
4. เด็กชายนราธิป  คิดประโคน
5. เด็กหญิงนีรนุช  แก้วยก
6. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สาแก้ว
7. เด็กหญิงรัตนา  อินทิสาร
8. เด็กหญิงวีรยา  งามทวี
 
1. นางสาวจันทิมา  เคล้าจันทร์
2. นางสาวทิตยาภา  บานเย็น
3. นางสาวสุมณฑา  จันทร์คำ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวขนิษฐา  แน่นหนา
2. นางสาวจริยา  ล้อมนาค
3. นายชาญชัย  พันเลียว
4. นายปฏิภาณ  สาแก้ว
5. นางสาวปานตะวัน  ยุงประโคน
6. นางสาววรางคณา  ตระกูลโส
7. นายวัชรินทร์  แซ่ตั้ง
8. นายสัตยา  เถาะพูน
9. นางสาวอรพิน  พูลเลิศ
10. นายโดม  ประกายแก้ว
 
1. นางชุติกาญจน์  สันตะการ
 
102 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. นางสาวกรรณิกา   เหล่าเก้า
2. นางสาวพุทธา   ลายเงิน
3. นางสาวรัชณี  มีเหมาะ
4. นางสาววนิดา   ปุ่มแม่น
5. นางสาววีราพร   สูญสุข
6. นางสาวสุวรรณา   วิรัตน์
 
1. นางจารุดา  จิตสะอาด
2. นางจุฑาภัณฑ์   บุญพร้อม
3. นายปรเมศวร์   กัมพูโรจนมงคล
4. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
103 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวกมลวรรณ  ทองนาค
2. นางสาวชฎาวรรณ  ลาบึง
3. นางสาวชุดาพร  สูญชัย
4. นางสาวภาวิตา  วันดี
5. นางสาวสุภัทรา  แซ่ไน้
6. นางสาวอินธิราภรณ์  บำรุง
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกิติยากร  สำรวมจิตร
2. เด็กหญิงนัฏฐา  ทองอ้ม
3. เด็กหญิงพนิชกร  กิจชำนาญ
4. เด็กหญิงพิชญาภา  เรือนพรม
5. เด็กหญิงศศิธร  ญานิวงษ์
6. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ลาบึง
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวดวงจันทร์๋  สมชื่อ
2. นางสาวดวงใจ  สมชื่อ
3. นางสาวพรรณรวี  ศรีระอุดม
4. นางสาวภาวิตา  วันดี
5. นางสาวสินทวี  ชมพูนุช
6. นางสาวอินธิราภรณ์  บำรุง
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทนทาน
2. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
106 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. เด็กหญิงกนกพร   มีศรี
2. นางสาวทัดดาว   วงษ์มี
3. เด็กหญิงนารีรัตน์   ดวงดี
4. เด็กหญิงประภัสสร   แปะปรีง
5. นางสาวพนิดา   สุขปรั่ง
6. เด็กหญิงวจี   สารสุข
7. เด็กหญิงวรรณิภา   การะเกษ
8. เด็กหญิงวาสนา   ผาสุข
9. เด็กหญิงสุพิษ   ศิริชัย
10. เด็กหญิงสุรางคนาง  เลียวประโคน
 
1. นางจารุดา  จิตสะอาด
2. นางจุฑาภัณฑ์   บุญพร้อม
3. นายปรเมศวร์   กัมพูโรจนมงคล
4. นายอนุสรณ์  ดวงแก้ว
 
107 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวกานต์จนา  ปลายแก่น
2. นางสาวชื่นนภา  บัวลา
3. นางสาวธนัญญา  สุขเอี่ยม
4. นางสาวธิดารัตน์  หอมหวล
5. เด็กหญิงนภัสรา  ศรีเพชร
6. นางสาวนิตยา  สมกล้า
7. นางสาวพัชราภรณ์  สุขศิลป์
8. นางสาวสุธิดา  แสวงศักดิ์
9. นางสาวสุนิตา  จันทร์อ่่อน
10. นางสาวอริศรา  ประชุมฉลาด
11. นางสาวเนตรนภา  ตินานพ
12. นางสาวเพชรียา  บุญประสิทธิ์
13. นางสาวโศรยา  แสวงสุข
 
1. นางกุหลาบ  เพิ่มทรัพย์
2. นางสาวจุไรรัตน์  อินธรรมมา
3. นางสาวสมพร  เรืองสุขสุด
4. นางสุดารัตน์  คงอินทร์
5. นายเยี่ยม  ศรีทร
 
108 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1. นายจิรชัย  นาวา
2. นายฤทธิเกียติ  สุฤทธิ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สาคเรศ
4. นายอดิศร  ท้าวไทยชนะ
5. นายเพชรอุดม  กลิ่นบุญ
 
1. นายคมกฤษ  ยินดี
2. ว่าที่ร้อยตรีประวัติ  บุตรกันหา
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  วงษ์เจริญ
2. เด็กชายยุทธการ  มียิ่ง
3. เด็กชายอธิวัฒน์  อินนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนอง  พรหนองแสน
2. นางสุภาภรณ์  ทองแผ่น
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายตฤณ  ผิวหนองอ่าง
2. นายศักดิ์พงษ์  ศรีบุญเรือง
3. นายศุภลักษณ์  ยิ่งเชิดงาม
 
1. นางจันทรา  สารกิจ
2. นายเรืองยศ  สารกิจ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ห้องแก้ว
2. เด็กหญิงอภิญญา  เชี่ยวรอบดี
3. เด็กหญิงอาภาพร  ตนชัยภูมิ
 
1. นางนิตยา  บุญมา
2. นายศุภชัย  เหรา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นายมาวิน  ไชยรบ
2. นายรุ่งโรจน์  วรรณชูชิต
3. นายอนุวัฒน์  รักคำมูล
 
1. นางจันทรา  สารกิจ
2. นายเรืองยศ  สารกิจ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์น้อย
2. เด็กหญิงธญานี  โพธิ์ปั้น
3. เด็กหญิงพวงผกา  ผูกดวง
4. เด็กชายวราเทพ  อยู่สบาย
5. เด็กชายวุฒิชัย  แก้วฉาย
6. เด็กหญิงอรหทัย  สมนิยาม
 
1. นางพรพิมล  อินสุวรรโณ
2. นายสุขสันต์  ชุ่มชื่นดี
3. นางอำภร  สุทธิมูล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. นางสาววัชรินทร์  เป็นตามวา
2. นายสมรักษ์  บุญเสร็จ
3. นางสาวสุนันทา  ดีพาชู
4. นางสาวอลิษา  จำนงมี
5. นายอำนาจ  บุญเสร็จ
6. นางสาวแพรวพรรณ  ชุ่มสูงเนิน
 
1. นางดาเรศ  อยู่สบาย
2. นายพรรณธกฤษณ์  สรกฤช
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน 1. เด็กหญิงดนุพร  ทามี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ผงจันทร์
3. เด็กหญิงสุนิษา  สะเดาทอง
 
1. นางสาวภคพร  กล้าแข็ง
2. นางเอมอร  วงศ์ใหญ่
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 1. นางสาวพิกุล  เจือบุญ
2. นางสาวมุกรินทร์  มีแก้ว
3. นางสาวสุจิตรา  เนียมทอง
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  เสายอด
2. นายสมชาย  เกตุวิจิตร
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญเย็น
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  วรางกูร
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญสม
 
1. นายจำรูญ  สุขอุ้ม
2. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. นายณรงค์กร  แจ่มใส
2. นายปิยณัฐ  คิดดีจริง
3. นายศักดิ์ดา  สายน้อยยาว
 
1. นางนิตยา  บุญมา
2. นายศุภชัย  เหรา
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ตินานพ
2. เด็กหญิงปรารถนา  เศียรธรรม
3. เด็กหญิงวันวิสา  ปลายเนตร
 
1. นางรัชนี  อุดมสินานนท์
2. นางอัครวดี  สุทธิยานุช
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  คัมภิรานนท์
2. นางสาววรรณธิดา  ประจญ
3. นางสาววิไลวรรณ  วัดนารี
 
1. นางสถาพร  กิตติขจร
2. นายสัญญา  สุขยืน
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัณฐบตี  ศรีตัมภวา
2. เด็กหญิงชลดา  ทองคำ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  วงศ์แปลก
 
1. นายบุญสิทธิ์  วานุนาม
2. นางวิชชุกร  เกษรบัว
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นางสาวสุจิตรา  นานอก
2. นางสาวอรพรรณ  ยั่วยวนดี
3. นางสาวอรอนงค์  ลอยเลื่อน
 
1. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
2. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงมุกดารัตน์  วรรณคำ
2. เด็กหญิงวาสศิณา  สงวนนาม
3. เด็กหญิงสุภาพร  วันเพ็ญ
 
1. นางสาวคำเบา  เที่ยงธรรม
2. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวธันชนก  เกิดเหลี่ยม
2. นางสาวปานฝัน  สมใจเรา
3. นางสาวศศินา  ศรีแก้ว
 
1. นายบุญสิทธิ์  วานุนาม
2. นางวิชชุกร  เกษรบัว
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงนโลบล  สมใจ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  มุมทอง
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จันทยุง
 
1. นางนิตยา  ทองสระคู
2. นางปัทยาวดี  ขวัญรัมย์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 1. นางสาวชุติภา  จ่าบาล
2. นางสาวสายสุนีย์  สาระ
3. นางสาวสุภาพร  สุขเกษม
 
1. นางสาวนิตยา  ไชยมหา
2. นางมลิวัลย์  บุญเย็น
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงจันทมณี  ภูมิภา
2. เด็กชายศุภสัณห์  สาขะยัง
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางสาววีนา  นาคเขียว
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายดุลยวัต  อินหล้า
2. เด็กหญิงพัชจิราภรณ์  เพียรกล้า
 
1. นางสาวชาภา  จันทเขต
2. นายสมภพ  ประดับสุข
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1. นายพงษ์ปวุฒิ  เพียรธรรม
2. นายอนุรักษ์  ดับชัย
 
1. นางสาวฐาปนี  ปราบสิทธิ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กชายวงศธร  ชาติมูลตรี
2. เด็กชายอภิชาต  คำภากุล
 
1. นางสาวชาภา  จันทเขต
2. นายสมภพ  ประดับสุข
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. นายเจษฎาภรณ์  ชายแก้ว
2. นางสาวโสภา  รัตนมณี
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นายสุเทพ  จันทขัมมา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐยา  แก้วบุญตา
2. เด็กหญิงภาวิริน  สารี
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นางสาววีนา  นาคเขียว
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กชายชัชพิมุข  เรืองรัมย์
2. เด็กชายภาคภูมิ  เอกศิริ
 
1. นายจิตติ  เจือจันทร์
2. นายฐิติพันธ์  มุตุมาจันทร์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  พรมมนัส
2. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  วิลัยเลิศ
 
1. นางสาวจิรัฐชญา  ปาแปง
2. นายสุเทพ  จันทขัมมา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นายปราโมทย์  วิถี
2. นายเอกชัย  ชูชื่น
 
1. นายมนัด  เทศทอง
2. นายวัชรินทร์  ผลจันทร์งาม
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวอภิสรา  พงษ์ชาติ
2. นางสาวเครือวัลย์  กล้วยทอง
 
1. นายธนดล  คำเสมอ
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวนัทษมล  จงหาญ
2. นางสาวภานุมาศ  อ่อนน้อม
 
1. นายธนดล  คำเสมอ
2. นางปานรวี  มั่นยืน
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มีดี
2. เด็กชายวีรวัฒน์  โสมทอง
3. เด็กหญิงเกตุมณี  มั่งมี
 
1. นายนรินทร์  อนงค์ชัย
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 1. นางสาวขวัญชนก  ทองอ้ม
2. นางสาวณฐกร  ปันสุข
3. นางสาวพิมพิกา  แก้วสว่าง
 
1. นายนรินทร์   อนงค์ชัย
2. นายปิยะพงษ์  พรหมบุตร
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. นายปรีชา  ปุยะติ
2. นางสาวสุพินยา  สุรสอน
 
1. นายศิริเกียรติ  บุตะเคียน
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. เด็กชายกลยุทธ  สมยิ่ง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   บุญทูล
3. เด็กชายโกมินทร์   จองเซ
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นางสุวิมล  ประดับประดา
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. นายพฤกษาชล   คณะพรม
2. นายสันติราษฎร์   ศิลางาม
3. นายสายชล   ผลผกา
 
1. นางจารุดา  จิตสะอาด
2. นายมนตรี  อกอุ่น
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  เชิดดอก
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อินทนน
3. เด็กชายสุวรรณ  คลายโศก
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นายสุที  ฉายแก้ว
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. นายธนเดช  ฮวดสวัสดิ์
2. นายภูมิพัฒน์  แสงสันติ
3. นายศราวุฒิ  รวดเร็ว
 
1. นายนิรุช  เสาประโคน
2. นายสุที  ฉายแก้ว
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 1. นางสาวกัญญามาศ  ภูมิรินทร
2. เด็กชายพฤกษาชล   คณะพรม
3. นายสายชล   ผลผกา
4. นายสายฟ้า  ผลผกา
 
1. นายมนตรี  อกอุ่น
2. นางสุวิมล   ประดับประดา
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงนิลาวัลย์  เสาวคนธ์
 
1. นางดวงตา  มอนดี้
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวชิชญา  นามม่วง
 
1. นายจำนงค์  พื้นนวล
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงอรวีย์  ศิลาทอง
 
1. นางอรสา  ยอดเกษ
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  ถนัดค้า
 
1. นางจินตนา  จิตร์รัก
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ใจงาม
 
1. นางวีนัสชนันต์  รันทร
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวทัศนีย์  ไชยพิมพา
 
1. นางวีนัสชนันต์  รันทร
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายณัฐภูมิ  ทองปลั่ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เหล่าจำปา
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวศรีกัลยา  ศรีบุญ
 
1. นางสาวอารียา  บุญยงค์
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวชนิดา  มั่นยืน
2. เด็กหญิงบุญฑริกา  เกตขจร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  กลิ่นฟุ้ง
4. เด็กหญิงเสาวภา  ทองนรินทร์
5. นางสาวแก้วกัลญา  ชาชม
 
1. นางนิลเนตร  ฉัตรเชาว์ลัย
2. นางวีนัสชนันต์  รันทร
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวกฤษณา  เพ่งพิศ
2. นางสาวจุฑามาศ  อุ่นจันทร์
3. นางสาวนัตธิตา  วอแพง
4. นางสาวนาถยา  นามวิเศษ
5. นายพีระพล  แสนคำ
 
1. นางนิลเนตร  ฉัตรเชาว์ลัย
2. นางวีนัสชนันต์  รันทร
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงอภิญญา  สีดาล้อม
 
1. นางพรนภัส  พันธ์เกียรติ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นางสาวเหมือนแพร  ปีกขุนทด
 
1. นางสาววจี  ศรีจรัญ
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศ  ใจซื่อ
 
1. นายณัฐวุฒิ   แว่นดำ
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวอรยา  ขาวสะอาด
 
1. นายณัฐวุฒิ  แว่นดำ
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญจนพร  พูนล้น
2. เด็กหญิงฟ้าใส  อินสำรัตน์
 
1. นางฉวีวรรณ  วินทะไชย
2. นางเขมรัศมี  สุบันนารถ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  คงมั่น
2. นางสาวพิชญาภา  บุญนอง
 
1. นางจินตนา  จิตร์รัก
2. นายสุวรรณ  ทองแม้น
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. เด็กชายพงศภัค  ผลพูน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แท่นดี
3. เด็กชายภาณุพงศ์  บรรเทา
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยสิทธิ์
5. เด็กชายวทัญญู  เข็มเอี่ยม
6. เด็กชายสรศักดิ์  หนองดี
7. เด็กชายเชษฐา  เสลารักษ์
8. เด็กชายไชยพัฒน์  หลงเคน
 
1. นายนฤพันธ์  ภักดี
2. นายสิทธิพร  พวงสด
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกยางวิทยา 1. นายจักรินทร์  เหมาะตัว
2. นายปรีดา  ราษีทอง
3. นายปิยะศักดิ์  ชนะภัย
4. นายวุฒิชัย  คิดดีจริง
5. นายศราวุฒิ  เสาโกมุท
6. นายศิริศักดิ์  ทรงฉลาด
 
1. นายนฤพันธ์  ภักดี
2. นายยุทธภูมิ  ดวงเด่น
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. นางสาวจิราพร  พาขุนทด
2. นางสาวจุรีรัตน์  เสาวรส
3. นางสาวชลธิชา  สำรวมจิต
4. นางสาวบัวไข  สุขใส
5. นางสาวพรนิภา  ชาภูวิง
6. นางสาววรรณภา  น่าชม
7. นางสาววิภาวดี  ปานทอง
8. นางสาวศุภมาศ  ไม่น้อย
9. นางสาวสกาวเดือน  มะลิงาม
10. นางสาวอารยา  ทับทอง
 
1. นายชัยพร  สืบนุการณ์
2. นายวชิรวิชญ์  ทองอุดม
3. นางวรภิญญา  ทองอุดม
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนมน  หวังให้สุข
2. เด็กหญิงชนิตา  ราษีทอง
3. เด็กหญิงช่อทิพย์  นิดหนู
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สายเล็ก
5. เด็กหญิงเนตรนภา  เงินเก่า
 
1. นางธิดารัตน์  พรมดี
2. นายวีระพงษ์  ก้านกิ่ง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวฑติยา  แสนเมือง
2. นางสาวณิชาการต์  หงษา
3. นางสาวพาขวัญ  ชาวเมืองดี
4. นางสาวพิมพาพร  จันทร์ครบ
5. นางสาวสุภัสสร  นิราศภัย
 
1. นางธิดารัตน์  พรมดี
2. นางสาวนุชจิรา  ชาวเมืองดี
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังขะ 1. เด็กหญิงรุ่งวิภา  หัดคำ
2. เด็กหญิงอัฐชลี  ดีสา
3. เด็กหญิงโบว์  แก้วบุปผา
 
1. นางสาวชิดชนก  เดชศิริบูรณ์
2. นางนพวรรณ  พรหมประโคน
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดา 1. นางสาวขวัญฤดี  จันทร์แสง
2. นางสาวนันทิดา  อินสวน
3. นางสาวนำ้ฝน  เพิ่มฉลาด
 
1. นางจุฬาวรรณ  พิลาบ
2. นางสาวชญาลักษณ์  โม่ทอง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  นระชาติ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดอกแก้ว
3. เด็กหญิงพรธิดา  รัตนวิชัย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เนตรแก้ว
2. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. นางสาวปวีณา  กระสังข์
2. นางสาวปวีณา  สุภนาม
3. นายสมพร  บุบผา
 
1. นางสาวลดาวัลย์  วรรณคำ
2. นางสุภา  งามศิริ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงศุภปรางค์  ศรีราม
 
1. นางจิรัฐยา  สุธิโฉม
2. นางนภกุล  ไตรเรืองกุล
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายจิรพงศ์  ยงยืน
 
1. นางนิลเนตร  ฉัตรเชาว์ลัย
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวันวิสา  จตุรพิทักษ์
2. เด็กชายหาญณรงค์  ดำเนินสวัสดิ์
 
1. นางรัชนี  อุดมสินานนท์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายนพเก้า  บรรเทิงใจ
 
1. นายกฤษสาคร  รันทร
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายปริญญา  จันทร์ชื่น
2. เด็กชายอดิศักดิ์  แสงเมือง
 
1. นางสาวจันธิมา  ผดุงเจริญ
2. นางสุมนา  บุญมั่น
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายอลงกรณ์  ทองแม้น
 
1. นางสุมนา  บุญมั่น
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธินี  ปราบวงษา
 
1. นางสาวกาญจนา  สายวิเศษ
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นางสาวลาภิสรา  มะลิงาม
 
1. นายกฤษสาคร  รันทร
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรวจ 1. นางสาวกนกวรรณ  ดำนาน
2. นางสาวกรรณิการ์  หาญเสมอ
3. นายกฤตเมธ  ชูราศรี
4. นางสาวกัลยา  ทองอ้ม
5. นางสาวกัลย์สุดา  ม่วงศรี
6. นางสาวกิตติพร  ชิงชัย
7. นายคงยศ  สุขหมั่น
8. นายคเชนทร์  ขันทะชา
9. นายจักกฤษ  ชิงชัย
10. นางสาวจันทพร  บุญมาก
11. นางสาวจันทิมา  พร้อมเพรียง
12. นางสาวจินดามณี  เกื้อกูล
13. นายจิรวัฒน์  แต้มทอง
14. นางสาวชัญญา  จินพละ
15. นายชัยยา  บุญเกื้อ
16. นายชินวัตร  หมายใจชู
17. นางสาวณัฐญา  ดัชถุยาวัตร
18. นายณัฐพงษ์  พร้อมเพรียง
19. นางสาวดวงกมล  บุญยงค์
20. นางสาวทัศนวรรณ  บุญหาญ
21. นางสาวทัศวดี  ไข่มุก
22. นายธงชัย  ชัยเฉลิม
23. นายธนา  ปัตตังเว
24. นายธนากร  บัวสุข
25. นายธนากร  แจ่มแจ้ง
26. นายธนากร  ราชูการ
27. นายธวัชชัย  คำงาม
28. นายธีรภัทร์  สระแก้ว
29. นายนนทวัฒน์  ปะปาลี
30. นายนฤเบศร์  สิงค์ชัย
31. นายนันทวัฒน์  ถาพันธ์
32. นางสาวนันทิชา  คงเจริญ
33. นายนายฉัตรชัย  อินทร์ตา
34. นายนิพนธ์  พร้อมเพรียง
35. นายบุญญฤทธิ์  สันทาลุนัย
36. นายบุญรัตน์  ทางธรรม
37. นางสาวประภาพรรณ  สวรรณสุข
38. นางสาวปวีณา  กระสังข์
39. นางสาวปวีณา  สุภนาม
40. นายพงศธร  พรหมลา
41. นายพงษ์พันธ์  เลื่อมใสย์
42. นางสาวพรวิภา  รามมณี
43. นางสาวพรวิไว  บุญสรณ์
44. นายพัชรา  บุญเติม
45. นางสาวพัชรา  มันญานนท์
46. นางสาวมณีรัตน์  มะริต
47. นายมนตรี  แสงเพ็ง
48. นางสาวมนัทดา  ใจมอน
49. นางสาวมาริสา  จันทร์เพ็ญ
50. นางสาวรจนา  เลื่อมล้ำ
51. นางสาวรุณณี  ปัญญาดี
52. นางสาวรุ่งฟ้า  ผิวงาม
53. นางสาวรุ่งแสง  สิงบุญ
54. นางสาวลลิตา  ปัญญาฉลาด
55. นางสาวลัดดารัตน์  อนุลีจันทร์
56. นางสาววัชรีวรรณ  บุญร่วม
57. นางสาววายุภักดิ์  ทองอ้ม
58. นางสาววิลาศ  จงเจริญ
59. นางสาววิไลลักษณ์  เชี่ยวชาญ
60. นายวีระศักดิ์  พันพม่า
61. นางสาววีราพร  พันจันลา
62. นางสาวศรวนีย์  เทพวงศ์
63. นางสาวศรสวรรค์  สุขเต็ม
64. นางสาวศันสนีย์  ใจมั่น
65. นางสาวศุภรัตน์  เดือนขาว
66. นายสมพร  บุบผา
67. นายสมภพ  นารี
68. นายสมรักษ์  ดีพร้อม
69. นางสาวสุดารัตน์  ทองอ้ม
70. นายสุนทรีย์  มะวัน
71. นางสาวสุพรรษา  บุญตั้ง
72. นางสาวสุพิยา  อินทร์ตา
73. นางสาวสุมินตรา  ดวงศรี
74. นายสุรศักดิ์  หาญเสมอ
75. นางสาวสุรินทร  หาญยิ่ง
76. นางสาวสุวิมล  รามมณี
77. นางสาวหทัยชนก  อินตา
78. นายอนุชา  ทิพย์ชัย
79. นายอภิสิทธิ์  คำกระสังข์
80. นายอภิสิทธิ์  หาญมานพ
81. นางสาวอุไรวรรณ  ระยับศรี
82. นางสาวอุไลย์  ดัชถุยาวัตร
83. นายเจริญ  บุญทะวัน
84. นางสาวเมธิญา  สระแก้ว
 
1. นางสาวชณัฐนันท์  พงษ์สุระ
2. นายชำนิ  จากรัมย์
3. นายธีทัต  พุฒิธีรวงศ์
4. นางสาวประทุม  พุ่มรี
5. นายรัชนีวรรณ  เรือนพรม
6. นางสาวลัดดาวรรณ  ใยอิ้ม
7. นางสาววิยดา  จันทร์นวล
8. นายเกรียงศักดิ์  วงมณี
 
180 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา 1. นายเด่นชัย  น้อยโคตร
 
1. นายสมศักดิ์  โสมทอง
 
181 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายมนตรี  จงหาร
 
1. นายชัชรินทร์ชัย  เกาะน้ำใส
 
182 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตานีวิทยา 1. นายพงศกร  สุขจิต
 
1. นายทราวุฒิ  ปุ่นประโคน
 
183 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์   ตะโย
 
1. นางสุภัตรา  อัญภัทร์อริยกุล
 
184 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้ววิทยา    
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสนเพื่อน
 
1. นางพวงพันธ์  บุญใบ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กชายอนุชา  สินสร้าง
 
1. นางสาวพิราวรรณ  โฉลกดี
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวปัทมา  กันทะรม
 
1. นายพรมมา  สวาศรี
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. นางสาวสมพร  อุลิตประโคน
 
1. นางพิชยา  ศรีอภัย
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รสหอม
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาส  เที่ยวทอง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สำรวมจิต
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาญรอบ
 
1. นางสาวนัญธยาภัทร  มะลิงาม
2. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นายพรชัย  โพธิสาร
2. นางสาวสุพรรษา  ก้อนทอง
3. นางสาวสุพรรษา  มีชัย
 
1. นางสาวดำเนิน  ยิ่งหาญ
2. นางสาวปรัศนีย์  เดชะ
 
192 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วดี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  แก้วดี
 
1. นางวรรณา  ศรีหาตา
2. นายแสงเทียน  มั่นยืน
 
193 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.732 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  เล็งตามดี
2. เด็กชายสรวิชญ์  สีหอมกลิ่น
 
1. นางช่อเพชร  ศรีทร
2. นายอัครพล  ปุ๊กสูงเนิน
 
194 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจวรรณ  พลลาภ
2. เด็กหญิงชลธิชา  สิลสอน
3. เด็กหญิงนทีทิพย์  สีม่วง
4. เด็กหญิงปรียาวรรณ  ทองเบื้อง
5. เด็กหญิงปวีณา  แรงรอบ
6. เด็กหญิงภณิดา  สุขตน
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ปัตตาลาโพ
2. นางวรรณา  ศรีหาตา
3. นายศรีกรุง  บุญเยี่ยม
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลักษมี  ทองโยง
 
1. นายสุทิตย์  สันทัยพร
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวเมธาวี  มุ่งหมาย
 
1. นายธีรพล  อุ่นศิลป์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กหญิงอทิตยา  ชาญเชี่ยว
 
1. นายธีรพล  อุ่นศิลป์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. นางสาวชุติมา  แรงกล้า
 
1. นายธีรพล  อุ่นศิลป์
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาเบาวิทยา 1. เด็กชายธีรพล  สมพิศ
 
1. นายสฎาษิต  สุนทรดี
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กชายสิทธิกร  แสนกล้า
 
1. นายสุธิศักดิ์  สมศรี
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กชายธีรเทพ  พลศรี
2. เด็กหญิงพรรณิภา  กลิ่นถาวร
3. เด็กหญิงอักษร  เงินยอง
 
1. นางณงค์เยาว์  เยรัมย์
2. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  ออมสิน
2. เด็กหญิงปริศนา  รากแก้ว
3. เด็กชายอัครเดช  ยิ่งรัมย์
 
1. นางณงค์เยาว์  เยรัมย์
2. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กชายธีระศักดิ์  อินทรหอม
2. เด็กชายวุฒิชัย  บุญเพ็ง
3. เด็กชายศักรินทร์  พระวิสัตย์
 
1. นายนิวัฒน์  นามวัฒน์
2. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กชายศราวุธ  มั่นยืน
2. เด็กชายศราวุธ  กระแสโสม
3. เด็กชายศุภกิจ  ศรีพรม
 
1. นายนิวัฒน์  นามวัฒน์
2. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กชายจิตรภานุ  เพ็รชดี
2. เด็กชายสมรักษ์  สมหวัง
 
1. นางสาวจตุพร  จามิกรณ์
2. นางสาววีนา  นาคเขียว
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขหอม
2. เด็กชายภาณุพงษ์  เดินรบรัมย์
3. เด็กชายยุทธพิชัย  แป้นเอียด
 
1. นายวราวุธ  อุส่าห์ดี
2. นายสุพจน์  กะการดี
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแนงมุดวิทยา 1. เด็กชายจลักษณ์  ประคตคน
2. เด็กชายจีรศักดิ์  พะนิรัมย์
3. เด็กชายศรายุทธ  ครบส่วน
 
1. นางสาวทัศนีย์  แก้วยงกฎ
2. นางสาวภาวิณี  ไขกระโทก